Seminarski Rad Ekonomija-Cost benefit analiza by Davorjj

VIEWS: 11 PAGES: 2

									Jedini sajt gde su gotovi seminarski, diplomski i maturski radovi
besplatni. Seminarski, diplomski i maturski radovi iz svih oblasti. Ovde
mozete pronaci seminarski iz svih oblasti, diplomski i maturski radovi u bazi
su besplatni i slobodni za download. Seminarski, diplomski i maturski
radovi za razmenu i izrada novih radova.

             WWW.SEMINARSKIRAD.ORG

             WWW.SEMINARSKIRAD.INFO

            WWW.MATURSKIRADOVI.NET

                WWW.MATURSKI.NET


                      Pregled temeCost-benefit analiza - osnove

Cost-benefit analiza predstavlja ekonomsku ana-lizu kojom se upoređuju i vrednuju sve
prednosti i svi nedostaci nekog privrednog poduhvata ili projekta anali-zom troškova (cost) i
koristi (benefit). Da li će investici-oni projekat investitoru donositi predviđenu dobit, sagledava
se Cost-benefit analizom. Pre-ciznije i jasnije, ova metoda podrazumeva pogled na projekat sa
aspekta troškova koje on iziskuje i koristi koje od istog investitor ima. No, upotreba Cost-benefit
analiza zahteva ra-zmatrannje nekoliko značajnih pitanja, i to:
 Koje troškove i koristi treba uključiti u Cost-benefit analize?
 Koliko ih treba vrednovati?
 Kako ih svesti na zajednički imenitelj koji će omogućiti ispravno poređenje?
 Koja su relevantna ograničenja koja se moraju uzeti u obzir prilikom njihovog poređenja"? -
knjiga
Pri tome Cost-benefit analiza sagledava sve relevantne faktore koje donosilac odluke uzima u
rangiranju mogućih alternativa sa stanovišta troškova i koristi projekta. Vrednova-nje projekata
se sastoji iz sledeća tri koraka:
 Identifikovanje količine, kvaliteta i dinamike fizičkih inputa i outputa,
 Utvrđivanje odgovarajućih cena za impute i outpute u cilju proračuna
odnosnih troškova i koristi,
 Iskazivanje troškova i koristi projekta na način koji olakšava komparaciju sa alternativnim
projektima.
Cost-benefit analiza je analitički pristup rešavanju problema izbora, koji zahte-va definiciju
ciljeva i identifikaciju alternativa koje daju najveću korist za date tro-škove, ili koje daju zadatu
korist za najmanje troškova. Pogodna je za procenu rezultata investiranja, naročito ako se radi o
investicijama u infrastrukturu (fizičku - kao što su sao-braćajnice i duhovnu - kao što je
obrazovanje).

								
To top