Docstoc

DCA

Document Sample
DCA Powered By Docstoc
					DCA (Dollar Cost Averaging)

เปิ ดต้นปี กระต่ายมาเกือบจะเดือนแล้ว ตลาดหุ ้นปี กระต่ายเริ มส่ อแววไม่หมูสนามเหมือนปี ทีผ่านมา
                 ั
เพราะความผันผวนของดัชนี ทีมีทงบวกแรง ลบแรงสลับกันไป คนทีลงทุนใน Future ก็คงยิมได้เพราะที
             ั                    ้
ผ่านมาสองสัปดาห์มีทงขึนลงสลับกัน ซึ งสามารถทํากําไรในขาลงได้ดวย ต่างจากนักลงทุนหุ ้น ทีขาลง
    ั
ทีไรก็นงเซ็งเป็ ดเซ็งห่ านกันไปตามๆกัน


ทีน่ าสงสารสุ ดๆน่าจะเป็ นมือใหม่หัดลงทุน นี ละครับทีมาเจอตลาด sideway ทีซื อตัวไหน เป็ นลงทุกที
                              ้
ไป อุตสาห์ตืนเช้ามาฟังนักวิเคราะห์ อ่านบทวิเคราะห์สารพัดหุ นเด็ดทีเขาว่าจะมา ซื อทีไรก็ดอยทุกที
                 ้
ปัญหานี มีทางแก้ครับ คือเลิกเล่นหุนตามข่าว ตามกระแส หันมาติดอาวุธทางปั ญญาใช้ปัญญาวิเคราะห์
       ้
สถานการณ์ดวยตัวเอง ดีกว่าลงทุนไปตามๆกัน เพราะสัจธรรมของตลาดหุ ้นคือ ถ้าลงทุนตามคนส่ วน
    ั
ใหญ่มกจะไม่รอดครับ

อีกทางในการแก้ปัญหาตลาด    sideway    แบบนี คือการใช้วิธีการลงทุนแบบคลาสสิ กง่ายๆคือ
DCA (Dollar Cost Averaging) นันเป็ นวิธีการแรกทีผมศึกษาตอนทีเริ มลงทุน เพราะเหมาะกับการ
            ั
ลงทุนสําหรับมือใหม่ ไม่ซบซ้อนและมีความเสี ยงทีตํากว่าการไปเล่นหุ ้นตามข่าว หรื อการลงทุนครังละ
มากๆ ทีสําคัญมันสามารถแก้ปัญหาเรื อง                 ้
                       Timing ในการซื อหุ นของมือใหม่ได้เป็ นอย่างดี
http://cway-investment.blogspot.com/                             1
DCA (Dollar Cost Averaging) คืออะไร
DCA (Dollar Cost Averaging) คือหลักการซื อหุ ้นแบบเฉลียต่อเนื อง ในปริ มาณทีเท่าๆกัน บนกรอบ
การลงทุนระยะยาว เป้ าหมายเพือลดการผันผวนของราคาหุ ้น เพราะการซื อหุ ้นต่อเนื องกระจายกัน ทํา
                 ั    ้         ้
ให้เรามีโอกาสจะสามารถซื อได้ทงเวลาทีหุ นราคาถูกและเวลาทีหุ นราคาแพง เมือนํามาเฉลียกันแล้ว
ราคาหุ ้นทีได้ก็จะไม่แพงหรื อถูกมากจนเกินไป

ปัจจัยสู่ ความสําเร็จ
อย่างทีได้บอกไปว่า DCA เหมาะทีสุ ดคือตลาด sideway หรื อ Non trend เพราะราคาทีเราจะได้จะเป็ น
                         ํ
การซื อทีค่ากลาง(ค่าเฉลีย) โดยปั จจัยทีจะทําให้สาเร็ จนันได้แก่
- เวลา
ต้องใช้เวลาการลงทุนทียาวมากพอ ไม่ใช่ DCA แค่สามครัง มันสันไปครับทีจะเห็นผล
- ต้องเลือกหุ ้นพืนฐานดี
   ้
ถ้าหุ นแบบทังปี วิงรอบเดียว หุ ้นตัวเล็กมาเพราะเจ้า มาเพราะข่าว ไป DCA ก็ได้ราคาทีไม่ได้เปรี ยบสัก
เท่าไหร่ ควรลงทุนในหุ ้นทีพืนฐานดี มีสภาพคล่องและมีการเติบโตของกิจการต่อเนื อง ถ้าคิดไม่ออกก็
เลือกหุ ้น BigCap ไปเลยก็ได้ครับ เพราะคุณสมบัติครบ หรื อถ้าจะลงทุนยาวจนลูกบวช ก็อาจจะหาหุ ้นที
ปันผลเป็ นเลิศด้วยก็ได้ครับ เพราะสิ นปี เราก็จะได้ผลตอบแทนจากปั นผลและมีโอกาสได้ผลตอบแทน
      ้
จากราคาหุ นทีเพิมขึน
- มีวนัยิ
                                       ั
ข้อนี สําคัญ มากสําหรับนักลงทุน เพราะถ้าเราอยากจะประสบความสําเร็ จต้องมีวินย เหมือนตอนเรี ยน
                        ้
รด.นันแหละ แต่ตอนนีวินัยจะเกิดกับตัวเราไม่ตองมีใครมาบังคับ โดยเฉพาะการซื อหุ ้น ต้องต่อเนื อง
     ํ
และมีจานวนเงินทีคงที สมําเสมอเพือไม่ให้เกิด Bias ในแต่ละครังทีลงทุน
http://cway-investment.blogspot.com/                               2
ตัวอย่ างการลงทุน
                ้
หลักการลงทุนคือการซื อหุ นพืนฐานดี แบบต่อเนื องด้วยปริ มาณเงินคงทีทุกเดือน ในตัวอย่างมีเงือนไข
ดังนี
1. เลือกช่วงเวลากลางเดือนคือวันที 15 16 17 ของทุกเดือน เพือทําการซื อหุ น้
2.กระจายความเสี ยงโดยการถือหุ ้น 3 ตัว(มากกว่านันก็ได้ ตามแต่ท่านชอบ แต่ยงมาก ผลตอบแทนก็
                                       ิ
อาจจะไม่เป็ นกอบเป็ นกํานัก แต่ความเสี ยงก็จะลดลง) แยกคนละกลุ่มอุตสาหกรรมภายใต้เงือนไขเป็ น
  ้
หุ นทีพืนฐานดี มีสภาพคล่องพอประมาณ ราคาไม่แพงมากนัก ประมาณ 10-100 บาท(ถ้ามีเงินเก็บต่อ
               ้
เดือนมาก ก็สามารถซื อหุ นแพงๆได้ครับ)
           ้
- อาจจะเลือกซื อหุ นทีมีปันผลด้วยก็ได้ โดยดูจาก Dividend Yield ทีดีเพือ รับผลตอบแทนจากปั นผล
เพิมอีกทาง
     ้                      ้
3. ซื อหุ นต่อเนื อง เป็ นเวลา 1 ปี (ทดสอบ) โดยจะขายหุ นเมือสิ นปี

                        ั            ั
ผมเลือกหุ ้น 3 ตัวทีผมคิดว่าพืนฐานดี และรู ้จกสิ นค้าและธุ รกิจของบริ ษทนี ได้แก่
                       ั
- BGH :โรงพยาบาลกรุ งเทพ เศรษฐกิจะแย่ยงไงคนรวยก็ตองรักษาโรค้
        ้
- ADVANC : ผูบริ การมือถือ ยักษ์ใหญ่มี position ทางธุรกิจดี ฐานลูกค้าเยอะ โอกาสล้มยากเพราะคน
       ้
ไทยยังไงก็ตองใช้โทรศัพท์มือถือ มีโอกาสเติบต่อเนืองมีปันผลดี
- KBANK : ธนาคารอันดับต้นของประเทศ มีลูกค้ามากพอสมควร มีโอกาสทางธุ รกิจทีดี จากการปล่อย
สิ นเชือให้ SME และลูกค้ารายย่อยระดับ กลางและล่าง โตต่อเนือง เจ๊งยากเพราะคนจะเดือดร้อนมาก
รัฐบาลไม่น่าจะยอมให้เจ๊งล้มละลาย

               ้
ทําการทดสอบ ผมจะเลือกใช้ขอมูลย้อนหลังปี 2009 เพือทดสอบกับสภาวะเศรษฐกิจแบบธรรมดา ช่วง
หลังวิกฤตการเงิน ไม่ใช่ช่วง Peak และเป็ นช่วงทีลงทุนในหุ ้นได้ยากลําบากพอสมควร เนื องจากมีข่าว
                                          ้
ลบทางเศรษฐกิจ มีเรื องวิกฤตการเมือง เพือจะได้เห็นประโยชน์ของ DCA ในช่วงทีตลาดหุ นผันผวน
http://cway-investment.blogspot.com/                               3
http://cway-investment.blogspot.com/  4
                ้       ั
ผลการทดลอง ผลตอบแทนในหุ นแต่ละตัวมีทงบวกและลบ ตามความผันผวนตลาดโดยผลตอบแทน
การลงทุนรวมของพอร์ตลงทุนยังเป็ นบวก เท่ากับ 11.27% ประเด็นทีน่าสนใจมีดงนีครับ ั
1.เราจะเห็นได้ว่าในแต่ละเดือนราคาหุ ้นมีการขึน ลงสลับกัน กรณี ทีเราจะรอดพ้นจากการขาดทุนด้วย
การลงทุนแบบปกติ(คือซื อๆขายๆ) อาจจะทําได้ยากในกรณี ทีไม่มีเวลาติดตามราคาหุ ้น และกรณี ที
    ํ
ไม่ได้ชานาญจังหวะซื อ-ขายด้วยการวิเคราะห์เชิงเทคนิ ค ท่านอาจจะติดดอยหรื อขายหมู ได้ตลอดเวลา
แต่การลงทุนแบบ DCA ช่วยกระจายความเสี ยงในการขาดทุนได้ เพราะเราจะมีโอกาสได้ซือทังช่วงที
  ้
หุ นถูกและแพง
2. พอร์ ตการลงทุนแบบซื อต้นปี ขายปลายปี แน่นอนว่าในตลาดขาขึนแบบปี 2009 โอกาสชนะวิธี DCA
มีมากเพราะต้นปี หุ ้นราคาถูก ปลายปี หุ ้นแพง แต่ในความเป็ นจริ ง ท่านต้องไม่ลืมว่าเราไม่รู้ผลเฉลย และ
ความผันผวนก็มีโอกาสเกิดได้ตลอดเวลา

ข้ อเด่ นของ DCA
1. กระจายความเสี ยงในการลงทุน
                            ํ
2. เป็ นการลงทุนในรู ปแบบการออมระยะยาว โดยใช้จานวนเงินทีละน้อยๆ ซื อหุ ้นประจําสมําเสมอ
                                     ้
3. เพิมประสิ ทธิ ภาพการตัดสิ นใจ ลดผลกระทบทางจิตวิทยา การไม่ตองสนใจภาวะตลาดมากนัก จะทํา
       ั        ้     ้
ให้มีสมาธิกบการโฟกัสทีตัวหุ น ไม่ตองเล่นไปตามข่าว หรื อตามคนส่ วนมาก
4. เพิมโอกาสชนะในยามตลาด sideway
      ้
5. ไม่ตองใช้เวลาติดตามหุ ้นมาก เหมาะกับคนทีทํางานประจํา
     ํ
6. ไม่จาเป็ นทีต้องศึกษา และเรี ยนรู้เรื องการวิเคราะห์หุุ ้นทังทางเทคนิ คและพืนฐานขังสู ง
http://cway-investment.blogspot.com/                                5
สรุป
DCA เป็ นการกระจายความเสี ยงในการลงทุนทีดีวิธีหนึ ง โดยเฉพาะเรื องการกําหนดจังหวะซื อ ขาย ทีมี
ผลต่อการขาดทุนของนักลงทุนจํานวนมาก ทีสําคัญมันเป็ นการลดการลงทุนด้วยเงินจํานวนมากๆ และ
เพิมประสิ ทธิ ภาพในการตัดสิ นใจในการซือขาย และค่อนข้างจะมีประสิ ทธิ ภาพมากในช่วงตลาด
                               ่
sideway แน่นอนว่าถ้าเราสามารถดูแนวโน้มของตลาดทีชัดเจนได้วาเป็ น ขาขึนหรื อขาลง เราก็คงเลือก
            ้
จุดการลงทุนได้โดยทีไม่ตองใช้ DCA แต่ในความเป็ นจริ งถ้าไม่ได้ ศึกษาการวิเคราะห์ทางเทคนิ คก็จะ
                                      ้
ทําได้ยากครับ ประกอบกับการต้องใช้เวลาในการติดตามการเคลือนตัวของราคาหุ นแบบใกล้ชิด                            ้
ดังนันวิธี DCA จึงเหมาะกับนักลงทุนทีไม่มีเวลามากนัก แต่ตองการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ งให้
ผลตอบแทนสู งกว่าการฝากเงินในธนาคาร โดยเราสามารถได้รับผลตอบแทนทังจาก ส่ วนต่างของราคา
                             ั
ทีเพิมขึน และจากผลตอบแทนในรู ปเงินปั นผลจากหุ ้นของบริ ษททีเราลงทุน โดยทําการจํากัดความเสี ยง
          ้
ด้วยการลงทุนในหุ นพืนฐานดีและมีความมันคง

วิธี DCA ทีใช้เรื องของ Time มาเป็ นตัวกําหนดเป็ นเป็ นเพียงรู ปแบบหนึงเท่านัน เราสามารถประยุกต์ใช้
DCA กับการซื อสะสมเฉลีย ด้วย RSI MACD หรื อ Stochastic ได้ โดยเข้าซื อสะสมในช่วงทีราคา เข้าสู่
                                ้
Oversold Area วิธีนีจะทําให้ได้หุ้นทีต้องการใน ราคาถูก แต่ตองใช้เวลาในการติดตามหุ ้นทุกวัน และจะ
เหมาะกับช่วยตลาด sideway มากทีสุ ดครับ
http://cway-investment.blogspot.com/                               6
โฆษณา ประชาสัมพันธ์
                 ้้
โครงการรวยแล้วแบ่งปั น สนับสนุนผูดอยโอกาสทางสังคม
- http://www.bannok.com/2hands/
- http://www.com4child.org/
- http://www.phrabatnampu.org/
- http://www.home4animals.org/
http://cway-investment.blogspot.com/        7

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1902
posted:1/29/2011
language:Thai
pages:7