VIGO BTE Audiovox d cerumen

Document Sample
VIGO BTE Audiovox d cerumen Powered By Docstoc
					Audiovox d.o.o.                                        Beograd, Zeleni
venac 6/I
Tel/fax: 26-32-827, 26-21-071                     Vigo BTE

              Uputstvo za upotrebu
^estitamo

Koristimo ovu priliku da Vam ~estitamo na izboru najnaprednijih slu{nih aparata koji se mogu na}i na tr`i{tu.

Ovo uputstvo }e Vam pomo}i da ostvarite njegove mogu}nosti i trajno osigurate vrhunske performanse.

Pa`ljivo pratite data uputstva prilikom upotrebe i kori{}enja aparata.

                      Va`na napomena
Molimo Vas da se dobro upoznate sa sadr`ajem ovog uputstva pre nego {to otpo~nete sa upotrebom Va{eg
aparata. U njemu su sadr`ani razli~iti podaci, sigurnosna upozorenja i va`ne informacije o upotrebi i kori{}enju
Va{eg slu{nog aparata i baterija.Sadr`aj
 Izgled aparata – 312                          5a
 Izgled aparata – 13                           5b
 Izgled aparata - Power                         5c
 Izgled aparata sa Cord-om                        5d
 Zamena baterija                             7
 Uključivanje/isključivanje aparata                    9
 Označavanje aparata                           10
 Stavljanje aparata sa olivom                      11
 Stavljanje aparata sa Cord-om                      12
 Programi                                15
 Kontrola jačine                             17
 Mirovanje                                18
 Telekoil                                23
 Auto telefon                              24
 DAI (Direktni audio priklju~ak)                     26
 Održavanje slišnog aparata                       28
 Kako se vrši promena cord                        30
 Čišćenje slušnog aparata sa Cord                    36
 Dnevno održavanje sa Cord,Dome                     37
 Promena Cord ili Dome                          38
 Izbegavanje, vrućine,vlažnosti I hemikalija               40
 Sedam jednostavnih koraka ka boljem slušanju              41
 Česti problemi I njihovo rešavanje                   46                                                        1
Izgled aparata sa baterijom 312
Izgled aparata sa baterijom 13
Izgled aparata sa baterijom 13 – model POWER
Izgled aparata sa CORD-om
                        2
Promena baterija

Pravilna veličina baterije vidi se u prgledu aparata u prvom delu ovog uputstva

Istro{enu bateriju treba odmah ukloniti.

Kada je snaga baterije mala, ~u}ete dva zvu~na signala “beep”.

Ovo upozorenje }e po~eti kada baterija ima kapacitet rada od jo{ samo nekoliko sati. Upozorenje }e se
ponavljati u umerenim intervalima, da bi ozna~ilo da je vreme za promenu baterije.

Kada se baterija isprazni, aparat }e se ugasiti. Kada se to dogodi, ~u}ete 4 zvu~na signala “beep”, koja
ozna~avaju da je aparat prestao sa radom.

To nije indikacija kvara aparata.

Da biste zamenili bateriju, pratite slede}e uputstvo:
    Pritiskom na izdignuti vrh poklopca na dnu aparata, potpuno
    otvorite poklopac ku}i{ta baterije. Uklonite staru bateriju.
    Na novoj bateriju uklonite nalepnicu koja se nalazi na + polu
    baterije.
    Ulo`ite novu bateriju tako da se njena oznaka + poklapa sa
    oznakom + od{tampanom na poklopcu ku}i{ta baterije.
    Zatvorite poklopac ku}i{ta baterije.Pre upotrebe potrebno je obrisati svaku vlagu koja se nalazi na povr{ini baterije.

Nakon promene baterije, potrebno nekoliko sekundi da nova baterija po~ne da radi punim kapacititetom.


Da bi se olak{alo rukovanje baterijama, mo`e se koristiti alatka na
~ijem vrhu se nalazi magnet.
Uklju~ivanje i isklju~ivanje aparata

Aparat uklju~ujete tako {to zatvarate poklopac ku}i{ta baterije do kraja, sa baterijom postavljenom u ku}i{te.

Kada se poklopac ku}i{ta baterije zatvori aparat }e po~eti da radi emituju}i niz tonova. To je znak da baterija
funkcioni{e i da aparat radi.

Aparat isklju~ujete tako {to lagano otvarate poklopac ku}i{ta baterije sve dok ne osetite “klik”.

Da biste produ`ili radni vek baterije vodite ra~una da je aparat isklju~en onda kada ga ne koristite.
                                                         3
VAŽNA NAPOMENA:

Skroz otvorite poklopac baterije da biste dozvolili protok vazduha kadgod ne nosite
aparat,naročito noću!


Obele`avanje aparata za levo i desno uho

Slu{ni aparati su pode{eni prema karakteristikama svakog uha {to zna~i da je, ukoliko posedujete dva
aparata, Va{ aparat za levo uho programiran razli~ito od aparata za desno uho. Zbog toga je va`no razlikovati
aparat namenjen za levo uho od aparata namenjenog za desno uho.Plava ta~ka ozna~ava LEVI aparat.
Crvena ta~ka ozna~ava DESNI aparat.
Postavljanje Va{eg slu{nog aparataPostavite vrh olive u Vaš ušni kanal, blago ga rotirajući, vodeći računa da je
gornji deo olive (A) potisnut unutar i ispod ušne rese (B).Nežno povucite uho i potisnite olivu u pravcu Vašeg ušnog kanala.
Kada ste dobro postavili olivu u Vaš kanal, postavite slušni aparat iza Vašeg
uha, podižući njegov donji deo I prevalćeći ga preko uha.Postavljanje Va{eg slu{nog aparata sa kanalnim uloškom
Nije dostupno za BTE POWER modele

Postavljanje Vašeg slušnog aparata sa tankom cevčicom svakodnevno zahteva uvežbavanje:  1.   Postavite Vaš slušni aparat iza uha.


  2.   Držite cevčicusa palcem I kažiprstom. Dome treba da bude okrenut u
      smeru kanala Vašeg uha. Lagano pritisnite dome u Vaš kanal,sve
      dok zvučna cevčica ne prione uz Vašu glavu.


  3.   Podesite cevčicu za pridržavanje unutar ušnog dela. Pogledajte se u
      ogledalo. Ako zvučna cevčica viri iz Vašeg uha, onda dome nije
      pravilno pozicioniran. Ako cevčica za pridržavanje vidno viri iz Vašeg
      uha, onda nije dobro postavjena. Da biste izvadili aparat samo
      povucite cevčicu.

                                                      4
Taster


Va{ slu{ni aparat poseduje ergonomski dizajniran taster za pode{avanje
ja~ine zvuka, i zbor izme|u razli~itih programa.

Taster se mo`e aktivirati pritiskom u gornjem delu (Gore) ili pritiskom u
donjem delu (Dole).
Taster na Va{em slu{nom aparatu mo`e se isprogramirati na jedan od 3 na~ina:

  Levi    Desni

              Izbor programa:
              Kratkim pritiskom na taster menjate program.
              Kontrola ja~ine:
              Kratkim pritiskom na taster menjate ja~inu zvuka.
              Istovremena kontrola ja~ine i izbor programa:
              Kratkim pritiskom na taster menjate ja~inu zvuka,
              a du`im pritiskom (2 sekunde) menjate program.

Podatke unosi Va{ distributer!Programi (opcija)

Va{ slu{ni aparat mo`e imati do 4 razli~ita programa.

Prilikom promene programa, Va{ aparat }e emitivati zvuk “beep”. Broj ovih zvukova ozna~ava koji program
koristite.
U donjoj tabeli mo`ete videti opis programa Va{eg slu{nog aparata:

  Program 1
  Program 2
  Program 3
  Program 4

Podatke unosi Va{ distributer!
                                                   5
Kontrola ja~ine (opcija)

Mogu}e je aktivirati kontrolu ja~ine zvuka.

Kontrola ja~ine Vam omogu}ava da pode{avate ja~inu zvuka u posebnim slu{nim situacijama, na nivo koji
Vam je udoban.

Za poja~anje ja~ine, pritisnite gornji deo tastera.
Za smanjenje ja~ine, pritisnite donji deo tastera.
Kada poja~avate ili smanjujete ja~inu ~u}ete zvuk “beep”.

Kada je aparat uklju~en, on otpo~inje sa radom na `eljenoj (unapred isprogramiranoj) ja~ini. Prilikom
pode{avanja kontrole ja~ine, `eljena ja~ina }e biti ozna~ena zvukom “beep”.


Mirovanje


Pritisak na taster u trajanju od najmanje 3 sekunde prebaci}e aparat u re`im
mirovanja.

Da biste ponovo aktivirali aparat, ponovo kratko pritisnite taster.

Koristite funkciju mirovanja onda kada aparat nosite, a `elite da ga uti{ate.
Sigurnosno ku}i{te baterije (opcija)
Za model BTE 312

Ovo se izri~ito preporu~uje za bebe, malu decu i osobe sa te{ko}ama u u~enju.


Uputstvo:
Da biste zaklju~ali poklopac ku}i{ta baterije:
Uverite se da je poklopac ku}i{ta baterije potpuno zatvoren.
Upotrebite odvrta~ koji se nalazi na alatki za ~i{}enje, da biste
sigurnosni zavrtanj okrenuli u polo`aj zaklju~ano.

Da biste otklju~ali poklopac ku}i{ta baterije:
Upotrebite odvrta~ koji se nalazi na alatki za ~i{}enje, da biste
sigurnosni zavrtanj okrenuli u polo`aj otklju~ano. Nakon toga se
poklopac ku}i{ta baterije mo`e otvoriti, kao i obi~no.Va`no:
Nemojte gurati poklopac ku}i{ta baterije preko njegovog potpuno otvorenog polo`aja. Ispravno ulo`ite bateriju. Prejaka sila mo`e
deformisati poklopac ku}i{ta baterije, {to }e uticati na njegovu sigurnosnu funkciju.
                                                               6
Sigurnosno ku}i{te baterije (opcija)
Za model BTE 13 i BTE POWER modele

Ovo se izri~ito preporu~uje za bebe, malu decu i osobe sa te{ko}ama u u~enju.


Uputstvo:
Poklopac kućišta baterije je tako napravljen da ga je moguće otvoriti
samo sa alatom.
Upotrebite alatku za ~i{}enje, da biste otključali vrata ubacivanjem
alatke u kanal na zadnjem delu slušnog aparata i pritisnite da bi se
vrata otvorila.


Va`no:
Nemojte gurati poklopac ku}i{ta baterije preko njegovog potpuno otvorenog polo`aja. Ispravno ulo`ite bateriju. Prejaka sila mo`e
deformisati poklopac ku}i{ta baterije, {to }e uticati na njegovu sigurnosnu funkciju.
Telekoil (opcija)

Telekoil je prijemnik zvu~nih signala koji se prenose iz instalirane induktivne petlje. Telekoil je namenjen za
razgovore telefonom i za induktivne sisteme u npr. pozori{tima, crkvama i salama za predavanja.

Telekoil se aktivira pritiskom na taster, kao kod izbora izme|u programa. Kada se aktivira, ~u}ete odre|en broj
zvukova ”beep” koji odgovara broju programa na kome se nalazi telekoil.

Pogledajte tabelu programa, da biste prona{li na kom programu se nalazi telekoil.


Auto telefon (opcija)

Slu{ni aparat mo`e imati opciju Auto telefona. Kada se aparat nalazi u blizini telefonske slu{alice, funkcija Auto
telefon }e aktivirati Telefonski program. Kada se aktivira Telefonski program, ~u}ete odgovaraju}i broj zvukova
”beep”.

Kada zavr{ite telefonski razgovor, slu{ni aparat }e se automatski vratiti na program koji je prethodno kori{}en.Ne mogu svi telefonski aparati aktivirati funkciju Auto telefon. Mogu}e je da
se na telefonsku slu{alicu mora postaviti poseban magnet. Molimo da pratite
posebne instrukcije za postavljanje magneta, koji mo`ete nabaviti kod Va{eg
distributera.
DAI (Direktni audio priklju~ak)

Ukoliko je Va{ slu{ni aparat pomo}u DAI stopice povezan na eksterni izvor zvuka, npr. diskmen ili ru~ni
mikrofon, signali iz ovih ure|aja bi}e direktno preneseni u Va{ slu{ni aparat.
                                                               7
Postavljanje DAI stopice
Otvorite poklopac ku}i{ta baterije i utisnite DAI stopicu u aparat.
Zatim priklju~ite DAI kabl u stopicu.
Kada je DAI stopica povezana, aparat }e se automatski prebaciti na
kombinaciju DAI programa i mikrofonskog ulaza na aparatu.
Ukoliko `elite samo DAI program, mo`ete pre}i na slede}i program koriste}i
taster za promenu programa.
Dva nova programa }e se automatski postaviti iza standardnih programa koji
su une{eni u Va{ slu{ni aparat od strane distributera.
                       Va`na napomena

                 Kada je DAI povezan na opremu vezanu na
                 elektri~nu instalaciju, tada ta oprema mora
                 da zadovoljava IEC-60065, IEC-60601 ili
                 odgovaraju}e sigurnosne standarde.
FM

FM prijemnik omogućava slušnom aparatu da prima signale direktno sa spoljnih bežičnim FM predajnika
Postavljanje FM prijemnika
Otvorite poklopac ku}i{ta baterije i utisnite FM prijemniku u aparat.

Kada je FM prijmnik povezan, dva FM programa će se automatski dodati
posle standardnih programa, koji su programirani kod vašeg distibutera.
 Kada je FM prijemnik priključen i uključen, aparat će se automatski
prebaciti na program koji prima signale iz mikrofona u kombinaciji sa
spoljašnjim bežičnim FM predajnicima.
Ukoliko `elite samo FM prijemnik, mo`ete pre}i na slede}i program koriste}i
taster za promenu programa.
Sa postavljenim FM prijemnikom,taster slušnog aparata može se u bilo koje
vreme koristiti za povratak i prelazak sa standardnih programa na FM
programe.
Za dodatna uputstva u vezi korišćenja FM prijemnika, konsultujte vašeg
distributera
Redovno odr`avanje Va{eg slu{nog aparata

Va{ slu{ni kanal proizvodi u{nu mast (cerumen) koja mo`e zapu{iti kanalni ulo`ak. Zbog toga Va{ slu{ni aparat
poseduje filter koji spre~ava nakupljanje u{ne masti. Obratite se Va{em distributeru za uputstva o posebnom
sistemu za za{titu od u{ne masti, koji Va{ aparat poseduje, i kako se vr{i njegova zamena.

Kada rukujete slu{nim aparatom, dr`ite ga iznad meke povr{ine da bi se, u slu~aju pada, izbeglo o{te}enje
aparata.
                                                      8
Pre no}nog odmora:

    Proverite da se u otvorima kanalnog ulo{ka ne nalazi u{na mast, jer ona mo`e uticati na efikasan rad
    aparata.
    Otvorite poklopac ku}i{ta baterije da biste omogu}ili cirkulaciju vazduha unutar aparata.


^i{}enje aparata:
Pripremljen je niz posebnih alatki za ~i{}enje aparata. Njih treba koristiti kako bi se obezbedilo najbolje
odr`avanje i sa~uvale performanse Va{ih slu{nih aparata.
Čišćenje individualnog uloška

    Odstranite ostatke ušne masti sa individualnog uloška,koristeći četkicu    Očistite ventilacioni otvor, ubacivanjem četkice celom dužinom otvora i lagano
    okrećite.

  Koristite krpu za čišćenje spoljašnosti aparata.

  Zamenite četkicu kada je to potrebno. Samo je izvodite iz drške i ubacite novu.
  Novu lagano ubacite u dršku.

  Četkice je moguće kupiti kod vašeg distributera.
Pranje individualnog uloška

Individualni uložak trba redovno da se pere:

    Odvojte individualni uložak zajedno sa akustičnom cevčicom sa
    zavojnice slušnog aparata

    Operite individualni uložak u mlakoj vodi koristeći blagi sapun. Nemojte
    koristiti deterdžent.

    Isperite sa vodom.

    Prosušite individualni uložak

    Kapljice vode unutar individualnog uloška ili akustične cevčice treba da
    se izduvaju. Pumpica za ovakve slučajeve dostupna je kod vašeg
    distributera.

    Uverite se da su individualni uložak i akustična cevčica potpuno suvi
    pre ponovnog priključenja na slušni aparat.
                                                     9
Zamena akustične cevčice

Akustična cevčica treba da se promeni kad postane žuta ili tvrda.                          Va`na napomena

          Slušni aparat se ne sme nikad prati ili ubacivati u vodu ili bilo kakvu vrstu tečnost.
Kako se menja kanalni uložak


  1. Izvadite cevčicu iz slušnog aparata

  2. Ubacite cevčicu u slušni aparat

  3. Ispravno
Čišćenje Vašeg aparata sa kanalnim uloškom
Da biste odstranili ušnu mast iz cevčice:

  1. Izvadite cevčicu iz slušnog aparata

  2. Ubacite alat za čišćenje celom dužinom cevčice

  3. Izvadite alatku i povežite cevčicu sa slušnim aparatom
Svakodnevno održavanje kanalnog uloška

Dome ne treba čistiti. Kada Vam zatreba ,novi Dome, jednostavno stari odstranite i ubacite novi.
Preporučujemo da se Dome menja jedanput mesečno ili po uputstvima Vašeg distibutera

Zamena kanalnog ulo{ka
Zamena kanalnog ulo{ka je jednostavna. Zamenu vr{ite kada god je to potrebno.


                                                       10
Pomo}u nokta uhvatite kanalni ulo`ak za dno. Zatim ga izvucite. Postavite novi kanalni ulo`ak na zvu~nik, i
proverite da li je sigurno pri~vr{}en.
                       Važna napomena

Kanalni uložak je napravljen od mekanog, medicinski odobrenog materijala. Ukoliko se uložak odvoji i ostane
u ušnom kanalu, on neće prouzrokovati nikakvu ozledu. Ukoliko možete – pažljivo ga izvadite. Ako je
neophodno, neka Vam pomogne druga osoba. Nemojte uložak gurati dublje u ušni kanal. Nemojte zvučnik
slušnog aparata gurati u uho pre nego što je izvaĎen odvojeni uložak. Ukoliko imate bilo kakvih nejasnoća,
obratite se Vašem distributeru.Izbegavanje toplote, vlage i hemikalija
Va{ slu{ni aparat nikada ne smete izlagati ekstremnim temperaturama, npr. ostaviti ga u parkiranom
automobilu na suncu. Nikada ga ne smete izlagati velikoj vlazi, npr. parna kupatila, tu{evi ili jakoj ki{i. Niti se
smeju su{iti u mikrotalasnoj rerni, niti u bilo kojoj drugoj rerni.

Ukoliko je aparat ipak ovla`en pa`ljivo obri{ite baterije, jer vlaga mo`e uticati na njegov rad. Kori{}enje
kompleta za isu{ivanje vlage mo`e pomo}i da se ovi problemi izbegnu i mogu produ`iti radni vek Va{eg slu{nog
aparata. Za dodatne savete obratite se Va{em distributeru.

Kozmeti~ki preparati, sprejevi za kosu, parfemi, losioni posle brijanja, losioni za sun~anje i sprejevi protiv
insekata mogu o{tetiti Va{ slu{ni aparat. Potrebno je da uvek odstranite Va{ slu{ni aparat pre upotrebe ovih
proizvoda i sa~ekate neko vreme da se preparati osu{e pre ponovnog postavljanja Va{eg aparata. Ukoliko
koristite losion obavezno obri{ite ruke pre nego {to u njih uzmete aparat.


Sedam jednostavnih koraka ka boljem slušanju
Potrebno je vreme da biste se navikli na novi slu{ni aprat. Du`ina perioda prilago|avanja razli~ita je kod
razli~itih osoba. Zavisi}e od mnogo faktora, kao {to su iskustvo u prethodnom no{enju slu{nih aparata i stepen
o{te}enja sluha.

1.   U ti{ini Va{eg doma
    Poku{ajte da se priviknete na sve nove zvuke koje ~ujete. Slu{ajte mnogobrojne zvuke iz okru`enja.
    Poku{ajte da prepoznate svaki zvuk imaju}i na umu da }e neki od njih zvu~ati druga~ije nego pre.
    Mo`da }e biti potrebno da nau~ite da ih ponovo prepoznajete. Vremenom }ete se privi}i na zvuke iz
    okru`enja - u suprotnom obratite se Va{em distributeru.
    Ukoliko Vas no{enje sl. aparata zamara, pravite kratke pauze da biste se odmorili. Postepeno, bi}ete
    u stanju da slu{ate pomo}u aparata i u du`im vremenskim periodima. Uskoro, Vi }ete biti u stanju da
    udobno koristite slu{ni aparat preko celog dana.

2.  Razgovor sa drugom osobom
    Sedite sa drugom osobom u tihoj prostoriji. Sedite jedan naspram drugog tako da jasno mo`ete videti
    izraze i pokrete lica te osobe. Tokom razgovora mo`ete ~uti nove glasovne zvuke koji u po~etku
    mogu izgledati kao neprijatni. Me|utim, nakon toga {to se mozak adaptira, vi }ete govor ~uti jasnije
    nego pre.

3.  Slu{anje radija i TV-a
    Prilikom slu{anja TV-a ili radija po~nite sa slu{anjem spikera vesti, zato {to oni, po pravilu, govore
    razgovetno. Posle toga poku{ajte sa slu{anjem drugih TV programa.
    Ukoliko uo~ite te{ko}e u slu{anju radija ili TV-a, Va{ distributer }e Vas posavetovati o dodatnoj prate}oj
    opremi.


                                                        11
4.    Razgovor u grupi
     Razgovori u grupi obi~no su pra}eni povi{enim stepenom okolne buke i iz tog razloga prirodno
     predstavljaju te{ko}u za dobro razumevanje.
     Me|utim, usredsredite Va{u pa`nju na osobu koju `elite da ~ujete. Ukoliko ne razumete neku re~,
     zamolite govornika da je ponovi.

5.    Upotreba telekoila u crkvi, pozori{tu ili bioskopu
     Sve ve}i broj crkava, pozori{ta i javnih objekata imaju instaliran sistem inuktivne petlje. Ovi sistemi
     emituju be`i~ne zvuke koji se registruju preko telekoila u Va{im slu{nim aparatima. Obi~no su takvi
     prostori obele`eni posebnim oznakama. Za vi{e informacija obratite se Va{em distributeru.

6.    Upotreba telefona
     Prilikom kori{}enja telefona postavite telefonsku slu{alicu odmaknutu iznad uha, tako da zvuk iz
     slu{alice direktno ulazi u mikrofon slu{nog aparata. Na ovaj na~in izbe}i }ete pi{tanje u slu{nom
     aparatu i omogu}iti najbolje uslove za razumevanje razgovora. Kada telefonsku slu{alicu dr`ite na ovaj
     na~in, vodite ra~una da govorite direktno u mikrofon telefonske slu{alice, kako biste sagovorniku
     omogu}ili da i on Vas dobro razume.
     Ukoliko Va{ slu{ni aparat poseduje telekoil (a Va{ telefonski aparat ima ugra|enu induktivnu petlju)
     tada, prebacivanjem rada slu{nog aparata na program telekoil mo`ete bitno popraviti prijem zvuka.
     Mnogi elektri~ni ure|aji npr. faks aparati, ra~unari televizijski aparati i sl. emituju magnetne talase.
     Vodite ra~una o tome da Va{ slu{ni aparat bude udaljen najmanje 2 – 3 metra od takvih aparata, onda
     kada koristite telekoil.

7.    Upotreba be`i~nih i mobilnih telefona
      Va{i slu{ni aparati projektovani su tako da zadovoljavaju najo{trije me|unarodne standarde o
      elektromagnetnoj kompatibilnosti. Me|utim nisu svi mobilni telefoni kompatibilni sa slu{nim aparatima.
      Odre|eni stepen poreme}aja je mogu}, zavisno od karakteristika Va{eg mobilnog telefona.
      Ukoliko ne mo`ete da postignete dobre rezultate prilikom upotrebe mobilnih telefona, Va{ distributer }e
      Vas mo}i posavetovati o dodatnoj opremim koja mo`e unaprediti Va{u sposobnost slu{anja.

Kori{}enje Va{ih slu{nih aparata tokom celog dana
Najbolji na~in da obezbedite dobro slu{anje je da ve`bate slu{anje pomo}u aparata sve dok ne budete u
stanju da udobno nosite Va{e slu{ne aparate tokom celog dana.
U ve}ini slu~ajeva neredovno no{enje aparata ima za posledicu da se ne dobija puna korist koju bi aparati
ina~e pru`ili.

Va{i slu{ni aparati Vam ne}e vratiti normalan sluh. Isto tako ne}e spre~iti ili pobolj{ati slu{no o{te}enje koje je
rezultat fiziolo{kog stanja. Me|utim, oni }e Vam pomo}i da bolje iskoristite preostalu sposobnost slu{anja koju
posedujete. Ukoliko posedujete dva slu{na aparata uvek ih nosite obadva.

Najva`nije koristi od no{enja dva slu{na aparata su:
      Sposobnost da lokalizujete izvor zvuka }e se unaprediti.
      Uve}anje sposobnosti razumevanja govora u bu~nom okru`enju.
      Ose}aj potpunije i udobnije zvu~ne slike.


^esti problemi i njihova re{enja
   Simptom         Mogu}i uzrok                   Re{enja

 Nema zvuka     Istro{ena baterija        Promenite bateriju
           Zapu{en otvor za izlaz zvuka   O~istite individualnu olivu

 Isprekidan ili  Zapu{en otvor za izlaz zvuka O~istite individualnu olivu
 uti{an zvuk   Vlaga               Obri{ite bateriju i aparat sa suvom krpicom
         Istro{ena baterija        Promenite bateriju
         Zapušen filter          Kontaktirajte Vašeg distributera
 Pi{tanje     Nepravilno postavljen aparat Ponovo postavite slu{ni aparat
         Nakupljena u{na mast u
         kanalu              Obavite pregled u{nog kanala kod Va{eg lekara
Ukoliko nijedno od gornjih re{enja ne da rezultat, obratite se za pomo} Va{em distributeru.

                                                        12
Me|unarodna garancija

OTICON slu{ni aparati podle`u garanciji koja pokriva sve kvarove u materijalu ili izradi za period od 12 meseci
od dana kupovine. Garancija obuhvata slu{ne aparate, ali ne i dodatnu opremu kao {to su baterije, cev~ica,
filteri protiv cerumena itd.
Kvarovi koji nastanu usled nepravilnog rukovanja ili odr`avanja, prekomerne upotrebe, nezgoda, popravki
vr{enih od neovla{}enih osoba, izlaganje korozivnim sredinama, fizi~kim promenama Va{eg uha, o{te}enja od
stranih tela une{enih u aparat ili nepravilno pode{avanje NISU obuhva}eni garancijom i mogu prouzrokovati
prestanak va`enja garancije.
Navedena garancija nema uticaja na bilo koja prava koja imate prema va`e}em zakonu o trgovini u Va{oj
zemlji. Va{ distributer mo`e izdati garanciju koja mo`e biti povoljnija od navedene. Molimo da se raspitate za
dalje informacije.

Ukoliko je potreban servis
Obratite se Va{em distributeru, koji }e utvrditi kvar i izvr{iti popravku i pode{avanja.

Odobrenja proizvoda, upozorenja i oznake
Slu{ni aparat poseduje radio predajnik koji koristi kratkotalasnu magnetnu indukcionu tehnologiju na 3,84
MHz. Snaga magnetnog polja predajnika je manja od 42 dBµA/m @ 10 m.

Emisiona snaga radio sistema je daleko ispod me|unarodnih dozvoljenih granica za humanu ekspoziciju. Za
pore|enje, zra~enje slu{nog aparata je manje od elektromagnetnog zra~enja npr. halogenih sijalica,
kompjuterskih monitora, ma{ina za pranje. Slu{ni aparat je u saglasnosti sa me|unarodnim standardima o
elektromagnetnoj kompatibilnosti.

Zbog ograni~ene veli~ine aparata sve relevantne oznake date su u ovom dokumentu.

Slu{ni aparat poseduje modul FC: ID: U28FUBTE01 i IC:1350B-FUBTE01.

Ure|aj zadovoljava Odeljak 15, FCC pravila i RSS-210 of Industry Canada.

Rad je uslovljen sa slede}a dva uslova:
  1. ovaj ure|aj ne sme izazvati {tetnu interferenciju
  2. ovaj ure|aj mora primiti bilo koju primljenu interferenciju, uklju~uju}i interferenciju koja mo`e izazvati
    ne`eljene efekte.

Promene ili izmene izvedene na opremi koje nisu izri~ito odobrene od strane Oticona mogu poni{titi FCC
autorizaciju za kori{}enje opreme.


                        UPOZORENJA
Potrebno je da se potpuno upoznate sa narednim op{tim upozorenjima i sa potpunim sadr`ajem ovog
uputstva pre po~etka kori{}enja Va{ih slu{nih aparata.

Slu{ni aparati i baterije mogu biti veoma opasni ukoliko se progutaju ili koriste na neodgovaraju}i na~in. U tom
slu~aju mo`e do}i do te{kih povreda, trajnog gubitka sluha ili ~ak mogu uzrokovati fatalan ishod.


    Slu{ni aparati, njihovi delovi i baterije nisu igra~ke i moraju se ~uvati van doma{aja dece ili bilo koga
    drugog koji ih mogu progutati ili na drugi na~in naneti sebi povrede.

    Nikada nemojte menjati bateriju ili vr{iti pode{avanje aparata u prisustvu beba, dece ili osoba sa
    poreme}ajima u mentalnom razvoju.

    Odla`ite baterije pa`ljivo na mesto na kome ne}e biti dostupna bebama, deci ili osobama sa
    poreme}ajima u mentalnom razvoju.

    Baterije se slu~ajno mogu zameniti sa tabletama. Pre upotrebe lekova uvek izv{ite proveru tableta, da
    ne bi do{lo do zamene sa baterijama.


                                                       13
    Nikada i ni iz kog razloga nemojte stavljati Va{ aparat ili baterije u usta, jer su to glatki predmeti i lako
    mogu biti progutani.

    Ve}ina OTICON slu{nih aparata mogu se opremiti, na poseban zahtev, sigurnosnim ku}i{tem baterije.
    To se posebno preporu~uje za bebe, malu decu i osobe sa poreme}ajem u mentalnom razvoju.

U slu~aju da se progutaju baterije ili slu{ni aparat, odmah se obratite lekaru.

Upotreba slu{nih aparata

    Slu{ni aparati moraju se koristiti prema uputstvu distributera koji }e izv{iti pode{avanje aparata prema
    Va{em stanju sluha. Nepridr`avanje ove naredbe mo`e prouzrokovati iznenadni i trajni gubitak sluha.

    Nikada nemojte dozvoljavati drugima da nose Va{ slu{ni aparat, jer zbog nepravilne upotrebe mo`e
    do}i do trajnog o{te}enja sluha.
Upotreba baterija
     Uvek koristite baterije koje Vam preporu~i Va{ distributer. Baterije lo{eg kvaliteta mogu procureti i
     izazvati telesne ozlede.
     Nikada ne poku{avajte da vr{ite punjenje baterija. U tom slu~aju postoji mogu}nost da one mogu
     eksplodirati i izazvati ozbiljne povrede.
     Nikada baterije nemojte izlagati vatri. Postoji opasnost da one mogu eksplodirati i izazvati ozbiljne
     povrede.

Prestanak rada slu{nog aparata
    Slu{ni aparat mo`e prestati da funkcioni{e, na primer ako je baterija istro{ena ili je otvor ulaska zvuka
    za~epljen vlagom ili u{nom ma{}u. Morate biti svesni ove mogu}nosti, posebno kada se nalazite u
    saobra}aju ili ste na neki drugi na~in zavisni od zvu~nih znakova upozorenja

Interferencija
    Va{ slu{ni aparat je kompletno testiran na interferenciju, u skladu sa najstro`ijim me|unarodnim
    standardima. Ali stalni tehni~ki razvoj donosi nove proizvode na tr`i{te koji emituju elektromagnetno
    zra~enje, koje mo`e dovesti do ne`eljene interferencije u aparatu. Primer za to su indukcioni {tednjaci,
    alarmni sistemi u trgovinama, mobilni telefoni, fax aparati, personalni ra~unari, X zraci, komjuterska
    tomografija itd.
    Va{i slu{ni aparati projektovani su tako da zadovoljavaju najstro`ije standarde o elektromagnetnoj
    kompaltibilnosti. Me|utim Epoq slu{ni aparati mogu izazvati interferenciju sa drugom medicinskom
    opremom. Takva interferencija mo`e isto biti izazvana radio signalima, dalekovodima, metalnim
    detektorima na aerodromima, elektromagnetnim poljima izazvanim drugom medicinskom opremom i
    elektrostati~kim pra`njenjima.

Mogu}i ne`eljeni efekti
    Slu{ni aparati mogu izazvati poja~ano lu~enje cerumena (u{ne masti).
    Pored toga materijali, koji su ina~e nealergentni, mogu izazvati iritaciju ko`e.

Obratite se va{em lekaru ukoliko do|e do bilo koje od ovih pojava.

Sigurnosni zahtevi u vezi upotrebe Direct Audio Imput (DAI) stopice
    Bezbednost slu{nih aparata sa DAI (Direct Audio Imput) stopicom odre|ena je ja~inom signala
     spoljnjeg izvora. Kada je DAI stopica povezana sa aparatima koji se uklju~uju u izvor elektri~ne
     energije od 220V tada ti aparati moraju zadovoljavati IEC-60065, IEC-60601 ili druge odgovaraju}e
     sigurnosne standarde.

Upozorenje za izdavaoca slušnog aparata korisniku

    Posebna pažnja treba da se obrati prilikom odabira, podešavanja i korišćenja slupšnog aparata kada
     maksimalni izlazna snaga prelazi 132 dB SPL (IEC 711), jer postoji opasnost od pogoršanja stanja
     sluha kod korisnika.

                                                         14
Oticon ovim izjavljuje da je ovaj slu{ni aparat u saglasnosti sa su{tinskim zahtevima i ostalim relevantnim
zahtevima Direktive 1999/5/EC. Deklaracija o konformitetu mo`e se pribavitu kod:
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark


                    GARANTNI LIST

    Ime vlasnika:

    Naziv i adresa distributera:  AUDIOVOX D.O.O.

                    B EOGRAD, Zeleni venac br. 6/I

    Telefon distributera:      011 / 26-21-071

    Datum prodaje:

    Garantni rok: 12 meseci.

    Model levo:                    Serijski broj:

    Model desno:                   Serijski broj:

    Veli~ina baterije: 312

    Pe~at i potpis prodavca
                    Audiovox d.o.o.
           11000 Beograd, Zeleni venac 6/I, Tel/Fax: 26-32-827 i 26-21-071
           21000 Novi Sad, Masarikova 18, Tel/Fax: 459-494
           18000 Ni{, Sremska 5a, Tel/Fax: 232-366
           16000 Leskovac, Prvomajska 10, Tel: 51-401
           26000 Pan~evo, 6.oktobra 21, Tel: 317-546
           32000 ^a~ak, Kneza Milo{a 63, Tel: 225-761
           37000 Kru{evac, Veselina Nikoli}a 11, Tel/Fax: 446-451
           36300 Novi Pazar, Kompleks JEZERO, Tel/Fax: 323-877
           19000 Zaječar, Kursulina bb, Tel/Fax: 423-470
           14000 Valjevo, Vlade Danilovića 48, Tel/Fax:
                                                    15

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:7
posted:1/21/2011
language:Serbian
pages:15