Viktnedg ng och anemi C nd ingen utredning Frias trots fel by mikesanye

VIEWS: 12 PAGES: 1

									Viktnedgång och anemi             underströk att det inte alltid var så enkelt  des ingen direkt kontakt mellan läkare
                        att »knacka på« hos någon kollega som     och patient, berättade distriktsläkaren.
– ändå ingen utredning             hade en fulltecknad patientlista.         Om komplicerande faktorer förelig-
                                               ger – hög feber, gynekologiska besvär –
Läkaren utredde inte vilken typ        ❙❙ Bedömning och beslut            ordnas läkarundersökning. För denna
av blodbrist den 46-åriga kvinnan       Ansvarsnämnden konstaterar att såvitt     typ av mottagning finns för jourhavande
drabbats av. Inte heller inledde        framgår av patientjournalen och övrig     läkare 1 timme avsatt. Detta förutsätter
han den utredning som är befo-         utredning hade läkaren inte utrett vilken   ett snabbt beslutsfattande, då man enbart
gad när en patient går ner i vikt       typ av blodbrist som patienten hade      kan ta ställning till det akuta besväret.
och har en nyupptäckt anemi. Lä-        drabbats av. Han hade inte heller inlett    Om mer omfattande utredning eller upp-
karen får en erinran. Patienten vi-      den utredning som är befogad när det      följning krävs, ordnas återbesök eller te-
sade sig ha en tumör i en binjure.       hos en patient konstateras viktminsk-     lefontid till patientens husläkare, upp-
(HSAN 917/02 och 1138/02)           ning och nyupptäckt anemi. Det sakna-     gav distriktsläkaren.
                        des vidare en utredningsplanering i jour-
❙❙ Socialstyrelsen anmälde läkaren efter    nalen.                     »Mindre lämplig«
att ha fått en Lex Maria-anmälan om fal-      Läkaren tilldelas en erinran. •      Kvinnans symtom tydde på nedre urin-
let. Enligt denna anmälan var diagnosen                            vägsinfektion, och ordination gjordes
försenad med cirka två månader.                                via sköterskan, som även gjorde journal-
  Kvinnan träffade läkaren på vårdcen-                           anteckning. Patienten fick även telefon-
tralen den 16 maj 2001. Hon var trött och   Frias trots fel –               tid till läkare för uppföljning.
hade minskat i vikt – cirka tio kilo under                            Den ordinerade behandlingen tedde
det senaste året.               följde gällande rutiner            sig naturligtvis i efterhand som mindre
  En undersökning med bland annat                              lämplig med tanke på den övre urinvägs-
blodprov visade att hon hade ett b-Hb på    Distriktsläkaren arbetade enligt        infektion som beklagligtvis tillstötte,
99 g/l samt en SR på 44. Den 22 maj      en modell som var riskfylld och        konstaterade distriktsläkaren. Vid ordi-
ställde läkaren diagnosen anemi. Han      felbedömde patientens behov av         nationstillfället framkom att patienten
sjukskrev patienten. Efter en och en halv   behandling. Men arbetssättet          hade trimetoprimtabletter hemma som
vecka skrevs järnmedicin ut. Patienten     följde vårdcentralens rutiner, och       profylax, och dosen 4-dubblades för att
blev inte bättre och sökte en annan läka-   hon får därför ingen disciplinpå-       uppnå adekvat akut behandlingsdos.
re akut den 24 juli. b-Hb var då 83 g/l.    följd. (HSAN 1391/02)               »Att resistens vid tidigare infektion
  En malignitetsutredning påbörjades                            förelåg för detta preparat, kan jag inte
omedelbart, och den 2 augusti remittera-    ❙❙ En 37-årig kvinna hade haft långdrag-    påminna mig att jag hade kännedom om
des patienten till kirurgen för vidare ut-   na besvär med återkommande urinvägs-      vid ordinationstillfället. Om detta even-
redning där det senare konstaterades att    infektioner och medicinerade mot detta.    tuellt berodde på bristande uppmärk-
hon hade en tumör i vänster binjure.      Vid ett akutbesök på vårdcentralen den     samhet eller missförstånd från min sida
Kvinnan opererades men avled den 21      19 mars 2002 råddes hon av en sköters-     kan jag inte svara på bara djupt bekla-
februari 2002.                 ka att öka medicindosen. Någon urinod-     ga«, skrev distriktsläkaren.
  Socialstyrelsen konstaterade att be-    ling gjordes inte. Då hon två dagar sena-
handlingen av patienten inte skett enligt   re uppsökte sjukhus visade det sig att     ❙❙ Bedömning och beslut
vetenskap och beprövad erfarenhet då      hon hade njurbäckeninflammation.        Ansvarsnämnden är kritisk och konsta-
kvinnan utan tidigare känd anemi endast      Kvinnan anmälde distriktsläkaren för    terar att vid vårdcentralen tillämpas en
behandlats med järnmedicin för ett lågt    felbehandling. Hon uppgav att hon hade     modell för akuta besök där patienten får
blodvärde utan vidare utredning av an-     behandlats med Trimetoprim, en tablett     träffa en sjuksköterska som, efter anam-
emin. Ytterligare förstärktes allvaret i att  dagligen i sex månader, men ändå drab-     nesupptagning och eventuella laborato-
inte påbörja en utredning då patienten     bats av en urinvägsinfektion. Hon sökte    rieprov, går igenom sjukdomsfallet med
också förlorat tio kilo i vikt under det se-  akut på vårdcentralen och fick träffa en    jourhavande läkare.
naste året.                  sjuksköterska. Hon lämnade urinprov,        Man behandlar patienter med okom-
  Även kvinnans dotter anmälde läka-     och sköterskan talade med distriktsläka-    plicerade urinvägsinfektioner med anti-
ren till Ansvarsnämnden.            ren, som ordinerade behandling med       biotika och ger läkartid till övriga. Den-
                        fyra tabletter Trimetoprim dagligen.      na modell för omhändertagande är emel-
»Förmildrande omständigheter«         Trots att hon talade om att hon var resi-   lertid riskfylld, då man lätt missar pati-
Ansvarsnämnden läste patientens jour-     stent mot läkemedlet vidhölls dosök-      enter som behöver annan behandling el-
nal och tog in yttrande från läkaren.     ningen, hävdade kvinnan.            ler vars sjukdomstillstånd är ett annat än
  Denne påpekade bland annat att den      Ansvarsnämnden läste journalen och     det som primärt framgår, anser Ansvars-
tid han var i kontakt med patienten var    tog in yttrande från distriktsläkaren, som   nämnden.
mycket kort, en månad, varpå han gick     berättade att kvinnan hade sökt via vård-     Patientens långvariga besvär fram-
på semester.                  centralens sköterskebaserade akutmot-     gick av journalen på vårdcentralen. Det
  Buktumören var av mycket ovanlig      tagning, som inrättats på grund av ökad    fanns således goda skäl att ge henne tid
karaktär, binjuretumör med snabb till-     efterfrågan av jourtider.           för läkarbesök och att ta prov för urinod-
växt. Palpationsfynden uppdagades re-       Där bedöms patienter med infek-       ling när hon, trots medicinering, drabba-
lativt sent i förloppet.            tionssymtom från övre luftvägar och      des av besvär från urinvägarna.
  Dessa faktorer såg han som förmild-    nedre urinvägar av sköterskan. Vid mik-      Distriktsläkaren gjorde en felaktig
rande omständigheter till att en korrekt    tionsbesvär tas anamnes enligt mall och    bedömning av patientens behov av be-
diagnos inte blev ställd tidigare.       urinprov. Om symtomen tyder på enkel      handling. Hon hade emellertid följt gäl-
  Läkaren berättade också att han hade    nedre urinvägsinfektion ordnar jourha-     lande rutiner. Felet får därför anses vara
arbetat som vikarie och tyvärr utan nå-    vande läkare recept, och sköterskan gör    ursäktligt och ska inte leda till disciplin-
gon handledning eller handledare. Han     en anteckning i journalen. Det sker såle-   påföljd, bedömer Ansvarsnämnden. •

Läkartidningen ❙ Nr 6 ❙ 2003 ❙ Volym 100                                                435

								
To top