Disciplina Activitate educativa scolara si extrascolara(consiliere (1) by pptfiles

VIEWS: 1,047 PAGES: 11

									   Aria curriculara :
CONSILIERE SI ORIENTARE,ACTIVITATI EDUCATIVE SCOLARE SI EXTRASCOLARE
       An scolar 2008/2009
       Inspector de specialitate :prof.Ion Costea

       A.Consiliul Consultativ al Educatiei

1.prof.Balazs Denes,inspector scolar general adjunct
2.prof.Ion Costea,inspector scolar de specialitate
3.prof.Daniela Chira,Col.Nat.”G.Cosbuc”,Nasaud
4.prof.Grigore Grapini,director,Palatul Copiilor,Bistrita
5.prof.Adina Inceu,Gr.Sc.Agricol,Bistrita
6.prof.Livia Voda,Scoala Generala”Stefan cel Mare”,Bistrita
7.prof.Viorica Zagrean,Scoala Generala”Lucian Blaga”,Bistrita

       B. Profesori metodisti,
1.prof.Grapini Grigore,Palatul Copiilor,Bistrita,        gr I  Ed.fizica
2.prof.Buia Dorina,Clubul Copiilor,Nasaud,           gr.I  Protectia mediului
3.prof.Voda Livia,Scoala Generala “Stefan cel Mare”,Bistrita,  gr.I  Ed.fizica
4.prof.Bumbu Silvia Liceul cu Program Sportiv,Bistrita     gr.II  Matematica
5.prof.Runcan Claudiu,Sc.Gen.Sangeorz-Bai            gr.II  Ed.fizica
6.prof.Danila Ligia,Scoala Generala « L.Rebreanu »,Beclean,   gr.I  Istorie
7.prof.Molnar Simona,Liceul “C.R.Vivu”,Teaca,          gr.I   Ed.fizica
8.prof.Kovacs Stefan,Scoala Generala “M.Eminescu”,Nasaud    gr.II  Ed.tehnologica
9.prof.Bodasca Mugurel,Gr.Sc.”R.Petrescu,Prundu-B”       gr.I   Biologie
10.prof.Ienciu Maria,Gr.Sc.Telciu                gr.II  Ed.muzicala
          C. LEGISLATIE/METODOLOGII

      Ordinul M.E.C.T.Nr. 32927/23 .05.2006 « Incepand cu anul scolar 2006/2007 in toate unitatile de invatamant
este recomandata parcurgerea unui modul Educatie pentru Sanatate cel putin pe un ciclu de invatamant »
          Programe scolare valabile pentru orele de Consiliere si Orientare
 Ordinul 5286/9.10.2006,cls.I-IV,V-VIII
 Ordinul5287/9.10.2006,cls.IX-XII
 Ordinul 5288/3488/23.08.2006,cls.XI-XII,ruta directa si cls.XII-XIII ruta progresiva
 Ordinul;5235/1.09.2008 pentru C.S.E.I.

          Art.46 Convocarea adunarii generale pentru alegerea Comitetului de parinti are loc in primele 30 de
zile de la inceperea anului scolar
          Art.49 La nivelul fiecarei unitati de invatamant functioneaza Consiliul Reprezentativ al
Parintilor/Asociatia Printilor
          Art.50. C.R.P .este compus din presedintii Comitetelor de parinti ai fiecarei clase
          Art.51.C.R.P. isi desemneaza reprezentantul in organismele de conducere ale scolii.
          C.R.P. poate decide constituirea sa in asociatii cu personalitate juridica
          Dirigintele/invatatorul va parcurge tematica din programele in vigoare,aprobata prin ordinele
ministrului Nr..5286, Nr.5287/2006 si Nr.5288/2006 pentru aria curriculara “Consiliere si Orientare “
          Prevederile art.51,alin 4. din Legea Nr. 128/1997 privind Dirigentia se aplica la forma de invatamant
seral.La forma de invatamant cu frecventa redusa indemnizatia de diriginte se acorda numai pentru lunile in care se
organizeaza sesiunile de predare-evauare
          Art.19.Cap.III,alineatul f.-Directorul numeste invatatorii/dirigintii si C.P.P.E.S.E.,care este si seful
Comisiei dirigintilor ,in urma consultarii sefilor de catedra,cu respectarea principiului continuitatii si performantei.
             D. Optionale
“Educatie pentru Sanatate in Scoala Romaneasca”
“Creeaza-ti mediul “-Scoala Generala “A.Iancu”,unitate pilot
“Educatie pentru Cetatenie Democratica “
“Caracterul mai intai ! “
“Educatia ecologica si de protectia mediului”-Programa scolara aprobata prin Ordinul 1862/30.08.2007
“Educatia parintilor”
“Media,o educatie de calitate”


         Recomandari pentru introducearea optionalului “Consiliere si Orientare”
      Introducerea optionalului in fiecare din cei 4 ani

Aceasta este optiunea recomandata datorita urmatoarelor considerente:
-necesitatea dezvoltarii personale,sociale si a planificarii aspectelor ce tin de viitoarea ocupatie si cariera;
-curriculum-ul are o structura inchegata,intre obiectivele si continuturile fiecarui an de studiu exista continuitate ;
-curriculum-ul este construit pe principiul invatarii in spirala,in fiecare an consolidandu-se aspectele acumulate
anterior,adaugamndu-se si aspecte noi,specifice nevoilor individuale si ale clasei de elevi pentru fiecare nivel de varsta
/scolaritate ;

     Introducerea optionalului “Consiliere si Orientare” numai in anumiti ani ai ciclului primar,in functie
de nevoile si specificul clasei de elevi

Aceasta este o optiune posibila datorata urmatoarelor considerente :
-curriculum-ul este construit pe principiul modular ;fiecare an de studiu are obiective , activitati , continuturi si modalitati
de evaluare proprii , fiind integrat in logica invatarii ;
-datorita construirii curriculum-ului pe principiul invatarii in spirala , continuturile anilor de studiu precedenti se reiau in
fiecare modul la nivelul de intelegere si de dificultate specific varstei , nevoilor individuale si ale clasei de elevi ;

Proiectarea anuala si semestriala a activitatii dirigintelui
Planificarea anuala

Modulul   Ob.de referinta/Competente specifice     Continuturi          Tema   Nr.ore   Saptamana
Autocu    1.1.Identificarea relatiei dintre valorile  1.1.Autocunoasterea
Noastere si personale.auto-eficienta,auto-eficacitate   Auto-eficienta
dezvoltare Si succes                   Auto-eficacitate
personala                         Calitati si valori personale
     Planificarea semestriala

Modulul    Continuturi  Tema      Data      Ob de ref.  Strategii de realizare      Modalitati
                               Comp.specif. Metode     Mijloace      De ev.
                                                      Feed-backCalendarul activitatilor educative ale clasei

Evenimentul       Activitati        Responsabili       Parteneri        Data/Locatia
        E. Proiectul orei de dirigentie
Data
Tema/Subiectul
Obiectivul activitatii
Strategii de realizare
Scenariul propriu-zis
1.Organizarea clasei in vederea desfasurarii activitatii
2.Motivarea elevilor
3.Anuntarea temei si a obiectivului activitatii
4.Desfasurarea activitatii
5.Asigurarea feed-back-ului

       F.COMISIA METODICA A ARIEI CURRICULARE “Consiliere si Orientare,activitati educative “
Constituirea Comisiei metodice a dirigintilor : minimum 4 diriginti
In cazul grupurilor scolare se pot organiza subcomisii:nivel liceal si S.A.M.,cu responsabili de subcomisie
COMPONENTA COMISIEI :dirigintii,profesorii psiho-pedagogi din C.A.P.
DOCUMENTELE COMISIEI :
Decizia de numire
CV-ul sefului Comisiei metodice
-componenta Comisiei ;responsabilitati ;
-planificari anuale si semestriale ;
-proiecte de activitati educative/ore demonstrative in cadrul Comisiei –avizat de C.A.
-Calendarul activitatilor extracurriculare proprii –avizat de Consiliul de Administratie
-Programul de parteneriat educational cu :familia/comitetul de parinti , cu comunitatea locala ,cu ONG-uri ,cu agenti
economici ;
-referate,proiecte didactice si procesele-verbale ale sedintelor comisiei ;
-Rapoarte periodice,semestriale,anuale-avizate de Consiliul de Administratie
-programul de activitate al Comisiei elaborat dupa modelul prevazut in Ghidul “Repere privind activitatea educativa” ;
-activitatea Consiliului Consultativ al Elevilor (componenta Consiliului , Regulamentul de functionare , tematica
intalnirilor);
-activitatea Consiliului Reprezentativ al Parintilor/Asociatiei Parintilor(componenta Consiliului/Asociatiei , tematica
intalnirilor , materiale sustinute/prezentate , procese-verbale )

               Structura programului Comisiei dirigintilor

Nr.crt Obiective            Masuri           Resurse umane       Termen       Evaluare
                    actiuni       Responsabili    Parteneri
1.   Optimizarea relatiei de     Monitorizarea              Dir/.dir.adj           Rap.sem.
    comunicare elevi-profesori   Act.cons.prof.cls.                            Teste
                    Act.demonstr.    Cls.                Oct.      Chestionare
                    Masa rotunda                CJAP


        G..DOCUMENTELE DIRIGINTELUI
-catalogul clasei ;
-caietul dirigintelui ;
-fisa psihopedagogica a fiecarui elev(insoteste traseul elevului,Cf.Strategiei nationale de prevenire a violentei in mediul
scolar);
NOTA :Modelul de planificare este cel precizat in Ghidul « Repere privind activitatea educativa”/Scrisoarea metodica
         Documentele C.P.P.E.S.E.
Decizia de numire;
-curriculum vitae ;
-norme,instructiuni,regulamente,programe,proiecte,planuri cadru Consiliere/Orientare ;
-adrese primite/transmise ;
-proiecte de lectii,planificari,documente privind evaluarea,rapoarte prezentate ;
-plan managerial propriu privind activitatile educative si extrascolare avizat de C.A. ;
-programul activitatilor educative scolare si extrascolare avizat de C.A conceput pe o perioada de cel putin ½ an avand
ca generic un drept al copilului.
-evidenta formatorilor ;
-rezultate obtinute la concursuri,festivaluri,act.extrascolare ;
-baza de date :-starea disciplinara ;
         -absenteism ;
         -abandon scolar ;
         -delincventa juvenila ;
         -programe de prevenire ;
-evidenta dirigintilor si a claselor ;
-activitati de formare a profesorilor diriginti ;
-comisia de alocare a burselor scolare
-legaturi/schimburi scolare nationale/internationale ;

      H..Centre metodice de formare
1.Centrul metodic BISTRITA

-cuprinde scolile generale , colegiile nationale , grupurile scolare din municipiul Bistrita , cartierele Viisoara , Sigmir ,
Slatinita , Unirea , Ghinda , scolile generale Sieu-Magherus , Budacu de Jos , Cetate , Dumitra , Dumitrita si localitatile
componente.
 Responsabil de centru
a.Colegii nationale/grupuri scolare :prof. Daniela Hatfaludi,Liceul cu Program Sportiv,Bistrita
b.Scoli generale :prof.Viorica Zagrean,Scoala Generala « Lucian Blaga »,Bistrita

2.Centrul metodic SANGEORZ- BAI
 -cuprinde unitatile de invatamant din localitatile: Sangeorz -Bai,Maieru,,Sant,Rodna
Ilva Mica,Lesu Ilvei si localitatile componente.
Responsabil de centru :prof.Runcan Claudiu,Scoala Generala Sangeorz Bai

3.Centrul metodic NASAUD
 -cuprinde unitatile de invatamant din localitatile :Nasaud,Feldru,Rebrisoara,Telciu,
Rebra,Parva,Salva,Runcu-Salvei,Romuli,Cosbuc,Nimigea si localitatile componente.
Responsabil de centru :prof.Chira Daniela,Colegiul National « George Cosbuc »

4.Centrul metodic BECLEAN
 -cuprinde unitatile de invatamant din localitatile :Beclean,Sintereag,Sieu-Odorhei,
Braniste,Chiochis,Nuseni,Chiuza,Uriu,Zagra,Negrilesti,Reteag,Ciceu-Giurgesti,Caianu-Mic,Spermezeu,Tarlisiua         si
localitatile componente.
Responsabil de centru :prof.Ligia Danila,Scoala Gen. « L.Rebreanu »,Beclean

5.Centrul metodic ILVA MARE
 -cuprinde unitatile de invatamant din localitatile :Ilva-Mare,Lunca Ilvei,Magura Ilvei,Poiana- Ilvei si localitatile componente.
Responsabil de centru :prof.Berengea Pavel,Scoala Generala Ilva-Mare

6.Centrul metodic PRUNDU-BARGAULUI
 -cuprinde unitatile scolare din localitatile :Prundu-Bargaului,Tiha-Bargaului,Bistrita-Bargaului,Josenii-Bargaului,Livezile
si localitatile componente.
Responsabil de centru :prof.Mugurel Bodasca,Gr.Sc. »Radu Petrescu »Prundu-Bargaului
7.Centrul metodic SIEU
 -cuprinde unitatile de invatamant din localitatile :Sieu,Sieut,Mariselu,Monor si localitatile componente.
Responsabil de centru :prof.Tifrea Margareta,Scoala Generala Sieu

8.Centrul metodic TEACA
 -cuprinde unitatile de invatamant din localitatile :Teaca,Galatii-Bistritei,Milas,Urmenis,Silivas si localitatile componente.
Responsabil de centru :prof.Molnar Simona,Liceul »C.R.Vivu »Teaca

9.Centrul metodic LECHINTA
 -cuprinde unitatile de invatamant din localitatile :Lechinta,Matei,Sanmihai,Budesti,
Micesti si localitatile componente.
Responsabil de centru :prof.Barar Tincuta ,Gr.Sc.Lechinta

             E .Programe/proiecte derulate/in derulare :

 1.Programul National “Educatie pentru Sanatate “(270 unitati de invatamant , 6340 elevi sunt cuprinsi in activitati
curriculare , 36.487 elevi sunt implicati in activitati extrascolare si extracurriculare)
   Proiectul “Impreuna pentru o sanatate mai buna”,partener A.S.E.F.(in proiect sunt inclusi elevii claselor IX-XII )
   Proiectul “Si eu mananc sanatos”,partener Kraft Romania(in proiect sunt incluse clasele a III a din municipiu si din
orasele Beclean , Sangeroz-Bai si Nasaud)
   Proiectul “Sare iodata,sare desteapta”
 2.Programul National “Educatie pentru Cetatenie Democratica” (30 scoli din mediul rura , 15 din mediul urban ; 19 licee
din mediul urban si 5 din rural);
 Proiectul “Media-o educatie de calitate”-10 unitati rural/urban;
 Proiectul “Educatia parintilor”       10 unitati rural/urban;
 3.Programul National de Educatie ecologica « Un copil,un copac » , proiecte de mediu/proiecte de educatie
ecologica /Eco-scoala etc (34 unitati de invatamant , 1490 elevi sunt cuprinsi in activitati curriculare , 33.894 elevi sunt
implicati in activitati extrascolare si extracurriculare)
 4.Programul « Caracterul mai intai ! “(2005-pilotarea programului;2005 , 2006 , 2008 formarea cadrelor didactice-161
cadre didactice formate );
 5.Proiectul de prevenire a infractiunilor silvice : »S.O.S. Padurea »
 6.Proiectele de prevenire a consumului de substante
 « Mesajul meu antidrog ! » parteneri Centrul Judetean Antidrog , A.N.A.(participa elevii claselor V-XII)
  Concursul de proiecte antidrog” Impreuna »
  Proiectul de prevenire a consumului de alcool “Infrunta realitatea”(clasele VII-XII din municipiu) partener Asociatia”
Sf.Ap.Petru si Pavel”,Bistrita
  Proiectul de prevenire a bolilor cu transmitere sexuala si a consumului de droguri -partener Fundatia “Moralia”
  Proiectul “Clase fara fumat”,Scoala Generala “L.Rebreanu”Beclean,Colegiul Tehnic infoel,Bistrita
 7.Proiectul de prevenire a delincventei juvenile si a comportamentului deviant (se deruleaza in toate unitatile de
invatamant)
 8.Proiectul de sprijinire a vietii asociative a elevilor/parintilor (Consiliul Consultativ al Elevilor ,Consiliul Judetean al
Elevilor,Consiliul Copiilor « SPUNE !”,Consiliul parintilor
 9.Proiectul de prevenire a absenteismului si abandonului scolar(in toate unitatile de invatamant)
 10.Proiectul de cunoastere a drepturilor copilului « Drepturile copiilor sunt lege !”
 11.Proiectul de prevenire a traficului de persoane “Adolescentii , actori impotriva traficului de persoane”partener Asociatia
ProFamilia (se deruleaza in toate liceele din judetul Bistrita-Nasaud)
 12.Proiectul de prevenire si combatere a violentei in familie (se deruleaza in toate unitatile de invatamant)
 13.Proiectul “Alcoolul nu te face mare”, partener Asociatia “Berarii Romaniei” (35 unitati de invatamant , 239 cls. , 5570
elevi)
 14.Proiectul »Educatie rutiera-educatie pentru viata »(se deruleaza in toate unitatile de invatamant)
  Proiectul “Patrule scolare de circulatie”(se deruleaza in 35 unitati de invatamant)
 15. Proiectul « Avocatul elevilor »
 16.Proiectul « Europa la liceu « (se deruleaza in toate unitatile de invatamant cu clasele IX-XII)
 17.Proiectul « Primavara in Europa »
 18.Proiectul “Imbunatatirea controlului TB la copii” (6000 elevi din clasele I-IV,V-VIII,mediul rural si urban)
 19..Proiectul Saptamana Educatiei Globale , 2008 “Interculturalitate si spiritualitate”(90 proiecte , 7 parteneriate , 15.200
elevi si 2800 cadre didactice implicate)


    F. Planificarea activitatii de formare continua a directorilor adjuncti/coordonatorilor de proiecte si programe
educative scolare si extrascolare

Nota:Activitatea metodica se deruleaza conform Graficului postat pe site-ul I.S.J., pagina “Consiliere si
Orientare,activitati educative”

								
To top