Docstoc

mau so yeu ly lich tu soan

Document Sample
mau so yeu ly lich tu soan Powered By Docstoc
					              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                     -----oOo-----


                     SƠ YẾU LÝ LỊCH
I. LỊCH SỬ BẢN THÂN

1. Họ và tên: ..................................................................................................................
2. Sinh ngày ......... tháng ............năm .....................................Tại: .............................
3. Dân tộc:………………………………………………..Tôn giáo: ………………………………
4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..............................................................................
5. Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………
6. Chứng minh thư nhân dân số: ……………..Cấp tại: ……….…. Ngày cấp……..…
7. Đảng / Đoàn viên:…………………..Ngày vào:……………………Nơi vào:………………
8. Trình độ văn hóa: .............................................………………Xếp loại TN:……………
9. Trình độ chuyên môn: ( đã tốt nghiệp CĐ; ĐH ) ………………… Xếp loại TN: …………..
10. Trình độ ngoại ngữ: .......................................………………............... ……………….
11. Quá trình hoạt động bản thân (Tóm tắt từ lúc 12 tuổi đến nay, làm gì, ở đâu?)
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH
12. Họ và tên cha: ...................................................................... Năm sinh: .................
Nghề nghiệp (chức vụ và cấp bậc) trước và sau 30-4-1975
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Nơi ở hiện nay: ..................................................................................................................................
13. Họ và tên mẹ: ................................................................................... Năm sinh:.................
Nghề nghiệp (chức vụ và cấp bậc) trước và sau 30-4-1975
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Nơi ở hiện nay: .................................................................................................................................
14. Họ và tên vợ/chồng: ............................................................ Năm sinh: .................
Nghề nghiệp: .....................................................................................................................................
Nơi ở hiện nay: .............................................................................................................
15. Họ và tên các con: (tên, năm sinh,làm gì, ở đâu?) ..........................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
16. Anh chị em ruột: (tên, năm sinh, làm gì, ở đâu?) ...................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

                LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi
xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.
                          Ngày .....tháng.....năm........

                                                     Người khai ký tên
    NHẬN XÉT VÀ CHỨNG NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

(Nội dung chứng nhận cần ghi bản lý lịch này đúng hay sai. Nếu sai thì ghi sai ở chỗ
nào. Có thể xét thêm về tư cách nghề nghiệp và hoàn cảnh của người xin việc làm)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:1084
posted:1/26/2011
language:Vietnamese
pages:2