Docstoc

Relax - old P.O. not mutilated

Document Sample
Relax - old P.O. not mutilated Powered By Docstoc
					Vrydag 20 Oktober 2006                                   VOLUME 35 NO. 41                                   R2.00 incl.

                                                                              Rowers val
                                                                              Christopher aan
                                                                              ‘n Twintigjarige man van Aquapark het ‘n
                                                                              noue ontkoming met die dood gehad
                                                                              nadat twee verdagtes hom Vrydagaand
                                                                              oorkant die Malaria Instituut getakel het
                                                                              en hom herhaaldelik met ‘n mes gesteek
                                                                              het, in ‘n poging om hom van sy selfoon te
                                                                              beroof.
                                                                               Christopher de Vries het net na agt die
                                                                              aand na sy huis in Tom Van Aardstraat
                                                                              geloop toe hy voetstappe agter hom hoor
                                                                              en twee swart mans langs hom kom
                                                                              stap.
                                                                               Hy het na hulle gedraai en gegroet toe
                                                                              een vra dat hy sy selfoon aan hulle moet
                                                                              oorgee.
                                                                               De Vries het geweier en die twee het
                                                                              hom bespring.
                                                                               Een het ‘n mes uitgepluk en na sy hart
                                                                              en longe gemik maar De Vries het ter-
                                                                              ugbaklei en die verdagte het hom op die
                                                                              boarms gesteek.
                                                                               Terwyl De Vries vir sy lewe geveg het,
                                                                              het die ander verdagte ‘n klip opgetel en
                                                                              hom agter die oor geslaan.
                                                                               De Vries het steeds bewus gebly en om
                                                                              hulp geskree.
 THE northern façade of the Old post office as seen today with the half-moon shaped wall and the                               ‘n Man van ‘n naby geleë huis asook die
 arch that's being repared.                                                                sekuriteits hekwag by die Malaria In-
                                                                              stituut het sy nood krete gehoor en hom te
                                                                              hulp gesnel.
                                                                               Die lafaards het gemaak dat hulle
Sages
            Relax - old P.O. not mutilated
                                                                              wegkom toe die twee mans daar op-
                                                                              daag.
barometer                                                                           Carl Mostert, by wie De Vries loseer,
                                                                              was net daarna op die toneel en het De
            AN outcry over construction at the old    SAHRA states that no building older     This means that no signage will     Vries se ma, Lienkie de Vries en die polisie
            Tzaneen Post Office in Danie Joubert    than 60 years may be altered, de-      feature on the northern side of the    in kennis gestel.
            Street, a proclaimed national heritage,  molished, changed or any part de-      building and that all the other little    Lienkie de Vries het haar seun na
            seems to be unfounded.           stroyed and it seemed that the ar-      details, even the mosaic tile artwork,   Duiwelskloof Hospitaal geneem waar hy
            The current construction work is      chitects were doing this. The architects   will be left untouched. The wall and    steke moes ontvang vir twee steek-
            necessitated with Kentucky Fried      assigned by KFC to this project, Martin   the rest of the building activities have  wonde.
            Chicken moving into the restructured    Engelbrecht Architects, denied that     also been approved by SAHRA.         Gelukkig het De Vries ‘n ou weer-
            premises.                 they are altering or changing any part     "Martin Engelbrecht Architects are   magbaadjie aangehad wat die effek van
              The controversy started back in     of the northern façade.           renowned for giving old buildings new   die messteke gedemp het.
            2002 when the 72-year-old building      It became clear that Martin Engel-    life and have worked on big projects     "Dis nie meer veilig in Tzaneen nie" het
            became Villa Italia. Many debates,     brecht Architects are actually helping    such as the KFC in Polokwane and in    De Vries aan die LETABA HERALD gesê.
            meetings and arguments between the     to restore the building. "The original    Barberton. Both are SAHRA protected
            architects and the South African Her-   building, that was erected around      buildings," Engelbrecht added.
Sages nou op 12 000   itage Resources Agency left the north-   1934, had two big arches, one of        Engelbrecht also raised his concern
            ern façade, which is the historical part  which was lost to time and became a     about the neighbouring restaurant's
DID YOU KNOW?      of the building, intact, although a few  normal square doorway. We are cur-      additions and signage. According to
One in 27 women     changes had to be made to the pro-     rently restoring this arch to its original  him, this building is also part of the
was likely to devel-  posed plans.                shape, " Martin Engelbrecht said.      original Old Post Office and is of the
op cancer of the      When the news broke that KFC is      Another worrying factor was the      opinion that the plans for the above
breast in their life-  moving into the building flash backs of
time and the life-                         half-moon shaped wall or ‘curved icon    mentioned where never approved by
            the previous problems came to every    wall' being erected in front of the Old   SAHRA.
time risk of devel-
oping. Cancer of    historian’s mind.             Post Office. This wall is definitely no     Another concern from Engelbrecht
the cervix is one in    LETABA HERALD had many queries     compliment to the building façade but    was the state of some of the old
31.           about what was really happening to     legal. The wall will be used for signage   buildings in Tzaneen.
            the building and decided to dig deep-   and was built about half a meter from
            er.                    the original building.
PAGE 2  LETABA HERALD - Friday 20 October 2006           NEWS
                         Twee rowers steek
                         Christopher met mes
                         CHRISTOPHER de Vries wat verlede Vry-
                         dagaand in Aquapark deur twee verdagte
                         mans aangeval is en met ‘n mes gesteek is.
                         Lees berig op bladsy 1.
          NUUS                           LETABA HERALD - Vrydag 20 Oktober 2006      PAGE 3
Venter skuldig op ses aanklagte
FLIPPIE Venter wat daarvan       maar het wel begin huil toe sy
verdink is dat hy in April vanjaar   vrou met haar rug na hom in die
sy twee kinders, Millize (5) en    getuiebank, haar weergawe aan
Janco (4) met 'n R4-aanvals-      die hof vertel het.
geweer geskiet en sy vrou Millie     Millie het ook getuig, "Ek het nie
(33) gewond het is skuldig bevind   net my kinders verloor nie, maar
op al ses aanklagtes teen hom.     ook my huwelik."
 Die klagtes sluit ondermeer in,    Regter Nico Coetzee wat die
2 klagtes van moord, een van      saak behartig het, het in sy
poging tot moord asook die on-     bevindings uitgewys dat Venter
wettige besit van 'n vuurwapen     bo enige twyfel wel geweet het
en ammunisie.             wat hy gedoen het en het hom dus
 Met 'n skaars hoorbare 'ja' het   op al die klagtes skuldig bevind,
Flippie Venter (34) gister in die   insluitend die een van aanranding
Hooggeregshof in Nelspruit skuld    op sy huishulp verlede jaar.
erken op die aanklagte teen       Venter staan, behalwe die sake
hom.                  ook tereg op aanklagte van moord
 Sy pleitrede is na onskuldig ver-  en verkragting op 'n 14-jarige
ander nadat hy aan die hof ge-     meisie in Burundi, waar hy deel
noem het dat hy niks van die      van die Suid Afrikaanse Vredes-
aanval kan onthou nie, ten spyte    magte was.                FLIPPIE Venter wat daarvan verdink is dat hy
daarvan is hy in elk geval later die   Regter Nico Coetzee sal op       sy twee kinders in April vermoor het en sy
dag skuldig bevind.          Woensdag, 18 Oktober vonnisop-      vrou beseer het, in die Hooggeregshof in
 Venter het meesal geen emosie    legging behartig .            Nelspruit waar hy skuld erken het op die
tydens die verhoor getoon nie,                         aanklagte teen hom.
     PAGE 4                               LETABA HERALD - Friday 20 October 2006                                 NEWS
Tzaneen to host 2006 Limpopo Tourism Safety & Security summit
Erica Mathye                  The high crime rates experienced by   a potential tourist and foreign currency  province, Ratshivanda Ndou, said crime com-
TZANEEN recently opened its doors to     tourists was one focal point on this    attraction for the province and nation   bating was not the responsibility for the S.A.P.S.
welcome and host the 2006 Limpopo      summit’s agenda.              as a whole.                alone. The public in their respective com-
Tourism Safety and Security summit.       The chief executive officer of the     " As the 2010 games draw nearer, we   munities should also get involved.
The emphasis was on making the        Limpopo tourism and parks, Benny      will be expected as a province to step    " Crime has to be attacked at its roots,
province tourist friendly ahead of the    Boshielo, cited attacks on tourists in   up our tourism safety and security     therefore, let us all join hands in fighting it,"
2010 FIFA World Cup.             lodges, poaching of game in national    measures to make these games a fur-    added Ndou.
 More than 300 representatives from     parks and theft in lodges as the biggest  ther success," noted Motsoaledi.
the departments of Tourism, Safety and    deterrents towards tourism growth in     It was agreed that in order to combat
Security and Economic development      the province.               crime, the tourism industry needed to
met to create a solid structure for better   Boshielo also recognised the need to  develop constant communication
tourist safety and security in the      develop Limpopo into a tourism       strategies with the South African Po-
province.                  friendly and preferred destination of   lice Services (SAPS), municipal offices
 The two day summit was held at the     choice prior to 2010.           and relevant stakeholders.
prestigious Karibu leisure resort out-     , Limpopo’s acting premier, Aaron     On the other hand, the MEC for
side Tzaneen.                Motsoaledi further recognised 2010 as   Safety, Security and Liaison in the
                                                                  SEEN in the picture (from left), Rufus Khar-
                                                                  idza, Shilela Malatjie, Ratshivanda Ndou and
                                                                  Anemie de Klerk.
                                                                                            Boom belemmer
                                                                                            amper weer krag

                                                                                            Munisipale wer-
                                                                                            kers kyk toe hoe
                                                                                            Ludwig Stement,
                                                                                            van die plaaslike
                                                                                            brandweer ‘n tou
                                                                                            om ‘n een van die
                                                                                            hoogste bome in
                                                                                            ons omgewing vas
                                                                                            maak. Die boom
                                                                                            het gedreig om op
                                                                                            die hoof krag toe-
                                                                                            voer lyne te val,
                                                                                            maar is vinnig
                                                                                            grond toe gebring
                                                                                            deur verskeie in-
                                                                                            stansies se same-
                                                                                            werking sonder dat
                                                                                            Tzaneen    weer
                                                                                            elektrisiteit ver-
                                                                                            loor het.
PROMOSIE  LETABA HERALD - Vrydag 20 Oktober 2006  PAGE 5
   PAGE 6                               LETABA HERALD - Friday 20 October 2006                               NEWS
Ronel het haar ring terug                         Safety tips: look out for these tell tales
‘n SAKEVROU van die dorp het    Mulder het haar sowat drie       The following are safety tips parents  flattened   plastic  milk   bottle  You are advised to regularly check the
haar verlore trouring na vyf jaar  weke gelede geskakel en        need to look out for around their    represents an easy target.        outside of your properties and
terug aan haar vinger.       meegedeel dat hy die ring       homes.                  Green items which could be used in    remove any possible identification
Dié ring het tydens ‘n vakansie   gevind het.              Most burglaries occur between 2 and   the form of cream soda cans represent   objects that you may find.
vyf jaar gelede uit ‘n strandsak  Hy het na die vloedwater in die    4am and 90% are through the roof.    all clear (Nobody home)          When moving in shopping malls,
geval toe Johan en Ronel      Kaap, ‘n sterk sein met sy       Criminals lift the roof tiles, cut the  Blue usually means, somebody on      always beware of people behind you
Visagie op Plettenbergbaai     metaal verklikker opgetel en      plastic cover and kick the ceiling    the premise.               and who may be following you on
vakansie gehou het.         besef dat dit ‘n ring onder die    panel out to gain access.        These indicators are placed on the    your way home.
Hulle het destyds alles in hul   sand kan wees.             This process usually takes 30-40     pavement outside your property in     Ladies are advised not to wear very
vermoë gedoen om die ring op    Wonder bo wonder was dit        seconds.                 different forms.             flashy or expensive jewellery when
te spoor en selfs ene John     Ronel se ring en is dit nou veilig   There are different colours which    Look out for red ropes, white stones, a  visiting shopping malls as this only
Mulder,    ‘n   afgetrede  terug aan haar vinger - waar sy    criminals use to indicate potential   plastic bag tied to a branch or shrub   entices criminal activities amongst
munthandelaar gevra om die     in haar wildste drome nie       targets:                 or grass knotted in a bundle.       thieves. Also avoid flashing large
ring met sy metaal verklikker te  gedink het dit ooit weer sou      Red items means, be prepared or you   Criminals have previously stuck      sums of money in public areas.
soek - alles sonder enige      wees nie!               will encounter resistance.        pieces of metal or plastic to the
sukses.                                  White which could be used as a      ground.
        NUUS                       LETABA HERALD - Vrydag 20 Oktober 2006  PAGE 7
Convictions
In the past week, the Tzaneen  R200 fine or thirty days
S.A.P.S have managed to     imprisonment for failure to
secure three convictions on   appear in court.
criminal cases:         * Matome Esrom Mothole and
*19-year-old Edward Letsoalo  Malate Makwala are two
from Marironi village from   thieves from Marironi village
Bolobedu was sentenced to    in Bolobedu who were both
six months imprisonment for   sentenced to R2000 or 1-year
housebreaking and theft.    imprisonment on charges of
* 35-year-old Joseph Mtileni  housebreaking with the intent
from Motupa village in     to steal.
Bolobedu was sentenced to a
    PAGE 8                           LETABA HERALD - Friday 20 October 2006                        PROMOTION
 10 jaar - WMC Sheet Metal Works - 10 years


WIKUS Coetzer is ontwerptekenaar en projek programeerder by WMC
Sheet Metal Works.
                                                                    LAURENCE Ngobeni, Terence Flowerday en
                                                                    Robert Sathekge is verantwoordelik vir die
                                                                    vervaardiging van lugkanale en lugskei-een-
                                                                    hede. Joseph Sewana (nie op die foto nie) is in
                                                                    Malawi besig met die installering van masjin-
                                                                    erie.
                                  WMC Sheet Metal Works se eienaars, Manie Coetzer, voor, Wikus en
                                  Anza Coetzer agter.
                                                                    FLORA Malemaja is in beheer van die kombuis
                                                                    en sorg dat al die werknemers van WMC Sheet
                                                                    Metal Works genoeg te ete en drinke kry.
                                                                    WERKNEMERS van WMC Sheet Metal Works
                                                                    wat vervoerbande en weegeenhede vervaar-
                                                                    dig, van links: Vorster Nkuna, Michael Nkuna,
                                                                    Cuku Mbhalati, Shadrack Nkuna en Jan Mong-
                                                                    we.
       PROMOSIE                         LETABA HERALD - Vrydag 20 Oktober 2006                                  PAGE 9
Local engineering works
celebrate a decade of
service to fruit & nut industry
A LOCAL sheet metal        wide range of products.
engineering works, WMC,      Although     internationally
celebrates a decade of service   acclaimed and boasting
to predominantly the fruit nut   exponential growth, Manie
industry this week.        believes WMC’s success still
Exactly ten years ago Manie    lies in doing even the smallest                                        TWEE werknemers van WMC Sheet Metal
Coetzer had the vision, a lot of  job for walk-in customers to                                         Works wat onthullers vir makadamia neute
enthusiasm and guts, and very   the best of their ability.      DIE kantoor personeel by WMC Sheet Metal Works: Bokkie Botha,      bou, van links, Aaron Mokgomole en Eric
little capital when he decided   "A large part of our success is    voor, is in beheer van klantediens, Amor Flowerday, links agter, doen  Maanaso. Mahase Mangena (nie op die foto
to go it alone and start WMC    thanks to highly skilled and     voorraadbeheer en Bernadett Verreyne hanteer debiteure en kre-     nie) is tans in Malawi besig met die installering
Sheet Metal Works.         trained   staff   and   our   diteure.                                van masjinerie.
Since then the success story of  workmanship is our image
this dynamic business has     and    we    will   never
been nothing short of       compromise on that," Manie
phenominal.            says.
Packhouse      machinery,   He unconditionally believes
proudly built and installed by   in supporting local businesses
WMC, are not only the       and believes that contributes
preferred product in the South   to the loyalty he in turn enjoys
African nut industry, but also   from his wide range of
in African countries such as    clients.
Malawi, Kenya, Zimbabwe      WMC is run by Manie and his
and Mozambique and is now     wife, Anza, while son, Wikus,
also a growing brand name in    has since joined the company,
Mexico, Australia and other    familiarising himself with all
parts of the world.        aspects of the business.
The premises where the       "No job is too small or too big
factory is situated in Impala   for   us,  We    guarantee
Street in the industrial area,   uncompromising workman-
was purchased by Manie       ship and the best quality
some five years ago. Since     materials for every job we do.
then extensive renovations     Try us and experience first
and enlargements to the      hand why we are the market
premises was necessitated by    leaders in the nut and tea
continuous growth and a      industries,"        Manie
growing demand for WMC’s      concludes.
PAGE 10  LETABA HERALD - Friday 20 October 2006                        PROMOTION
               WMC vier 10 suksesvolle jare
               DIE algemene werkswinkel voorman, Bobby Allan, voor, tweede van regs staan by nog van
               WMC Sheet Metal Works se werknemers, voor van links: Joseph Malemola, drywer, Wellington
               Diale, drywer, Jacob Letsie, passer en draaier, Bobby, Rufus Mathole, passer en draaier. Agter
               staan Robert Risiva, stoorman en Samuel Letswoalo, ‘n drywer.

               Foto regs bo: WILLEM Dlamini, Burtie Gro-
               bler en Hasane Ngobeni is verantwoordelik
               vir die vervaardiging van makadamia krakers
               en sorteerders by WMC Sheet Metal Works.
               Daniel Mathonsi (nie op die foto nie) is in
               Malawi besig met die installering van masjin-
               erie.
               Foto regs onder: WMC Sheet Metal Works se
               drie werknemers wat alle vlekvrye staal
               masjienerie vervaardig, van links: Lister
               Ngobeni, Frans Mokwena en Ernst Mohale.
        PROMOSIE                     LETABA HERALD - Vrydag 20 Oktober 2006      PAGE 11
10 jaar - WMC Sheet Metal Works - 10 years
‘n SPAN werknemers van WMC Sheet Metal Works wat verantwoordelik is vir die sny en buig
van materiale, van links: Thomas Mathobela, Frans Moreba, Cliff Maluleka en Robert
Sekhula.
                                             Foto bo:
                                             DIE verfspan, ver-
                                             antwoordelik vir alle
                                             verfwerk by WMC
                                             Sheet Metal Works,
                                             van links: Norman
                                             Shiburi,   Patric
                                             Masile,  Johannes
                                             Pilusa, Victor Mo-
                                             hale en Agnes Mo-
                                             agi.‘n SPAN van WMC Sheet Metal Works wat by
Green Farms besig is met die bou van droog-
sisteme vir makadamia neute, van links: Evans
Seoka, Gift Mbidhli, Fannie Selowa, Thomas
Ngobeni, Johannes Letswoalo en Laban
Gama.
 Toer na Israel
 ‘n TOER na Israel, Egipte en Jordanië saam
 met ds Fanie Steyn word vir Maart volgende
 jaar beplan. Daar word op 20 Maart vertrek
 vir ‘n toer van 12 dae.
 Plekke wat besoek sal word is o a die
 piramides, sfinks, Tiberias, Kana, Nasaret,
 Jerusalem, Olyfberg, Getsemane, Via
 Dolorosa, Bethlehem, Golgota, Qumran,
 die Dooie See, Eilat, Petra, Berg Nebo en
 Amman.
 Skakel ds Fanie Steyn vir die volledige
 brosjure by 082 4411 500 of (012) 997
 5003.
Klipwerf tree hier op
Die immergewilde Klipwerf orkes sal op 17
November by Hoërskool Merensky optree
ten bate van 'n fondsinsamelingsprojek vir
die koshuis.
 Die optrede sal is 19:00 vir 19:30 en
kostes beloop R100.00 per persoon met ‘n
ete ingesluit.
 Bespreek vroegtydig om teleurstelling te
voorkom.
 'n Kontantkroeg sal beskikbaar wees en
DVD's sal vir die kinders vertoon word.
 Besprekings kan gedoen word by Elize
Kruger.
 Skakel haar by 015-3053214/5 of skakel
Corrie Smit by 083 279 3835.
   PAGE 12                             LETABA HERALD - Friday 20 October 2006                            ALGEMEEN
                                     Save our donkeys, says SPCA
                                                                         Erica Mathye
                                                                         MOST rural villagers across Mopani rely on
                                                                         donkeys for public transport but they often
                                                                         neglect these donkeys and treat them in ways
                                                                         that either brutally hurt or even kill them.
                                                                         For these and other reasons, the Society for the
                                                                         Prevention of Cruelty to Animals (SPCA) in
                                                                         Tzaneen saw it necessary to create awareness
                                                                         amongst the public on how they can better care
                                                                         for their animals.
                                                                         They did this through a function that was held
ROTARY International is currently involved in the fight to eradicate                                       during the start of International Animal Week
Polio with their 'Kick Polio' in Africa campaign. Sister Maritz from                                       recently at Shiviti village outside Giyani.
the Department of Health accompanied by PP Gwenn van Schalk-                                           Present at the function were, among others, all
wyk representing the Letaba Rotary Club assisted in the im-                                            the public members who owned donkeys and
munization process of all the Pre-school learners in Tzaneen.                                           the department of non -motorised transport in
                                                                         Mopan
                                                                         About 40 donkeys were also present. The
                                                                         donkeys were immediately given food and free
                                     Chairperson of the S.P.C.A. in Tzaneen, Marie Loam, looks in disbelief  examination by the SPCA.
                                     at four donkeys that were cruelly tied to one another.          While examining the donkeys, the National
                                                                         Inspector of the SPCA, Malcolm Woolmore,
                                                                         was appalled to discover that most of the
                                                                         donkeys had severe wounds on their necks and
                                                                         backs.
                                                                         Woolmore said the wounds were obviously as
                                                                         a result of poor harnessing material and
                                                                         constant whippings. "Some of the owners use
                                                                         very sharp and dangerous objects for
                                                                         harnessing which cuts through the skin and
                                                                         makes it very painful for the donkeys to move
                                                                         wagons.
                                                                         " If you do not take care of your donkeys, they
                                                                         won’t work for you," explained Woolmore.
                                                                         Some of the donkeys were so thin that one
                                                                         would think that it was a miracle that they were
                                                                         able to walk for more than a kilometre.
                                                                         Chairperson of the SPCA in Tzaneen, Marie
                                                                         Loam, could not restrain herself when she saw
                                                                         the state of these donkeys and furiously said: "
                                                                         I do not understand how anyone could derive
                                     National inspector of the S.P.C.A, Malcolm Woolmore , Senior district  pleasure in harming a defenceless animal."
                                     manager for transport in Mopani, Joel Chauke and the manager of non-   Woolmore emphasised that it was important
                                     motorised transport in Mopani, Samuel Nkanyani check a donkey that    that owners feed their animals regularly, allow
                                     has been fitted with blinkers.                      them enough rest and make sure that the
                                                                         wagons are not overloaded to enable easy
                                                                         movement.
                                                                         In the name of love for the animals, the SPCA
                                                                         team worked very hard to disinfect, clean and
                                                                         feed the donkeys. Woolmore also gave the
                                                                         donkeys free harnessing material.
                                                                         The manager for the department of non -
                                                                         motorised transport in Limpopo and Mopani,
                                                                         Samuel Nkanyani, said the department plans to
                                                                         improve the quality of life for donkeys in rural
                                                                         areas by implementing ways of ensuring that
                                                                         the wagons they pull are road worthy and by
                                                                         reducing the number of road accidents caused
                                                                         by unsafe wagons.
                                                                         "We are trying to introduce reflective jackets
                                                                         that drivers can wear in order for them to be
                                                                         visible on the road," he said.
                                                                         People who wish to assist these donkeys by
                                                                         donating harnessing, food, etc can contact the
                                                                         SPCA on (015) 307 2611 or 083 300 6422.
                                                                          CMA for charity
                                                                          THE Christian Motorcycles Association
                                                                          (CMA) of Tzaneen would like to invite all
                                                                          bikers to a Charity Breakfast Run to the
                                                                          Letaba School for the Disabled on October
                                                                          29.
                                                                          They will depart from the Sasol Garage
                                                                          across from Tzaneen Medi-clinic at 09:30.
                                                                          The entrance for each bike will be a towel or
                                                                          towels and a toiletry item. eg vaseline,
                                                                          toothpaste, toothbrush, soap or deodorant.
                                                                          Please note that any other old clothing,
                                                                          linen, towels, etc are also needed and would
                                                                          be most welcome.
                                                                          A backup vehicle will be available to
                                                                          transport the goods and items can also be
                                                                          collected beforehand if needed by
                                                                          contacting the persons below.
                                                                          Any donations by the general public would
                                                                          be most welcome. Please contact us to
                                                                          arrange collection.
                                                                          After the handover at the school, bikers can
                                                                          move on to lunch at the Wheelbarrow.
                                                                          Contact Corné on 082 574 8395 of Kobus
                                                                          on 082 346 9098 of Morné on 083 289
                                                                          6585.
PROMOSIE  LETABA HERALD - Vrydag 20 Oktober 2006  PAGE 13
    PAGE 14                              LETABA HERALD - Friday 20 October 2006                               CALENDERBecome a Christian leader
BECOME one of 1 523 236
Christian leaders world wide that
                  4. Leadership and relationship:
                  They make me or break me.
                                        Walk a block for CHOC and Hospice
                                        WALK-a-Block    is  a  route will start and finish.  used by the first local    and KwaZulu-Natal.
are in the process of being     5. The Leaders as a coach:         National Fundraiser for   Sponsored refreshments     parent group, established   Hospice: The Hospice
equipped in John Maxwell’s     Building an effective team.        much needed funds and    will be provided along     in 1979.            Care Association of South
Christian leadership programs.   6. The Ultimate purpose of         increases     public  the route.           In 2000 a new national     Africa (HPCA) is an
Bert Watson from Gauteng will be  leadership: Fulfilling the great      awareness for CHOC and    Children are welcome      organisation was formed,    association   of   75
presenting training at The River  commission.                Hospice.           and will be entertained at   linking parent groups in    independent    member
Studio in Tzaneen on October 27   A course fee of R120 will include a    The event invites all    the Promotions Square.     all parts of the country.   hospices committed to
and 28, starting at 13:30.     manual and supper as well as a       South Africans to walk for  Companies, shops and      The goal of this dedicated   providing palliative care
The   following  aspects  of  finger   lunch,   but   not    people! On Saturday     schools are invited to     group is to improve the    for people with incurable
leadership will be covered:     accommodation. Contact Kotie on      November 4 between      challenge each other.     welfare and quality of     and      life-limiting
1. Today matters: Leadership and  (015) 307-1369 or Graham          09:00 and 15:00 there    Let’s all put on our      care for children with     conditions, and their
personal growth.          Chapman on 082 401 6868 to         will be 70 odd venues    walking shoes. Together    cancer.            families.
2. Leadership and creditability:  register.                 across the country where   we can make this a great    The      organisation   HPCA members are
Making the tough call.       Visit the following websites:       the public can go to     fun day.            provides direct practical   found in all 9 provinces
3. The Leaders time: Tick, tock,  www.equipsa.org        and     participate in this walk,  Phone Tersia de Lange on    help to children with     of South Africa, in rural,
manage the clock.          www.iequip.org               Tzaneng Mall being one    (015)   306-6180    or  cancer, from diagnosis     urban, peri-urban and
                                        of these.          Aubrey Mosashoa on       onwards, recognising the    metropolitan     areas.
                                        To enter into the M-Net   (015) 306-6970 for more    inevitable disruption to    Many hospices provide
                                        and       Nedbank   info.             family life when a child    care in more than one
                                        Walk-a-Block for CHOC    More on the charities one   faces vigorous and often    area.
                                        and Hospice the public    will be helping:        lengthy treatment.       Hospices began in South
                                        can either purchase the   CHOC       (Childrens  Funds raised are applied    Africa 28 years ago to
                                        Walk-a-Block shoelaces    Haematology Oncology      to directly benefit the    provide    community
                                        from a Nedbank branch    Clinics)     Childhood   children   and   their  home-based    palliative
                                        for a R20 donation or    Cancer Foundation is a     families, and also those    care, mainly through
                                        donate R20 on the day at   country wide voluntary     involved in the treatment   home-based       care
                                        Tzaneng Mall and in     organisation. It brings    of these most serious of    programmes, and day
                                        return receive the pair of  together the parents of    illnesses.           care, with some hospices
                                        shoelaces.          children who suffer from    There   are   regional  having small inpatient
                                        On    November    4  all varieties of cancer or   divisions    of    the  units, when patients can
                                        participants can register  life threatening blood     Foundation, based in      not be cared for at
                                        at Pick a Pay court from   disorders.           Johannesburg, Pretoria,    home.
                                        where the well marked    The name CHOC was       Western Cape, Free State,
                                                                              DBV vier 25 jaar
                                                                              DIE DBV vier vanjaar hul 25ste verjaardag
                                                                              en hou ‘n groot opskop en vermaakaand by
                                                                              Tzaneen Country Lodge in die onthaalsaal.
                                                                              Dit vind op 27 Oktober om 19:00 plaas.
                                                                              Drie van Tzaneen se top plaaslike
                                                                              kunstenaars, Sarel Snyman, Roan Dekenah
                                                                              en Paul (Cassie) Castelyn gaan tydens die
                                                                              geleentheid optree.
                                                                              ‘n Volle driegang buffetete, rooi en wit wyn
                                                                              ingesluit, sal bedien word. Kaartjies kos
                                                                              R150 per persoon.
                                                                              Die doel van die funksie is om geld in te
                                                                              samel vir diere wat haweloos is asook vir
                                                                              verskeie nuwe projekte waarmee die DBV
                                                                              in die landelike gebiede om Tzaneen besig
                                                                              is.
                                                                              Gaste sal in die saal toegelaat word slegs as
                                                                              hulle ‘n geskenkie vir ‘n hawelose dier in die
                                                                              hand het, bv ‘n kombers, geblikte kos, ens.
                                                                              Bespreek vroegtydig by Ellie by 072 379
                                                                              3207.
                                                                              Margot, Werner trou
                                                                              MARGOT, enigste dogter van Vic en Mar-
                                                                              guerite Rijnen, is op 23 September met
                                                                              Werner, oudste seun van André en Elna
                                                                              Rossouw, getroud. Ds Hennie Kotzé van
                                                                              Mussina het die paartjie by Tzaneen Coun-
                                                                              try Lodge in die huwelik bevestig. Werner is
                                                                              'n I.T. ingenieur en Margot hou skool by 'n
                                                                              kleuterskool. Die paartjie vestig hul in Four-
                                                                              ways, Sandton. Foto deur Suni Gouws.
       KALENDER                     LETABA HERALD - Vrydag 20 Oktober 2006                                 PAGE 15
                                                El Natan inwoners wens Merensky baie
                                                                      Gilde stal uit
                                                                       DIE Kunsnaaldwerkgilde van Tzaneen
                                               geluk met hul puik opvoering "Summer      bied op 3 en 4 November 'n kun-
                                               Holiday." Ons hartlike dank ook vir die    shandwerk en stokperdjie uitstalling aan in
                                                     vervoer reëlings.         die Hervormde kerksaal te Agathastraat
                                                                      Tzaneen.
                                                Die inwoners van God’s Haven          'n Verskeidenheid uitstallers van die al-
                                               Sorgsentrum nooi al hul donateurs,       lerfynste lintborduurwerk tot die wildste
                        Joyce Human verjaar op 20 Oktober.      vriende, familie en kennisse om op 11     taksiedermie kunswerke het reeds laat weet
                       Die inwoners van Pionierspark wens haar    November saam met hulle te kuier oor ‘n    hulle sal daar wees.
                       veels geluk en vertrou dat sy die dag sal   koppie tee en koek. Die inwoners wil       Toegang is R10 en sluit tee en verversings
                       geniet en ook in haar volgende lewensjaar   almal bedank vir soveel liefde en hulp wat   in. 10% van alle verkope sal aangewend
                       goeie gesondheid sal geniet. Sy is gewillig  ons deur die jaar van almal ontvang het.    word vir bejaardesorg in die gemeenskap.
                       en diensbaar van soggens vroeg tot saans    Jerry Nel sal as gaskunstenaar optree en    Belangstellendes kan Trudie Joubert by
                                 laat.            het ‘n spesiale lied vir die tehuis geskryf.  (015 307 4789) of Salomé Muller by (015
                                                                      307 2600) skakel.
                        Baie dankie vir die heerlike broodrol-     Baie dankie aan ouma Marlene en Koos
                       letjies wat aan die Pioniers geskenk is. Dit  dat julle ons prysuitdeling in Phalaborwa
                         was baie welkom en word waardeer.      bygewoon het. Ons waardeer dit regtig.
                                                Liefde, Carel en Marlene Rohbeck.
                        Mercia, jou vriendinne van Pioniers-
                       park dink aan jou en onthou jou in hul      Kockie Lock, verteenwoordiger van
                                                                      Tzn Tuinbouklub
Laura verjaar vandag
                       gebede. Ons het verneem dat jy baie pyn
                       in jou een knie verduur. Mag dit spoedig
                                               Jimmy Swaggart Ministries besoek ons op
                                               22 Oktober om 09:30 by die Pinkster      sluit jaar af
                         verbeter. Jy word baie gemis hier.     Protestante kerk in Frank Maystraat 11.    DIE Tzaneen Tuinbouklub hou op 3
LAURA Meyer vier vandag (Donderdag)                             Die nuutste videos en CD’s sal beskikbaar   November hul jaareind funksie.
haar 87ste verjaardag. Haar familie wens    Emma Pelser is in Duiwelskoof Hos-      wees. Skakel (015) 307-1111 vir meer      Dit begin om 14:00 vir 14:30 in die tuin van
haar baie geluk en goeie gesondheid vir    pitaal geopereer. Bly dat sy nou beter is en          inligting.           Dorita van der Merwe, een van die mooiste
die toekoms toe.               by haar kinders aansterk en dat sy                              kleinhoewe tuine in die omgewing.
                       eersdaags na haar kinders in Australia      Theo en Adéle Mans, baie geluk met      Die funksie is nie net vir lede nie, almal is
                                vertrek.           Megan-Lee se geboorte op 10 Oktober.      welkom. Dit gaan ‘n middag vol
                                               Mag sy vir julle baie vreugde bring. Ons is  vroulikheid en skoonheid wees wat gaste
                        Geluk aan Emma Hoffman wat ook        almal baie trots op haar. Baie dankie ook
Dozi tree hier op               Vrydag verjaar. Mag jy en Joyce julle
                       verjaardae baie geniet. Alles wat mooi is
                                               aan die personeel van Tzaneen
                                               Medi-Clinic. Met baie liefde, van ma
                                                                      saam met ‘n gasvrou om haar tafel kan
                                                                      geniet.
                                                                      Marie Faber se studio gaan haar nuwe reeks
                       word jou vir jou nuwe lewensjaar            (ouma) Ronel en Wayne.         ontwerpers klere vertoon. Thea Malan se
DOZI tree Donderdag 9 November by
                               toegewens.                                   modelle gaan klere vertoon. Daar gaan ook
Merensky op. Moet hierdie vertoning nie
mis nie aangesien Dozi saam met sy eie                                                   ‘n junior afdeling wees waar die twee
orkes optree, wat sy reeds gewilde optredes                                                 plaaslike hoërskole hul matriekafskeid
'n afgeronde en opwindende klank gee.                                                    rokke sal vertoon. Daar gaan ook uitstallers
 Plekbesprekings kan gedoen word by die                                                  met hand gemaakte juwele en nog baie
Hervormde kerkkantoor in Agathastraat,                                                   meer wees.
Tzaneen. Kaartjies kos R80.00 en                                                      Moenie dié spog geleentheid misloop nie.
R100.00.                                                                  Daar is slegs ‘n beperkte aantal sitplekke.
 'n Verskeidenheid etes sal beskikbaar                                                   Skakel Suzette de la Rey by (015) 307-6871
wees om reeds voor die vertoning te                                                     of 083 305 3816 vir meer inligting.
geniet.
 Skakel voortydig die kerkkantoor tydens
kantoorure by (015) 307 4508 en praat met
Maryna om teleurstelling te voorkom.
 Vir meer inligting: www.dozi.co.za
PAGE 16  LETABA HERALD - Friday 20 October 2006                         CALENDER
       Neem         Dr Vlok praat oor gehalte
       kennis        van water in omgewing
                 DIE     MAANDELIKSE    gelede met Sakekamer-lede   Sakekamer.
       NEEM kennis dat   etevergadering van die    gepraat en sy praatjie het   Geen bespreking oor die
       die datum van    Groter     Tzaneense   buitengewone     belang-  punte is nodig nie en
       die Boer van die   Besigheidsforum    vind  stelling gaande gemaak en   stemming oor die twee
       Jaar funksie ver-  volgende   Vrydagmiddag   veral hengelaars, boere en   punte sal slegs sowat ‘n
       ander van 1     (27 Oktober) om 12-uur    rolspelers in die toerisme   minuut duur. Dus, soos
       November    na  plaas.            bedryf wat belange het by   gewoonlik,  geen  lang
       Woensdag    8  Die vergadering sal in die  hengel     of   ander  formele besprekings nie,
       November 2006.    Bosbok, die rugbyklub se   wateraktiwiteite moet sy    met genoeg tyd vir die
        Die datum ver-   kroeg en restaurant by die  praatjie nie misloop nie.   gasspreker en vir lede om
       skuif as gevolg   skougronde, gehou word.    Die vergadering gaan ook    vrae te vra.
       van 'n bees veil-  Dr Wynand Vlok sal as     ‘n   spesiale  algemene  Besprekings vir die ete en
       ing waarby ver-   gasspreker optree en hy sal  jaarvergadering wees met    vergadering is noodsaaklik
       skeie Agri Letaba  praat oor die algemene    slegs twee punte op die    en Rona McGaffin kan
       lede betrokke is.  gehalte van water in die   agenda.   Dit  is  die  geskakel word op 307-6394
        Vir meer inligt-  Tzaneen-omgewing en ook    verandering    van  die  of 083 278 8777.
       ing    skakel  praat oor die afname van   algemene jaarvergadering
       Agri-Letaba  se  inheemse vis in plaaslike   van Januarie na Februarie
       kantore by (015)   riviere en damme.       en    ‘n    moontlike
       307 2725       Dr Vlok het sowat ‘n jaar   naamsverandering van die
                                         SPCA celebrates 25 years
                                         THE SPCA celebrates their 25th birthday
                                         this year and will be having a special SPCA
                                         dinner and dance on October 27.
                                         Join them at Tzaneen Country Lodge at
                                         19:00.
                                         Entertainers Sarel Snyman, Roan Dekenah
                                         and Paul Castelyn (Cassie) are going to
                                         make this an evening to thoroughly enjoy.
                                         A three course dinner including red and
                                         white wine will be served.
                                         Tickets are R150 per person and entrance to
                                         the hall will only be granted if you bring a
                                         little gift for the many abandoned animals at
                                         the SPCA, eg a blanket, cushion, toy or
                                         tinned food.
                                         Phone Ellie on 072 379 3207 and book
                                         now, this is going to be a stunning
                                         evening.
                                        Kleuters kuier
                                        SAVF Tzaneen Kleuterskool hou op 3
                                        November hul kuierdag.
                                        Dit begin om 08:30 tot 10:30. Neem ‘n eie
                                        kospakkie saam.
                                        Daar wag ‘n verrassing by jou nuwe juffrou
                                        en die poppekas se poppe kan nie wag om
                                        jou te sien nie.
                                        Onthou om R50 deposito te betaal om u
                                        kleuter se plek te verseker.
                                        Daar is nog plek vir kleuters beskikbaar en
                                        hulle kan steeds op 3 November ingeskryf
                                        word.                                                     Duiwelskloof
                                                     stig buurtwag

                                                     OP 30 Oktober word
                                                     'n buurtwag stigt-
                                                     ingsvergadering om
                                                     19:00 in die kerksaal
                                                     van die Hervormde
                                                     Kerk Laeveld gehou.
                                                      Alle inwoners van
                                                     Modjadjiskloof word
                                                     versoek om hierdie
                                                     vergadering by te
                                                     woon.
                                                      Indien daar enige
                                                     navrae is kan Ds.
                                                     Tinus Pienaar by
                                                     0834113748 gekon-
                                                     tak word.
          BYLAE                         LETABA HERALD - Vrydag 20 Oktober 2006      PAGE 17
  SAAGA hosts symposium
  THE annual South Afric-    sition in the world fuel   sight on how to work      sues that importers are
  an Avocado Growers As-    market, which is espe-    with this lucrative mar-    facing in the UK and
  sociation (SAAGA) Sym-    cially relevant in light of  ket. Derek Donkin, the     evaluate whether they
  posium will be held on    the country's recent un-   newly appointed CEO of     are good or bad for
  November 2 at the       stable fuel prices.      Subtropical Growers'      SAAGA's survival in the
  Mpumalanga     Parks    With BEE playing such   Association (Subtrop),     export industry.
  Board Auditorium in      an important role in busi-  will enlighten the del-     Registrations will open
  Nelspruit.          ness, Johan Pienaar of    egates regarding benefits   at 7:45am, and the sym-
   The theme for this     Agri SA will update the    of integrated services     posium will start at
  year's symposium is      farmers on The Agri BEE    provided to the Subtrop-    8:50am promptly and
  "Building  on   Solid   charter and scorecard     ical Associations.       conclude at 16:15pm.
  Foundations" and the dif-   and will also look at the    From an international     The registration fee
  ferent speakers for the    practical implications for  perspective,   Richard    will be R120.00 per per-
  day will address the vari-  farmers. Fresh Produce    Nelson, SAAGA's over-     son for members and
  ous issues and opportun-   consultant, Cynthia Six-   seas technical officer     non-members will pay
  ities impacting on the    olo works very closely    will give feedback on his   R250.00 per person.
  continued success of the   with the informal avo-    observations on the       For pre-registration de-
  avocado farming in-      cado trade in Johannes-    overseas market. Rob      tails please contact
  dustry.            burg and Pretoria and     Metcalfe of Richmond      SAAGA    on   (015)
   Bob Cosic of Total     will share her experi-    Towers,     London,    307-3676. For further in-
  South Africa will discuss   ences with the delegates   SAAGA's overseas com-     formation on SAAGA
  the issue of understand-   at the symposium and     munications company,      please visit www.avo-
  ing South Africa's po-    she will also provide in-   will address current is-    cado.co.za.
Centre now a breeding operation of cheetahs
THE Hoedspruit Endangered Species Centre      abandoned and sick animals dispatched to the
has received accreditation from the Con-      Centre over the years.
vention on International Trade in Endangered     An additional complex of camps is also used
Species of Wild Fauna and Flora (CITES) as a    to accommodate wild cheetahs on a tem-
captive breeding operation of the species     porary basis, as part of the activities of Na-
Acinonyx jubatus (cheetah).            tional Cheetah Conservation Forum (NCCF).
  The accreditation makes it one of only two     These animals are relocated to alternative
centres in South Africa registered to breed the  free-ranging habitats as soon as suitable des-
species classified by CITES as an Appendix 1    tinations are identified.
(endangered) species in many African coun-      Over and above being a scientific and
tries and vulnerable in South Africa.       conservation centre of note, the HESC is also
  Prof Dave Meltzer, Chairman of the HESC,    an important tourism node in the Limpopo
says the accreditation endorses the conser-    Province attracting both domestic and in-
vation credibility of the Centre which is widely  ternational tourists.
acclaimed as one of the leading private re-      The Centre is open to visitors seven days a
search and breeding facilities for endangered   week and tours of the facility are available
species in the country.              daily.
  The Centre was established in 1989 and       Cheetah, the rare king cheetah, as well as
since it opened to the public in 1990, 229     African wild dog, ground hornbills and many
cheetah cubs have been born there.         other rare and endangered species can be
  Commenting on the captive breeding policy    viewed in their natural habitat.
of the HESC, Prof Meltzer explains: "From the     There is also a fascinating vulture restaurant.
outset, the HESC has focussed on the breeding   Prior reservations for tours are advisable.
of cheetahs in captivity with a view to re-      For further information on the Hoedspruit
leasing the animals into the wild.         Endangered Species Centre call 015 793
  This was done to combat the anomalous      1633.
situation under which the animal was clas-
sified as Appendix 1
(endangered),   but
was also regarded as
vermin in the pas-
toral farming areas of
South Africa."
  The HESC extends
over 100 ha and con-
sists of purpose-built
enclosures    and
camps to house the
various species bred
there and to provide
sanctuary to the
many    orphaned,
 PAGE 18                             LETABA HERALD - Friday 20 October 2006                           PROMOTION
THE earthly colours of the bachelor flats makes you feel relaxed.               A ROOMY interior is one of the plus points of these flats.
Company specializes in rentals of residential properties
                   The flats are neat and mod-     that have these installed in    house rules that are strictly    and well taken care of.
THARRAKAMMA Trust is a       ern with an earthy finish on the    Tzaneen. Further more, each    enforced.               For any information or quer-
successful rental company,     outside walls. Each flat has its    flat will also have its own     We are very excited about     ies, please contact Monique at
which has its head office in    own bathroom, consisting of a      carport.              this new development, seeing    the office or on her cell phone.
Polokwane. We specialize in    toilet, basin and bath. A built      When people rent from us     that Tzaneen is expanding rap-   Contact    numbers    are:
rentals of residential proper-   in cupboard for clothes and       we don't tie them down with    idly and we have the perfect    015-3074514 or 082 414
ties. Whether you are an in-    groceries comes standard.        extended contracts as we feel   place for young professionals    7307
vestor or a tenant, we always     A definite plus is the fact that   people have a right to change   or even students and single      Our address is: 29 Adshade
put the client first.       every flat has a pre-paid meter     their minds. This makes us     people to stay. Small families   street Premier Park Tzaneen
 The new development in      supplying electricity, which      unique in this type of business.  are of course also welcome.
Tzaneen consists of bachelor    works out much cheaper for       Privacy and a peaceful atmos-    Our extensive experience in
flats, situated in a quiet and   the tenants. As far as we know     phere is very important to us,   this field will ensure that our
secure complex.          it is one of the first block of flats  therefore we have a list of    clients will be comfortable
PROMOSIE  LETABA HERALD - Vrydag 20 Oktober 2006  PAGE 19
PAGE 20  LETABA HERALD - Friday 20 October 2006                         PROMOSIE
        Sentrum leer oor gehoorapparate, -toetse, terapie
                                                 Foto links:
                                                 DIE Tzaneen Gehoor-
                                                 en Spraaksentrum het
                                                 verlede Donderdag ‘n
                                                 ope dag gehad om die
                                                 publiek meer oor ge-
                                                 hoorapparate, gehoor-
                                                 toetse en spraakte-
                                                 rapie in te lig. Oudi-
                                                 oloë- en spraakt- era-
                                                 peute  Hettie   van
                                                 Nikkelen Kuyper en
                                                 Petru Stewart het ook
                                                 tydens die dag ‘n
                                                 praatjie aan plaaslike
                                                 onderwysers oor ‘wan-
                                                 neer om ‘n kind na ‘n
                                                 oudioiloog      of
                                                 spraak-taalterapeut te
                                                 verwys’    gelewer.
                                                 Sowat 50 onderwysers
                                                 van plaaslike skole het
                                                 die praatjie bygewoon
                                                 en het meer bevoeg
                                                 ten opsigte van spraak
                                                 en gehoor probleme
                                                 en die hantering daar-
                                                 van daar uitgestap.
                                                 Van links is Heidi
                                                 Mienie, onderwyseres
                                                 by Superkids en haar
                                                 seun, Bart, Petru Ste-
                                                 wart,    Oudioloog-,
                                                 Spraak en Taaltera-
                                                 peut, Jill Altenroxel,
                                                 Gr 1 onderwyseres by
                                                 Unicorn en Hettie van
                                                 Nikkelen Kuyper Ou-
        ANNEMARIE Smit, Gr R onderwyseres by Wysneusie Kleuterskool ontvang ’n prys    dioloog-, Spraak en
        van Petru Stewart, Oudioloog-, Spraak en Taalterapeut by die Tzaneen Gehoor- en  Taalterapeut.
        Spraak sentrum wat verlede Donderdag ‘n ope dag gehou het.
PROMOTION  LETABA HERALD - Vrydag 20 Oktober 2006  PAGE 21
PAGE 22  LETABA HERALD - Friday 20 October 2006  CLASSIFIEDS
ADVERTENSIES  LETABA HERALD - Vrydag 20 Oktober 2006  PAGE 23
PAGE 24  LETABA HERALD - Friday 20 October 2006         PROMOTION
                          ABBEY Haris standing proud at of one of the
                          products that NTT Toyota Tzaneen has to
                          offer.                          The new king
                          in town
                          THE King of Siyaya taxis, Abbey Haris has
                          recently made Tzaneen his home.
                           Abbey joined NTT Toyota Tzaneen as a
                          sales man on the first of October after 10
                          years at Polokwane Toyota. "My goal is to
                          uplift NTT Toyota Tzaneen" Abbey said with
                          dedication during an interview. With 10
                          years of experience Abbey will be able to
                          help you with a smile with new as well as
                          second hand vehicles.
       PROMOSIE            LETABA HERALD - Vrydag 20 Oktober 2006  PAGE 25
Martin en Phillip vereer
MARTIN Viljoen en Phillip Mostert, Auto-
mark gebruikte motors bestuurder en
Toyota nuwe voertuie bestuurder by NTT
Toyota is onderskeidelik tydens Toyota se
prestige 'Knights' toekenningsaand as
'Automark Knight' en 'Toyota Knight'
aangewys. Die toekennings word aan
Toyota bestuurders toegeken wat 'n pos-
itiewe verskil in hul omgewing op welsyn
asook sosiale vlak te weeg bring. Net 'n
paar bestuurders by Toyota word jaarliks
geselekteer en vanjaar het NTT Toyota
geskiedenis gemaak aangesien dit die eer-
ste keer is dat twee bestuurders by een
handelaar verkies is.
Hospital celebrates
third birthday
TZANEEN Medi-Clinic celebrated their
third birthday last week Tuesday at the
hospital premises. Front from left is Ran-
dall Pedro, Tzaneen Medi-Clinic network
marketing manager, Dr John Kubayi,
Tzaneen Medi-Clinic Matron Stephanie
Herman, Colleen du Toit, secretary at
Tzaneen Medi-Clinic and Dr Johan Botha.
Back is Dr Ig van Rensburg, Dr A.P.
Revelas and Tzaneen Medi-Clinic hos-
pital manager, Zane Fanie.
GUESTS enjoying themselves during
Tzaneen Medi-Clinic’s third birthday cel-
ebrations.
    PAGE 26                                 LETABA HERALD - Friday 20 October 2006                               LETTERS
                                          Higiëne is nie meer prioriteit
                                          'HIGIëNE'     skryf:   "As   `n  teurs het die model hier in 1992    { m.a.w. as die abbatoir wat miskien
Piet sê dankie aan gemeenskap                           oud-gesondheidsinspekteur was die
                                          artikel van Freek nou die anderdag
                                                               geimplementeer,met    verbasende
                                                               positiewe resultate,en is die mening
                                                                                   in `n ander munisipale area geleë is
                                                                                   en nie kwalifiseer nie kan die plaas-
PIET Swart, hoof van Hoërskool Ben                         op Fokus(SABC 2) baie insiggewend     toegedaan dat Regulasie R 918      like restaurant nie sy vleis daar koop
                    dellik gestabiliseer na normaal - 'n
Vorster, skryf:Vergun my asseblief                         gewees,en moet ek tot `n groot mate    kragtens Wet 63 van 1977 (Wet op    nie} want alle dokumente moet in
                    soveelste wonderwerk in my lewe.
om deur middel van u koerant, my                          met die dame van die Verbruikers-     Gesondheid) aan die gesond-       terme van R 918 geverifieer en
                    Ek en my gesin wil ook baie graag
hartlike dank en opregte waardering                        raad saamstem oor die vraag:-" Wat    heidsinspekteur die nodige bevoeg-   gerekonsilieer word.
                    aan hierdie twee leraars en beson-
te betuig, teenoor soveel mense, wat                        gaan gedoen word en deur wie?"      dheid verleen om voedsel higiëne      Die belangrike rol wat die media
                    dere vriende, ons innige dank betuig
my en my gesin in die afgelope tyd,                          Ek heg hierby aan `n model wat     graderings op persele uit te voer en  hier speel is om die prediker en
                    - dankie dat u altyd vir ons daar is.
met hulle omgee en gebede gedra                          sover terug as 1992 in Tzaneen      met behulp van die media (soos die   verkondiger van die higiëne bood-
                      Dit bly 'n voorreg om in die
het. Soveel waardering en welwil-                         geimplimenteer was by alle voed-     koerant) die publiek in terme van die  skap aan die publiek te wees, om so
                    onderwysberoep te staan. Soveel
lendheid kan geen mens verdien                           sel-persele,wat baie goeie resultate   Grondwet deurlopend ingelig te kan   te   verseker   dat   gereelde
                    kaartjies, sms'e van leerlinge en
nie, dit is genade en ons besef dit                        gelewer het m.b.t. die vordering in    hou m.b.t. die higiëne-gehalte op    higiene-audit gedoen moet word
                    ouers het 'n mens emosioneel ge-
terdeë.                                      eienaars-gedragspatrone en houd-     voedsel persele.            want Jan publiek gaan nou begin
                    raak. My kollega Johan van den
  Ek wil in besonder my innige dank                        ing teenoor higiëne in die         Die gesondheidsinspekteurs moes    vrae vra.
                    Heever wat my na die wedstryd in
betuig teenoor die drie geneeshere,                        algemeen.                 6 keer per jaar geskeduleerd en      Ek weet dat die Nasionale De-
                    die hospitaal besoek het en die talle
tewete drs. Jakkie Lourens, Henry                           Dit het verder ook in `n groot mate  periodiek die Tzaneen persele in-    partement    van   Gesondheid
                    oproepe --- dankie daarvoor.
Burger en Ig van Rensburg.                             geslaag om die gedurige kon-       spekteer waarna gerekonsilieerde    oorhoofs ook`n wetlike plig en ver-
                      Die lede van Ben Vorster se be-
  Die kardioloog in Pretoria het by                        flik-situasies tussen eienaars en     resultate gelei het tot `n jaarlikse  antwoordelikheid het om toe te sien
                    heerliggaam en hulle gesinne asook
twee geleenthede die opmerking                           gesondheidsinspekteurs uit die weg    Stergraderings "gala" toekennings    dat plaaslike munisipaliteite die be-
                    die personeel en die leerlinge het
gemaak dat ek groot dank verskuldig                        te ruim en `n algemene bewus-       geleentheid.              palings van die lasgewing wat die
                    ons in 'n krisistyd met gebare van
is aan die dokters in Tzaneen vir die                       making by die publiek deur die       Alles dui huidig daarop dat daar `n  Wet op Gesondheid op hulle plaas
                    omgee en gebede gedra - wat 'n
deeglike werk wat hulle gedoen het                         popularisering van die projek       sterk ingesteldheid is op geldmakery  na kom.
                    voorreg!
tydens my hartaanval. Wat 'n ge-                          d.m.v.die plaaslike media.        in die voedselbedryf en verseker nie    Ek kon nie uit die program agter
                      Noudat ek deur die krisis is, besef
russtelling en 'n vreugde om te weet                         Die stelsel was in die tagtiger-jare  op publieke gesondheid nie.       kom of die Departement van
                    ons as gesin opnuut die voorreg om
dat ons dorp oor medici beskik wat                         ontwikkel deur oud kollega Koos       `n Verdere voordeel van `n      Gesondheid nog selselmatig inspek-
                    te mag werk en leef in 'n besondere
weet wat hulle doen!                                Richter (toenmalige hoof van die     deursigtige stelsel is dat die amp-   sies by plaaslike owerhede verrig
                    dorp   met   'n   besondere
  Wat op 'n Saterdagmiddag oom-                          Gesondheidsdienste van Randburg)     tenare hierdeur ook gekontroleer    nie,
                    gemeenskap.
bliklik beskikbaar was en 'n mens se                        saam met proff. Arnold Moll van die    word m.b.t. tot produktiwiteit en     Nou eers genoeg en baie dankie
                      Laastens sal ek 'n groot onreg
lewe, bo eie belang gestel het. Ek en                       Skool vir Bedryfsleiding te Unisa en   verder is die ketting reaksie so dat  vir julle deusigtige beriggewing aan
                    pleeg as ek nie aan 'n besondere
my gesin het nie genoeg woorde om                         so om en by 20 x munisipale geson-    geen perseel nou by `n voorsiener    die verbruikers van Tzaneen".
                    vrou, my vrou, hulde bring en my
u na behore te bedank nie. Ek wil                         heidsinspekteurs van die Johannes-    kan koop as die voorsiener nie ook
                    innige dank betuig nie. Ek ken nie
verder ook my opregte dank betuig                         burg area.                voldoen aan die vereistes van R 918
                    baie mense, wat soveel kan omgee
teenoor dr. Schmidt, die narkotiseur,                         Tzaneen se gesondheidsinspek-     Kragtens die wet op gesondheid nie;
                    en wat soveel liefde kan betoon nie.
en spesialis in wie se bekwame     Vir die eerste maand na die hartaan-
hande ek daarna was. Ook u hulp,    val was ek selde indien enigsins, nie
kundigheid en latere vriendskap was   onder haar wakende oog nie. My
en is vir my van groot waarde.     twee kinders het vir die eerste week,
  Die grootste dank kom egter my    beide hulle pa in die hospitaal on-
Skepper toe. Die dokters sal getuig   dersteun. Dit was vasmaaktye wat
dat my EKG, stormagtig was, totdat   'n gesin altyd sal bybly! Baie
ds. Paul Grobler en ds. Gouws van    dankie.
Zyl, begin bid het. Dit het onmid-
             NMG                                                     NMG

             AFRICAN                                                   AFRICAN
             LIFE                                                    LIFE

             20x4                                                    20x4
SCHOOL NEWS  LETABA HERALD - Vrydag 20 Oktober 2006  PAGE 27
PAGE 28  LETABA HERALD - Friday 20 October 2006  PROMOTION
          BRIEWE                       LETABA HERALD - Vrydag 20 Oktober 2006                                     PAGE 29
                            How shrieking Bushmen turned
                            Alpha lions into scary cats
    WITH the great Kruger National Park only   apparently did not fear them at all.     And they kept watching until with his      it worked!’
    a couple of hours drive away, not a few of  As Max wrote; ‘Their only explanation     belly full after a kill, he would retire for a  Max wrote that he was told this story by a
    our number here in the Letaba are wont -   was that the Bushmen had supernatural     nap. Then, ’three or four of the best      highly educated anthropologist who’s
    and able- to take off now and then to     powers. Well, they were perhaps not too    hunters would creep up to him in a way      wife was a descendent of the Leghoya
    recharge their batteries in ‘The Park.’ So,  far wrong, but these powers were applied   only they understood and had mastered.      tribe who had first observed the
    today, I have a lovely story about lions   in a very practical way."           ‘They would jump on the back of the       Bushmen’s strange relationship with
    and Bushmen which they can relate to as    He describes the Bushmen as ‘supreme     sleeping lion and beat the hell out of him    lions.
    they sit around their braai fires in the   naturalists who had studied the        with their sticks, shrieking and shouting at   Another traveller in the area in those mid
    evenings.                   behavioural patterns of all the animals    the tops of their voices.            1840’s heard a theory ‘that this immunity
    I’ve poached it from Max du Preez’s      with which they came into contact.’ They   ‘The poor lion would get the fright of his    on the part of the Bushmen was owing to
    delightful book, ‘Warriors, Lovers and    knew that lions were territorial and that   life and flee in a hurry. And somehow,      the peculiar properties of a certain
    Prophets,’ which was only published a     each pride had a dominant male. What     through this act, the lion understood that    cryytogamic plant, which they powdered
    year or so ago and is well worth reading if  we now call the alpha male.          he and his subjects should never attack     and sprinkled on their night fires.’
    you have not already done so.         When the Bushmen moved into an area,     these people who scared but did not kill     Max felt there may be some truth in that
    Anyway, this story dates back to the     they quickly identified the local lion    him. You don’t mess with us and we won’t     but it did not explain why the Bushmen
    1840’s when Bushmen and lions         families and knew every member; from     mess with you, was the understanding.      also felt safe from lion attacks in daylight
    inhabited what is today the North West    the alpha male to the youngest cub.      "We will never know if there was more to     when they were not sitting around a fire or
    Province and the Free State. Their black   They would take careful note of the usual   this pact between Bushmen and lion,       when they were hunting or gathering
    neighbours, the Leghoya. whose cattle     dominance encounters and when the       whether there was perhaps some kind of      roots and fruits in the veld.
    were constantly under attack from       resident alpha fellow had to surrender to a  psychic connection between human
    marauding lions, noted that the Bushmen    stronger, brash newcomer they kept the    being and animal. All we know is that this
    were never attacked by lions and       new boy under surveillance.          was more or less how they did ...and that
Sages sê
dankie
DIE Sages komitee is
besig om te woeker en
die barometer styg
steeds!
Fondse staan reeds op
R12 000.
Daar word beplan om
sowat R30 000 voor
hul     beplande
gholfdag in te samel.
Fondse   gaan  vir
kanker navorsing.
Die komitee bedank
graag hiermee die
volgende donateurs
wat reeds bygedra
het:
Woolworths
Tzaneen, Kolonnade,
Fruit & Veg City,
Ferreira, Venter &
Laws, Hans Merensky
Holdings en Kobus
Winterbach     en
Vennote.
Motor      Master,
Tzaneng    Apteek,
Paint Pot, ABSA Bank,
Newteck, Duvenhage
Boerdery, Dr Spies en
vennote en Lannie
Motors.
Trans      Letaba
Paneelkloppers,
Houers     Co-op,
Roedie    Knoetsen,
Reward   Properties,
Tzaneen
Swaarvoertuie, Van
Vreden
Paneelkloppers   en
Thomas        &
Swanepoel.
PLB Rekenmeesters,
Tzaneen     Delta,
Bissitts Engineering,
Peacemed Mediese
Sentrum,   Trentyre,
Montina Boerdery en
Mahindra Tzaneen.
Help om dié dodelike
siekte te bestry en
maak vandag nog jou
donasie deur net een
van die volgende
nommers te skakel of
‘n   boodskap   by
Letaba Herald se
kantoor te laat: (015)
307-3517 of 083 449
7006, (015) 309-9481
of 082 448 8812,
(015) 309-9379, (015)
307-4330 of 082 783
3325.
   PAGE 30                           LETABA HERALD - Friday 20 October 2006  SKOLE NUUSLaerskool Tzaneen krieketers presteer, kwartaal hoofleiers gekies
                                                        DIE Laerskool Tza-
                                                        neen se hoof leiers vir
                                                        die 4de kwartaal is
                                                        van agter: Jonli Sonn-
                                                        tag (hoofmeisie) en
                                                        Anri Winter(onder
                                                        hoofmeisie). Voor:
                                                        Jannes Dry (hoof-
                                                        seun) en Coert Sny-
                                                        man (onder hoof-
                                                        seun).
                                                        ONDER: Dié krieket
                                                        seuns van Laerskool
                                                        Tzaneen is onlangs
                                                        gekies om aan die
                                                        Standard Bank reeks
                                                        in Oudtshoorn deel
                                                        te neem. Agter: John
                                                        Viljoen. Middel: Mat-
                                                        ome Modiba en Louis
                                                        du Preez. Voor: Clo-
                                                        ete Buitendag en
MARNUS Marais van Laerskool Tzaneen is gekies as deel van die B                        Jannes Dry.
krieketspan en sal in Witrivier deelneem.
       SCHOOL NEWS             LETABA HERALD - Vrydag 20 Oktober 2006                            PAGE 31
Unicorn Preparatory school pupils excel
                                             UNICORN Preparatory School recently re-awarded the following
                                             pupils with academic colours. Front from left is Amber-Lee de Villiers
                                             who received academic colours, a badge and honours scroll and
                                             Jasmine Jacob who was re-awarded academic colours. Back is Lyla
                                             Adam, Hennie Botes and Jackson Dando.

                                                                     CHANMARI Marais,
                                                                     a pupil of Unicorn
                                                                     Preparatory School
                                                                     recently  received
                                                                     academic honours.
                                                                     She was awarded an
                                                                     honours scroll.
THE following pupils from Unicorn Prepar-
atory School recently achieved academic
bars. Front from left is Niki Cilliers, Sphiwe
Dlamini, Shope Nubi, Lebo Maphoto,
Ntkateko Shikwambana and Samuel Varrie.
Middle is Cassandra McGaffin, Alexis Mes,
Michelle Pilusa, Bronwyn Joubert, Eiren
Drake and Courtney Jordaan. Back is Chris-
topher Altona, Jessica Oosthuyse, Brylene
Pretorius, Tamsin Scott, Nasreen Malik, Fran-
cois Maritz, Ntsako Risiva and Anthea Venter.
Absent are Gabriëlle Krüger, Rean Venter,
Lindy Joubert, Hayley Dawson, Alexis du Toit
and Lizé Elliot.
   PAGE 32                           LETABA HERALD - Friday 20 October 2006                           SCHOOL NEWS
Ben Vorster hou prysuitdeling


                      HERMAN Roslee is aangekondig as die Vossie                             DIÉ Vossie, Zeanelle Klinkert het die Venessa
EUGENE Pohl het tydens die Hoërskool Ben  met die beste kulturele prestasie in Hoërskool  VONÊ de Lange het die Chris Kock wis-       Borchers trofee vir die beste akademiese
Vorster se prysuitdeling die toekenning  Ben Vorster.                   seltrofee ontvang vir die alsydigste sportv-   prestasie beklink met ‘n totaal van 94,5%.
ontvang vir Boere Ordentlikheid.                               rou.
                                                            FRANCOIS du Preez en Phil-Mar Janse van Rensburg het beide die
LARAZANNE Ligenvelder en Madelaine Meyer het beide die toek-    DIE Jana de Jager wissel trofee vir die alsydig-  toekenning vir beste Sport prestasie tydens die Hoërskool Ben Vorster
enning vir Onbaatsugtige diens ontvang tydens die Hoërskool Ben   ste graad 8 leerling het aan Ashleigh Janse van  se prysuitdeling ontvang.
Vorster prysuitdeling.                       Rensburg gegaan.
       SKOLE NUUS                       LETABA HERALD - Vrydag 20 Oktober 2006                                 PAGE 33
Vossie uitblinkers word tydens prysuitdeling vereerGRAAD 9 leerlinge van Hoërskool Ben Vorster wat ‘n gemiddeld van 87% en geen vak onder     GRAAD 10 leerlinge van Hoërskool Ben Vorster wat ‘n gemiddeld van 87% en geen vak onder
60% het nie.Van links agter: Li-Ane Grobler, Albertus Nel, Kathleen Smit, Maria Hurn, Marlene  60% het nie. Van links agter: Lezanie Coetzee, Marco Fasondini, Rory du Plessis Jacobus Fourie
Viljoen, Luanne Lombard, Jacobus Cloete en Delene Taute. Middel: Hlamulani Shilubane, Ruan   en Este Wiese. Voor: Erika König, Lintie Louw, Elfreda Dry en Stephanie Cronje.
Rautenbach, Andrea Botha, Mmatsawela Ramahlo en Louise Nienaber. Voor: Talani Mndlovu,
Tsakisani Mboweni, Werner Wickham, Sunette Botha Anika Botha Johannes Buys en
Wilhelmina van Zijl.
GRAAD 11 leerlinge van Hoërskool Ben Vorster wat ‘n gemiddeld van
87% en geen vak onder 60% het nie. Van links agter: Anke Kroh,
Nadine Smit, Herman Smit, Muller Spies, Johan Lombard en Anien     DIE beste akademiese, kulturele en sport-
Nauta. Voor: Carina Nienaber, Nicolaas de Beer, Yolandi van Rooyen,   prestasie het aan Rory du Plessis gegaan.
Ntsako Mukansi en Alison Sharp.
    PAGE 34                              LETABA HERALD - Friday 20 October 2006                         SCHOOL NEWSOud-Vossie motiveer tydens prysuitdeling                                Nursery school holds concert
’N VLOOT operasies-offisier, en oud Vossie,    veilig is, maar dit is nie die doel van die skip
Charl Maritz het onlangs leerlinge van Hoër-   nie. Die skip se doel is om die oseane te trotseer
skool Ben Vorster bekoor met ‘n motiverings    en om verbindingslyne tussen verskillende
praatjie tydens hul prysuitdeling.        plekke te oorbrug.
Charl, oudste seun van Gerry en Christine      "Wie nie waag nie, wen nie". Dinge val nie
Maritz, het in 1994 aan Hoërskool Ben Vorster   sommer net in ons skote nie. Dit is met ander
gematrikuleer. As Vossie het hy besonder     woorde hulle wat die hardste gewerk het, die
presteer in swem, hokkie en rugby en was ook   meeste opgeoffer en ingesit het, wat
Dux-leerling. Sy leierseienskappe het reeds op  akademiese erkennings ontvang.
skool na vore gekom en het hy ook gedien as     Stry tot oorwinning: 'n trotse leuse vir 'n
lid van die leerlingraad.             trotse skool. Weer eens 'n direkte aanduiding    THE Doogie Woogie Band.          MISTER Star.
  Na skool sluit Charl permanent by die     na die aksie en stryd wat benodig word om
S.A.-Vloot as 'n kadet-offisier aan. Hy behaal  oorwinning te behaal. Stryd in die klaskamer,
die B. Mil (Geesteswetenskappe) aan die Mi-    sportveld en in die lewe.
litêre Akademie, Saldanha, met lof.         Charl stel dit openhartig, dat die vloot nie vir
  Hy het talle opleidingsmylpale behaal en    hom 'n loopbaan is nie, maar 'n avontuur.
militêre posisies beklee. Tans is Charl die    Elkeen bepaal self die pad en soms die pas wat
operasies-offisier van die nuwe vlootfregat,   sy/haar loopbaan neem. Die geleenthede is
SAS MENDI.                    daar; die vloot is 'n positiewe organisasie wat
  Tydens sy vloot- loopbaan was hy ook in    elkeen 'n kans bied.
Mosambiek, Tanzanië, Duitsland, Nederland,     In die vloot het Charl geleer om op sy eie     MY hond "Jan"               CLAP your hands.
Brittanje, Frankryk en Spanje.          voete te staan, met die vlootfamilie agter hom
  Hy is getroud met Maria Clulee, mede-off-   as 'n vangnet.
sier in die Vloot (die eerste vroulike bevel-    Pak alles dus elke dag aan met passie,
voerder van 'n vlootaanvalsvaartuig, die SAS   energie, entoesiasme, inisiatief en kreatiwiteit
GALESHEWE).                    en elkeen sal sekerlik seëvier.
  Charl het tydens sy toespraak by die Vossies   Hoërskool Ben Vorster wil sy opregte dank
'n skyfieprogram, rakende die vloot vertoon.   betuig teenoor die S.A.-Vloot, by name ad-
  Volgens hom is die pad na prestasie geteer   miraal Bester, wat hierdie jongman toegelaat
met die boustene van aksie en inspanning.     het om na Tzaneen te kom en sy alma mater te
  Charl meen dat 'n skip, wat in die hawe lê,  besoek. Dit was vir die skool en sy jongmense    SHALALA.                  SUPERMEN.
                         'n besondere voorreg!
                                                             GRAAD 8 leerlinge van Hoërskool Ben Vorster wat ‘n gemiddeld van
                                                             87% en geen vak onder 60% het nie. Van links agter: Abraham Cilliers,
                                                             Arina Loubser, Michelle Visagie, Danelle de Nyschen Leon de Beer,
                                                             Zeanelle Klinkert en Clarice Jooste. Voor: Johanna Grobler, Louis du
                                                             Preez, Suzaan van der Zee, Mmanare O Mukansi en Waldo Botha.

                                                             LEFT: Charl Maritz ‘n
                                                             vloot operasies-offi-
                                                             sier, en oud Vossie,
                                                             saam met Piet Swart,
                                                             hoof van Hoërskool
                                                             Ben Vorster.
                                                                                     TYDENS die Eistedd-
                                                                                     fod Gala konsert is
                                                                                     Simoné Schoeman
                                                                                     van Laerskool Dui-
                                                                                     welskloof aangewys
                                                                                     as die wenner van die
                                                                                     Junior Instrumentaal
                                                                                     en Junior Sangafde-
                                                                                     ling. Sy ontvang ook
                                                                                     die Burgermeesters-
                                                                                     trofee   vir  die
                                                                                     veelsydigste deelne-
                                                                                     mer.
        SKOLE NUUS                         LETABA HERALD - Vrydag 20 Oktober 2006                        PAGE 35
Uitstekende vermaak tydens ‘Summer Holiday’ vertonings
                         LINKS: Mire Ros-
                         souw en Rae Botma
                         in ‘Summer Holi-
                         day’, Merensky se
                         musiekblyspel.


                         REGS:      Corné
                         Niemandt en Myra
                         Visser in aksie tydens
                         die Summer Holiday
                         musiekblyspel wat
                         Merensky onlangs
                         aangebied het.
                                                          ZANEL Coertzen en Jaco Barnard tydens Hoërskool Merensky se
                                                          Summer Holiday musiekblyspel.
Gehore skaterlag
VERLEDE week het ongeveer 60 leerders van
Hoërskool Merensky gesing, dans en lag op
die verhoog en terselfdertyd vir uitstekende
vermaak gesorg tydens die vertonings van die
musiekblyspel, 'Summer Holiday'.
  Die gehore het heerlik geskaterlag vir die
pittige uitlatings en ritmies hande klap op die
immergroen musiek van Cliff Richard.
  Die produksie is gekenmerk deur pret, oor-
tuigende rolvertolkings, en energieke danse.
  Dr Erica Coertzen was die regisseur van die
musiekblyspel en die hoofrolle is vertolk deur
Myra Visser, Corné Niemandt, Jaco Barnard,
Zanel Coertzen, Henco Barnard, Rakau
Ngoepe, Christo Harms, Ruan van Heerden,
Rae Botma, Cassandra Moshokwa, Mirè Ros-
souw, Deidrè de Vos, Morgan Gregory, Eldene
Bezuidenhout, Jacques Els, Garrith Parker,
Marnes Fourie, Francois Kriek en Jandrè
Steyn.
  Merensky wil 'n spesiale woord van dank
bring aan Sarie Vermaak van Makarios Make-
laars, Wilco Niemandt, Vernon, Rina, Chris en
Leona Harms, Dion en Erica Coertzen vir
finansiële bystand. Baie dankie ook aan Jansen
vd Walt, Inarie Erasmus en Renate Venter vir
die musiek wat gelewer is tydens die
optredes.
  Met hierdie puik produksie het Merensky
bewys dat elke leerder in die skool geleentheid
kry om sy talent maksimaal te ontwikkel.
   PAGE 36                            LETABA HERALD - Friday 20 October 2006                              SCHOOL SPORT
‘Toyota Knights’               Plasies deur                     Vossies klop Pietersburg Hoër
hou gholfdag
NTT Toyota se 'Knights' gholfdag ten bate
                       na finaal
                       HOËRSKOOL Merensky se onder 15 A span
                                                  BEN Vorster se o/15 B krieketspan het
                                                  Pietersburg Hoër die afgelope naweek in ‘n
                                                  naelbyt wedstryd geklop.
                                                  Die twee skole het op die velde van Genl
                                                                           Ben Vorster het stadig begin tydens hul
                                                                           kolfbeurt en ongelukkig het Lenus Van
                                                                           Rooyen (12) verloor toe hy die tempo wou
                                                                           aanjaag.
van die SAVF welsynsorganisasie sal 21    het Saterdag teen Hoërskool Warmbad in die      Piet Joubert kragte gemeet tydens die O/14    Die kolwers het egter die opposisie se
Oktober by TCC plaasvind.           semi-finaal van die Limpopo krieketliga        B’s se semi finaal.                boulwerk bemeester en steek Pietersburg
 Die fondse wat tydens die gholfdag in-   gespeel.                       Ben Vorster verloor die loot en Pietersburg    se totaal verby met die laaste twee kolwers
gesamel word sal gebruik word om kos aan     Warmbad het die loot gewen en Merensky       besluit om te kolf. Hulle was gou in die     voor die penne. Hulle wen met 1
te koop vir die 40-45 families wat die SAVF  ingestuur om te kolf.                 moeilikheid     toe    beide   hul   paaltjie.
maandeliks met kospakkies voorsien.       Dit het aanvanklik swaar gegaan met die      openingskolwers in die eerste twee beurte     Die Vossies het baie goeie karakter gewys
 Fondse sal ook aangewend word om      kolfwerk en na 17 beurte het Merensky slegs 56    moes terug stap pawiljoen toe.          deur soms onder moeilike omstandighede
kinders wat terapie nodig het finasnieël te  lopies vir die verlies van 6 paaltjies gehad.     Pietersburg se derde en vierde kolwers      te kolf. Die laaste twee kolwers, die twee
ondersteun.                   Na teetyd het Leon Tullis en Rikus Marais     oorleef tydens die volgende drie beurte ‘n    Jackson-broers, het op die veld gekom met
                       vasgestaan en 'n goeie vennootskap van 61       vangkans en baie goeie BVP beslissing.      nog 17 lopies kort en Pietersburg se
                       lopies behaal.                    Hierna kon slegs Pietersburg se kaptein die    ster-boulers terug in die aanval.
                         Merensky slaan 158 lopies voordat die laaste    mas opkom met 74 lopies nadat hy n        Die Jackson-boeties het die wenlopies in
                       kolwer uitgehaal is.                 vangkans oorleef het.               die 43ste beurt behaal.
                         Leon Tullis het 'n baie goeie 43 lopies      Pietersburg word ir 199 lopies uitgehaal.     Ben Vorster se beste kolwers was Fafa
                       geslaan voordat hy uitgeboul is.           Ruan Coetzee en Armand Gouws neem         Viljoen (30), Ruan Coetzee (36) en Leon de
                         Na ete het Hoërskool Warmbad ingegaan       die meeste paaltjies vir die Vossies met drie   Beer (27.)
                       om te kolf.                      elk. Hulle is goed bygestaan deur Martin     Die Vossies se tweedes en o/15 A’s is
                         Van die eerste bal af was dit duidelik dat     Slabber en Lenus van Rooyen.           ongelukkig uit na Saterdag se westryde
                       Warmbad se kolwers nie die mas kon opkom                                teen Pietersburg.
                       teen Merensky se boulaanval nie.
                         Dean Conradie het weer eens uitgeblink met
                       die bal en 3 paaltjies vir slegs 7 lopies ge-
                       neem.                       Vossie seuns tweede
                         Conradie is goed ondersteun deur Leon Tullis
                       en Marnus Badenhorst wat elk 2 paaltjies
                                                 HOËRSKOOL Ben Vorster het die afgelope
                                                 Donderdag, 12 Oktober 2006, aan die
                                                                            Letaba rugbyklub
                       geneem het. Marnus Badenhorst het 'n bal
                       teen sy lip gekry en is hospitaal toe om sy
                       wonde te laat toewerk.
                                                 Topskole swemgala te Polokwane deelge-
                                                 neem.                         sluit af
                                                                            DIE ALGEMENE jaarvergadering en jaar-
                                                  Hoërskool Ben Vorster het met net 36 punte
                         Hy het egter teruggekom om 2 vinnige      teen PHS verloor.                   likse  afsluitingsfunksie  van   Letaba
                       paaltjies te neem. Luke Holmwood het ook vir     Tydens hierdie byeenkoms het die          Rugbyklub vind Vrydagaand, 3 November
                       'n goeie uithardloop gesorg.            Vossie-meisies met die louere weggestap, en      plaas.
                         Hoërskool Warmbad kon slegs daarin slaag    die Vossie-seuns word tweede geplaas.           Die vergadering begin om 6-uur waarna
                       om 111 lopies te kry.                 Broer en suster, Bertie en Jané Nel het 'n "Hat   die funksie ‘n aanvang sal neem.
                         Merensky Waltons se 0/15 A wen die semi-    trick" behaal, deur aangewys te word - vir die      Die vergadering en funksie vind in die
                       finaal met 47 lopies en dring deur na die finaal  derde keer - as junior Victor en Victrix Ludorae.   Bosbok, die rugbyklub se kroeg en res-
                       teen PHS.                     Helgard du Plessis en Yolandi van Rooyen was      taurant by die skougronde, plaas.
                         Merensky Waltons se onder 15 B span het     senior Victor en Victrix Lurdorae.            ‘n Beroep word op al die lede van die klub
                       teen PHS te staan gekom. Die wedstryd is op                                en alle ander belangstellendes gedoen om
                       Laerskool Piet Hugo in Polokwane se gronde
                       gespeel.
                         PHS het die loot gewen en besluit om eerste
                       te kolf.
                                                 Merensky vat                      die vergadering by te woon.
                                                                              Die klub het weer ‘n baie goeie jaar gehad
                                                                            en daar word groot planne beraam om
                                                                            aanstaande jaar een van die bestes in die
                         Hulle kon net 112 lopies haal voordat die
                       laaste kolwer paviljoen toe stap. Merensky se
                       ster met die bal was ongetwyfeld Danie Mienie
                                                 vyf medaljes                      klub se geskiedenis te maak.
                                                                              Bywoning van die vergadering is be-
                                                                            langrik sodat alle lede deel kan wees van die
                       wat 6 paaltjies in 6 beurte geneem het.      ATLETE van Hoërskool Merensky het Saterdag       klub se besluitneming aangaande aan-
                         Na middagete het Merensky ingegaan om te    gaan deelneem aan die jaarlikse Top 20 at-       staande jaar se aktwiteite.
                       kolf en het die wenlopies in die 17de beurt    letiekbyeenkoms by Hoërskool Hans Strijdom
                       geslaan. Henco Barnard het 'n goeie 47 lopies   en vyf medaljes verower.
                       geslaan.
                         Barnard is goed ondersteun deur André
                                                  Skole soos Afrikaans Hoër Seuns- en Meis-
                                                 ieskool, Menlopark, Florida, Bastion, Kempton
                                                                           Swemmers skitter
                                                                           DIE jaarlikse Top skole swemgala is verlede
                       Claassen en Johan Vermeulen wat onder-       en verskeie ander groot skole was teenwoor-
                       skeidelik 25 en 27 lopies aangeteken het.     dig.                         Donderdag in Polokwane gehou en Merensky
                       Johan Vermeulen slaan die wenlopies met 'n      Die Plasies het gewys dat hulle ook op die     het omtrent uitgeblink deur nege medaljes
                       reuse ses.                     atletiekbaan vir geen skool hoef terug te staan   tydens die gala te verower.
                         Merensky wen die semi-finaal met 8 paaltjies  nie.                          Die seuns 0/16 vryslag aflos het 'n goue
                       en dring so deur na die Limpopo B- Liga finaal    Slegs 20 atlete van elke skool word toegelaat   medalje gewen.
                       waar hulle teen Ben Vorster te staan kom.     om deel te neem. Merensky se 5 medalje-wen-      Silwer medaljes is gewen deur Zach Visser (S
                                                 ners is: Marlize Kryger ontvang Silwer in      0/14 50m vryslag) en Kuno Venter (S0/19 100m
                                                 Gewigstoot, Megan Grant ontvang brons in       rugslag).
                                                 spiesgooi, Francois Kriek ontvang brons in       Brons medaljes is gewen deur Graeme
                                                 spiesgooi, Reply Nyathi ontvang brons in       Bramley (S 0/16 50m vryslag), Elisma Minnaar
                                                 200m hekkies en Adriaan Atherstone onvtang      (D 0/14 50m borsslag), Tertius Erasmus (S 0/14
                                                 brons in die 800m.                  50m borsslag), JG van Gas (S 0/16 50m
                                                                           rugslag), Seuns 0/14 vryslag aflos en die Seuns
                                                                           0/16 wisselslag aflos.
          SPORT                       LETABA HERALD - Vrydag 20 Oktober 2006                                  PAGE 37
Letaba Skibootklub prysuitdeling in beeld


PIETER Vorster ontvang sy wêreld rekord                             DIE grootste wenner van die aand was beslis Pieter Vorster. Pieter is aangewys as die hengelaar
sertifikaat vanaf dr. Tim Scholtz, Protea hen-                         van die jaar en ontvang ook die volgende trofeë: Geardiff Phalaborwa trofee vir die swaarste vis
gelaar. Pieter het die klub rekord, Suid Afrika                         in die 10kg lyn klas, die Riaan Woest Tuna wissel trofee vir die swaarste Tuna asook die Johan
rekord, Afrika rekord asook die wêreld rekord   DIE Spangees Wisseltrofee het aan Mala Mala  Swart wisseltrofee vir die swaarste tuna. Anelien Osmers en Paul du Toit help vas hou aan die
gebreek met sy 93,1 kg tuna wat hy met 10kg    gegaan. Die skipper, Pieter Vorster ontvang  trofeë.
lyn gevang het.                  die trofee van Carl Osmers.
GERT Engelbrecht ontvang die Letaba Brick-
yard wisseltrofee vir die swaarste vis buite
kompetisie asook die Tzaneen Precision      RINA van Staden het dié pragtige trofee
Darado trofee. Gert het ook drie klub rekords   ontvang vir die "boobie" prys vir vroue.
gebreek.
                         STEPHEN de Pradines is aangewys as die
                         beste junior hengelaar O/16, asook die hen-
PAUL du Toit, voorsitter van die Letaba ski-   gelaar met mees verdienstelike vis. Hy het
boot klub, ontvang die trofee as naasbeste    ook n klub rekord gebreek.
hengelaar vir die jaar 2006 van Anelien
Osmers.
JOHAN Swart het
weggestap met die
"boobie" prys vir
mans.
FRANCOIS Prinsloo
is tydens die Letaba
ski-boot klub prys-
uitdeling as die ju-
nior visserman wat
die beste vordering
getoon het, be-
kroon.
    PAGE 38                               LETABA HERALD - Friday 20 October 2006                               SPORT
Letaba Skibootklub hou prysuitdeling

                                                                             NOG ‘n lid van die Letaba ski-boot klub wat
                                                                             uitstekend gevaar het was Karl Osmers. Karl
                                                     WIAAN de Wet is aangewys as die klub se
                                                                             het beide die Du Roi seilvis trofee en die
                                                     naasbeste hengelaar, die klub se grootste tuna
LUCINDA Engelbrecht was een van die aand                                                         Canny Memorial, in sy vrou Anelien se hande,
                                                     asook die hengelaar met die meeste SADSAA
se groot wenners. Sy is aangewys as beste                                                         vir die meeste spesies ontvang asook die trofee
                                                     punte en ontvang sy trofeë vanaf Anelien
junior hengelaar O/19, beste junior vrou en                                                        vir die lid met die meeste punte gedurende die
                                                     Osmers. Wiaan het ook die Jan Welthagen
die hengelaar met die grootste koningsvis. Sy    CHRISTENE Engelbrecht is as die Letaba ski-                              Letaba ski-boot klub kompetisie. Die Lannie
                                                     marlyn wisseltrofee ontvang en ‘n sertifikaat
het ook ‘n sertifikaat ontvang vir ‘n nuwe klub   boot klub se beste vroue hengelaar, asook                               Motors trofee vir die beste manshengelaar in
                                                     vir sy klub rekord Engelsman van 5,12kg.
rekord.                       hengelvrou van die jaar aangewys.                                   ‘n klub kompetise het ook aan Karl gegaan.
   Tzaneen’s strategy to win the rally
    GOING down a small forest dirt road at      they will be seen at the finish line. " We
    160km/h plus, isn't anybody's cup of tea.    would like to take the first day easy and
    It takes concentration, skills but most of all  attack on the second day" Eddie con-
    raw talent.                   cluded.
     Learning to drive a rally car can be done,   Mohammed Moosa is still a rookie in the
    but if you don't have talent you'll never    sport, having only completed one full sea-
    come close to the big boys. Tzaneen has     son of rallying. He has already clinched the
    two such talented drivers competing in the    class S5 regional championship title, in his
    National and Regional rally champion-      Mega Hardware Subaru, and if all goes well
    ships, the young gun Mohammed Moosa       a second place in the competitive class N3
    and the experienced Eddie Simpson.        national championship could be his as
    LETABA HERALD recently caught up with      well, all Mohammed has to do is to finish
    the two drivers to hear what their strategy   the event. This doesn't mean that the
    will be for the upcoming Toyota Tzaneen     youngster is going to be off the pace.
    rally.                       He learned driving on these forestry
     Starting with the more experienced of the   roads and will be able to read the road                                      ABOVE:     Eddie
    two, Eddie Simpson has already 5 years of    much better than the other crews. " A win                                     Simpson and the pop-
    rallying experience. He has won his class    on our home rally will be nice but we also                                    ular yellow Opel
    championship once already and is known      have a lot to loose. We have our strategy but                                   Corsa.
    as Mr. Reliable, after competing every event   we are not going to let the cat out of the bag
    they entered in the 2005 Northern Regional    just yet" Mohammed said.
    championship.                   The talented Tzaneen youngster will def-
     The team isn't regular competitors in the   initely be amongst the top runners in his,
                                                                                     LEFT:  Mohammed
    National Championship but being that this    Team Total Toyota RunX Rsi rally-car.
                                                                                     Moosa    strapped
    event is in Tzaneen, the team just can't      Both teams said that if the Tzaneen area
                                                                                     tightly into his re-
    resist.                     were blessed with rain this week the rally
                                                                                     gional rally car.
     The bright yellow Opel Corsa rally-car    would become a battle of survival.
    won't be up for overall victory on the event    The rally starts Friday, October 20 at
    seeing that it's the car with the smallest    11h00 at the Tzaneen Tourism/information
    engine in the field. However Eddie says that   centre.
         SPORT                        LETABA HERALD - Vrydag 20 Oktober 2006                                     PAGE 39
All the info on all the rally action
                                                  Tzaneen tricky for co-drivers
                                                  Tzaneen- hardwork for drivers and co-drivers     In the smaller classes Claudio Piazza-Musso
                                                  alike                       and Greg Gericke seems to be getting it right,
                                                   The South African rally competitors have     while Mohammed Moosa and Henry Dear-
                                                  had the pleasure to drive both the Osram and    love are also not doing badly in the lesser
                                                  Subaru Rallies earlier this year on the new    classes.
                                                  Route Note system, and will now have the       The Toyota Tzaneen Rally will however be
                                                  opportunity to enter the Tzaneen plantations    the first real test and as we write this article the
                                                  also armed with Route Notes.            teams are studying the four hour long DVD
                                                   This system has been used for more than 12    comparing it with the 185 pages of intense
                                                  years in Europe but due to various problems in   Notes preparing to tackle what is arguably the
                                                  the past, so called "notes" were kept away from  toughest rally in South Africa.
                                                  the South Africa teams placing young drivers at
                                                  a huge disadvantage against more experi-
                                                  enced crews.
                                                   The technical nature of the Tzaneen forests
                                                  means that navigators will have to make more
                                                  than 7700 calls during the two days and
                                                  drivers will have to remember the calls in the
                                                  sequence they come.
                                                   The Route Notes did bring down the seeding
                                                  of most drivers who did not experience prob-
                                                  lems during the two mentioned events, and it is
                                                  expected that Tzaneen will be the real test.
                                                   The incredible number of calls will however
                                                  become a nightmare for teams who lose their
                                                  place - and if the competitors decide to
                                                  continue with the system for 2007 good nav-
                                                  igators will become worth their weight in
                                                  gold.
                                                   Almost every dip, bump, corner and rock in
                                                  the route has been described and teams, who
                                                  are able to apply this precious information
                                                  best, will gain a huge advantage.
                                                   One has to look at the top combinations
                                                  such as Serge Damseaux and Robert Paisley.
                                                  This team were unbeatable in the Cape, run-
                                                  ning like the proverbial Toyota train though the
                                                  stages dictating the pace, while during the
                                                  Osram rally in the Free State Jan Habig and
                                                  Douglas Judd set an incredible pace through
                                                  the stages in their BP Polo.


THE map showing the location of the first days stages.

Get the best spot for the ultimate adrenalin rush
...Continued from page 40             teams will do another 9 stages. For more
  Keep on this road for +- 2,8 kms, turn right  information on where to see the rally action on
through gateposts and proceed along gravel    Saturday get a spectator guide.
track.                       Spectator guides and maps are available at
  After +- 1 km and just after Shooting Range  the start of the rally or at Simpson motors.
on LHS, turn left through gate posts (ignore   Those with internet can download the spec-
gravel track on Right just after gate posts);   tator map at www.rallystar.co.za or www.ral-
proceed for further                lyworld.net.
450 metres until
junction. Spectator
Viewpoint is at this
junction.
  Cars travel down
the "mineshaft" and
turn 90 degree left.
  STAGE       5
ROOIKOPPIES First
car due: 15h35
  Exit Tzaneen on
the   R36/Duivels-
kloof road, after +-
4,6 kms turn left on
the R71 towards Po-
lokwane (no road
sign at this junc-
tion).
  After +- 6,5 kms,
turn right onto gravel
road into the tea
plantation opposite
sign Commonwealth
Plantations. Proceed
along gravel road for
240 metres until "Y"
junction (just after
bridge). Park here
and proceed on foot
up the gravel track
(the track is too nar-
row for vehicles) for
230 metres until
junction. Cars come
down the plantation
track, over the nar-
row canal bridge, in-
to 90-degree left and
proceed along the
canal road.
  On Saturday Oc-
tober 21 the rally
    PAGE 40                            LETABA HERALD - Friday 20 October 2006                               SPORT
Best rally action this weekend in Tzn
RALLY cars will once again be flying through the Tzaneen forests this Friday and Saturday as Fernando Reuda and Martin Botha did during the 2005 Tzaneen Rally.                                               Get the most action here...
                                               WONDERING where to see the best rally          STAGE 2 TRIANGLE First car due: 11h27
                                               action during the 2006 Toyota Tzaneen Rally?       Follow the directions to the Spectator View-
                                               Here is some of the best spectator points for     point of Stage 1 until 4,6 kms (at sign Eagles
                                               Friday October 20, with the compliments        Nest). At this point, proceed straight on to-
                                               ofLETABA HERALD.                   wards Modjadji for another +- 4 kms until Kilo
                                                STAGE 1 BIRDS First car due: 11h12         post 11. Park along edge of road. Spectator
                                                Exit Tzaneen on the R71/Gravelotte road,      Viewpoint is along far LHS of tar road.
                                               past the Tzaneen Show Grounds. After +- 1 km,      STAGE 4 MINE- SHAFT First car due:
                                               turn left towards Deerpark. After +- 5 kms, turn   14h37
                                               left (no sign post). Proceed for +- 2,5 kms until    Return to Tzaneen on the R36 Duivelskloof
                                                            "T" junction. At "T"    road. Ignore the off ramp to R528/Polokwane
                                                            junction, turn right to-  and R71/Tzaneen and proceed along the
                                                            wards Modjadji and     R36/Lydenburg road. At the 3 way stop, pro-
                                                            proceed along road     ceed straight on. At the 4 way stop with Sasol
                                                            for +- 4,6 kms until    Garage on the right and Ben Vorster School on
                                                            gravel road on RIGHT    the left, turn right into Circle Drive. After
                                                            next to sign Eagles    another +- 1,3 km, at the multiple intersection,
                                                            Nest. Park on either    turn right onto Claude Wheatley road (exercise
                                                            side of gravel road.    caution at this junction).
                                                            Spectator Viewpoint      After 500 metres, crossroads, proceed
                                                            is 100 metres up the    straight on and exit Tzaneen on the D589
                                                            hill at sharp hairpin   towards Agatha past Flora Park.
                                                            corner.
                                                                          Continues on page 39...

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:309
posted:1/27/2011
language:Afrikaans
pages:40