WebCourse2_20-_20Web_20Service

Document Sample
WebCourse2_20-_20Web_20Service Powered By Docstoc
					    Bài giảng môn học
Web Services    Khoa Công nghệ Thông tin
    Trường Đại học Khoa học Tự nhiên


           Thiết kế và Lập trình Web 2
                      © 2007 Khoa Công nghệ thông tin
  Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services
Nội dung

  Giới thiệu về Web Service
  Định nghĩa Web Service
  Các đặc điểm của Web Service
  Ví dụ sử dụng Web Service
                    © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
   Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services
Giới thiệu về Web Service

   Xét ví dụ dịch vụ tìm kiếm và thống kê dịch vụ Web
   của alexa và amazon.
  – Các dịch vụ tìm kiếm thông tin.
  – Các dịch vụ thống kê tình hình duyệt web.
  – Các dịch vụ liên quan việc chọn sách.
  –…
                    © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
   Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services
Giới thiệu về Web Service
  www.amazon.com muốn cung cấp các dịch vụ này cho
  các đối tác
  – Các hiệp hội : cung cấp các thông tin cần thiết giúp các hiệp
   hội này hoạt động hiệu quả hơn.
  – Nhà cung cấp sản phẩm : nhà cung cấp sản phẩm có thể
   truy cập các thông tin mới nhất để giúp mình có chiến lược
   bán hàng tốt hơn.
  – Developer : giúp họ tạo ra các phần mềm liên quan đến
   trang amazon.
                    © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
   Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services
Giới thiệu về Web Service

   Các dịch vụ này được amazon quyết định chuyển
   thành Web Service
  – Tạo các dịch vụ tại server của amazon.
  – Người dùng đăng ký thành viên.
  – Truy cập vào các dịch vụ này thông qua giao thức web.
                    © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
  Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services
Web Service

  Định nghĩa:
  – Web Service có thể được mô tả như hàm được triển
   khai thông qua Web và có thể được gọi từ các ứng dụng
   thông thường hoặc một web service khác.
                    © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
  Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services
Các đặc điểm của Web Service

  Truy cập thông qua giao thức Web.
  Web Service được xây dựng dựa trên giao thức
  SOAP (Simple Object Access Protocol)
  – SOAP cho phép truyền các thông điệp qua giao thức
   HTTP.
  – Sử dụng XML để mô tả dữ liệu.
                    © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
  Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services
Các điểm thuận lợi khi sử dụng Web Service

  Cho phép triển khai ứng dụng trong thời gian ngắn.
  Tái sử dụng cao.
                    © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
  Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services
Tạo một Web Service sử dụng VS.NET
  Tạo một Web Service project
                    © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
  Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services
Tạo một Web Service sử dụng VS.NET (tt)

  Tạo Web Method.
                    © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
  Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services
Tạo một Web Service sử dụng VS.NET (tt)

  Chạy thử Web Service này. Danh sách các hàm sẽ
  được liệt kê
                    © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
  Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services
Tạo một Web Service sử dụng VS.NET (tt)

  Chọn hàm Add.
                    © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
  Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services
Tạo một Web Service sử dụng VS.NET (tt)

  Sau khi nhập các tham số vào, nhấn Invoke. Kết quả
  sẽ xuất hiện.
                    © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
   Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services
Sử dụng Web Service từ một Web Service khác

   Tạo một Web Service khác.
                    © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
  Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services

Sử dụng Web Service từ một Web
Service khác (tt)
  Add Web Reference đến Web Service ta cần sử
  dụng..
                    © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
   Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services
Sử dụng Web Service từ một Web Service khác (tt)

   Nhập URL đến Web Service cần sử dụng. Rồi nhấn
   Add Reference
                    © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
   Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services
Sử dụng Web Service từ một Web Service khác (tt)

   Lúc này, trong Solution Explorer, sẽ có Web
   Reference mà ta vừa chọn.
                    © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
  Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services
Sử dụng Web Service từ một Web Service khác (tt)

   Tạo một Web Method.
                    © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
   Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services
Sử dụng Web Service từ một Web Service khác (tt)

   Kiểm tra Web service mới.
                    © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
   Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services
Sử dụng Web Service từ một Web Service khác (tt)

   Kết quả.
                    © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
  Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services
Sử dụng Web Service từ một ứng dụng.

  Tạo một Window Application.
                    © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
  Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services
Sử dụng Web Service từ một ứng dụng (tt)

  Add Web Reference.
                    © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
  Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services

Sử dụng Web Service từ một ứng
dụng (tt)
  Tạo màn hình.
                    © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
  Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services

Sử dụng Web Service từ một ứng
dụng (tt)
  Viết hàm xử lý nút nhấn.
                    © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
  Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services

Sử dụng Web Service từ một ứng
dụng (tt)
  Chạy thử ứng dụng.
                    © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:97
posted:1/21/2011
language:Vietnamese
pages:25