Docstoc

Borang Pencerapan P & P

Document Sample
Borang Pencerapan P & P Powered By Docstoc
					              SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL AMPANGAN
                 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

                     Borang Pencerapan Pengajaran Guru
                         (Disesuaikan Dengan Format SKPM)


Tarikh ……………….… Subjek …………………..…………………….. Masa ………….…..…….… Tingkatan ………………………….

Tajuk …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nama Guru ……………………………………………………………………….…….…………………….. Gred DG ………………………..…..

Pengalaman Mengajar ……………..………. Tahun            Pengalaman mengajar subjek ini ..…………..………. Tahun

Kelayakan Akademik ……………………………….………………… Kelayakan Ikhtisas …………….……………..…………..…………

Opysen Utama ………………………………………………………. Kedua ……………………………….………………………………

      1               2            3           4           5
 Tidak Memuaskan      Kurang Memuaskan         Memuaskan         Baik        Cemerlang


                 No.
Bil      Aspek                         Item               1  2  3  4  5
                 Item
                 (a)     Guru menyediakan Rancangan
   Rancangan Pelajaran          Pelajaran Tahunan :
    Tahunan (Surat
 1                i.     berdasarkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan
   Pekeliling Ikhtisas Bil.
                       pelajaran terkini
       3/1999)
                 ii.    merangkumi sepanjang tahun persekolahan semasa
                 (a)     Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Harian dengan :
                 i.     mengambil kira tahap kebolehan dan keupayaan murid
                 (b)     Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Harian yang
                       mengandungi sekurang-kurangnya:
                 i.     Objektif / hasil pembelajaran (dinyatakan dalam bentuk
   Rancangan Pelajaran          perlakuan, boleh diukur serta merangkumi pengetahuan
     Harian (Surat            dan kemahiran yang perlu dikuasai)
 2
   Pekeliling Ikhtisas Bil.
                 ii.    aktiviti (cara bagaimana hendak mencapai objektif,
       3/1999)
                       bersesuaian dengan keupayaan murid dan peruntukan
                       masa)
                 iii.    membuat penilaian kendiri secara bertulis (terhadap
                       pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran untuk
                       mengenal pasti kelemahan dan kekuatan murid serta
                       merancang dan melakukan penambahbaikan)
                 (a)     Guru melaksanakan set induksi yang :
                 i.     menarik perhatian dan merangsang minat murid
 3     Set Induksi
                 ii.    menjurus ke arah kesediaan minda murid (seperti
                       dikaitkan dengan pelajaran lepas, isu semasa dan
                       persekitaran)
                 (a)     Guru menyampaikan pengajaran dengan :
                 i.     menerangkan konsep daripada mudah kepada kompleks
                 ii.    menghubungkaitkan pengajaran dengan kehidupan
     Penyampaian/
                       harian murid
 4    Perkembangan
      Pelajaran       iii.    menggunakan bahasa (laras dan istilah) yang tepat
                 iv.    menjalankan aktiviti yang memperlihatkan pemeringkatan
                       dan perkembangan pengajaran
                 v.     menggunakan masa dengan optimum
                                                           1
            vi.   menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang
                                               1  2  3  4  5
                sesuai
            vii.  menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang
                berkesan
            viii.  menggunakan pendekatan dan kaedah berpusatkan
                murid
            ix.   melaksanakan aktiviti mengikut tahap kebolehan murid
             x.   melaksanakan aktiviti yang mengambil kira pelbagai
                kecerdasan (verbal-linguistik, muzik, logik-matematik,
                interpersonal, intrapersonal, visual-ruang, kinestetik,
                naturalis)
            xi.   melaksanakan aktiviti yang melibatkan pelbagai deria
            xii.  menggalakkan murid memperoleh pengetahuan dan
                kemahiran secara berdikari tanpa bergantung kepada
                arahan guru
            xiii.  menerapkan kemahiran berfikir
            xiv.  melaksanakan pendekatan integrasi merentas kurikulum
                (bahasa, alam sekitar, sains dan teknologi, nilai murni,
                patriotisme, perpaduan, jati diri, kesihatan, kekeluargaan)
            xv.   fleksibel mengikut situasi
            xvi.  penilaian berterusan dalam penganjaran dan
                pembelajaran
            (a)   Guru menyoal murid dengan :
             i.   mengemukakan soalan mengikut pelbagai aras kognitif
                (contohnya berdasarkan taksonomi Bloom)
             ii.  menyusun aras soalan dari mudah ke sukar
            iii.  mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah
  Teknik Penyoalan  iv.   mengemukakan soalan yang jelas maksudnya dan boleh
5                difahami
     Guru
             v.   menyebarkan soalan ke seluruh kelas
            vi.   memberi masa untuk murid berfikir
            vii.  mencungkil jawapan daripada murid
            viii.  mengalih arah soalan kepada murid-murid lain
            ix.   memberi respons yang sesuai terhadap jawapan murid
            (a)   Murid mengikuti pengajaran dan pembelajaran dengan :
             i.   membawa peralatan atau bahan yang diperlukan (jika
                berkenaan)
             ii.  membuat persediaan awal
            iii.  membuat catatan daripada pengajaran guru (jika
                berkenaan)
            iv.   mengemukakan soalan/pendapat secara spontan
6  Penglibatan Murid
             v.   membuat rujukan spontan (jika berkenaan)
            vi.   menjalankan aktiviti yang dirancang oleh guru
            vii.  berinteraksi secara aktif dengan guru, murid lain dan
                bahan
            viii.  memberi respons yang sesuai terhadap soalan dan latihan
            ix.   menunjukkan kemahiran melaksanakan gerak kerja
                kumpulan (jika berkenaan)
            (a)   Guru memberi peneguhan terhadap pembelajaran murid
                dengan :
             i.   memberi pujian secara lisan atau isyarat kepada
7   Peneguhan
                perlakuan yang baik
             ii.  mempelbagaikan perkataan, ungkapan atau isyarat
                peneguhan bersesuaian dengan murid                                                       2
              iii.  memberi teguran yang bersesuaian terhadap perlakuan
                                             1  2  3  4  5
                 negatif murid
              (a)  Latihan/tugasan (termasuk projek, kerja rumah)
                 yang diberikan :
              i.  mengikut keupayaan dan kebolehan murid
8  Latihan dan Tugasan  ii.  dipelbagaikan jenisnya
              iii.  berkait dengan tajuk yang dipelajari
              iv.  menekankan prosedur dan arahan dalam membuat
                 tugasan
              (a)  Guru memeriksa latihan dan tugasan dengan :
              i.  menunjukkan kesilapan murid
   Pemeriksaan Latihan  ii.  memeriksa dalam tempoh dan kekerapan yang
9    dan Tugasan        munasabah
      Murid     iii.  memberi ulasan yang membina
              iv.  memberi penghargaan kepada hasil kerja yang baik
              v.   memastikan murid membuat pembetulan
              (a)  Guru mengakhiri pengajaran dengan :
              i.  membuat penutupan kognitif (rumusan dijalankan sama
                 ada oleh guru/murid atau membuat penilaian secara
10    Penutupan        lisan/tulisan)
              ii.  membuat penutupan sosial (kenyataan yang
                 mententeramkan emosi murid dan persediaan untuk
                 pelajaran akan datang)
              (a)  Murid melaksanakan latihan/tugasan dengan :
              i.  lengkap
              ii.  kemas dan bersih
11  Hasil Kerja Murid  iii.  menepati masa
              iv.  menepati format dan prosedur latihan dan tugasan
              v.   membuat latihan dengan betul
              vi.  membuat pembetulan bagi latihan yang salah
              (a)  Guru menguruskan kelas dengan :
              i.  memastikan wujud suasana yang kondusif untuk
                 pengajaran dan pembelajaran (contohnya bilik darjah
                 bersih, kemas dan susunan perabot sesuai dengan
                 aktiviti)
12  Pengurusan Kelas
              ii.  memastikan kehadiran murid untuk belajar
              iii.  memastikan kesediaan murid untuk belajar
              iv.  mewujud dan memanfaatkan sudut mata pelajaran
              v.   memastikan peraturan kelas dipatuhi
              (a)  Guru menyumbang kepada suasana pembelajaran yang
                 kondusif dengan :
              i.  berpakaian sesuai, kemas dan bersih mematuhi arahan
                 dan pekeliling yang sedang berkuatkuasa
              ii.  bersifat mesra, mudah didekati dan sedia membantu
              iii.  mengenali semua murid dan prihatin terhadap keperluan
13  Perwatakan Guru       mereka
              iv.  berinteraksi secara sopan
              v.   menggunakan nada suara yang sesuai
              vi.  mewujudkan suasana riang yang merangsang
                 pembelajaran
              vii.  menepati masa
                                                     3
KESIMPULAN :


        Komen Pegawai Pemantau       Respon Daripada Guru Terhadap Komen
PENGESAHAN :
Tanda Tangan              Tanda Tangan Pegawai
Guru Yang Dicerap :           Yang Mencerap :


                    Nama Pegawai :
Nama Guru :
                    Jawatan :

                    Tarikh :
Tarikh :
                                             4

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:2305
posted:1/21/2011
language:Malay
pages:4