VASKULITTER rheumatism by mikeholy

VIEWS: 588 PAGES: 64

									         VASKULITTER
        SPESIELT VEKTLAGT

  ANCA ASSOSIERTE VASKULITTER
              AAV

Eli Taraldsrud, assistentlege, Immunologisk Institutt, RH-DNR
                                1
  VASKULITTER
    Vaskulitis
    Angiitis
    Arteriitis
Inflammasjon i karvegger

              2
3
Første "moderne" tilfellet

Kussmaul og Maier:
Über eine bisher nicht beschriebene
eigenthümliche Arterienkrankung
(Periarteritis nodosa), die mit Morbus
Brightii und rapid fortschreitender
allgemeiner Muskellähmung einhergeht.
Dtsch Arch Klein Med 1866; I:484-518

                     4
      KLASSIFIKASJON
Zeek klassifikasjonen, 1952:
•hypersensitivitetsvaskulitt
•allergisk granulomatøs angiitis (Churg-Strauss
syndrom)
•revmatisk arteritt (vaskulitt assososiert med
bindevevssykdommer
•periarteritis nodosa
•temporal arteritt
Men ikke alle variantene var med!!!!
                         5
  Hypersensitivitets vaskulitt

   Mikroskopisk polyangitt

Mikroskopisk polyarteritis nodosa

 Kutan leukocytoklastisk angiitt
     Samme sykdom, eller?
 I hvert fall forvirrende nomenklatur!!!!
                      6
    ACR kriterier, 1990
  American College of Rheumatology:
  Studie designet for å etablere
  klassifikasjonskriterier for inklusjon av
  pasienter til forskningsstudier
  -ikke bestått tidens tann fordi:
1. Nye assays har kommet til, eks ANCA
2. Viktige diagnoser utelatt eller
  feilklassifisert for eksempel MPA, Cogan's
  syndrome Behcet's sykdom
                     7
 Chapel Hill Consensus
  Conference, 1994
-utarbeidet klassifikasjoner for 10
vaskulitter (3 mer enn ACR-kriteriene)
Mikroskopisk polyangitt,
Kawasaki'vaskulitt, kryoglobulin
vaskulitt


                     8
   Chapel Hill kriteriene
1)Kjempecellearteritt:
•Granulomatøs arteritt i aorta og
hovedgrener, predileksjon ektrakraniale
grener av carotisarterien. Ofte affeksjon av
a. temporalis
•Pasienter eldre enn 50 år.
•Assosiert med polymyalgia revmatica.

                      9
 Chapel Hill kriteriene

2)Takayasu's arteritt:
Granulomatøs arteritt i aorta og
hovedgrener. Rammer vanligvis
pasienter yngre enn 50 år.                  10
 Chapel Hill kriteriene

3) Polyarteritis nodosa:
•Nekrotiserende inflammasjon av
mellomstore eller små arterier
•Ikke glomerulonefritt
•Ikke vaskulitt i arterioler, kapillærer
eller venuler
                      11
 Chapel Hill kriteriene
4) Kawasaki's sykdom:
•Affiserer store, mellomstore og små
arterier.
•Assosiert med "mukokutant
lymfeknutesyndrom".
•Rammer ofte coronararteriene. Aorta
og vener kan være affisert. Forekommer
vanligvis hos barn
                  12
 Chapel Hill kriteriene

5) Wegener's granulomatose:
•Granulomatøs inflammasjon i
luftveiene
•Nekrotiserende arteritt i små til
mellomstore kar (arterioler, kapillærer
og venuler)
•Nekrotiserende glomerulonefritt
                     13
 Chapel Hill kriteriene

6) Churg-Strauss syndrom:
•Eosinofilrik og granulomatøs
inflammasjon av luftveiene
•Nekrotiserende vaskulitt i små til
mellomstore kar
•Assosiert med astma og eosinofili
                   14
  Chapel Hill kriteriene
7)Mikroskopisk polyangitt:
•Nekrotiserende vaskulitt med få eller
ingen immunnedslag
•Affeksjon av små kar: arterioler,
kapillærer og venuler, men av og til
også mellomstore kar
•Ofte nekrotiserende glomerulonefritt
•Ofte pulmonal kapillaritt
                     15
 Chapel Hill kriteriene

8) Henoch-Schönlein purpura:
•IgA-dominerte immunnedslag
•Affeksjon av små kar, arterioler,
kapillærer og venuler
•Involverer hud, tarm, glomeruli
•Assosiert med arthralgier eller arthritt
                    16
 Chapel Hill kriteriene

9) Essensiell kryoglobulin vaskulitt:
•Kryoglobulinimmunnedslag
•Småkar, arterioler, kapillærer og
venuler
•Kryoglobuliner i serum
•Hud og glomeruli ofte affisert
                    17
 Chapel Hill kriteriene

10) Kutan leukocytoklastisk vaskulitt:
•Isolert kutan leukocytoklastisk
vaskulitt uten systemisk affeksjon eller
affeksjon av nyrer                    18
Ikke nyttige for diagnostikk!
Rao et al, Ann Int Med 1998; 129: 345-
352:
Blindet studie, 198 konsekutive pasienter.
Kriteriene benyttet som diagnostiske
kriterier.
Positiv prediktiv verdi:
17-29% for hele gruppen
29-75% for gruppen som endte opp med
en vaskulittdiagnose
                    19
Klassifikasjon etter karstørrelse
 •Storkarsvaskulitt: aorta og
 hovedgrener
 •Mellomkarsvaskulitt: Mindre enn
 hovedgrenene, men så store at de
 inneholder elementene intima, lamina
 elastica interna, muscularis media og
 adventitia (patologi kan diagnostiseres
 med angiografi)
 •Småkarsvaskulitt: Arterioler,
 kapillærer og venuler
                      20
21
Symptomer etter karstørrelse
•Storkarsvaskulitt: claudicatio,
asymmetrisk BT, pulsløshet, aortadilatasjon
•Mellomkarsvaskulitt: Kutane noduli, sår,
livedo reticularis, gangren i fingre/tær,
mononeuritis multiplex, mikroaneurysmer
•Småkarsvaskulitt: purpura,
vesiculobulløse hudlesjoner, urtikaria,
glomerulonefritt, alveolær blødning, kutane
ekstravaskulære nekrotiserende granulomer,
skleritt, episkleritt, uveitt
                     22
Digitalt gangren
          23
Destruksjon av øvre luftveier
                24
Småkarsvaskulitt
          25
Mellomkarsvaskulitt
           26
Småkarsvaskulitt, nekrotiserende
 halvmåne glomerulonefritt
                  27
Storkarsvaskulitt, Takayasus vaskulitt
                  28
Mellomkars-
 vaskulitt

mononeuritis
 multiplex

 lammelser

     29
Andre faktorer av betydning
  for klassisfikasjon
 •Alder,
 •Organpredileksjon
 •Granulomatøs inflammasjon
 •Immunkomplekser
 •Autoantistoffer
 •Infeksjonsassosierte
               30
 Moderne klassifikasjonsskjemaer
20 primærformer for vaskulitt inndelt etter
størrelse
flere hovedkategoriere for sekundær vaskulitt:
1) Bindevevssykdommer (RA, LE, Sjögren's
syndrom, inflammatoriske myopatier
2) Inflammatorisk tarmsykdom
3) Paraneoplastisk
4) Infeksjon
5) Medikament indusert vaskulitt
Saleh and Stone; Best Practice & Research Clinical Rheumatology, Vol 19, No 2,
pp 209-221
                                     31
Fremdeles mye uklart vedrørende
  vaskulitters patofysiologi
 Inndeling etter Gell og Coombs
 Kilde:
 Patricia A Johnson, Encyclopedia of life
 sciences 2003
 ADCC=antistoff avhengig cellulær cytotoksisitet
 PMN=polymorfonuklelær nøytrofil
 FcγR=FcγReseptor
 IFN=Interferon

                          32
Type I hypersensitivitet
              33
Type II hypersensitivitet  34
Type III hypersensitivitet  35
Type VI hypersensitivitet
              36
        ANCA
 antinøytrofil cytoplasma antistoff
  AAV= ANCA assosierte vaskulitter: Wegener, Churg-
   Strauss, Mikroskopisk Polyangitt, ideopathic rapidly
      progressive glomerulonephritis (iRPGN)

Patofysiologi: Are ANCAs Pathogenic-Oh, yes they are, sier
Falk og Jennette
Diagnostisk verdi: Hvor mye verdt er et positivt funn?
Teknikker:
•IIF eller ELISA- Ja takk, begge deler?
•IIF og formalinfiksert substrat
•Hva er dot blot?
                               37
ANCA     IF-mønster på etanolfikserte
målantigen  granulocytter
PR3      C-ANCA, sjelden P
MPO      P-ANCA, sjelden C
Elastase   P-ANCA
Cathepsin G  P-ANCA
Azurocidin  P-ANCA
Lactoferrin  P-ANCA
Lysozym    P-ANCA, atypisk C-ANCA
BPI      atypisk C-ANCA eller P-ANCA
                       38
Azurophile (primær)
granula: MPO, elastase,
lysozym, PR3, cathepsin G,
azurocidin, CD63

Spesifikke (sekundær)
granula : lysozym,
lactoferrin, collagenase,
gelatinase, vit B12-bindende
protein, CD 11b, CD 18,            Levetid; 12 timer, ankomst til
                        inflammert vev->marginerer


Gelatinase-inneholdende
granula: Gelatinase, FcRIII,
CD 11b, CD 18, sistnevnte er
integriner         Hoffman and Specks, Arthritis and Rheumatism, 1998                                        39
         Patofysiologi:
    Are ANCAs Pathogenic?
   Oh, yes they are, sier Falk og Jennette
Klinisk patologisk evidens:
•Høy sykdomsassosiasjon
•Responsiv for immunsuppresjon
•Titer korrelerer til sykdomsaktivitet
•Opptrer isolert, uten forekomst av a-GBM
eller immunkomplekser
•Medikamentinduserte varianter
•Hvilken effekt har Rituximab eller
plasmautskiftning ved pasientbehandling?40
   Patofysiologi: Are ANCAs Pathogenic?
     Oh, yes they are, sier Falk og Jennette
In vivo, eksperimentelt evidens:
•Dyr med genetisk indusert eller medikamentindusert
polyklonal B-celleaktivering danner ANCA og får AAV

•Rotter immunisert med humant MPO, utvikler a-MPO som
kryssreagerer med rotte MPO. Perfusjon medfører
glomerulonefritt og vaskulitt i nyre

• Rotter injisert med subnefrittogene doser med a-GBM
utvikler glomerulonefritt hvis forekomst av a-MPO

•ANCA kan induseres hos mus ved antiidiotype nettverk
respons til human C-ANCA og utvikle lunge inflammasjon41
       Patofysiologi:
  Are ANCAs Pathogenic?
 Oh, yes they are, sier Falk og Jennette
In vitro eksperimentelt evidens:
•ANCA stimulerer cytokinprimede nøytrofile til å
degranulere og frigjøre O-metabolitter
•ANCA-aktiverte nøytrofile dreper endotelceller
i kultur
•ANCA antigener adsorberer til endotelceller-
kan danne muligens danne immunkomplekser
•Endotelceller kan produsere PR3        42
  Mekanisme for ANCA
assosierte vaskulitter, AAV
Genetikk;
AAV er knyttet til
•HLA-DR2 og HLA-DR4
•HLADRB1*0901 MPA hos japanere
•HLADP B1*0401 WG (HLA-DP ass. til
andre granulomatøse sykdommer)
•HLADRB1*13
•Ikke-HLAgener: gener som kontrollerer
CTLA-4 ekspresjon og IL-10 frigjøring 43
    Mekanisme for ANCA
  assosierte vaskulitter, AAV
Forstyrret cytokinrespons:
•PBMC (perifert blod monocytter) fra
pasienter produserer mer IFNγ, TNFα og
IL-12, også observert fra bronkoalveolær
væske, slimhinnebiopsier
                      44
   Mekanisme for ANCA
 assosierte vaskulitter, AAV
T-cellefenotype:
•CD28- T-celler
•bronkoalveolærvæske og granulomer
•CD57+, CD18+, CCR5, perforin,
•oligoklonale, korte telomerer
•effector memory fenotype


                   45
Mekanisme for ANCA assosierte
    vaskulitter, AAV
Autoreaktivitet:
•Proliferasjonsassay og cytokinassay for
påvisning av autoreaktivitet mot MPO og
PR3 viser ingen betydelige forskjeller
mellom AAV pasienter og friske!!
•Missing-link
•Av betydning?: Granulomene,
persisterende antigen, fysiske agens
                   46
     T-celle interaksjon med andre
         celler ved AAV
Lamprecht, Clinical and experimental Immunology, 141:201-10  47
     ANCA avhengig granulocytt
       degranulering
                          MPO eller
                  B        PR3
                                             Etter
                                             degranuler
A                                             ing

          Fc-PR3 aktiv
          heterodimer

                                        C


Fc-reseptor                   ANCA-IgG
inaktiv og aktiv
 MPO eller PR3r
                    Hewins and Savage, Int journ of Bioch & Cell biol, 2003                                                 48
Diagnostisk verdi: Hvor mye verdt
    er et positivt funn?

 AAV
 Bakteriell endocarditt
 Sekundær vaskulitt
 AIH, PSC, PBC
 UC, Crohn
 Bindevevssykdommer; SLE oa
                  49
Diagnostisk verdi: Hvor mye verdt
    er et positivt funn?

 •ANCA viktig ved diagnostikk av AAV
 •Biopsi gullstandard
 •ANCA negativitet utelukker ikke sykdom - inntil
 50% av pasientgruppen kan mangle ANCA
 •ANCA persistens er ikke indikasjon for videre
 behandling
 •Reintreden av ANCA gjør at pasienten er i
 risikogruppe for tilbakefall, men ikke obligatorisk

                            50
Diagnostisk verdi: Hvor mye verdt er et
      positivt funn?
     Studie       Teknikk   Sensitivitet  Spesifisitet  PPV
                       AAV      AAV     AAV

  Stone et al. Arthritis  IIF isolert   67 %      93 %    45 %
    Care Res
   200;13:424-34
     n=856        IIF + elisa   52 %      99 %    88 %
   (1995-1998)
  Vetenkatachalam et.    IIF+ elisa    78 %      59%     72 %
  al. Ann Rheum Dis
   1999; 58: 25-26
     n=1168
    (1997-1998)

  Suhail et.al. Arthritis   IIF      50 %      98 %    43 %
  Rheum 1999; 42:
      S316
   (1992-1998)
  Hagen et. al. Kidney   IIF +elisa   81-85 %     98 %
  Int 1998; 53 743-53
    multisenter


  Choi et. al. Arthritis           82 %      99 %
   Rheum 1999;
    42:S175
   multisenter
                                        51
52
     Teknikker:
 Indirekte Immunfluorescens
• Bedømmelse av mønster, men ikke
 alltid sammenheng mellom mønster og
 spesifisitet
• Subjektiv tolkning av mønster: C-ANCA,
 P-ANCA, atypiske mønstre
• Kan ikke skille ANA og ANCA
• Kan ikke skille ANCA og nøytrofil
 spesifikke antistoffer
                    53
      Teknikker:
  Indirekte Immunfluorescens
       formalinfiksering
                 Sterke kationiske
                 proteiner for
                 eksempel MPO

                 Svakt kationiske eller
                 nøytrale proteiner for
                 eksempel PR3
       etanolfiksering
P-ANCA-mønster     C-ANCA-mønster        54
Is there a life in the formalin fixed
neutrophil for ANCA testing? No

Bird: J Clin Pathol, Vol 52 (6) 1999 403-404


Pitfalls of formalin fixation for
determination of antineutrophil
cytoplasmic antibodies

Chowdhury J Clin Pathol 1999; 52 475-477

                        55
      IIF- feilkilder
For liten fortynning under screening, anbefalt
1:20-1:40

Bruk av polyspesifikke antiglobuliner ved
deteksjon, finner IgA-ANCA og IgM-ANCA

Gjentatte opptininger->Ig binding til
nøytrofile Fc-reseptorer

Etter varmeinaktivering
                       56
ANCA IIF, fortolkningsfeil
 eller tekniske faktorer
• Undersøkte 2 C-ANCA sera, 1 P-ANCA
 sera og et P-ANCA sera uten MPO-
 spesifisitet
• 11 laboratorier deltok
• Seraene undersøkt etter laboratorienes
 respektive protokoller
• Ulike typer konjugater ble benyttet
           Pollock, J Clin Pathol 2002  57
ANCA IIF, fortolkningsfeil
 eller tekniske faktorer
Resultater:
• 8/43 assays skilte seg fra
 konsensusmønstrene; C->C-atypisk, C-
 >P-mønster
• I tillegg variasjoner i grad av
 granularitetet og sentral forsterkning
 ved svak fluorescens
• Noen viste C-mønster i tillegg til P
                      58
 ANCA IIF, fortolkningsfeil
 eller tekniske faktorer
Konklusjon:
• Varisjon i IIF mønstre skyldes ikke alltid
 tolkningsproblemer, men tekniske
 faktorer
• Variasjonene kan ikke kun knyttes til et
 bestemt nøytrofilt substrat eller
 konjugat eller at en bruker substrater
 og konjugater fra ulike leverandører

                      59
  pasientserum  MPO/PR3     Geite-anti-humanIgG-antistoff konjugert
                  til alkalisk fosfatase           ELISA
              Innkubering i karbonatbuffer
mikrotiterplate       pH=9,6 4C over natt


mikrotiterplate       Vasking i tween
               buffer

              Serumprøver 1:80,
mikrotiterplate       innkubasjon 1 time, så 3X
              vask

               En times innkubering med
               geite anti-humant-IgG,
mikrotiterplate       vasking, tilførsel av substrat
               og så avlesning av OD ved 405
               nm              60
       Feilkilder ELISA
• Renseprosessen kan medføre tap av epitoper
• Renseprosessen kan vær suboptimal
• ”Coatingen” av antigenet kan gi
 konformasjonsendringer
• Fremstilling av rekombinante proteiner kan være
 foldet annerledes
• Capturemetoden hevdes å være mer sensitiv fordi
 proteinet presenteres i en mer naturlig form- men en
 kan også tenke seg at den er mindre sensitiv fordi
 epitoper blokkeres i bindingen til substratet
                           61
     ELISA eller IIF ?
• Korrekt diagnostikk er viktig - dårlig prognose
 uten behandling - behandlingen kan medføre
 alvorlige bivirkninger
 Konsensusretningslinjer anbefaler
 kombinert testing.
• To tester øker spesifisiteten av funnet
• Enkelte sera er bare positive med en av
 metodene.
                        62
       Dot blot
• Fordeler i forhold til kostnader, tidsbruk og
 brukervennlighet.
• For lav sensitivitet mht. MPO-ANCA
• Anbefales benyttet i situasjoner hvor
 konvensjonell ANCA-testing ikke er
 tilgjengelig for eksempel i helger eller mindre
 sykehus som ikke har spesiallab., men
 NB! Kontroll av funn med konvensjonelle
 metoder
                        63
VASKULITTER-oppsummering
 •Klassifikasjonskriterier: inndeling etter
 primære og sekundære typer samt store,
 mellomstore og små kar
 •Patofysiologi – mye uklart
 •AAV samlebegrep på MPA, Churg-
 Strauss, Wegeners granulomatose, og
 iRPGN
 •ANCA viktig, men OBS lav PPV!!!!!
 •Påvisning må være raskt og pålitelig
 •Kombinert IIF og ELISA anbefalt      64

								
To top