ปิงปอง by suchenfz

VIEWS: 77 PAGES: 6

									   ิ
ประวัตปิงปอง
      ร้ ูจักปิ งปองกันเถอะ

            ่
ปิ งปองเป็ นกีฬาทีสนุกสนานแต่ ถ้าเราจะเล่ นกีฬาประเภทนี้
           ่   ่ ่         ้
  เราจะต้ องรู้ เกียวกับทีมาทีไปของกีฬาประเภทนีนั่นคือ
  ประวัติปิงปอง
                 ประวัติปิงปอง
• เท่าที่มีหลักฐานบันทึกพอให้ ค้นคว้ า ทาให้ เราได้ ทราบว่ากีฬาเทเบิลเทนนิสได้ เริ่ มขึ ้นที่ประเทศ
                   ้ ้
 อังกฤษ ในปี ค.ศ. 1890 ในครังนัน อุปกรณ์ที่ใช้ เล่นประกอบด้ วย ไม้ หนังสัตว์ ลักษณะคล้ าย
              ั                              ุ
 กับไม้ เทนนิสในปั จจุบนนี ้ หากแต่ว่าแทนที่จะขึงด้ วยเส้ นเอ็นก็ใช้ แผ่นหนังสัตว์ห้ มไว้ แทน ลูกที่ใช้
                                             ้
 ตีเป็ นลูกเซลลูลอยด์ เวลาตีกระทบถูกพื ้นโต๊ ะและไม้ ก็เกิดเสียง “ปิ ก-ป๊ อก” ดังนัน กีฬานี ้จึงถูก
          ่                                 ั
 เรี ยกอีกชื่อหนึงตามเสียงทีได้ ยินว่า “ปิ งปอง” (PINGPONG) ต่อมาก็ได้ มีการวิวฒนาการขึ ้นโดย
           ู             ่            ่
 ไม้ หนังสัตว์ได้ ถกเปลี่ยนเป็ นแผ่นไม้ แทน ซึงได้ เล่นแพร่หลายในกลุมประเทศยุโรปก่อน วิธีการเล่น
 ในสมัยยุโรปตอนต้ นนี ้เป็ นการเล่นแบบยัน (BLOCKING) และแบบดันกด (PUSHING) ซึงต่อมา      ่
    ั                                  ่
 ได้ พฒนามาเป็ นการเล่นแบบ BLOCKING และ CROP การเล่นถูกตัด ซึงวิธีนี ้เองเป็ นวิธีการเล่นที่
                                      ่
 ส่วนใหญ่นิยมกันมากในยุโรป และแพร่หลายมากในประเทศต่าง ๆ ทัวยุโรป การจับไม้ ก็มีการจับ
                                 ่
 ไม้ อยู่ 2 ลักษณะ คือ จับไม้ แบบจับมือ (SHAKEHAND) ซึงเราเรี ยกกันว่า “จับแบบยุโรป”
                            ่
  และการจับไม้ แบบจับปากกา (PEN-HOLDER) ซึงเราเรี ยกกันว่า “จับไม้ แบบจีน” นันเอง     ่
• ในปี ค.ศ. 1900 เริ่มปรากฏว่า มีไม้ ปิงปองที่ติดยางเม็ดเข้ ามาใช้ เล่นกัน ดังนัน
                                        ้
  วิธีการเล่นแบบรุกหรื อแบบบุกโจมตี (ATTRACK หรื อ OFFENSIVE) เริ่มมีบทบาทมาก
  ยิ่งขึ ้น และยุคนี ้จึงเป็ นยุคของนายวิตเตอร์ บาร์ น่า (VICTOR BARNA) อย่าง
                        ้             ้
  แท้ จริง เป็ นชาวฮังการี ได้ ตาแหน่งแชมเปี ยนโลกประเภททีม รวม 7 ครัง และ
                ้
  ประเภทชายเดี่ยว 5 ครัง ในปี ค.ศ. 1929-1935 ยกเว้ นปี 1931 ที่ได้ ตาแหน่ง
        ้                      ั
  รองเท่านัน ในยุคนี ้อุปกรณ์การเล่น โดยเฉพาะไม้ มีลกษณะคล้ าย ๆ กับไม้ ใน
      ั                   ั้
  ปั จจุบนนี ้ วิธีการเล่นก็เช่นเดียวกัน คือมีทงการรุก (ATTRACK) และการรับ
           ้
  (DEFENDIVE) ทังด้ าน FOREHAND และ BACKHAND การ จับไม้ ก็คงการจับ
                     ้        ั
  แบบ SHAKEHAND เป็ นหลัก ดังนันเมื่อส่วนใหญ่จบไม้ แบบยุโรป แนวโน้ มการ
                 ่
  จับไม้ แบบ PENHOLDER ซึงเปลี่ยนแปลงไปมีน้อยมากในยุโป ในระยะนันถือว่า   ้
  ยุโรปเป็ นศูนย์รวมของกีฬาปิ งปองอย่างแท้ จริง
• ในปี ค.ศ. 1922 ได้ มีบริ ษัทค้ าเครื่ องกีฬา ไปจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ าว่า
 “PINGPONG” ด้ วยเหตุนี ้กีฬานี ้จึงเป็ นชื่อมาเป็ น “TABLE TENNIS” ไม่สามารถใช้ ชื่อที่
                  ่
 เขาจดทะเบียนได้ ประการหนึง และเพื่อไม่ใช่เป็ นการโฆษณาสินค้ าอีกประการหนึง และ     ่
                         ้
 แล้ วในปี ค.ศ. 1926 จึงได้ มีการประชุมก่อตังสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ
 (INTERNATIONAL TABLETENNIS FEDERATION : ITTF) ขึ ้นที่กรุงลอนดอนในเดือน
                                   ้
 ธันวาคม ค.ศ. 1926 ภายหลังจากการได้ มีการปรึกษาหารื อในขันต้ นโดย DR. GEORG
 LEHMANN แห่งประเทศเยอรมัน กรุงเบอร์ ลิน เดือนมกราคม ค.ศ. 1926 ในปี นี ้เองการ
                   ้                 ้
 แข่งขันเทเบิลเทนนิสแห่งโลกครังที่ 1 ก็ได้ เริ่ มขึ ้น พร้ อมกับการก่อตังสหพันธ์ฯ โดยมีนาย
 อีวอร์ มองตากู เป็ นประธานคนแรก ในช่วงปี ค.ศ. 1940 นี ้ ยังมีการเล่นและจับไม้ พอ
 จาแนกออกเป็ น 3 ลักษณะดังนี ้
    1. การจับไม้ เป็ นการจับแบบจับมือ
    2. ไม้ ต้องติดยางเม็ด
    3. วิธีการเล่นเป็ นวิธีพื ้นฐาน คือ การรับเป็ นส่วนใหญ่ ยุคนี ้ยังจัดได้ ว่าเป็ น “ยุคของ
 ยุโรป” อีกเช่นเคย
• http://www.thaitabletennis.com

• http://play.kapook.com/dookdik/moji

								
To top