; ISISHWANKATHELO SABALAWULI – BE-BOSCHENDAL ESTATE
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

ISISHWANKATHELO SABALAWULI – BE-BOSCHENDAL ESTATE

VIEWS: 16 PAGES: 7

 • pg 1
									          ISISHWANKATHELO SABALAWULI – BE-BOSCHENDAL ESTATE
INTSHAYELELO
Kucetywa ukuba kuphuhliswe i-Boschendal Estate kwiFama 1674/1; 1674/3; 1674/4; 1674/6; 1674/7; 1674/10; 1674/11; 1674/12;
1674/13; 1647/1, e-Paarl nomhlaba oseleyo weFama 153; iFama 153/1; 153/2; 153/4; 153/5; 153/6; 153/7; 153/9; 153/10; 153/11;
153/12; 153/13 e-Stellenbosch (ekuza kubhekiswa kuzo ‘njengepropati emva koku’. Le propati ifumaneka e-Dwars River Valley,
phakathi kwe-Stellenbosch kunye ne-Franschhoek. IDwars River Valley iphakathi kweentaba i-Simonsberg kunye ne-Groot
Drakenstein kwaye ifikeleleka ngendlea u-R310 ovela e-Stellenbosch unqumle kwi-Helshoogte Pass, okanye ngo-R45 ophakathi kwe-
Paarl ne-Franschhoek. Le propati inemimandla emininzi esikelwe imisebenzi eyahlukileyo ebandakanya uMmandla wezoLimo,
uMmandla oNgenanto III, uMmandla wamaZiko I (iSikolo saseFama) kunye noMmandla wamaZiko III (iKliniki yezeMpilo ekwiNqanaba
lokuQala).

UMfaki-sicelo wale prowujekthi yinkampani i-Boschendal (Pty) Ltd. Le nkampani yonyule inkampani iTotal-Impact Assessments (Pty)
Ltd ukuba iqalise ngenkqubo yohlolo lwempembelelo yokusingqongileyo (i-EIA) negunyaziswe ngokusemthethweni.

INKCAZO YEPROJEKTHI ECETYWAYO
Iprojekthi ecetywayo iquka indlela yokusetyenziswa kwemihlaba yezolimo, yeendawo zokuhlala, eyokhenketho neyoshishino
nezakuqaliswa kwimimandla efanelekileyo kwiBoschendal Estate.

IIMFUNO ZOWISO-MTHETHO
Inkqubo ye-EIA yamkelwe yaza yaqaliswa ngokwemiqathango yoMthetho woLawulo Lokusingqongileyo kuZwelonke (Umthetho
nombolo 107 ka1998) (iNEMA), funda kunye neMimiselo ye-EIA epapashwe kwiGN R385, R386 noR387 zomhla wama-21 Apreli 2006
(nesele zitshintshiwe). Lo mthetho i-NEMA umisela ukuchongwa nokuhlolwa kwemisebenzi esenokuba nobungozi kwindalo nefuna
ugunyaziso kumagunya athile afanelekileyo, ngokweziphumo zenkqubo yohlolo eqhutyiweyo. NgokweMiqathango ye-EIA, kufuneka
ugunyaziso lwale misebenzi idwelisiweyo ilandelayo:
•  GN R386: uHlolo olunguNdoqo: 1e, 1k, 1m, 1n, 1o, 1p, 1v, 15, 16b, 18, 19; kunye
•  Ne-GN R387: ukuMiselwa kweMiba kunye ne-EIA: 2

Unikezelo lweminye imithetho ebhaliweyo eyahlukileyo lwayamene neprojekthi ecetywayo, kuquka noMthetho wooVimba baMafa
enkcubeko eSizwe (lo Mthetho ngunombolo 25 ka1999). Inkqubo yabucala yesicelo sokucwangcisa ngokuphathelele noMmiselo
woCwangciso wokuSetyenziswa koMhlaba (uMmiselo nombolo 15 ka1985) wokohlula-hlula nokufuduswa kwendawo, iza kuqaliswa
njengenkqubo yabucala kodwa ehamba ngaxeshanye nesi sicelo. IBoschendal ikwakwiphulo lokuphuhlisa iindawo zabakhenkethi
ezikwiBoschendal Estate, misebenzi leyo engeyonxalenye yesi sicelo. Ngokwale meko, iBoschendal sele ifumene ilungelo
lokusebenzisa izakhiwo ezithile kwiBoschendal Homestead Precinct yemisitho ephathelele nokhenketho kwaye ikwanegunya
lokusebenzisa inxenye yalo mmandla uBiyelweyo ukujongana nezidingo zorhwebo nokupaka kwezithuthi okungekho mthethweni.
Isicelo sakutsha nje ebesisanda kufakwa kuMasipala waseStellenbosch nakwiSAHRA ngokuphathelele nokungcamlwa kwewayini
okutsha okucetywayo nokuthengiswa kwendawo ngelishwa kona kuye kwarhoxiswa.

UPHONONONGO LWEMIQOBO NEENGXAKI
Ngo-2007, Abafaki-zicelo bonyula amagcisa ezendalo ohlukileyo ukuba aqhube uphononongo lwemiqobo emalunga nendawo
njengenxalenye yohlolo olusisiseko lwendawo leyo. Imiqobo ethe yafunyaniswa zezi ngcali kwiindibano zocweyo, iye yasetyenziswa
ukuqwalasela nokuchonga ezinye iziphakamiso / iindlela ezinokulandelwa kolu phuhliso lucetywayo.

Le miqobo iye yazinziswa kula maxwebhu alandelayo: i) i-Boschendal Farmlands: Groot Drakenstein – Simondium Valley EIA-HIA
Baseline Studies: Settlement Structure - Agasti 2007; kunye ii) ne-Boschendal Farmlands: Groot Drakenstein – Simondium Valley EIA-
HIA Baselines Studies: Composite Informants and Constraints – Agasti 2007.

•  Imiqobo yezityalo
Ngenxa yobukhulu balo mmandla uphononongwayo, izityalo ezibuthathaka ziye zohlulwa zayimimandla emithathu, eyile,
ngasentshona kwendlela enkulu i-Pniel Road; ngasempuma kwe-Dwars River, kunye nemimmandla engasentshona, empuma. Ezi
ngxaki zibhekisele kwizityalo zichaziwe ngokubanzi.

•  Ingcebiso ngemimandla enabileyo nekhuseleweyo
Kuneentlobo ngeentlobo zezilwanyana eziphila emhlabeni nasemanzini, iintaka kunye nezilwanyana ezanyisayo ezithe zachongwa
ngethuba bekuqhutywa uhlolo olungundoqo lwezilwanyana. Kuye kwaqaqanjiswa ukubaluleka kokulondolozwa kwemimandla
enabileyo. Amanzi athatyathwa njengesiboneleleo esibalulekileyo ezilwanyaneni, ingakumbi kwixesha elomileyo lonyaka, ukanti
akwayindawo ekuhlalwa kuyo emigxobhozweni zizilwanyana neendawo ezifumana kuzo ukutya; nezityalo ezixineneyo ziyadingwa
zizilwanyana ezininzi ukuze zifake intloko zizalele nakuzo. Iindawo ezinemigxobhozo yamanzi zibalulekile kakhulu nazo kuzo zonke
iintlobo zezilwanyana zasemanzini kunye nezo zihlala emhlabeni nasemanzini. Ngokungqinelana nohlolo olungundoqo lwendalo
ezizilwanyana ezahlukileyo, kucetyiswe imimandla enabileyo eyahlukileyo, eyenzelwe ukuba inxulumanise iindawo ezifumaneka kuyo
izilwanyana kwizityalo ezikhuselweyo ze-fynbos ezifumaneka kwimimandla engasentla kunye nezo zisemazantsi, ingakumbi kwiindawo
ezinemigxobhozo. Le mimandla inabileyo ithungelelanisiwe yaze yadityaniswa neminye imimandla ephakathi kwayo ekucetywa ukuba
kubekho kuyo iindawo ezinamanzi ekufumaneka kuzo izityalo kunye nezilwanyana zasemanzini.

•  Imiqobo yamanzi emvula
Indawo eyiyeyona inkulu ekuphila kuyo izilwanyana efumaneka kwiindawo ezinamanzi emvula kolu hlolo yi-Dwars River. Lo mlambo
yinduli esezantsi kolundi, unamatye alindelekileyo kwiindawo ezinezityalo ezithile ze-Fynbos Biome. Mininzi imilanjana enqumlayo
kule ndawo ihlolwayo, macala omabini endlela i-Pniel Road. Imilambo engasemantla kwendlela igcwaliswa ziintaba ii-Simonsberg
Mountains, iqukuleqele de yenze isebe elincinane elifaka amanzi ngqo kumlambo i-Berg River. Imilanjana ekwicala elingasemazantsi
kwe-Pniel Road iphuma kwiintaba ii-Groot Drakenstein Mountains, kwaye iqukuqela igalele ngqo kwi-Dwars River. Kwicala elingase-
Drakenstein, mininzi imijelo eyenziweyo ngabantu ehambisa amanzi asuka emathambekeni esiya kwiindawo ezithile, ethi ithathe
amanzi kwimijelo yendalo iwase kumadama athile akumathambeka eentaba. Ukhona umjelo omkhulu okhuphela amanzi ophuma
kwithambeka elifumaneka ngaphezulu nje kwe-Lanquedoc, ungene kwiindawo ezimbini zokugcina amanzi ezingamadama
ezisemantla-mpuma ale fama yeehagu. Ezinye iindawana ezimbalwa zemigxobhozo ezifumaneka apha naphaya kulo mmamdla
uhlolwayo, nezithe zonke zabhaqwa kwicala elingase-Drakenstein lesi siza. Eyona ndawo yomgxobhozo ebalulekileyo yileyo iyintsalela
yomnye wemilanjana ongena kwi-Dwars River, cebu kuhle emazantsi-ntshona e-Lanquedoc. Ezinye iindawana ezinemigxobhozo
zifunyenwe nangasemantla kwe-Lanquedoc, nangasentshona, ukanti nangasempuma-ntshona kwenye yeendawo ezigcina amanzi
ezifumaneka ngasemantla efama yeehagu.

 •  Iimpawu zembonakalo kunye nemiqobo
Lo mhlaba uyinxalenye ebalulekileyo ye-Dwars River Valley, enye yeentlambo zemveliso yezolimo esaseleyo nesaphetheke kakuhle
kummandla okufuphi nolimo kwiNqila yeSixeko saseKapa. Lo mfula onendawo enqamlezileyo engumdibaniso wemifula kulo mmandla
weNtshona koloni, apho kufumaneka khona iindawo ezintathu ezikhethekileyo: (1) intaba ephakamileyo enezixhaso zamatye
entlabathi.ame phezu kwamatyana entaba ajonge kumathambeka asezantsi; (2) izigingqi ezizizangqa ezincinane zelitye lenyengane
laseKapa, kunye (3) isiseko esihle somfula esinomhlaba otyebileyo omthebelele. Lo mfula uyibonakalisa kakuhle ukuba i-Cape
Winelands Cultural Landscape yindawo ebume bunjani na. Ezona mpawu zembonakalo yalo mmandla zingundoqo ziquka oku
kulandelayo:
•   Indlela ebukekayo i-R310, elandela i-Dwars River Valley nejikela nge-Helshoogte Pass;
•   Indlela ebukekayo i-R45 phakathi kwe-Paarl ne-Franschhoek;
•   Amathambeka angqongileyo eentaba i-Simonsberg ne-Drakenstein;
•   Izihombiso zolimo, ingakumbi ekulinywe kuzo iidiliya, ezinemithi yomthunzi edwelileyo;
•   Amashishini ahambelananyo aqokelelene ekudibaneni kwe-R310 kunye ne-R45;
•   Iilali ezikufutshane ezincinci ezise-Pniel, Lanquedoc, Johannesdal nase-Kylemore;
•   Inani lemizi yasefama/iifama ezinembali nezidumileyo ezise-Boschendal, e-Rhone, e-Goede Hoop nase-Bethlehem.

•  Imiqobo yezelifa lemveli
Njengenxalenye yenkqubo yoHlolo lweMpembelelo zeLifa Lemveli lenkcubeko yeFounders Estate, Oovimba beeNdawo zamafa
enkcubeko boMzantsi Afrika baye bafuna ukuba kwenziwe uphononongo olupheleleyo lweDwars River, kuze kuqulunqwe
olukhawulezileyo loluhlu lweempawu zeendawo zamafa ukuze kufakwe izicelo kwiimeko ezixananazileyo ezifanelekileyo. Uninzi
lwezifundo ezingundoqo ezimalunga neendawo zamafa ziye zaqhutywa ngokunxemnye neFounders Estate, kwaye ezi zifundo
kungoku nje sele ziyinxalenye yohlolo olungundoqo lwale projekthi. Eyona njongo iphambili iza kuba kukubuyela kwiziphumo
ebezifunyenwe ekuqaleni, ze kuvalwe izikhewu apho kukho imfuneko kwaye kuqhutyelwe phambili nophononongo, ingakumbi
ngokohlobo lwezindlu eziza kubakho kulo mhlaba nendlela oku kunokwalatha indlela emayilandelwe kuphuhliso olunokwenzeka
kwixesha elizayo.
Iziphumo eziphambili zezinto ezihlolwayo kunye nemiqobo, ekufuneka ukuba zithathelwe ingqalelo xa kuqwalaselwa uphuhliso
lwepropati i-Boschendal, ibe kukuchonga imimandla ekungafunekiyo konke konke ukuba iphuhliswe kuba iyimihlaba yelifa lemveli
kunye neendawo ezinezinto eziphilileyo neendawo eziphila kuzo. Abazisi kunye nophononongo lwemiqobo, baqukumbele
ngokuchonga imimandla emibini: imimandla engenakho tu ukuchukunyiswa naleyo ibizwa ngokuba “ngoonyathela ngobunono” (i.e.
imimandla apho uphuhliso oluthile olunemida ethile lunokwamkeleka, kodwa noko kube kuxhomekeko kwimiqathango ethile). I-HIA
epheleleyo iza kwamkelwa ize iqaliswe njengenxalenye yenkqubo ye-EIA.
INTSINGISELO YOCWANGCISO
La maxwebhu alandelayo kubhekisiwe kuwo kwinkqubo-qhinga nakwisishwankathelo socwangciso se-Boschendal Estate: i-Western
Cape Provincial Development Framework; i-Cape Winelands District Municipality IDP; i-Winelands Integrated Development Framework
(WIDF); i-Stellenbosch Municipality IDP; i-Stellenbosch Spatial Development Framework (SDF); i-Dwars River Valley SDF; kunye ne-
Boschendal Sustainable Development Initiative (2005).

EZINYE IINDLELA ZOPHUHLISO EZINOKUQWALASELWA
Zine iindlela ezizezinye zokumiselwa kolu phuhliso lweprojekthi ecetywayo, kubandakanya naloo mhlaba wommandla ekungafuneki
kwenziwe kwanto kuwo nezizakuhlolwa kwinkqubo ye-EIA. Ezi ndlela zichaziwe apha ngezantsi:

•   Enye indlela yoku-1 enokujongwa (14 Novemba 2005)
Uxwebhu i-Boschendal SDI – Consultative Draft, luka-Novemba 2005, lwaphakamisa i-Boschendal Development Precinct, equka
umxube wokusetyenziswa komhlaba kwezolimo, izindlu zokuhlala abantu, ezokhenketho, ezokhenketho oluhambelana nendalo kunye
nokwakhiwa kwamashishini. Lo mhlaba uza kuphuhliswa ubuza kuba nezi zinto zilandelayo: malunga nezindlu zokuhlala ezingama-
402 eziziifama kwimihlaba yase-Boschendal; izindlu zomhlala-phantsi zabantu abadala ezimalunga nama-500 ezikumamdla
weThembalethu; izindlu ezixutyiweyo ngokwemisebenzi (iziza ezingama-40) kunye namashishini kummandla wesikhululo sikaloliwe
esikhoyo (kubandakanya nee-ofisi, izakhiwo zamashishini nezezindlu zokuhlala); izindlu zemveliso yokunkonkxa (iziza ezingama-20);
ihotele encinane yomgangatho we-5-star (amagumbi angekho ngaphezu kwama-120 kunye neziko lezempilo) kwingingqi yomzi
wasefama onembali, i-Boschendal Homestead; imihlaba emibini yee-Simonsberg Conservation Estates ezi-2 ofumaneka ngaphezu
kwe-Founders Estate; kunye nee-Old Bethlehem Conservation Estates ezi-5 ezifumaneka ngase-Old Bethlehem.

•  Enye indlela yesi-2 enokujongwa – (Okthobha 2007)
Kwaphakanyiswa ukuba umhlaba usetyenziswe ngezi ndlela zixubileyo zilandelayo: usetyenziselwe ezolimo, izindlu zokuhlala abantu,
ezokhenketho, ezokhenketho oluhambelana nendalo kwaza kwacetywa nokwakhiwa kwamashishini: Isakhiwo seHotele: isakhiwo
esicetywayo sehotele esinamagumbi angama-240 siza kuba nesakhiwo esikhulu esinamagumbi angama-60, ze amagumbi aseleyo
abe yingqokelela yezindlu zehotele eyakhiwe kwiindawo ezifanelekileyo kumhlaba wale propati. Izindlu ezinxulumene nezokhenketho
kunye neezindlu zokuhlala abantu: Ezi ngqokelela zezindlu ziza kubandakanya iiyunithi ezinxulumene nezokhenketho kunye
neendawo zokuhlala eziphantse zibe ngama-500 xa zizonke, Isakhiwo seziko leenkonde: esi sakhiwo siza kuba neeyunithi ezibalelwa
kuma-500. Icandelo elinezakhiwo ezisetyenziselwa izinto ezininzi kwezoshishino: Esi sakhiwo siza kuba kwisiza sesikhululo sikaloliwe
esidala ekudibaneni kwe-R45 kunye ne-R310 kwaye siza kubandakanya iivenkile, indawo yemveliso , ‘i-Red Shed’ kunye neeyunithi
ezizizindlu zokuhlala ezili-150. Esi siphakamiso sikwabandakanya nokubhaliswa kwesivumelwano seminyaka engama-99 selungelo
lokusebenzisa umhlaba womnye umntu, esibhekisa kumhlaba wokulima apha, ophantse ube yi-45% yomhlaba wonke wase-
Boschendal, e-Dwars River Valley (± iihekthare ezili-1050).

•   Enye indlela yesi-3 enokuqwalaselwa (Meyi 2008)
                                                               2
Indlela yesi-3 enokujongwa (ibandakanya oku kulandelayo: iziza zokuhlala ezi-±1071 ezishiyanayo ngobukhulu, ukususela kwi-270m –
    2
1400m ; iiyunithi zeendawo zokwamkela abatyeleli ezi-±117; ii-Old Bethlehem Conservation Estates ezisi-7; Iindawo zamaziko ezi-2
(indawo yokuchachela abangenampilo / icawe); indawo yokuzonwabisa yabahlali (Clubhouse) e-1. Indlela yesi-3 ikwaquka esi
siphakamiso sikwabandakanya nokubhaliswa kwesivumelwano seminyaka engama-99 selungelo lokusebenzisa umhlaba womnye
umntu, esibhekisa kumhlaba wokulima apha (ophantse ube yi-45% yomhlaba wonke wase-Boschendal, e-Dwars River Valley (±
iihekthare ezili-1050)

•   Enye indlela yesi-4 enokuqwalaselwa (Julayi 2008)
Indlela yesi-4 iphakamisa ukusetyenziswa komhlaba ngeendlela ezininzi ezizezi; kwezolimo, izindlu zokuhlala abantu, ezokhenketho
oluhambelana nendalo kunye nokwakhiwa kwamashishini kwiziza ezifanelekileyo kumhlaba oseleyo wemihlaba yase-Boschendal. Oku
kubandakanya: iziza zokuhlala ezi-±1056 ezishiyanayo ngobukhulu, ukususela kwi-270m2 – 1400m2, nezihlelwa ngokwemimandla
eyahlukileyo, ukutsho oko, eNtshona (iziza zeZindlu); eMpuma (iziko leeNkonde); eMbindini (iindawo zoRhwebo) naseNtshona (i-Old
Bethlehem). Kule mimandla, kucetywa ukuba kubekho indawo eyintlanganisela yeendawo zabatyeleli ezingama-120, iiFama
ezingama-23, iindawo zamaziko ezi-2 (icawe / indawo yokuchachela abangenampilo) kunye nendawo yokuzonwabisa yabahlali
(Clubhouse) e-1. Eli candelo lophuhliso, elisemazantsi entlambo, lijolise ekuxhaseni indawo yabahlali esemgangathweni ecaleni kohola
u-R45. Esi siphakamiso sikwabandakanya nokubhaliswa kwesivumelwano seminyaka engama-99 selungelo lokusebenzisa umhlaba
womnye umntu, esibhekisa kumhlaba wokulima apha, ophantse ube yi-45% yomhlaba wonke wase-Boschendal, e-Dwars River Valley
(iihekthare ezimalunga ne-±1050).
•   Ayikho Indlela yoPhuhliso engenye
Le indlela eqwalaselwayo yileyo “yokuba kungaqhutyekwa nophuhliso”. Xa kungaqhutyekwa nophuhliso, oko kuza kukhokelela ekubeni
izinto zihlale njengokuba zinjalo kwesi siza. Oku kuza kubandakanya ukwahlulwa kwepropati okusele kuvunyiwe, ukutsho oko,
ukwahlulwa kweziza ezingama-22, kwakunye namalungelo okwakha enye indlu kunye nezindlu zabasebenzi abasebenza apha.
Ukuphunyezwa kwale ndlela yophuhliso kuza kukhokelela nasekubeni kubekho umonakalo othile kule propati.

•  Isishwankathelo seendlela zophuhliso eziqwalaselwayo
Inkqubo emisela iMiba yoHlolo iqalise ngeNdlela yophuhliso yoku-1 njengesicwangciso sophuhliso esiphakanyisiweyo. Esi sicwangciso
siye saqwalaselwa ngokuthi siphononongelwe imiqobo neengxaki zaso ngokupheleleyo ziingcali ezichongiweyo. INdlela yophuhliso
yesi-2 neyesi-3 ziye zaqulunqwa ngokweziphumo zemiqobo ethe yachongwa, kwaze emva kweengxoxo neendibano zocweyo zeqela
leprowujekthi ezithe zaqhubeka, kwaqulunqwa iNdlela yesi-4. Kumele kuqatshelwe ukuba ngenxa yenkqubo yamanyathelo ohlukileyo
athatyathiweyo ukuza kuthi ga ngoku neenkcukacha ezifunyenweyo, yiNdlela yesi-4 kuphela eza kufakwa kwinkqubo ye-EIA, kwaye le
ndlela iza kuhlalutywa ngokupheleleyo ziingcali ezinyuliweyo. Kusenokuqulunqwa amanye amanyathelo eNdlela yophuhliso yesi-4,
ngelokuphendula izimvo zoluntu kunye nezo zamalungu eqela leprowujekthi.

IINKONZO NAMAZIKO AKHOYO
•  Iinkonzo zoMbane
Ingingqi esentshona kwe-Dwars River iyinxalenye yommandla obonelelwa ngombane nguMasipala wase-Drakenstein, ngelixa
ummandla osempuma ubonelelwa ngu-Eskom wona. UMasipala wase-Drakenstein uvumile ukuba awunako ukubonelela i-Boschendal
Estate kwizibonelelo zawo ngenxa yokuba engenazibonelelo zaneleyo. U-Eskom uza kuba ngumboneleli wombane. Kuza
kusetyenziswa okanye oza kunikezela ngombane wolu phuhliso lucetywayo nezinye iindlela zokubonelela ngombane nokusetyenziswa
kwezibonelelo ngeyona ndlela inoqoqosho ukuze kucuthwe ukusetyenziswa nokuxhomekeka kwizibonelelo zikazwelonke zombane.

•   Ubume beeNdlela zangaPhandle
Indlela enkulu, i-Main Road 172, ihamba ngasemazantsi e-Stellenbosch ukusukela kwisiphambuka se- Main Road 191. Kuza
kuqhutywa umsebenzi omkhulu wokuphuculwa kwale ndlela kwixesha elizayo. Zonke iindlela zokungena kolu phuhliso lucetywayo
ezingasentshona nasempuma kwe-Main Road 172 ziza kusuka kule ndlela. Kucetywa nokuba kwenziwe iindlela ezinqumla ngaphantsi
kwe-Main Road 172 ukuze kuphuculwe ukuhamba kwezithuthi phakathi kwezi zakhiwo. I-Main Road 191 ephakathi kwe-Paarl ne-
Franschhoek zenza umda ongasentla wolu phuhliso.

•   Izibonelelo zeNdlela yangaPhakathi
Iindlela ezikhoyo kule fama okanye kulo mhlaba ubukhulu becala zisetyenziselwa ukungena kummandla ngamnye. Ziza kuphuculwa
ezi ndlela ukuze ziqhagamshelane nolu phuhliso lucetywayo. Kucetywa iindlela ezishiyanayo ngobubanzi (phakathi kwe-3,5 ne-5,0
yeemitha), ezenziwe ngomxube osele udityanisiwe, kunye neendlela ezenziwe ngezitena kunye neendawo zokupaka ezenziwe
ngezitena nazo, kummandla ngamnye. Kuza kufakwa umjelo owenziwe ngezitena kwicala elinye lendlela ukulungiselela amanzi
emvula, kunye nodonga olufutshane lwezitena kwelinye icala lendlela.

•   Ulawulo lwamanzi emvula
Amanzi aphuma kwesi siza aya kwi-Dwars River, enqamleza embindini wesiza. Lo mmandla wohlulahlulwe wazindawo ezincinane
zokuqokelela amanzi emvula. Apho kunokwenzeka khona, onke amanzi abalekayo emvula aza kuphumela kumadama akhoyo kwesi
siza, atsho asetyenziselwe ukunkcenkceshela. Amadama akuqondwa ukuba angasetyenziswa njengendawo zokugcina amanzi,
njengoko asenokugcwala xa kuthe kwabakho imvula enkulu. Amajelo avulekileyo (lawo akhoyo kunye namatsha) aza kusetyenziswa
kangangoko kunokwenzeka. Amajelo akhoyo kuza kufuneka aphuculwe ukuze kulungiselelwe amanzi andayo, abuya kwiindlela
ezintsha nakwizakhiwo ezakhiweyo. Oku kuza kuqinisekisa ukuba amanzi abaleka phezu komhlaba aza kungena kwimijelo ehamba
indlela enye ngqo okanye enxaxhileyo kancinci kuleyo ahamba ngayo ngokwesiqhelo.

•  Ukwahlulwa-hlulwa nokusetyenzwa kwamanzi amdaka ezi fama

I-Boschendal Estate ayinathungelwano lwesuweji lusesikweni kwaye ikakhulu ibonelelwa ngeendawo ezifunxa amanzi, iisoak-aways.
Umzi-mveliso wewayini kunye nefama yeehagu zinenkqubo yokucocwa kwamanzi apho amanzi okugqibela alahlwayo athi
asetyenziswe ekunkcenkcesheleni. Lo mhlaba we-Boschendal Estate ufumaneka kwindawo engqonge iilali ezikhoyo, i-Pniel, i-
Lanquedoc, i-Johannesdal kunye ne-Kylemore, lali ezo zinothungelwano lwezibonelelo zesuweji eziphumela okanye ezimpontshelwa
kwindawo yokucocwa kwesuweji ekhoyo. Ingcamango ekhoyo yeyokuba isuweji eza kuphuma ngenxa yale projekthi icetywayo, iza
kucocwa kwindawo yokucocwa kwamanzi amadaka ekhoyo e-Pniel. Urhulumente wengingqi uyinikezile inkxaso yakhe yokuphuculwa
kwendawo ekhoyo ukuze ikwazi ukuba ingamelana nomthamo owandileyo. Imvume yokugqibela kufuneka ifunyenwe kuMasipala
wase-Stellenbosch nakwiSebe lemicimbi yezamaManzi nezamaHlathi. Ngokokutsho kwamagosa kamasipala, umthamo wendawo
yokucoca amanzi amadaka ekhoyo ngoku yi- ± 1,2 Ml/d. Ngokwezibalo ezenziweyo, amanzi aza kongezwa luphuhliso olutsha
olucetywayo iza kuba yi-1 Ml/d. Kucetyiswa ukuba indawo ekhoyo yokucoca amanzi iPniel Wastewater Treatment Works mayongezwe
ngokuphindaphindeneyo ngokuthi kongezwe enye indawo yokucoca amanzi enomthamo oyi-1 Ml/d, ecaleni kwale ikhoyo ngoku.
KUZA KUQHUTYWA INKQUBO YE-EIA EZIMELEYO YOKUPHUCULWA KWENDAWO YOKUCOCWA KWAMANZI AMADAKA
YASE-PNIEL.

•  IsiBonelelo saManzi amaNinzi
Kwii-Founders Estates, kwimimandla ebiyelweyo engaseNtshona, eseMbindini, nengaseMpuma: Kufuneka iphayiphu entsha
enedayamitha engama-∅ 250 ehamba emhlabeni, enesiqhagamshelanisi sombhobho wamanzi we-CMC obonelela ngamanzi
ngokumpontshwa kunye nephayiphu enedayamitha eyi-∅ 200 ephuma kumbhobho omkhulu iye kwidama lase-Pniel kunye nenye
iphayiphu ecetywayo enomthamo oyi-3,5 Ml. Ubude bale phayiphu ihamba ngaphantsi komhlaba buqikelelwa kwi- 1,2 yeekhilomitha
ukanti ephumela ngaphezulu yona inobude obuziikhilomitha eziyi-5,0. Kuza kudingeka impompo yokumpompa amanzi aye kwiindawo
zokuwagcina, ezingamadama.

Kudingeka idama eliphezulu enomthamo oyi-0,3 Ml kwi-Founders Estates. Impompo entsha kwidama elikhoyo e-Pniel iza kubonelela
ngamanzi kweli dama, ngephayiphu ephumela ngaphandle enedayamitha engu-∅ 75, nobude obuyikhilomitha eyi-1,0.

Kuza kufakwa iphayiphu enxulumanisa uthungelwano lwamanzi asefama olukhoyo kwaba phayiphu bokuhambisa amanzi amaninzi
ngexesha likaxakeka. Indawo yokucoca amanzi amdaka ekhoyo ngoku kumele ukuba iphuculwe ukuze kubekho amanzi okusela
ngexesha likaxakeka. IFounders Estate izakondliwa kwichibi elinomthamo oyi-0,3 Mℓ ukusuka kuthungelwano lobunzima bomhlaba
owahlula-hluliweyo. Ukugcinwa kwakunye noxinzelelo lwamanzi lwakunikezelwa lichibi elinomthamo oyi-0,3 Mℓ. Imihlaba ebiyelweyo
ekwimimandla yaseNtshona, eseMbindini naseMpuma iyakuthi inikezelwe amanzi lichibi elicetywayo elinomthamo oyi-3,5 Mℓ ukusuka
kuthungelwano lobunzima bomhlaba owahlula-hluliweyo. Ukugcinwa kwakunye noxinzelelo lwamanzi lwakunikezelwa lichibi
elinomthamo oyi-3,5 Mℓ.

Ummandla ongasemazantsi: Uthungelwano lwamanzi olukhoyo ngoku oluphuma e-Kylemore kumele ukuba luphunyezwe kwidama
lase-Pniel ukuze lusetyenziswe kwizakhiwo ezicetywayo kuphuhliso. Inkqubo yokubonelela ngamanzi ekhoyo ngoku iza kuphuculelwa
i-Kylemore, i-Pniel, naseLanquedoc kunye nophuhliso olucetywayo kwixesha elizayo. Kuza kufuneka ukuba kubekho indawo
yokumpompa amanzi entsha ekhuphela amanzi kwidama lase-Kylemore ngombhobho onedayamitha engu- ∅ 110, enobude
obuyikhilomitha eyi-0,7 km engena kweli dama linomthamo oyi- 0,6 Ml, nebonelela imimandla engasemaZantsi.

Kuza kufuneka idama elinomthamo oyi-0,6 Ml ukubonelela lo mmandla ngamanzi nangoxinzelelo lwawo. Ummandla ongasemaZantsi
uza kubonelelwa leli dama linomthamo oyi-0,6 Ml kusetyenziswa uthungelwano loophayiphu abahamba ngaphantsi komhlaba.

•  Ukubiyelwa

Ziindlela ezininzi nezahlukileyo zolawulo eziza kuba yinxalenye yeNkqubo enkulu yoLawulo loKhuseleko kwi-Boschendal Estate. Ezi
ndlela kunokukhethwa kuzo ziza kuchazwa ngokugcweleyo ngokuhamba kwinkqubo ye-EIA.

• Inkunkuma
UMasipala wase-Stellenbosch uvumile ukuba uza kubonelela ngale nkonzo kuphuhliso olucetywayo ukuba ikho imfuneko.
INKQUBO UKUZA KUTHI GA NGOKU
Le prowujekthi yasungulwa ngo-2007 kwaye kwaqhutywa inkqubo yokuqala yokuthabatha inxaxheba koluntu ethe yaquka
nezibhengezo ebezifakwe kumaphepha-ndaba oluntu asekuhlaleni naweengingqi, kwabanjwa neNtlanganiso kaWonke-wonke
ngoDisemba 2007. Phofu ke, ngenxa yokumiselwa koMthetho nombolo 77 weGN R385, isicelo esifakwe kwiSebe leMicimbi yezeNdalo
noCwangciso loPhuhliso salahlekelwa ngamalungelo. Isicelo esitsha saye safakwa, kwaye kuye kwamkelwa kwaze kwaqaliswa
ngendlela entsha yokuthabatha inxaxheba kukawonke-wonke ngokubhekiselele kwiMithetho ye-EIA. Isigaba sokuqala senkqubo i-EIA,
nesibizwa ngokuba sisiGaba sokuHlola, sele sigqityiwe. Uyilo lweNgxelo yokuHlola luye lwathiwa thaca ukuze wonke ubani avakalise
izimvo zakhe ngomhla wama-29 Agasti ukuya kumhla we-29 Septemba 2008. Kuye kwabanjwa nomnye Umhlangano kaWonke-wonke
ngomhla we-11 Septemba 2008. Uyilo lweNgxelo yokuHlola luye lwahlaziywa ukuze lube yiNgxelo yokuHlola yokuGqibela, ngxelo leyo
ibandakanya izimvo ezifunyenwe kwii-I&Aps ezibhalisiweyo kwaye iimpendulo zezo zimvo ezisuka kubacebisi abaziingcali nazo
zihamba nale ngxelo. Ingxelo yokuHlola yokuGqibela iyakungeniswa ukuze iqwalaselwe ngabasemagunyeni kwaye iquka iintsuku
ezingama-30 okuvakaliswa kwezimvo nguwonke-wonke. Ukuba iNgxelo yokuHlola yokuGqibela yamkelwe kwiDEA neDP, iqela
leproketkhi liyakuqalisa ngesiGaba se-EIA.

IMIBA YEZENDALO neNKXALABO
Imiba exhalabisayo ephathelele kwizinto ezihambelana nale prowujekthi iye yaphakanyiswa kwiingxoxo ezingekho sesikweni
ebezibanjwe liqela leengcali, neqela labo babhalisiweyo kwii-I&Aps ngexesha leNkqubo yokuHlola.

•   Imiba yamalungelo athile, uphuhliso lothungelwano lwendlela nefuthe lezithuthi
•   Inkqubo nemimiselo yoyilo (iquka imiba yokuceba emalunga nokuxananaza kwasezidolophini noxinzelelo lophuhliso.)
•   Inkqubo yOkusingqongileyo
•   Ifuthe koovimba bendalo nakwizinto zendalo (izilwanyana okanye iintaka) ezahlukileyo.
•   Ukuphulukana nomhlaba wezolimo
•   Imiba engendawo zamafa (kuquka ifuthe koovimba bendawo zamafa kunye nokulinga ukubiza indawo njengeNdawo
   enguVimba wamafa yeLizwe)
•   Imiba yoqoqosho lwentlalo (kuquka ukulwa nentlupheko kwakunye noikuxhotyiswa koluntu ngezakhono nobugcisa)
•   Ifuthe kukhenketho
•   Ifuthe lezinto elibonwayo
•   Ifuthe elidityanisiweyo okanye elongezelekileyo kuphuhliso olucetywqayo

Iimpendulo zeqela leprojekthi ngokuphathelele kule miba idandalaziswe kuXwebhu lweZimvo neeMpendujlo (ebizwa ngokuba
sisihlomelo 5i)

UPHONONONGO LOCHAPHAZELEKO OLUQHUTYWE ZIINGCALI
Kuza kusetyenziswa imiba ephakanyisiweyo zii-I&APs kunye neqela leprowujekthi ukuqhuba uphando lweengcali oluza kunikeza
ulwazi lokuqwalasela izinto ezixhalabisayo kunye negalelo lokuchaphazeleka kwendalo lolu phuhliso lucetywayo. Olu phando
lweengcali luza kuqhutywa njengenxalenye yezi nkqubo zesiGaba se-EIA: uPhononongo lokuChaphazeleka kwezeLifa leMveli;
uPhononongo lweziTyalo; uPhononongo lweziLwanyana, uPhononongo lokuChaphazeleka koLuntu; kunye noPhononongo
lokuChaphazeleka kweMbonakalo yendawo. Olunye uphando olufunekayo lokunika izimvo kwi-EIA luquka: uPhononongo
lokuChaphazeleka kweziThuthi; iingxelo zeenjineli kunye noPhononongo oluzimeleyo loCwangciso noMgaqo-nkqubo.

IMISEBENZI EZA KUQHUTYWA – ISIGABA SE-EIA
Ukuba iNgxelo yokuHlola yokuGqibela yamkeliwe ngabe-DEA ne-DP, iqela leprojekthi lakuthi liqalise ngomsebenzi wesiGaba se-EIA.
Emva kokuqukunjelwa kwezifundo zobungcali, ziza kushwankathelwa zibe yiNgxelo yeFuthe lOkusingqongileyo (i-EIR), yona ethi
inxulumanise iziphumo zesigaba zokuhlola se-EIA. Iikopi ezipheleleyo zokuYilwa kwe-EIR ziza kubekwa kumathala eencwadi oluntu
(aFranschhoek, ePniel naseStellenbosch). Abo banomdla nabachaphazelekayo bakwaziswa ngokushicilelwa kweentengiso zoYilo lwe-
EIR kwumaphepha-ndaba iCape Times, iDie Burger, iPaarl Post ne-Eikestadnuus. Ukongeza kwezi ntengiso, abo bazii-I&Aps
nabafumaneka kuvimba wethu wolwazi, bakwaziswa ngokubathumelela iposi kwaye izishwankathelo zesigqeba solawulo soYilo lwe-
EIR ziza kuthunyelwa kwiindawo ezifanelekileyo. Uyilo lwe-EIR luza kuthiwa thaca ukuze abantu babe nakho ukunikeza izimvo zabo
isithuba seentsuku ezingama-30. Ekupheleni kweli thuba lokunikezelwa kwezimvo, ingxelo iyakuthi ihlaziywe ngokuphathelele
kwiimpendulo zohlolo ezamkelwe ngayo kwii-I&APs. Zonke izimvo zabantu ezifunyenweyo kwaneempendulo zazo zakuthi
zibandakanywe kwi-EIR yokuGqibela. Le EIR yokuGqibela iza kubekwa esidlangalaleni ukuze wonke ubani obhaliswe kwi-IAP
avakalise uluvo lwakhe, ize emva koko ithunyelwe kwi-DEA neDP ukuze yenze isigqibo sokugqibela.
IZIGQIBO KUNYE NEZIPHAKAMISO
Sele kuqhutywa inkqubo yokumisela imiba yohlolo ukuze kwaziswe ii-I&APs ngeziphakamiso ezifunyenweyo kwaye kuchongwe
nemiba yezendalo nezinto ezixhalabisayo eziphakanyisiweyo ukuza kuthi ga ngoku, ngenxa yeendlela ezahlukileyo zolu phuhliso
lucetywayo. Imiba kunye nezinto ezixhalabisayo ziphakanyiswe ngamagunya, iqela leprojekthi,.ndawonye nonikezelo lolwazi
lweengcali olunxamnye nezifundo ezingundoqo zamkelwe zaze zaqaliswa, kwaye sele zithatyathiwe ukuba zibeyinxalenye yenkqubo
yoHlolo. Le Ngxelo yeMiba ishwankathela inkqubo eqhutyiweyo, iindlela ezahlukileyo ezinokuqwalaselwa kunye nemiba nezinto
ezixhalabisayo ezithe zaphakanyiswa.

Igalelo lochaphazeleko oluhambelana neendlela zophuhliso ezahlukileyo ezicetywayo, liza kuphononongwa kolu phando lwengcali,
njengenxalenye ye-EIA. Ingxelo yokuGqibela yeMiba yoHlolo esaYilwayo iyahanjiswa sithetha nje kwii-I&APs ukuze ziphawule ngayo
zinikeze nezimvo zazo. Izimvo ezifunyenweyo ukuza kuthi ga ngoku ziza kusetyenziswa ukunikeza iimpendulo kuphando lweengcali
kwaye ziza kuqwalaselwa ziingcali ezifanelekileyo njengenxalenye yesigaba esilandelayo senkqubo ye-EIA. Ingxelo yokugqibela
yoqikelelo lobungakanani bomsebenzi ityhutyhiswa kwii-I&Aps ukuze zifake umlomo yaye zongeze namanqaku. Izimvo ezifunyenweyo
ukuza kuthi ga ngoku ziya kusetyenziswa kuphando lweengcali yaye ziya kuphendulwa zingcali ezizizo njengenxalenye yesiqendu
esilandelayo senkqubo ye-EIA.

    NIYACELWA UKUBA NITHUMELE IZIMVO ZENU PHAMBI KOMHLA WAMA-12 DISEMBA 2008 APHA:

                     Total Impact (Attention: Natalie Ritsch)
                        PO Box 44; Klapmuts; 7625
                         Umnxeba: 021 8755272
                          Ifekhsi 021 8755515
                       i-imeyile: natalie@dougjeff.co.za

								
To top