llojet e puneve jurike

Document Sample
llojet e puneve jurike Powered By Docstoc
					Zyra e Puneve Juridike Sadrija
Bregu I diellit zona e lindjes lok.nr 2
Email hamzasadrija@hotmail.com
Tel 044249700
10000 PrishtineLlojet  e punëve juridike

Sipas numrit te vullneteve te shprehura punët juridike ndahen ne pune juridike te
njëanshme ,ne te cilat kemi shprehjen e vullnetin te njërës pale ,siç janë premtimet i
shpërblimit ,dhënia e letrave me vlere ,etj.

  Punët e dyanshme jurike janë ato pune juridike vlefshmëria e te cilave varet deklarimi
i te dy palëve ,dy vullneteve ,këto pune jurike ne te drejtën civile njihen si kontrata

Kontrata mund te jene

  -   me efekt detyrimor vetëm për njërën pale ,kontrata e dhurimit ,
  -   apo për te dy palët ,kontrata e shitblerjes
  -   reale ,kur ekzistimi i kontratës varet nga dorëzimi i sendit dhe
  -   konsesuale ,kur dorëzimi i sendit nuk është element qenësor
  -   komulative ,kur me rastin e kontraktimit dihet objekti ,dihet vëllimi i te drejtave
     apo se paku janë te përcaktuar dhe
  -   aleatore kur me rastin e kontraktimit nuk dihet vëllimi i te drejtave dhe
     detyrimeve por varet nga e ardhmja
  -   me barre ,ne rastet kur nga kontrata rrjedhin detyrimet dhe bamirës kur sipas
     kontratës pala nuk ka detyrim
  -   formale ,atëherë kur me ligj është parashikuar forma e kontratës
  -   jo formale ,sipas ligjit nuk parashihet forma e caktuar
  -   abstrakte ,kur nga kontrata nuk shihet qëllimi dhe
  -   kauzave shihet qëllimi i lidhjes se Asaj kontrate
  -   punët jurike mes te gjallëve ,inter vivios dhe
  -   punët juridike për rast te vdekjes ,mortis causa

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:245
posted:1/15/2011
language:Albanian
pages:1