Diagram Aliran Data Akademik by yof19992

VIEWS: 55 PAGES: 15

Diagram Aliran Data Akademik document sample

More Info
									      oleh
Timbalan Pendaftar Akademik
1.  Pendahuluan
    ‘e Meeting’ pencetusan idea keperluan Bahagian Pengurusan
    Akademik [BPA] melalui Timbalan Pendaftar Akademik telah
    menyuarakan hasrat dengan memainkan peranan sebagai katalis atau
    pemangkin kepada keperluan mesyuarat akademik Universiti e.g
    Senat, Majlis Peperiksaan Universiti, Majlis Kemasukan(pelajar), JPA
    dll.
    Disamping itu, harapan menjadikan semua mesyuarat, perbincangan
    maya dan minit menuju kearah pengurusan berdigital dan ‘Knowlegde
    Management’
    Projek ini juga akan dibangunkan berkonsepkan model terpilih dan
    menjadi projek ‘in-house’ dengan penjanaan sumber aplikasi.
    Pendedahan kepada persaingan sihat secara terbuka dan menjadi
    klasifikasi portal pengurusan mesyuarat Universiti secara virtual
    berdigital.

2.  Cabaran
   Cabaran Organisasi
    o Kajian tentang vcollaborative mengimbas semaksimum
      ’mindshare’ (Klein’s)
         Pembangunan USM terhimpit dengan kesesakan
         persekitaran dalam pengagihan geografi.
         Memecah norm mesyuarat secara bersetempat kearah
         membuat keputusan secara maya (virtual)

   Cabaran Teknologi
    o Pengalakan menggunakan virtual venue berbeza dengan fizikal
      venue
    o Menghindarkan teknologi sebagai ‘add on to spcae’
    o tanggapan technology availability
    o tanggapan technology reliability
    o tanggapan technology capability
    o tanggapan technology supportability
    o tanggapan the human being’s abbility to use technology
                                      1
   Cabaran kepada Pemodenan Plan Sistem (System Modernization Plan)
   (Loaudon,2000)
      o Capacity upgrade Programme (CUP)
      o System Operation and Management Programme (SOMP)
      o Data Communication Utility Programme (DCUP)
      o Software Enggineering Programme (SEP)
      o Database Integration
      o Administration Management Information Enggineering
        Programme (AMIE)

3. Apa Dia ‘e Meeting’
     ‘e Meeting’ adalah ruang mesyuarat persendirian dalam rangkaian
     organisasi. ‘e Meeting’ mengizinkan mesyuarat dilaksanakan dalam
     bentuk online secara real-time, bila-masa, dimerata tanpa melibat
     kos komunikasi yang tinggi.(eCollebrative white paper)
     Mesyuarat adalah perhimpunan dua atau lebih orang untuk tujuan
     yang sah untuk kepentingan umum atau kumpulan individu tertentu.
     (rodzi).
                                       2
                BAB 2
         LAKARAN PROJEK ‘e MEETING’


2.1  Tujuan dan Objektif ‘e Meeting’

     Projek ‘e Meeting’ atau ‘Real-time Enterprise on line Meeting ‘,
     dicetuskan secara keperluan dalaman ‘In-House Needs’ Bahagian
     Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar bagi memenuhi
     keperluan semasa dan mencapai keperluan asas lebih tinggi untuk
     e Akademik dan e Universiti menjelang tahun 2005.
     Projek ‘e Meeting’’ juga akan menunjulkan pendekatan ‘on Line
     meeting and conferencing management system (OMCMS), antara
     lain;
       o Perkongsian desktop dan pelanggan membolehkan
        perjalanan mesyuarat dilihat oleh semua ahli mesyuarat
        secara desktop.
       o Paparan secara native pelbagai dokumen dan
        heterogeneous data
       o Interaktif dan kecerdasan buatan untuk kongsi paparan
        samada dalam dokument, text, 3D atau 2D.
       o Server dan Client-base viewing
       o Live chat & whisper
       o Kehadiran dan kawalan mesyuarat oleh pengerusi
        mengawal hak keahlian
2.2  Skop dan Bidang Sistem ‘e Meeting’
     Notis mesyuarat
      o Modul ini akan memaparkan tentang Notis Mesyuarat
        kepada Ahli secara on line dengan mengambil kira
        keaktifan keahlian Jawatankuasa.
      o Hantaran notis (deliver)
      o Paparan notis secara on-line (viewing)

     Modul Mesyuarat dan Operasi Mesyuarat
      o Agenda mesyuarat
      o Kehadiran ahli dan penetapan korum mesyuarat termasuk
        pendaftaran kehadiran ahli
      o Mesyuarat secara on~line dengan mengambil kira kaedah
       mesyuarat berjalan
      o Perbincangan secara on~line dalam bilik persidangan;                                    3
          o Perbincangan secara ruang chatting melalui chating
           solution; dan
          o Mesyuarat secara ‘conferencing audio & video’
          Minit mesyuarat secara on~line
          o Rakaman mesyuarat secara ‘live’ dan on~line ‘audio &
           video‘ secara digital
          o Menterjemah audio dan video digital kepada text melalui
           teknologi voice recognition .(Teknologi suara secara
            terjemahan melalui V2T dan T2V perlu diperkayakan sejajar
            dengan pasaran voice recognition kini.)
          o Digital on line documentation bagi aktiviti & operasi
           mesyuarat dibuat secara tacit dan untacit untuk pengkalan
           ilmu dan arkib.
       2
2.3  Ciri    on~line , meliputi
     Live Interactive
     o Pelbagai Perbentangan dimana perbentangan mesyuarat secara
      interaktif bagi mesyuarat tersebut dalam conferencing
     o Maklum balas secara kolabratif ahli mesyuarat boleh
      menyampaikan rsolusi dan pandangan secara satu point2point
      terkawal melalui half-duplex communication& conferencing
     o Angkat Tangan Q ahli mesyuarat boleh angkat tangan melalui
      indikator mengikut Q (dahulu didahulukan)
     o Agenda base Content Management semua agenda mesyuarat
      boleh dibentang melalui ACM ini dengan keberangkalian aplikasi
      text, word, PowerPoint, execute, video & audio termasuk slide.
      ACM boleh diload sebelum atau semasa sesi mesyuarat berjalan
     o Single Media Window (SMW) semua kandungan mesyuarat boleh
      dipaparkan melalui SMW dan boleh dikongsi secara bersama oleh
        2
      ahli lain.
     Robust Meeting Management
     o Kapasiti Mesyuarat virtual meeting room boleh dicipta dengan
      serta-merta oleh uruetia (superuser)
     o Integrasi Kalendar Mesyuarat dan aktiviti
     o Pengsedulan secara Fleksibel kelonggaran penetapan mesyuarat
      dan penetapan semula oleh urusetia dan ahli boleh mengesahkan
      kehadiran
     o Satu-klik Kehadiran ahli boleh menetapkan kehadiran untuk
      penetapan mesyuarat
     o Public Meeting Listing boleh publish peristiwa mesyuarat dalam
      laman induk untuk maklumat semua atau terhad sahaja.                                          4
    Keselamatan Sistem Mesyuarat
    o Pasword untuk Kalendar dan Mesyuarat setiap ahli dibekal
      dengan katakunci sendiri termasuk urusetia terlibat.
    o Pemampatan SSL
    Real-time Interaktif
    o IP audio conferencing Fully interacted, Half & Full Duplex VoIP
      audio conferencing
    o Perkongsian Aplikasi secara Live dengan Mark-up
    o Perayauan web
    o Whiteboard
    o Tinjauan dan Chat
    o JIT Persembahan Multimedia

      2
2.4  Modul Sistem dan Projek e Meeting’
    Pengurusan Mesyuarat Urusetia & Pentadbiran
    o Membolehkan urusetia menyedia agenda dan kandungan
      mesyuarat
    o Penetapan mesyuarat
    o Pelantikan dan pengaktifan keahlian
    o Jemputan mesyuarat dan penjadualan semula
    o Pengedaran konten mesyuarat
    Operasi Mesyuarat
    o Pengersusi sebagai ‘superuser’ dimana boleh mengawal semua
      aktiviti dan operasi mesyuarat
    o Urusetia dan Setiausaha bertindak sebagai pegawai bertugas dan
      kesetiausahan mesyuarat juga boleh membuat pindaan dan
      catatan semuala secara on line.
    o Ahli boleh bertindak sebagai ahli mesyuarat dengan melemparkan
      pandangan dan cadangan serta berhak mengundi.
    Kehadiran Mesyuarat
    o Kehadiran ahli boleh mendaftar mesyuarat secara on line dengan
      log in ke sistem.
    Agenda Mesyuarat                                      5
    o Konten agenda di masuk secara on line oleh urusetia dan juga ahli
     kedalam Content Management.
    o Keaktifan agenda tertakluk kepada pengesahan setiausaha dan
      urusetia
    Undian Mesyuarat
    o Pengundian akan dilakukan oleh ahli secara on line
    o Keputusan undian dicapai secara expert system
    Arkib
    o Semua kandungan mesyuarat (text, audio, video, catatan dan
      grafik) akan disimpan dalam bentuk digital


2.5 Tahap dan Fasa Pelaksanaan Projek dan Sistem ‘e Meeting’

    Fasa 1 ‘Document on line Client Base’
    o Projek ini keberangkalian pelaksanaan secara ‘SLDC’ . Pada masa
      proses rekod untuk sistem perlu mengambil kira rantaian projek
      keseluruhannya. Fasa projek dicadangkan berikut:-
         Fasa ini lebih tumpuan pembangunan secara ‘client-base’
         yang mana boleh diaplikasikan dalam dewan setempat
         shaja.
    Fasa 2 ‘Real-time Interactive On Line Comunication’
    o ‘Enhance’ kepada Fasa 1.
    o Antara lain fungsi ini boleh beroperasi secara audio sahaja.
    Fasa 3 ‘Real-time Interactive & Live Audio-Video Comunication’
    o Ini pula ‘enhance’ kepada technology ‘audio & video’.

2.5  Pendekatan Model Pelaksanaan

    Projek ini dilaksanakan secara model RAD
    Pembangunan Projek perlu mengambil perhatian pendekatan lebih
    berkonsepkan ‘Mental Model’
    Cuba elak dari pembangunan sistem dengan pengasingan pengguna
    urus sistem ini.
                 BAB 3


                                     6
                Analisa Sistem

3.1 Kedudukan Sistem Sekarang
   Mesyuarat merupakan aktiviti rasmi konvensional amalan di USM bermula
   sejak tahun 1969. Amalan tradisi ini, berjalan dengan efisyen dan teruji
   (tested) sebagai berjaya dan berkesan.
   Namun demikian, tradisi ini berjalan seperti biasa sebaliknya
   sosioteknikal berlaku perubahan. Oleh demikian, mesyuarat perlu
   diselitkan dengan nialai-nilai baru (Value Added) dalam proses
   mesyuarat melalui pembahruan sistem (System Modernization Plan (SMP)
   (Loudon, 2000)
      Perubahan sepadu (Integrated Changes)
      Mengelak gangguan perkhidmatan yang sedang beroperasi
      Improve perkhidmatan secara sepontan
      improve keberkesanan staf dan produktiviti
      memulihkan keyakinan umum

   Kelebihan dan Kebaikan Sistem Sedia ada
      Sudah mantap dan diuji berkesan
      serasi dengan komuniti semasa
      bergantung kepada hard copy
      selaras dengan karenah manusia


   Kebaikan Sistem ‘e Meeting’ yang dicadangkan
      Satu perubahan kepada tambah nilai kepada sistem (System Value
      Added)
      Penjimtan kos
        kos keurusetiaan
        kos perjalanan
        kos percetakan (paper dragon)
      memendekan aliran proses minit (draf-minit digital-cetak) sistem
      baru (draf-minitdigital)
      Minit boleh secara on line dan setempat.
3.2 Keperluan sistem                                      7
     Keperluan perkakasan
     o PC guna sedia ada
     o Tablet PC untuk ahli dan urusetia perlu diagih mengikut PTJ
     o Server guna sedia ada
     o Pengimbas
     o
     Keperluan perisian
     o Aplikasi Notes
     o Aplikasi server
     o ASP
     o Aplikasi word
     Keperluan sumber manusia
     o Staf yang sedia ada dengan RM 10.00 per.jam

3.3 Kedududukan Keberangkalian Keboleh laksanaan
    Sistem teknikal
    o Prasarana yang sedia memungkin kepada pembangunan aplikasi e
      meeting
    o Kemudahan networking sudah memadai
    o Tambahan kepada interchange server bernilai RM7,000
    o Display board RM 5,000
    Keberkesanan kos
    o Kos perjalanan ahli dari 3 kampus (Kesihatan, Kejuruteraan &
      Kesihatan Termaju) dapat dikurangkan
    o Kos percetakan tidak perlu termasuk minit, lampiran kepada ahli.
    o Persembahan dalam bentuk intraktif dengan pewarnaan paparan.
                 BAB 4                                     8
                Model Proses

4.1  Diagram Kontek Sistem
   Setiausaha &                   Pengerusi
    Urusetia
                 e Meeting   Pemaju                       Ahli
   Sistem
                        Umum
 Rajah 1
4.2  Diagram aliran Data Level 0 untuk Modul
                                  9
  Cadangan
  Mesyuarat


                                      DB


     1                2

                                Pengerusi & Ahli
   Urusetia            Notis Mesyuarat
                             3

                                         DB
                            MESYUARAT
     5
                     4
   Arkib
                   Minit Mesyuarat
             DB                  DB


Rajah 2
        Aliran Data Modul Urusetia
        Aliran Data Modul Mesyuarat
        Aliran Data Kehairan Mesyuarat
        Aliran Data Arkib

     akan dibentuk oleh PPKT sendiri
                    BAB 5
                  Rekabentuk Sistem


                                            10
Kitar Hayat Pembangunan Sistem (SLDC) sistem ini banyak bergantung kepada
pengkalan data yang akan menjadi storan kepada sistem ini. Disamping itu,
tidak ditolak tentang kegunaan dokumen eg. Pdf, doc dll untuk sistem ini.

5.1  Pemetaan (mapping) Model E-R ke Hubungan Model
     First Normal Form (1NF)
     Second Normal Form (2NF)
     Third Normal Form (3NF)
   akan dibentuk oleh PPKT sendiri

5.2  Diagram 2 E-R
    akan dibentuk oleh PPKT sendiri

5.3  Sistem Dialog Diagram
   akan dibentuk oleh PPKT sendiri5.4  Rekabentuk Proses (Carta Alir)
   akan dibentuk oleh PPKT sendiri

     Aliran Data Modul Urusetia
     Aliran Data Modul Mesyuarat
     Aliran Data Kehadiran Mesyuarat
     Aliran Data Arkib
                 BAB 6                                    11
                     IMPLIMENTASI PROJEK

6.1     Pembangunan infratruktur
6.2     Rekabentuk teknologi
6.3     Lakaran antara muka
        Aliran Data Modul Urusetia
        Aliran Data Modul Mesyuarat
        Aliran Data Kehairan Mesyuarat
        Aliran Data Arkib

      akan dibentuk oleh PPKT sendiri

6.4     Time Line Projek
           1 Aug, 2003    1 Sep, 2003   1 Oct, 2003  1 Nov, 2003  1 Dec, 2003
   1/7                                             25/12
      Analisa projek                               Implimentasi
      Proposal Projek Persetujuan       Progres
                                       Ujian Projek
              Projek          Projek
                  Perbincangan                  M.T.B.F
                  dengan Pemaju
                  Projek
                           BAB 7
                                                      12
        Ujian Integrasi Sistem dan Pengkalan Data

Ujian secara ujian (putaran) spiral
    akan dibentuk oleh PPKT sendiri
                 BAB 8
                 Penutup


                              13
e Meeting merupakan ‘value added’ kepada amalan yang sedia ada. Kaedah
dan teknologi baru perlu diselitkan dalam aliran mesyuarat tradisi USM.
Disaming itu, e recruit juga merupakan pendekatan baru BPA ditahun 2003.
bagi memodenisasikan urusan aktiviti BPA sendiri.
e Meeting menjadi satu pendekatan kepada wawasan untuk
memodenisasikan sistem pentadbiran ( System Modenization Plan) BPA.
Malah pada tahun 2003- akan bermula era permodenan BPA dengan pelbagai
pendekatan terkini kepada sistem dan teknologi termasuk hasrat
menjadikan ‘mobile application’ selaras dengan idaman menjadikan
pentadbiran secara berukuran (Measurement Administration Performance)
meliputi aktiviti, aset dan sumber manusia.

               ooOOoo
                                   14

								
To top