Docstoc
EXCLUSIVE OFFER FOR DOCSTOC USERS
Try the all-new QuickBooks Online for FREE.  No credit card required.

Inleidingsles Homepage Universiteit Gent icterus

Document Sample
Inleidingsles Homepage Universiteit Gent icterus Powered By Docstoc
					 Praktische Oefeningen
MEDISCHE BIOCHEMIE
       Prof. Dr. J. Van Bocxlaer


        Apr. Ruben t’ Kindt
        Apr. Michael Storme
         Apr. Julie De Smet

         Mr. Wim Goeteyn

Laboratorium voor Medische Biochemie en Klinische Analyse
         Overzicht

  Doel

  Algemene richtlijnen

  Technieken

  Uit te voeren proeven
               Doel
    = bepaling van endogene componenten in een
          biologische matrix...

Bloed        Urine     Punctievocht        Etc.
Serum / Plasma


Complicatie: vele andere, gelijkaardige componenten aanwezig
       dikwijls in veel  conc.
       nood aan    SELECTIVITEIT
               SENSITIVITEIT

…om   pathologische toestanden      op te sporen en/of
                      te bevestigen
              Bloed
Afname zonder                  Afname met
anticoagulans                  anticoagulans
                           
STOLLING                    GEEN STOLLING
         uitzakking of centrifugatie


      SERUM: helder               PLASMA
           supernatans


     Prop: cellulair materiaal          RBC, WBC
        stollingsEW
               Anticoagulans
  = antistollingsmiddel
  wordt toegevoegd aan proefbuis voor bloedafname  Voorbeelden:

  NaF       F- inhibeert de enzymatische activiteit

  NaCitraat
           Complexatie Ca2+
  EDTA

  Heparine     Prothrombine       thrombine
        Bepaling van…

 een targetcomponent
        creatinine, bilirubine, ureum, cholesterol... een enzymactiviteit

        Alkalische fosfatase, LDH, …
   Bepaling van een targetcomponent

        Algemene strategie

 Monster: ontdooien
       mengen !

 Deproteïniseren: = hogere structuren van proteïnen
          H2SO4, TCA, EtOH

 Centrifugeren
 Supernatans:      = bovenstaande vloeistof
             moet steeds HELDER zijn!
Spectrofotometrie             Fluorimetrie
- na chemische kleurreactie
  bilirubine, glucose colorimetrisch    Phenylalanine
- na enzymatische omzetting
  glucose enzymatisch
      Bepaling van een enzymactiviteit


   bepaling van targetcomponent
  uitvoering op speciale spectrofotometers
  rekening houden met chemische structuur
  Michaëlis-Menten !!!!
  meestal kinetische bepaling
   - overmaat substraat toevoegen
   - hoev. substraat afgebroken/ tijdseenheid
   of hoev. product gevormd/ tijdseenheid

        spectrofotometrisch      volgen
   - enzymactiviteit berekenen
  Reactie-
  snelheid

               0de orde: overmaat substraat
                    bepalen van enzymactiviteit
ste                     Conc. Substraat
1   orde: overmaat enzyme
      bepalen van substraat
            (targetcomponent)
       Algemene Richtlijnen
               Stalen
!! steeds HOMOGENISEREN:          omzwenken
                      niet schudden
  1 plasmastaal ( 9 mL)
      gedurende volledig practicum bewaren
      onmiddellijk na gebruik in de ijskast
      niet in de zon laten staan
      zilverpapier rond staal: zelf meebrengen (bilirubine
      breekt af o.i.v. licht)
  1 bloedstaal  hematologie


STEEDS op de dag zelf ter beschikking gesteld


Opmerking: Handschoenen!
           Materiaal
  Plastiek box
        materiaal
        lijst controleren bij begin practicum
  Chronometers
  Knikkers        Zelf meebrengen

  Zilverpapier
  Spectrofotometers
        steeds aangeduid toestel gebruiken
        ALLEEN plastieken cuvetten gebruiken
        cuvetten voorspoelen
  Centrifuges

           
                        = 
                        = 


     STEEDS symmetrisch vullen

     Indien nodig: evenwicht door toevoegen van een buis water

     STEEDS centrifugeerbuizen merken!
          Reagentia
  Standaarden:
     meestal 1 per groep
     correcte concentratie gebruiken in de berekening
     nooit voorspoelen met standaardoplossingen
     contaminatie vermijden!
     ijskast!

  Producten aan weegschaal:
     droog houden: deksels op potten!!

  Vloeibare reagentia:
     flessen afsluiten met juiste stoppen 
   contaminatie!

  Kits: zuinig zijn!! (LDH en glucose enzymatisch
  slechts 1x uitvoeren)
          Verslagen

  Geen papieren verslagen meer

  Resultaten in SI-units (zie omrekeningstabel, bijlage 2)

  Resultaten in computer ingeven, LOGIN en PASWOORD worden
  samen met staal geleverd.
  Algemeen - Milieu - Veiligheid


 Proper werken - ‘s Avonds opruimen (trekkasten,
 microscopen!)
 GEEN jassen, GEEN boekentassen
 LABOJAS verplicht
 VEILIGHEIDSBRIL
 NIET met de mond pipetteren (peer)
 MILIEU!!! GEEN reagentia in wasbakken (ook niet
 vanuit cuvetten), enkel in afvalvaten
       Voorbereiding:


 Dagelijks ondervraging mogelijk
 Zowel schriftelijk als mondeling
 Geen examenproef, dus GOED WERKEN


 Resultaat practicum telt voor 25% mee in het
 eindresultaat  van   het opleidingsonderdeel
 Medische Biochemie !!!!
       Technieken

  Spectrofotometrie
                Spectrofotometrie
Lichtstraal van bepaalde energie ( E 1/ ) die door een oplossing

wordt gestuurd zal met de moleculen van die oplossing interactie

vertonen.
   De buitenste electronen van de moleculen worden door de
    EMS naar een hogere energietoestand gebracht.
   Intensiteit lichtstraal daalt.

                  dI
      Intensiteit
             I0

                      I

                     Afstand
 - dI  I0      met I = oorspronkelijke intensiteit
              0

     N*        N* = # absorberende deeltjes / cm2 doorsnede
via mathematische afleiding:  Wet van Lambert-Beer

              I0
        E = log     = .M.l
              I

        E    = extinctie
            = molaire extinctiecoëfficiënt
        M    = molariteit v/d oplossing
        l    = weglengte
Spectrofotometer: schematisch

          I0      I
                    detector
    1   2      3        4


   - onderdelen   1. lichtbron (UV, of zichtbaar)
           2. golflengteselector
           3. cuvet (glas,plastiek of quartz)
           4. intensiteitsmeter (fotogevoelige cel)

   - meestal 2 schaaluitdrukkingen: T en E

           E = log 1 / T
Doel = Concentratiemetingen

 1. met 1 bekende en een onbekende: 1-puntscalibratie

      Ex  Cx                       Ex . Cst
                          
                Ex       Cx
                   =          Cx =
      Est  Cst      Est      Cst        Est

 2. met reeks bekenden en onbekende: ijklijn


     E4                        y = ax + b
  Ex  E3
     E2
     E1

           C1    C2     C3     C4
                        Cx
        Proeven

  Medische achtergrond

  Praktische aspecten
         HEMATOLOGIE

  RBC of erythrocyten:
   Aantal  WBC of leucocyten:
   Aantal

   Leucocytaire formule
             RBC

   Anemie              Polycythemie


 # RBC en/of Hb           # RBC en/of Hb 

Overmatig bloedverlies     Fysiologisch: bewoners
Hemolytische anemie      hooggebergte of hoogtestage
Defecte bloedaanmaak        O2-gebrek  EPO 
                Pathologisch: t.g.v. beenmerg-
                of niertumor
                WBC

  Onmisbare rol in het afweermechanisme
  Pathologie:
          Leucopenie       Leucocytose


         # WBC < 4000      # WBC > 10000

 Differentiatie  leucocytaire formule
          Vb. # granulocyten < 1000/ µL  infectiegevaar 
             Praktisch

  VOLBLOED: de dag zelf ter beschikking
  Tellen RBC:
   Telkamer van Bürker: 2 kamers per draagglas

   Hayemopl.: bevat HgCl2 (GIFTIG)

  Leucocytaire formule:
   Geen dekglaasje, maar een dr. immersie-olie

  Microscopen:
   Lenzen ev. schoonmaken met xylol
   Voorwerpglaasje NIET raken met lens
              UREUM

  Degradatie van ANZ  afsplitsing a-NH2-groep
              trans- of de-aminatie-reactie
  Elk metaboliserend weefsel produceert NH4+  toxisch

               Ureum- of ornithinecyclus

           Omzetting NH4+-ionen tot ureum in lever
           Minder toxisch
           Gemakkelijke eliminatie langs nier

  N-bevattende eindprodukten  urine

  Uremie  nierfunctie testen
             Praktisch


  Proefbuizen afsluiten met knikker  bediende

  TIMING!!!
            BILIRUBINE

  Hb (MW: 64450):
   Tetrameer = 4 HEEM groepen + 4 GLOBINE ketens

   Drager van O2  Biodegradatie Hb (lever):
   Splitsing in heem en globine

   Proteïnedeel  proteïne-catabolisme

   Heem  bilirubine  glucuronidatie (gal)  darm: faeces
                        urine
             Geelzucht of icterus


      Hyperbilirubinemie: opstapeling bilirubine t.g.v.
                  levercelbeschadiging
                  obstructie van de galafvoer               Praktisch
  Bilirubine: lichtgevoelig  zilverpapier
  Enkel totaal bilirubine wordt bepaald
  Diazo II en diazoreagens: zelf maken
  Ijklijn: zie p. 37
            CREATININE
  Creatine:  glycine + arginine + methionine
         belangrijke spierconstituent
  Fosfocreatine:    ° spieren in rust
             ogenblikkelijke E-leverancier voor
             spiercontracties
             cycliseert spontaan tot creatinine
  Creatinine: nutteloos afvalprodukt
         uitscheiding door nier
  Creatininemie  o.a. nierinsufficiëntie
              Praktisch

  Creatinine stockstandaard :   frigo
                  nog verdunnen
  MIN. 1u incuberen
  Alk. picraatreagens vlak voor gebruik bereiden
  Natriumtungstaat = natriumwolframaat
          ELEKTROFORESE
  %-samenstelling van de EW
    Albumine

    Diverse globulines (o.a.  -globulines  immunologische reflex)

      afwijking: indicatie pathologie
  Scheiding: gebaseerd op differentiële migratie van geladen EW in
  een elektrisch veld (zie ook item in Webcourse)


              Praktisch
  Let op:  elektroforesekamer in werking  220V
       reagens om strips op te lossen is sterk zuur  peer
              GLUCOSE
  De onmiddellijke E-bron bij uitstek voor de cellen
       bij overmaat: start glucose consumptie
         glycogenese, glycolyse, lipogenese
       bij tekort: start glucose productie
          gycogenolyse, gluconeogenese, interconversie
       dirigenten: insuline + glucagon


  Diabetes Mellitus of suikerziekte:
       basisdefect:  insuline
       biochemisch: hyperglycemie
              glycosurie
              ketogenese en acidose
        klinische symptomen
                Bepalingen
  Hexokinasemethode: meest specifieke methode
            glucose enzymatisch

            hexokinase
    glucose              glucose-6-P

         ATP        ADP

             G-6-fofaat-DH
  glucose-6-P + NADP+          6-fosfogluconaat + NADPH + H+


                     NADPH  spectrofotometrisch van NADP+

  * Slechts 1 X per student
  * TIMING
  * [glu] > 500 mg/dL: opnieuw met 1/2 verdunning van supernatans
  Colorimetrische methode: Somogyi-Nelson
               glucose colorimetrisch        van eiwitten
       kleurvorming gebaseerd op reducerende eigenschappen
  * arsenomolybdaat-reagens: giftig, gebruik dispenser
  * [glu] > 500 mg/dL: opnieuw met 1/2 verdunning van supernatans
     ENZYMACTIVITEITSBEPALINGEN

  Frequent uitgevoerd in het klinisch labo

  Soorten plasma-enzymen:

     Plasma-specifieke    conc plasma > conc cellen
                 specifieke functie
                 aanmaak in lever
                 conc plasma  bij leverdeficiëntie

     Niet-specifieke = enzymen van cellulair metabolisme
                 specifieke voor weefsel of orgaan
                 conc plasma  bij celbeschadeging
                 vb. ADH in levercellen
       Alkalische fosfatase (ALP)

  Opsporing van o.a. lever- en botafwijkingen
  p-nitrophenylfosfaat      p-nitrophenol
  Absorbtie van p-nitrophenol bij 405 nm


              Praktisch
  WWB 30°C
  Opletten: bij 37° C denatureert ALP!
                          Niet te lang!

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:151
posted:1/26/2011
language:Dutch
pages:41