Docstoc

Dubai_World

Document Sample
Dubai_World Powered By Docstoc
					    I. Giới thiệu
V                V      N

                             .
N                         M
                          P       S L     T        Q           V      N
                                           .
N                        60               W               L
T
                                                     .
N              W
                                     1
                   M            V   N
V                                        '     om       '2
                   W               ? Bài nghiên cứu t ng h p c a chúng tôi sẽ
c g                             ng nh   nh và rút ra bài h c liên quan cho Vi t
Nam

    II. Một chút khái quát về Dubai
       1. Khái quát Dubai

    Dubai (             R    :  Dubayy)                                      C   T
    V              R      T    ấ                            ấ
    (                     Thành phố Dubai)                           ẫ
                            .

T                                        ã          ử           150      .T
                 ẻ      ứ
                               .                                    ấ
            ứ2  ấ         A      .T                    Al Maktoum
1833. N           ã                                  Mohammed bin Rashid Al
Maktoum là                                            UAE K
             C    T      V         R  T            ấ
                 ỉ              6% GDP                      37       US
    .                                                         ấ         .P
                                                                       . Khu
        J    A                                    .

1
  “                                                                ” ; Bá Su d y
T      ở    d

2
  21/06/2009 :       T      u d     đã đ    ận xét v  ì      ì  Dub       “ âu đ      o m ng trên cát
    á “
         2. N  K

L                          C                  R    T      ấ (UA )
                           A             1971
                                         .

Dubai                        United Arab Emirates
  chính        ấ               ấ                     Dubai . N
  Dubai
                             niên 1960.Dubai ã

         . Dubai thích ứ
   ấ    ấ    T      bây             .T              ã                ẽ
ngành    ấ
  ĩ                                                 AT & T G
Motors, Heinz, IBM, Shell, và Sony.

C                  Dubai                          P    T
     V                  ử      õ         15             ù
 ù           V    .N
 ã                                                             .

Các Dubai
                     ấ    ẫ
                                 .T                             ỉ
                                 ù V       R    và Dubai             tài
                                                      ứ
                                         .


Dubai V                                                      ã
                                           T            ã
              ấ    ẩ                .T                        T
          ã
                               :

       C                    ã
   
       K
       K
       Ngân hàng, tài chín
       K                      ấ
        ấ                 ấ        khác nhau trong Dubai
       C     T         T
       C       ẹ
Lĩ          ấ    Dubai ấ
   ấ               ấ   ấ     ẩ     . Tấ
                     Dubai
                             . T      3     2000
         ứ             UA
     .N                    ĩ                 ấ
vòng       C       .S                 Dubai ã
              10                    Dubai        ấ
                     Tây Âu V                 10.000.000
                     2010. V

     .

Trong Dubai                           ẩ  (           ứ
    10%)                         5%
             5%. Do doanh           Dubai làm cho       ã
                                .T    Dubai
                         không có  .K      ấ
       .                              công ty khác
                       . Công ty         55%
             UA                    20%
         .T
                                       . C
                       ấ.

       3. Dubai – T
Trong m t bài vi      “F             ”    có mô t v s
hoành tráng c a thành ph Dubai, v i nh ng cao c ch c tr i. Qu th
  ng trên sa m . C            n:

Khi máy bay b     u h cánh, b n          i dính cứng vào cửa s . C nh
        i th t ng c nhiên, 24 d m vuông qu     ov    o san hô nhi u màu
g           ẩ   y mê ho c c a th gi i . Trong nh      ù    c c a
th m l   a xanh , hình dáng b chìm c a kim t       Gz    ấ    ng La Mã
hi n lên rất rõ. Trong kho           ol     c cấ          trong
       ỡi li m và xây d ng nhi u nhà nghỉ cao t ng, công viên gi i trí, và hàng
ngàn bi t th                c. Hàng co kéo dài sát nh          ng
       n nh ng bãi bi n v i hàng tri u khách s n nhà cao t ng và b n du
thuy n. Khi nh ng d    ất bằng phẳng t t    n v i sa m c l   a, b n sẽ h t sức
ng c nhiên v nh            ng hi         c. Trong m t khu r ng các
nhà cao t ng vút lên m t tòa tháp Bable, th t không th tin v        cao m t nửa
d                    c x p trên ỉnh. B n vẫn c        t mình
v i nh     u kì di u trên m  ất và b n sẽ                   i cửa
hàng                          y cám dỗ:    G     ng h
Cartier, và m t kg vàng th i. Tài x c a khách s n sẽ    i b n t i Rolls Royce Silver
Seraph, nh      ib      ngh t i m t t ng c a nhà nghỉ c a Armani hay
t i khách s n b y sao v i m t cái cửa to l      T ng N th n t      tv a
v n bên trong và nh ng d ch v    c nhất t i nh ng phòng có qu n gia riêng, thay
     n ch n l         ứng m t tu     y kì di u. B    ng mu n
        i Captain Nemo trong Twenty Thousand Leagues Under the Sea ( hai
           i bi n).Khách s n v i hình d ng con sứa, Hydropolis th c t chính xác là 66 d       i
m t bi n, mỗi m t trong 220 phòng sang tr ng có m t bứ    ng th
                                c. M t bu i trình
di n o giác c          c, xoáy cát, và s dàn tr n ánh sáng rất cẩn th n.
S        u v an toàn c a khu nhà nghỉ              in    i
c a nh     i gi cửa. Cấu trúc có m t h th ng d phòng v i nhi u mứ    b o
  m an toàn bao g m s b o v ch ng l i kh ng b tàu ng m, tên lửa và máy bay.M c dù b n có m t bu i g p m t kinh doanh quan tr ng t i thành ph Internet v i
khách hàng t Hyderabad và Taipei, b n ph      ns mm         thi  ã
mình m t trong nh ng cu             ng t i Restless Planet. Sau m t giấc
ng êm d     i, b n lên tàu m     ng ray c a r ng nhi    i kỉ J .   u tiên
b n sẽ ch m trán v i m t vài kh          thân thi n, ti   n b n b tấn công
c am               t, nh ng con thú hung b     c thi t k b i các nhà
chuyên môn t i b o tàng l ch sử t nhiên Anh, hoàn h          t và b n kêu hét
trong s s hãi và thích thú. Tuy n th n sẽ nh y lên b i s thoát ch t này. B n
dành tr n vẹn bu i chi u cho m t vài cu     t tuy t t i bên trong nh ng núi tuy t
      .K       i nh ng ph buôn bán l n nhất th gi i, l h i mua s m n i
ti ng c a thành ph , thu hút hàng tri u khách hàng cu ng tín mỗi tháng m t hàng
            c trì hoãn s cám dỗ. Thay vì b n th a mãn v i cách nấu
     t ti n c a Thái. Nh       N          ĩ i nh ng nhà hàng bar
nhìn chằm chằm b        t con ma cà r           n t h i có hay không
s vi ph m vùng này vào vi c mua s m phung phí.S bay lên kì di u

Chào m ng b     nv       ng m . N        ?      i là cu n ti u
thuy t m i c a Margar A w      P  K.   ‟       c ti p, Blade Runner or
     T        ?K   .           c l p Persian Gulf c a Dubai.
S T    ng H i (15 tri u dân) Dubai (1.5 tri    )       ng l n nhất hành
tinh, giấ      ù    n ra, và vùng mà s                    n
nhất. M c d u khí h u kh c nghi   (   ng 1200 vào ngày hè, khách s n khoa
           nh h   )      m vùng c nh c a chi n tranh, Dubai tin
  ng d     ằng nó làm mê ho c v i 600 tòa nhà ch c tr i và khu buôn bán và
       15          2010 ấp 3 l n New York. Hãng hàng không
     ã   m v trí gây sửng s t v i 37 tỉ    p trên Boeing và Airbus tr
thành trung tâm hàng không v v n chuy n khách du l ch trong và ngoài Dubai,
hãng hàng không Jebel Ali r ng l n. Th c v y, c     c nghi n d u m   A r p,
nh           c kia và nh ng v nh buôn l        thành th     n
c a th gi i th kỉ 21. S             t qua nh          , Dubai
 ã  t qua ki n trúc mái vòm sa m c mà nh      i dân th        n, Las
Vegas, c v quy mô trình di n và s tiêu dùng hoang phí c            ng.Hàng ch c d án l n kì d , bao g m th gi        o nhân t  (    R  S w
  ng thu t là      c Anh v i giá 33 tri     )        ấ    ất( Burj
Dubai, thi t k b i Skidmore,Owings & Merrill), khách s n sang tr           c,
kh        t, che vòm khu du l      t tuy                 ã
    i s xây d        l i trên bàn vẽ. Khách s n 7 sao d ng chi c thuy n
bu m l n Burj Al-Arab, trông gi ng nhi u trong phim James Bond rất n i ti ng trên
th gi i v 5000     1          quan sát 100 d m và dành riêng cho nhóm
khách hàng hoàng gia A r p, ngôi sao nh c        i Anh và nh ng tỉ phú Nga. Và
nh ng con kh              c tài chính c a B o tàng l ch sử t nhiên và sẽ
có dấ     c    i có thẩm quy n c a b o tàng London và sẽ chứng t rằng
giáo d c và khoa h c có th    c vui vẻ và sinh lãi, b i cách duy nhất vào công viên
kh ng long sẽ                 m.D án l n nhất, Dubailand gi i thi       n quay vòng m              y
     ng. Th t v y, m t công viên gi i trí c a nh ng công viên gi i trí, nó sẽ gấp
      W       300000           t sẽ ti ã 15   u khách m t
   ( ỗ     i sẽ tiêu 100$ m t ngày không bao g      ). N     t b sách
giáo khoa siêu th c, 45 d án l n t m cỡ th gi i bao g m b n sao c        n treo
      n Taj Mahal, kim t t              tv          t tuy t
và gấu b c c c, trung tâm là m t vùng th thao c c hi         i, m t Nubian
    „  -T    W   ‟  t vùng su     c khoáng l n Andalusia phun ra phức
t      f              „G    ‟ W  ‟ „F  ‟   thú l n nhất
T        t vài khách s n 5 sao m i, phòng tri n lãm ngh thu t hi      i, và
trung tâm       i R p.S kh ng l
V i s m r ng c a ch       chuyên ch c a Emir và CEO Sheikh Mohammed al-
Maktoum 58 tu        ã   thành m t bi    ng toàn c u m i v         lý
  ng. Nhà t phú Sheikh Mo -                   i Dubai bi t xứ - có
m        n là " Tôi mu n tr thành s 1 c a th gi i". Ông là m       i thích
    m các gi ng ng a thu n ch     (    a l n nhất th gi i), và các siêu du
thuy (      c "Project Platinum, dài 525 foot, có tàu ng m và sân cho máy bay
lên thẳng kèm theo), s         nh c        t qua tất c , m
ki      s . Th t v           ã       ng sâu s c t tính siêu th c
c     S     V   . L     F   L V           Q '    a nh ng
   ih         o. M t trong nh ng thành t        hào nhất c a mình,
     ng nói v i các du khách, là gi i thi u c ng giao thi p c a Ar p, ù      ất
c a các dân du m c và l u tr i.Nh s   ng h c a ông v bê tông và thép, nh ng sa m c ven bi     ã   thành
m t h th ng r ng l n v         ng tinh hoa k thu t c a các công ty xuyên
qu c gia và h th ng bán lẻ   cm   nằm trong các khu công ngh cao, khu vui
           o nhân t o, các mái vòm " núi tuy t", vùng ngo i ô Truman
Show, thành ph trong thành ph - bất cứ         l   có th nhìn thấy t
không gian và bùng n v i ki n trúc steroids. K t qu là ko ph i m t s lai ghép mà
là m t pha tr      : m t s k t h p l n x n c a tất c      ng kỳ qu c
kh ng l :Barnum, Eiffel, Disney, Spielberg, Jon Jerde, Steve Wynn and Skidmore,
Owings & Merrill. M c dù so sánh v i s       ng c a Las Vegas, Manhattan,
Orlando, Monaco và Singapore thì Sheikhdom gi        t p h p các t ng th
và th n tho i : m t tác phẩm mô ph ng o giác cho s to l n, xấ        .V i cùng s               i Lego, có th tìm thấy hàng ch c thành
ph ngày nay (bao g m c            y ganh t c a Dubai,    o giàu d u
m c             ). N  -Maktoum có m        c bi t và bất kh
xâm ph m: tất c m i thứ ph     ẳng cấp th gi            m t trong
sách k l c Guinness th gi i. Vì v y, D         ng công viên l n nhất th
gi i, trung tâm mua bán l n nhấ (          cá l n nhất th gi i), toà nhà
cao nhất, sân bay qu c t l n nhấ      o nhân t o l n nhất, khách s     i
     u tiên và v.v...).B ng 1: nh ng toàn nhà cao nhất th gi i

Toàn nhà           Địa điểm      Độ cao ( feet)      Năm   hoàn
thành
1. Burj Dubai*        Dubai           2600+  2008

2. Al Burj*         Dubai            2300  ?

3. Taipei 101        Taiwan            1667  2004

4. Shanghai World Financial Centre*           China  1613
           20083

5. Fordham Spire*      Chicago           1550  2010

6. Petronas Tower      Malaysia           1483  1998

7. Sears Tower       Chicago           1451  1974

8. Jin Mao          China            1381  1999

9. Freedom Tower*     Manhattan           1362  2012

10. Two International Finance Centre        Hong Kong  1362
               2003

[. . .]

13. Emirates Tower One    Dubai            1140  1997

22. Burj al-Arab Hotel    Dubai            1053  1999B     2 T        i l n nhất th gi i

Toàn nhà             m   n tích (feet vuông )  N
thành

1. Dubai Mall*        Dubai      12.0       2008

2. Mall of Arabia*      Dubai      10.0       2010

3. Mall of China*      China      10.0       ?

4. Triple Five Mall*     China      10.0       ?

5. South China Mall     China        9.6      2005

6. Oriental Plaza*      China        8.6      ?
7. Golden Resources     China       7.3           2004

8. West Edmonton Mall    Canada      5.3           1981

9. Panda Mall*        China       5.0           ?

10. Grandview Mall      China       4.5           2005                       * là nh ng d   i công ho c ch
Rõ      có nh ng thành ph r c rỡ cỡ                  ng c a th
gi i, v i hàng lo t d án bấ  ng s n t m cỡ     ĩ             ng c a
các công ty bấ   ng s n

  III.  Vụ vỡ nợ của Tập Đoàn Dubai World
     1. T ng quan Dubai World

Dubai World (ti ng R p:     ‫ )ال عال م ية‬là m             n lý và
giám sát danh m       a các doanh nghi p và các d án cho chính ph Dubai
qua m t lo        n công nghi p và các d       ẩy thành ph Dubai là
m                   .     lá c  u c a UAE
c u và có m t vai trò trung tâm trong chỉ   o c a n n kinh t c a Dubai. Tài s n
bao g m : P W     ã          ã     g         ng Hoa Kỳ
thàng c ng thứ 3 th gi i , và Nakheel, tài s n, cánh tay c
d    o Palm và tòa nhà The Wolrd, và Istithmar World, là            a
mình. Ch t ch là Sultan Ahmed bin Sulayem.

   W     c thành l p theo ngh nh phê chuẩ       02   3
2006 c a Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Phó T ng th ng và Th        ng
c a UAE và Ruler c    .Ô      c ph    t i Dubai World.

Ngày 02 tháng b y 2006, nó    c thành l p      t công ty c ph n v
50.000 nhân viên t    100      trên toàn c u. T       n có kho   u
  ấ   ng s n r ng l n Hoa Kỳ    V     c Anh và Nam Phi. Dubai World
 ã  t trang nhất các báo     3   2008     C  t ch, Sultan Ahmed bin
S        a rút qu ti n là ra kh i Châu Âu. M      a c a Dubai World's
              L          ã  g ng lay ra "m t t p h p các
nguyên t c minh b ch, d báo và trách nhi m " cho các qu         c ngoài.

               a nó :

    DP World    u hành c ng l n thứ ba trên th gi i : ngoài các c ng bi n
    Dubai, nó còn mua l   u hành các c ng bi n t i M : New York, New
  Jersey, Philadelphia, Baltimore, New Orleans, và Miami ; t i rất nhi         c
  h u h t các châu l c trên th gi i, th m chí có t i Vi t Nam
                             Map of the DPWorld terminals:
                              container terminals
                              terminals in development
  Economic Zones World (EZW ): là nhà cung cấp toàn c u , chuyên cung
  cấp s h t ng t ngcông nghi p, logistics . Công ty này nhằm m       o ra
  m tm      i m nh mẽcác khu kinh t , công ngh , h u c n và các khu công
  nghi             phù h p v i s phát tri n trên toàn th gi i. Nó
    c thi t l p b     W    m t th c th       i duy nhất trong
      1    2007 i Salma Saif Ali BinHareb ( CEO n   u tiên c a th gi i
  abrab ) là CEO. N   10   6    2008 ZW     i Gazeley Limited, m t
  th c th c a Wal-Mart .  Nakheel (ti ng R p: ‫ن خ يل‬lòng bàn tay ho c cây c ) là m t nhà phát tri n
  bấ   ng s n Dubai và tác gi c a m t s d án c i t    ất, bao g m c
  qu n   o Palm , Dubai Waterfront, The World và The Universe Islands. Các
  d         a nó bao g m The Gardens, International City, Jumeirah
  Islands và Jumeirah Lake Towers. D án mua s m c a nó bao g m The
  Dragon Mart (T i thành ph qu c t ) và Ibn Battuta Mall. Nakheel ho   ng
  t i trên 87 qu c gia trên th gi i  Nakheel ho        chi c ô c    W       nó qu n lý các
  doanh nghi p khác nhau thay m t cho chính quy n Dubai. Ch t   u hành
  c a Al Nakheel là Sultan Ahmed bin Sulayem (     S
  quy n l c nhất t i UAE , n m quy    u hành các t     n và các th
  ch chính tr ).
  N     ã     k ho ch xây Nakheel Tower, sẽ    c cho là tòa nhà
  cao nhất th gi i c a nh ng tòa nhà ch c tr i, n    c xây d ng, sẽ cao
  trên hai ph n ba c a m t cao d m. Tòa tháp sẽ mất 10      hoàn thành
  và sẽ là trung tâm c a m t khu phức h p phát tri n r ng l n, g m h i c ng
  Nakheel và nh ng toàn tháp . Tháp ã        ỉ do     ng c a toàn
  c u kh ng ho ng tín d ng   2009.

  C          h u           ã        ng : Queen
  Elizabeth 2, mà h lên k ho     chuy    i thành m t khách s n sang
  tr      ã  c th neo t i Palm Jumeirah.

  Dubai Drydocks ( c ng c n Dubai ) : là m     c hẹp ho c tàu có th b
  ng p l   cho phép m t t     c th n              c cho
           n ph n còn l i trên m t n n t     .       c sử
  d ng cho vi c xây d ng, b   ỡng và sửa ch a tàu thuy n, và thuy n khác.
  Ý  ng xây d       1971         1983

  Dubai Maritime City ( Thành ph hàng h i Dubai ) : là m d án xây d ng
  khu phức h p , m t thanh ph        ki n xây d ng hoàn thành vào
     2012   c v cho vi c nghiên cứ
               ĩ   c hàng h i  Dubai Multi Commodities Centre ( Trung tâm giao d            nh
  v c ) : là m t trung tâm phức h p v i tháp Amas là trung tâm , sẽ là trung
  tâm giao d ch : kim lo

  Istithmar World : Istithmar World ("istithmar" là ti ng R        )
  là m            s t i Dubai, United Arab Emirates (UAE). Công
  ty này là m t doanh nghi      c thu c s h u c a Dubai World, chính
  ph Dubai thu c s h          c thành l    2003.  c bi   n
      I                 I     W        2008.  I     W     c t          2003              a
  Dubai World chuyên v c ph                         u.
  T          t khi thành l   I     W   ã     ng m t danh
  m       a kho       i các th   ng khác nhau, t B c M và
             Á  T              ĩ   c, bao g m c
    i tiêu dùng, công nghi p, d ch v tài chính và bấ   ng s n.
     Ch t ch c a Istithmar World : là Sultan Ahmed Bin Sulayem ( ông ch   l n
     c a Dubai World )

     Hi n t      ã  n khai kho ng 35 phi v       giá kho ng 3.5 t
     USD : danh m       a nó ch y y u nh m vào khách s n, ngân hàng ,
     các qu      ấ  ng s n, các công ty gi i trí, kh p các qu c gia trên
     th gi i

     Limitless : là m t công ty con c      W            ng các
     d án bấ    ng s n kh p th gi i . Hi n t i Limitless có nh ng d án sau:
     Khimki Region : t i Nga là m t d              ng g n Moscow;
     Các d án t T        . Hi n t i có m t d án xây d ng t i Vi t Nam :
     Halong Star là m t khu resort và du l ch t i H Long , Vi t Nam

     Và các liên doanh khác : Leisurecorp; Inchcape Shipping
     ServicesTejari ; TechnoPark ; P & O Maritime; Discovery Gardens;
     Tamweel; Island Global Yachting ( IGY ) : là m t liên doanh v i IGY M ,
     chuyên kinh doanh các d ch v       n du thuy n sang tr ng : c ng du
     thuy n, các khách s n, nhà hàng ven bi n ; Infinity World Development
     part owner of CityCenter : m t liên doanh v i Citycenter ( M ): chuyên
     phát tri n các d án bấ  ng s n       2. V vỡ n c a Dubai World

    N  25     11    2009        gi  ã   s       W   ã
yêu c u chuy n d     ấu c a 26 t $ (USD) trong các kho n n . Chính kho n n
b t     ã              u xáo tr n trong th    ng v      cg i
là "kh ng ho ng n Dubai". M i quan tâm chính là s ch m tr trong vi c tr $ 4 t
c a Sukuk 4, ho c trái phi u H i giáo, "c a nhà phát tri n Nakheel c a Dubai World,
      c bi t bi   n v i vi c xây d ng P      I    . “N    S   ” ẽ
          14    12    2009. Y        ấu là nguyên nhân gây ra
nhi u c nh kh n cùng cho các ch sỡ h u Sukuk, b i vì theo m t s các phân tích
c         a Dubai World và ch n c a nó cho thấy là c ch sỡ h u c a
Sukuk sẽ có th không có kh           ứ   b o v mà h ã     ki .   u
            ng câu h i v cấu trúc tài chính c a Nakheel Sukuk và vấ
       n v các lo i cấu trúc tài chính H i giáo. M   ù         11
2009, s     ng c a cu c kh ng ho ng tín d ng trên th     ng tài chính H i Giáo
          khá nh       n thứ    ã     i vào cu    2009.4
  Trái phi u hồi giáo
    Tuy          1       a m t qu c gia h i giáo, do v y, nó ho t
     i lu t h i giáo, và b chi ph i b i lu t l c   oH         ã
rất nhi u khác bi t, mà chúng ta c n tìm hi u     .

      3. Tài chính H i Giáo : Sukuk

Các th    ng tài chính H G    ã           trong nh         .
Khu v       n b trong th gi       T         n nhiên t s phát
tri n nhấ nh Châu Âu và Hoa Kỳ. Ở C                 A    P
làm vi c trên m t khung pháp     phát tri n m t th   ng tài chính H   .
tr thành m t trong nh ng trung tâm tài chính H i giáo C               c
C     ã   l      i lu t pháp c a h    t   u ki n cho các s n phẩm
tài chính H i Giáo và t n d ng s        ng c   ĩ  c này. Các tài s n trong
 ĩ   c Ngân Hàng H         28.6 %       2009   n 822 t $ t 639
t $       2008.

  hi   c cấu trúc pháp lý c a Nakheel Sukuk, ta c n ph i th o lu n v ki n
thức n n t ng lu S   ‟ 5 c a sukuk. Ki n thứ S  ‟  a sukuk dẫ  n k t qu
trog nh ng yêu c u c th          nh s hình thành c a m t cấu trúc c a
Sukuk. Hi u bi t v ki n thức n n t ng và các yêu c u c th c a Sukuk cho phép
    c nh ng nh n thức t     cấu trúc c a Nakheel Sukuk.

M   ù S                     u H G        ẫn có s khác
bi      gi a m t cấu trúc Sukuk và cấu trúc c a m t trái phi         ng.
Lý do chính cho nh ng khác bi t này là ph i áp d ng vào th c t       ất c các
s n phẩm tài chính H i giáo ph     ứng m t s nguyên t c c S     ‟ . T quan
  m c a H i giáo, kinh doanh và t o ra l i nhu   u là b kích thích mi n là không
có s bao g m các ho     ng thiêng liêng (b cấm trong lu t l H i giáo). Nh ng
ho             ấ                         :   u,
              quân s , n i dung khiêu dâm, m i dâm và c b c. Tuy
nhiên s th a nh n là m    nh – tất c các giao d        i và h       u
  c cho phép m t cách h p lý, tr khi có m t l nh cấ    õ   .C      u cấm
chính trong ph m vi tài chính H i Giáo là:

  (i) nh n và tr ti  ã  u b cấm (Cấm riba).
  (ii) s không ch c ch n trong các h        c tránh càng nhi u càng t t
      (cấm gharar); và
  (iii)     b       c cho phép ( cấm mayseer và qimar).

Trong tài chính H i Giáo, khái ni m v lãi suấ   c thay th b i l i nhu n và san sẻ
r i ro. Vì v y, có th t o ra l i nhu n mà không thu lãi. Các nguyên t c tài chính H i
G      nh cấu trúc các giao d ch tài chính H    .             c

5
 Shari'a trong ă ọ      ĩ  “  đ ng” hoặ đ  ng dẫn "nguồ    c" . Nó là b phận của
pháp luật tôn giáo Hồi giáo      đ ợc sử dụ    t từ đồ   ĩ   i luật Hồi giáo.
minh h a bằng cách nhìn vào m t giao d ch Sukuk c th : Nakheel Sukuk. Sukuk
là giấy chứng nh    i di n tuyên b quy n s h u tài s n h          .N   ã
  c p trên, do s       ấm c a riba, ti p nh n và tr ti n lã   u b cấm trong
nh ng giao d ch này. M t h qu khác c a s         ấm c a riba là kinh doanh các
kho n n    u b cấ .        hi n di n c a tài s n h        n là c n thi t
trong nh ng giao d      .  iv S      có thê giao d    c trong th   ng
thứ cấp, các ch sỡ h u c a Sukuk ph         c m t s hình thức s h u trong các
tài s n h        n này. Ch y             ấu b i s giao cho các ch
sỡ h u c a sukuk quy n s h u l i nhu n t các tài s n này. V              s
h u, h       ng l i nhu     c t o ra t các tài s n h        n này. Ch
s h u Sukuk sẽ nh      c l i nhu         ng ch sỡ h u có l i nhu n vì th
           lãi. M t k t qu quan tr ng khác c a yêu c u sỡ h u này là các
ch sỡ h u su                n s h u c a mình trên th    ng v n bằng
cách bán sukuk và không chỉ yêu c u b       ng m t kho n n .   u này không vi
ph    n vi c cấm trong al-        c cho phép.

                    ch sukuk và các cấu tr     c cho phép t
     mc S    ‟ . V c phát hành c N     S     c d a trên h    ng
ijarah, l ai h             i h                  . C ấu
       n là sukuk manfaa-ijarah. V b n chất, cấu trúc này có th so sánh v i
m t giao d ch thuê và cho thuê l        ng gi           i có nhu c u
     (   i kh i t )        nm      c bi t Special Purpose Vehicle
(SPV).

Giao d ch b   uv      i kh i t . N  i mà thi t l p nên m t SPV và l a ch n
m t s tài s n h u hình nhấ nh cho giao d . N       i kh i t o cho thuê các tài s n
h u hình theo m t th a thu n thuê Head Ijarah      SPV.        ng có m t
kho n th i gian thuê dài (ví d 50     )       s ti n thuê sẽ   c tr    c.
T ng s ti       c tài tr b i các SPV thông qua vi c phát hành sukuk. Các SPV
n m gi tài s n trong s tín nhi m c a các ch s h u sukuk nên các ch s h u
sukuk tr thành các ch s h u l i ích c a tài s       n. Ti p theo, SPV cho nh ng
   i kh i t o thuê l i các tài s n h u hình theo th a thu n v i m t th a thu n
thuê Ijarah trong m t th i gian ng n (ví d 3     ). T        kho n th i gian
cho thuê, SPV n m gi các tài s n trong s tín nhi               c y thác
qu n lý cho các ch s h u sukuk (các ch s h u l i ích c a các tài s ). N         i
kh i t o t o ra các kho n thanh toán ti        nh kỳ cho SPV. Các ch sỡ h u
         ng các kho n thanh toán cho thuê k t khi h là nh            i
  ng l i c a các tài s n h        n. SPV l    t tr các kho n thanh toán
ti                       nh kỳ trong sukuk cho các ch s h u
sukuk.

T        (         3      )     ng cho thuê h t thúc và th a
thu n thuê Head Ijarah b vô hi u . N     i kh i t o tr 1   ng ti n bằng v i v n
   ù     i gi sukul. SPV sẽ sử d ng ti       tr l       i n m sukul .
Mô hình tr    ng này sẽ  c làm rõ    i

     4. Nghiên cứu v chứng khoán h i giáo Sukuk c a công ty Nakheel

Ba công ty con Nakheel Holding 1, nakheel Holding 2, nakheel Holding 3 là ba công
ty con c a nakheel World. Nakheel World n m gi 99% c ph n c a ba nakheel
Holdings.

C ba nakheel Holdings có m t công ty con là nakheel PJSC ( PJSC qu
bấ  ng s n Dubai).

Công ty mẹ          i n m gi 100% c ph n c a Nakheel World là t
Dubai World ( 100% s h        c)

Nakheel SPV (Nakheel Development Limited )là m t công ty trách nhi m h u h n
Free Zone v a m   c thành l p vùng Jebel Ali Free Zone.   c s cho phép, nakheel Holding 1 ã          n thuê tài s     h u hình
trong kho ng th      50           SPV. T         ất, cao c, và
nh ng tài s         c bi       DWF South và Crescent Lands     Dubai
Waterfront. Nh ng nhà phát tri n mu n xây d ng m t thành ph l n gấp hai l n
  o H ng Kong, v i nh ng tòa nhà ch c tr i cho 1.5 tri u dân, tất c        c bao
quanh b i m t con kênh dài 75km Dubai Waterfront. T ng s ti n cho thuê trong
kho ng th      50      c nakheel SPV tr cho nakheel Holdings 1. Kho n ti n
n            i s phát hành sukuk. Nakheel SPV phát hành chứng chỉ sukuk
cho kho ng th      3   .G          a chứng chỉ nakheel sukuk là 3.52 t
USD và toàn b kho n ti       c sử d     mua tài s     .N     SPV
        i lý và qu n lý tài s n thay m t cho nh ng c       m gi c phi u
           nh kê khai c a công ty và kê khai tài s . C   ứ vào vi c kê khai
tài s n, quy n và l                SPV ã       ni m tin ng h cho
các c       m gi sukuk, và tất c quy n và l        c t tài li u an ninh và
       n giao d .       ỗ     i di n cho quy n s h u chính thức không
th chia nh c a tài s n th       c xây d ng d a trên lòng tin c a c        .
H    a, vi c kê khai c a công ty     nh rằ       SPV
m    i lý và thay m t cho các c        .

Ti p theo, nakheel SPV-v               ã        H     2
tài s        3   . K  n cho thuê bao g m 6 kỳ h n liên ti p, mỗi kỳ 6
tháng. Theo nguyên t c gi                            i ch u
trách nhi m b o trì, sửa ch a k t cấu, thu , và b o hi   i v i tài s n sukuk. Ti n
      c tr    nh kỳ, vì v y Nakheel SPV sẽ ph i tr kho n thanh toán ti n
thuê cho c      m gi sukuk. Vào ngày mua l               i mua l i
tài s n sukuk t  bên cho thuê v i giá ch c ch n. Giá này bằng v i kho n ti n mua
l i sukuk và sẽ   c sử d    tr l i cho c    . ằ           ã  c
mua l i.

M t y u t sáng t o c a cấ           c chuy    i khía c
công chúng (pre-IPO). Nh        i n m gi Sukuk có quy           ph n
theo giá th c hi QPO      c gi             . H có quy n này trong ba
      ất kỳ s        c cung cấp v n ch s h u thứ cấp b i Nakheel PJSC
            c li t kê trên bất kỳ th    ng chứng khoán qu c t nào. C
    m gi sukuk có quy          QPO         i h n. T ng s c ph n
QPO             cl     30%    i t ng s QPO phát hành, và t ng giá
tr          25% ng giá tr          c phát hành( 3.52 t USD). Ch s
h u sukuk có th l a ch n l      ĩ       ts    ng h p h có th th c hi n
quy        ah    i hai tháng k t ngày mua l i sukuk     .T     nh
gi a Nakheel SPV và Nakheel Holdings 2, Nakheel Holdings 2 giao c ph n QPO cho
N    SPV     N     SPV    n giao cho ch s h u sukuk. B ng 1 cho
thấy m t cách nhìn t ng quát v k t cấ      n c a nakheel sukuk.
Nakheel Ho     1 N     H    2   N    H     3 (       c)
  c cấp m    mb         c v i Nakheel SPV: mỗ     i trong s h tham
    mb                     ĩ    .     is   mb oc a
         c này, nh ng                       c khác
         t cam k t tiêu c           nh ki m soát, h n ch v n
tài chính, doanh thu tài s n, vay v n, c tức, an ninh, và vi c cấp giấy ch
  duy trì b o hi m và cung cấp thông t      .N        W   ã
ra m t b o lãnh cho Nakheel SPV v        ĩ                c.
   is   mb        W                       t cam
k t tiêu c c và duy trì th c hi n quy n s h u (nêu rõ rằng h sẽ duy trì quy n s
h u và ki       i v i các công ty con). B  2      ng minh h a v k t
cấ   m b o c a chứng khoán h i giáo nakheel.
 i v i các c     n, cấu trúc tài s n th chấ    c thi t l      m b o chi tr
         c. N     H     1 ã ấp hai kho n th chấp, mi         iv i
bất kỳ lãi suất chứng khoán và tr ng i nào, d a trên tài s n h             ( ất
      ửa và tài s       c bi       WF S       C     L    i
   W   f  )    i lý chứ        n m gi      i lý chứng khoán này
và thay m     N    SPV      i lý cho các ch s h       .  i lý chứng
khoán ngân hàng H      PJSC     ã ng ý v i nakheel SPV t o ra 2 kho n th
chấ   c phát hành b i nakheel Holdings 1 vì l i ích c a c     .H
n   N   H    1     c cấp m t cam k t ng h c a 18,89% c
n m gi sukuk trên tất c các c ph n c a Nakheel PJSC. Cấu trúc tài s n th chấp
  c minh h a b ng 3.
    5. Nguyên nhân vỡ n

Cùng v      thoái toàn c    ng c a cu c kh ng ho ng 2007-2009, th
  ng bấ   ng s               m t i t nhấ      6
l   . V     25/11/2009      n dubai thông báo rằng các công ty yêu
c us     ỡ t các nhà cho vay c a dubai world, và m t nhánh c a nó Nakheel
    c hoãn tr n ít nhấ   n cu    30/05/2010. C
       2009 10500      ã  c t trong m t ph n k ho ch tái cấu trúc
        t chức k toán Deloitte.(twin 2009). Th i gian này, n c a dubai
w   ã    n 59 t US       3 5 US         xấu(nasser,2009).
Nghiên cứu c a smith và Kiwan,2009 chỉ ra rằng, kho ng n xấu này chi     ¾
n xấu c a toàn khu v c UAE v i t ng n là 80 t USD.

T  c m t, chính quy     ã   ch i b  m cho các kho n n    c a dubai
world,(bbc news 30/11/2009), b i vì s s p gi m nhanh chóng trên   th    ng
chứng khoán abu dhabi (8,3%) và dubai world(7,3%), mứ   m thấp   nhất trong
12 tháng v   .  u này th hi n s mất long tin m t ph n t      i cho vay
       phía c a chính quy n dubai. Vi c t ch     ã o ra tâm lý ho ng
lo     c th hi n quan s mất ni m tin khi các công ty này không th th c hi n
   ĩ  n ngay l p tức.

  giúp gi i quy t n c               UA         ã   ngh m t
kho n cho vay 10 t USD cho chính quy n dubai( Thomson, 2009), có m t ph n 4.1
t USD chuy           w   .T     N            c 8 t USD
t chính quy           n n tài chính lên 9.5 t USD và rót ti n vào nh ng
xây d ng d dang và c g ng hoàn thành d án. Chính quy           ã    t sử
d ng s ti          ỡ Nakheel và dubai world tái cấu trúc nh ng kho n n ,
sau khi nh ng tài s n n m gi c a các công ty b     t giá do lâm vào tình c nh tái
        nh ng kho n n . kho n tài tr       c minh b ch khi hỗ tr cho
N       è      u ki n v k ho ch tái cấu trúc v     u ti n Nakheel sẽ
nh    c 1,5 t US    chi tr cho các d án xây d ng g n hoàn thành (Fattah,
2010). Yêu c    i v i dubai là ti n hành gi i quy t các kho n n     n tháng 5
2010, là k t qu t cu          o v i các t chức tài chính toàn c u. Vấ
chính là nhanh chóng kh c ph c nh ng h u qu và tranh th th i gian gia h n.

S    ng làm t    phát tri n c a n n kinh t    ng do cu c kh ng ho ng n
dubai t o ra s lo l ng v r i ro c a nh ng kho           n th c gi
cu c kh ng ho ng tài chính toàn c u v a qua. ( salem and abdulai 2009). Là m t
qu c gia v i s phát tri n ch y    nt               ấ   ng s n và
m t ph n thu nh p t d u m thì cu c kh ng ho ng tài chính toàn c u v        ã
t o ra nh ng      ng tiêu c c h      n toàn b các ho    ng kinh t c a
dubai t s s t gi m trong giá d u, mất giá c a bấ     ng s n hay các giao d ch
      ib     . Thì tất y u n c        u khó tránh kh i.

Trong tình c nh n cao hi n nay, c             n t chính quy    c
nh n di n       i ro cao cho toàn c      t là cho nh    c khu v c
             i quan h    .S                n chỉ
mang l i nh ng h u qu xấu v các s li u kinh t              i m t là
       n cu c s ng c a hàng tri     i  các qu
 ng v i cu c kh ng ho ng toàn c u v a qua. ( Alex,2009)

So v    c láng gi ng abu dhabi m t ti         ã         ỡ trong
cu c kh ng ho ng n                            ng l n v
n . B i vì khác v i n n kinh t c a dubai thì abu dhabi có tr   ng d u m l n v i
g n 90% doanh thu t d u m c          c kh i UAE, và chi m 8% doanh thu
toàn c ( IMF 2005).       a qu c gia này t kho ng 250 t    n 875 t USD (
IMF 2005). G n li n v i các ho   ng công nghi         i, và bấ  ng s n
       thu c vào d u m . Qu                i di n cho n n kinh
t và s phát tri n c a c    ng khu v c.
T       pk v     c, các qu c gia khu v     ã     phát tri n các
 ĩ   c v d u m , nhà cửa, du l ch, bấ    ng s ..          ng s n xuất
khác. Vì v           thành m t qu c gia v i nh ng t
y u t p trung vào phát tri         , ki n trúc v i s thâm d ng v n l n và
khuy n khích phát tri n theo chi u r         u sâu. Sau khi thành l p kh i liên
hi p các qu c gia xuất khẩu d u m , ki               c l i nhu n cao t
vi c h p tác thì các qu                   n tài chính cho các ho t
         tài s n và các d án ki n trúc l     5     l i  .T
s li u th ng kê thì 74% trong t ng s các d           xây d ng, ki n trúc là
n ng c t kinh t cho khu v          o ra các ngu              ĩ
v    .T            c UAE l i chi m t tr ng cao nhất trong vi
     ĩ        c th hi n qua b ng th ng kê sau :
V i m t n n kinh t      y nh ng t n thất n ng n t cu c kh ng ho        u
khó có th ph nh      c. Hãng truy n thông Anh báo cáo rằng cu c kho ng toàn
c  ã     m giá tr c a các d án ki n trúc kh ng l           u b ng.
M t ví d   n hình nhất là vi c phát tri n m t khu      ù          c
bi   n trên c th gi     ng ch         n s ph n vinh và giàu có cho
khu v c. Tuy nhiên,             ã làm cho giá tr    c t d án chỉ
bằng 70% giá tr v        ra. D a trên tất c nh ng y u t trên, dubai th t s
 ã  p ph i nh ng vấn ng i nhấ              n 50 %, và vi c trì hoãn
nh ng d án có giá tr      n 300 t US . T      d án c a Nakheel bao g m
T W      j  ã   c p, the Discovery Gardens Residential Project and the Abn
Battuta và Dragon Mart shopping centres (Fattah, 2010).

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:18
posted:1/18/2011
language:Vietnamese
pages:19