PERBANDINGAN ANTARA KAJIAN TINDAKAN DENGAN KAJIAN KONVENSIONAL

Document Sample
PERBANDINGAN ANTARA KAJIAN TINDAKAN DENGAN KAJIAN KONVENSIONAL Powered By Docstoc
					  KAJIAN TINDAKAN VS KAJIAN KONVENSIONAL
Aspek     Kajian Tindakan   Kajian Konvensional
Tujuan   Memperbaiki      Menghasilkan satu
      amalan guru      teori/dasar baru
Rekabentuk Prosedur boleh    Prosedur ditetapkan
      diubahsuai      sebelum kajian dan
      mengikut keadaan   tidak boleh diubah
      (fleksibel)      (rigid)
Subjek   Pelajar dan guru   Sampel dipilih
kajian   yang terlibat     melalui teknik
      dengan kajian     persampelan yang
      adalah sampel     canggih
      kajian
Analisis  Analisis secara    Menggunakan
data    deskriptif sahaja   statistik inferensi
      (peratus, kekerapan  bagi membolehkan
      min)         generalisasi
Laporan  Menggunakan      Menggunakan
kajian   bahasa seharian    bahasa teknikal yang
      yang difahami     sukar difahami
      semua

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1113
posted:1/16/2011
language:Malay
pages:1