Seminarski Rad Ekonomija-ERP modeli by Davorjj

VIEWS: 90 PAGES: 2

									Jedini sajt gde su gotovi seminarski, diplomski i maturski radovi
besplatni. Seminarski, diplomski i maturski radovi iz svih oblasti. Ovde
mozete pronaci seminarski iz svih oblasti, diplomski i maturski radovi u bazi
su besplatni i slobodni za download. Seminarski, diplomski i maturski
radovi za razmenu i izrada novih radova.

             WWW.SEMINARSKIRAD.ORG

            WWW.SEMINARSKIRAD.INFO

            WWW.MATURSKIRADOVI.NET

                WWW.MATURSKI.NET


                     Pregled teme
Vreme u kome se nalazimo kao i uslovi savremenog tržišnog privređivanja, zahtevaju od
kompanija da stalno idu u korak sa promenama, da budu prilagodljive i efikasne. Postoji potreba
da kompanije teže boljoj organizaciji poslovanja, povećanju kvaliteta, inovativnosti poslovnih
procesa, dostupnosti informacija i to poboljšanjem poslovnih procesa i podrškom odlučivanju.
Potreba da se ključne odluke za poslovanje donesu u što kraćem vremenu, stvorila je
neophodnost za sistemima koji na brz i efikasan način menadžmentu kompanije pružaju sliku
stanja kako o poslovanju preduzeća u celini, tako i o radu pojedinih segmenata.
Kako bi se sve to postiglo krajem 20-og veka fundamentalna metodologija za kontrolu i
upravljanje resursima u poslovnim procesima postaju ERP (Enterprise Resource Planning)
sistemi, koji objedinjuju više oblasti poslovanja i samim tim povećavaju efikasnost i
produktivnost. Ovi sistemi zasnovani su na ideji čvrste integrisanosti korporacijskih funkcija,
optimizaciji odluka i lakšem i bržem pristupu informacijama.
Implementacija i primena integrisanog kompjuterskog sistema predstavlja veliko unapredjenje i
poboljšanje kvaliteta poslovanja.
Najveći kvalitet ERP sistema se odnosi na integraciju različitih funkcija organizacije. Integracija
ovih funkcija se postiže tako što različite funkcije koriste istu bazu podataka. Podaci uneti na
jednom mestu dostupni su u celom preduzeću. Na taj način poslovanje se ubrzava, mogućnost
greške se smanjuje i informacije su dostupne tamo gde su potrebne. Na primer odeljenje za
marketing može da vidi podatke odeljenja prodaje, odeljenje prodaje može da vidi podatke
odeljenja za uprevljanje zalihama, a menadžment može brzo da dođe do bilo kojih informacija o
sistemu.
Pojam ERP sistema podrazumeva prilagođavanje i upotrebu „ gotovog " softverskog paketa, a
tek onda programsku podršku napisanu po meri određenog korisnika. ERP paketi su zamišljeni
tako da se mogu prilagoditi potrebama konkretne organizacije i postojećem softveru ili
informacionom sistemu te organizacije.
Konkretno u ovom radu biće reči o preduzeću „Edel" d.o.o. , informacionom sistemu koji ova
firma koristi kao i o mogućnosti uvođenja novog ERP sistema MS Dynamics NAV-a.

								
To top