4857_de_thi_trac_nghiem_tin_ho

Document Sample
4857_de_thi_trac_nghiem_tin_ho Powered By Docstoc
					        ÑEÀ THI TRAÉC NGHIEÄM TIN HOÏC ÑAÏI CÖÔNG
A. HEÄ ÑIEÀU HA NH VA WINDOWS:  Ø      Ø
Caâu 1: Boä nhôù RAM va ROM la boä nhôù gì?ø      ø
a/ Secondary memory                             b/ Receive memory
c/ Primary memory                              d/ Random access memory
                   ø
Caâu 2: Phaùt bieåu na o sau ñaây la sai:       ø
a. Ñôn vò ñieàu khieån (Control Unit) chöùa CPU, ñieàu khieån taát caû caùc hoaït ñoäng cuûa
maùy.
      ø                                         õ
b. CPU la boä nhôù xöû lyù trung öông, thöïc hieän vieäc xöû lyù thoâng tin löu trö trong boä nhôù.
       ø                 ø     ø
c. ALU la ñôn vò soá hoïc va luaän lyù va caùc thanh ghi cu ng naèm trong CPU  õ
                  ø
d. Memory Cell la taäp hôïp caùc oâ nhôù.
Caâu 3: Dö lieäu la gì?
         õ      ø
     ø                  ø ø
a/ La caùc soá lieäu hoaëc la ta i lieäu cho tröôùc chöa ñöôïc xöû lyù.
     ø                             õ
b/ La khaùi nieäm coù theå ñöôïc phaùt sinh, löu trö , tìm kieám, sao cheùp, bieán ñoåi…
    ø
c/ La caùc thoâng tin ñöôïc theå hieän döôùi nhieàu daïng khaùc nhau.
d/ Taát caû ñeàu ñuùng.
Caâu 4: Bit la gì? ø
     ø
a/ La ñôn vò nhoû nhaát cuûa thoâng tin ñöôïc söû duïng trong maùy tính
   ø
b/ la moät phaàn töû nhoû mang moät trong 2 giaù trò 0 va 1         ø
    ø
c/ La moät ñôn vò ño thoâng tin
d/ Taát caû ñeàu ñuùng.
           ø
Caâu 5: Hex la heä ñeám:
a/ heä nhò phaân                     b/ heä baùt phaân
c/ Heä thaäp phaân                    d/ heä thaäp luïc phaân
             ø
Caâu 6: Caùc tha nh phaàn: boä nhôù chính, boä xöû lyù trung öông, boä phaän nhaäp xuaát, caùc
            ø
loaïi heä ñieàu ha nh la :       ø
a/ Phaàn cöùng                      b/ Phaàn meàm
c/ Thieát bò löu trö      õ             d/ Taát caû ñeàu sai
Caâu 7: Heä thoáng caùc chöông trình ñaûm nhaän chöùc naêng la m moâi tröô ng trung gianø    ø
  õ      ø            ø
giö a ngöô i söû duïng va phaàn cöùng cuûa maùy tính ñöôïc goïi la :         ø
a/ Phaàn meàm                              ø
                             b/ heä ñieàu ha nh
c/ Caùc loaïi trình dòch trung gian                d/ Taát caû ñeàu ñuùng.
                          ø
Caâu 8: Caùc loaïi heä ñieàu ha nh Windows ñeàu coù khaû naêng töï ñoäng nhaän bieát caùc thieát
              ø           ø
bò phaàn cöùng va töï ñoäng ca i ñaët caáu hình cuûa caùc thieát bò daây la chöùc naêng:  ø
a/ Plug and Play                     b/ Windows Explorer
c/ Desktop                        d/ Multimedia
Caâu 9: Danh saùch caùc muïc choïn trong thöïc ñôn goïi la :          ø
a/ Menu bar                        b/ Menu pad
c/ Menu options                      d/ Taát caû ñeàu sai
Caâu 10: Hoäp ñieàu khieån vieäc phoùng to, thu nhoû, ñoùng cöûa soå goïi la :        ø
a/ Dialog box                   b/ list box
c/ Control box                  d/ Text box
                           ø
Caâu 11: Windows Explorer coù caùc tha nh phaàn: Explorer bar, Explorer view, Tool bar,
         ø
menu bar. Co n laïi la gì? ø
a/ Status bar                   b/ Menu bar
c/ Task bar                    d/ taát caû ñeàu sai
             ø
Caâu 12: Shortcut la bieåu töôïng ñaïi dieän cho moät chöông trình hay moät taäp tin ñeå khôûi
ñoäng moät chöông trình hay moät taäp tin. Vaäy coù maáy loaïi shortcut:
a/ 1 loaïi               b/ 3 loaïi
c/ 2 loaïi               d/ 4 loaïi
Caâu 13: Ñeå chaïy moät öùng duïng trong Windows, baïn la m theá na o?  ø      ø
a/
           ø
b/ Nhaáp ñuùp va o bieåu töôïng          d/ Taát caû ñeàu ñuùng
Caâu 14: Chöông trình cho pheùp ñònh laïi caáu hình heä thoáng thay ñoåi moâi tröô ng la m      ø  ø
        ø
vieäc cho phu hôïp
a/ Display               c/ Control panel
b/ Sreen Saver             d/ Taát caû ñeàu coù theå
                         ø
Caâu 15: Caùc kyù töï sau ñaây kyù töï na o khoâng ñöôïc söû duïng ñeå ñaët teân cuûa taäp tin, thö
muïc:
a/ @, 1, %               b/ - (,)
c/ ~, “, ? , @, #, $          d/ *, /, \, <, >
B. MICROSOFT WORD:
Caâu 16: Coù maáy caùch taïo môùi moät vaên baûn trong Word:
a/ 2 caùch               b/ 3 caùch
c/ 4 caùch               d/ 5 caùch
                                    õ
Caâu 17 : Söû duïng Office Clipboard, baïn coù theå löu trö toái ña bao nhieâu clipboard trong
ñaáy:
a/ 10             b/ 12             c/ 16            d/ 20
Caâu    18:     Thao   taùc    Shift    +    Enter    coù   chöùc  naêng  gì?
       ø
a/ Xuoáng ha ng chöa keát thuùc paragraph                      õ     ø
                                   c/ Nhaäp dö lieäu theo ha ng doïc
b/ Xuoáng moät trang ma n hình ø                   d/ Taát caû ñeàu sai
                            ø
Caâu 19: Muoán xaùc ñònh khoaûng caùch va vò trí kyù töï, ta va o:      ø
a/ Format/Paragragh                c/ Format/Font
b/ Format/Style                  d/Format/Object
Caâu 20: Phím noùng Ctrl + Shift + =, coù chöùc naêng gì?
a/ Baät hoaëc taét gaïch döôùi neùt ñoâi          c/ Baät hoaëc taét chæ soá treân
b/ Baät hoaëc taét chæ soá döôùi              d/ Traû veà daïng maëc ñònh
                   ø             ø     ø
Caâu 21: Ñeå gaïch döôùi moãi tö moät neùt ñôn, ngoa i vieäc va o Format/Font, ta coù theå du ng    ø
toå hôïp phím na o: ø
a/ Ctrl + Shift + D                c/ Ctrl + Shift + A
b/ Ctrl + Shift + W                d/ Ctrl + Shift + K
                               ø
Caâu 22: trong hoäp thoaïi Format/Paragraph ngoa i vieäc coù theå hieäu chænh leà cho ñoaïn,
                    ø   ø   ø    ø
khoaûng caùch caùc ñoaïn, caùc do ng, co n du ng la m chöùc naêng na o sau ñaây: ø
a/ Ñònh daïng coät               c/ Thay ñoåi font chö    õ
b/ Canh chænh Tab               d/ Taát caû ñeàu sai
Caâu 23: Trong phaàn File/ Page Setup muïc Gutter coù chöùc naêng gì?
                 ø
a/ Quy ñònh khoaûng caùch tö meùp ñeán trang in
           ø
b/ Chia vaên baûn tha nh soá ñoaïn theo yù muoán
       ø               ø
c/ Phaàn chö a troáng ñeå ñoùng tha nh taäp.
d/ Quy ñònh leà cuûa trang in.
Caâu 24: Ñeå thay ñoåi ñôn vò ño cuûa thöùc, ta choïn:
a/ Format/Tabs                 c/ Format/Object
b/ Tools/Option/General            d/ Tools/Option/View
Caâu 25: Kyù hieäu na y treân thanh thöôùc coù nghóa la gì?
           ø                     ø
a/ Bar tab               c/ Decinal Tab
b/ Frist line indent          d/ Hanging indent
Caâu 26: Trong trang Format/Bullets and Numbering, neáu muoán choïn thoâng soá khaùc ta
 ø                   ø
va o muïc Customize. Trong na y, phaàn Number Format du ng ñeå:        ø
a/ Hieäu chænh kyù hieäu cuûa Number           c/ Theâm vaên baûn ôû tröôùc, sau daáu hoa thò
b/ Hieäu chænh kyù hieäu cuûa Bullets          d/ Thay ñoåi font chö    õ
Caâu 27: Trong muïc Format/Drop Cap, phaàn Distance form text du ng ñeå xaùc ñònh    ø
khoaûng caùch:
    õ
a/ Giö a kyù töï Drop Cap vôùi leà traùi            õ
                             c/ Giö a kyù töï Drop Cap vôùi kyù töï tieáp theo
    õ
b/ Giö a kyù töï Drop Cap vôùi leà phaûi             õ             ø
                             d/ Giö a kyù töï Drop Cap vôùi toa n vaên baûn
Caâu 28: Trong hoäp thoaïi File/Page Setup khung Margins, muïc Mirror Margins du ng           ø
ñeå:
a. Ñaët leà cho vaên baûn caân xöùng                            ø
                             c. Ñaët leà cho caùc trang chaún va leû ñoái xöùng
b. Ñaët cho tieâu ñeà caân xöùng vôùi vaên baûn d. Ñaët leà cho caùc section ñoái xöùng nhau
                             õ      ø
Caâu 29: Baïn coù theå chuù thích caùc thuaät ngö cho 1 tö , 1 caâu, baèng Footnote. Nhö vaäy
Footnote coù nghóa la : ø
                    ø      ø
   a. chuù thích ñöôïc trình ba y ôû cuoái tö caàn chuù thích
                    ø
   b. chuù thích ñöôïc trình ba y ôû cuoái trang
                    ø
   c. chuù thích ñöôïc trình ba y ôû cuoái vaên baûn
                    ø
   d. chuù thích ñöôïc trình ba y ôû cuoái toa n boä ø
                                     ø
Caâu 30: Ñeå dii chuyeån con troû trong baûng Table, ta du ng phím noùng. Vaäy phím noùng
         ø
Shift + Tab du ng ñeå:
a. Di chuyeån con troû ñeán oâ lieàn tröôùc       c. Theâm moät tab va o oâ ø
                  ø
b. Di chuyeån con troû ñeán ha ng treân         d. Phím noùng treân khoâng coù chöùc naêng gì
Caâu 31: Choïn caû baûng Table ta nhaán hôïp phím
                ø
a. Alt + Shift + 5 (5 treân ba ng phím soá)                 ø
                                  c. a va b ñeàu ñuùng
                   ø
b. Alt + 5 (5 treân phím soá va taét numlock)                 ø
                                  d. a va b ñeàu sai
              õ   õ    ø
Caâu 32: Ví duï ta go chö n va nhaán phím spacebar, maùy se hieän ra cuïm tö thoâng tin.   õ        ø
     ø
Ñaây la chöùc naêng:
a. auto correct                          c. auto Format
b. auto text                            d. Taát caû ñeàu sai
                                        ø
Caâu 33: trong Format/ Tabs, muïc Tab Stop position du ng ñeå xaùc ñònh khoaûng caùch:
   ø                 õ
a. Tö leà traùi ñeán vò trí Tab ña nhaäp                            ø
                                      c. Caû a va b ñeàu ñuùng
   ø
b. Tö leà phaûi ñeán vò trí Tab ña nhaäp õ                        ø
                                      d. a va b ñeàu sai
             ø
Caâu 34: Ñeå xem ta i lieäu tröôùc khi in, ta choïn File/Print Preview hoaëc nhaán toå hôïp
phím noùng:
a. Ctrl + Alt + P                         c. Ctrl + Alt + Format/
b. Ctrl + Alt + B                         d. Ctrl + Alt + 1
Caâu 35: Khi in phong bì, ta choïn Tools/Envelopes and Label, muïc Clockwise rotation
trong ñaây coù chöùc naêng:
a. Quay ngöôïc phong bì 180 ñoä                  c. Quay theo chieàu maùy in
b. Quay theo chieàu cuûa phong bì                 d. Taát caû ñeàu sai
C. MICROSOFT EXCEL:
Caâu 36: Moät baûng tính worksheet bao goàm
        ø
a. 265 coät va 65563 do ng  ø                          ø
                                  c. 266 coät va 65365 do ng   ø
        ø
b. 256 coät va 65536 do ng  ø                           ø
                                  d. 256 coät va 65365 do ng    ø
Caâu 37: Excel ñöa ra bao nhieâu loaïi pheùp toaùn chính:
a. 3 loaïi          c. 5 loaïi
b. 4 loaïi                     ø
               d. Caâu traû lô i khaùc
                      ø
Caâu 38: Caùc ñòa chæ sau ñaây la ñòa chæ gì: $A1, B$5, C6, $L9, $DS7
a. Ñòa chæ töông ñoái                  c. Ñòa chæ hoãn hôïp
b. Ñòa chæ tuyeät ñoái                  d. Taát caû ñeàu ñuùng
Caâu 39: Pheùp toaùn : nga y  ø           õ
                        Soá se cho keát quaû la :  ø
a. Nga yø                   ø
               c. Caû nga y va soá  ø
b. Soá            d. Taát caû ñeàu sai
         õ
Caâu 40:Khi go coâng thöùc xong, roài Enter, maùy hieän ra #N/A coù nghóa la :             ø
a. Khoâng tìm thaáy teân ha m   ø                c. Khoâng tham chieáu ñeán ñöôïc
b. Giaù trò tham chieáu khoâng toàn taïi              d. Taäp hôïp roãng
          õ
Caâu 41: Khi go coâng thöùc xong, roài Enter, maùy hieän ra #REF! coù nghóa la :              ø
a. Khoâng tìm thaáy teân ha m   ø                c. Khoâng tham chieáu ñeán ñöôïc
b. Giaù trò tham chieáu khoâng toàn taïi              d. Taäp hôïp roãng.
                   õ     ø        ø
Caâu 42: Ñeå coù theå cuoän chö tha nh nhieàu do ng trong oâ, ta du ng           ø
a. Format Cells, choïn Wrap Text                  c. Format Cells, choïn Onentation
b. Format Cells, Choïn Shrink to fit                d. Alt + Enter
Caâu 43: keát quaû cuûa coâng thöùc sau : = INT (SORT (-4)) la :                 ø
a. 2        b. -2                c. -4       d. taát caû ñeàu sai
Caâu 44: Coâng thöùc sau : = ROUND(136485.22m-3) se cho keát quaû la :         õ         ø
a. 136,000.22                      c. 136000
b. 137,000.22              d. 137000
              ø
Cho baûng soá lieäu sau (du ng cho caâu 45 – 47)
            A           B                C           D
   30         ø
          Hoï va teân       Chöùc vuï           Thaâm nieân       Löông
   31       NVA           TP                8          100.000
   32       NVB           TP                5          50.000
   33        TTC             PP             4           55.000
   34        LTD             KT             6           45.000
   35        NVE             NV             2           30.000
                                   ø
45. Khi ta nhaäp coâng thöùc sau: = COUNT(C31:C35) va COUNTA (C31:c35) keát quaû
 ø
la :
    ø
a. 4 va 5                ø
                  c. 5 va 4
    ø
b. 5 va 5             d. Baùo loãi vì coâng thöùc sai
46. Khi ta nhaäp coâng thöùc sau: = SUMF(D31:D35, > = 50000, C31:C35), keát quaû la :          ø
a. 17      b. 25       c. 13       d. Baùo loãi vì coâng thöùc sai
47. Khi ta nhaäp coâng thöùc sau :     = SUMIF(A:D35, “>=50000”,D31.D35 keát quaû
 ø
la :
a. 205000          b. 155000        c. 0        d. baùo loãi vì coâng thöùc sai
48. Khi ta nhaäp coâng thöùc sau : = LEN(TRIM(“ABCDEF”)), keát qua se la          õ ø
a. 9       b. 7       c. 6       d. 0
                   ø
49. ÔÛ oâ B4 ta coù coâng thöùc la : =B$2*$C3 . Khi sao cheùp coâng thöùc na y qua oâ D6   ø
            ø
thì coâng thöùc trôû tha nh
a. E$#C5          b. D$#$C5        c. E$2#$C3         d. D$2#$C5
       õ
50. Khi ta go coâng thöùc : =DAY(DATEVALUE(“12/03/98”) thì keát quaû la :            ø
a. 12      b. 03       c. 98       d. Baùo loãi vì coâng thöùc sai
                    ø     ø              ø
51. Ñeå tính tuoåi cuûa moät ngöô i sinh nga y 24/11/1983 bieát nga y sinh name ôû oâ A2, ta
  õ õ
se go coâng thöùc :
a. = YEAR(TIMEVALUE(A2))               c. = YEAR(TODAY0) YEAR(A2)
b. = YEAR(DAY0) - YEAR(A2)              d. = YEAR(TODAY0) - YEAR(A2) +1
             ø
Cho baûng tính sau (du ng cho caâu 52 – 61)
 Baûng 1     A         B         C        D        E        F
   40     Hoï teân      õ
                 Ma CV       Ma KV
                           õ         C Vuï      K vöïc     Heä soá
   41     NVA       TP        QD         ?         ?        ?
   42     NTB       PP        TN         ?         ?       ?
   43     TTC       PP        LD         ?         ?       ?
   44     PTK       KT        QD         ?         ?       ?
   45     DCL       NV        LD         ?        ?       ?

     Baûng 2        D          E           F         G
      50      õ
             Ma K Vöïc       QD         LD        TN
      51      K Vöïc      Quoác doanh    Lieân doanh     Tö nhaân

               Baûng 3         A           B

                49              Baûng tra 1

                50          õ
                          Ma CV          C Vuï
                51         TP              ø
                                    Tröôûng pho ng
                52          PP             ø
                                    Phoù pho ng
                53          KT         Keá toaùn
                54          NV         Nhaân vieân
                          ø          ø
52. Ñieàn coâng thöùc cho coät KVöïc ñeå ñieàn va o khu vöïc cuûa tö ng ngöô i:   ø
a. = Vlookup(C41, $E$50:$G$51,2,0)
b. = Vlookup(C41, $E$50:$G$51,2,1)
c. = Vlookup(C41, $E$50:$G$Saûn xuaát
d. = Vlookup(41, $E$50:$G$51,2,1)
                         ø        ø
53. Ñieàn coâng thöùc cho coät Cvuï ñeå ñieàn va o chöùc vuï tö ng ngöô i: ø
a. =Hlookup(C41,$A$51:$B$54,2,1)
b. =Hlookup(C41,$A$51:$B$54,2,0)
c. =Vlookup(C41,$A$51:$B$54,2,1)
d. =Vlookup(C41,$A$51:$B$54,2,0)
54. Khi ta nhaäp coâng thöùc : =MATCH(“TN”, c40:C45,0) thì keát quaû se la :     õ ø
a. 2      b. 3        c. 4      d. Baùo loãi vì coâng thöùc sai
55. Khi ta nhaäp coâng thöùc : = INDEX(A:F45,2,3) thì keát quaû se la :  õ ø
    õ
a. Ma KV         b. QD       c. TN      d. LD
56. Khi ta nhaäp coâng thöùc 1: = LEFT(A1)&INDEX(A40:F45,3,2) thì keát quaû se la:      õ ø
a. NPP          b. NQD          c. N&PP           d. N&QD
57. Khi ta nhaäp coâng thöùc : =      MID(A40,2,5) thì keát quaû la :  ø
a. O      b. o t       c. o te     d. o teâ
58. Khi ta nhaäp coâng thöùc : =MID(PROPER(A40),2,4) thì keát quaû la :      ø
a. o      b. o T       c. o Te     d. o Teâ
       õ
59. Khi ta go coâng thöùc : = TRIM(A40) thì keát quaû se la ? õ ø
a. Hoï ten        b. Hoï teân        c. Hoï teân         d. Hoï teân
60. Khi ta nhaäp coâng thöùc : = MID(LOWE(UPPER(A40)),2,4) thì keát quaû la :       ø
a. oï T     b. oï te      c. oï t     d. oï Te
61. Khi ta nhaäp coâng thöùc : =MID(B40,MATCH(“QD”,c40:C45,0),5) thì keát quaû la :       ø
  õ
a. a        õ
        b. a C        õ
                  c. a CV         d. Coâng thöùc sai
                 ø
Cho baûng soá lieäu sau ñaây (du ng cho caâu 62 – 69)
        A           B          C            D
 56               QD           LD        TN

 57     TP         75           80         90

 58      PP          60         65          70
 59      KT          45         50          55
 60      NV          30         35          40
62. Khi ta nhaäp coâng thöùc : = MATCH(65,B57:B60) thì keát quaû se la :  õ ø
a. 2       b. 3      c. 4       d. 5
63. Khi ta nhaäp coâng thöùc : = MATCH(50,C56:C60,0) + INDEX(A56:D60,3,4) thì keát
    õ ø
quaû se la :
a. 73       b. 74     c. 53      d. 54
64. Khi ta nhaäp coâng thöùc : = INT(-C57/9)&RIGHT(B58) thì keát quaû se la :    õ ø
a. -90      b. -80     c. -960     d. -90
65. Khi ta nhaäp coâng thöùc : =COUNTA(2,INT(B60/15), (INDEX(A56:D60,2,3) thì keát
    õ ø
quaû se la :
a. 2       b. 3      c. 80      d. 30
66. Khi ta nhaäp coâng thöùc : =ABS(INT(LEFT(B57)&RIGHT(D60))) thì keát quaû se la :      õ ø
a. caên 70        b. –caên 70       c. 70      d. -70
67. Khi ta nhaäp coâng thöùc : = INDEX(D56:D60,LEN(A58),LEFT(C60) thì keát quaû la :       ø
a. 80          b. 35          c. 3       d. Baùo loãi vì coâng thöùc sai
        ø       õ     õ            õ        ø
68. Soá 57.5 la soá chính giö a cuûa da y soá coät C, ta phaûi go coâng thöùc na o ñeå coù keát quaû
nhö vaäy:
a. =MEDIAN(C56:C60,0)
b. = MEDIAN(C57:C60,0)
c. = MEDIAN(C56:C60)
d. = MEDIAN(C57:C60)
69. Cho bieát keát quaû cuûa coâng thöùc sau: = COUNTIF(A56:D60”>62.9”)
a. 60       b. 5      c. 62.9         d. 6
              ø
Baûng soá lieäu sau ñaây du ng cho caâu 70 – 83
        A        B         C        D         E       F
 1     Teân      Baäc löông     C Vuï      õ
                                Ma KT      Taïm öùng    Löông
 2     Thaùi      273        TP        A      50000      300000
 3     Haø       310        PP        C      45000      160000
 4     Vaân       330        NV        B      50000      200000
 5     Ngoïc      450        CN        D      35000      100000

 6     Uyeân      270        TK        A      25000       300000

                                    õ ø
70. Khi ta nhaäp coâng thöùc : =MID(A3,1,2)&MID(A6,1,2) thì keát quaû se la :
a. HUy              b. HaUy       c. Ha Uyø           d. Ha U ø
71. Khi ta nhaäp coâng thöùc : =         VLOOKUP(310,A1:F6,2,0) thì keát quaû se la :    õ ø
a. 310        b. pp       c. 45000        d. Baùo loãi vì coâng thöùc sai
72. Khi ta nhaäp coâng thöùc : = CHOOSE(“TP”,C2:C6,0) thì keát quaû se la :       õ ø
a. 0         b. 1        c. TP    d. Baùo loãi vì coâng thöùc sai
73. Cho bieát keát quaû cuûa coâng thöùc sau : = LEFT(F1,(LEN(D1)-3))
a. Lö         b. Löo       c. Löô    d. Baùo loãi vì coâng thöùc sai
74. Cho bieát keát quaû khi nhaäp coâng thöùc sau: = PRODUCT(INDFX(A1:F6,5,6),3)
a. 75000             b. 300000      c. 100000           d. 3
                          ø
75. Khi ta nhaäp coâng thöùc : = “Baïn teân la ”&LEFT(A3)&MID(C1,3,1)&RIGHT(A6,1)
thì keát quaû la : ø
         ø
a. Baïn teân la Hun                  b. Baïn teân la Huø
        ø
c. Baïn teân la Hu n  ø               d. Baïn teân la Huø ø
76. Keát quaû cuûa coâng thöùc: = HLOOKUP(B2,B2:F6,2,0) la gì:      ø
a. 273
b. 310
                            õ
77. Cho moät coâng thöùc : = ROUND(E2,-3) se cho keát quaû la :        ø
a. 50         b. 500       c. 5000        d. 50000
                                      õ
78. Khi ta nhaäp coâng thöùc sau: MATCH(15000,F2:F6,-1) se cho keát quaû la :         ø
a. 3         b. 2        c. 1     d. 0
                         õ    ø      õ     ø
79. Ñeå tính toång tieàn taïm öùng cuûa nhö ng ngöô i coù Ma KT la “A” thì ta phaûi go coâng      õ
thöùc :
a. = SUMIF(D2D6,”A”,E2E6)               c. = SUMIF(AF:F6,DI=”A”E2:E6)
b. = SUMIF(D2D6,DI=”A”E2:E6)             d. = SUMIF(A1:F6,”A”,E2:E6)
                                           ø
80. Khi ta nhaäp coâng thöùc : = DSUM(A1:F6,5,B8:B9) thì keát quaû la maây neáu oâ B8, B9
khoâng coù döõ kieän na o: ø
a. 75000             b.95000       c. 100000           d.205000
                       õ           õ ø
81. Muoán bieát baïn teân Thaùi giö chöùc vuï gì, ta phaûi go ha m nhö theá na o?     ø
a. = VLOOKUP(A2,A1:F6,3,1)
b. = VLOOKUP(A2,A300:F6,3,1)
c. = VLOOKUP(A2,A2:F6,3,0)
d. = VLOOKUP(A2,A1:F6,3,)
82. Cho bieát keát quaû cuûa coâng thöùc sau: = SUMPRODUCT(B2:B6) la gì         ø
    ø           ø
a. La toång cuûa tích tö B2 ñeán B6
    ø   ø
b. La tích tö B2 ñeán B6
   ø     ø
c. La toång tö B2 ñeán B6
d. Taát caû ñeàu sai
      õ
83. Khi go coâng thöùc : = EXP(F5) thì keát quaû la :    ø
a. e100000            b. 1000000e     c. Ln100000          d. Taát caû ñeàu sai
                õ    ø     ø        õ       ø
84. Neáu ôû oâ B4 coù dö kieän la 28/02/96 va oâ C4 coù dö kieän la 09/03/96 thì coâng thöùc :
                      ø
= INT((C4-B4/7) coù keát quaû la bao nhieâu?
a. 0            b. 1          c. 2      d. 3
            ø    ø                    ø          ø
85. Trong ha m ta i chính, thì Type coù giaù trò la bao nhieâu khi ta lô ñi hoaëc khoâng vieát
trong coâng thöùc:
a. -1            b. 0          c. 1      d. Taát caû ñeàu sai
86. Khi choïn trong muïc Edit/Paste Special chæ muïc Comments du ng ñeå:         ø
a. Cheùp ñònh daïng                     c. Cheùp beà roäng oâ
b. Cheùp giaù trò trong oâ                 d. Cheùp ghi chuù
                                       ø
87. Chöùc naêng Data/Consolidate thì Reference du ng ñeå xaùc ñònh dö lieäu du ng ñeå      õ  ø
                                         ø
thoáng keâ thoâng qua ñòa chæ cuûa noù. Ñieàu quan troïng la field ñaàu tieân cuûa phaïm vi na y   ø
phaûi la :  ø
   ø         ø    ø
a. La field ma ta du ng ñeå phaân nhoùm thoáng keâ.
    ø         ø
b. La field ma ta caàn tính
   ø               õ
c. La field coù chöùa dö lieäu keát hôïp
    ø
d. La field coù phaïm vi dö lieäu        õ
88. Tröôùc khi taïo baûng Pivo Table, ta phaûi kieåm tra laïi xem baûng tính ña :         õ
     õ
a. Ña sort theo thöù töï chöa.
      õ    ø
b. Ña coù vu ng toång hôïp chöa
     õ ø
c. Ña la tieâu chuaån cuûa cô sôû dö lieäu chöa    õ
d. Khoâng caàn gì theâm
89. Anto Filter khoâng thöïc hieän ñöôïc ñieàu gì sau ñaây:
a. Trích theo teân baét ñaàu
b. Trích theo kieåu And giö a caùc kieåu logic  õ
c. Theo caùc maãu tin cuûa cô sôû dö lieäu        õ
d. Theo meänh ñeà On giö a caùc fieldname õ
                    ø
90. Trong Excel moät ha m coù theå chöùa toái ña bao nhieâu ñoái soá
a. 15            b. 30          c. 45      d. 50
D. MICROSOFT POWER POINT:
           ø           ø
91. Daïng na o sau ñaây du ng ñeå xem moät slide duy nhaát
a. Normal view                   c. outline view
b. Slide show                    d. slide view
                   ø
92. Baïn coù theå ñoåi ma u neàn cuûa caùc slide theo caùch toát nhaát sau ñaây:
a. Choïn format/background
         ø
b. Nhaáp va o nuùt fill color treân thanh drawing
c. Choïn format/slide design
d. Choïn format/objects
93. Phaàn môû roäng cuûa power point la gì?         ø
a. PPP                 b. PPF            c. POP         d. POW
94. Caùc slide cuûa presentation coù theå ñöôïc xem döôùi maáy daïng khaùc nhau:
a. 3            b. 4          c. 5      d. 6
95. Slide color scheme la gì         ø
        ø
a. boä ma u chuaån cuûa power point                    ø
                                  c. ma u neàn
     ø  ø   ø
b. Che n mau va o caùc slide           d. teân cuûa moät slide môùi
                           ø
96. nghi thöùc chuyeån taäp tin thoâng qua moïi tröô ng maïng la : ø
a. http            b. html      c. www          d. fpt
                       ø
97. Phaàn history trong maïng internet du ng ñeå:
                  õ ø
a. Lieät keâ caùc trang web ña du ng trong quaù khöù
                   õ ø
b. Lieät keâ caùc ñòa chæ mail ña du ng
c. Lieät keâ teân caùc trang web
            ø  õ
d. Lieät keâ soá ngöô i ña söû duïng maïng internet
98. Web site la gìø
  ø           õ
a. la moät ngoân ngö sieâu vaên baûn
    ø
b. La hình thöùc trao ñoåi thoâng tin döôùi daïng thö thoâng qua heä thoáng maïng maùy tính
   ø        õ
c. la caùc file ña ñöôïc taïo ra bôûi word, excel, power point…roài chuyeån sang daïng
HTML
d. Taát caû caùc caâu ñeàu sai
                        ø
99. Khi thaáy teân zone trong ñòa chæ mail la org thì coù nghóa
a. Thuoäc lónh vöïc chính phuû
b. Thuoäc lónh vöïc giaùo duïc
c. Thuoäc lónh vöïc cung caáp thoâng tin
d. Thuoäc veà caùc toå chöùc khaùc.
                                ø
100. Caùc thoâng soá cô baûn khi söû duïng internet mail la ñòa chæ mail, ñòa chæ hoài aâm,
                         ø
server chuyeån thö ñi, teân truy caäp hoäp thö va :
a. Server quaûn lyù hoäp thö
b. Server tìm kieám
c. Server Browser
d. Taát caû ñeàu sai

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:44
posted:1/19/2011
language:Vietnamese
pages:10