; Catherine Booth Newsletter March 2007
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Catherine Booth Newsletter March 2007

VIEWS: 36 PAGES: 4

 • pg 1
									                                                                 1

                Catherine Booth Hospital
31 March 2007
Volume 1, Issue 2
                                           UMBIKO
Editor: Dr. L. Naidoo                                        Informing the people               SNAKES LURKING AT CBH
               A   2.6 metre black mamba
                  was killed outside OPD
                                ment.
                                Zululand has a relatively high
                                                  night. Story by:      Dr.

               early this month. The snake   incidence of snakes in the
               was apparently spotted by a   vicinity, and the prevalence of
Inside this issue:      patient who was sitting out-   snakebites in hospitals is at its
               side OPD. It had appeared    peak during this period.
               from underneath the cars
Part of the Furniture  1-2  parked in front of        It is advisable to be extra care-
               OPD.Presumably brought      ful when walking on the hos-
               into the premises by one of                     The black mamba, measuring 2.6
Healthcare Christian  2
Fellowship          the cars                               metres with an average weight of
               Phakamani from the labora-                      3.5 kilograms
Activities and Events  3   tory was quite valiant enough
               to search for the snake which
Entertainment      3   had gone into pipe near the
               Paediatric ward.
               The snake had an estimated
Staff news       3
               weight of about 3.5 kilograms
               and a length of 2.6 metres.   pital premises, especially at
Notices         3   Two other snakes were killed
               on the hospital premises in
Fighting for Love and  4   the same week. One was near
Crossword puzzle       the nurses’ residence and an-                    L. Naidoo
               other near the Stores depart-                    Phakamani courageously holding


               PART OF THE FURNITURE
               G   one are those days when
                  we used to wash pa-
                                ngo 1971, October 26. Um-
                                ama wangikhulumela no
                                                  gane.
                                                  Zhane: Kwakuyini umsebenzi
               tients’ clothes in the rivers.  Coner (Ngqofela) ukuze       wenu?
               This is the message from 4    ngithole umsebenzi.
               ladies who have been working                     Mayo: Wawenza noma yini
                                Mayo: Ngazizela mathupha      obona kubalulekile ukuthi
               at CBH for more than 30     ngizof una umsebenzi
               years. They are Mayo                         uyenze. Ngasebenza eMale
                                ingekho yonke lento yoku-      ward iminyaka engu 7 ngad-
               Mthembu, Thandazile Zulu,    applaya. Isibhedlela sasi-
               Ethel Zulu and Thenjiwe                       lulela ekhishini ngase ngaya
                                phethwe amaSalveshe ngo-      elondolo.
               Shembe.             January 1971.
               Zhane: Naqala nini ukuse-                      Thanda: Sasi cleaner nga-
                                Ethel: Nami ngozoqala        madolo weZanele ngane yami
               benza kulesisibhedlela?     ngo1971 ngazicelela mina.      singafaki ngisho amagloves
               Thandazile: Mina ngaqala     Ngasebenza ewondini lezin-     kodwa singaguli kodwa
                                                                          2

UMBIKO                                      Volume 1, Issue 2                    Page 2
...PART OF THE FURNITURE
abamanje bayakhala ngisho       kuguka kwami nisaphila?       nurse. It was not for the love    Zhane: What about training,
besebenzisa imishini.         Thanda: Wengane yami mina      of money.              because now you’re no longer
Zhane: Nani hola malini        ngikhathele manje sen-        Zhane: Who was your ma-       a nursing assistant?
ngenyanga?               gizozimpheshela kodwa        tron?                Thanji: Oh, I had to train as
Ethel: Sasi hola uR6 kodwa       khona ngiyambonga uMdali.      Thenji: Ms. Coner (Ngqofela)     an enrolled nurse and thereaf-
yayiningi ngoba nezinto zazisa     Ethel: Ngikhathele ngophu-      was our matron. Anyway, she     ter, within 6 months, I was
shibhile. Buka nje isaka lem-     mula manje mabazukulu bami.     was everything: hospital man-    called to Marianhill Hospital
puphu u50kg wawu biza         Okungijabulisayo ukuthi nami     ager, matron, a doctor, HR      to do my diploma. Mind you,
ishumi, amazambane ewu 45c,      ngilibambile iqhaza kulesisib-    manager, night super, priest as   Ngqofela liked people who
ushukela u2.5kg u15c.         hedlela.               well as a principal because we
                                                         progressed.
Mayo: Futhi uNgqofela waye-      Mayo: Mina ngangena         had a nursing school for
sidayisela amasekeni.         ngithathe umfana wami wo-      ENA’s. Even now, I don’t       Zhane: I find it very amazing
                    kugcina uyaganwa manje        know how she managed, but      that you are still working here,
Zhane: Izingubo zaziwashwa                         she did. There was a man who     while some people stay for a
kanjani kanye nokudla         kodwa ngibonga uNkulunkulu
                    ngoba abanye esasi nabo se-     worked at the graveyard dig-     short while and leave CBH,
kwakuphekwa kanjani?                            ging holes for patients, with
                    basishiya.                                saying that its boring, “bundu-
Mayo: Kwakukhona umshini                          no relatives, who died...that
                    Labomama babesiza futhi                          like”, and people here are not
wokuwasha kodwa uma ufile                          graveyard at the back of the
                    basasiza ekugcineni isibhedlela   old nurses’ home. They were     stylish! But how come you are
sasihamba siyowasha em-                                             still here?
fuleni. Imoto yayisithatha       sisesimeni esihle siyababonga    buried with respect. On Sun-
nezimpahla siphathe netiye       futhi ngethemba ukuthi um-      days, all patients and workers    Thenji: They are weak futhi
kanye nesinkwa sokudla kuthi      phakathi wakwaKhoza         attended services under the     bathanda ukufika lapho izinto
uma sesiqedile ibuye isilande.     uyaziqhenya ngabo.          tree, led by that strong       sezenziwe. They don’t want to
                                      Ngqofela. She was so amaz-
Thanda:     Ukudla              ========                            be part of change and be
                                      ing. I think we need to write
kwakuphekwa esitofini                            something about her and I am     proud of it.
samalahle ngamabhodwe         Mrs. Thenjiwe Shembe was
                    one of the nursing staff dur-    willing to be a part of that.    THANK YOU ladies. In the
amakhulu. Kwakuphekelwa
                    ing the 1970’s. Talking to her    Zhane: What about infection     next issue, I will be talking to
wonke umuntu iziguli kanye
nezisebenzi. Ukhwenyana        made me realise that on earth    control?               the guys. No matter what you
kamaGuma ebhaka amak-         there are people who care                         are doing for CBH, you are
                                      Thenji: We tried to be as
hekhe. Kukhona nesigubhu        about the lives of others de-                       very important and we are all
                                      clean as ever...as for sputum
samasi uRobert Mthembu         spite working conditions and                       proud of you… So unga-
                                      samples, patients were given
kanye noZakharia Mthembu        challenges they meet…                           zibukeli phansi. I am also
                                      stainless steel sputum mugs.
babebuye baphe isibhedlela       Zhane: When did you start      And to discard the sputum,      challenging the management
amasi. Kanye nabanye esen-       working here?            we had to dig a hole and bury    to do something about the
gabakhohlwa.                                it using Jeyes fluid as disinfec-  workers who had worked for
                    Thenji: It was 1975. I earned
Zhane: Nizizwa kanjani njen-      R24, bonus included, but that    tant. Those who were work-      CBH for more than 20 years!
goba senisebenze iminyaka       did not matter because I was     ing at TB ward had to take
engaka lapha. Futhi ngo-                          INH daily.                 By: “Zhane” Khanyile
                    happy and enjoyed being a


HEALTHCARE CHRISTIAN FELLOWSHIP (HCF)
 “More People Pass Through the Health Centres of the World         During the terminal illness of their father, Carl and Francis Grim recog-
        than Through its Churches”                  nised the great spiritual need in hospitals. If doctors, nurses and other
                                      members of the healthcare team were won to Christ, He could communi-
             Let us talk HCF:
                                      cate His compassion through them to their patients. Thus in 1936, con-
The HCF is interdenominational and operates as an arm of the        strained by God, they formed a Fellowship, which was later known as
Church, with Jesus Christ as the central figure. Members of all disci-   Hospital Christian Fellowship, now Healthcare Christian Fellowship.
plines have a fellowship together, placing emphasis on fundamental     Pioneering journeys were undertaken to many parts of the world; training
truths and avoiding controversial issues.                  bases have been established for the ever-growing number of nationals
            Who can be members?                 whose hearts have been captured by the vision of HCF; and international
                                      conferences have become a regular feature, linking believers worldwide in
There is no joining fee, nor any membership card required. In fact,     a fellowship of prayer and care.
we should all join hands in supporting our clients holistically and give
them hope, starting from the person at the gate, to clerical staff,     HCF at CBH: Some members of the healthcare team gather every
nursing, medical staff, boilermaker, cleaners, kitchen staff, therapists,  Wednesday between 13h00 and 14h00 for prayers and sharing God’s
management, and all other members of the health care team.         word, and later, every evening from 18h00-18h30 for prayer. Please do
                                      join us as we move forward to Evangelism!
            How did it all begin?
                                                              By: Mrs. P. S. Magongo
                                                                   3

UMBIKO                                  Volume 1, Issue 2                   Page 3Activities and Events                                        waiting at home cos iChurch
                                                   of Scotland ingase khaya nga-
Parties:              every month, we buy presents   members.            linda ngaze ngakhathala.
There is that amazing term     for the one who was born that   Siphiwe: Mina angazi ukuthi Phakamani: Mina amak-
called Team Spirit in O.T.     month. Yena athenga ikhekhe    kwenzekeni ngoba kade laba- hokho ami ayengimphintsa so
Every month they host a party   nanoma yini enye than we     bantu bethi bafuna igame ngangingadlala kanjani.
for each and every member     enjoy!”              kodwa manje bathi abanamali
there. So on 21 March, I went   That day, it was Mrs.       (guys) girls were willing to go!
there uninvited to see what’s   Mchunu’s party. Last month                     But all in all, girls were so
                                   Sibonelo: The thing is asiholi disappointed in their boys
up. Hey wean zibuya! It was    was NJ’s party. I think this is  sonke ngo mhlaka 15.
during lunch… worry nor      amazing guys, and they have                    because they were counting
Management! Big cake, KFC     to keep it up… setting a good   Jabu: Abafana bahlupha bazi on them. Girls played Amati-
(mind you, the real one, not    example to other depart-     kahle ukuthi ngeke sihambe kulu and won 26-08. But next
those esizenzela zona emak-    ments! Anyway, they gave me    ngaphandle kwabo.        time there won’t be any ex-
haya), soft drinks, and snacks.  some cake to eat!                         cuses. Siyahamba futhi sizow-
                                   Bongani: Mina kwazi noma
On the other table, there were                                    ina coz we’re all strong and
                                   ubani ukuthi ngilimele
more than 10 presents                                         willing!
                                   edolweni ngangingadlala kan-
wrapped up in different gift-   Sports:              jani?                   By: Zhane Khanyile
wraps. Cha akekho owaye      Bad news: soccer and netball   Zinhle: A had cash and I was
cove nge sterisheet.        teams were supposed to visit   willing to go!
Then I asked Sr. Nene about    COSH for a game, but some-
                  thing went wrong. “What      A.K.: Poor organizing!
it. She said, “We believe in
creating a good team spirit. So  happened?” asked concerned    Sayinile: Mina I was off but


Entertainment
Hey workers! When I got      table tennis table very soon,   Till next time… Keep well
here, I thought to myself,     so guys, life is what YOU     chillers!
there’s no way I’m gonna stay   make of it. If you are boring,        By: Xolile Ngweni
here for a year. But hey, who-   your life will be just that…
ever said Catherine Booth was   “Boring!”
boring and a place for “Old
Mutuals” was sooo wrong!
                                   Staff News
There’s a pool table at the    By the way, the soccer team is  We would like to say farewell to the following doctors
kitchen, and it’s working, so   still on a high, a game to    who have left us: Dr. Dimitriades and Dr. Marais have
those who love taking time to   Pietermaritzburg’s Edendale    moved to Port Shepstone hospital, and Dr. Zwarts has
relax and enjoy a game of     Hospital is on the cards. Un-   taken up private practice in Mtunzini. However, there
pool, it’s available till 22h00.  fortunately we will be without  is hope that he will be doing sessions for our hospital.
                  one of our very vocal players,  Thank you for your service and contributions to CBH.
                  Bongani Buthelezi, who got    A warm welcome to the new doctors: Dr. Mulongo
I also heard there will be a    injured during a soccer prac-   (our new CMO) from Empangeni Hospital, and Dr.
                  tice session.           Pillay from Prince Mshiyeni Hospital. We hope you
                                   enjoy your stay.

NOTICES
PLEASE TAKE NOTE OF        OTHER USEFUL GAR-         PLEASE CONTACT DR.
THE FOLLOWING:           MENTS OR ITEMS FOR        GOVENDER IN OPD FOR
                  THE UNDERPRIVI-          FURTHER INFORMA-
THERE WILL BE A CAM-
                  LEGED. THESE ITEMS        TION. YOUR DONA-
PAIGN HELD AT CBH TO
                  WILL BE DISTRIBUTED        TIONS  WILL  BE
COLLECT OLD AND/OR
                  TO THE NEEDY PA-         GREATLY APPRECI-
UNUSED CLOTHING,
                  TIENTS.              ATED.
SHOES, STATIONERY,
SCHOOL BAGS, AND
                                                              4

                           This newsletter has been launched to facilitate interaction between
 Catherine Booth Hospital               staff and community members, as well as patients. It is a necessity
                           that the staff of CBH are well aware of happenings around them,
The Editor                      especially if they have a direct impact on them. All news pub-
Umbiko Newsletter
                           lished herein is free of discrimination and bias, and is fair and
P/Bag X105
Amatikulu                       factual. If anyone has any constructive criticisms, comments, sug-
3801                         gestions or interesting news that they feel should be published,
Phone: 035-4748402                  please feel free to contact the editor.
Fax: 035-4748413
E-mail: benzzn@webmail.co.za             We hope to keep you informed! Enjoy reading!
                           Dr. L. Naidoo (Editor)
We’re on the Web! Visit:
www.kznhealth.gov.za/
catherineboothhospital.htm
Bathe Pele and Patients Rights! Do you know the
standards? Contact the Editor for more information.
          Department of Health


FIGHTING FOR LOVE
A young man was in love with his high school
sweetheart. But the girl was living with her strict
granny who would not let her go out with friends,
not even her boyfriend. She had her bedroom on the
third floor of their mansion.
One day the boyfriend decided:
Boyfriend (to himself): I’m gonna steal my sweet-
heart from the jaws of this nagging lady.
The granny (to the little girl): Tonight we shall
swap our sleeping places. I will go up next to the
window for fresh air and you will use my bed.
The girl: Okay, granny. No problem.
That very night about 11pm:
Boyfriend: I’ll use this stepladder to climb up and
fetch my love. He climbed up and found that the
window was wide open. He jumped inside, folded
the old lady with the bedding and down he climbed,
only to find that it was the 87 year old granny!
                 By: Smanga Khoza.
                                               By: Blessing Mthethwa

								
To top