Docstoc

tarikh 2

Document Sample
tarikh 2 Powered By Docstoc
					Khalifah Abu Bakar Ash
     Siddiq


  (11-13H= 632-634)
           INDIKATOR
  Menjelaskan keadaan umat islam setelah Rasulullah SAW wafat
  Menjelaskan beberapa pendapat yang berkaitan dengan jabatan
  khalifah
  Menjelaskan permusyawaratan kaum anshor dalam memilih khalifah
  Menjelaskan pemikiran-pemikiran Abu Bakar dalam permusyawaratan
  kaum muhajirin dan kaum anshor
  Menyebutkan nama asli khalifah Abu Bakar
  Menjelaskan alasan Abu Bakar bergelar Ash Shidiq
  Menjelaskan kepribadian khalifah Abu bakar
  Menjelaskan riwayat khalifah Abu bakar
  Menjelaskan perluasan dakwah islam ke irak dan persia
  Menyebutkan perluasan dakwah ke syiria
  Menjelaskan hal ikhwal perang yarmuk
  Menyebutkan penumpasan kaum murtad
  Menjelaskan usaha Abu Bakar menumpas kaum yang ingkar membayar
  zakat
  Menjelaskan usaha Abu bakar dalam memerangi nabi-nabi palsu
  Menjelaskan alasan diusulkannyapengumpulan ayat-ayat suci al-qur’an
  menjadi satu naskah
  Menjelaskan hikmah masa pemerintahan khalifah Abu Bakar Ashiddiq
  Menjelaskan contoh sikap tegas kholifah Abu bakr Ash Shiddiq
  A. Riwayat dan Kepribadian
 Abu bakar mertua nabi SAW.Di lahirkan th 573 M.
 Nama asli Abu Bakar Abdullah bin Abi Quhafah at-
 Tamimi atau Abdul Ka’bah.karena dahulu ibunya
 beberapa kali melahirkan anak laki-laki,namun selalu
 meninggal,akhirnya ibunya bernazar jika mempunyai
 anak laki-laki lagi dan tidak meninggal akan
 menjadikannya pengabdi ka’bah/Atiq,
 Abu bakar artinya pelopor dalam islam.
 Gelar As-Shiddiq di berikan karena Abu bakar selau
 membenarkan tindakan Rasulullah terutama dalam
 peristiwa Isro’ Mi’roj
 Ayah Abu bakar bernama Usman atau biasa disebut
 dengan Abi Quhafah bin amir bin amr bin sa’d bin taim
 bin murra bin ka’ab bin lu’ayy bin tholib bin fihr bin
 nadr bin malik.
 Ibunya bernama ummu khair salma binti sakhr
B. Pengangkatan Sebagai Khalifah

  1 Rasulullah wafat
  Selama rasulullah sakit abu bakar ditunjuk sebagai imam shalat
  oleh rasulullah ia juga pernah di minta Rasulullah untuk memimpin
  ibadah haji sebelum haji wada‟.
  Di saat abu bakar akan menjenguk Rasulullah SAW tiba-tiba tersiar
  kabar yang amat dahsyat bahwa rasulullah telah berpulangke
  haribaan ilahi.Sementara air matanya deras mengucur dari
  matanya.Sesampai rumah Rasulullah Abu bakar langsung menuju
  bilik Rasulullah SAW dan dibukanya tutup mukanya dan diciumnya
  lalu di tutupkannya kembali kain tersebut ke wajah Rasulullah
  SAW.Setelah itu beliau keluar dan melihat umar masih mengacung-
  ngacungkan pedangnya seraya berkata akan memenggal kepala
  siapa saja yang mengatakan Rasulullah wafat.Abu bakar langsung
  menyuruhnya berhenti namun umar tidak menghiraukannya
  sehingga Abu Bakar langsung berkata „………Barang siapa yang
  menyembah muhammad,maka Muhammad telah wafat.Dan barang
  siapa yang menyembah Allah,maka Allah tetap hidup dan tidak
  akan mati ….‟lalu dibacakannya surat Ali imron 144.Mendengar
  ucapan tersebut barulah barulah umar dan sahabat yang lain diam
  dan sadar.
   2.Abu bakar diangkat menjadi
        khalifah
  Setelah wafatnya Rasulullah di hadapkan pada
  suatu masalah besar,siapa yang akan menggantikan
  peran Rasulullah?
  Dengan keadaan ini hampir kaum Anshor dan
  Muhajirinberpecah belah sebab mereka sudah saling
  mengacungkan pedang yang tentu saja jika tidak
  segera di cegah,akan terjadi pertumpahan darah
  sesama umat islam ironisnya jenasah nabi belum di
  semayamkan.Untuk menenangkan keadaan tersebut
  tampillah abu bakar dan menunjuk dua orang
  sebagai khalifah,muhajirin Umar bin khotob
  sedangkan Anshor Abu ubaidah bin jarrah untuk di
  pilih salah satu menjadi pemimpin.dan diluar
  dugaan umar bin khotob langsung membaiat Abu
  bakar sebagai khalifah,hal ini diikuti oleh kaum
  Anshor dan kaum muhajirin,sehingga perselisihan
  dapat di redakan.
  C.Jasa Dalam Penyiaran Islam
  Khalifah Abu bakar dalam penyiaran agama islam
  sampai keluar negeri.Pengembangan tersebut
  bukanlah perkara yang mudah,karena mendapatkan
  tantangan dan hambatan dari penguasa yang
  dzalim.untuk itu di kirimlah pasukan islam untuk
  berjihad.di antaranya:
  1.Kota Mitah dan Balqa(wilayah Romawi)10H/631
  M.Sebelum rasulullah SAW wafat,beliau telah
  memerintahkan pasukan islam yang di pimpin oleh
  usamah bin zaid ke syiria namun karena terdengar syiar
  Rasulullah wafat maka usamah menunda
  pemberangkatan ke syiria hingga menunggu keputusan
  sahabat yang lain.Sebagian kaum muslim menginginkan
  pasukan untuk di tarik kembali karena untuk menjaga
  keamanan kota Madinah sebab tersiar kabar orang-
  orang munafik dan kafir yang benci terhadap islam akan
  meghancurkan madinah.Namun Abu bakar tetap
  memerintahkan supaya futuhat (pembukaan daerah
  untuk mengenalkan islam)ke syiria tetap
  dilanjutkan.sebab hal itu merupakan perintah nabi yang
  tidak bisa di tawar lagi.Dalam perang itu islam
  mendapat kemenangan, hal ini merupakan bukti bahwa
  Rasulullah SAW tidak pernah salah dalam menempatkan
  sahabatnya.Dampak dari kemenangan tersebut
  menandakan kaum muslimin kokoh dan kuat.
    2.Kota Irak(12 H – 633 M)
  Penduduk irak terbagi menjadi 2 golongan:
  1.Penduduk asli(bangsa semit) yang tinggal di
  daerah irak utara.2.kabilah-kabilah arab yang
  beragama nasrani.Mereka selalu mendapatkan
  tekanan dari penguasa persia,sehingga Khalifah
  Abu bakar mempercayakan khalid bin walid
  atau yang terkenal dengan gelar Saifullah yang
  artinya pedang Allah.Untuk menaklukkan kota
  Irak,pasukan Islam mendapat bantuan dari
  penduduk Iraq utara yang dipimpin oleh
  Mutsana bin haritsah.Pada perang ini Islam
  dapat menguasai kota Hirah dan Anbar.
  3.Wilayah Syiria(13H-634M)
 Pada waktu syiria masih masuk jajahan dari
 bangsa Romawi timur,penyiaran agama
 islam di wilayah ini mendapat hambatan dari
 orang-orang romawi.sehingga Khalifah Abu
 bakar memerintahkan untuk melakukan
 futuhat ke wilayah syiria .
 Futuhat tersebut di pimpin oleh:1.Yazid bin
 abi sofyan di tugaskan di damaskus.2.abu
 ubaidah bin jarrah ke homa.3.surahbil bin
 hasanah ke yordania.4.Amr bin ash ke
 palestina
  Panglima besarnya adalah Abu ubaidahbin jarrah.perang
  ini dikenal dengan perang yarmuk karena terjadi di
  lembah yarmuk.kekuatan Islam pada waktu itu hanya
  36.000 orang,sedangkan pasukan romawi yang di pimpin
  oleh Heraclius dan di bantu oleh mahan Al armani serta
  dari kerajaan ghasaniah dengan kekuatan mencapai
  240.000 orang.mendapatkan perlawanan yang begitu
  sengit,tentara islam mengalami kesulitan,sehingga
  khalifah Abu Bakar memerintahkan Khalid bin walid yang
  masih di daerah irak ditarik untuk membantu abu
  ubaidah sebagai anglima besar.dengan kekuatan 51.000
  orang,karena mendapat tambahan 15.000 orang dari
  pasukan yang di bawa khalid bin walid,dan di tambah
  dengan kepemimpinan khalid sebagai panglima perang
  yang sudah berpengalaman,maka pasukan islam dapat
  memukul dapat memukul mundur pasukan romawi.Di
  saat perang yarmuk inilah tersiar kabar abu bakar wafat.
   D. Jasa-Jasa di Dalam Negeri
  1. Memerangi kaum murtad
  2. Memerangi nabi palsu.di antara nabi-nabi palsu tersebut
  adalah: Musailamah al-kadzabyang di bunuh oleh wahsyi,Sajah
  Tamimiyah,Al-aswad al ansi,tulaihah bin khuwailid masuk islam di
  zaman khalifah Umar bin khatahab.
  Menumpas kaum ingkar zakat
  Mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur’an
  Membentuk baitul mal supaya dapat mengontrol pemasukan uang
  negara dari zakat,pajak dan ghanimah atau rampasan
  perang,serta dapat digunakan dengan benar sesuai syari’at
  islam,maka abu Bakar mendirikan Baitul Mal yang di percayakan
  kepada Abu Ubaidah dengan gelar Amin al-Ummah(kepercayaan
  umat)
  Pengadilan
       E. Meninggal
  Khalifah Abu Bakar meninggal dunia pada
  tanggal 21 Jumadil Akhir 13 H atau 22
  Agustus 634 M dalam usia 63 tahun
  setelah sakit kepala selama 16 hari dan
  beliau memerintah selama 2 tahun 3
  bulan 10 hari. Beliau dimakamkan di
  sebelah samping kiri makam Rasulullah
  SAW.
             F.Hikmah
  Walaupun pemerintahan Khalifah Abu Bakar hanya berlangsung
  singkat,namun banyak hal yang dapat diambil pelajaran darinya:
  1.Sebagaiseorang pemimpin haruslah memiliki latar belakang
  kepribadian yang baik.Antara lain:mempunyai watak tegas,kasih
  sayang,penyabar,dermawan,dan amanah.kepribadian tersebut tampak
  dalam diri Abu Bakar ash-shidiq.
  2.Abu Bakar ash-Shidiq senantiasamembiasakan untuk menempuh jalan
  musyawarah dalam memecahkan suatu persoalan hingga semua pihak
  merasa tidak ada yang dirugikan
  3.Abu Bakar ash- Shidiq memegang prinsip bahwa jabatan adalah suatu
  amanah.karena itu,Abu bakar menegaskan janganlah memberikan
  jabatan pada orang yang meminta jabatan tersebut.
  4.Abu Bakar memiliki prinsip bahwa seorang pemimpin hendaklah
  bermanfaat bagi umatnya baik pada waktu memimpin maupun
  sesudahnya.
        Uji Kompetensi
  1.Khalid bin Walid dikirim oleh abu bakar ke
  daerah mana?
  2.Sebutkan 4 panglima perang yang dikirim ke
  syiria?
  3.Sebutkan jasa-jasa Khalifah Abu Bakar di
  dalam negeri?
  4.Ceritakan secara singkat terjadinya perang
  yarmuk!
  5.Mengapa AlQur‟an harus di kumpulkan dan
  atas usul siapa?
Khalifah Umar Bin Khatab
( 13 – 23 H = 634 – 644 )
       Kompetensi Dasar
  1.1 Menjelaskan cara pengangkatan Umar bin khattab
  sebagai khalifah
  1.2 Menjelaskan riwayat dan kepribadian khalifah
  Umar bin khattab
  1.3 Menjelaskan jasa khalifah Umar bin khattab dalam
  bidang pensyiaran islam keluar negeri(futuhat)
  1.4 Menjelaskan kebijaksanaan khalifah Umar bin
  khattab di dalam negeri
  1.5 Memahami hikmah yang dapat diambil dari masa
  pemerintahan khalifah Umar bin khattab
            INDIKATOR
  Menjelaskan cara pengangkatan Umar bin khattab sebagai khalifah
  Menjelaskan tanggapan masyarakat dalam cara pengangkatan khalifah
  Menjelaskan kisah umar bin khattab masuk islam
  Menjelaskan sifat-sifatyang menonjol pada diri Umar bin khattab
  Menjelaskan gelar Umar bin khattab dan arti gelar tersebut
  Menjelaskan kedudukan Umar bin Khattab pada masa jahiliyyah
  Menjelaskan kedudukan Umar bin khattab pada masa Rasulullah SAW.
  Menjelaskan wilayah yang menjadi sasaran dakwah pada masa
  pemerintahan khalifah Umar bin khattab
  Menjelaskan tentang fathul futhuh
  Menyebutkan nama panglima yang memimpin penaklukan ke Mesir
  Menjelaskan faktor-faktor kemenangan umat islam dalam perluasan
  wilayah islam keluar negeri
  Menjelaskan usaha dalam negeri khalifah umar bin khattab
  Menjelaskan akhir pemerintahan khalifah Umar bin khattab
  Menjelaskan hikmah masa pemerintahan khalifah Umar bin khattab
  Menjelaskan contoh sikap tegas khalifah Umar bin khattab
    A.Riwayat dan Kepribadian
  Nama lengkap umar: Umar bin khattab bin naufail bin Abdi
  Uzza.gelar umar sebelum masuk islam yaitu Abu Hafs.lahir pada
  tahu 581 M.beliau merupakan keturunan bangsawan dari suku
  Addiyah.Ayahnya bernama Khathab bin naufail al-mahzumi al
  Quraisy dan ibunya bernama Hantamah binti Hasyim.
  Umar bin khattab seorang pedagang dan saudagar yang ahli dalam
  berperang sehingga dia amat di segani oleh orang-orang Quraisy
  Waktu itu ada 2 nama umar yang salah satunya diharapkan dapat
  menguatkan barisan islam,yaitu Umar bin khatab dan Umar bin
  Hasyim.dan yang mendapatkan hidayah Umar bin khatab,maka
  pada tahun ke-6kenabian beliau masuk islam dan merupakan
  sahabat yang ke-40yang mengucapkan syahadat.
  Beliau seorang sahabat yang sangat berperan dalam peristiwa “al-
  Saqifah”yakni peristiwa pengangkatan Abu bakar Ash-shidiq menjadi
  khalifah.Umar memiliki pikiran yang jenius,berani,dan kritis.
  Usulan usulan Umar yang di jadikan hukum islam:1.larangan
  menyalatkan orang munafiq.2. Hukum meminum khamr,3. shalat di
  dekat makam ibrahim
  Rasulullah SAW memberinya gelar al-faruq
  Salah satu sifat umar yang menonjol adalah sifat
  kesederhanaannya.
  B Cara Pengangkatan Sebagai
       Khalifah
  Umar bin khattab diangkat menjadi khalifah
  berbeda dengan pengangkatan Abu bakar .Umar
  diangkat atas penunjukkan dari Abu Bakar yang
  sebelumnya sudah bermusyawarah dengan sahabat
  yang lain.supaya umat islam tidak berpecah
  belah.Dengan penuh kesadaran dan
  keikhlasankaum Muhajirin dan Anshor membai’at
  Umar bin Khathab sebagai Khalifah.Sebenarnya
  Umar bin khathab menerima jabatan itu dengan
  enggan dan terpaksa.Seandainya saja penolakannya
  itu bukan berarti lari dari tanggung jawab tentulah
  Umar bin khathab sudah menolaknya,karena sangat
  berat pertanggungjawabannya kepada Allah SWT.
  Pidato Umar setelah di angkat menjadi khalifah:
  “Sungguh berat bagi umar,menunggu datangnya sat
  perhitungan ….’Setelah Umar bin khathab diangkat
  menjadi khalifah(pemimpin orang-orang beriman)
  C. Jasa Khalifah dalam Penyiaran
         Islam
  1.Melanjutkan pengembangan islam ke Syiria
  Penjelasan : Sewaktu Umar bin khathab dipilih menjadi
  khalifah,di syiria pasukan Islam sedang berperang dengan
  Romawi. Panglima pasukan Romawi Theodore harus mau
  mengakui keunggulan pasukan islam.pada Zaman khalifah
  Abu Bakar ash-shiddiq panglima besar perang di pegang
  khalid bin walid.Pada zaman khalifah Umar bin
  khathab,Panglima perang Islam adalah Abu ubaidah bin al-
  Jarrah menggantikan khalid bin walid.Alasan penggantian
  khalid bin walid karena dianggap perilakunya melampaui
  batas terhadap musuh,yaitu membunuh musuh yang sudah
  menyerah dan terlebih lagi supaya pasukan islam tidak
  mengkultuskan khalid bin walid.Setelah mendengar kabar
  tersebut,khalid bin walid tidak segera mengumumkan
  bahwa dirinya sudah di pecat sebab dia khawatir pasukan
  islam akan terpecah belah.baru setelah khalid bin walid
  menguasai daerah jazirah arabia,irak dan Syiria,barulah ia
  mengumumkan bahwa dia sudah bukan panglima lagi dan
  Abu ‘Ubai=ydah bin jarrah sebagai panglimanya.
 2.Jatuhnya kota Baitul Maqdis (18 H – 639M)
 Penjelasan: Dalam pertempuran Yarmurk,pasukan
 Romawi banyak melarikan diri ke kota Baitul
 Magdis,kota suci bagi umat islam maupun
 Kristen.Tentara Romawi yang di pimpin Patriak Aretion
 mempertahankan diri dengan benteng-benteng yang
 kuat.Tentara Islam mengepung kota tersebut selama 4
 bulan,sehingga orang Romawi maupun penduduk yang
 ada di dalamnya kelaparan,sedangkan bantuan dari
 Heraklius tidak kunjung datang.Melihat hal ini,tentara
 Romawi akhirnya menyerah dengan syarat:a).Kota akan
 di serahkan langsung kepada khalifah Umar bin
 khatahab.b).Kebebasan beragama harus di
 jamin.c).Harta dan gereja tidak di rusak.Umar pun
 menyetujui tapi beliau juga mewajibkan orang-orang
 Romawi untuk membayar Jizyah atau pajak dan tidak
 boleh bergaul dengan orang-orang yahudi.Dengan
 jatuhnya kota Baitul Maqdis,maka seluruh wilayah Syiria
 jatuh ketangan islam,setelah berperang kurang lebih 6
 tahun.


    3.Perluasan Ke Persi(Iran)
  Dalam perluasan wilayah ke persi pasukan islam di
  pimpin oleh Sa’ad bin Abi Waqas,sedangkan Persi
  masih dipimpin oleh kisra yazdajid III dengan
  panglimanya yang bernama rustam.Peperangan
  dimulai dari kota kadesia dekat kota kufah,yang
  merupakan pintu gerbang masuk ke iran.Dalam
  penyebaran ini pasukan Islam berjumlah 20.000
  orang dan hanya bersenjatakan pelontar
  batu,sedangkan pasukan persi berkekuatan 100.000
  orang dengan bersenjatakan lengkap.sebelum
  perang berlangsung Sa’ad bin Abi waqas memberi 3
  pilihan bagi orang persi yaitu: 1.memeluk agam
  islam.2.membayar jizyah atau berperang.orang
  persi memilih berperang,dan terjadilah peperangan
  yang akhirnya di menangkan oleh tentara islam dan
  panglima rustam ikut tewas.Pasukan islam
  digantikan oleh khalid bin walidyang berjumlah
  30.000 orang untuk melekukan pengejaran hingga
  samapai di ibu kota
  Persi.Maka terjadilah peperangan yang sengit sehingga
  peperangan ini dikenal dalam sejarah sebagai “mauqi’ah
  dzatis salasi”atau pertempuran laskar berantai,sebab
  pasukan Persi dirantai antara satu dengan yang
  lainnyasupaya tidak melarika diri,namun tentu saja cara
  ini menjadi bumerang bagi pasukan Persi sendiri,sebab
  mereka tidak dapat bebas bergerak sehingga dapat
  dikalahkan oleh tentara islam dan menguasai istana
  putih yang dikenal dengan “Taq Isra”.setelah ibu kota
  dikuasai oleh tentara islam,raja persi yaitu Kisra
  Yazdajird III terus melarikan diri ke nahawan bersama
  dengan sisa-sisa pasukannya.Pengejaran dan
  peperangan di percayakan kepada Nu’man bin
  Muqrin.Perang inipun di menangkan oleh pasukan islam
  sehingga dikenal dengan peristiwa “fathul
  futhuh.Terkoyaknya kerajaan persi sudah pernah di
  tegaska Rasulullah bahwa Persi akan terkoyak seperti
  halnya mereka menyobek-nyobek surat dari Rasulullah
    4.Perluasan Islam di Mesir
  Penduduk Mesir mendengar bahwa telah datang penyelamat dari
  penjajahan datang penyelamat dari penjajahan romawi yang dzalim
  yaitu islam.Mereka sangat mengharapkan kedatangan pasukan islam
  untuk mebebaskan dari jajahan romawi,sebab selain kejam, romawi
  juga membedakan suku dan agama.Agama kristen pecah menjadi dua
  aliran yaitu mulkaniyyin( dianut bangsa romawi) dan ya’akibah(
  dianut orang Mesir) alasan lain penduduk mesir mengharap
  kedatangan pasukan islam karena pasukan islam sebagai pembebas
  dari segala penindasan,pandai menyesuaikan diri dan memberikan
  kebebasan dalam beragama.amru bin ash yang pernah ke mesir
  mengusulkan kepada khalifah ummar untuk mengirim dirinya ke
  wilayah itu.awalnya khalifah ummar menolak permintaan Amru bin
  Ash dengan alasan akan metertibkandulu wilayah-wilayah yang akan
  di taklukan.Tetapi Amru bin ash meyakinkan penyerangan ke mesir
  dengan alasan:a). Mesir lemah karena penduduknya berpecah belah
  .b).Letaknya strategis dari segi ekonomi maupun pertahanan.c).
  Tanahnya subur karena adanya sungai nil.Setelah mendapat
  penjelasan dari Amru bin Ash,khalifah Umar bin khatab menyetujui
  dan memerintahkan untuk membantu masyrakat Mesir dengan
  kekuatan 4.000 orang pasukan.
5.Penaklukkan Kota Sekitar Mesir (
     19 H = 640 M )
  Untuk memasuki wilayah Mesir,Amru bin Ash
  melewati daerah padang pasir Sinai lalu
  memasuki kota al arisj.di kota ini tidak ada
  perlawanan sama sekali.Setelah melalui kota
  tersebut,pasukan Islam sampai di kota al-Farma
  yang merupaka pintu gerbang negeri Mesir.Di
  kota ini pasukan Amru mendapat
  perlawanan.Oleh Amru bin ash,kota al-Farma
  dikepung selama 1 bulan.Setelah kota al- Farma
  dikuasai,Amru bin Ash masuk ke wilayah-
  wilayahdi sekitarnya yang juga dapat
  dikalahkan,di antaranya kota bilbis,Tendonius
  atau ummu dunain dan Ainusy-syam.
  BAB III
Khalifah Utsman
  Bin Affan
(23 – 35 H / 644 –
   656 M)
   Kompetensi Dasar

• Menjelaskan Sejarah Kekhalifahan
 Utsman Bin Affan
       Indikator
• Siswa mampu menjelaskan Riwayat dan Cara
 pengangkatan Utsman Bin Affan
• Siswa mampu menjelaskan jasa – jasa khalifah
 Ustman Bin Affan
• Siswa mampu menjelaskan akhir hayat Ustman
 bin Affan
        Riwayat
   Khalifah Utsman bin Affan
  Ustman bin affan lahir sekitar tahun 576 , beliau
  adalah seorang Saudagar kaya yang dermawan
  dan termasuk sebagai Assabiqul Awwalun(orang
  yang pertama masuk islam). Ustman begitu ikhlas
  mengorbankan seluruh hartanya untuk
  perjuangan islam sehingga Rasulullah SAW
  menikahkan kedua putri beliau yaitu Ruqiyah
  yang setelah meninggal Ustman dinikahkan
  dengan Ummu Kaltsum shingga beliau mendapat
  gelar Zun Nuraini (orang yang mempunyai dua
  cahaya rosulullah)
   Cara
 Pengangkatan
Khalifah Ustman
  Setelah Umar bin Khathab meninggal Ali bin
  Abi thalib, Ustman bin affan, thulhah bin
  Ubaidillah, zubair bin abi thalib, Sa’ad bin
  abi Waqas dan Abdurrahman bin Auf yang
  dikenal dengan majelis syura’. Mreka
  melakukan pemilihan, Setelah dilakukan
  pemilihan yang adil terpilihlah Khalifah
  Ustman Bin Affan dan orang pertama yang
  membaiat adalah Ali bin Abi Thalib
    Jasa – Jasa Khalifah
     Ustman Bin Affan
 Setelah ustman bin Affan menjadi khalifah
  banyak daerah – daerah yang telah di
  taklukan pada masa Abu Bakar dan Umar
  melakukan pemberontakan karena tidak
  percaya pada kepemimpinan Ustman
  diantara daerah – daerah itu yaitu :
1. Kufah
1.  Mesir
   Terjadi 2 kali pemberontakan yang didalangi orang
   Romawi pertama tahun 25 H / 646M namun dapat di
   gagalkan gubenur mesir Amru Bin Ash. Kedua yang
   dipmpin langsung tahun 31H/652M namun dapat
   digaglkan juga oleh gubenur mesir yang baru Abdullah
   bin sa’ad

2. Persi
  Tahun 31 H/ 542M terjadi pemberontakan yang
  dipimpin Yadzjid III, namun dia dapat dikalahkan dan di
  tangkap setelah menjadi buron selama 10 tahun, dan
  khalifah Ustman berhasil memperluas kekuasaan di :
  Khurasan, Armwnia, afrika (tunisia), Cyprus dan
  Amuriah, Romawi.
  Jasa dalam pemerintahan
 Karena semakin luasnya daerah kekuasaan islam
 maka khalifah ustman memerintakan kepada Zaid
 bin tsabit untuk memperbanyakan pembukuan Al
 –Qur’an dan menyeragamkan bacaan Al – Qur’an
 dengan menggunakan bacaan orang Quraisy
 karena berbagai pertimbangan agar tidak
 menimbulkan perselisihan.
  Akhir Hayat Khalifah
  Utsman bin Affan
• Karena sifat kasih sayang terhadap
 keluarganya banyak keluarga yang
 memanfaatkan kebaikan Utsman bin
 affan untuk mendapatkan jabatan
 dan harta melimpah hal ini lah yang
 menyebabkan nama beliau
 tercoreng dan dijadikan senjata
 musuh –musuhnya untuk
 menggulingkan beliau.
• Banyak masyarakat yang telah terhasut
 oleh Abdullah bin Saba’ dan mereka
 melakukan demonstrasi besar – besaran
 yang di pimpin oleh Muhammad bin Abu
 Bakar dan Muhammad bin Abi Huzaifah,
 tuntutan mereka adalah mengganti gubenur
 mesir Abdullah bin Sa’ad dengan
 Muhammad bin Abu Bakar. Para demostran
 pun kembali ke daerah masing –masing
 Mesir, Basra, dan Kufah. Ditengah
 perjalanan mereka menagkap orang yang
 mencurigakan utusan Marwan bin Hakam
 yang membawa surat yang berisi :
1. Supaya gubernur Mesir segera menagkap
  dan membunuh para Demonstran yang
  sedang dalam perjalanan pulang
2. Membatalkan pengangkatan Muhammad
  bin Abu Bakar
3. Gubernur Mesir tetap di jabat Abdullah
  bin Sa’ad
  Dan diakhir surat tersebut ada stempel
  cincin khalifah Utsman. Para demonstran
  pun kembali ke mafinah dan mengepung
  rumah Utsman untuk menayakan perihal
  surat tersebut namun khalifah Utsman
  tidak tahu menahu, para demonstranpun
  meminta pertanggungjawban Marwan
  sebagai sekrttaris negara untuk di
  serahkan namun khalifah Utsman tidak
  menuruti permintaan itu
• Pada Rabu malam khlifah Utsman
 melaksankan shlat tahajut dan bermimpi
 berjumpa Rosulullah Saw yang mengajak
 Utsman untuk berbuka puasa. Hari itu para
 demonstran semakin berbuat brutal dan
 menerobos masuk kedalam rumah Utsman
 dan langsung menebaskan pedang yang
 melukai jari – jari khalifah utsman. Pada
 saat itu Al – Ghafiqi dari arah belakang
 menarik jenggot Utsman dan klangsung
 menyayat leher Khalifah Utsman dan
 menikamkan pisau kedada beliau. Saat
 adzan Magrib terdengar lepaslah ruh
 Khalifah Utsman bi affan. Fitnah akibat
 Surat yang tidak di ketahui penulisnya itu
 telah membawa petaka
 TARKH
KELAS IX
SEMESTER 2
    Kompetensi Dasar

• Menjelaskan sejarah kekhalifan Ali Bin Abi
 Thalib
     Indikator
Siswa mampu memahami secar
singakat Riwayat dan cara
pengangkatan Khalifah Ali Bin Abi
Thalib.
Siwa mengetahuai kebijaksanan dan
peristiwa penting dalam pemerintahn
Khalifah Ali bin Abi Thalib
Siswa mampu Menjelaskan Jasa –
jasa Khalifah Ali bin Abi Thalib
Siswa dapat menjelaskan Akhir Hayat
Khalifah Ali bin Abi thalib
   BAB IV

 Khalifah Ali Bin
  Abi Thalib
(53 – 40 H / 656 –
   661 M)
  Riwayat dan Cara
pengangkatan Khalifah Ali
   Bin Abi Thalib
 Ali bin Abi Thalib lahir tahun 603, beliau berusia 8 tahun
 sewaktu Rasullulah menerima wahyu pertama dan orang ke
 dua yang masuk islam setelah Siti Khadijah. Rasullulah
 pernah bersabda “ Aku kota ilmu pengetahuaan sedangkan
 Ali pintu grerbangnya”.
 Setelah khalifah Utsman bin affan meninggal kota Medianah
 tidak terkendali para demonstran mendesak Thalhah,
 Zubair, Abdullah bin Umar, Sa’ad bin Abi waqas mengangkat
 Ali sebagai khalifah. Akhirnya Ali bin Abi Thalib menerima
 karena takut kekuasaan jatuh pada orang yang salah.
    Jasa – Jasa Khalifah
     Ali Bin Abi Talib
  Khlaifah Ali berusaha untuk mempertahankan
   dan menertibkan wilayah yang sudah ada.
  Khalifah Ali bertekad untuk mengembaliakn
   pemerintahan yang bersih bebas dari dari
   korupsi dan mengambil dua sikap tegas yaitu :
a.  Mengganti gubernur yang dianggap tidak
   dapat dijadikan teladan
b.  Mencabut kembali tanah – tanah yang
   diberikan khalifah Utsman kepada kerabatnya
   tanpa jalan sah
  Dimasa kepemimpinan khalifah Ali bin Abi Thalib
   umat islam terpecah menjadi 3 golongan :
1.  Golongan Ali yang terdiri dari para demonstran
   yang mengangkat Ali menjadi Khalifah
2.  Golongan Muawiyyah yang terdiri dari orang –
   orang yang menginginkan Muawiyyah menjadi
   Khalifah dengan alasan menuntut kematian khlifah
   Utsman
3.  Golongan aisyah, Thalhah, dan Zubair yaitu
   menolak adanya tuntutan kematian khalifah
   Utsman tapi juga menolak Ali sebagai khalifah.
 Peristiwa Penting di jaman
      Khalifah
    Ali bin Abi Thalib
1. Perang Jamal (Waquatal Jamal) 36H/357M
  Muawiyah yang tidak mau diganti sebagai
  Gubernur Syam melakukan pembangkangan.
  Khalifah Ali pun mengerahkan pasuakan ke
  Syam namun di tengah perjalanan tepatnya di
  Basrah telah terjadi pertempuran antara
  kelompok Aisyah dengan golongan pembunuh
  Utsman bin Affan. Perang ini semakin luas
  dimana terjadi pertarungan antara umat islam
  yang memakan koraban 10.000 orang termasuk
  Thalhah dan Zubair. Yang mendasari perang
  jamal ini :
1. Tidak setujunya kelompok Aisyah, terhadap
  pengangkatan Ali sebagai khalifah walaupun
  Thalhah, dan zubair ikut membaiat Ali
2. Tidak setujunya penggantian beberapa gubernur
3. Ali bin Abi thalib dianggap lamban dalam
  menagani pembunuhan Utsman

2. PERANG SIFFIN
  Penyebab terjadinya perang Siffin yaitu:
a. Muawiyah menuduh Ali ikut berperan dalam
  pembunuhan Utsaman bin Affan
b. Sakit hati Muawiyah karena dicopot sebagai
  gubernur Syam
c. Muawiyah tidak mau membaiat Ali sebagai
  Khalifah walau kelompok Aisyah telah setuju
• Perang ini sebenarnya hampir dimenagkan
  Pasukan Ali yang di pimpin Asy’ats bin Qeis dan
  Asytar. Bahkan Ali berhasil menag tanding
  dengan Amru bin Ash karena ditakutkan jatuh
  banyak korban. Namun karena keserakahan harta
  dan kedudukan Amru bin Ash menyusun sisasat
  licik dengan berpura – pura berdamai. Pasukan
  Ali pun terpaksa menerimanya. Setelah perang
  berhenti dilanjutkan perdamaiaan di kota
  daumatul jadal tepi terusan Suez. Pihak Muawiyah
  di wakili oleh Amru bin Ash sedang pihak Ali oleh
  Abu Musa Al Asy’ari. Isi dari perjanjian yaitu:
1. Baik pihak Ali bin Abi Thalib Maupun Muawwiyah
  harus melepaskan jabatannya.
2. Diadakan Musyawarah kaum muslimin untuk
  memilih khlaifah baru.
• Namun Kenyataanya setelah Abu Musa
 Al Asy’ari mengumumkan
 pengunduran diriKhalifah Ali, Amru bin
 Ash malah mengumumkan Muawwiyah
 menggantikan Khalifah Ali bin Abi
 Thalib. Akhirnya perjanjian damai ini
 gagal dan bnyak Pasukan Ali yang
 keluar karena kekecewaan.
  Akhir Hayat Khalifah
   Ali Bin Abi Thalib
  Muawwiyah semakin merajarela
  merebut kekuasan Ali bin Abi
  Thalib,sebenarnya beliau ingin
  menyerang Syam kembali namun
  di urungkan karena Kaum
  Khawrij(Pasukan Ali yang keluar
  karena kecewa adanya tahkim
  Muawwiyah) membunuh siapa
  saja yang menyetujui tahkim
  Muawwiayah. Khawarij
  mengirimkan beberapa orang
  untuk membunuh Ali Bin Abi
  Tahalib, Muawwiyah dan Amru
  bin Ash yang telah mem yang
  dianggap memecah belah islam.
  Namun hanya Abdu Rahman bin
  Muljimi yang yang berhasil
  menjalankan tugas membunuh
  Khalifah Ali bin Abi Tahalibdi
  majid Kufah. Sedangkan Barak
  bin Abdullah yang ditugaskan
  membunuh Muawwiyah hanya
  melukai pinggul Muawwiyah,
  Sementra Amir bin Bakri gagal
  karena Amr bin Ash tidak shalat
  subuh di Masjid.
Amul Jama’ah 41 H / 622M
  Setelah khalifah Ali bin Abi Thalib
  meninggal jabatan khalifah di serahkan
  kepada putranya Hasan, namun karena
  Hasan tidak menghendaki jabatan itu dan
  karena desakan dia menyerahkan
  jabatannya kepada Muawwiyah dengan
  3syarat:
1.  Muawiyah harus menjamin keselamatan
   Hasan dan Keluarga
2.  Muawiyah harus mengentikan cacian
   kepada Ali bin Abi thalb di setiap Khutbah
3.  Sepeninggal Muawiyah jabatan Khalifah
   harus diserahkan kepada umat muslim
   untuk memilaihnya
4.  Menjamin keamanan penduduk Iraq yang
   merupakan pendukung Ali bin Abi Thalib.
      BAB V

  ISLAM PADA MASA
DAULAT BANI UMAYAH
  DI DAMASKUS dan
     ANDALUSIA
      Kompetensi Dasar

  Menjelaskan Pemerintahn Daulat Bani
  Ummayah di Damaskus
       Indikator
  Siswa dapat mengetahui sejarah
  Daulat Bani Umayah di Damasku
  Siswa dapat menyebutkan beberapa
  nama Khlaifa Daulat Bani Umayah dan
  jasa – jasanya
  Mengetahui sebab – sebab Keruntuhan
  Daulat Bani Umayah
  Mengetahui peninggalan Daulat Bani
  Umayah
Daulat Bani Umayyah
  di Damaskus
  Sejarah Berdirinya
• Muawiyah Bin Abi sofyan sebagai khlaifah
 yang baru memindahkan ibu kota
 Madinah ke Damaskus. Pemerintahan
 Muawiyah diberi nama Daulad Bani
 Umayah yang diambil dari nama nenek
 moyangnya “Umaiyah ibnu abdi Syam
 Ibnu Abdi Manaf” daulat Bani Umayah
 memerintah selama 90 tahun. Disini
 perkembangan islam sangat pesat
 terutama pada masa pemerintahan
 khalifah Walid bin Abdul Malik.
   Nama – Nama Khalifah Bani
    Umayyah yang Terkenal
1.  Muawiyah bin Abi Sofyan40-60H/660-680M)
   Pemerinyahan Muawiyah dijalankan secara monarki/turun
   temurun sejak dia mengangkat putranya Yazid bin Muawiyah.
   Perluasan kekuasaan ke India,Romawi timur, Konstantinopel,
   Afrika Utara. Muawiyah wafat tahun 60H setelah
   memerintah selama 20 tahun.

2.  Yazid Bin Muawiyah (60-64H/680-680M)
   Dimasa ini terjadi pristiwa yang menggemparkan yaitu
   terbunuhnya Cucu Rasullulah Husain bin Ali dengan cara
   dipenggal di padang Karbela 61H/681M oleh pasukan yazid.
   Pristiwa ini memicu kaum syi’ah pembela Ali melakukan
   pemberontkan, dan menulut perang Al Harrah
3. Abdul Malik bin Marwan (65-86H/685-705M)
 Daulat bani Umayah mengalami masa
 kejayaanny. Abdul Malik membuat berbagai
 peraturan baik dibidang sosial, ekonomi,
 politik, maupun kebudayaan. Beliau dikenal
 dengan sebutan “Abdul Muluk”(bapak sekalian
 Raja) karena ke4 anaknya menjadi khalifah
 yaitu Al Walid, Sulaiman, Yazid, dan Hisyam.
4. Walid bin Abdul Malik (86-96H/705-715M)
  Dimasa ini Daulat Bani Umayah berada pada
 masa keemasan. Wilayah yang bertambah
 luas meliputi: Hindustan,Sindu,
 Nepal,Turki,tiongkok,Maroko, dan Andalusia
 di Spanyol yang merupakan lembaran baru
 untuk kekuasaan islam.
5. Umar bin abdul Aziz (99-101H/718-729M)
 Umar bin abdu aziz berhasil membawa
 perubahan pada peradaban islam. Beliau
 sama sekali tidak tertarik dengan
 kemewahan karena mewarisi sifat kakek
 buyutnya Umar bin Khatab, dapat besikap
 adil dan penyayang.
  Diantar jasa – jasa Umar bin Abdul azizi
  yaitu :

 Memperbaiki hubungan dengan kelompok
  oposisi (Syi’ah, Khawarij, dan Abbasyiyah)
  Mengadakan kodifikasi hadits karena banyak
  hadts palsu
  Mengirim para mubaligh ke luar negeri
  Memecat gubernur yang korupsi
  Menarik kembali harta dan tanah para pejabat
  yang didapat dengan car dzalim.
  Melarang Khutbah yang isinya menjelek –
  jelekan keluarga Ali bin Abi Thalib .
   Pada masa ini ilmu agama dan pengetahuan
  berkembang pesat.
6. Hisyam bin abdul Malik (105-125H/724-743M)
Hisyam adalah putra Abdul malik diantara jasa – jasanya
  yaitu :
 Menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh golongan
  Alawiyyin yang di pimpin oleh Zaid bin Ali 122H.
 Melakukan perluasan daerah ke wilayah : Negeri Tilifis,
  dan Andalusia .

7. Marwan bin Muhammad (132H/750M)
  Meskipun Marwan bin Muhammad dapat memadamkan
  semua pemberontakan termasuk membunuh pemimpin
  golongan Abbasiyah Ibrahim al Imam namun kelompok ini
  dapat bangkit kembali dengan pimpinan Abdul Abas.
  Pertempuran melawan kelompok ini menyebabkan
  Marwan tewas di penggal dan beakhirlah pemerintahan
  Daulat Bani Umayyah
    Sebab – Sebab keruntuhan
     Daulat Bani Umayyah
• Sistem pemerintahan yang monarki
 dimana kekuasaan dilakukan secara
 mutlak dan turun temurun
• Tumbuhnya rasa kesukuan dari
 golongan Bani Umayyah
• Lahirnya Golongan dalam umat Islam
 yang melemahkan rasa kesatuan
 (Syi’ah, Mutazilah, Khawarij)
• Munculnya kekuatan baru yang
 dipelopori oleh keturunan abbas bin
 Abdul Munthalib yang didukung Bani
 Hasyim
• Terlalu fanatik terhadap bangsa Arab.
 Peninggalan Bani Umayyah
1. Didirikannya kantor arsip negar
2. Mendirikan pabrik mata unag
3. Menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa
  nasional
4. Mendirikan pabrik senjata di Tunisia
5. Menjadikan gereja St John di Damaskus sebagai
  masjid
6. Menerjemahkan buku – buku Astronomi,
  kedokteran dan kimia oleh Khalid bin yazid
Daulad Bani Umayyah
   di Andalusia
    Kompetensi Dasar
 Memahami Pemerintahan Daulat
 Bani Umayyah di andalusia
        Indikator
  Siswa mampu menjelaskan secar singkat
  sejarah Daulat Bani Umayah di Andalusia
  Siswa mengetahui beberapa khalifah – khalifah
  Daulat Bani Umayah di Andalusi dan jasa –
  jasanya
  Siswa dapat menyebutkan penyebab
  Keruntuhan Daulat Bani Umayah di Andalusia
  Siswa dapat menyebutkan peninggalan Daulat
  Bani Umayah di Andalusia
    Sejarah Berdirinya
  Ketika Abbasiyah berkuasa hanya Abbdurahman Bin
  Muawiyah Bin Hisam Bin Malik yang dapata selamat dari
  pembunuhan masal kelompok Abbasiyah. Beliau melarikan
  diri ke Andalusia dan dapat merebut wilayah itu dari tangan
  gubernur,pada waktu itu gubernur di jabat oleh Yusuf bin
  Abdurrahman Al-Filar. Dan sejak tahun 139 H mendirikan
  Daulat Bani Umayyah II
     Nama – Nama Khlaifah Daulat
   Bani Umayyah di Andalusi yang berjasa

1.  Abdurrahman Ad- Dakhil (756 – 788 M)
   Beliau berjasa mendamaikan suku Barbar dengan suku
   Arab dan golongan Kristen, dan berhasil membangun
   Masjid agung Kordoba. Dalam bidang pendidikan beliau
   mendirikan Universitas di daerah Kordoba, Sevilla dan
   Toledo. Beliau berhasil menjadikan Andalusia menjadi kota
   yang paling tertib dan termegah di Eropa dan
   mendapatkan gelar Syaqar qurqisy rajawali dari Qurqisy.
2. Hisyam bin Abdurrahman (788 – 796 M)
 Beliau terkenal adil dan shaleh serta
 memperhatikan rakyatnya. Beliau sangat
 mencintai ilmu agam dan menyalin kitab Imam
 Maliki untuk disebarkan ke seluryh Andalusia
 dan lebih mengutamakan bahasa Arab.
3. Abdurahman Al Ausat (822-852M)
 Beliau mendapat gelar al- Ausat yang artinya
 menengah. Beliau orang yang berwawasan luas
 dan berhasil menumpas perampok bangsa
 Nomadia yang di pimpin Alfonso II dari suku
 Leon. Dan membangun kota andalusia seperti
 kota Bagdhad yang indah.
4. Abdurahman an – Nashir (912 – 961 M)
 Pada waktu itu negara di sibugkan
 dengan berbagai pemberontakan
 diantaranya : Ordono II, umar bin
 Hafsun, Bani Fatimiah.
 Pada masa pemerintahan Abdurahman
 III bani Umayyah mecapai puncak
 keemasannya dan mengubah gelar Amir
 menjadi khlifah. Ilmu pengetahuan
 sangat berkembang pesat dan banyak
 buku – buku yunani yang diterjemahkan
 kedalam bahasa Arab.
   Penyebab Keruntuhan

1.  Membiarkan daerah taklukan islam
   diwilayah kristen melakukan hukum dan
   adat mereka sendiri.
2.  Tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan
3.  Tidak adanya teologi pemersatu
4.  Terjadinya perang Salib selama 200 tahun
   (1099 -1299)
   Peninggalan daulat bani Umayyah di
         Andalusia
1.  Dalam bidang bangunana.
   Istana Al hambra
  Masjid Agung Kordoba
  Istana Madinatuz Zahra
  MenaraLa Gilarda
2. Bidang Intelektual
   Melahirkan ilmuan dalam
   bidan: Filsafat(ibnu
   rusyd), Sains,Astronomi,
   geografi dan sejarah (Ibnu
   Khaldun,Ibu Bathuthah),
   Fiqh, Musik dan sastra, dan
   bahasa
    Bab VI

 KEJAYAAN ISLAM PADA
    MASA
DAULAT BANI ABBASIYAH
  Kopetensi Dasar

Mengetahui Sejarah berdirinya Daulat
Bani Abbasiyah
Mengetahui nama – nama dan jasa – jasa
beberapa Khalifah Daulat Bani Abbasiyah
Mengetahui penyebab runtuhnya Daulat
Bani Abbasiyah
Mengetahui Cendekiawan Muslim Daulat
Bani Abbasiyah
       Indikator
 Siswa mampu Mengetahui Sejarah berdirinya
 Daulat Bani Abbasiyah
 Siswa dapat menyebutkan nama – nama dan
 jasa – jasa beberapa Khalifah Daulat Bani
 Abbasiyah
 Siswa mampu menyebutkan faktor penyebab
 runtuhnya Daulat Bani Abbasiyah
 Siswa dapat Mengetahui Cendekiawan Muslim
 Daulat Bani Abbasiyah
      Sejarah Berdirinya
     Daulat Bani Abbasiyah

  Golongan Abbasiayah berdiri tahun 749M karena
  ketidak puasan pemerintahan Daulat Bani
  Umayyah. Pendirinya yaitu Ibrahim Al Iman,
  Abdul Abbas, Abu Ja’far Al Mansur. Sebenarnya
  golongan Abbasiyah dapat di tumpas setelah
  Ibrahim di bunuh pada masa Khalifah Marwan
  Bin Muhammad. Namun setelah khalifah
  Marwan terbunuh adiknya Abdul Abbas
  melanjutkan perjuangan kakanya dan berhasil
  menguasai kekhalifan dan beribu kota di Bagdad
  Pemerintahan Bani Abbasiyah dibagi menjadi 5 Periode
1.  Periode 132-232 H / 750-847M
   Pemerintahan di tangan Bani Abbas, dimana orang yang di
   anggap menghalangi di bunuh, ilmu pengetahuan
   berkembang pesat
2. Periode 232-334H / 874-945M
   Di periode ini sering terjadi pemberontakan dan para khalifah
   tidak dapat bertindak tegas.
3. Periode 334-447H/ 945 – 1055M
   Pemerintahan di pegang oleh Bani Buwaihi, namun semakin
   mengalami kemunduran karena khalifah di anggap pegawai
   biasa.
4. Periode 477-590H / 1055 – 1199M
   Kekuasan berpindah ke Bani Saljuk, bidang pendidikan sangat
   di perhatikan
5. Periode 590 – 656H / 1199- 1258 M
   Pada masa ini terjadi kemunduran dan penyempitan
   kekuasaan karena serangan pasukan Mongo;l dan Tarta.
   Nama – Nama dan Jasa Khalifah yang
    terkenal Daulat Bani Abbasiyah
1. Abul Abbas Assafah (132–136H / 750 – 754
  M)
  Abul Abas terkenal kejam beliau mendapat
  gelar Abui Abbas Assafah “sang penumpah
  darah”. Beliau berwasiat pengagantinya adalah
  Abu ja’far AL Mansur adik nya.
2. Abu Ja’far al – Mansur
  Beliau membawa Daulat Bani Abbasiyah ke
  masa kejayaannya. Selain itu dia juga
  meletakkan dasar – dasar politik sehingga
  manajemen dan administrasi pemerintahan
  tertata
3. Harun Al – Rasyid (170 -193 H / 786 – 809M)
 Harun Al-Rasyid dapat membawa Daulat Bani
 Abbasiyah menuju kejayaannya, semua
 pemberontakan dapat di padamkan dengan jalan
 musyawarah. Beradapan islam maju pesat
 bahkan lebih maju dari Eropa

4. Abdullah al Ma’mun (198-218H / 786 – 809M)
  Beliau merupakan keturunan
  Persia.pendukungnya banyak dari golongan
  Alawiyyiah. Beliau memberikan kebebasan
  berfikir dan menjadikan teologi Mu’tazilah
  sebagai madzab resmi pemerintahan
Keruntuhan Bani Abbasiyah

  Faktor penyebab keruntuhan Bani Abbasiyah:
1.  Pengkhianat Daulat bani Abbasiyah terhadap
   golongan Alawiyin yang banyak membantu
   perjuangannya.
2.  Mengutamakan tenaga asing dari pada tenaga
   bangsa sendiri.
3.  Adanya pengangkatan putra mahkota lebih
   dari satu kali,sehingga menimbulkan
   perebutan kekuasaan
4.  Adanya kebebasan befikir yang tidak ter
   kontrol
5.  Serangan tentara pasukan Mongol tahun
Tokoh Cendekiawan Muslim
 di Masa bani Abbasiyah
  Pada masa ini banyak muncul tokoh – tokoh yang
   terkenal dalam bidang Pengetahuan diantaranya
1.  Perbintangan : Abu Mansyur al Falaky, Jabir al
   Batany(pencipta teropong bintang)
2.  Ilmu Tafsir: ibnu Jariri al Thabrani,Al Sudai, Abu
   bakar Asam
3.  Ilmu Hadits: Imam Bukhary, Imam Muslim, Ibnu
   Majah, Abu Dawud, Al Nasai
4.  Filsafat : Al ghazali, Ibn Rusyd, Abu ishak al Kinah
5.  Kedokteran Ibn Sina, Sabut ibn Sahal, Abu Zakaria al
   Razy
6.  Matematika: Al Khwarizimi (penemu angka nol dan
   Aljabar)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:907
posted:1/22/2011
language:Indonesian
pages:82