FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICI Fisiopatologia del sistema prostatitis

Document Sample
FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICI Fisiopatologia del sistema prostatitis Powered By Docstoc
					APLICADA A LA NUTRICIÓ

               Fisiopatologia del
  FISIOPATOLOGIA
             sistema gastrointestinal

                ALTERACIONS DE LA
             FUNCIÓ GASTROINTESTINAL
INFECCIONES DE LA CAVIDAD BUCAL


 Cavitat bucal
 Se exten des dels llavis fins a les papil·les
 circumval·lades de la llengua.
 Està colonitzada per Estreptococs viridans i
 anaerobis.
                  FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
INFECCIONES DE LA CAVIDAD BUCAL


 Tipus
 * Gingivitis: infeccions de les genives
 * Herpes simple
 * Muguet o candidiasis bucofaríngia
                FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
Candidiasis
       FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
Símptomes i formes de manifestar-se
les malalties gastrointestinals
  DISFAGIA
  PIROSI
  NÀUSEES i VÒMITS
  INDIGESTIÓ i DISPÈPSIA
  REFLUX GASTROESOFAGIC
  HERNIA DE HIATUS
  ULCERA PÉPTICA
  CANVI DEL RITME DEPOSICIONAL
  (DIARREA i ESTRENYIMENT)
  HEMORRÀGIA DIGESTIVA
  DOLOR ABDOMINAL

               FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
Símptomes i formes de manifestar-se
les malalties gastrointestinals

 DISFAGIA
  Sensació d’adherència            faringe
  u obstrucció del pas
  dels aliments a través           epiglotis
  de la boca, la faringe o
  l'esòfag.
 AFAGIA
  Obstrucció esofàgica              esòfag
  complerta.


               FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
Diagnòstic diferencial

ODINOFAGIA
 Deglució dolorosa
GLOBO o BOLO HISTÈRIC
 Sensació de massa ocupant el coll, però quan
 es degluteix no existeix dificultat.
DISFAGIA BUCO-FARINGEA
 Camí inapropiat seguit pel menjar, que causa
 regurgitació nasal i aspiració laringea i
 pulmonar dels aliments durant la deglució.

               FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
Diagnòstic diferencial

FAGOFOBIA
  Por a la deglució
Evitació de la deglució
en casos d’histèria, ràbia, tètans i paràlisi
faringea per por a l’aspiració.
Sensació de plenitud epigàstrica
que apareix després del menjar o després de
deglutir aire.


                 FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
Símptomes i formes de manifestar-se
les malalties gastrointestinals

 PIROSI
 Sensació de “cremor” retrosternal.
                 FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
Símptomes i formes de manifestar-se
les malalties gastrointestinals

 REFLUX GASTROESOFAGIC
 És un dels trastorns digestius més prevalent.


 Fins a un 15% dels individus presenten pirosi, al
 menys 1 vegada a la setmana
 Un 7% presenten pirosi diàriament.
                 FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
REFLUX GASTROESOFAGIC
Fisiopatologia
Els símptomes estan produïts pel reflux de l’àcid
gàstric i d’altres continguts de l’estomac fins a
l’esòfag, a causa de la incompetència de la
barrera d’unió gastroesofàgica.


El contacte de l’àcid gàstric amb l’esòfag
provoca lesió de la mucosa: esofagitis per
reflux.                 FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
HERNIA DE HIATUS

Definició
És el pas de una part de l’estomac a la cavitat
toràcica a través de l’hiatus esofàgic de
diafragma.
               FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
HERNIA DE HIATUS

Tipus
Per lliscament


Para-esofàgica
          FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
INFECCIÓ per Helicobacter pylori

Definició
Helicobacter pylori colonitza l’estomac humà i té
importància etiològica en l’úlcera pèptica i en els
tumors malignes.
                FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
Símptomes i formes de manifestar-se
les malalties gastrointestinals

 NÀUSEES
  Sensació subjectiva de necessitat de vomitar.
 VÒMITS
  Expulsió per la boca del contingut del tub
  digestiu superior com conseqüència de la
  contracció brusca dels músculs del tub
  digestiu i de la paret toracoabdominal.
                 FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
Diagnòstic diferencial

REGURGITACIÓ
És el pas sense esforç del contingut gàstric a la
boca.
RUMIACIÓ
És la regurgitació repetida del contingut gàstric.


Existeix un cert grau de control voluntari.                 FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
Símptomes i formes de manifestar-se
les malalties gastrointestinals

 INDIGESTIÓ                 nàusees

 De forma inespecífica, inclou
 molèsties de la part superior          vòmits
                         regurgitació
 de l’abdomen com nàusees,
 vòmits, pirosi (cremor de             dispèpsia
 l'estómac, o de la part
 anterior del tòrax),                 pirosis
 regurgitació, dispèpsia, ...

                          restrenyiment
                 FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
Símptomes i formes de manifestar-se
les malalties gastrointestinals
DISPÈPSIA
Molèstia o dolor en la part superior de l’abdomen.
Tipus:
 • Ulcerós: sensació de cremor interna.
 • Trastorn de la motilitat: sensació de plenitud
  posprandial, distensió, eructes, anorèxia
  (manca de ganes de menjar) i sacietat precoç
  (incapacitat per acabar un aliment degut a
  una sensació prematura de plenitud).


                 FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
Símptomes i formes de manifestar-se
les malalties gastrointestinals
DISPÈPSIA
Molèstia o dolor en la part superior de l’abdomen.
Tipus:
 • Ulcerós: sensació de cremor interna.
 • Trastorn de la motilitat: sensació de plenitud
  posprandial, distensió, eructes, anorèxia
  (manca de ganes de menjar) i sacietat precoç
  (incapacitat per acabar un aliment degut a
  una sensació prematura de plenitud).


                 FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
ULCERA PÉPTICA (ulcus pèptic)

Definició
És la ruptura de la integritat de la mucosa
gàstrica o del duodè que produeix un defecte
local o exacerbació a causa de una inflamació
activa (tamany >de 5 mm i va fins la
submucosa).
              FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
ULCERA PÉPTICA (ulcus pèptic)

Factors patogènics


* Helicobacter pylori
*AINES (Antiinflamatoris no esteroidals)
              FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
ULCERA PÉPTICA (ulcus pèptic)

Clínica
El dolor epigàstric, de tipus cremant, que
incrementa amb el dejú i millora amb
l’alimentació.
             FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
ULCERA PÉPTICA (ulcus pèptic)

Complicacions
* Hemorràgia
* Perforació
* Obstrucció


            Ulcus benigne
        Ulcus pèptic

            FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
CÀNCER GÀSTRIC

85% Adenocarcinoma gàstric
15% Limfomes i
  Leiomiosarcomes
Adenocarcinomes
Tipus
* Difús
* Intestinal, solen ser ulcerades, localitzats a
   l’antre i curvatura menor gàstrica

                 FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
ADENOCARCINOMA
Factors patogènics
El  consum  perllongat  de  concentracions
elevades de NITRATS en els aliments en els
aliments. Fumats  i  salats sembla  que
s’acompanya d’un major risc.


Els Nitrats es converteixen en NITRITS
cancerígens per les bactèries, que poden ser
aportats per aliments contaminats i, pot ser
Helicobacter pylori?.


               FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
Adenocarcinoma
gàstric ulcerat
         Adenocarcinoma


         FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
Símptomes i formes de manifestar-se
les malalties gastrointestinals

 CANVI DEL RITME DEPOSICIONAL:
 DIARREA I RESTRENYIMENT
  És consideren en conjunt.


  FEMTA
  En un adult amb alimentació occidental,
  la quantitat normal és d’uns 200 g/dia
                FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
Símptomes i formes de manifestar-se
les malalties gastrointestinals

DIARREA
 Definició
 Expulsió de femta no formada o anormalment
 líquida amb un augment de la freqüència.
                FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
Símptomes i formes de manifestar-se
les malalties gastrointestinals

  PSEUDODIARREA
  o eliminació freqüent de petites quantitat de
  femta que sols acompanyar-se de tenesme rectal.
  Es presenta en el colon irritable i en alguns
  processos anorectals, com la prostatitis.
  INCONTINENCIA FECAL
  o evacuació involuntària del contingut del recte,
  degut a trastorns neuromusculars o problemes
  estructurals de la regió anorectal.
  TENESME RECTAL
  o necessitat imperiosa de defecar.

                   FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
DIARREA
 Classificació
 A) Aguda
 . Duració < 2 setmanes


 B) Persistent
 . Duració de 2 a 4 setmanes


 C) Crònica
 . Duració > 4 setmanes
       Constant o intermitent

                 FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
DIARREA AGUDA
Causes        Enterobactèries


  Infeccioses:
  Són el 90% dels casos de diarrea aguda
    Els viatgers
    Els consumidors de certs aliments
    Les persones amb immunodeficiències
    El personal de guarderies i els seus familiars
    Els residents en centres i hospitals


                    FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
DIARREA AGUDA

Causes

  Infeccioses


  Altres causes:
   • Fàrmacs: Laxants
   • Colitis isquèmica
   • Diverticulitis
   • .../...

              FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
DIARREA CRÒNICA

Classificació

   Inflamatòria
   Osmòtica (malabsorció)
   Secretora
   Alteracions de la motilitat intestinal
   Fictícia

  Diarrea és diferent de malabsorció


                FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
Fisiopatologia de les manifestacions
clíniques dels trastorns de malabsorció
 Pèrdua de pes/   Anorèxia,
 Malnutrició     malabsorció de nutrients

 Diarrea       Alteracions de l’absorció o
           secreció d’aigua i electròlits
           à. biliars i à.grassos

 Flat        Fermentació bacteriana
           Hidrats de carboni

 Glossitis, quilosi, Dèficit de ferro, vitamina B12,
 estomatitis     Folat i vitamina A

                 FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
Fisiopatologia de les manifestacions
clíniques dels trastorns de malabsorció
 Dolor     Pancreatitis
 abdominal   Malalties infl. intestinals

 Dolors ossis  Calci o vitamina D

 Tetània,    Calci, magnesi
 parestèsies

 Debilitat   Anèmia, Ions (K)
               FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
Fisiopatologia de les manifestacions
clíniques dels trastorns de malabsorció
Nictúria     Hipopotassèmia

Hipotensió    Disminució líquids i electròlits

Amenorrea    Hipopituïtarisme secundari

Anèmia      Ferro, Folats, Vitamina B12

Hemorràgia    Alt. Vitamina K,
         hipotrombinèmia               FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
Fisiopatologia de les manifestacions
clíniques dels trastorns de malabsorció
Ceguesa nocturna  Vitamina A

Neuropatia     Vitamina B12, Tiamina
perifèrica

Dermatitis     Vitamina A, zenc
          À. Grassos essencials
               FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
ESTRENYIMENT

Definició
Defecació difícil, infreqüent i incompleta.


La freqüència sols ser de mínim de 1 vegada
cada 3 dies.
La freqüència de les defecacions no és per si
sola un criteri d’estrenyiment.


La forma i la consistència de les deposicions
dona idea del temps.

                  FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
ESTRENYIMENT
D’INICI RECENT

 Obstruccions del colon:
   •Neoplàsies
   •Estenosi
   •Processos inflamatoris
 Espasme de l'esfínter anal:
   •Fissura anal
   •Hemorroides
 Fàrmacs
                 FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
ESTRENYIMENT
CRÒNIC
  Síndrome del colon irritable
  Fàrmacs: antagonistes del calci, antidepressius
  Pseudobstrucció de colon: Trànsit lent. Megacòlon
  Trastorns de l’evacuació rectal: Alt. De la pelvis
  Alteracions endocrines: Hipotiroïdisme,
              Hipercalcèmia
  Processos psiquiàtrics: Depressió,
  Malalties neurològiques: Parkinson
  Malalties musculars generalitzades: Esclerosi
  sistèmica progressiva

                  FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
Símptomes i formes de manifestar-se
les malalties gastrointestinals
 HEMORRÀGIA DIGESTIVA
 Tipus:
  •Alta: L’origen per sobre del lligament
  de Treitz.


  • Baixa


  • Sang oculta en femta


                 FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
HEMORRÀGIA DIGESTIVA

Tipus:
 •Alta:  - Vòmits en pòsit de cafè
      - Hematèmesi
      - Melenes
 •Baixa: - Rectorràgies
      - Hematoquecia
 •Sang oculta en femta                FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
HEMORRÀGIA DIGESTIVA ALTA

Causes

 Erosiva: gastropatia erosiva (Antiinflamatoris)
 Ulcera duodenal
 Ulcera gàstrica
 Síndrome de Mallory-Weiss
 Varius esofàgiques o gàstriques
 Malformacions arterio-venoses

                   Detall de la mucosa gàstrica                FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
HEMORRÀGIA DIGESTIVA BAIXA

Causes
 Malalties anorectals
 (hemorroides, fissures)
 Diverticulosi
 Angiodisplàsia
 Pòlips, càncer
 Enterocolitis (isquèmica,
 infecciosa, inflamatòria,
 radiacions)

                 Detall de la mucosa del colon


               FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
APLICADA A LA NUTRICIÓ

               Fisiopatologia del
  FISIOPATOLOGIA
             sistema gastrointestinal

             MALDIGESTIÓ i SÍNDROME DE
              MALABSORCIÓ INTESTINAL
MALDIGESTIÓ
L’alteració de determinats ferments digestius
impedeix que els nutrients siguin absorbits,
malgrat els enteròcits estiguin sans.

SÍNDROME DE MALABSORCIÓ
INTESTINAL
Definició
Actualment es considera de forma simultània la
correcta digestió i absorció dels nutrients, pel
que es precisen el budell prim, la limfa, la
circulació venosa i els sistemes hepatobiliar i
pancreàtic.
                FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
Síndrome de malabsorció intestinal

 Es considera una malabsorció intestinal
 quan existeixen alteracions:
      de la llum intestinal,
      de la paret del budell o
      del transport limfàtic
      altres causes
                      Detall de la mucosa del budell

                   FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
Síndrome de malabsorció intestinal
 Causes
  Intraluminal, per
   • dèficit de la secreció d’enzims pancreàtics
   • dèficit de sals biliars
  Intestinal,  lesió  de  l’enteròcit  pot   provocar
  l’alteració:
   • de la hidròlisi dels hidrats de carboni
   • del transport de monosacàrids, àcids grassos,
    monoglicèrids, aminoàcids i oligopèptids
   • formació de quilomicrons
  Transport limfàtic
  Trastorns de la motilitat
                    FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
Síndrome de malabsorció intestinal
 Símptomes de sospita clínica
   - Pèrdua de pes
   - Esteatorrea i diarrea
   - Meteorisme
   - Anèmia i diàtesi hemorràgica
   - Edema
   - Tetània
   - Osteoporosi
   - Intolerància a la llet

                FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
Síndrome de malabsorció intestinal
1. Estadi INTRALUMINAL
 1. 1. Dèficit de la secreció d’enzims pancreàtics
   Insuficiència pancreàtica exocrina:
      A) Glandular
      B) Funcional
                  FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
Síndrome de malabsorció intestinal
1. Estadi INTRALUMINAL
 1. 1. Dèficit de la secreció d’enzims pancreàtics


 1. 2. Dèficit de sals biliars
   Insuficiència biliar:
      A) Colèstasi crònica intrahepàtica
      B) Colèstasi crònica extrahepàtica
                  FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
Síndrome de malabsorció intestinal
1. Estadi INTRALUMINAL
 1. 1. Dèficit de la secreció d’enzims pancreàtics
 1. 2. Dèficit de sals biliars
 1. 3. Sobrecreixement bacterià del budell prim:
      a) Hipoclorhídria i aclorhídria
      b) Postcirurgia
      c) Malalties de la paret intestinal
      d) Anomalies estructurals
      e) Alteracions difuses de la motilitat
                  FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
1.3. SOBRECREIXEMENT
BACTERIÀ DEL BUDELL PRIM          Enterobactèries

  Definició
  Causes
  Patologies que poden associar-se
  Manifestacions clíniques                 FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
SOBRECREIXEMENT BACTERIÀ
DEL BUDELL PRIM
Definició
El creixement excessiu de bacteris a la llum del
budell prim que determina malabsorció es
denomina síndrome de la nansa cega.


Causes
Una alteració estructural o anatòmica que
determini èstasi local o recirculació del contingut
intestinal pot associar-se a la proliferació
intraluminal de microorganismes.

                  FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
SOBRECREIXEMENT BACTERIÀ
DEL BUDELL PRIM
La malabsorció està en funció de les propietats
metabòliques de la flora bacteriana:
 - Desconjugar i deshidroxilar els àcids biliars.
  Els àcids lliures poden precipitar i no poden
  solubilitzar els greixos
 - Fitxar el complement vitamínic B12-factor
  intrínsec, pel que no es pot absorbir
 - Metabolitzar els sucres, per tant pot donar
  alteració d’absorció de la D-Xilosa


                 FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
SOBRECREIXEMENT BACTERIÀ
DEL BUDELL PRIM
 Patologies que poden associar-se

    Hipoclorhídria
    Postcirurgia
    Malalties de la paret intestinal
    Anomalies d’estructura
    Alteracions de la motilitat                 FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
SOBRECREIXEMENT BACTERIÀ
DEL BUDELL PRIM
Manifestacions clíniques

   Diarrea amb esteatorrea
   Pèrdua de pes
   Anèmia megaloblàstica
   Hipoproteïnèmia
              FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
Síndrome de malabsorció intestinal
1. Estadi INTRALUMINAL
 1. 1. Dèficit de la secreció d’enzims pancreàtics
 1. 2. Dèficit de sals biliars
 1. 3. Sobrecreixement bacterià del budell prim2. Estadi INTESTINAL
   Malalties inflamatòries intestinals ...                  FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
Síndrome de malabsorció intestinal
2. Estadi INTESTINAL
  Malalties inflamatòries intestinals

 Definició
 La malaltia inflamatòria intestinal és una
 inflamació intestinal idiopàtica i crònica. Els seus
 dos tipus són:
  * Colitis ulcerosa
  * Malaltia de Crohn

                  FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
Malaltia inflamatòria intestinal
 Colitis ulcerosa

 Definició
 és una malaltia de la mucosa que afecte al recte i
 s’extent en direcció proximal fins afectar al colon.
                  FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
Malaltia inflamatòria intestinal
 Colitis ulcerosa

 Manifestacions clíniques
 Diarrea
 Rectorràgia
 Tenesme
 Secreció de moc
 Dolor abdominal, amb “rampellades”                FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
Malaltia inflamatòria intestinal
 Colitis ulcerosa
 Presentació de la malaltia
        Lleu  Moderada      Greu
 Deposicions
 Rectorràgia
 Febre
 Taquicàrdia
 Anèmia
 VSG
 Aspecte endoscòpic
              FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
Colitis ulcerosa
          FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
 Colitis ulcerosa


Aspecte
endoscòpic
          Aspecte microscòpic
          FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
Colitis ulcerosa
          FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
Malaltia inflamatòria intestinal
 Malaltia de Crohn

 Definició
 és una malaltia que pot afectar a qualsevol part
 del tub digestiu des de la boca a l’anus.
                 FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
Malaltia inflamatòria intestinal
 Malaltia de Crohn

 Manifestacions clíniques
 Evoluciona segons 2 patrons:
  * Fibrós-obstructiu


  * Fistulós


 La localització de la malaltia, també, influeix en
 les manifestacions clíniques.
                 FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
Malaltia inflamatòria intestinal
 Malaltia de Crohn

 Manifestacions clíniques
 * Ileocolitis
 * Jejunoileitis
 * Colitis i malaltia perianal
 * Gastroduodenal


               FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
Malaltia inflamatòria intestinal
 Malaltia de Crohn

 Manifestacions clíniques
 * Ileocolitis
  És la localització més freqüent amb dolor i diarrea.  Diagnòstic diferencial: apendicitis
                  FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
Malaltia inflamatòria intestinal
 Malaltia de Crohn

 Manifestacions clíniques
 * Ileocolitis

 * Jejunoileitis
   Provoca: malabsorció i esteatorrea.
                 FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
Malaltia inflamatoria intestinal
 Malaltia de Crohn
 Manifestacions clíniques
 * Ileocolitis
 * Jejunoileitis

 * Colitis i malaltia perianal
   Febrícula
   Malestar general
   Diarrea
   Dolor abdominal còlic
   Rectorràgies
               FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
Malaltia inflamatòria intestinal
 Malaltia de Crohn

 Manifestacions clíniques
 * Ileocolitis
 * Jejunoileitis
 * Colitis i malaltia perianal

 * Gastroduodenal
   Nàusees i vòmits
   Dolor epigàstric
                 FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
Malaltia de Crohn
          FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
Malaltia de Crohn
          FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
        Colitis ulcerosa   Malaltia de Crohn

Clíniques
 Rectorràgia        Si              ?
 Moc            Si               ?
 Símptomes generals     Ocasionals          ++
 Dolor abdominal      Ocasionals          ++
 Masa abdominal       Rara              Si
 Dolor perianal       No               Si
 Fístules          No               Si
 Obstrucció b. Prim     No               Si
 Obstrucció colon      Rara             Si
 Resposta a antibiòtics   No              Si
 Recaigudes després cirurgia No              Si
 ANCA-positius        Si              No
                  FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
INTOLERÀNCIES ALIMENTARIES
AL GLUTEN O MALALTIA CELIACA

Deriva de la paraula grega koliakos:
sofriment intestinal
Definició
Pèrdua de les vellositats intestinals per
intolerància al gluten(diagnosticat mitjançant
una biòpsia)
 .
El factor tòxic del gluten està a les gliadines ( a les
subfraccions ,, i ).

                  FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
INTOLERÀNCIES ALIMENTARIES
AL GLUTEN O MALALTIA CELIACA
O ESPRUE

Formes clíniques
De l’adult: Malabsorció,
      diarrea,
      esteatorrea,
      pèrdua de pes.
              FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
            ESTEATORREA
           (Greix en femta >6g/dia)

           Malalties de budell prim
       Insuficiència pancreàtica exocrina
           Malalties hepato-biliars


              Valoració


 Integritat de la     Insuficiència       Sobrecreixement
mucosa duodenal     pancreàtica exocrina       bacterià


            RX simple d’abdomen
  D-Xilosa
            Ecografia abdominal
Trànsit intestinal                    Test de l’alè
             TAC abdominal
Biòpsia intestinal
            Proves funcionals

                       FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
APLICADA A LA NUTRICIÓ

               Fisiopatologia del
  FISIOPATOLOGIA
             sistema gastrointestinal

              MALALTIA DIVERTICULAR
DIVERTICLES DE COLON
(Diverticulosi)

Definició
Herniacions o protuberàncies sacciformes de la
mucosa a través de la muscular pròpia, en zones
que una arteria nutrícia travessa la muscular.
Són asimptomàtics.                FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
DIVERTICLES DE COLON

Complicacions
* Inflamació: Diverticulitis
* Hemorràgia


Descartar càncer de colon.             FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
Diverticulosi
        FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
Diverticulosi
        FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
Diverticulosi
        FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
APLICADA A LA NUTRICIÓ

               Fisiopatologia del
  FISIOPATOLOGIA
             sistema gastrointestinal

               ALTERACIONS
              POSTRADIOTERAPIA
SOBRE EL SISTEMA DIGESTIU

Definició
Els canvis anatomo-patologics de l’epiteli durant la
radioteràpia.


La clínica està relacionada amb la localització de la
radioteràpia.
                  FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
SOBRE EL SISTEMA DIGESTIU

A nivell gàstric:
Gastritis.

A nivell intestinal:
* Aguda: Nàusees, vòmits, diarrea i dolor espasmòdic.
* Crònica: A partir dels 6 mesos i fins als 5 anys després
       de la radioteràpia.
       Diarrea, dolor abdominal, malabsorció i
       obstrucció (fibrosi).

                   FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
APLICADA A LA NUTRICIÓ

               Fisiopatologia del
  FISIOPATOLOGIA
             sistema gastrointestinal

               INTOLERÀNCIES
               ALIMENTARIES
INTOLERÀNCIES ALIMENTARIES

Definició
a. Deficiències enzimàtiques.
b.Ingesta de substàncies naturals presents en els
aliments que tenen activitat farmacològica (vi,
tomàquets, formatge....
c. Toxines: bacterianes o químiques que estan
presents en els aliments.
d. Certs aliments que poden provocar irritació
gastrointestinal local: prunes i les cebes.


                 FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
INTOLERÀNCIES ALIMENTARIES

Tipus
a la lactosa
a la llet
al gluten
hidrats de carboni
proteïna a la llet de vaca
               FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
INTOLERÀNCIES ALIMENTARIES
A LA LACTOSA

Definició
Intolerància a la lactosa: incapacitat de digerir la
llet, per absència de la lactasa, enzima que
hidrolitza la lactosa, a nivell del budell prim.
                  FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
INTOLERÀNCIES ALIMENTARIES
A LA LACTOSA
Tipus
Primària


Secundària, com a resultat d’infeccions.
                 FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
INTOLERÀNCIES ALIMENTARIES
A LES PROTEÍNES DE LA LLET DE
VACA
Definició
És una reacció al·lèrgica.
               FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
INTOLERÀNCIES ALIMENTARIES
AL GLUTEN O MALALTIA CELIACA

Deriva de la paraula grega koliakos:
sofriment intestinal
Definició
Pèrdua de les vellositats intestinals per
intolerància al gluten(diagnosticat mitjançant
una biòpsia)
 .
El factor tòxic del gluten està a les gliadines ( a les
subfraccions ,, i ).

                  FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
APLICADA A LA NUTRICIÓ

               Fisiopatologia del
  FISIOPATOLOGIA
             sistema gastrointestinal

             CÀNCER COLORRECTAL
CÀNCER COLORRECTAL
Definició
La majoria del càncers colorrectals, amb
independència de la seva etiologia, deriven del
pòlips adenomatosos.


Pòlips: és una protuberància, visible
macroscopicament, de la superfície de la mucosa.
Anatomia patològica: varis tipus


Els adenomes són clarament pre-malignes i una
minoria es transformen en càncer.
                 FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
CÀNCER COLORRECTAL

Etiologia i factors de risc
Alimentació: greix animal
Síndromes hereditaris:
      Poliposi de colon
      Síndrome sense poliposi
Malaltia inflamatòria intestinal....
                FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
CÀNCER COLORRECTAL

Manifestacions clíniques
Les manifestacions clíniques varien segons la
localització del tumor.


Colon dret: ulceracions i sagnat: anèmia microcítica
Colon transvers i colon descendent: obstrucció i dolor
   abdominal de tipus còlic i pot perforar-se
Rectosigma: rectorràgia, alteracions ritme
deposicional, tenesme o disminució del diàmetre de la
femta.

                  FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
Adenoma velloso
         FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
Carcinoma de colon
           FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ
CÀNCER COLORRECTAL
Pronòstic
Disseminació a ganglis limfàtics regionals.


Metàstasi.
                 FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA NUTRICIÓ