rancangan tahunan by mhazmin80

VIEWS: 216 PAGES: 9

									                      CONTOH FORMAT RANCANGAN TAHUNAN
                       BAHASA MELAYU TINGKATAN SATU.
KELOMPOK   TEMA DAN TAJUK       HASIL PEMBELAJARAN           SISTEM BAHASA      PENGISIAN KURIKULUM     CATATAN

      1. Hari Pertama di   Bidang Interpersonal             1. .Tatabahasa      1.  Ilmu:
       Sekolah Menengah.                          -Kata Nama         -Kemasyarakatan
                 1.1 Berbual dan berbincang tentang        -Kata Gantinama      -Ekonomi
      2. Berhemat Semasa     kehidupan harian rakan.            Nama diri.
       Berbelanja.     1.2 Mendengar dan memberikan                      2.  Nilai:
                   respons secara lisan dan bertulis     2.  Sistem Ejaan       -Berhemah tinggi
      3. Komsas         tentang susuatu.                            -Kasih sayang
       -Novel – Aku Anak  1.3 Menyampaikan maksud yang       3.    Sebutan dan       -Kesyukuran
      Timur           tersurat dan tersirat berdasarkan       intonasi.        -Kerjasama
                   bahan.                     -Dialog
       - Pengenalan Novel  1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila       ayat tanya dan  3.   Kewarganegaraan
       - Sinopsis        dengan rakan.                  ayat penyata.      -Cinta dan taat akan
       - Tema        1.5 Berbincang dan membidas hujah                      negara.
       - Persoalan       dengan sopan             4.    Kosa kata
                 1.6 Menyatakan perasaan secara           -Rujuk bahan    4. Peraturan Sosiobudaya
      4. Rumusan         berterus terang dan beradab           dalan buku teks    -Kesantunan Bahasa
      - Carta Pai                                / bahan P&P.     -Laras Bahasa
                 Bidang Maklumat                              -Peribahasa
  1    5. Ringkasan                          5.    Peribahasa
                 7.1 Menyatakan gambaran keseluruhan        -Rujuk bahan   5. Kemahiran bernilai
      6. Karangan- teknik    bahan.                     dalam buku teks   Tambah.
      menulis karangan    7.2 Memahami dan menyatakan maksud         / bahan P&P.
                   perkataan sukar berdasarkan                     Kemahiran Berfikir
                   konteks.                             - Mencirikan
                 7.3 Mengemukakan soalan untuk                     - Menganalisis
                   mendapatkan penjelasan lanjut.                  - Menjana idea , dll

                 Bidang Estetik                               Belajar cara belajar
                                                       -Kemahiran Membaca
                 10.1 Menceritakan semula sesebuah                      -Merujuk Kamus ,dll
                    karya secara keseluruhan.
                 10.2 Mengenalpasti pekara yang                       Kecerdasan Pelbagai
                    menarik dalam karya.                          -Verbal-Linguistik
                                                       -Kinestetik , dll

                                                       P. Konstruktivisme
                                                       P. Kontekstual
PERHATIAN : Hasil pembelajaran tidak ditulis dengan ayat lengkap, sila rujuk Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan Satu yang telah dibekalkan. Dicadangkan guru-guru melampirkan
Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan Satu dalam buku Rekod Mengajar masing-masing untuk rujukan dari semasa ke semasa.
                                                                  PENGISIAN
KELOMPOK      TEMA DAN TAJUK           HASIL PEMBELAJARAN            SISTEM BAHASA                         CATATAN
                                                                  KURIKULUM

          1.Mutira Hitam dari     Bidang Interpersonal               i. Tatabahasa        i.  Ilmu:
          Sabah                                     - bentuk kata kerja     -  Ekonomi
                        2.1 Mencetuskan idea yang bernas         - golongan kata       -  Kesihatan
          2. Manisnya         semasa memberikan pendapat dalam           kerja
          Senyumanmu          perbincangan                   - binaan ayat        ii. Nilai:
                        2.3 Memperkuat hujah dengan                          - kesyukuran
          3. Komsas          mengemukakan contoh dan bukti          ii. Sistem Ejaan       - kebersihan fizikal
          Novel –           2.4 Mengemukakan cadangan yang
          - Watak/Perwatakan      membina untuk mencapai tujuan          iii. Sebutan dan       iii. Kewarganegaraan:
          - Binaan Plot        perbincangan                     intonasi.         - cinta dan taat akan
          -Teknik Plot         2.5 Memberikan penjelasan secara                          negara
                        spontan tentang sesuatu perkara         iv. Kosa kata
          4. Rumuan – jadual      terhadap isu yang dikemukakan
                                                 v. Peribahasa        iv. Peraturan
          5.Ringkasan         Bidang Maklumat                                  Sosiobudaya
    2                                                            - kesantunan bahasa
          6. Karangan- Surat      7.2 Memahami dan meneliti maksud                        - laras bahasa
         Kiriman tidak rasmi      tersurat dan tersirat daripada sesuatu
                        bahan                                     v. Kemahiran bernilai
                        7.4 Membaca pantun secara imbasan                        Tambah:
                        dan luncuran untuk membuat rujukan                      - KB
                        7.6 Membezakan antara fakta dengan                      - Konstuktivisme
                        pandangan dalam bahan yang dirujuk                      - Kontekstual
                                                               - BCB
                        Bidang Estetik                                - TKP

                        10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan
                        persoalan,pemikiran, niali dan
                        pengajaran
                        10.6 Mengulas karya daripada aspek
                        watak dan perwatakan
  1. Komputer dalam   Bidang Interpersonal          i.   Tatabahasa    i.    Ilmu       ULBS
  Kehidupan                              - Ayat Tunggal   -  Teknologi Maklumat
              3.1 Berbincang dengan menggunakan      - Ayat Topik dan  -  Kemasyarakatan
  2. Remaja Berwawasan  ragam bahasa dan gaya pengucapan        Ayat Huraian   -  Sejarah
              yang betul                  - Kata Adjektif
  3. Wira Bangsa     3.2 Berbincang untuk menerima dan      - Kata Hubung    ii.   Nilai
              menolak pandangan orang lain secara                -  Patriotisme
  4 Komsas        terbuka                              -  Kerjasama
  Novel         3.3 menyatakan pendirian yang jelas   ii. Sistem Ejaan     -  Berdikari
   - latar       dengan mengemukakan maklumat yang                 -  Keberanian
   - nilai dan     relevan
     pengajaran    3.4 Mempertimbangkan semua aspek    iii. Sebutan dan     Kewarganegaraan
              yang dikemukakan dalam perundingan      Intonasi      - cinta dan taat akan
  6. Rumusan -Carta   secara rasional untuk mencapai kata                 tanah air
    Aliran       sepakat
                                  iv. Kosa Kata      iii. Peraturan
  7. Ringkasan      Bidang Maklumat                             Sosiobudaya

  8. Karangan – jenis  7.7 Memahami laras bahasa bagi     v. Peribahasa      -   kesantunan bahasa
3   fakta        pelbagai bahan untuk memperoleh                 -   laras bahasa
              maklumat
              8.1 Menyaring maklumat mengikut                 iv.  KBT
              klasifikasi                            -  KB
              8.2 Menyusun maklumat mengikut                  -  BCB
              keutamaan                             -  KMD
              8.5 Mentafsirkan maklumat yang telah               -  ICT
              dipilih secara rasional untuk membuat               -  Konstruktivisme
              inferens

              Bidang Estetik

              11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam
              karya bukan sastera
              11.2 Menganalisis gaya bahasa dan
              unsur bunyi dalam karya sastera serta
              menggunakannya dalam penulisan
              kreatif
              11.3 Membandingkan penggunaan laras
              bahasa yang sesuai dalam pelbagai
              genre
                                                    PENGISIAN
KELOMPOK  TEMA DAN TAJUK        HASIL PEMBELAJARAN         SISTEM BAHASA                 CATATAN
                                                    KURIKULUM

      1. Ibu Negara Malaysia  Bidang Interpersonal            i. Tatabahasa   vi. Ilmu:        ULBS
                                        - kata tanya
      2. Indahnya Bumi     4.1 Mengesan kecondongan pendapat      - kata seru    vii. Nilai:
      Kenyalang        dan menimbang pelbagai pilihan       - kata perintah
                  4.2 Menjelaskan dan membuktikan       - kata penguat  viii. Kewarganegaraan:
      3. Lima Langkawi     pertimbangan secara rasional dan adil    - kata penegas
                  5.1 Berbincang dan memujuk dengan      - kata nafi    ix. Peraturan
      4. Komsas        menggunakan kata, ungkapan, dan ayat    - kata pemeri     Sosiobudaya
      Puisi Tradisional
       - Pantun Dua Kerat   Bidang Maklumat              ii. Sistem Ejaan  x. Kemahiran bernilai
       - Pantun Budi                                      Tambah:
       - Pantun Kanak-    8.5 Mentafsirkan maklumat yang telah   vi. Sebutan dan
         kanak         dipilih secara rasional         intonasi.
                  8.6 Menyemak semula maklumat dan
         6. Rumusan       memutuskan sama ada hendak      vii. Kosa kata
        - Graf bar       menerima, menambah, atau
                    menolak pilihan tersebut.      viii. Peribahasa
  4
        7. Ringkasan    8.7 Menilai secara keseluruhan sesuatu
                    maklumat dengan memberi alasan
      7. Karangan -        yang kukuh
      Perbincangan       8.8 Membuat rumusan dengan alasan
                    yang munasabah

                  Bidang Estetik

                  12.1 Menghasilkan prosa dan puisi
                  secara terancang
                  12.3 Membina ayat topik dan ayat
                  huraian untuk membina perenggan yang
                  kohesif
                  12.4 Menyusun isi dan menggunakan
                  penanda wacana untuk menghasilkan
                  perenggan yang koheran
                  12.5 Membina baris puisi dengan kemas
                  dan indah
  5
      1.            Bidang Interpersonal             vi. Tatabahasa  v.    Ilmu
2.                     vi.   Nilai
3.  Bidang Maklumat            vii.   Kewarganegaraa
4.           vii. Sistem Ejaan      n
   Bidang Estetik            viii. Peraturan
                          Sosiobudaya
            viii. Sebutan dan  ix. KBT
               Intonasi


            ix. Kosa Kata


            x. Peribahasa
                                            PENGISIAN
KELOMPOK  TEMA DAN TAJUK     HASIL PEMBELAJARAN  SISTEM BAHASA                   CATATAN
                                            KURIKULUM

      1.        Bidang Interpersonal    ix. Tatabahasa     xi. Ilmu:
      2.
      3.        Bidang Maklumat       x. Sistem Ejaan    xii. Nilai:
      4.
               Bidang Estetik       xi. Sebutan dan     xiii. Kewarganegaraan:
                              intonasi.
  6
                                        xiv. Peraturan
                            xii. Kosa kata        Sosiobudaya

                            xiii. Peribahasa    xv. Kemahiran bernilai
                                          Tambah:      1.        Bidang Interpersonal      xi. Tatabahasa   x.    Ilmu       ULBS
      2.                                  xi.   Nilai
      3.        Bidang Maklumat                  xii.   Kewarganegaraa
      4.                        xii. Sistem Ejaan      n
               Bidang Estetik                   xiii. Peraturan
                                             Sosiobudaya
                              xiii. Sebutan dan  xiv. KBT
                                 Intonasi
  7
                              xiv. Kosa Kata


                              xv. Peribahasa
                                            PENGISIAN
KELOMPOK  TEMA DAN TAJUK     HASIL PEMBELAJARAN   SISTEM BAHASA                CATATAN
                                            KURIKULUM

      1.        Bidang Interpersonal    xiv. Tatabahasa    xvi. Ilmu:
      2.
      3.        Bidang Maklumat       xv. Sistem Ejaan   xvii. Nilai:
      4.
               Bidang Estetik       xvi. Sebutan dan    xviii. Kewarganegaraan
                               intonasi.          :
  8
                            xvii. Kosa kata    xix. Peraturan
                                          Sosiobudaya
                            xviii. Peribahasa
                                        xx. Kemahiran bernilai
                                          Tambah:      1.        Bidang Interpersonal      xvi. Tatabahasa  xv.   Ilmu
      2.                                 xvi.  Nilai
      3.        Bidang Maklumat                  xvii.  Kewarganegaraa
      4.                        xvii.  Sistem      n
               Bidang Estetik              Ejaan  xviii. Peraturan
                                            Sosiobudaya
                                        xix. KBT
                               xviii. Sebutan
                                   dan
                                 Intonasi
  9

                               xix. Kosa Kata


                               xx. Peribahasa
                                              PENGISIAN
KELOMPOK  TEMA DAN TAJUK     HASIL PEMBELAJARAN   SISTEM BAHASA                   CATATAN
                                              KURIKULUM

      1.        Bidang Interpersonal    xix. Tatabahasa      xxi. Ilmu:
      2.
      3.        Bidang Maklumat       xx. Sistem Ejaan     xxii. Nilai:
      4.
               Bidang Estetik       xxi. Sebutan dan      xxiii. Kewarganegaraan
                               intonasi.            :
  10
                            xxii. Kosa kata      xxiv. Peraturan
                                            Sosiobudaya
                            xxiii. Peribahasa
                                          xxv. Kemahiran bernilai
                                            Tambah:      1.        Bidang Interpersonal      xxi. Tatabahasa    xx.   Ilmu
      2.                                   xxi.  Nilai
      3.        Bidang Maklumat                    xxii.  Kewarganegaraa
      4                         xxii.  Sistem        n
               Bidang Estetik              Ejaan    xxiii. Peraturan
                                              Sosiobudaya
                                          xxiv. KBT
                               xxiii. Sebutan
                                   dan
  11                              Intonasi


                               xxiv.  Kosa Kata


                               xxv.   Peribahasa
                                         PENGISIAN
KELOMPOK  TEMA DAN TAJUK     HASIL PEMBELAJARAN    SISTEM BAHASA               CATATAN
                                         KURIKULUM

      1.        Bidang Interpersonal    xxiv. Tatabahasa   xxvi. Ilmu:
      2.
      3.        Bidang Maklumat       xxv. Sistem Ejaan  xxvii. Nilai:
      4
               Bidang Estetik       xxvi. Sebutan dan  xxviii. Kewarganegaraan
                               intonasi.         :
  12
                            xxvii. Kosa kata   xxix. Peraturan
                                         Sosiobudaya
                            xxviii. Peribahasa
                                       xxx. Kemahiran bernilai
                                         Tambah:

								
To top