Docstoc

tom tat jstl tieng viet

Document Sample
tom tat jstl tieng viet Powered By Docstoc
					TÓM TắT JSTL
Tại sao lại đưa ra JSTL? Các Expression Language java cung cấp có đủ cho các bạn cảm thấy thoải mái khi viết 1 trang jsp không. Nếu câu trả lời là không thì JSTL sẽ làm cho các được thỏa mãn với sự tiện dụng của nó. Để sử dụng được JSTL đầu tiên bạn phải add thư viện này vào project của mình. Trong NetBean6.5 bạn có thể add vào như sau: Trong mục Project Properties. Chọn Library.Nhấp button Add, và chọn tên thư việ mà Netbean6.5 đã cung cấp trong lúc cài đặt đó là JSTL1.1 Đây là hình ảnh minh họa:

Sau đó trong trang jsp muốn sử dụng JSTL khai báo sử dụng thư viện mà bạn vừa add vào
<%@ taglib prefix="tiền tố" uri="đường dẫn tới 1 phần trong thư viện mà bạn muốn sử dụng" %> Ví dụ:

<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">

<title>Tut_JSTL</title> </head> <body> <h2>Simple jstl tag</h2> Tổng của: 1+2= <c:out value="${1+2}"/> </body> </html>

Nếu không dùng jstl như ở trên ta viết như sau: <%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> <title>Tut_JSTL</title> </head> <body> <h2>Simple jstl tag</h2> Tổng của: 1+2= <%=1+2%> </body> </html> Chả thấy khác nhau là mấy cả có khi không dùng jstl lại đơn giản hơn ấy chớ. Hãy đợi đó. Xem tiếp ví dụ này xem Tính tổng 2 số a và b in ra kết quả trong 1 trang jsp: <%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> <title>jstl example</title> </head> <body> <h2>Simple jstl tag</h2> <form action="my_jstl1.jsp" method="get"> A:<input type="text" name="a"><br>+<br> B:<input type="text" name="b"><br> <input type="submit" value="="> </form> <%

if (request.getParameter("a") != null&&request.getParameter("a").trim().length()>0&request.getParameter("b") != null&&request.getParameter("b").trim().length()>0){ int a = new Integer(request.getParameter("a").trim()); int b = new Integer(request.getParameter("b").trim()); int result = a + b;%> <%=result%> <%}%> </body> </html> Còn nếu dùng jstl thì như sau <%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> <title>jstl example</title> </head> <body> <h2>Simple jstl tag</h2> <form action="my_jstl2.jsp" method="get"> A:<input type="text" name="a"><br>+<br> B:<input type="text" name="b"><br> <input type="submit" value="="> </form> <c:out value="${param.a+param.b}"/> </body> </html> Kết quả trả về như sau:

Thế nào, các huynh đệ đã thấy sự lợi hại, và tiện dụng của nó rồi chứ. Nếu thích thú thì tiếp tục đọc. Còn nếu không thì nán lại xem có gì hay nữa không nè :D Trước khi đi tiếp, mình giải thích <c:out value="${param.a+param.b}"/> “param “ là cái quái gì thế nhỉ?? Do you confuse?? Đơn giản thôi. Đừng có hiểu phức tạp quá. Hãy hiểu 1 các nôm na trước khi muốn hiểu rõ nó(Đây cũng là 1 phương pháp hay đó chứ „just my experience‟). Bạn chú ý đoạn sau: <form action=" my_jstl2.jsp" method="get"> A:<input type="text" name="a"><br>+<br> B:<input type="text" name="b"><br> <input type="submit" value="="> </form> Sau khi ta nhấn nút “=” các tham số a và b sẽ được gửi đi (gọi là parameter).Trong form nếu ta dùng phương thức Get (method = GET ) ta có thể thấy a và b trên browser như ở dưới http://localhost:7373/tut_jstl/myFirstJstlPage.jsp?a=6&b=8 Khi nhấn nút “=” thì các tham số sẽ truyền đi và được gửi tới trang my_jstl2.jsp. Để lấy thông tin được gửi đi ta dùng 1 biến ẩn param.x trong đó x là thuộc tính được gửi đi trong form.Như vậy param là đối tượng lưu các tham số được truyền đi(param là đối tượng không tường minh tương tự như request và response trong 1 trang jsp). Để hiển thị kết quả sau khi tính toán ta dùng cú pháp sau: Để hiển thị kết quả sau khi tính toán ta dùng cú pháp sau:

<c:out value="${param.a+param.b}"/> Qua 2 ví dụ cơ bản trên các bạn đã thấy sự thuận tiện khi dùng JSTL.

Sau đây là nhưng thẻ JSTL thường dùng và tác dụng của nó
Thẻ <c:out value=”${param.x}”> <c:set var=”tên biến” value=”giá trị của gán vào cho biến”/> <c:url var=”tên biển” value=”đường dẫn tới trang đích”> <c:param name=”” value=””/> <c:if test=””> </c:if> <c:choose> <c:when test="dieu kien kiem tra"> Do something here </c:when> <c:otherwise> Do another thing here /> </c:otherwise> </c:choose> <c:forEach items="${paramValues.color}" var="item"> <c:out value="${item}"/> &nbsp; </c:forEach> Tác dụng Xuất ra mành hình tham số x được lấy từ biến param Gán giá trị vào tên biến Gán đường dẫn trang đích vào tên biến. Thẻ này thường được dùng kết hợp với thể con <c:param name=”” value=””> Gán tham tên biển cần truyền đi và giá trị của biến đó Tham số test là bắt buộc, dùng để kiểm tra điểu kiện đún hay sai Tương đương if else trong các ngôn ngữ lập trình

Tương tự vòng lặp foreach trong các ngôn ngữ lạp trình Chú ý: paramValues được dùng nếu biến được truyền đến là 1 mảng

Đó là những gì cơ bản nhất về jstl, Sau đây là 1 vài ví dụ mình đã viết lại dựa trên hướng dẫn của 1 số ebook. Các bạn chạy thử và xem các thẻ trên được ứng dụng thế nào nha 1.hello2 2.shopping Chú ý: Các bạn cần Glassfish server khi chạy 2 ví dụ trên
Link download http://www.box.net/shared/79s71vq2ir


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags: jstl
Stats:
views:2899
posted:6/7/2009
language:Vietnamese
pages:5
Description: tom tat jstl