Perancangan Tahunan Panitia Bahasau Melay by eeeda8994

VIEWS: 3,460 PAGES: 6

Perancangan tahunan panitia bahasa melayu

More Info
									                 Panitia Bahasa Malaysia 2010
                       sksb
        CARTA ORGANISASI PANITIA BAHASA MALAYSIA 2010
           SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH
              SELANGOR DARUL EHSAN

Penasihat     Tn. Hj. Zulkifli Hj. Hainin          Guru Besar
Pengerusi     En. Abdul Rahman Idrus            PK Kurikulum
         Pn. Hjh Sumiah Abdul Rahman          PK HEM
         Pn. Aidah Mat Rasib              PK Kokurikulum
         En. Shamuri Boradi              PK Petang
         Pn. Ruzaini Mustapha             PK Pendidikan Khas


Ketua Panitia   Pn. Faridah Majid
Setiausaha    Pn. Rosnah Non
Bendahari     Pn. Fodziah K.M Nordin
AJK        Pn. Zarina Karia               En. Roszamruni Tapah
         Pn. Sarimah Jantan              Pn. Fadillah Che Wil
         En. Mohd Noor Yunus              Pn. Asmida Ahmad
         En. Mohd Nor Sharif              Pn. Ismalina Ismail
         Pn. Rohana Arshad               Pn. Rosmawati Mamat
         Pn. Norhanida Saidin             Pn. Shahrul Aida
         En. Mohd Hafiz Bakhtiar            Pn. Norwani Abd Hamid
         Pn. Rahayu Che Lah              Pn. Rusmina Daming
         En. Ahmad Shafie Ghazali           Pn. Zuhaily Wan Chek
         En. Nordin Dahari               En. Andyshahdi
                                            1
                              Panitia Bahasa Malaysia 2010
                                    sksb
                    RANCANGAN TAHUNAN PANITIA BAHASA MALAYSIA 2010
                       SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH
                          SELANGOR DARUL EHSAN


BULAN   PERANGCANGAN AKTIVITI             OBJEKTIF             STRATEGI PELAKSANA         SASARAN    TINDAKAN
      1. Mesyuarat Panitia Kali Pertama.  1.  Menubuhkan AJK.           1. Perlantikan AJK

      2.  Menyelaras rancangan tahunan.  2.  Penyerahan tugas kepada AJK.     2.  Mengemaskini rancanngan           Ketua Panitia
                                                P & P.                    S/U Panitia
Januari
      3.  Membincang rancangan aktiviti  3.  Pemilihan aktiviti yang membantu   3.  Perkongsian idea di kalangan  Semua guru
        tahunan.               meningkatkan P & P dan prestasi      AJK.               BM
                           BM.

      4.  Mengemaskini fail panitia.

      5.  Bengkel Pemerkahan BM      4.  Memberi pendedahan tentang      4.  Bekerjasama dengan Unit    Semua murid  Guru-guru
        Penulisan.              system pemarkahan kertas BM        Perkembangan Staff dalam     Tahun 4   BM Tahun 4
                           Penulisan.                beberapa aktiviti.

      6.  Program Orentasi Mata      5.  Mendedahkan kepada murid-
        Pelajaran Tahun 4.          murid Tahun 4 tentang Kertas
                           BM.

      1.  Mesyuarat Panitia Kali Kedua.  1.  Membincangkan proses P & P,     1.  Perkongsian idea melalui    Semua AJK
                           Bulan Bahasa Malaysia dan Ujian      mesyuarat.
                           Selaras 1.

      2.  Bulan Bahasa Malaysia.     2.  Mencungkil bakat dan         2.  Mengadakan pertandingan     Semua    Semua AJK
                           memberikan peluang kepada         dalam aktiviti Minggu BM.    murid.
Februari                       murid untuk mewakili sekolah     3.  Melatih murid yang terpilih  Murid yang
                           dalam pertandingan Ko-akademik.      untuk mewakili sekolah.     terpilih.
                                                                              2
                            Panitia Bahasa Malaysia 2010
                                   sksb
    3.  Ujian Selaras 1.        3.  Menguji kefahaman murid,       4.  Menjalankan ujian &       Semua
                         penambahbaikan mutu P & P dan       menganalisis keputusan (    Murid
                         meningkatkan prestasi BM.         Post-Mortem).

    4.  Program Pengayaan Kosa Kata.  4.  Menignkatkan peratus dan       5.  Menyediakan kuiz kosa kata.  Semua murid  Semua guru
       ( Kajian Tindakan).         bilangan A dalam BM Kertas      6.  Menampalkan kosa kata      Tahap 2   BM Tahap 2
                         Pemahaman.                dalam buku latihan.      *Feb-Sept 08
                       5.  Memperkayakan kosa kata BM di
                         kalangan murid Tahap 2.

    1.  Bengkel Pemulihan dalam bilik  1.  Memberi pendedahan kepada guru    1.  bekerjasama dengan Unit    Semua guru.    Ketua
       darjah.               tentang teknik P & P pemulihan      Pemulihan & Unit                Panitia.
                         dalam bilik darjah.            Perkembangan Staff.               Guru
                       2.  Merealisasikan murid sifar buta   2.  Mengadakan Bengkel.              Pemulihan.
                         huruf (2M).

Mac   2.  Program Belajar Bersama     3.  Menggalakkan murid berkongsi     3.  Mengagihkan murid Tahun 6   Semua murid   Guru-guru
       Rakan Sebaya.            ilmu dan melahirkan murid yang      kepada beberapa kumpulan    Tahun 6.   BM Tahun 6.
                         bekerjasama, bertolak-ansur dan      (pelbagai aras).        * Mac-Julai
                         bertanggungjawab.          4.  Murid cemerlang membantu
                                              rakan yang sederhana dan
                                              lemah.
                                            5.  Bekerjasama dengan Unit
                                              Kecemerlangan UPSR

    1.  Kursus Tatabahasa.       1.  Menambah pengetahuan guru      1.  Mengadakan bengkel /     Semua guru.  Ketua Panitia
                         dalam tatabahasa Bahasa          kursus.                    S/U Panitia
                         Malaysia.              2.  Bekerjasama dengan Unit
                       2.  Mendapat tunjuk ajar daripada       Perkembangan Staff.
                         guru pakar atau Munsyi DBP.

April  2.  Pertandingan Ko-akademik.    3.  Memberikan peluangn kepada      3.  Melatih dan menghantar    Murid yang   Semua AJK
                         murid untuk mengasah bakat dan      murid mewakili dalam      terpilih.   *Lampiran
                         mewakili sekolah dalam          pertandingan pantun,              agihan
                                                                             3
                                 Panitia Bahasa Malaysia 2010
                                       sksb
                              pertandingan.               bercerita, pidato & menulis           tugasan.
                                                   esei.

        3.  Penggubalan Soalan BM      4.  Menyediakan set soalan kertas     4.  Mengadakan perbincangan       -    Semua guru
           (sekolah)               Pemahaman dan Penulisan BM         dan menyediakan set soalan
                              Tahap 1 dan Tahap 2.            untuk simpanan Fail.


        1.  Mesyuarat Panitia Kali Ketiga.  1.  Membincangkan tentang         1.  Perkongsian idea melalui    Semua AJK   Ketua Panitia
                              Peperiksaan Pertengahan Tahun.       Mesyuarat Panitia.               S/U Panitia
 Mei      2.  Peperiksaan Pertengahan Tahun.  2.  Menguji kefahaman murid,       2.  Menjalankan ujian &       Semua murid  Semua AJK
                              penambahbaikan mutu P & P dan       menganalisis keputusan (post-
                              meningkatkan pestasi BM.          mortem).

        1.  Bengkel Menjawab BM UPSR     1.  Menyediakan murid yang bersedia    1.  Mengadakan bengkel.       Semua murid  Semua guru
                              untuk menghadapi UPSR.        2.  Bekerjasama dengan Unit      Tahun 6   BM Tahun 6
                           2.  Memberi pendedahan tentang         Kecemerlangan UPSR dan
  Jun                           menjawab soalan BM dengan         Unit Bimbingan &
                              baik.                   Kaunseling.

      1. Ujian Selaras 2            1.  Menguji kefahaman murid,       1.  Menjalankan ujian &       Semua guru  Semua AJK
 Julai                          penambahbaikan muu P & P dan        menganalisis keputusan (post-
                              meningkatkan prestasi BM.         mortem).

      1. Pembinaan Bahan Akses Kendiri     1.  Menyediakan bahan-bahan untuk   1. Bengkel untuk pembinaan bahan.    Semua AJK   Ketua Panitia
                              Program Akses Kendiri.
                           2.  Membantu murid belajar sendiri
 Ogos                           melalui bahan yang diberikan.
                           3.  Membantu murid mengisi masa
                              lapang dengan baik.

      1. Mesyuarat Panitia Kali Keempat.    1.  Membincangkan tentang         1.  Perkongsian idea melalui    Semua guru  Ketua Panitia
September                         Peperiksaan Akhir Tahun.          Mesyuarat Panitia.               S/U Panitia
                                                                                  4
                                   Panitia Bahasa Malaysia 2010
                                         sksb
          1.  Program PROTIM.          1.  Membantu murid lemah menguasi    1.  Mengadakan praujian untuk    Murid Tahun  Guru BM
                                kemahiran 2M.               mengenal pasti murid lemah.   6yang tidak  Tahun 6
                                                  2.  Menjalankan kelas PROTIM     menguasai
                                                     bagi murid lemah.         2M.
                                                  3.  Menjalankan pasca ujian
                                                     untuk mengenal pasti
 Oktober                                                pencapaian murid.

          2.  Peperiksaan Akhir Tahun.     2.  Menguji kefahaman murid,       4.  Bekerjasama dengan Unit     Semua murid  Semua AJK
                                penambahbaikan mutu P & Pdan       PROTIM.
                                meningkatkan prestasi BM.      5.  Menjalankan ujian dan
                                                     menganalisis keputusan (post-
                                                     mortem).

          1.  Mengemaskini fail-fail panitia.  1.  Menyediakan semua dokumen dan    1.  Menyediakan laporan.             Ketua Panitia
          2.  Menyediakan laporan aktiviti      laporan yang dikehendaki oleh                              S/U Panitia
            tahunan.                PPD dan GPK 1.                                 -

November      3.  Menyediakan laporan kajian    2.  Mengenal pasti kejayaan Kajian    2.  Menganalisis dapatan dan
            tindakan.               Tindakan yang dijalankan.         analisa keputusan
                Program Penggayaan                            Peperiksaan Akhir Tahun.
                 Kosa Kata.
Disediakan oleh,                                                                 19 Januari 2010(FARIDAH BINTI MAJID)
Ketua Panitia Bahasa Malaysia
                                                                                    5
                             Panitia Bahasa Malaysia 2010
                                   sksb
SK Sungai Buloh
              CARTA GANTT PERANCANGAN AKTIVITI PANITIA BAHASA MALAYSIA 2010
                     SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH
                        SELANGOR DARUL EHSANBIL   AKTIVITI YANG DIRANCANG       JAN  FEB  MAC  APR     MEI  JUN  JULAI OGOS SEPT OKT  CATATAN


 1.  Mesyuarat Panitia                                       
 2.  Ujian Selaras / Peperiksaan                                     
 3.  Post-mortem Ujian / Peperiksaan                              
 4.  Bengkel Pemarkahan BM Penulisan     
 5.  Program Orentasi M/P Tahun 4      
 6.  Minggu Bahasa                 
 7.  Program Pengayaan Kosa Kata                                  
 8.  Bengkel Pemulihan dalam Bilik Darjah        
 9.  Program Belajar Bersama Rakan                            
   Sebaya
10.  Kursus Tatabahasa                      
11.  Pertandingan Ko-akademik                  
12.  Penggubalan Soalan Peringkat Sekolah                  
13.  Bengkel Menjawab BM UPSR                           
14.  Pembinaan Bahan Akses Kendiri                               
15.  Program PROTIM                                           
                                                             6

								
To top