001 Anjani 01 02 by nakathalu

VIEWS: 7,805 PAGES: 8

									          "§Ê¡Áô ³Â¦ÁÏœÁëÏ ¥Ä§ÁÅ ¥Á  ‚ÏýÍà §Â©Â¨Ã" €ÏžÃ €Ïüþà £Ã¨÷ð úÁƬÁÅàþÁä
       §Á©ÃœÍ. ‡ÏžÁōÁþÁäýÅÛ ¡ÁëªÂä§ÁãÁϏ úÁƪ™ÁÅ §Á©Ã. "§Ê¡Áô ¡ÁÏ™ÁÁ ÁžÂ.
       €ÏžÁōÁþÃ..." €ÏžÃ €Ïüþà œÁþÁ úÁÆ¡Áô™ÁÅ©Ê¨ÃœÍ ýʣè÷ ¡ËþÁ §ÁÅžÁÅâœÁÆ.
       œÁ¡ÁåžÁÏý§ €þÁäýÅÛ ¥ÉÅÿÁÏ¡ÉýÃÛ, ¥ÉÅœÁàÏ ¥ÄžÁ œÁ¨Æ±Â™ÁÅ Âþà €žÃ €©ÁôþÍ
       ÂžÍ €ÏüþÍà €§ÁãÏ Â¨ÊžÁÅ.
          "ˆ¥Ãýà œÁ¨Æ±Â§ÁÅ, ©Á³Âà§Â, §Â§Â?"
          "©Á³ÂàþÁŨÉÏ™Ã." €þÁä œÁ§ÂíœÁ "ˆ¥Ãýà £Â£Æ €ÏœÁ ¥ÉÅÿÁ¥Á ÂýÏ? œÁ¡ÁåÁ
       §ÁÏ™Ã. ¥ÄÍ¬ÁÏ ‡žÁŧÁÅúÁƬÁÅàÏýÂ." €þà ©É®Ãò±Í¦ÏžÃ.
          §Á©ÃÃ ‡©Á§ÃÏýÍËþÂ, €ÏžÁŨÍþÁÆ ¢Ä¬ÁÅ ¨Ê™Ä¬÷ ‚®ÁòÁÅ ©É®Âò¨ÏýÊ ú¨Â
       £É§ÁōÁÅ. ‡©Á§ÃœÍþÁÆ ‡ÁÅÑ©ÁÂ ¡Á§ÃúÁ¦ÁÏ ¡ÉÏúÁō͙ÁÅ. ‡ÏœÁ¬Ê¡ÁýÃÄ ŠÁÑ™Ê
       „Ïý™ÁÅ. ¥Á ÂýÂì™Ê ÌžÃâ ¥Á Âý¨Å Áƙ £ÂÂ €¨ÍúÃÏúà ¨ÂüÍ÷ Â
       ¥Á ÂýÂì™ÁœÂ™ÁÅ. €ÏžÁÅÊ €œÁÂ™ÁÅ ¢Ã¬ÁÅ¨Í ü¦þ÷ €¦þÁ¡ÁåýÃþÁÅÏúÄ €œÁþÁÏýÊ
       €ÏüþÍà €¤Ã¥Á ÂþÁÏ.
          ¥Á§Âä™ÁÅ ¡ÁÏ™ÁÁ §Íüþà ŠÁ ¢ÉëÏ™ÁÅ ¨Ïú÷ Ã öÁíþìÊà ©É®Âò™ÁÅ. œÃ§ÃÃ
       §ÁÆ¥Áōà ©ÁúÃÖþÁ žÁÁÓ§ÁÅä쪀 ŠÁýÊ ¨ÍúÁþÁ, ‡¨Â ©É®Âò¨Ã €þÃ. ™Á©Â®ÁòœÍ
       ¥Á ÂýÂì™Â¨Ã €ÏýÊþÊ ±Âë›Ï ¥ÄžÃÃ ©Á¬ÁÅàϞà œÁþÁÃ. ¬Á§ÃÂÓ §ÁÅþÁä§ÁÁÅ ýÃë¥÷ Â
       œÁ¦Á Â§Ë ©É®Âò™ÁÅ €Ïüþà ‚ÏýÍÃ. €œÁþÁÅ §ÂÂþÊ ©ÄŸÃ œÁ¨Å¡Áô Á™Ã¦Á ¡ÉýÃÛ ¨Í¡Á¨
       ™Âë¦Ï÷ §ÁÆ¥ÁŨ͍à œÄ¬ÁōÁÅ©É®ÃòϞà €ÏüþÃ. ¬Äíý÷ œÉúÃÖ ¡ÉýÃÛÏžÃ.
          "‡©Á§ÁÆ ÁþÁ¡Á™Á§ÊÏ, ‡ÁÑ™Á ¥Ä©Â®ÁÅò?" €þÁ™ÃÂ™ÁÅ §Á©Ã. "€¥Á Âé,
       þÂþÂä, úɨÄì €ÏžÁ§ÁÆ ¬ÃþÃ¥Á ɮÂò§ÁÅ. þÊþʥɠ¥ÄÍ¬ÁÏ ©É¦ý÷ úʬÁÅàþÂä, ¥Ä§ÁÅ
       ©Á³ÂàþÁþÂä§ÁŏÂ!" €ÏžÃ €ÏžÃ §ÁÏü÷ üÆê¬÷ ýʣè÷ ¡ËþÁ ¡É™ÁÅœÁÆ. œÁþÁÅ
       ÁýÅۍÁÅþÁä ü§ÉØý÷ úħÁ ¥Á§Ä þˬÁŏ „ϞʥÉÂ, ¡Ëý ü§à ü§à ±ÍœÍÏžÃ. §ÉÏ™ÁÅ
       úÊœÁŨÁÅ €ÏžÁþÁýÅìþÂä¦ €Ïüþà §Ì¥ÁÅé¨Å. ŠÁ³Â§Ã ©Ã™Á ¥ÉÅÿÁÏ©Ë¡Áô
       úÁƪ™ÁÅ §Á©Ã. ©Ã™Á ˆ¥ÁþÂä €þÁōÁÅÏýÅϞʥÉÂþÁþà úÁÆ¡Áô¨Å œÃ¡ÁôåÁÅþÂä™ÁÅ.
       €Ïüþà ¥Á ÂœÁëÏ €žÊÏ ¡ÁýÃÛÏúÁō͍ÁÅϙ ¡Êìý÷ ¨Í €þÄä ¡ÁÁÑ¡ÁÁÑþÁ ¬Á§ÁÅâœÁÅÏžÃ.
       ‹§ÁúÁÆ¡Áô¨ÍàýÊ §ÉÏ™ÁÅ¥ÁÆ™ÁÅ ³Â§ÁÅì úÁƪ™ÁÅ ¥É ‡žÁ©Ë¡Áô.
          €þÄä €¥Á§ÃÖþÁ œÁ§ÂíœÁ ¡ÁÁÑþÁÅþÁä ÁŧÄÖ¨Í ÁƧÁÅÖþà €œÁþéˡÊ
       úÁÆ™Á³ÂÃÏžÃ. 'ú¨ ³Âé§÷ۏ „þÂä™ÁÅ ÁŧÂë™ÁÅ' €þÁōÁÅϞà €ÏüþÃ. ¥ÁÏúÃþÄ®ÁÅò
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
       Â©Â¨þÁÂþÊ œÊ©Á™ÂþÍà ©É®ÃòÏžÃ. €Ïüþà ©É®ÃòþÁ §ÉÏ™ÁÅ þåô¨ÁÅ ÃúÉþ÷
       ¨ÍþÁÅÏúà É©ÁôíþÁ ÊÁ ©ÃþáÃÏúÃÏžÃ. Á£Á£Â ¡Á§ÃÉœÁÅàÉ®Âò™ÁÅ §Á©Ã.
          §Á©Ãþà úÁÆ™ÁÂþÊ €¥Á ÂÏœÁϏ ©ÂýʬÁōÁÅÏžÃ. "ˆ¥ÃýÃ... ˆ¥ÃýÃ?" €þÂä™ÁÅ
       §Á©Ã £ÃœÁà§Á±ÍœÁÆ. "‡... ‡¨Á..." €ÏžÃ œÁ™Á£™ÁÅœÁÆ. "‹¬÷ €ÏœÊþÂ...
       ˆÏ¢Á§Âí¨ÊžÁÅ... ¤Á¦Á¡Á™ÁÁÏ™Ã..." €ÏýÆþÊ œÁþÁ §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨþÄ ©Ã™Á úÁÅýÆÛ
       ©Ê¬Ã £¨ÏÂ œÁþÁÊ¬Ã ÿÁœÁÅàÁÅþÂä™ÁÅ. €¡Áôå™ÁÅ ±Âë§ÁϤÁÏ €¦ÏžÃ €œÁþÃ
       ±ÂÏýŨÍþà £ÅüÃ؏™à ©Ä§ÁϏÁÏ. ÁÏýÍë¨÷ úʬÁōÁÅþÂä™ÁÅ ÂþÄ €ÏœÁ¨ÍþÊ €ÏüþÃ
       œÁþÁ £¨¥ËþÁ §Ì¥ÁÅé¨Ãä €œÁþà ûœčʬà €žÁÅ¥ÁÅœÁÆ, €œÁþà ¥É™Á úÁÅýÆÛ
       úÊœÁŨũʬà ÂšÁϏ €¨ÅìÁűͳÃÏžÃ. £Â÷ ‹¡ÉþÃϏ÷ üÉý÷ ÿÁō÷ð ¬Á©Á§Ã¬ÁÆà
       ©Ã¡Áå™ÂþÍà ¡Áë¦ÁœÃäÏúÃþÁ¡Áô™ÁÅ ¥ÁœÁÅàÂ ¥ÁƨÏÃϞÏÂþÄ €¤ÁêÏœÁ§ÁÏ úÉ¡Áå¨ÊžÁÅ
       €ÏüþÃ.
          ©ÁÏýÁžÃ¨ÍÏúà úÃþÁäÂ £É™÷ §ÁÆ¥Áōà úʧÁōÁÅþÂä§ÁÅ ‚žÁâ§ÁÆ. §Á©Ã ±ÂÏýÅ
       £É¨÷Û …™ÁžÄ¦Á³ÂÃÏžÃ. œÁþÁ úħÂ, ¨ÏÂ¨þà ©Ã¡Ãå Â®ÁòžÁÁÓ§Á ÁÅ¡ÁåÂ ¡Á™ÊªÂ™ÁÅ
       §Á©Ã. ªÁ§Á©ÊÁÏœÍ «Á§ÁÆÛ, £þÄþÁÅ ©Ã¡ÊåªÂ™ÁÅ. €Ï™Á§÷ ©Ê§÷ ¨ÍþÁÅϙà €œÁÂ™Ã
       žÁÏ™ÁÏ €Ïüþà ±ÌœÃàÁ™ÁÅ¡ÁôÃ £¨ÏÂ ÁÅúÁÅ֍ÁÅÏýÍÏžÃ.
          ™Âë¦Á§÷ ¥ÄžÁþÊ €œÁþà žÁ™ÁÅÝþà ¡ÁýÅۍÁÅþà ¥ÁÅÏžÁōÁÆ ©ÉþÁÁÆÑ …¡Á³ÂÃÏžÃ
       €ÏüþÃ. ‚žÁâ§ÁÆ £É™÷ ¥ÄžÁ ¡Á™ÂݧÁÅ ŠÁ®Áò¡Ë ¥Á§ÌÁ§ÁÅ. €Ïüþà §ÉÏ™ÁÅ úÁ®ÁòþÄ
       úÊœÁŨÃäϙ žÌ§ÁÁ£ÅúÁÅ֍ÁÅþà ©ÊªÁϏ ¡Ã¬ÁÁ³ÂÂ™ÁÅ §Á©Ã. €Ïüþà €œÁþÃ
       ¥ÉÅ™ÁÝþà €Ï™Á§÷ ©Ê§÷ ¨ÍþÁÅÏúà £¦ÁýÁÅ ¨ÂÃ žÂþà ±Ì™Á©Áõ £¨Å¡Áõ úÁƬÃ
       þÁÏžÁϏ žÂþà Ë©Â§ÂþÃä Ì¨©Á³ÂÃÏžÃ. Â¬Ê¡Á¦Á ÂêÁ €ÏüþÃþà £É™÷ ¥ÄžÁÃ
       ©É¨ìÃ¨Â œÍ¬Ã ©Ã™Á œÌ™Á¨¥ÁŸÁêÁÅ úʧà ¥É®Áò¡Ë ÁƧÁÅÖþÂä™ÁÅ §Á©Ã. þÁÅþÁäÂ
       «Ê©÷ úʬà „£ÅçÂ þʜà ¥ÃþÁ¡Á§ÌýÃۨ œÁ®ÁœÁ®Â ¥É§ÁŬÁÅþÁä ©Ã™Á ©ÃªÂ¨¥ËþÁ
       „¡Á¬ÁÅáþà œÁ™Á¥Á³ÂÂ™ÁÅ §Á©Ã. €¨Â œÁ™ÁÅ¥ÁÅœÁÆ Ì©Áôí¡ÁýÃÛ žÁ®Á¬Á§ÃÂ „þÁä ¡Áõ
       ¡ÉžÂ¨þà ©Ã™ÁžÄ¬Ã ‡§ÁëÂ Â¥ÉžÊëÁÏœÍ þÍÃÑþÍÃÑ ¡Á™ÁÅœÁÅþÁä ¥ÁžÁþÁÄ¨þÁÅ ¡ÁýÃÛ
       ¬ÁŜ§ÁϏ þ̍ÂÑ™ÁÅ. "ÿ÷... úÁÏ¡ÁôœÁÅþÂä©Áô§Â £Â£Æ... "€ÏýÆ ¥ÁƨÏÃÏžÃ
       €ÏüþÃ. ŠÊ³Â§Ã ¡ÉžÂ¨Å £ÃÁ£ýÃÛ ¥ÉÅœÁàþà ¡ËÉœÃàÏžÃ. ¬Á§ÁÅâÁÅþà ÁƧÁÅÖþà œÁþÁ
       žÁ™ÁÅÝþà ÁŧÃúÁƬà €Ïüþà ¦ÉÂþÞÂí§ÁϨ͍à þÉýÂÛ™ÁÅ. £ÃÁÅœÁŏÂ, úÃþÁäÂ,
       þÉ¥ÁéžÃÂ žÁƧÁ³ÂÃÏžÃ. ¬ÁÁÏ žÁƧÁÂþÊ ¥ÁÅÏžÁōà ©ÁϏà ŠÁ úÁþÁÅä ¥ÁÅúÃ֍ÁþÃ
       þÍýÃœÍ €ÏžÁōÁÅþà úÁ¡Áå§Ã¬ÁÆà, ¥Á§Í úÁþÁÅäþà Š™Ã¬Ã¡ÁýÃÛ ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ þÁ™ÁÅ¥ÁÅþÃ
       ©Ã¬ÁŧÁŏ žÃÏú™ÁÅ. ¬Á§ÁÅë¥ÁÏýÆ žÁƧÃϞà €œÁ™Ã ¨©Á™Â ¡Áõ§ÃàÂ €ÏüþÃ
       ¡ÁõÁŨ͍à ¨ÍœÁŏÂ. É©Áôí¥ÁÏýÆ €§ÃúÃϞà €ÏüþÃ. "‹§Ã £Â£Í¦÷... ‚žÊÏ
       œÍ¡Áô™Âë ¡Ã¨Âì™Â... úçÏñͦϞà þ £ÌÁÑ... žÊ©Áô™Í¦÷..." €ÏýÆ €œÁþÃä œÁþÁ
       ¡ËþÁÅÏúà ÃÏžÁÃ œÍ¬É¦Áê™ÂþÍà ¡Áë¦ÁœÃäÏúÃϞà €¨Âì™Ã±ÍœÁÆ €ÏüþÃ.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
           ÂþÄ ¥É ©ÁÏýåĞÁÅÏúà ¨ÊúÊ ¡Áë¦ÁœÁäÏ ˆžÄ úʦÁÁÅϙ ¥É œÌ™Á¨Ãä œÁþÁ
       Â®ÁòœÍ £¨ÏÂ €žÁÅ¥ÁÅœÁÆ, þÁ™ÁÅ¥ÁÅþà ¥Á ÂœÁëÏ ÁžÃ¨Ã¬ÁÆà ¥É ¡ÁõÁŨÍ
       þÃÏ™Áŏ žÃÁ£™Ã „þÁä œÁþÁ ¥ÉÅ™ÁÝþà úÃþÁäÂ ©ÉþÁÃÑ ¨ÂÃ ƒ³Â§Ã ¥ÁÇžÁÅ©ÁôÂ
       ¨Í¡Á¨ÃÃ œÍªÂ™ÁÅ. ‚¨Â þ¨ŏÁÅ ³Â§ÁÅì úʦÁÂþÊ €ÏüþÍà ¬Á¥ÁéÂ €þáÃÏúÃÏžÃ,
       ¥ÁžÁþÁ žÁë©Â¨Å …§Á³ÂÂ¦. Â¬Áà ¦¨ÃϏ÷ €©ÁÂþÊ §Á©Ã ¨©Á™Â ¢ÄëÂ
       žÁƧÁ³ÂÃÏžÃ. ¬Äå™ÁÅ ¡ÉÏú™ÁÅ §Á©Ã. €Ïüþà ÃÏžÁþÁÅÏúà ‡žÁŧ̜ÁÅà¨Å ‚¬ÁÆà §Á©Ã
       ¡ÉžÂ¨þÁÏžÁōÁÅþà £Â úÁ¡Áå§ÃÏúÁ³ÂÃÏžÃ. ¥Á§Ã Â¬Ê¡ÁýÍì ‚žÁâ§Ã ¥ÉÅœÁà¨Å
       £¨ÏÂ ÁÅžÁÅâÁÅÏýÆ žÁ£÷ žÁ£÷ ¥ÁþÁä ©ÃÏœÁ ªÁÇϏ§Á ŸÁíþÃœÍ £É™÷ §ÁÆ¥ÁÅ
       §Ä³ÎÏ™ÁÅ §Â³ÂÃÏžÃ.
           "žÄþÍÁþà úÉ¡Êà ‡¡Áô™Í ©ÁúÊ֩™ÃþÏÂ... " €þÂä™ÁÅ §Á©Ã £¨ÏÂ žÁÏúÁÅœÁÆ
       €Ïüþà ¥ÉÅÿÁϨ͍à úÁƬà þÁ©ÁôíœÁÆ. "þÊþÁÅ ú¨³§ÁÅì §Á¥ÁéþÂäþÁÅ. þÁÅ©Êí
       §Â¨ÊžÁÅ. ‚ύ þÁ¦ÁÏ úħɜÃà úÁÆ¡ÃÏúÁ¥ÁþÊìžÁÅ. ¢Á¨ÂþÁÏžÁōÁÅ §Â©Á¦Á Âê ¥ÁÁ™Â
       €þà ¡Ã¨Å³Âà§Â? ‚¡ÁåýÍËþ ¥ÃÏúñͨʞÁŨÊ, €žÄ €¨ÂÊ ÁÅ¥ÁÅé... þÁ¦±Í¦Ê¨Â
       „ÏžÃ!" €ÏžÃ €Ïüþà §Ì¡ÁôåœÁÆ œÁþÁ þÁ™ÁÅ¥ÁÅþà ¡ËÉœÃà ¥ÉÅœÁàþà ©ÂýϏ €œÁÂ™Ã
       žÉϏÁřÍà €þÁÅ©ÁôÂ €ÏžÃ¬ÁÆà.
           Á®ÁÅò œÊ¨Ã±ÍœÁÅÏýÊ œÁþÁ ¡ÉžÂ¨œÍ §Á©Ã ¡ÉžÂ¨þà Á§ÁúáÁýÅۍÁÅþÃ
       üţōÁÅœÁÆ, €œÁþà ¥É™ÁúÁÅýÆÛ úÊœÁŨŠ£ÃÃÏúà ÁýÃۏ ©ÂýʬÁōÁÅÏžÃ. Â®ÁòœÍ
       €œÁþà þÁ™ÁÅ¥ÁÅþà úÁÅýÊ۬à œÁþÁÊ¬Ã €žÁÅ¥ÁōÁÅÏýÆ "ÿÁÅ¥÷... ÿÁÅ¥÷..." €ÏýÆ
       ¥ÉÅœÁàþà €§Á™ÁŏÁލ ¡ËÉœÃà Â§ÊÖ¬ÁōͳÃÏžÃ. §Á©ÃÃ ŠÁ¯Á›Ï …¡Ã§Â™Á¨ÊžÁÅ.
       þÉ¥ÁéžÃÂ ©ÁžÃ¨Ê¬ÃϞà §Á©ÃþÃ. Á®ÁÅò ¥ÁƬÁōÁÅþà „ÏžÃ. þÁÅžÁŧÁÏœÂ
       úçÁÅúÉ¥ÁýœÍ ¥Á§ÃÏœÁ €ÏžÁϏ ÁþáÃÏúÃϞà §Á©ÃÃ. §Á©Ã ¡ÁþʨʞÁÅ.
       žÁÏúÁÅœÁÆþÊ „þÂä™ÁÅ. §Á©ÃÃ Â§Ê ¬Á¥Á¦Á ÂþÍà £¨ÏÂ ¨ÍœÁŏ ÁÅžÃâþÁ¡Áôå™ÁÅ
       Â¬ÁàÂ ¥ÁƨÏÃϞà €ÏœÊÂþÄ Á®ÁÅò œÉ§Á©Á¨ÊžÁÅ.
           §Á©Ã ¨©Á™Â¨ÍÏúà Â§ÃþÁ úÍÁÑýà ©Ä§ÁêÏ ¥É ¡Áõ ¡ÉžÂ¨þÁÅÏúà ±ÌϏÃ
       £¦ÁýÃ ©É¨Åì©Á¨Â ±Ì§Ãì  ¤ÂÁ¥ÁϜ œÁ™ÃœÁ™Á¦±Í¦ÏžÃ. ¥É ¥ÄžÁ ÁžÁ¨ÁÅÏ™Â
       ¡Á™ÁōÁÅþà ¥É ¥ÁÅϏÁŧÁŨÃä ¬Á©Á§ÃÏúÁ ³ÂÂ™ÁÅ §Á©Ã. €œÁþÃä ¡ËþÁÅÏúà ¨Ê©Á¥ÁþÃ
       úÉ¡Áå¨ÊžÁÅ €ÏüþÃ. €œÁÂ™Ã ¡Ã§Á먥ĞÁ úÊœÁŨŠ©Ê¬Ã ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ, ÃúÁÅÖœÁÆ,
       §ÁÅžÁÅâœÍÏžÃ.
           €Ïüþà Á£Å§ÁÅì úÉ¡ÁôàÏýÊ ©ÃÏýÅþÂä™ÁÅ §Á©Ã. „þÁäýÅìϙà ¡ËÃ ¨ÊúÃ
       ¥É®Áò¡ËþÁ ÁƧÁÅÖþà "žÂÿÁϏ „ÏžÃ" €þÂä™ÁÅ. €œÁÂ™Ã žÁÏ™ÁÏ œÁ™ÃÂ,
       œÉ¨ìÂ ¥É§ÁŬÁÆà ©Ê¨Â™ÁÅœÍÏžÃ. žÂþÃä úÁƬÃþÁ €Ïüþà Á®ÁÅò ¥É§ÃªÂ¦. ÌÏýɏÂ
       €œÁþà ©Ë¡Áô úÁƬà "€¦ÉÂê ±Â¡ÁÏ ¡Ã¨Âì™ÁÅ! žÂÿÁ¥Ê³ÍàÏžÂ. €¦œÊ ŠÁ¡Áþà úʦ." €þÃ
       ¡ÁÁÑþÁ ™Éë¬ÃðϏ÷ ýʣè÷ ¡ËþÁ „þÁä ¥Ë¬ÁƧ÷ ±ÂÁÅþà €ÏžÁōÁÅþà úÃþÁä úÃþÁäPDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
       ¥ÁōÁѨŏ úʬà œÁþÁ žÃ¥Áé¡ËþÁ úÁ¨Ãì "‚žÃ œÃþÁÅ. œÁ§ÂíœÁ €ÏœÂ þʦ÷. þÄ žÂÿÁÏ
       œÄ§Ã±ÍœÁÅÏžÃ!" €ÏžÃ úèáÏÂ. §Á©Ã þÁ©ÁôíœÁÆ ¥ÁÅÏžÁōà ©ÁϏà þ¨ōÁþÃ
       £¦ÁýÁÅ ü¡à €Ïüþà „¡Á¬ÁÅá¥ÄžÁÅþÁä ¥Ë¬ÁƧ÷ ±ÂÁÅ ±Ì™Ãþà þÁÅœÁÆ, þÁÅœÁÆ,
       ¡ËÃ¨Êúà ©Ã™Á œÁ¨ žÁÁÓ§Á ÁƧÁÅÖþà þ¨ōÁþà £¦ÁýÃ ü±™ÁÅ.
          ¥ÁœÁÅàÂ úÁƬÁÆà œÁþÁ þ¨ōÁœÍ €ÏžÁōÁÅϞà €ÏüþÃ. úÁ¡Áå§Ã¬ÁÆà, ¥ÃϏÃ
       "€žÁÅèœÁ¥É¦÷ ÁŧÂë™Â, ú¨ œÃ¦ÁêÂ „Ϟà þÄ ¬ÄíýÅ..." €ÏžÃ. ƒ³Â§Ã €ÏüþÃ
       ¡ÁõÁÅ ¡ÉžÂ¨þà ©Ã™ÁžÄ¬Ã ¡ÁýÅۍÁÅþà þ¨ōÁ £ÂÂ ¨Í¡Á¨ÃÃ üÌþáà þÁ™ÁÏ
       ¥ÉÅžÁ¨ÉýÂÛ™ÁÅ §Á©Ã. §ÉÏ™ÁÅ þåô¨Íì ©Ã™Á ¦ÉÂþÃþÁϜ ªÁŤÁëϏ þʪ™ÁÅ.
       Ì¨Ãìþà ¥ÁÅþáÁ®ÁòœÍ úÃþÁäÂ Ì§ÃÊ¬Á§ÃÃ "ˆ¦÷... €£Âç..." €ÏýÆ §ÉÏ™ÁÅ
       œÌ™Á¨þÁÆ žÁÁÓ§ÁÁÅüʧÃÖ ÁýÃۏ €žÃ¥Ê¬Á§ÃÃ §Á©Ã œÁ¨ ¥ÁŸÁ¨Í ‚§ÁōÁÅѱͦϞÃ.
       ©ÁžÁ¨¥ÁÏýÆ ¡Ã§Áë¨Ãä ÁýÃۏ ÃúÂÖ™ÁÅ §Á©Ã.
          ¥Á®Äò þÏÁ™ÁžÁþÃä ©ÊªÁϏ ‡Ã§Ã¡Á™ÁÅœÁÅþÁä €œÁþà £Â§Âýà ¥ÉÅ™ÁÝþÃ
       þÍýÃþÃϙ žÍ¡ÁôÁÅþà ÁÅ™Á©Á³ÂÃϞà €ÏüþÃ. ú¨¬ʡÁô 69¨ÍþÊ „þÂä§ÁÅ.
       §ÉÏ™Á©Á³Â§Ã €©Á™ÁÏœÍ ‚žÁâ§ÃÄ €©Á¨ÊžÁÅ. ‚¨ÂÂžÁþà ¡ËÃ¨Êúà ¬Á§ÁÅëþÁ žÍ±Â™ÁÅ
       §Á©Ã. "öÁ¦÷... öÁ¦÷... " €ÏýÆ ÁŜÏ ÌýÃÛÏúÁōÁÅϞà €ÏüþÃ.

          §ÉÏ™Á©Á ¤ÂÁÏ §Ê¡Áô ±Í¬÷Û úʳÂàþÁÅ.


                                     ¥Ä öÁ ‹ÿÍ!

       Your comments are welcome at: aahaaoho@yahoo.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
                       §ÉÏ™Á©Á ¤ÂÁÏ

          ¥ÁÆ™ÁÅ þɨ¨Å Á™Ãú¦. ƒ ¥ÁÆ™ÁÅ þɨ¨ÍìþÁÆ, ¬ÃþÃ¥Á ¨Æ, «ÃÂ§ÁÆì,
       ±Â§ÁÅѨÆ, £ÄúèÆ, €þÄä úÉ™ÁžÃ§ÃÂ§ÁÅ €ÏüþÄ, §Á©Ä¨Å. ¡ÁëœÃ §ÉÏ™ÁÅ ¥ÁÆ™ÁÅ
       §ÍüŨÍ³Â§Ã §Á©Ã §ÁÆ¥ÁÅ¨Í žÁÅÂ›Ï œÉ§Ãúà ¥ÁžÁ¡ÃúÉ֍ÃÑþÁ©Â®Áò¨Â Á¬ÃÂ
       ÁŜÏ žÉϏÁŨ™ÁōÁÅþÂä§ÁÅ.
          §Á©Ã §ÁÆ¥ÁÅ úÁÅýÅÛ¡ÁÁѨ „þÁä©Â®Éò©Á§Í ÁÏ¡Éì¦ÏýÅ úʬÃþÁýÅìÏžÃ.
       §Á©Ã ‚Ïýà ‹þÁ§ÁÅ ²ÍþÁÅ úʬà Âì¬ÁÅ ¡ÄÂ™ÁÅ. €žÃ ¬Áϳ§ÁŨÅÏ™Ê ˆ§Ã¦Á  €þÄ,
       ‚¨ÂÏýà œÃϏÁ§Ã ©Ê´Â¨Å ©É¦Áê™ÂþÍà ©Ä¨ÊìžÁþÄ, ‚Á ¥ÁÅÏžÁÅ ‚¨Â ü§ÃÃœÊ
       §ÁÆ¥ÁÅ ŽÂ®Ä úɦÁ Âê¨Ìð¬ÁÅàÏžÁþà ©Â§ÃäϏÃúÂÖ™ÁÅ. ŽÏÁÅ œÃþÂä™ÁÅ §Á©Ã.
       ¦ÁþÁ¬Á¨Ê œÁþÁ œÁÏ™Ãë ¬ÊäÿÃœÁÅ™ÁÅ ÁÆ™ÂþÁÆ. ¦ÁþÍà þÁúÁÖüÉ¡Êå¬Á§ÃÃ §Á©Ã
       œÁ¨±Âë›Ï œÍÌÑúÃÖÏžÃ.
          ¥Á§Âä™ÁÅ ¢Ä¬ÁÅ ¨Ïú÷ ýË¥ÁÅ¨Í €ÏüþÍ ©Ã«Á¦ÁÏ úÉ¡Ãå £ÃÁÑ¥ÉÅÿÁÏ
       ¡ÉýÂÛ™ÁÅ.  §ÉÏ™Á©Á§ÍüÅ ¢Ä¬ÁōÁÅ §Â©Á™ÁÏœÍþÊ €œÁþà ýʣè÷ žÁÁÓ§ÁÁÅ ©É®Ãò
       "³Â¦ÁÏœÁëÏ üÍêœÃ Ã¦Êý§÷ Ã ©ÁúÉÖ¦÷. ¬ÃþÃ¥Á ɮÂâÏ." €ÏžÃ €ÏüþÃ. §Á©ÃÃ
       ©Ã«Á¦ÁÏ €§ÁãÏ Â¨ÊžÁÅ. ¨Ïú÷ ýË¥ÁÅ¨Í €™ÁŏÁŞ¥ÁþÁōÁÅÏýÊ €Ïüþà §ÍüÅ
       öÁ¢÷ ™Ê ¡Á§Ãé«Áþ÷ œÄ¬ÁōÁÅ ©É®Ãò±Í¦ÏžÁþà œÉ¨ÃðÏžÃ.
          ³Â¦ÁÏœÁëÏ Ã¦Êý§÷ žÁÁÓ§Á.... "¥Á  ÁüÃþ÷ ¬ÁÅþÁÏžÁ!" ¡Á§ÃúÁ¦ÁÏ úʬÃÏžÃ
       ¬ÁÅþÁÏžÁþà §Á©ÃÃ. ¬ÁÅþÁÏžÁ¨Í €Ïüþà ±Í¨ÃÁ¨Å €ÁÑ™ÁÁљ ÁþáìÁÅàþÂä¦
       ÂþÄ, ‡œÁÅà¨Å ¥Á§Ä œÉÁ£¨Ã¬ÃþÁýÅì „þÂä¦. €Ïüþà ©Á¦Á¬Ê „ÏýÅϞà ÂþÄ
       €ÏüþÍÁþÂä ¥ÁÅžÁŧÁŨ „ÏžÃ. úÁÁÑýà ÁþÁÅ¥ÁōÁÅќħÁÅœÍ ¥ÉÅÿÁÏ ÁÆ™Â
       ¥Á®Äò ¥Á®Äò úÁƙ¨þáÃÏúÊÏœÁ Á§Áï›Ä¦ÁϏ „ÏžÃ. žÂþÍà œÍ™ÁÅ Á¨Á¨
       þÁ©ÁôíœÁÆ Íìü÷ Â ¥Á ÂýÂì™ÁÅœÍÏýÊ œÁþÁþà œÂþÁÅ ¥Ë¥Á§Áúñͦ ¬ÁÃàÂ
       ©ÃþÁ³ÂÂ™ÁÅ §Á©Ã.
          ¬ÃþÃ¥Á  öÁ¨Íì ¨ËýÂì§Ã±ÍÂþÊ ¬ÁÅþÁÏžÁ œÁþÁ ¤ÁÅüÂþÍà þÁōÁÅþÃ
       ÁƧÍÖ©Á™Á¥ÁÆ, §ÉÏ™ÁÅ¥ÁÆ™ÁÅ ³Â§ÁÅì úÊœÃþà œÌ™Á¥ÄžÁ ©Ê¬Ã ú¨¬ʡÁô
       œÄ¦ÁÁÅϙ €¨ÂÊ „ÏúɦÁê™Á¥ÁÆ Á¥ÁþÃÏú™ÁÅ §Á©Ã. œÁþÁÅ ¬ÁÅþÁÏžÁœÍ
       ¥Á ÂýÂì™ÁÅœÁÅþÁä¡Áôå™ÁÅ €Ïüþà ¥ÁŤ©ÁϏ „Ï™ÁýÏ Á¥ÁþÃÏúà œÁœÁà§Á£ÂýŏÂPDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
       ¡Á¨Á§Ã¬ÁÅàþÂä™ÁÅ ÂþÄ, ±Ì™ÃÂ ü©Â£Å¨Ã©Áí³ÂÃϞà €ÏüþÃ. ‚Ïý§÷ ©É¨÷ ¨Í
       £Âœ÷ §ÁÆ¥ÁōÁþÃúÉ¡Ãå ©É®ÃòþÁ ¬ÁÅþÁÏžÁ '§Ê¡Áô „žÁ¦ÁÏ ¡ÁžÁÌÏ™ÁÅ ÁÏý¨Ã ƒ
       €™Áë¬÷ Ã §ÁÏ™Ã.' €þà §Â¬Ã „þÁä ‹ ¬Ãì¡÷ þà €Ïüþà úÁÆ™ÁÁÅϙ €œÁþà úʜèÍ
       „ÏúÃÏžÃ. ¬Ãì¡Áôå ©ÉþÁÂ¨ ‹ ²Âìý÷ €™Éë¬÷ „ÏžÃ.
          ¥Á§Âä™ÁÅ ¢Ä¬Áōà ¨Ä©Áô ¡ÉýÃÛ ©É®Âò™ÁÅ. Â¨ÃϏ÷ £É¨÷ ÌýÃÛþÂ
       ¡ÁžÃþåô¨žÂÂ œÁ¨Å¡ÁôœÄ¦Á¨ÊžÁÅ. €¡Áôå™Ê ³ÂäþÁÏ úʬà ©Á¬ÁÅàþÁäýÅìÏžÃ.
       ŠÏýÍà úÁÅýÅۍÁÅþÁä ý©Á¨÷ ¡Ë¤ÂÁÏ¨Í §Ì¥ÁÅé¨Å ¥Á§ÃÏœÁÂ „£ÃÃ
       ÁþáìÁÅàþÂä¦. ÁÅ¨Â£Ä §ÁϏÁÅ¨Í £¨Ã¬ÁÅþÁä œÌ™Á¨Å Á©ÉíÃѬÁÅàþÂä¦.
       úÁÆ¡Áô¨Å œÃ¡ÁôåÁÅþà "‡©Á§ÃžÃ ƒ ²Âìý÷?" €þÁ™ÃÂ™ÁÅ.
          ™Í§÷ Ã £Í¨÷Û ¡ÉýÃÛ "¥Á  ¢ÉëÏ™ÁÅ ³ÍþæÁ žÃ. €žÃ …®Íò ¨ÊžÁŨÉÏ™Ã. þÂ
       žÁÁÓ§Í œÂ®ÁÏ „ÏžÃ. ÁƧÍÖÏ™Ã... £ýۨŠ¥Á §ÁÅ֍ÁÅþ̳ÂàþÁÅ..." €ÏýÆ
       ¨Í¡Á¨ÃÃ þÁ™Á©Á£Í¦þÁ ¬ÁÅþÁÏžÁþÁÅ ©ÉþÁÁþÁÅÏúà €¥Á ÂÏœÁϏ úÁÅýÊ۪™ÁÅ §Á©Ã.
       "‹ ¥Ë Â™÷... ‚ÏœÁ œÌÏžÁ§Á¦œÊ ‡¨ÂÁ¦Á Âê ¥ÁÁ™Â...” €ÏýÆ
       ©Ã™Ã¡ÃÏúÁōͣͦϞà ÂþÄ ÁÅžÁ§ÁþéÁí¨ÊžÁÅ §Á©Ã. úÁύÁ¨ÍìÏúà úÊœÁŨŠžÁƧÃÖ
       £¨Ã¬ÃþÁ §Ì¥ÁÅé¨Ãä €ÏžÁōÁÅþà ¥Á§ÃâÏúÁ³ÂÂ™ÁÅ. ¬ÁÅþÁÏžÁ ŠÏýÃþÁÅÏúà ¨÷ð
       ¬Á£Åç ¡Á§Ã¥Á®ÁÏ Á Âýŏ ©Á¬ÁÅàÏžÃ. ý©Á¨÷ ü§à ÃϞɡÁôå™Í ¡Á™Ã±Í¦ÏžÃ.
          €¨Â €¨Â Š®ÁòϜ œÁ™ÁÅ¥ÁÅœÁÆ ÃÏžÁÃ žÃÏúà „¡Á¬ÁÅáþà œÁ™Ã¥Á ™ÁÅ.
       ¬ÁÅþÁÏžÁ úÊœÁŨŠ©ÉþÁÃÑ ü¡à œÁþÁ ¡Ã§ÁÅžÁŨÁÅ ÁÅúÁÅ֍ÁÅÏýÅþÁä €œÁþÃ
       žÁ™ÁÅÝþà ±ÂÏýÅ ¡ËþÊ ¡ÁýÅۍÁÅþà þ̍ÃÑÏžÃ. Ã§ÁōÁÅÑþÁ €œÁþà ©Ë¡Áô œÃ§ÃÃ
       "úÁƬÁÅàÏýÊ €¨ÂÊ ©ÉþÁÁþÁÅÏúà þ ¡Ã§Á먥ÁŸÁêþÊ ÁÅúÊ֬ʨ „þÂä©Áô.
       ‚Áљ̞ÁÅâ. £É™÷ §ÁÆ¥ÁōɮÂâÏ..." €ÏžÃ. ©ÁÏýÃþÁÅþÁä ÁÅ™ÁݨŠŠÌэÁÑýÊ
       …™Á£ÄÁÅÑÏýÆ ¥É ©ÉþÁÂ¨Ê þÁ™Ãú™ÁÅ §Á©Ã.
          ¬ÁÅþÁÏžÁ €Ïüþà ÁþÂä §ÁϏÁÅ. úÁ®ÁÅò €Ïüþà úÁ®ÁòÁÏýÊ Â¬Áà ¡ÉžÁâ
       ¬ËüÅ¨Í œÃ¦Áê ¥Á ¥ÙͦÁ¨Âì „þÂä¦. žÃ¥Áé þÁÅþÁäÂ «Ê©÷ úʬà „ÏžÃ. ©Ã§Ã
       ÁÅ™ÁÅ¥ÁŨ „£ÉçœÁÅàÂ, þèũÁô ¡ÉžÂ¨Å §ÉÏ™ÁÅ žÌÏ™Á¡ÁÏ™Áìþà Í¬Ã
       €œÃÃÏúÃþÁýÅìþÂä¦. þÁ™ÃúÊý¡Áôå™ÁÅ ¡Ã§Áë¨Å §ÉÏ™ÁÆ ¦Á¥Á¬ÉÄðÂ ¡ËÄ ÃÏžÁÄ
       …ÁÅœÁÅÏýÊ œÁýÅۍͨʍÁ ¥Á®Äò £¨ÏÂ ©ÂýʬÁōÁÅþÂä™ÁÅ. žÂÏœÍ þÃý§ÁŏÂ
       þÏÙà „þÁä §Á©Ã ¥ÉÅ™ÁÝ ¬ÁÅþÁÏžÁ §ÉÏ™ÁÅ ¡Ã§Áë¨ ¥ÁŸÂê ÁÅúÁÅ֍ÁÅÏžÃ. ¬ÁÅþÁÏžÁ
       þÁ™ÁÅ¥ÁÅþà ±ÌžÃ©Ã¡ÁýÅۍÁÅþà ¥ÉÅœÁàœÍ ŠÁÑ þÉýÅÛ þÉýÂÛ™ÁÅ. ÂþÄ €œÁþà žÁ™ÁÅÝ
       ¨Í¡Á¨ÃÁÏý žÃÁ£™Á¨ÊžÁÅ.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
          "ˆ¦÷... ÁÅžÁâ¨Í žÍ¡ÁôœÂ©ÊÏýÂë £Â£Æ..." €ÏžÃ ¬ÁÅþÁÏžÁ ¥ÁœÁÅàÂ
       ¥ÁƨŏÁÅœÁÆ. "¥Á§Ã... þÍýÍì ¡ÉýÂÛ¨Â..." €ÏýÊ "¥ÁÅÏžÁÅ ¡ÁõÁÅ¨Í ¡ÉýÛ§Â..."
       €ÏžÃ. ¥É þÍýÃþÁÅÏúà ©ÁúÃÖþÁ ¡ÁúÃÖ £ÆœÁŨÃ ªÁÖ§Áê ¡Á™ÁÅœÁÆþÊ "£Â÷
       ¢ÃýÃϏ÷ œÉ¨Å³Â..." €þÁ™ÃÂ™ÁÅ. "œÉ¨Å¬ÁŏÂþÄ ‚¡Áôå™ÌžÁÅâ..." €ÏžÃ. "ÂžÁÅ,
       ÂžÁÅ... þÄ ¡Ã§Áë¨Å úÁƬÁÅàÏýÊ þÁ¦œÊ þÄ ÁÅžÊâ žÉϏ¨þà „Ϟà ¥ÁÅÏžÁÅ..."
       €þÂä™ÁÅ. þÁ©ÁôíœÁÆ "¬Á§Ê þÄ ‚«ÁÛÏ..." €ÏýÆ ©ÉþÁÃÑ œÃ§ÃÃ ¥ÁÏúÁÏ ¡ËþÁ
       úÊœÁŨÂþÃÏúà ©ÁϏÃϞà ¬ÁÅþÁÏžÁ.
          ‡œÁÅàÂ „þÁä ¡Ã§ÁÅžÁŨŠ©ÃúÁÅ֍ÁÅþà ¥ÁŸÁêþÁÅþÁä ¨ÍœËþÁ Â™Ã¨ÍÏúà ¥É
       ÁÅžÁâÁþÁäÏ ¥ÁÅžÁÅâÂ, Á©Ãí¬ÁÅàþÁäýÅì ÁþáìÁÆà „ÏýÊ Á¨ÊÁ±Í¦Á ™ÁÅ §Á©Ã.
       ¨©Á™Âþà ÁŧÃúÁƬà ¡ÁõÁÅ ¡ÉžÂ¨ ¥ÁŸÁê ‚§ÃÃÏúà ¡ËÄ ÃÏžÁÄ §ÁÅžÁâ³ÂÂ™ÁÅ.
       "¥Á®Äò ‚žÊ¥ÃýÃ... ©ÉþÁÁ ¡É™ÁœÂþÁþà ¥ÁÅÏžÁÅ žÍ¡ÁôœÁÅþÂä©Áô..." €ÏžÃ
       €¬ÁÿÁþÁϏ ¬ÁÅþÁÏžÁ.
          "€ÏœÁ ¬Äå™ÌžÁâ¥Á Âé... Â³ÂàÁÅ, þÄ ÁÅžÁâ €žÁ§ÁžÉϏÁÅœÂ..." €ÏýÆ
       ©ÉþÁÃÑ ü§ÃÃ ¥ÁÅÏžÁōà ©ÁϏà ¥É ¡Ã§ÁÅžÁŨ¥ÁŸÁêþÁ þ¨ōÁœÍ §ÂªÂ™ÁÅ.
       ÁÅžÁâÁþÂäþÃä þÍýèÍþà „¥ÃéœÍ £ÂÂ œÁ™Ãúʪ™ÁÅ. €¨Â úʬÁÆàþÊ ¡ËÃ ¨ÊúÃ
       œÁþÁ ¨©Á™Â ÁÅÏ™ÁÅþà ÁŧÃúÁƬà ¥É ÁÅžÁ⠍ÁþÂäþÍà þÃÏúà úÃþÁäÂ
       þÉýÂÛ™ÁÅ. ¬ÁÅþÁÏžÁÃ ‚ÏœÁÁÅ¥ÁÅÏžÁÅ ‡÷ð¡Ä§Ã¦Áþ÷ð „þÁäýÅۏÂþÊ „ÏžÃ. §Á©Ã
       žÁ™ÁÅÝ úÃþÁäÂ ¨Í¡Á¨ÃÃ £Ã§ÁÅëÂ žÃÁ£™Á³ÂÃÏžÃ.
          "ÿ÷... ¤Á¨Ê „Ϟͦ÷ þÄžÃ... ŠÁÑ³Â§Ê œÌ¦ÁêžÁÅâ. þÉ¡Éå™ÁÅœÁÅÏžÃ. ¥Á§Ä
       ‚ÏœÁ¨Â©Â... ˆ¥Ê¬Ã ¡ÉÏú©Áô§Â £Â£Æ, ÁýÉÛ žÍ¡ÁôœÁÅþÁäýÅìÏžÃ... ³Íì... €žÄ
       €¨ÂÊ €ÿÁ... ÿÁ¥Á Âé... ÁÅϙɨÍì ÁÅúÁÅ֍ÁÅÏýÅϞͦ÷... €£Âç... ÁžÁ¨ÁÅ
       €¨ÂþÊ „ÏúÁÅ Â¬Ê¡Áô... …... ‚Á Âþæ÷... úÃþÁäÂ..." €ÏýÆ ¡Á¨©Á§Ã¬ÁÅàÏžÃ
       ¬ÁÅþÁÏžÁ.
          ¥ÁÅÏžÁÅ þ¨ŏ˞ÁÅ ³ÍÛëÁŨŠúÃþÁäÂ ‚úÃÖþÁ œÁ§ÂíœÁ, Â¬Áà ¢Äë
       €¦þÁýìþáÃÏúÁÂþÊ ¬Äå™ÁÅ ¡ÉÏú™ÁÅ §Á©Ã. ÁÅ¤Ä ÁŤĥÁþà ÁÅžÁÅâœÁÆ üͧÁŏÂ
       žÉϏÁ³ÂÂ™ÁÅ. ¬ÁÅþÁÏžÁ ¥ÁōÁÅÑœÁÆ ¥ÁƨŏÁÅœÁÆ ÁÅžÁâÁþÂäþÃä £ÃÃÏúÃ
       ©ÁžÁŨŜÁÅþÁä¡Áôå™ÁÅ  ýËý÷ þɬ÷Ã §Á©Ã ¥ÉÅ™ÁÝ ¥ÁÏýÉœÁÅàœÍϞÏÂþÄ ¬ÁÅþÁÏžÁÃ
       ¥Á ÂœÁëÏ §ÁÏüŏ „ÏžÃ. ¡ÁžÃþåô¨Íì §Á©ÃÃ Â§Ã±Í¦ÏžÃ.
          ³Â¦ÁÏœÁëÏ þ¨ŏÃÏýލ œÃ쪀 œÃ¡Áå¨Å Áƙ ¥Á§Ãֱͦ §ÁÁ§ÁÂ¨
       ±ÍüŨÍì ÁŜÏ žÉϏÁŨ™ÁōÁÅþÂä§ÁÅ ‚žÁâ§ÁÆ. þ¨ŏÃÏýÍà ¨Êúà ³ÂäþÁÏ úʬÃ
       £¦Á¨Êâ§Ã ‡©Á§Ã®ÁòÃ ©Â®ÁÅò úʧÁōÁÅþÂä§ÁÅ.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
           §ÉϙͧÍüÅ ¢Ä¬Áōà ©É®Áò¨ÊžÁÅ §Á©Ã. ¥ÁÆ™Í §ÍüÅ ¢Ä¬ÁōÃ
       ©É®ÁòÂþÊ ²ÍþÌúÃÖÏžÃ. ‡©Á§Â €þà ¨ÍúìÁÆà, ²ÍþÁÏžÁōÁÅþÂä™ÁÅ "ˆÏ
       ±Íýŏ™Â... ˆ¥Ãýà þÃþÁä ¢Ä¬Áōà §Â¨ÊžÁý..." ¬ÁÅþÁÏžÁ ÌÏœÁÅ ©Ãþà €ýÆ
       ‚ýÆ úÁƪ™ÁÅ. žÁÁÓ§Íì ‡©Á§ÁÆ ¨Ê§Áþà þçÂã§ÃÏúÁōÁÅþà "¥ÉÅþÁä þÁÅ©Áôí žÁÏúÃþÁ
       žÁÏúÁřÍà þÁ™ÁÅ¥ÁŨŠ¡ÁýÊ۪¦. þÉ¡Áôå¨ÅÂ „ϙà §Â¨ÊÁ±Í¦Á ÂþÁÅ..." €þÂä™ÁÅ
       þÁ©ÁôíœÁÆ.
          "þÊþÁÅ €§ÁØÏýÅ ¡ÁþåĞÁ £ÂÏ£Ê ©É®ÁÅàþÂäþÁÅ. þ ¢ÉëÏ™÷ ³ÍþæÁ  ‚ύÍ
       §ÉÏ™ÁÅ ©Â§Â¨ žÂÂ §ÂžÁþÁōÁÅÏýÂ... €Ïüþà žÁÁÓ§Á ²Âìý÷ œÂ®ÁÏ ‚úÂÖþÁÅ..."
       €ÏžÃ ¬ÁÅþÁÏžÁ. ©Ã«Á¦ÁÏ ¨Ä¨Â €§Áã¥ËϞà §Á©ÃÃ. ‘¥ÁžÁ¡ÃúÃÖ ¨Ïü¨Âì „þÂä¦
       ‚©Ã §ÉÏ™ÁÆ. œÁþÁþÊ¥ÁþÁōÁÅþÂä ‘Â¨÷Á§÷쒨 ‘Â¨÷£Â¦÷’ €þÁōÁÅÏýÅþÂä¦Á Â...
       ŠÁžÂþà œÁ§ÂíœÁ ‚ύÍýà ¥Á §ÃÖ ¥Á §ÃÖ ©Â™Áō͙ÂþÍÃ...’ €þÁōÁÅþÂä™ÁÅ.
       "‹Ê.... Âύ÷ð! £Ë...." €ÏýÆ ²ÍþÁÅ ¡ÉýÊ۬à œÁþÁ ýʣè÷ ©Ë¡ÁôÃ þÁ™Ãú™ÁÅ.                            ¥ÁŏÃÏ¡Áô §ÉÏ™ÁÅ ¥ÁÆ™ÁÅ §ÍüŨÍì...


                                     ¥Ä öÁ ‹ÿÍ!

       Your comments are welcome at: aahaaoho@yahoo.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

								
To top