Rancangan Pelajaran Mingguan Bahasa Melayu Tahun 5 by eeeda8994

VIEWS: 1,088 PAGES: 40

Rancangan pelajaran mingguan bahasa melayu tahun 5 mengikut takwin sekolah.

More Info
									   SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH, SELANGOR
RANCANGAN PELAJARAN MINGGU BAHASA MELAYU TAHUN 5 2011
      ( BERDASARKAN TAKWIN SEKOLAH )
UNIT   TEMA /     HASIL         ARAS        SISTEM     PENGISIAN
     TAJUK     PEMBELAJARAN                BAHASA     KURIKULUM
  1   Tema :     Fokus utama:      Aras 1:       Tatabahasa:   Ilmu:
     Kekeluargaan  1.1 Berbual tentang  (i) Berinteraksi  -Kata      -Pendidikan
     Tajuk :    suatu perkara     dengan pihak    hubung     Moral
     Rumahku      berkaitan dengan  lain        -Ayat tunggal
     Syurga     kehidupan         berkaitan    -Ayat
         ku     seharian      topik.       majmuk
             menggunakan kata,             -Ayat
               ungkapan ayat,             Perintah
MINGGU          sebutan, intonasi,
  1             dan nada yang             Kosa kata:   Nilai:
             sesuai.                  -salasilah   -Kasih Sayang
 3–7                      Aras 1:       -sulung     -Hormat-
JANUARI                     (i) Membaca     -program    menghormati
 2011          Fokus sampingan:    perkataan,     -afiat
             5.1 Membaca kuat    rangkai-
             perkataan dan ayat     kata ayat
               dengan sebutan   tunggal dan ayat  Penulisan:
             dan intonasi yang     majmuk     -Dialog
               betul dan     dengan sebutan   -Cerita
             memahami perkara    dan
             yang            Intonasi yang
               dibaca.      betul.               Kemahiran
                                          Bertambah
                        (ii)                Nilai:
                        Menerangkan             -Kemahiran
                        makna                Berfikir
                           perkataan           -Pembelajaran
                        dan maksud             Kontek-
             8.1 Membina dan    frasa                tual
             menulis perkataan,     serta ayat
               ayat tunggal dan
             ayat majmuk
                        Aras 2:
                        (ii) Membina
                        ayat majmuk
                           dengan
                        menggunakan
                        kata
                           hubung
UNIT    TEMA /     HASIL          ARAS        SISTEM     PENGISIAN
      TAJUK      PEMBELAJARAN                BAHASA     KURIKULUM
  1    Tema :     Fokus utama:      Aras 2:      Tatabahasa:  Ilmu:
      Kekeluargaan  1. 1 Berbual tentang  (i) Bertukar-   -Ayat     -Pendidikan
      Tajuk :     suatu perkara      tukar       perintah    Moral
      Keluarga       berkaitan dengan  pandangan     -Ayat seruan
              kehidupan          berdasarkan
MINGGU   Harmoni hidup    seharian      sesuatu isi.    Kosa kata:
  2            menggunakan kata,             -motivasi
      diberkati      ungkapan ayat,            -kem
 10 – 14          sebutan, intonasi,             -riadah
JANUARI             dan nada yang                    Nilai:
 2011           sesuai.                          -Kasih Sayang
                                   Penulisan:   -Hormat-
                          Aras 2       -Biografi   menghormati
              Fokus sampingan:    (i) Membaca    -Cerita
              5.1 Membaca kuat    pelbagai jenis
              perkataan dan ayat   ayat
                dengan sebutan     dengan
              dan intonasi yang    memberikan
                betul dan        penekanan
              memahami perkara    pada intonasi
              yang            berdasarkan
                dibaca.       tanda baca.            Kemahiran
                                           Bertambah
              7.1 Membaca dan     (ii) Menjelaskan         Nilai:
              menerangkan       isi-isi penting          -Kemahiran
                maksud         yang             Berfikir
              kandungan teks yang   terdapat dalam          -Pembelajaran
              ter-          teks.               Kontek-
                surat dan                       ual
              tersirat.
                          Aras 2
                          (i) Membina
              8.1 Membina dan     ayat tunggal
              menulis perkataan,   dengan
                ayat tunggal dan    perluasan
              ayat majmuk.      subjek dan
                          predikat

              10.1 Menghasilkan    Aras 2:
              pelbagai gerne     (ii) Menulis
                ( prosa dan    karangan
              puisi) termasuk e-mel  mengguna-
                yang mudah,       kan bahasa
              menari dan ber-     yang kreatif.
                makna.
UNIT    TEMA /     HASIL          ARAS        SISTEM    PENGISIAN
      TAJUK      PEMBELAJARAN                BAHASA    KURIKULUM
  1    Tema :     Fokus utama:      Aras 3       Tatabahasa:  Ilmu:
      Kekeluargaan  1.1 Berbual tentang   (i) Menerima    -Kata     -Pendidikan
      Tajuk : Kasih  suatu perkara      teguran dengan   hubung    Moral
      disemai       berkaitan dengan  hati        -Imbuhan
MINGGU       Budi  kehidupan          yang terbuka
  3    dihargai      seharian      dalam       Kosa kata:
              menggunakan kata,    perbualan     -mendung
 17 - 21            ungkapan ayat,             -jemur
JANUARI          sebutan, intonasi,
 2011             dan nada yang                    Nilai:
              sesuai.                         -Kasih Sayang
                                   Penulisan:  -Hormat-
                          Aras 3       -Fakta    menghormati
              Fokus sampingan:    (i) Membaca    -Laporan
              5.1 Membaca kuat    ayat dalam teks  (Lawatan)
              perkataan dan ayat     dengan
                dengan sebutan   sebutan dan
              dan intonasi yang    intonasi
                betul dan        yang betul.
              memahami perkara
              yang
                dibaca.       Aras 3              Kemahiran
                          (i) Membina           Bertambah
              8.1 Membina dan     ayat majmuk           Nilai:
              menulis perkataan,   dengan              -Kemahiran
                ayat tunggal dan                   Berfikir
              ayat majmuk.      menggunakan           -Pembelajaran
                          kata hubung           Kontek-
                           yang tepat.          ual              10.1 Menghasilkan    Aras 2:
              pelbagai gerne     (ii) Menulis
                ( prosa dan    karangan
              puisi) termasuk e-mel  mengguna-
                yang mudah,       kan bahasa
              menari dan ber-     yang kreatif.
                makna.
UNIT    TEMA /   HASIL         ARAS         SISTEM    PENGISIAN
      TAJUK    PEMBELAJARAN                BAHASA    KURIKULUM
  2    Tema :   Fokus utama:      Aras 1        Tatabahasa:  Ilmu:
      Penddikan  1.2 Bertanya dan    (i) Mendengar dan  -Ayat tanya  -Pendidikan
      Tajuk :   menjawab suatu     mengecam       -Penanda   Moral
      Sekolah     perkara        intonasi dalam  Wacana    -Kajian
MINGGU   Selamat   secarabertatasusila.  soalan tanpa            Tempatan
  4                       kata tanya.   Kosa kata:
                                  -anggun
 24 – 28                   (ii)         -gundah
JANUARI                    Mengemukakan     -rintangan
 2011                    soalan dengan    -berkarah
                          menggunakan   -ceria    Nilai:
                       kata tanya dan           -Baik hati
                          tanpa kata          -Kasih sayang
                       tanya untuk     Penulisan:  -Hormat-
                          mendapatkan   -Cerita    menghormati
                       penjelasan      -Peribahasa
                          lanjut.

                       (iii) Menjawab
                       untuk
            Fokus sampingan:    menjelaskan
            5.1 Membaca kuat       sesuatu
            perkataan dan ayat   perkara yang            Kemahiran
              dengan sebutan     dikemukakan          Bertambah
            dan intonasi yang   dengan               Nilai:
              betul dan        menggunakan          -Kemahiran
            memahami perkara    bahasa yang            berfikir
            yang            santun
              dibaca.

                       Aras2:
            8.2 Membina dan    (i) Mengemukan
            menulis ayat tunggal  soalan yang rele-
             dan ayat majmuk     van tentang
            dalam sesuatu     topik yang dibin-
             penulisan teks     cangkan.
            tentang sesuatu
             tajuk.

                       Aras 1:
                       (i) Membina ayat
                       tunggal dan ayat
                         majmuk
                       berdasarkan
                       tajuk.
UNIT    TEMA /    HASIL          ARAS        SISTEM     PENGISIAN
      TAJUK    PEMBELAJARAN                BAHASA     KURIKULUM
  2    Tema :    Fokus utama:      Aras 2:       Tatabahasa:  Ilmu:
      Pendidikan  1.2 Bertanya dan    (i) Mengemukan   -Kata     -Pendidikan
      Tajuk :   menjawab tentang    soalan yang rele-  Adjektif    Moral
      Harapan     Suatu perkara      van tentang   -Kata Sendi  -Kajian
MINGGU 5  negara    secara         topik yang     Nama      Tempatan
              bertatasusila.   dibin-
  31   Impian                  cangkan.    Kosa kata:
 JANUARI  bersama                         -kokurikulum
  –4                     (ii) Menjawab    -akademik
FEBRUARI                    soalan yang     -pengurusan
  2011                       mempunyai           Nilai:
            Fokus sampingan:    makna yang             -Baik hati
            5.1 Membaca kuat       tersirat.   Penulisan:   -Kasih sayang
            perkataan dan                -Perbahasan  -Hormat-
              ayat dengan               -Surat     menghormati
            sebutan dan intonasi  Aras 2:       Kiriman
              yang betul dan   (i) Membaca     Rasmi
            memahami        pelbagai jenis
              perkara yang    ayat
            dibaca.           dengan
                        memberikan
                          penekanan
                        pada intonasi           Kemahiran
                          berdasarkan          Bertambah
                        tanda baca.            Nilai:
            8.2 Membina dan                      -Kemahiran
            menulis ayat      (ii) Menjelaskan          berfikir
              tunggal dan ayat  isi-isi penting          -Pembelajaran
            majmuk dalam         yang             konstruk
              sesuatu penulisan  terdapat dalam           Tivisme
            teks tentang      teks.
              sesuatu tajuk.
                        Aras 2:
                        (i) Membina
            10.1 Menghasilkan    perenggan
            pelbagai gerne     dengan
               ( prosa dan      menggunakan
            puisi) termasuk e-mel  ayat tunggal
               yang mudah,      dan ayat
            menari dan ber-     majmuk.
               makna.

                        Aras 2:
                        (ii) Menulis
                        karangan

                        Menggunakan
                        bahasa
                          deskriptif.
UNIT    TEMA /    HASIL         ARAS         SISTEM    PENGISIAN
      TAJUK     PEMBELAJARAN                BAHASA    KURIKULUM
  2    Tema :    Fokus utama:      Aras 3:       Tatabahasa:  Ilmu:
      Pendidikan  1.2 Bertanya dan    (i) Bersoal jaw   -Kata     -Pendidikan
      Tajuk :    menjawab tentang    ab secara      Adjektif   Moral
MINGGU 6  Usaha tidak    Suatu perkara     bertatasusila  -Kata Ganti  -Kajian
      henti     secara         tentang sesuatu   Nama     Tempatan
 7 – 11           bertatasusila.     perkara
FEBRUARI  Kejayaan               dengan        Kosa kata:
  2011                     menggunakan     -menuntun
      menanti                 soalan      -dugaan
                        pelbagai aras    -berleter
             Fokus sampingan:              -sambalewa  Nilai:
             5.2 Membaca kuat                     -Baik hati
             teks prosa dan                      -Kasih sayang
               puisi dengan              Penulisan:  -Hormat-
             sebutan dan      Aras 3:       -Syaharan   menghormati
               intonasi yang   (i) Membaca     -Surat    -Patriotisme
             betul dan lancar    teks pelbagai    kiriman
               serta memahami   laras        Tidak
             perkara yang        dengan      -Rasmi
               dibaca.      sebutan, dan
                        intonasi
                          yang betul
                        serta gaya yang          Kemahiran
                          sesuai.            Bertambah
                                          Nilai:
             8.2 Membina dan    (ii) Memahami           -Kemahiran
             menulis ayat      isi kandungan           berfikir
               tunggal dan ayat    teks yang           -Pembelajaran
             majmuk         dibaca.              konstruk
               dalam sesuatu                     Tivisme
             penulisan
               teks tentang    Aras 3:
             sesuatu tajuk.     (i) Menulis cerita
                        berdasarkan
                          sesuatu tajuk
                        dengan
             9.3 Menyusun        menggunakan
             maklumat secara    pelbagai jenis
               kohesi daripada    ayat.
             nota atau
               catatan hasil
             daripada bahan     Aras 2
               yang didengar   (i) Menyusun
                        atur maklumat
             atau dibaca.         mengikut
                          keutamaan
UNIT    TEMA / TAJUK   HASIL          ARAS        SISTEM     PENGISIAN
               PEMBELAJARAN                BAHASA     KURIKULUM
  3    Tema :      Fokus utama:      Aras 1:       Tatabahasa:  Ilmu:
      Kemasyarakatan  1.3 Memberi dan     (i) Memberikan   -Kata     -Pendidikan
      Tajuk : Amalan  memahami arahan     arahan serta    Pinjaman    Moral
      berbudi       Serta pesanan              -Tanda     -Kajian
MINGGU 7      Hidup  tentang sesuatu     menyampaikan    Bacaan     Tempatan
      harmoni       perkara       pesanan
 14 – 18                        dengan      Kosa kata:
FEBRUARI                       menggunakan     -monorel
  2011                       intonasi      -stesen
                            yang betul    -kesenian
                           dan bersopan.           Nilai:
                                            -Kerjasma
                           (ii) Memberikan   Penulisan:   -Kasih sayang
               Fakus sampingan:    arahan serta    -       -Hormat-
               6.1 Membaca dan               Autobiografi  menghormati
               merujuk pelbagai    menyampaikan    -Cerita (   -Patriotisme
                 sumber untuk    pesanan       tindakan )
               mendapatkan        mengikut
                 maklumat bagi    keutamaan.
               tajuk yang
                 sedang dikaji
               termasuk
                 maklumat      Aras 1:              Kemahiran
               daripada internet.   (i) Merujuk            Bertambah
                           kepada kamus            Nilai:
                           untuk               -Kemahiran
                             mencari            berfikir
               8.2 Membina dan     makna, sebutan
               menulis ayat      yang
                 tunggal dan ayat    betul, ejaan,
               majmuk dalam      dan
                 sesuatu       penggunaan
               penulisan teks       perkataan
               tentang         yang tepat.
                 sesuatu tajuk.

                           Aras 1:
                           (i) Membina
               8.3 Menulis
                           ayat tunggal
               perkataan dan ayat
                           dan
                 dengan tulisan
                             ayat majmuk
               berangkai
                 yang kemas.    berdasarkan
                           tajuk.                          Aras 1:
                          (i) Menulis
                          perkataan
                          dengan

                          menggunakan
                          tulisan
                           berangkai
                          yang kemas dan
                           cantik.
UNIT    TEMA / TAJUK   HASIL        ARAS        SISTEM    PENGISIAN
               PEMBELAJARAN              BAHASA    KURIKULUM
  3    Tema :      Fokus utama:     Aras 2:      Tatabahasa:  Ilmu:
      Kemasyarakatan  1.3 Memberi dan   (i) Mendengar   -Kata     -Kajian
      Tajuk :      memahami arahan   dan menerima    bilangan   Tempatan
      Kerjasama asas    Serta pesanan    arahan     -Kata tanya
MINGGU 8           tentang sesuatu   dengan betul
      Kerjasama hidup    perkara     untuk       Kosa kata:  Nilai:
 21 – 25                       bertindak   -bencana   -Hormat-
FEBRUARI                      balas.       -taklimat   menghormati
  2011
                          (ii)
                          Melaksanakan    Penulisan:  Kemahiran
                          arahan serta    -Cerita    bertambah
               Fakus sampingan:     pesanan    -Ucapan    Nilai:
               6.1 Membaca dan   dengan cepat           -Kemahiran
               merujuk pelbagai   dan               Berfikir
                 sumber untuk     tersusun.          -Kajian Masa
               mendapatkan                      Depan
                 maklumat bagi
               tajuk yang      Aras 2:
                 sedang dikaji  (i) Merujuk
               termasuk       kepada
                 maklumat     ensiklopedia
               daripada internet.    dan tesaurus
                          untuk

               8.3 Menulis     mendapatkan
               perkataan dan ayat  maklumat.
                 dengan tulisan
               berangkai
                 yang kemas.
                          Aras 2:
                          (i) Menulis ayat
                           dengan

                           menggunakan
                           tulisan
                             berangkai
                           yang kemas
                           dan
                             betul
   MINGGU               UJIAN SELARAS 1 PERINGKAT SEKOLAH
     9
28 FEBRUARI – 4 MAC
    2011
UNIT   TEMA / TAJUK    HASIL         ARAS       SISTEM     PENGISIAN
               PEMBELAJARAN              BAHASA     KURIKULUM
  3   Tema :       Fokus utama:      Aras 3:     Tatabahasa:  Ilmu:
     Kemasyarakatan   1.3 Memberi dan    (i) Meneliti   -Kata arah   -Pendidikan
     Tajuk : Tolenrasi  memahami arahan    arahan dan    -Peribahasa  Moral
     teras          Serta pesanan   pesanan
               tentang sesuatu      untuk    Kosa kata:
MINGGU  kemakmuran       perkara      membuat     -sukaneka   Nilai:
 10                         tindakan     -maklumat   -Kasih sayang
                             wajar.           -Hemah tinggi
 7 – 11
 MAC                         (ii)       Penulisan:   Kemahiran
 2011                        Melaksanakan   -       bertambah
                           arahan serta   Perbincangan  Nilai:
               Fokus sampingan:      pesanan   -Surat     -Kemahiran
               6.1 Membaca dan    mengikut     Kiriman    berfikir
               merujuk pelbagai    keutamaan.    Tidak     -Kajian masa
                 sumber untuk            -Rasmi     depan
               mendapatkan
                 maklumat bagi
               tajuk yang
                 sedang dikaji   Aras 3:
               termasuk        (i) Mengakses
                 maklumat      maklumat
               daripada internet.   daripada
                             laman w eb
                           atau pelbagai
                             sumber
               8.2 Membina dan
               menulis ayat
                 tunggal dan ayat
               majmuk dalam
                 sesuatu      Aras 1:
               penulisan teks     (i) Membina
              tentang         ayat tunggal
                sesuatu tajuk.    dan
                            ayat majmuk
                          berdasarkan
                            tajuk.
              8.3 Menulis
              perkataan dan ayat
                dengan tulisan
              berangkai        Aras 1:
                yang kemas.     (i) Menulis
                          perkataan
                          dengan

                          menggunakan
                          tulisan
                            berangkai
                          yang kemas dan
                            cantik.
   MINGGU
     11               CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 2011
 14 – 18 MAC 2011

UNIT    TEMA /  HASIL           ARAS         SISTEM    PENGISIAN
      TAJUK   PEMBELAJARAN                  BAHASA    KURIKULUM
  4    Tema :  Fokus utama:        Aras 1        Tatabahasa:  Ilmu:
      Alam   1.4 Menyatakan       (i) Memilih dan   -Kata Sendi  -Pendidikan
      Sekitar  permintaan secara     menggunakan     Nama     Moral
MINGGU   Tajuk :    berterus terang      Kata dan ayat  -Penjodoh   -Sivik
 12    Alam   dan meyakinkan       yang sesuai     Bilangan   -Kajian
      Sekitar    dengan           Untuk             Tempatan
 21 – 25       menggunakan intonasi    menyatakan      Kosa kata:
 MAC   Bersih  dan            sesuatu       -belukar
 2011   hidup     paralinguistik       permintaan.   -aur
           yang sesuai untuk
      sihat     menguatkan       (ii) Menyatakan   Penulisan:  Nilai:
           permintaan.        sebab untuk     -Catatan   -Hemah tinggi
                           menyokong    Harian    -Kerjasama
                        sesuatu       -Berita    -Kesederhanaan
                           permintaan.


           Fokus sampingan:      Aras 1:
           6.2 Membaca dan      (i) Mengenal pasti
           mengenal pasti       penggunaan
             pelbagai genre       kata, frasa,
           penulisan.         ayat, dan             Kemahiran
                           peribahasa          Bertambah
                        dalam sesuatu           Nilai:
                          genre             -Kajian Masa
                                          Depan
                                          -Kemahiran
             8.2 Membina dan     Aras 1:                Berfikir
             menulis ayat       (i) Membina ayat           -Pembelajaran
               tunggal dan ayat   tunggal dan              Konteks
             majmuk dalam         ayat majmuk            Tual
               sesuatu penulisan  berdasarkan
             teks tentang         tajuk.
               sesuatu tajuk.


             8.4 Membina dan     Aras 1:
             menulis ayat       (i) Membina ayat
               Topik dan ayat    topik yang jelas
             huraian            tentang sesuatu
               berdasarkan     isi.
             sesuatu perkara.
                         (ii) Menyatakan
                         dan

                         Menghuraikan isi
                         utama
                           dengan
                         menggunakan
                         ayat
                           yang
                         gramatis.
UNIT    TEMA /     HASIL          ARAS         SISTEM     PENGISIAN
      TAJUK      PEMBELAJARAN                 BAHASA     KURIKULUM
  4    Tema : Alam   Fokus utama:      Aras 2:        Tatabahasa:  Ilmu:
      sekitar     1.4 Menyatakan     (i) Menggunakan    -Imbuhan    -Pendidikan
      Tajuk :     permintaan secara    kata dan ayat     -Sinonim    Moral
      Manusia       berterus terang     yang sesuai           -Sivik
MINGGU           dan meyakinkan     untuk         Kosa kata:   -Kajian
 13    Perihatin      dengan       meyakinkan      -strategi   Tempatan
      bumi      menggunakan intonasi    pihak lain    -lokasi
28 MAC -          dan           dalam         -sisa
1 APRIL  terpelihara     paralinguistik   menyatakan      -toksik
 2011           yang sesuai untuk      permintaan.    -prihatin
                menguatkan                        Nilai:
              permintaan.                         -Hemah tinggi
                                     Penulisan:   -Kerjasama
                                     -Laporan    -Kesederhanaan
                                     (Persatuan)
              Fokus sampingan:    Aras 2:        -Keperihalan
              6.2 Membaca dan     (i) Menyatakan
              mengenal pasti     perbezaan
                pelbagai genre     penggunaan
              penulisan.       laras bahasa
                          yang
                            terdapat             Kemahiran
                          dalam pelbagai            Bertambah
                          genre
                                           Nilai:
            8.4 Membina dan                        -Kajian Masa
            menulis ayat                         Depan
              Topik dan ayat     Aras 2:              -Kemahiran
            huraian          (i.) Membina            Berfikir
              berdasarkan      beberapa ayat           -Pembelajaran
            sesuatu perkara.        Huraian            Konteks
                          berdasarkan isi           Tual
                            utama


            10.1 Menghasilkan
            pelbagai gerne       Aras 2:
               ( prosa dan puisi)  (ii) Menulis
            termasuk e-mel       karangan
               yang mudah,      mengguna-
            menari dan ber-         kan bahasa
               makna.        yang kreatif.
                          .
UNIT   TEMA /     HASIL           ARAS        SISTEM      PENGISIAN
     TAJUK     PEMBELAJARAN                 BAHASA      KURIKULUM
  4   Tema :     Fokus utama:       Aras 3       Tatabahasa:   Ilmu:
     Alam sekitar  1.4 Menyatakan      (i) Menyatakan   -Kata Sendi   -Pendidikan
     Tajuk :    permintaan secara     hasrat dengan   Nama       Moral
     Kebersihan     berterus terang             -Antonim     -Sivik
MINGGU         dan meyakinkan      mengemukakan            -Kajian
 14   Negara       dengan        alasan untuk    Kosa kata:    Tempatan
     tanggung-   menggunakan         mengukuhkan   -haram
            intonasi dan       permintaan     -hakisan
4–8   jawab kita     paralinguistik              -aktiviti
APRIL          yang sesuai untuk              -kesejahteraan
2011            menguatkan                        Nilai:
            permintaan.                          -Hemah tinggi
                                   Penulisan:    -Kerjasama
                                   -Peribahasa   -Kesederhanaan
            Fokus sampingan:     Aras 2       -Perbahasam
                         i. Membaca
            5.1 Membaca kuat     pelbagai jenis
            perkataan dan       ayat
              ayat dengan      dengan
            sebutan dan        memberikan
              intonasi yang     penekanan
            betul dan         pada intonasi            Kemahiran
              memahami       berdasarkan             Bertambah
            perkara yang dibaca    tanda                Nilai:
                           baca.                -Kajian Masa
                                             Depan
                                             -Kemahiran
              6.2 Membaca dan      Aras 3               Berfikir
              mengenal pasti      (i) Menyatakan           -Pembelajaran
                pelbagai genre    ciri-ciri penulisan         Konteks
              penulisan           genre.              tual                           Aras 3:
              8.4 Membina dan      (i) Menulis
              menulis ayat       karangan dengan
                topik dan ayat      menggunakan
              huraian          ayat topik dan
                berdasarkan        ayat huraian
              sesuatu perkara      yang lengkap
UNIT   TEMA /       HASIL          ARAS         SISTEM    PENGISIAN
     TAJUK       PEMBELAJARAN                 BAHASA    KURIKULUM
  5   Tema :       Fokus utama:       Aras 1        Tatabahasa:  Ilmu:
     Kesihatan     3.1 Menyampaikan     (i) Mengelaskan   -Penanda   -Sains
     Tajuk :      maklumat         maklumat       Wacana    -Kajian
     Kesihatan asas     tentang sesuatu     berdasarkan   -Kata Kerja  Tempatan
               perkara atau       sesuatu topik
MINGGU  kesejahteraan     tajuk dengan       yang       Kosa kata:
 15             menggunakan       dibincangkan.    -zat
                 kata, istilah,              -minda
11 – 15           frasa, struktur ayat   (ii)         -cergas
APRIL              yang betul, dan   Menyampaikan     -riadah    Nilai:
 2011            laras bahasa       maklumat              -Kesyukuran
                 yang sesuai        Yang bernas          -Kasih sayang
                           dengan jelas dan   Penulisan:  -Rasional
                              tersusun    -Dialog
                                      -Syarahan
               Fokus sampingan:
               6.3 Membaca dan     Aras 1
               mengenal pasti      (i) Membaca dan
                 isi utama dan isi  mengecam isi-isi
               sampingan          penting
                 daripada teks.    daripada              Kemahiran
               .            pelbagai              Bertambah
                             bahan bacaan          Nilai:
               8.2 Membina dan                       -Kemahiran
               menulis ayat                        Berfikir
              tunggal dan ayat    Aras 1:              -Kemahiran
             majmuk dalam        (i) Membina ayat          Teknologi
              sesuatu penulisan    tunggal dan             Maklumat dan
             teks tentang          ayat majmuk          Komuni
              sesuatu tajuk.     berdasarkan             kasi
                            tajuk.             -Pembelajaran
                                            Konsruktivisme
             8.5 Mengenal pasti
             dan menggunakan      Aras 1
               Penanda wacana     i. Memilih dan
             yang sesuai        mengenal pasti
               Dalam satu       penanda w
             perenggan atau       acana.
             antara           ii. Menggunakan
               perenggan bagi     penanda w acana
             sesebuah          yang sesuai
               karangan.       dalam ayat
                          .

UNIT   TEMA /   HASIL            ARAS         SISTEM     PENGISIAN
     TAJUK    PEMBELAJARAN                   BAHASA     KURIKULUM
  5   Tema :   Fokus utama:        Aras 2        Tatabahasa:   Ilmu:
     Kesihatan  3.1 Menyampaikan      i. Mengkategorikan  -Kata      -Sains
     Tajuk :   maklumat          isi         Adjektif    -Kajian
     Cegah      tentang sesuatu     berdasarkan topik  -Kata Ganda   Tempatan
MINGGU  sebelum   perkara atau        yang         -Ayat
 16           tajuk dengan      dibincangkan.    Tunggal
     parah    menggunakan         ii. Mengemukakan   -Ayat
18 – 22          kata, istilah, frasa,  sesuatu       Majmuk
APRIL         struktur ayat        maklumat dengan
 2011           yang betul, dan     menggunakan     Kosa kata:   Nilai:
           laras bahasa        laras bahasa yang  -kara      -Kesyukuran
             yang sesuai       sesuai.       -bangkai    -Kasih sayang
                                    -ranjau     -Kerjasama
                                    -generasi    -Bermasyarkat
                                    -Membasmi
           Fokus sampingan:                 -sukarela
           6.3 Membaca dan       Aras 2
           mengenal pasti       i. Membaca dan
             isi utama dan isi    mengenal pasti    Penulisan:
           sampingan          idea utama dan    -Autobiografi
             daripada teks.     idea sokongan    -Laporan (   Kemahiran
           .              yang terdapat    Persatuan)   Bertambah
                         dalam teks.             Nilai:
                                            -Kemahiran
                                            Berfikir
           8.2 Membina dan                         -Pembelajaran
            menulis ayat       Aras 1:                Konsruktivisme
             tunggal dan ayat   (i) Membina ayat           -Kajian Masa
            majmuk dalam       tunggal dan             Depan
             sesuatu penulisan     ayat majmuk
            teks tentang       berdasarkan
             sesuatu tajuk.      tajuk.            8.5 Mengenal pasti    Aras 2
            dan menggunakan     (i) Menghuraikan
              Penanda wacana    isi dengan jelas
            yang sesuai         untuk
              Dalam satu      menghasilkan
            perenggan atau      perenggan
            antara            yang koheren.
              perenggan bagi
            sesebuah
              karangan.
UNIT    TEMA /   HASIL          ARAS          SISTEM    PENGISIAN
      TAJUK    PEMBELAJARAN                  BAHASA    KURIKULUM
  5    Tema :   Fokus utama:      Aras 3         Tatabahasa:  Ilmu:
      Kesihatan  3.1 Menyampaikan    (i) Menganalisis data  -Kata Ganda  -Sains
      Tajuk :   maklumat        berdasarkan       -Kata     -Kajian
      Awasi      tentang sesuatu    sesuatu perkara.  Adjektif   Tempatan
MINGGU   nyamuk   perkara atau
 17            tajuk dengan    (ii) Membentangkan
            menggunakan       hasil analisis     Kosa kata:
 25 – 29          kata, istilah,     secara tepat    -
 APRIL         frasa, struktur ayat              Membiakkan
 2011           yang betul, dan              -Manfaat   Nilai:
            laras bahasa                  -Lokasi    -Kesyukuran
              sesuai.      Aras 3                -Kasih sayang
                        (i) Mengemukakan    Penulisan:  -Kerjasama
                        idea utama       -Fakta    -Bermasyarkat
            Fokus sampingan:      dan idea sokongan  -Surat
            6.3 Membaca dan     yang          Kiriman
            mengenal pasti       terdapat dalam   Rasmi
              isi utama dan isi  bahan bacaan.
            sampingan
              daripada teks.
                                           Kemahiran
                        Aras 3:                Bertambah
                        (i) Menulis karangan         Nilai:
            8.4 Membina dan     dengan                -Kemahiran
            menulis ayat        menggunakan ayat         Berfikir
              topik dan ayat   topik dan               -Pembelajaran
            huraian           ayat huraian yang         Konsruktivisme
              berdasarkan     lengkap                -Kajian Masa
           sesuatu perkara                        Depan

                      Aras 3
                      (i)
           8.5 Mengenal pasti  Menghubungkaitkan
           dan menggunakan   isi utama
             Penanda wacana    dan isi sampingan
           yang sesuai     dengan
             Dalam satu      menggunakan
           perenggan atau    penanda
           antara          wacana untuk
             perenggan bagi  menghasilkan
           sesebuah karangan     perenggan yang
                      kohesi.
UNIT    TEMA /     HASIL         ARAS         SISTEM    PENGISIAN
      TAJUK     PEMBELAJARAN                BAHASA    KURIKULUM
  6    Tema :     Fokus utama:      Aras 1:       Tatabahasa:  Ilmu:
      Kepenggunaan  1.6 Menyatakan     (i) Menggunakan   -Penanda   -Kajian
      Tajuk : Hari  sesuatu kemahuan    kata dan istilah   Wacana    Tempatan
      usahawan      semasa         yang betul    -Kata Arah
MINGGU       muda  menjalankan      semasa
 18           transaksi       berurusan.
               dalam urusan              Kosa kata:
 2–6           harian untuk      (ii) Menyoal     -pasaran
MEI 2011           mendapatkan    untuk        -diskaun
             barangan dan      mendapatkan            Nilai:
               perkhidmatan.      penjelasan          -Bermasyarakat
                         tentang sesuatu   Penulisan:  -Kebebasan
                                   -Peribahasa
                         perkhidmatan     -Catatan
                         yang         Harian
             Fokus sampingan:     diperlukan
             6.4 Membaca pantas
             secara luncuran
               untuk
             mendapatkan      Aras 1:
             maklumat        (Ii) Membaca            Kemahiran
               yang menyeluruh  tajuk-tajuk kecil         Bertambah
                           daripada teks         Nilai:
                         untuk               -Kemahiran
                                          berfikir
                         mendapatkan            -Kajian Masa
                         gambaran              Depan
                          umum.              -Pembelajaran
                                          Kontek-
                         (ii) Membaca           Stual
                         ayat pertama
               8.6 Membina wacana  dalam
               yang           perenggan
               sempurna bagi    bagi sesuatu teks
               keseluruhan        untuk
               karangan.      mendapatkan
                         idea.                         Aras 1:
                         (i) Menggunakan
                         pengurusan
                           Grafik bagi
                         mengenal pasti
                         isi
                           Yang sesuai
                         sebagai
                         kerangka
                            penulisan.

                         (ii) Menulis
                         sebuah karangan
                         yang
                            lengkap
                         bersesuaian
                         dengan
                            format.
UNIT    TEMA /      HASIL        ARAS        SISTEM    PENGISIAN
      TAJUK       PEMBELAJARAN               BAHASA    KURIKULUM
  6    Tema :      Fokus utama:               Tatabahasa:  Ilmu:
      Kepenggunaan   1.6 Menyatakan    Aras 2:       -Penjodoh   -Kajian
      Tajuk :      sesuatu kemahuan   (i) Berunding    bilangan   Tempatan
      Berdikari teras    semasa      dengan sopan    -Ayat
               menjalankan     untuk        Tunggal
MINGGU   kejayaan     transaksi                -Ayat
 19               dalam urusan   mendapatkan     Majmuk
               harian untuk     persetujuan
 9 – 13             mendapatkan     dalam
MEI 2011           barangan dan     berurusan      Kosa kata:  Nilai:
                 perkhidmatan.            -istimewa   -Bermasyarakat
                                   -berdikari  -Kebebasan
                                   -pembekal   -Hormat-
                                          menghormati
               Fokus sampingan:
               6.4 Membaca pantas  Aras 2:       Penulisan:
               secara luncuran   (i) Membaca     -Syarahan
                 untuk      bahagian      -Pidato
             mendapatkan       pengenalan
             maklumat          sesebuah
               yang menyeluruh   teks.
                                           Kemahiran
                                           Bertambah
                                           Nilai:
             8.2 Membina dan     Aras 1:              -Kemahiran
             menulis ayat      (i) Membina            berfikir
               tunggal dan ayat  ayat tunggal            -Kajian Masa
             majmuk dalam      dan                Depan
               sesuatu penulisan    ayat majmuk          -Pembelajaran
             teks tentang      berdasarkan            Kontek-
               sesuatu tajuk.     tajuk.             Stual             8.6 Membina wacana   Aras 3
             yang          i. Menulis
             sempurna bagi      karangan yang
             keseluruhan       lengkap
             karangan.        menepati ciri-
                         ciri w acana
                         yang
                         baik.
                         .
UNIT    TEMA /     HASIL          ARAS        SISTEM     PENGISIAN
      TAJUK     PEMBELAJARAN                BAHASA     KURIKULUM
  6    Tema :     Fokus utama:      Aras 3:      Tatabahasa:   Ilmu:
      Kepenggunaan  1.6 Menyatakan     (i) Memujuk    -Penjodoh    -Kajian
      Tajuk :    sesuatu kemahuan    dengan       bilangan    Tempatan
      Pengguna      semasa                 -Kata
MINGGU          menjalankan       Menggunakan    Bilangan
 20    Bermaklumat  transaksi        ayat dan
               dalam urusan      intonasi yang  Kosa kata:
 16 – 20  Perbelanjaan  harian untuk      sesuai untuk    -jenama
MEI 2011           mendapatkan              -hamper
      berhemat    barangan dan      mendapatkan    -komersial   Nilai:
               perkhidmatan    keyakinan     -modal     -Bermasyarakat
                           semasa             -Kebebasan
                         berurusan.     Penulisan:   -Hormat-
                                   -Biografi    menghormati
             Fokus sampingan:              -Perbincangan
      6.4 Membaca pantas
      secara luncuran
        untuk      Aras 3:
      mendapatkan     (i) Membaca
      maklumat       indeks, glosari
        yang       atau        Kemahiran
      menyeluruh        bibliografi   Bertambah
                 sesuatu teks    Nilai:
                 atau        -Kemahiran
                   buku untuk   berfikir
                 mendapatkan     -Kajian Masa
      8.6 Membina wacana    maklumat    Depan
      yang         lanjut       -Pembelajaran
      sempurna bagi              Kontek-
      keseluruhan                Stual
      karangan.      Aras 3:
                 (i) Menulis
                 karangan yang
                   Lengkap
                 menepati ciri-
                 ciri
                   wacana yang
                 baik.
MINGGU
 21    PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN DAERAH GOMBAK 2011

 23 – 27
MEI 2011
MINGGU
 22

30 MEI –     CUTI PERSEKOLAHAN PERTENGAHAN TAHUN 2011
 5 JUN
 2011
MINGGU
 23

 6 – 10              CUTI PERSEKOLAHAN PERTENGAHAN TAHUN 2011
JUN 2011
UNIT    TEMA /     HASIL          ARAS         SISTEM    PENGISIAN
      TAJUK      PEMBELAJARAN                 BAHASA    KURIKULUM
  7    Tema :     Fokus utama:      Aras 1        Tatabahasa:  Ilmu:
      Kesusasteraan  2.1 Bercerita dengan  (i) Memilih diksi   -Peribahasa  -Kajian
MINGGU   Tajuk :     menggunakan       yang sesuai      -Kata Ganda  Tempatan
 24    Kepuncak jaya    kata, frasa, ayat    Untuk
              serta sebutan      menyampaikan     Kosa kata:
 13 – 17            dan intonasi yang  sesuatu        -mungkiri
JUN 2011          baik dan          cerita.      -rintangan
                jelas.                  -segar
                          (ii)         -pantang
                          Menyampaikan            Nilai:
                          cerita dengan            -Kebebasan
                            menggunakan   Penulisan:  -Patriosme
              Fokus sampingan:    diksi yang telah   -Catatan   -Hormat-
                            dipilih     harian    menghormati
              5.2 Membaca teks               -Cerita (
              prosa dan puisi den-             tindakan )
                gan sebutuan dan
              intonasi yang      Aras 3:
                betul dan lancar  (ii) Menjelaskan
              serta memahami     persoalan berda-
                perkara yang       sarkan teks
              dibaca         yang dibaca             Kemahiran
                                            Bertambah
                                            Nilai:
              7.2 Membaca dan                       -Kemahiran
              mengenal pasti     Aras 1:               berfikir
                perkataan,     (i) Mengecam            -Kajian Masa
              pelbagai        diksi, istilah, dan         Depan
                jenis ayat, dan     ayat yang            -Pembelajatran
              gaya bahasa       memberikan             Kontek-
                daripada teks    kesan                Stual
              sastera dan         dengan
                bukan sastera    menyatakan
                          sebab.

              11.3 Mengulas karya
              sastera
              yang mudah secara    (i) Mentafsir
              umum          latar yang
              dari aspek tema dan   terdapat
              persoalan, w atak      dalam karya.
              dan
              perw atakan, nilai   (ii) Menjelaskan
              dan           plot yang t
              pengajaran, dan gaya     Terdapat
              bahasa         dalam karya.
UNIT    TEMA /     HASIL          ARAS        SISTEM    PENGISIAN
      TAJUK      PEMBELAJARAN                BAHASA    KURIKULUM
  7    Tema :     Fokus utama:      Aras 2       Tatabahasa:  Ilmu:
      Kesusateraan  2.1 Bercerita dengan  i. Bercerita    -Antonim   -Kajian
      Tajuk : Buat  menggunakan       berdasarkan    -Kata     Tempatan
      baik di balas    kata, frasa, ayat  bahan       Banyak
MINGGU       baik  serta sebutan      yang telah     Makna
 25              dan intonasi yang  dibaca dengan
              baik dan        menggunakan    Kosa kata:
 20 – 24            jelas.       pelbagai pola   -budiman
JUN 2011                      ayat.
                                          Nilai:
                                   Penulisan:  -Kebebasan
              Fokus sampingan:              -Cerita (   -Patriosme
              7.2 Membaca dan     Aras 2       tindakan )  -Hormat-
              mengenal pasti     (i) Memilih ayat  -Ucapan    menghormati
                perkataan,     yang               -Kesyukuran
              pelbagai          Memberikan
                jenis ayat, dan   kesan dalam teks
              gaya bahasa         prosa dan
                daripada teks    puisi dengan
              sastera dan         menyatakan
                bukan sastera    alasan
                                          Kemahiran
                                          Bertambah
              8.2 Membina dan                     Nilai:
              menulis ayat      Aras 1:             -Kemahiran
                tunggal dan ayat  (i) Membina           berfikir
              majmuk dalam      ayat tunggal dan         -Kajian Masa
                sesuatu penulisan    ayat majmuk         Depan
              teks tentang      berdasarkan           -Pembelajatran
                sesuatu tajuk.     tajuk.            Kontek-
                                           Stual

              11.3 Mengulas karya   Aras 2:
              sastera yang      (i) Mentafsir
                mudah secara    latar yang
              umum dari aspek     terdapat
                tema dan        dalam karya.
              persoalan, w atak dan
                perwatakan, nilai  (ii) Menjelaskan
              dan           plot yang
                pengajaran, dan     terdapat
              gaya bahasa.      dalam karya.
UNIT    TEMA /    HASIL         ARAS          SISTEM    PENGISIAN
      TAJUK     PEMBELAJARAN                 BAHASA    KURIKULUM
  8    Tema :    Fokus utama:     Aras 1:         Tatabahasa:  Ilmu:
      Pertanian   2.2 Melaporkan    (i) Mengemukakan    -Kata     -Pendidikan
      Tajuk :    sesuatu perkara    data yang        Adjektif   Moral
MINGGU   Buah seribu    dengan        diperoleh tentang  -Kata Kerja  -Sains
 26           menggunakan      sesuatu
      khasiat    bahasa          perkara       Kosa kata:  -
               yang sesuai dan              -komersial
27 JUN –         tepat                     -organik
1 JULAI                                -unik
 2011                                 -
                        Aras 1:         penghadaman  Nilai:
             Fokus sampingan:   (i) Mengumpul      -kolesterol  -Kebebasan
             6.6 Membaca dan    maklumat               -Kebebasan
             membuat          daripada bahan          -Kerjasama
               ramalan      yang dibaca       Penulisan:
             berdasarkan        untuk membuat    -Temuramah
             sesuatu        ramalan.        -Berita
               cerita atau
             maklumat yang     (ii) Menentukan
               diberikan dalam  kesesuaian
             bahan ilmu.        maklumat yang
                        terdapat               Kemahiran
                          dalam teks untuk         Bertambah
                        membuat                Nilai:
                          ramalan             -Kemahiran
                                           berfikir
                                           -Kajian masa
                        Aras 1:                depan
             9.1 Mengambil     (i) Mengeja dan            -Pembelajaran
             imlak teks yang    menulis                Kontek-
               diperdengarkan.    perkataan dan           Sual
                        rangkai kata
                          yang dibacakan.             8.2 Membina dan    Aras 1:
           menulis ayat      (i) Membina ayat
             tunggal dan ayat  tunggal dan
           majmuk dalam        ayat majmuk
             sesuatu      berdasarkan
           penulisan teks       tajuk.
           tentang
             sesuatu tajuk.           .


UNIT   TEMA /   HASIL         ARAS          SISTEM     PENGISIAN
     TAJUK    PEMBELAJARAN                  BAHASA     KURIKULUM
  8   Tema :   Fokus utama:      Aras 2:         Tatabahasa:   Ilmu:
     Pertanian  2.2 Melaporkan     (i) Membentangkan    -Imbuhan    -Pendidikan
     Tajuk :   sesuatu perkara    hasil rumusan      -Kata Seru   Moral
     Tanaman     dengan         berdasarkan     -Sinonim    -Sains
MINGGU  organik   menggunakan      sesuatu perkara
 27         bahasa           dengan       Kosa kata:
             yang sesuai dan  menggunakan       -organik
 4–8        tepat         bahasa         -sinisifik
 JULAI                     yang betul.     -herba     Nilai:
 2011                                       -Kebebasan
                                          -Kebebasan
           Fokus sampingan:                        -Kerjasama
           6.6 Membaca dan    Aras 3:         Penulisan:   -Keadilan
           membuat        (i) Menganalisis    -Keperihalan  -Hormat-
             ramalan      maklumat yang      -Peribahasa (  menghormati
           berdasarkan        terdapat dalam   cerita )
           sesuatu        teks untuk
             cerita atau      mendapat kew
           maklumat yang     ajaran ramalan
             diberikan dalam
           bahan ilmu.                          Kemahiran
                                          Bertambah
                                          Nilai:
                      Aras 3                 -Kemahiran
                      (i) Mengambil imlak           berfikir
           9.1 Mengambil     teks dengan               -Kajian masa
           imlak teks yang      ejaan dan tanda           depan
             diperdengarkan.  baca yang                -Pembelajaran
                        betul berdasarkan          Kontek-
                      teks yang                Sual
                        diperdengarkan


           8.2 Membina dan    Aras 1:
           menulis ayat      (i) Membina ayat
             tunggal dan ayat  tunggal dan
           majmuk dalam        ayat majmuk
             sesuatu      berdasarkan
           penulisan teks       tajuk.
           tentang
             sesuatu tajuk.
              .
UNIT    TEMA /     HASIL         ARAS          SISTEM     PENGISIAN
      TAJUK      PEMBELAJARAN                  BAHASA     KURIKULUM
  8    Tema :     Fokus utama:      Aras 3:         Tatabahasa:  Ilmu:
      Pertanian    2.2 Melaporkan     (i) Membentangkan    -Imbuhan    -Pendidikan
      Tajuk : Hasil  sesuatu perkara    penemuan        -Kata Hubung  Moral
      tanaman       dengan         dan dapatan            -Sains
MINGGU       kita  menggunakan      secara jelas dan    Kosa kata:
 28            bahasa           terperinci.     -biak
                yang sesuai dan              -kitaran
              tepat
 11 – 15                                         Nilai:
 JULAI                      Aras 3:                -Kebebasan
 2011                      (i) Menganalisis            -Kebebasan
              Fokus sampingan:    maklumat yang      Penulisan:   -Kerjasama
              6.6 Membaca dan      terdapat dalam   -
              membuat        teks untuk       Menyambung
                ramalan        mendapat kew    cerita
              berdasarkan      ajaran ramalan.     -Perbahasan
              sesuatu
                cerita atau
              maklumat yang
                diberikan dalam  Aras 3:                Kemahiran
              bahan ilmu.      (i) Mengambil imlak          Bertambah
                         teks dengan              Nilai:
                           ejaan dan tanda          -Kemahiran
              9.1 Mengambil     baca yang               berfikir
              imlak teks yang      betul berdasarkan         -Kajian masa
                diperdengarkan.  teks yang               depan
                           diperdengarkan           -Pembelajaran
                                             Kontek-
                         Aras 1:                 Sual
                         (i) Membina ayat
              8.2 Membina dan    tunggal dan
              menulis ayat        ayat majmuk
                tunggal dan ayat  berdasarkan
              majmuk dalam        tajuk.
                sesuatu
              penulisan teks
              tentang
                sesuatu tajuk.              .
UNIT    TEMA /    HASIL         ARAS           SISTEM     PENGISIAN
      TAJUK    PEMBELAJARAN                  BAHASA     KURIKULUM
  9    Tema :    Fokus utama:      Aras 1          Tatabahasa:  Ilmu:
      Kebudayaan  1.5 Memberikan     (i) Menjelaskan isi   -Simpulan   -Pendidikan
      Tajuk :   penjelasan       yang tersurat      Bahasa     moral
      Kebudayaan    tentang sesuatu    dan tersirat     -Peribahasa  -Kajian
MINGGU         perkara yang      berdasarkan               tempatan
 29    negara      tersurat dan     sesuatu topik yang  Kosa kata:
            tersirat dengan    dibualkan.        -tradisional
      kebanggaan    menggunakan                 -lungsuran
 18 – 22  kita     kata, ungkapan,
 JULAI           dan ayat yang
 2011         sesuai                     Penulisan:   Nilai:
                                    -Surat     -Berdikari
                        Aras 1          Kiriman    -Kebersihan
            Fokus sampingan:    (i) Membuat andaian   Rasmi     fizikal dan
            7.1 Membaca dan    tentang         -Surat Rasmi   mental
            menerangkan        sesuatu perkara           -Kerjasama
            maksud kandungan    yang tersirat              -Kasih-sayang
            teks yang         berdasarkan
            tersurat dan      maklumat yang
            tersirat.         tersurat.

                        (ii) Menyatakan
                        andaian yang              Kemahiran
                          dibuat secara           Bertambah
                        ringkas.                Nilai:
                                            -Kemahiran
                                            berfikir
            8.2 Membina dan    Aras 1:                 -Kajian masa
            menulis ayat      (i) Membina ayat            depan
              tunggal dan ayat  tunggal dan
            majmuk dalam        ayat majmuk
              sesuatu      berdasarkan
            penulisan teks       tajuk.
            tentang
              sesuatu tajuk.


                        Aras 1
                        (i) Mengenal pasti isi
            10.1 Menghasilkan   daripada
            pelbagai genre       pelbagai sumber
               (prosa dan    berdasarkan
            puisi) termasuk e-     tajuk.
            mel
               yang mudah,    ( ii) Membina draf
            menarik, dan      karangan yang
               bermakna        lengkap
UNIT   TEMA /     HASIL          ARAS          SISTEM    PENGISIAN
     TAJUK     PEMBELAJARAN                  BAHASA    KURIKULUM
  9   Tema :     Fokus utama:      Aras 2         Tatabahasa:  Ilmu:
     Kebudayaan   1.5   Memberikan   (i)           -Tanda    -Kajian
     Tajuk : Budi  penjelasan       Menghubungkaitkan    Bacaan    tempatan
MINGGU  bahasa       tentang sesuatu  dan           -Ayat yang  -Pendidikan
 30           perkara yang        menjelaskan isi   sama     moral
     budaya kita     tersurat  dan  tersurat dan       maksud
             tersirat dengan       tersirat dalam
25 – 29            menggunakan    sesuatu bahan.     Kosa kata:
JULAI          kata, ungkapan,                 -unik
2011             dan ayat yang               -kaum
             sesuai.

                                     Penulisan:  Nilai:
             Fokus sampingan:    Aras 2         -Peribahasa  -Berdikari
             2.1 Bercerita      (i) Bercerita      -Ucapan    -Kebersihan
             dengan         berdasarkan bahan           fizikal dan
             menggunakan         yang telah dibaca          mental
               kata, frasa, ayat  dengan                -Kerjasama
             serta sebutan        menggunakan            -Kasih-sayang
               dan intonasi    pelbagai pola
             yang baik dan jelas.    ayat.


                         Aras 2
                         (i) Memilih ayat yang         Kemahiran
             7.2 Membaca dan     memberikan              Bertambah
             mengenal pasti       kesan dalam teks         Nilai:
               perkataan,     prosa dan               -Kemahiran
             pelbagai jenis ayat,    puisi dengan           berfikir
             dan           menyatakan              -Kajian masa
               gaya bahasa       alasan.              depan
             daripada teks
             sastera
               dan bukan      Aras 2
             sastera         (i) Melakukan
                         transformasi
                           maklumat dalam
                         teks kepada
             10.1 Menghasilkan      pelbagai genre.
             pelbagai genre
               (prosa dan     (ii.) Menulis
             puisi) termasuk e-   karangan
             mel              Menggunakan
               yang mudah,    bahasa
             menarik, dan         deskriptif.
               bermakna
UNIT   TEMA /    HASIL         ARAS           SISTEM    PENGISIAN
     TAJUK    PEMBELAJARAN                  BAHASA    KURIKULUM
  9   Tema :    Fokus utama:      Aras 3          Tatabahasa:  Ilmu:
     Kebudayaan  1.5   Memberikan   i. Membuat        -Kata     -Kajian
     Tajuk :   penjelasan       perbandingan       Majmuk    tempatan
     Warisan      tentang sesuatu   maklumat tersurat   -Kata Ganti  -pendidikan
MINGGU  disemai   perkara yang      untuk          Nama     moral
 31            tersurat  dan   menjelaskan      diri
     Budaya    tersirat dengan    maksud tersirat.
 1–5           menggunakan                Kosa kata:
 OGOS  dikekalkan  kata, ungkapan,                 -warisan
 2011           dan ayat yang               -budaya
           sesuai.                     -budaya
                                          Nilai:
                       Aras 3                 -Berdikari
           Fokus sampingan:    (i) Membuat       Penulisan:  -Kebersihan
           7.1 Membaca dan    kesimpulan tentang    -Berita    fizikal dan
           menerangkan        maksud tersurat   -Syarahan    mental
             maksud       dan tersirat              -Kerjasama
           kandungan teks       berdasarkan            -Kasih-sayang
           yang          bahan grafik dan
             tersurat dan      bukan grafik
           tersirat.


                       Aras 1:                Kemahiran
                       (i) Membina ayat            Bertambah
                       tunggal dan              Nilai:
           8.2 Membina dan      ayat majmuk            -Kemahiran
           menulis ayat      berdasarkan              berfikir
             tunggal dan ayat    tajuk.               -Kajian masa
           majmuk dalam                         depan
             sesuatu
           penulisan teks     Aras 3
           tentang        (i) Menghasilkan
             sesuatu tajuk.   prosa dan puisi
                         secara terancang,
                       tertib, dan
           10.1 Menghasilkan     kemas dengan
           pelbagai genre     menggunakan
              (prosa dan      bahasa yang tepat,
           puisi) termasuk e-   indah, dan
           mel            menarik
              yang mudah,
           menarik, dan
              bermakna
UNIT   TEMA /     HASIL         ARAS          SISTEM    PENGISIAN
     TAJUK      PEMBELAJARAN                  BAHASA    KURIKULUM
 10   Tema : Nilai  Fokus utama:      Aras 1         Tatabahasa:  Ilmu:
     murni      3.2 Menghuraikan    (i) Membentangkan    -Kata     -Pendidikan
     Tajuk :     maklumat dengan    dapatan         Penegas    moral
MINGGU  Bersatu teras    menggunakan      tentang sesuatu   -Penjodoh   Sivik
 32           alasan yang      isu dengan       Bilangan
     keharmonian     meyakinkan       memberikan
                         penjelasan yang     Kosa kata:
 8 – 12                       setimpal.      -Sivik
 OGOS                                  -menangkas
 2011          Fokus sampingan:                -gerbang
             6.1 Membaca dan    Aras 1
             merujuk pelbagai    (i) Merujuk kepada          Nilai:
               sumber untuk    kamus untuk              -Kebebasan
             mendapatkan        mencari makna,   Penulisan:  -Patriotisme
               maklumat bagi   sebutan yang      -Laporan (
             tajuk yang         betul, ejaan, dan  Lawatan )
               sedang dikaji   penggunaan       -
             termasuk          perkataan yang   Temuramah
             maklumat        tepat.
               daripada
             internet

                         Aras 1
             7.2 Membaca dan    (i) Mengecam diksi,          Kemahiran
             mengenal pasti     istilah, dan             Bertambah
               perkataan,       ayat yang             Nilai:
             pelbagai jenis ayat,  memberikan kesan           -Kemahiran
             dan            dengan              berfikir
               gaya bahasa    menyatakan sebab           -Kajian masa
             daripada teks                        depan
             sastera                           -Pembelajaran
               dan bukan     Aras 1:                Kontek-
             sastera.        (i) Membina ayat            Stual
                         tunggal dan
                           ayat majmuk
             8.2 Membina dan    berdasarkan
             menulis ayat        tajuk.
               tunggal dan
             ayat majmuk dalam
               sesuatu      Aras 1
             penulisan teks     (i) Menyusun
             tentang        maklumat
               sesuatu tajuk.     menggunakan
                         lakaran
                           berbentuk
             9.3 Menyusun      grafik.
             maklumat secara
               kohesi daripada
             nota atau catatan
               hasil daripada
             bahan yang
               didengar atau
             dibaca.
UNIT    TEMA /     HASIL         ARAS          SISTEM    PENGISIAN
      TAJUK     PEMBELAJARAN                 BAHASA    KURIKULUM
  10   Tema : Nilai  Fokus utama:      Aras 2:        Tatabahasa:  Ilmu:
      murni     3.2 Menghuraikan    (i)          -Kata     -Pendidikan
MINGGU   Tajuk : Aku  maklumat dengan    Mengembangkan     Penegas    moral
 33    tetap       menggunakan    idea          -Kata Nafi  -sivik
             alasan yang        berdasarkan    -Kata
      bersamamu     meyakinkan     pemerhatian      Hubung
 15 – 19                       dengan
 OGOS                      menyatakan bukti    Kosa kata:
 2011                      yang          -insan    Nilai:
             Fokus sampingan:      sahih.       -mulia    -Kebebasan
             7.2 Membaca dan                -idea     -Patriotisme
             mengenal pasti
               perkataan,     Aras 2:
             pelbagai jenis ayat,  (i) Memilih ayat    Penulisan:
             dan          yang memberikan    -Laporan (
               gaya bahasa      kesan dalam teks  Persatuan)
             daripada teks     prosa dan       -
             sastera          puisi dengan    Keperihalan
               dan bukan     menyatakan
             sastera.          alasan.
                                           Kemahiran
                                           Bertambah
                                           Nilai:
             8.2 Membina dan    Aras 1:               -Kemahiran
             menulis ayat      (i) Membina ayat           berfikir
               tunggal dan    tunggal dan             -Kajian masa
             ayat majmuk dalam     ayat majmuk           depan
               sesuatu      berdasarkan             -Pembelajaran
             penulisan teks       tajuk.              Kontek-
             tentang                           Stual
               sesuatu tajuk.
                         Aras 2
                         (i) Menyusun atur
             9.3 Menyusun      maklumat
             maklumat secara      mengikut
               kohesi daripada  keutamaan.
             nota atau catatan
               hasil daripada
             bahan yang
               didengar atau
             dibaca.
UNIT    TEMA /     HASIL         ARAS          SISTEM    PENGISIAN
      TAJUK      PEMBELAJARAN                 BAHASA     KURIKULUM
  10   Tema : Nilai  Fokus utama:      Aras 3        Tatabahasa:  Ilmu:
      murni      3.2 Menghuraikan    (i) Menerangkan    -Kata     -Pendidikan
      Tajuk : Budi  maklumat dengan    sebab dan akibat   Penegas    Moral
      dikenang      menggunakan      tentang sesuatu  -Kata Nafi   -sivik dan
MINGGU       Bakti  alasan yang      isu dengan      -Sinonim
 34    disanjung      meyakinkan       mengemukakan           kewarganegaraan
                         bukti yang      Kosa kata:
                           konkrit      -Terkapai-
                                    kapai
 22 – 26          Fokus sampingan:               -bersantai
 OGOS           7.2 Membaca dan               -rezeki
 2011           mengenal pasti     Aras 3
                perkataan,     (i)                 Nilai:
              pelbagai jenis ayat,  Mengklasifikasikan  Penulisan:   -Kebebasan
              dan          pelbagai       -Syarahan   -Patriotisme
                gaya bahasa      jenis ayat yang  -       -Kesyukuran
              daripada teks     memberikan      Autobiografi
              sastera          kesan dengan
                dan bukan     mengemukakan
              sastera.          alas an


                         Aras 1:
              8.2 Membina dan    (i) Membina ayat
              menulis ayat      tunggal dan             Kemahiran
                tunggal dan      ayat majmuk           Bertambah
              ayat majmuk dalam   berdasarkan             Nilai:
                sesuatu        tajuk.              -Kemahiran
              penulisan teks                       berfikir
              tentang                           -Kajian masa
                sesuatu tajuk.   Aras 3                depan
                         (i)                 -Pembelajaran
                         Menterjemahkan            Kontek-
              9.3 Menyusun      maklumat               stual
              maklumat secara      Yang terdapat
                kohesi daripada  dalam teks
              nota atau catatan     prosa ke dalam
                hasil daripada   bentuk grafik
              bahan yang
                didengar atau
              dibaca.
   MINGGU                 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 2011
     35
   28 OGOS – 2
  SEPTEMBER 2011


UNIT    TEMA /      HASIL          ARAS        SISTEM     PENGISIAN
      TAJUK      PEMBELAJARAN                BAHASA     KURIKULUM
  11   Tema :      Fokus utama:      Aras 1:       Tatabahasa:   Ilmu:
     Patriotisme   3.3 Menyampaikan    (i)         -Kata Ganda   -Kajian
MINGGU  Tajuk : Setia  maklumat        Mengemukakan     -Kata Pemeri   Tempatan
 36   kepada       kepada pihak lain  hujah yang      -Kata Kerja   -Sivik
             dalam aktiviti       bernas tentang
     negara       yang terancang.   sesuatu topik    Kosa kata:
 5–9                         dengan      -kemerdekaan
 SEPT                      intonasi dan     -Pidato
 2011          Fokus sampingan:    sebutan       -patriotik
             6.2 Membaca dan       yang betul.            Nilai:
             mengenal pasti                        -Kesyukuran
             pelbagai genre     Aras 1:       Penulisan:    -Kejujuran
             penulisan.       (i) Mengenal pasti  -Cerita (    -Kasih sayang
                         penggunaan      tindakan )    -Kesedehanaan
                           kata, frasa,   -Perbincangan
                         ayat, dan
                           peribahasa
             7.3 Membaca dan     dalam sesuatu
             menghayati         genre.
               pelbagai bahan
             sastera dan bukan                       Kemahiran
               sastera yang    Aras 1:                Bertambah
             berkualiti untuk    (i) Memilih bahan           Nilai:
               meningkatkan    sastera dan              -Kemahiran
             dan memperkukuh       bukan sastera           berfikir
               minat membaca    yang sesuai              -Kajian Masa
                           untuk dibaca.           depan
                                            -Pembelajaran
             8.2 Membina dan                        Kontek-
             menulis ayat                          stual
               tunggal dan ayat  Aras 1:
             majmuk dalam      (i) Membina ayat
               sesuatu penulisan  tunggal dan
             teks tentang        ayat majmuk
               sesuatu tajuk.   berdasarkan
                           tajuk.


             9.2 Mengenal pasti
             maklumat dan      Aras 1:
               mencatat nota    (i) Membuat
             daripada bahan     catatan ringkas
               yang didengar      daripada
             atau dibaca.      maklumat yang
                           diperoleh.
 UNIT  TEMA /     HASIL          ARAS         SISTEM      PENGISIAN
     TAJUK      PEMBELAJARAN                 BAHASA      KURIKULUM
 11   Tema :     Fokus utama:      Aras 2:       Tatabahasa:   Ilmu:
     Patriotisme   3.3 Menyampaikan    (i)         -Kata Adjektif  -Kajian
MINGGU  Tajuk : ulang  maklumat        Menyampaikan     -Kata Pemeri   Tempatan
 37   tahun      kepada pihak lain  pengucapan     -Kata Ganda  -Sivik
            dalam aktiviti       umum tentang
12 – 16  kemerdekaan   yang terancang.   sesuatu tajuk    Kosa kata:
 SEPT                       dengan      -bidang
 2011                      menggunakan     -pertanian
                        diksi,       -Makmur
                          ayat, sebutan,  -membatukan  Nilai:
                        intonasi, dan           -Kesyukuran
            Fokus sampingan:      gaya yang    Penulisan:  -Kejujuran
            6.2 Membaca dan     sesuai       -Cerita (   -Kasih sayang
            mengenal pasti               tindakan )  -Kesedehanaan
            pelbagai genre               -Berita
            penulisan.       Aras 2:
                        (i) Menyatakan
                        perbezaan
                          penggunaan
                        laras bahasa yang
            7.3 Membaca dan       terdapat           Kemahiran
            menghayati       dalam pelbagai          Bertambah
              pelbagai bahan   genre               Nilai:
            sastera dan bukan                     -Kemahiran
              sastera yang                     berfikir
            berkualiti untuk                     -Kajian Masa
              meningkatkan    Aras 2:              depan
            dan memperkukuh     (i) Mengumpul           -Pembelajaran
              minat membaca    maklumat             Kontek-
                        tentang              stual
                          isi kandungan
            8.2 Membina dan     bahan yang
            menulis ayat        dibaca.
              tunggal dan ayat
            majmuk dalam
              sesuatu penulisan
            teks tentang
              sesuatu tajuk.   Aras 1:
                        (i) Membina ayat
                        tunggal dan
                          ayat majmuk
            9.2 Mengenal pasti   berdasarkan
            maklumat dan        tajuk.
              mencatat nota
            daripada bahan
              yang didengar
            atau dibaca.      Aras 2:
                        (i)
                        Mengklasifikasi
                        dan
                          merekodkan
                        maklumat
                          daripada
                        pelbagai sumber
    MINGGU              UJIAN SELARAS 2 PERINGKAT SEKOLAH
      38
 19 – 23 SEPREMBER
      2011
UNIT    TEMA /    HASIL          ARAS        SISTEM     PENGISIAN
      TAJUK     PEMBELAJARAN                BAHASA     KURIKULUM
  11   Tema :    Fokus utama:      Aras 3:      Tatabahasa:   Ilmu:
      Patriotisme  3.3 Menyampaikan    (i) Melahirkan   -Simpulan    -Kajian
      Tajuk :    maklumat        perasaan dengan  Bahasa     Tempatan
      negara      kepada pihak lain           -Perumpamaan  -Sivik
MINGGU   tercinta   dalam aktiviti     menggunakan    -Bidalan
 39             yang terancang.   bahasa puitis   Bacaan
                          berdasarkan   -Tanda Bacaan
 26 – 30                     sesuatu tema.
 SEPT          Fokus sampingan:
 2011          6.2 Membaca dan              Kosa kata:   Nilai:
             mengenal pasti               -harmoni    -Kesyukuran
             pelbagai genre     Aras 3:      -kedaulatan   -Kejujuran
             penulisan.       (i) Menyatakan   -maruah     -Kasih sayang
                         ciri-ciri     -kesetiaam   -Kesedehanaan
                         penulisan
                           genre
             7.3 Membaca dan              Penulisan:
             menghayati                 -Cerita (
               pelbagai bahan   Aras 3:      tindakan )
             sastera dan bukan    (i) Menceritakan  -Fakta
               sastera yang    isi kandungan           Kemahiran
             berkualiti untuk      bahan yang           Bertambah
               meningkatkan    dibaca dengan           Nilai:
             dan memperkukuh     jelas               -Kemahiran
               minat membaca      dan              berfikir
                         terperinci.            -Kajian Masa
                                          depan
             8.2 Membina dan                      -Pembelajaran
             menulis ayat                        Kontek-
               tunggal dan ayat  Aras 1:               stual
             majmuk dalam      (i) Membina
               sesuatu penulisan  ayat tunggal dan
             teks tentang        ayat majmuk
               sesuatu tajuk.   berdasarkan
                           tajuk.

             9.2 Mengenal pasti
             maklumat dan      Aras 3:
               mencatat nota    (i) Membuat
             daripada bahan     ringkasan
               yang didengar    berkaitan
             atau dibaca.        teks yang
                         dibaca
UNIT   TEMA /     HASIL          ARAS        SISTEM      PENGISIAN
     TAJUK     PEMBELAJARAN                BAHASA      KURIKULUM
 12   Tema : Sains  Fokus utama:      Aras 1:       Tatabahasa:   Ilmu:
     dan      4.1 Mengemukakan    (i) Mengamati    -Imbuhan     -Sains
MINGGU         idea, pandangan,    idea dalam     -Kata ganti
 40   teknologi     dan pendapat      perbincangan  Nama Diri
     Tajuk : Aku  tentang sesuatu     untuk        -Kata Banyak
 3–7   dan        perkara secara     memberikan   Makna
 OKT          terperinci, tepat,   pendapat.
 2011  astronout     dan tersusun
                        (ii)        Kosa kata:    Nilai:
                        Menerangkan     -astronaunt   -Kesyukuran
                        idea yang      -kaunseling   -Kesederhanaan
                                  -Kerjaya     -Kerajinan
            Fokus sampingan:    dikemukakan     -Cakerawala   -Kerjasama
            6.5 Membaca pantas   dengan jelas.    -angkasa lepas
            secara imbasan
              untuk
            mendapatkan       Aras 1:
            maklumat        (i) Membaca dan   Penulisan:
              khusus       mencari fakta    -Cerita (
                          yang relevan.  tindakan )    Kemahiran
                                  -Rangsangan   Bertambah
                                  (gambar     Nilai:
            8.2 Membina dan               bersiri )    -Kemahiran
            menulis ayat                         berfikir
              tunggal dan ayat  Aras 1:               -Kajian Masa
            majmuk dalam      (i) Membina             depan
              sesuatu penulisan  ayat tunggal dan           -Pembelajaran
            teks tentang        ayat majmuk           Kontek-
              sesuatu tajuk.   berdasarkan              Stual
                          tajuk.


            10.2 Mengedit dan    Aras 1:
            memurnikan       (i) Mengenal
               hasil penulisan.  pasti dan
                          membetulkan
                        kesilapan ejaan
                          perkataan
                        dan tanda baca
                          dalam teks
UNIT   TEMA /   HASIL          ARAS         SISTEM      PENGISIAN
     TAJUK    PEMBELAJARAN                 BAHASA      KURIKULUM
 12   Tema :   Fokus utama:      Aras 2:        Tatabahasa:   Ilmu:
     Sains dan  4.1 Mengemukakan    (i) Menyumbang    -Kata Kerja   -Sains
           idea, pandangan,    idea yang bernas   -Kata Hubung   -Kajian
MINGGU  teknologi    dan pendapat      dalam sesuatu   -Kata Nafi    tempatan
 41   Tajuk :   tentang sesuatu     perbincangan.     -Ayat Yang
     Maju      perkara secara              Sama
     sukan,   terperinci, tepat,   (ii)         -maksud
 10 -14  maju      dan tersusun    Membandingkan
 OKT                     dan
 2011  negara                  membezakan    Kosa kata:
                       idea pihak lain    -teleperubatan  Nilai:
                          dengan idea   -jentera     -Kesyukuran
           Fokus sampingan:    sendiri        -penuai     -Kesederhanaan
           6.5 Membaca pantas                       -Kerajinan
           secara                             -Kerjasama
           imbasan untuk      Aras 2:        - Penulisan:
           mendapatkan       (i) Mengimbas     -Keperihalan
           maklumat khusus     fakta yang relevan  -Ucapan
                         daripada
                       pelbagai bahan
                       untuk
           8.2 Membina dan       mengukuhkan            Kemahiran
           menulis ayat      maklumat.               Bertambah
             tunggal dan ayat                      Nilai:
           majmuk dalam                          -Kemahiran
             sesuatu penulisan                     berfikir
           teks tentang      Aras 1:                -Kajian Masa
             sesuatu tajuk.   (i) Membina ayat            depan
                       tunggal dan              -Pembelajaran
                         ayat majmuk            Kontek-
                       berdasarkan               Stual
           10.2 Mengedit dan      tajuk.
           memurnikan
           hasil penulisan.
                       Aras 2:
                       (i) Mengenal pasti
                       dan
                         membetulkan
                       kesilapan kosa
                         kata, kesilapan
                       struktur ayat,
                         dan kesilapan
                       penggunaan
                         imbuhan
MINGGU
 42
              PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN DAERAH GOMBAK 2011
 17 – 21
 OKT
 2011

UNIT    TEMA /    HASIL         ARAS         SISTEM     PENGISIAN
      TAJUK     PEMBELAJARAN                 BAHASA     KURIKULUM
  12   Tema :    Fokus utama:      Aras 3:        Tatabahasa:   Ilmu:
      Sains dan   2.2 Melaporkan     (i)          -Imbuhan    -Sains
MINGGU          sesuatu perkara den-  Membentangkan     -Kata Nafi
 43    teknologi     gan menggunakan  penemuan       -Simpulan
      Tajuk :    bahasa yang        dan dapatan    Bahasa
 24 – 28  Kreatif dan   sesuai       secara jelas dan
 OKT                        terperinci.
 2011   inovatif   Fokus sampingan:               Kosa kata:
             4.1 Mengemukakan    Aras 3:        -reka cipta   Nilai:
             idea, pandangan,    (i) Menganalisis   -ciri      -Kesyukuran
               dan pendapat    idea yang       -Teori     -Kesederhanaan
             tentang sesuatu      dikemukakan    -suhu      -Kerajinan
               perkara secara   untuk                 -Kerjasama
             terperinci, tepat,     memberikan
               dan tersusun.   respons.
                                   Penulisan:
                        (ii) Mendengar    -Menyambung
                        dan menerima     cerita
                           pendapat orang  -Autobiografi
             6.5 Membaca pantas   lain dengan              Kemahiran
             secara imbasan       rasional             Bertambah
               untuk                          Nilai:
             mendapatkan      Aras 3                -Kemahiran
             maklumat        (i) Mengumpul             berfikir
               khusus.      maklumat secara            -Kajian Masa
                          imbasan untuk           depan
                        membuat                -Pembelajaran
             10.2 Mengedit dan     keputusan.            Kontek-
             memurnikan                          Stual
               hasil penulisan  Aras 3
                        (i) Membuat
                        pembetulan
                          kesesuaian isi
                        dengan tajuk.
UNIT    TEMA /    HASIL         ARAS         SISTEM     PENGISIAN
      TAJUK     PEMBELAJARAN                 BAHASA     KURIKULUM
  13   Tema :    Fokus utama:      Aras 1:        Tatabahasa:   Ilmu:
      Kegigihan   4.2 Mengemukakan    (i) Mengelaskan    -Kata Penguat  -Pendidikan
      Tajuk :  komen yang       kekuatan dan     -Ayat Majmuk  moral
MINGGU   Jasamu    sesuai         kelemahan     -Ayat Tunggal  -sivik
 44    dihargai  berdasarkan      sesuatu maklumat
           pemerhatian,       yang diterima.
             pengalaman, dan             Kosa kata:
31 OKT –       maklumat yang     (ii) Menyusun idea  -penggiat
 4 NOV          disampaikan oleh  tentang       -linguistik
 2011        pihak lain.         sesuatu isu   -makalah
                       untuk membuat            Nilai:
                         komen.     Penulisan:   -Keberanian
                                 -Peribahasa   -Kebebasan
                                 -Cerita     -Kesyukuran

           Fokus sampingan:    Aras 1:
           6.1 Membaca dan    (i) Merujuk
           merujuk pelbagai    kepada kamus
             sumber untuk    untuk
           mendapatkan        mencari makna,
             maklumat bagi   sebutan yang
           tajuk yang         betul, ejaan,          Kemahiran
             sedang dikaji   dan penggunaan            Bertambah
           termasuk          perkataan yang          Nilai:
             maklumat      tepat.                -Kemahiran
           daripada internet.                     berfikir
                                         -Kajian Masa
                                         depan
                       Aras 1:               -Pembelajaran
           10.3 Membuat      (i) Mengecam dan           Kontek-
           ringkasan daripada   menyusun idea             stual
              bahan yang      utama daripada          -Kemahiran
           didengar atau     petikan yang             Teknologi
              dibaca        dibaca.              Maklumat dan
                                         Komuni
                                          kasi
                       Aras 1:
           11.1 Menyatakan    (i) Mengenal pasti
           pandangan       perkara yang
              tentang perkara    menarik dalam
           yang          sesebuah karya.
              menarik dalam
           sesebuah karya.    (ii)
                       Mengemukakan
                       idea dengan
                         jelas tentang
                       sesebuah karya
UNIT    TEMA /   HASIL         ARAS         SISTEM     PENGISIAN
     TAJUK    PEMBELAJARAN                 BAHASA      KURIKULUM
 13   Tema :   Fokus utama:      Aras 2:        Tatabahasa:   Ilmu:
     Kegigihan  4.2 Mengemukakan    (i) Menghuraikan    -Kata Penguat  -Pendidikan
MINGGU  Tajuk :   komen yang       maklumat        -Ayat Majmuk   moral
 45   Kegigihan    sesuai         untuk       -Ayat Tunggal  -sivik
     tangga   berdasarkan      memberikan       -Kata Tanya
           pemerhatian,      teguran
 7 – 11  kejayaan    pengalaman, dan    yang positif dan  Kosa kata:
 NOV         maklumat yang     meyakinkan       -mencengkam
 2011          disampaikan oleh             -merobah
           pihak lain.                  Tuisyen
                                  -rintangan    Nilai:
                                           -Keberanian
                       Aras 2:                 -Kebebasan
           Fokus sampingan:    (i) Merujuk      Penulisan:    -Kesyukuran
           6.1 Membaca dan    kepada         -Catatan
           merujuk pelbagai    ensiklopedia      -Surat
             sumber untuk     dan tesaurus    Kiriman
           mendapatkan      untuk         Rasmi
             maklumat bagi     mendapatkan
           tajuk yang       maklumat.
             sedang dikaji
           termasuk                            Kemahiran
             maklumat                          Bertambah
           daripada internet.                       Nilai:
                       Aras 2:                 -Kemahiran
                       (i) Mencatat isi            berfikir
                       daripada pelbagai            -Kajian Masa
           10.3 Membuat        bahan yang             depan
           ringkasan daripada   dibaca                 -Pembelajaran
              bahan yang                        Kontek-
           didengar atau                          stual
              dibaca                          -Kemahiran
                                           Teknologi
                       Aras 2:                 Maklumat dan
                       (i) Menyatakan             Komuni
           11.1 Menyatakan    pendapat tentang             kasi
           pandangan         sesebuah karya
              tentang perkara  secara kritis
           yang            dan kreatif
              menarik dalam
           sesebuah karya.
UNIT   TEMA /   HASIL         ARAS          SISTEM      PENGISIAN
     TAJUK    PEMBELAJARAN                 BAHASA      KURIKULUM
 13   Tema :   Fokus utama:      Aras 3:        Tatabahasa:   Ilmu:
     Kegigihan  4.2 Mengemukakan    (i)          -Ayat Penyata  -Kajian
MINGGU  Tajuk :   komen yang       Membandingkan     -Ayat Perintah  tempatan
 46   Dirimu     sesuai       maklumat        -Penanda     -pendidikan
      cemerlang  berdasarkan         yang diterima   Wacana     moral
            pemerhatian,       untuk
      Negara     pengalaman, dan      memberikan    Kosa kata:
 14 -18  terbilang  maklumat yang       teguran       -intensif
 NOV           disampaikan oleh              -Sesi
  2011        pihak lain.

                                           Nilai:
                                           -Keberanian
            Fokus sampingan:     Aras 3:       Penulisan:   -Kebebasan
            6.1 Membaca dan      (i) Mengakses    -Fakta     -Kesyukuran
            merujuk pelbagai     maklumat       -Perbincangan
              sumber untuk     daripada
            mendapatkan          laman web atau
              maklumat bagi     pelbagai
            tajuk yang          sumber
              sedang dikaji
            termasuk
              maklumat                          Kemahiran
            daripada internet.                       Bertambah
                         Aras 3                Nilai:
                         (i) Meringkaskan           -Kemahiran
                         karangan               berfikir
            10.3 Membuat                          -Kajian Masa
            ringkasan daripada                       depan
              bahan yang                        -Pembelajaran
            didengar atau                         Kontek-
              dibaca        Aras 3:                stual
                         (i) Merumus             -Kemahiran
                         pandangan              Teknologi
                         pelbagai               Maklumat dan
            11.1 Menyatakan       pihak tentang           Komuni
            pandangan         sesebuah karya.            kasi
              tentang perkara
            yang
              menarik dalam
            sesebuah karya.
                           Mohdnooryunus/RPH/2011/sksb
       CONTOH PENULISAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH )


Tarikh                    :10 Januari 2011

Hari                     :Isnin

Masa                     :8.10 – 9.10 pagi

Kelas                     :5 mawar

Tajuk                     :Rumahku syurgaku
Fokus utama                  : 1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan
kehidupan seharian menggunakan ungkapan
                          ayat, sebutan dan intonasi yang sesuai

Aras    1                  : (i) Berinteraksi dengan pihak lain berkaitan topik

Fokus sampingan                :5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan
dan intonasi yang betul dan memahami
                          Perkara yang dibaca

Aras                      :(i) Membaca perkataan, rangkaikata, kata majmuk dan
ayat tunggal dengan sebutan dan
                          intonasi yang betul.

Objektif                    :Pada akhir pembelajaran. Murid-murid boleh:-
                        • Menyatakan ciri-ciri keluarga bahagia secara lisan
                        • Menyatakan cara-cara menghormati ahli dalam
                          keluarga
                        • Membaca petikan kefahaman dengan gaya dan
                          intonasi yang betul
                        • Membina 10 ayat dengan menggunakan kata ganti
                          nama am dan kata ganti nama am
.
Aktiviti P&P                  :Soal jawab/ perbincangan / latih tubi

Sistem bahasa                 :kata ganti nama am dan kata ganti nama khas
Pengisian kurikulum              :


      •    Ilmu            :Pendidikan moral
      •    Nilai            :Hormat-menghormati
      •    Kemahiran bertambah nilai  :Kemahiran berfikir

Bahan sumber pengajaran pembelajaran ( BSPP ) :Gambar

Refleksi / impak                :

								
To top