Seminarski Rad Marketing-Marketing mix promocija by Davorjj

VIEWS: 96 PAGES: 3

									Jedini sajt gde su gotovi seminarski, diplomski i maturski radovi
besplatni. Seminarski, diplomski i maturski radovi iz svih oblasti. Ovde
mozete pronaci seminarski iz svih oblasti, diplomski i maturski radovi u bazi
su besplatni i slobodni za download. Seminarski, diplomski i maturski
radovi za razmenu i izrada novih radova.

             WWW.SEMINARSKIRAD.ORG

            WWW.SEMINARSKIRAD.INFO

            WWW.MATURSKIRADOVI.NET

               WWW.MATURSKI.NET


                     Pregled teme1. MARKETING KOMUNICIRANJE
Na tr'i{tu vlada sve o{trija konkurencija. Proizvodi i usluge su sve vi{e sli~ni, pa je uloga
komuniciranja njihovih razlika u o~ima kupaca sve zna~ajnija. Komuniciranje postaje glavna
prednost na tr'i{tu. To je i razlog {to preduze}a u tr'i{nim privredama poklanjaju sve ve}u pa'nju
ovom instrumentu marketinga.
Marketing komunikacije predstavljaju sredstva pomo}u kojih kompanije poku{avaju da
informi{u, ubede, podsete potro{a~e, direktno ili indirektno o proizvodima koje nude. One
obavljaju mnoge funkcije za potro{a~e, tako da njima mo'e biti re~eno ili pokazano kako se
proizvod koristi, za{to se koristi, ko, kada i gde ga koristi; kao i da saznaju ne{to o samoj
kompaniji koja ga proizvodi.
Tako da su preduze}a {irom sveta tokom nekoliko proteklih decenija usavr{avala ve{tinu
masovnog marketinga, tj. prodaju veoma standardizovanih proizvoda masama potro{a~a. Ova
preduze}a su investirala ogromne svote u masovne medije, kontaktiraju}i veliki broj potro{a~a
sa jednom porukom. Medjutim, menad'eri marketinga se danas suo~avaju sa nekim novim
realnostima u marketing komunikacijama. Do promene je do{lo usled dva faktora:
1. deljenje masovnog tr'i{ta u tr'i{ne segmente (samim tim i udaljavanje od masovnog
marketinga i stvaranje marketing programa koji su oblikovani da uspostave tesne veze sa
pojedinim tr'i{nim segmentima);
2. ogroman razvoj kompjuterske i informacione tehnlologije koje su veoma pogodne za
kontaktiranje u'ih segmenata kupaca. Pomenute promene imale su dramati~an uticaj na
marketing komunikacije, do{lo je do razvoja vi{e specijalizovanih i visoko ciljanih napora
komuniciranja.
Takodje, privredna propaganda je godinama dominirala ukupnom marketing komunikcijom, dok
su ostali oblici marketing komunikcacije (unapredjenje prodaje, sponzorstva, odnosi sa
javno{}u) bili kori{}eni samo sporadi~no. To, u stvari zna~i da su pojednici oblici marketing
komunickacije u ve}ini preduze}a bili strogo odvojeni i nisu imali zajedni~kih dodirnih ta~aka.
Po~etkom osamdesetih godina, do{lo je do potrebe strate{ke integracije svih elemenata
marketing komunikacije. Sve se vi{e po~inje koristiti koncept integrisane marketing
komunikacije, koji podrazumeva kooridniranje svih marketing komunikacijskih aktivnosti na
na~in da se koriste razli~ite kombinacije komunikacionih elemenata, sa ciljem postizanja
sinergijskih u~inaka u kreiranja oglasa, analizi tr'i{ta, kori{}enju medija i kontroli postignutih
rezultata. Po ovom konceptu, preduze}e pa'ljivo integri{e i koordinira mnoge svoje kanale
komunikacija - propagiranju u masovnim medijima, li~nu prodaju, unapredjenje prodaje, odnose
sa javno{}u, direktni marketing i ostalo - da bi poslala jasnu, konzistentnu i izazovnu poruku o
organizaciji i njenim proizvodima. Nivo integracije koji }e preduze}e da koristi zavisi u velikoj
meri od korporativne kulture organizacije.
Dakle, predmet ovog rada je promocija, tj. promocioni miks, koji je u poslednjem delu ovog
rada, analiziran na konkretnom primeru.

								
To top