Sykdommer i urinveier og blod vernepl kull tid v re anemi by mikesanye

VIEWS: 530 PAGES: 22

									Vernepleier utdanning kull 01 Sykdommer i urinveier og blodsykdommer


                  Sykdommer i urinveier

Infeksjøs Cystitt
Cystitt, blærekatarr, er en bakteriell infeksjon i urinblæren.
Spredningen skjer oftest via urinrøret, altså nedenfra.
Kvinner er mer utsatt enn menn, blant annet fordi de har kortere urinrør.

Tarmbakterier, særlig E. coli, er den hyppigste årsaken.

Hos menn kan cystitt også være et tegn på gonoré, dersom menn far symptomer på cystitt,
bør det som regel foretas en urologisk utredning.

Disponerende faktorer: spiral, urinkateter, andre infeksjoner i underlivet,
      Diabetes m. (fordi glukose er et godt vekstmedium for bakterier),
      sykdommer som setter ned motstandskraften,
      avløpshindring (prostatahypertrofi eller urethrastenose).


Symptomer: Det karakteristiske symptomet ved cystitt er hyppig, sviende vannlating.
      Urinen kan være grumsete, og hos noen pasienter blodig og illeluktende.
      Smerter over urinblæren forekommer også.
      Allmennsymptomer som feber, slapphet og uvelfølelse er mer sjelden.

Diagnose:    Diagnosen stilles først og fremst på bakgrunn av typiske symptomer.
        Hos de fleste pasientene kan en ved hjelp av mikroskopi påvise puss i urinen
        (pyuri).
        Urinprøve til dyrking og resistensbestemmelse gir bakteriologisk diagnose.

Terapi:     Det er viktig at pasienten holder seg varm og drikker rikelig, og en må sørge
        for normal og fullstendig blæretømming.
         I tillegg gis antibakterielle midler ( trimetoprim som førstehåndsmiddel,
        eventuelt pivmecillinam (Selexid) eller ciprofloxacin (Ciproxin).
        Denne behandlingen gis i om lag én uke.
        Nitrofurantoin (Furadantin) og sulfonamider brukes mer sjelden.
        Ellers behandler en i overensstemmelse med resistensmønsteret hvis det
        foreligger. Dette er spesielt viktig ved residiv, hyppige infeksjoner og i
        sykehus, der bakteriefloraen oftere er resistent overfor antibiotika.


Komplikasjoner: Det hender at cystitt utvikler seg snikende uten symptomer.
      Bakteriene kan da over tid spre seg til nyrene, slik at det oppstår pyelonefritt.


Prognose:    Prognosen er god, men residiv forekommer relativt hyppig, særlig hos kvinner.
        Da er det spesielt viktig å sanere disponerende faktorer.

Profylakse:   Tømming av blæren direkte etter samleie.
        Pas. med kronisk residiverende cystitt / pyelonefritt kan bruke medisiner som
        sørger for at urinen blir sur.
Hartwig Drews 29. 04. 02                          Side -1- av 22 sider
HartD@onlin.no
Vernepleier utdanning kull 01 Sykdommer i urinveier og blodsykdommer


        Metenaminhippurat. (Hiprex ®: Utskilles i nyrene og spaltes til metenamin og
        hippursyre. Metenamin hydrolyseres i sur urin og danner formaldehyd som virker
        baktericid gjennom å reagere med funksjonelle grupper i bakterienes enzymer, som
        derved blir denaturert og uten funksjon. En sur pH i urinen opprettholdes i de fleste
        tilfeller med hippursyren som i seg selv har bakteriostatisk effekt)
Interstitiell cystitt
En spesiell type cystitt er interstitiell cystitt, der en ikke kan påvise bakterier i urinen.

Årsak:      ukjent.

Symptomer:    Pasienten har dysuri, men urinen er normal.

Diagnosen:    Stilles ved dilatasjon av blæren ved cystoskopi. Ved interstitiell cystitt fører
         dilatasjonen til at det oppstår blødning fra submucosa i blæreslimhinnen.

Terapi:      Består i å dilatere blæren i narkose for å motvirke at den skrumper, som den
         ofte vil gjøre.

Komplikasjon: Hos enkelte skrumper blæren så mye at pasienten ved operasjon far anlagt en
       «ileumblære», det vil si at et stykke av ileum brukes til å danne en ny blære
       som erstatning for den opprinnelige.Pyelonefritt
Pyelonefritt, betennelse i både nyrebekkenet og nyren (pyelos = nyrebekken, nephros = nyre),
er den vanligste nyresykdommen.
Pyelonefritt er som regel en bakteriell infeksjon som spres via urinveiene.
E. coli er hyppigste agens i tillegg til andre gramnegative staver og enterokokker.
Sykdommen kan være akutt eller kronisk.

  Akutt pyelonefritt
   Symptomer:       Allmenntilstanden er påvirket med slapphet, høy feber, frysninger,
              smerter i nyreregionen (nyrelosjene) og uvelfølelse, eventuelt
              kvalme og brekninger. Da bakteriene oftest trenger inn i urinveiene
              nedenfta, kan blæren også være affisert. Pasienten er da plaget med
              hyppig, sviende vannlating.

   Diagnose:       Sykehistorien gir som regel grunn til mistanke. Ved klinisk
              undersøkelse påvises ofte bankeømhet over nyrelosjene
              (bankeømhet). Dyrking av urin gir bakteriologisk diagnose. Ved
              mikroskopi av urinen ser en pyuri og glitterceller. Noen ganger går
              bakteriene over i blodet (urosepsis), slik at de kan påvises i en
              blodkultur.
              Urologisk utredning kan være aktuelt, hos menn bør slik utredning
              gjøres allerede ved første gangs pyelonefritt.

Hartwig Drews 29. 04. 02                             Side -2- av 22 sider
HartD@onlin.no
Vernepleier utdanning kull 01 Sykdommer i urinveier og blodsykdommer
   Terapi:        Antibiotika gis som ampicillin (Doktacillin) intravenøst eller
              pivampicillin (Pondocillin) per os, og endres eventuelt etter
              resistensbestemmelse. Alternativt gis sulfonamid kombinert med
              trimetoprim ciprofloxacin (Ciproxin), eller pivmecillinam (Selexid).
               Pasienten behandles vanligvis i én uke, deretter kontrolleres urinen.
              Pasienten bør drikke rikelig.

   Komplikasjoner: En bør alltid ta blodkultur, da det kan utvikles urosepsis.
           Akutt oligurisk nyresvikt er en svært sjelden komplikasjon.
           Akutt pyelonefritt kan gå over i kronisk pyelonefritt, spesielt hos
           pasienter med stadig residiv.

   Prognosen:      Prognosen er som regel god, men residiv kan forekomme.
              Ved residiv bør en foreta en grundigere utredning av disponerende
              forhold.   Kronisk pyelonefritt
   Den kroniske formen av pyelonefritt opptrer etter akutt pyelonefritt, residiverende
   pyelonefritt og asymptomatisk pyelonefritt med snikende forløp.
   Tilstanden ses hyppigst etter residiverende pyelonefritt som ikke er behandlet eller
   utredet tilfredsstillende.
    I disse tilfellene skyldes pyelonefritt en infeksjon.
   Hos mange pasienter kan en ikke med sikkerhet fastslå årsaken til den kroniske
   pyelonefritten.

   Symptomer:      Sykdommen har et karakteristisk snikende forløp med
              allmennsymptomer som tretthet, ryggsmerter, hodepine, dårlig
              matlyst og perioder med feber og frysninger.
              Pasienten kan ha høyt blodtrykk. Som følge av tubulære skader
              svikter først nyrenes konsentreringsevne, og pasienten far polyuri
              før tilstanden gradvis går over i uremi.

   Diagnose:       Ved mikroskopi av urinen kan en finne erytrocytter, leukocytter og
              sylindere med inklusjon av leukocytter, men normalt urinsediment
              kan forekomme.
              Siden det primært er tubuli og ikke glomeruli som affiseres, er
              proteinuri lite framtredende. Urografi viser ofte karakteristiske
              forandringer med klubbeformete calyces. På grunn av skaden i
              nyrevevet utvikles det arrvev, slik at nyrene skrumper og blir små
              (skrumpnyrer).

              Prøve av morgenurin viser osmolalitet nesten som i serum på grunn
              av sviktende konsentreringsevne.


Hartwig Drews 29. 04. 02                          Side -3- av 22 sider
HartD@onlin.no
Vernepleier utdanning kull 01 Sykdommer i urinveier og blodsykdommer


              Er det fortsatt tvil om diagnosen, kan det tas nyrebiopsi. Dette er
              særlig aktuelt for å skille mellom kronisk pyelonefritt og
              glomerulonefritt.

   Terapi:        I første rekke far pasienten langvarig antibiotikabehandling etter
              resistensmønsteret. Ved residiv må kurene stadig vare lenger, og av
              og til ender en med permanent profylakse på en liten, daglig
              antibiotikadose. Hypertensjon behandles medikamentelt. Etter
              hvert som sykdommen utvikler seg, er behandlingen som ved
              uremi.

   Komplikasjoner: Kronisk pyelonefritt er en vanlig årsak til uremi.
           Likeledes er hypertensjon vanlig.

   Prognose:       Sykdommen kan utvikle seg videre, progrediere, selv om en ikke
              lenger kan påvise bakterier i urinen.
              Langtidsbehandling med antibiotika er da aktuelt.
              På lang sikt utvikler yngre pasienter ofte uremi, mens eldre dør med
              sin sykdom uten nyresvikt.Glomerulonefritt
Glomerulonefritt er en betennelsessykdom som rammer glomeruli i nyrene.
Betennelsen er utløst av immunologiske mekanismer som kan deles i to hovedtyper.
Den ene typen skyldes at antigen-antistoff-komplekser og komplement slår seg ned i
glomeruli, slik at det startes en betennelsesreaksjon.
Ved den andre typen starter betennelsen ved at det produseres antistoffer som retter seg mot
glomerulusmembranen (anti-GBM antistoff).
Glomerulonefritt inndeles i en akutt og en kronisk form.

Den akutte formen kan som regel helbredes, men noen fa prosent av tilfellene går over i
kronisk glomerulonefritt. Sykdommen opptrer sjeldnere nå enn før. Det skyldes bedre sosiale
forhold med færre streptokokkinfeksjoner og at akutte halsinfeksjoner blir behandlet med
penicillin. De siste årene er det imidlertid registrert en mulig økning av antall
streptokokkinfeksjoner her i landet.

  Akutt glomerulonefritt
  starter gjerne 2-3 uker etter at pasienten har vært utsatt for et antigen. Det kan dreie seg
  om streptokokken (mer vanlig tidligere), virus eller andre smittestoffer som virker
  antigent. I mange tilfeller kan ikke pasienten huske at han har vært syk noen uker
  tidligere. Etter 2-3 uker er det dannet nok antistoffer, og disse retter seg mot glomeruli,
  som beskrevet tidligere.
  Symptomer: Den immunologiske betennelsesreaksjonen medfører skade og lekkasje i
          glomerulusmembranen, slik at proteiner, særlig albumin, og erytrocytter
          kommer over i tubuli. Det oppstår da proteinuri og hematuri, som er
          typiske tegn ved akutt glomerulonefritt.
          Sterk proteinuri gir hypoproteinemi, som igjen kan forårsake ødemer,
          særlig rundt øynene og i ansiktet, der bindevevet er løst.
          Enkelte pasienter far fullt utviklet nevrotisk syndrom.
Hartwig Drews 29. 04. 02                           Side -4- av 22 sider
HartD@onlin.no
Vernepleier utdanning kull 01 Sykdommer i urinveier og blodsykdommer


          Hypertensjon er også vanlig, og allmennsymptomer som slapphet,
          hodepine, kvalme og subfebrilia (lett økt temperatur) opptrer i varierende
          grad.
          Urinmengden er sparsom, men hos de fleste pasienter normaliseres den i
          løpet av få dager. Enkelte pasienter utvikler oligurisk nyresvikt.

  Diagnose.    Ved undersøkelse av urinen finner en proteinuri, hematuri og
          erytrocyttsylindere. Senkningsreaksjonen er som regel høy, og blodtrykket
          er også forhøyet. AST (streptokokkbekjempende antistoffer) er forhøyet
          hvis streptokokken forårsaker de immunologiske reaksjonene. Nyrebiopsi
          gir sikker diagnose.

  Terapi:     Det finnes ingen kausal behandling av akutt glomerulonefritt. Ledsagende
          hypertensjon behandles medikamentelt. Penicillin blir gitt hvis det er
          mistanke om fortsatt infeksjon (tonsillitt), og eventuelt profylaktisk hvis
          det er fare for residiv.
          Ved residiverende tonsillitt må en vurdere å fjerne mandlene. Hvis
          pasienten utvikler nyresvikt, skal han ha moderat saltfattig kost. Diuretika
          kan bli nødvendig ved store ødemer og / eller hypertensjon. Væskeinntaket
          må tilpasses diuresen, slik at væsketilførselen reduseres ved liten diurese.

  Komplikasjoner: Hos under 10 % av pasientene går den akutte glomerulonefritten over i
        en kronisk form. Akutt oligurisk nyresvikt er en sjelden komplikasjon.

  Prognose    Prognosen er som regel god, men til dels avhengig av hvilken form for
          akutt glomerulonefritt pasienten har. Prognosen er som regel bedre hos
          barn enn hos voksne.

  Kronisk glomerulonefritt
  Kronisk glomerulonefritt kan inndeles i flere undergrupper etter hva en finner ved
  elektronmikroskopisk undersøkelse av nyrebiopsi (patologisk-anatomisk klassifisering).
  Elektronmikroskopisk undersøkelsen kan være veiledende i valg av behandling, og i
  bedømmelse av prognosen.
  Glomerulonefritt kan også være et ledd i immunsykdommer som angriper flere organer
  («systemsykdommer») som ved systemisk lupus erythematosus (SLE), og et ledd i
  vaskulitter, for eksempel Henoch-Schönleins purpura og polyarteritis nodosa.
  Prognosen er da gjerne mer alvorlig på lengre sikt, men variasjonene er store.

  Akutt glomerulonefritt kan gå over i kronisk glomerulonefritt

  Ved det såkalte Goodpastures syndrom dannes antistoffer både mot nyrenes (anti-GBM-
  nefritt) og lungenes basalmembraner. Det oppstår da betennelse og blødning (hemoptyse)
  i lungene. Dette er en alvorlig tilstand som medfører kronisk nefritt.

  Symptomer:     Proteinuri, hematuri, anemi, hypertensjon og tiltakende nyresvikt.
            Allmennsymptomer som tretthet, kvalme og dårlig matlyst er vanlig.
  Diagnose:      Ved undersøkelse av urinen finner en proteinuri, hematuri og kornete
            sylindere. Nyrebiopsi kan gi sikker diagnose, men er oftest vanskelig å
            utføre på grunn av små nyrer (skrumpnyrer, fibrose).

Hartwig Drews 29. 04. 02                          Side -5- av 22 sider
HartD@onlin.no
Vernepleier utdanning kull 01 Sykdommer i urinveier og blodsykdommer


  Terapi:     Behandlingen er symptomatisk og rettes mot hypertensjonen og de
          uremiske symptomene som etter hvert oppstår.
          Pasienten bør undersøkes og vurderes med tanke på framtidig
          nyretransplantasjon.
          Sammen med diabetisk nefropati og hypertensjon er kronisk
          glomerulonefritt den hyppigste årsaken til uremi i dag.
          Ved Goodpastures syndrom vurderes plasmaferese for å fjerne
          sirkulerende antistoffer mot basalmembranen i både nyrer og lunger.
  Forløp:     Forløpet er svært varierende. Enkelte utvikler uremi i løpet av fa
          måneder, mens de fleste først far uremisymptomer etter mange år
  Komplikasjoner: Noen far en alvorlig hypertensjon som ytterligere forverrer
          nyrefunksjonen.
          Enkelte pasienter utvikler oligurisk nyresviktSteindannelse i nyrer og urinveier

Urolitiasis betyr steindannelse (konkrementer) i urinveiene, enten i nyrene (nefrolitiasis), i
urinlederne (ureterolitiasis) eller i blæren (blærestein, cystolitiasis).

Årsaker:    Årsakene er mange og oftest ukjente.
        En kjenner imidlertid til flere disponerende forhold.
        Steindannelse skjer hyppigst hos menn, uten at vi vet hvorfor.
        Den ferdige urinen er en overmettet løsning av forskjellige salter, som oftest
        felles ut rundt en liten kjerne av organisk materiale, for eksempel proteiner.
        Medfødte stoffskiftesykdommer med økt utskilling av cystin i urinen
        (cystinsteiner) forekommer sjelden.
        Stuvning i urinveiene (prostataforstørrelse, hydronefrose) sammen med
        infeksjon er en disponerende faktor.
        Andre årsaker er økt kalsiumutskilling i urinen. Det oppstår for eksempel ved
        avkalking av skjelettet i forbindelse med langvarig immobiliserende sengeleie
        eller beinbrudd, eller ved hyperparatyreose.

        Konsentrert urin inneholder også mer kalsium enn vanlig urin, og kan
        disponere for utvikling av stein.

Symptomer: Symptomene er typiske med kolikksmerter og hematuri. Steinkolikk er blant
      de sterkeste smertene som finnes. Smertene starter gjerne akutt, sitter i
      nyrelosjen og flanken og stråler ned mot genitaliene (se figur nedenfor)
Hartwig Drews 29. 04. 02                          Side -6- av 22 sider
HartD@onlin.no
Vernepleier utdanning kull 01 Sykdommer i urinveier og blodsykdommer
        Pasienten er urolig og prøver alle mulige stillinger for å forsøke å lindre
        smertene. Slike kolikksmerter er typiske ved uretersteinsanfall, der en liten
        stein har kilt seg fast i urinlederen.
    Større steiner i nyrebekkenet eller blæren er oftest «stumme», så sant det ikke
foreligger infeksjon.

 Diagnosen: Diagnosen stilles oftest på bakgrunn av den typiske sykehistorien og ved å
      påvise hematuri. Bankeømhet over nyren på den siden steinanfallet rammer,
      kan forekomme. Røntgen oversikt abdomen kan eventuelt avsløre stein.
      Urografi gir som regel sikker diagnose, med forsinket utskilling på den syke
      siden og stase ovenfor steinen. Ultralydundersøkelse av nyrene og urinveiene
      kan også gi diagnosen.

 Terapi:    Hvis en kjenner den disponerende faktoren (for eksempel hyperparatyreose),
        må den, så sant det er mulig, behandles. Det akutte anfallet behandles først
        med analgetika (petidin) og rikelig væsketilførsel.
        Antiflogistika som indometacin (Confortid) brukes også mye. Det virker
        antakelig ved å redusere slimhinneødemet rundt steinen. De fleste vandrende
        steiner er små og pleier å passere uten annen behandling. Pasienten følges opp
        med ny ultralydundersøkelse eller urografi for å sikre at steinen har passert,
        slik at det ikke oppstår nyreskade (postrenal) på grunn av hydronefrose.
        Store steiner i nyrebekkenet krever ikke behandling så lenge de er «stumme».
        Pasienten må imidlertid holdes under kontroll, spesielt med tanke på infeksjon
        og andre kompliserende tilstander.
        Hvis steinen ikke avgår spontant, eller hvis det oppstår komplikasjoner som
        stuvning og infeksjon, må den fjernes. En infeksjon kan av og til utvikle seg
Hartwig Drews 29. 04. 02                          Side -7- av 22 sider
HartD@onlin.no
Vernepleier utdanning kull 01 Sykdommer i urinveier og blodsykdommer


        dramatisk med høy feber (urosepsis). Mange steiner i nedre del av urinlederen
        kan fjernes gjennom cystoskop. Det blir da ført et spesielt instrument, en
        steinfanger, gjennom cystoskopet og opp i urinlederen. Ved hjelp av dette
        forsøker en å «fiske» steinen ut (steinfiske). Også mange blæresteiner kan
        fjernes, eventuelt knuses, gjennom cystoskop. Fører ikke dette fram, må
        steinen fjernes på annen måte. I dag blir de aller fleste steiner fjernet i
        steinknuser.
        Steinknusingen skjer ved hjelp av ultrasonografiske «sjokkbølger» og kan som
        regel gjøres poliklinisk.
        Operativ fjerning av stein i nyre eller nyrebekken kan gjøres gjennom incisjon
        i nyrebekkenet (pyelolitotomi) eller gjennom nyren (nefrolitotomi).
        Ved stein i urinlederen må denne åpnes (ureterolitotomi).
        I dag lykkes en som regel med steinknusing, eventuelt i kombinasjon med
        perkutan uthenting gjennom et instrument; operativ behandling brukes nå
        sjelden.

Prognosen:   Prognosen er som regel god.Hydronefrose
Hydronefrose kan være medfødt eller ervervet. Ved hydronefrose blir nyrebekkenet utspilt
fordi urinens avløp blir hindret (se figur ).
                                Figur: Hydronefrose
Hindringen kan sitte der urinlederen går ut fra nyrebekkenet eller mer distalt i urinlederen,
eller den kan skyldes forstørret prostata. Sitter hindringen i urinlederen eller mer distalt,
oppstår det også hydroureter, eventuelt på begge sider. Trykket i hydronefrosen komprimerer
nyreparenkymet, slik at dette blir skadet. Etter hvert avtar urinproduksjonen, og til slutt
opphører nyrefunksjonen helt. Etter hvert blir nyren til en tynnvegget sekk. Dette er grunnen
til at undersøkelse av mulig urolitiasis haster. Totalt stopp kan ødelegge en nyre i løpet av en
ukes tid.
Hydronefrose disponerer sterkt for infeksjon. Oppstår det en kompliserende infeksjon i
nyrebekkenet og eventuelt i nyrene, kalles tilstanden pyonefrose.

Hartwig Drews 29. 04. 02                          Side -8- av 22 sider
HartD@onlin.no
Vernepleier utdanning kull 01 Sykdommer i urinveier og blodsykdommer


Behandlingen går ut på å fjerne hindringen dersom det er mulig. Er nyren ødelagt, må den
fjernes (nefrektomi).Inkontinens
Normal vannlating avhenger av en kompleks koordinering av blærens og urinrørets funksjon.
Svikter koordineringen i ett eller annet ledd, oppstår inkontinens.
Urininkontinens defineres som ufrivillig avgang av urin fra urinrøret på en slik måte at det er
et sosialt eller hygienisk problem, og slik at det kan demonstreres objektivt.
Urininkontinens kan inndeles på forskjellige måter. Her brukes den terminologien som er
mest vanlig internasjonalt. Urinavgang via andre kanaler enn urinrøret (for eksempel en fistel
fra urinblæren til vagina), kalles ekstrauretral inkontinens, og regnes vanligvis ikke som
urininkontinens.

Vannlatingens fysiologi har en perifer del og en sentral del:
  Den perifere delen er hovedsakelig relatert til urethratrykket. Lukningstrykket, det vil si
  differansen mellom det maksimale urethratrykket og blæretrykket, er positivt under
  normale forhold. Blæretrykket består av tre komponenter:
    -    spenningen (tensjonen) i muskellagene i blæreveggen (detrusor)
    -    vekten av innvollene som hviler mot urinblæren (større i stående enn i liggende
        stilling)
    -    bruk av bukpressen
  Urethratrykket avhenger blant annet av den anatomiske oppbygningen av urinrøret og
  vevet omkring, spesielt av muskellagene, som delvis er en fortsettelse av detrusor. Det er
  forskjell på urethratrykket hos kvinner og hos menn. Hos kvinner avtar det maksimale
  urethratrykket med alderen, mens det holder seg eller kanskje øker hos mannen.

  Den sentrale delen av vannlatingens fysiologi representeres av vannlatingstrangen og
  vannlatingsrefleksen. Her deltar tre typer innervasjon: viljestyrt påvirkning, påvirkning
  via sympatiske og parasympatiske nervefibrer og påvirkning fra et «senter» i
  hjernestammen og et underordnet «miksjonssenter» nederst i ryggmargen.

Vi skiller mellom:

-  stressinkontinens
-  urge-inkontinens
-  refleksinkontinens
-  overflow-inkontinens

  Ved stressinkontinens oppstår inkontinens når det intraabdominale trykket og derved
  trykket i blæren overstiger det maksimale urethratrykket, for eksempel ved hosting eller
  tunge løft. Tilstanden er vanligst hos kvinner som har født, eller etter menopausen.
  (Stressinkontinens heter egentlig stretchinkontinens og uttrykket stress basere på en
  skrive/oversettelsesfeil )

  Urge-inkontinens er ufrivillig vannlating ledsaget av sterk trang.
  Den kan være motorisk eller sensorisk.
    Den motoriske formen framkalles av uhemmete detrusorkontraksjoner, det vil si at
    det foreligger mangelfull overordnet hemning av «miksjonssenteret» nederst i
Hartwig Drews 29. 04. 02                          Side -9- av 22 sider
HartD@onlin.no
Vernepleier utdanning kull 01 Sykdommer i urinveier og blodsykdommer


    ryggmargen. Inkontinens er da vanlig, også om natten, og kommer gjerne når blæren
    er lite fylt. De fleste tilfeller av nattevæting hos barn (enuresis nocturna) hører trolig
    til denne typen. Tilstanden ses ellers særlig ved cerebral aterosklerose, apopleksi,
    paralysis agitans og multippel sklerose, og kan være det første og eneste tegnet på en
    slik nevrologisk sykdom.
    Ved den sensoriske formen av urgeinkontinens er signalene fra blæren påtrengende
    sterke, eller hjernen er abnormt følsom for signalene. Det er ingen uhemmet
    detrusorkontraksjon. Denne tilstanden er derfor ikke så ofte forbundet med
    inkontinens.

  Refleksinkontinens er ufrivillig urinavgang på grunn av abnorm refleksaktivitet uten at
  pasienten føler vannlatingstrang. Den kan derfor vanskelig regnes som urgeinkontinens,
  men er likevel nær knyttet til den motoriske formen.
  I disse tilfellene er det imidlertid en mer fullstendig skade av forbindelsen mellom hjernen
  og «miksjonssenteret» nederst i ryggmargen, slik at også følelsen av at blæren fyller seg,
  er helt borte. Det skjer for eksempel ved tverrsnittslammelse.

  Overflow-inkontinens er ufrivillig urinavgang når blæretrykket overstiger det maksimale
  urethratrykket på grunn av at urinblæren spiles ut (blæredistensjon) uten samtidig
  detrusoraktivitet. Egentlig er dette en urinretensjon, som enten skyldes blæreparese eller
  obstruksjon i utløpet fra blæren. Ved blæreparese er den sensoriske komponenten oftest
  skadet. Denne tilstanden kan oppstå når de perifere nervene til blæren og urinrøret er
  skadet. Det er viktig å unngå overstrekking av urinblæren, særlig hos bevisstløse
  pasienter (for eksempel etter apopleksi eller hodeskade) og hos nyopererte. En slik
  overstrekking skader blærekontrollen. Det kan ta måneder å fa kontroll med vannlatingen
  igjen.

  Behandling. De forskjellige typer inkontinens behandles dels medikamentelt med
  tolterodin (Detrusitol), dels operativt. Noen tilstander kan behandles ved mindre inngrep
  via cystoskop, mens andre krever forskjellige typer operative inngrep.Urinretensjon
Ved obstruksjon i nedre urinveier kan ikke blæren tømme seg normalt. Dette kan i sin tur gi
urinveisinfeksjon og skade fordi det blir stuvning i urinledere og nyrer. Obstruksjonen kan
være funksjonelt for eksempel postoperativt eller på grunn av nervesykdom eller skade, eller
den kan være organisk, som ved forsnevret blærehals. Forsnevring av blærehalsen kan for
eksempel skyldes forstørret prostata eller urethrastriktur.
Hvis obstruksjonen oppstår akutt, får pasienten plutselig en svært smertefull urinretensjon.
Kommer obstruksjonen gradvis, vil blæremuskulaturen hypertrofiere i et forsøk på å
overvinne obstruksjonen og tømme blæren helt («kompensert blære»). På et senere stadium
svikter evnen til å kompensere, blæren blir inkompensert. Muskulaturen greier da ikke lenger
å tømme blæren fullstendig, og den vil inneholde resturin (residualurin). Den utspilte
blæremuskulaturen overstrekkes og erstattes av arrvev. Partier i blæreveggen blir svekket, og
det utvikler seg divertikler. Disse divertiklene mangler muskulatur og vil derfor ikke kunne
tømme seg helt for urin. Det oppstår da infeksjon og steindannelse.
Når som helst i denne utviklingen kan det oppstå akutt, smertefull urinretensjon. Den
snikende utviklingen av kronisk retensjon er smertefri. Disse pasientene vil derfor ikke alltid

Hartwig Drews 29. 04. 02                          Side -10- av 22 sider
HartD@onlin.no
Vernepleier utdanning kull 01 Sykdommer i urinveier og blodsykdommer


være klar over situasjonens alvor. Til slutt kan blæren bli så utspilt at den rekker helt opp i
høyde med navlen.
Da har det ofte oppstått en spesiell form for inkontinens som betegnes som ischuria
paradoxa («det renner over»). Ved ischuria paradoxa er pasienten inkontinent, men årsaken
er urinretensjon.

Terapi: Behandlingen avhenger av årsaken.
    Postoperativ urinretensjon er forbigående, men det er viktig å unngå overstrekking
    av blæremuskulaturen. Det kan ofte hjelpe å fa pasienten opp av sengen og å åpne
    en vann kran. Lyden av rennende vann vil ofte utløse vannlatingsrefleksen.
    Medikamentell behandling (karbakolin) kan bli aktuelt. Hjelper ikke det, må
    pasienten kateteriseres.
    Det må gjøres aseptisk.
    Hvis det av en eller annen grunn er vanskelig å legge inn kateter, må en ikke bruke
    kraft fordi det kan gi alvorlige skader i urinrøret.
     stedet utføres suprapubisk blærepunksjon, det vil si at blæren punktenes gjennom
    huden over symfysen.Nyresvikt og uremi
Uremi er betegnelsen på symptomkomplekset (syndromet) ved kronisk nyresvikt.
Uremi er sluttstadiet ved alvorlige nyresykdommer som kronisk glomerulonefritt, kronisk
pyelonefritt, diabetisk nefropati, cystenyrer og nefrosklerose.

Årsaker:      I Norge er den vanligste årsaken til uremi kronisk glomerulonefritt, dernest
          følger diabetes og hypertensjon. Selve ordet uremi betyr opphoping av
          kreatinin og karbamid (urinstoff) i blodet.

          Uremi er først og fremst et klinisk sykdomsbilde med slapphet og
          symptomer fra nesten alle organsystemer.

Terapi:       Uremi behandles symptomatisk.
          Hemodialyse eller peritonealdialysen vil etter hvert supplere den
          symptomatiske behandlingen. Pasienten vurderes da med tanke på
          nyretransplantasion.

          Når nyresvikten inntrer bør proteininntaket reduseres.
          Pasienter som har startet dialysebehandling, slipper proteinrestriksjon fordi
          denne behandlingen etter hvert fjerner karbamid.
          Kosten bør videre være kaliumfattig (lite frukt og grønnsaker).
          Ved hyperkalemi gis ionebytter i form av polystyrensulfonat (Resonium-
          Calcium), enten peroralt eller som klyster. Alvorlig hyperkalemi er også
          en indikasjon for hemodialyse.
          Væske- og salttilførselen må reguleres etter diuresen.
          Ved dehydrering gir en isotont saltvann intravenøst.
          Ved overhydrering diuretikum av typen furosemid (Diural).
          I alvorlige tilfeller av uremi med lungeødem må en starte med
          hemodialyse.

Hartwig Drews 29. 04. 02                          Side -11- av 22 sider
HartD@onlin.no
Vernepleier utdanning kull 01 Sykdommer i urinveier og blodsykdommer


          Ved anemi gis syntetisk framstilt erytropoietin (Eprex, Recormon).
          Blodtransfusjon bør i det lengste unngås.
          Hypertensjonen behandles medikamentelt.
          Ved terapiresistent hypertensjon kan det bli nødvendig å fjerne nyrene
          operativt (nefrektomi), men bare samtidig med nyretransplantasjon.


Nefrotisk syndrom
Ved nevrotisk syndrom har pasienten
     proteinuri, bypoproteinemi, ødemer og lyperlipidemi.
Det vil si at diagnosen nevrotisk syndrom stilles når disse fenomenene opptrer sammen.
Sykdommen skyldes en skade i glomeruli, mye av sykdomsbildet kan forklares fra denne
skaden.
Det oppstår lekkasje av proteiner, særlig av albumin, over i tubulussystemet. Proteintapet
medfører hypoproteinemi og fall i blodets osmotiske trykk, slik at det oppstår ødemer.
Plasmavolumet reduseres slik at renin-angiotensin~aldosteronsystemet blir aktivert. Dette
gjør at nyrene reabsorberer mer salt og dermed vann, slik at ødemene forverres.
Det høye nivået av triglyserider og kolesterol i blodet skyldes trolig at produksjonen av disse
fettstoffene endrer seg på grunn av økt proteinsyntese i leveren.
Det er karakteristisk at nyrefunksjonen og blodtrykket nesten alltid er normalt svært lenge.
Først sent i forløpet far pasienten nyresvikt og hypertensjon.

Nefrotisk syndrom kan enten være primært, det vil si skyldes sykdommer i nyrene, eller
sekundært til andre tilstander.
Primære former ses oftest ved glomerulonefritt.
De sekundære formene opptrer hyppigst ved systemsykdommer, det vil si sykdommer som
angriper flere organer. Eksempler på slike sykdommer er SLE (systemisk lupus
erythematosus), myelomatose, amyloidose, polyarteritis nodosa og diabetes mellitus. Kronisk
forgiftning med tungmetaller eller medikamenter kan også gi nevrotisk syndrom.

Symptomer: Det er vanlig at pasienten har redusert allmenntilstand og nedsatt
      motstandskraft overfor infeksjoner. Ødemene er for det meste lokalisert til
      beina. Noen har også ascites og pleuravæske.
      Det er økt tendens til dyp årebetennelse (tromboflebitt) og påfølgende
      blodpropp til lungene (lungeemboli).

Diagnose:    Diagnosen stilles ut fra typiske symptomer og tegn. En utfører nyrebiøpsi for å
        klarlegge grunnsykdommen. Biopsi kan også være rettledende for
        behandlingen og gi informasjon om prognosen.

Terapi:     Behandlingen er rettet mot grunnsykdom og symptomer.
        Hos barn har glukokortikoider ofte god effekt ved visse former av sykdommen.
        Glukokortikoider, eventuelt i kombinasjon med cytostatika, kan også være
        aktuelt for voksne, men det avhenger av hvilken årsak nyrebiopsien avdekker.
        Nå gis helt normal kost fordi proteinrik kost, som ble brukt tidligere, øker
        proteinpassasjen gjennom glomerulusfilteret og skader dette.
        Mot ødemene gis moderat saltfattig kost og diuretika.
        Ved terapiresistente ødemer og tydelig hypoproteinemi kan det være
        nødvendig å tilføre albumin.

Hartwig Drews 29. 04. 02                         Side -12- av 22 sider
HartD@onlin.no
Vernepleier utdanning kull 01 Sykdommer i urinveier og blodsykdommer


        Hyperlipidemi normaliseres oftest sammen med hypoproteinemien, men
        lipidsenkende medikamenter kan bli nødvendig over tid.

Prognose:    Prognosen er avhengig av årsaken, men for voksne er den på lengre sikt oftest
        som ved uremi.
        For barn er prognosen som regel god.
                    Blodsykdommer

Blodets sammensetning og funksjon

De fleste blodceller dannes fra hematopoetiske (bloddannende) stamceller i rød beinmarg.
Rød beinmarg finnes i bekkenet, ryggraden (columna), ribbeina (costae), kraniet, brystbeinet
(sternum) og proksimalt i de lange rørknoklene. I andre knokler består beinmargen av
fettvev. Blodcellene kommer over i perifert blod via blodkar i beinmargen. Blodcellene
utgjør ca. 40 % av blodvolumet. Denne andelen kalles hematokrit, og består vesentlig av røde
blodceller.

Erytrocytter
Erytropoese:  Dannelse av erytrocytter (røde blodceller) kalles erytropoese (poiein =
        danne, lage). Forstadiene til erytrocyttene utgjør ca. 20 % av kjerneholdige
        celler i beinmarg. Fra hematopoetiske stamceller utvikles kjerneholdige
        forstadier, erytroblaster, til retikulocytter, som bare har rester igjen av
        kjernen. Denne prosessen stimuleres av hormonet erytropoietin, som dannes
        i nyrene. Retikulocytter kommer over i perifert blod, der de utgjør ca. 1 %
        av det totale antall erytrocytter. Der omdannes de raskt til modne
        erytrocytter ved at kjernerestene i cytoplasmaet forsvinner. Levetiden til
        erytrocyttene er om lag 120 dager.
Erytrocyttenes egenskaper:
        Med sitt høye innhold av det oksygen førende hemoglobin (Hb) har
        erytrocytrene som hovedfunksjon å transportere oksygen (02) fra lungene til
        perifere vev.
        Karbondioksid (CO2) transporteres den motsatte veien.
        I vanlig hemoglobin, Hb A (A = adult), er det en proteindel, globin, som er
        dannet av fire polypeptidkjeder, to alfakjeder og to betakjeder. Til hver
        polypeptidkjede er det bundet en hemgruppe. Hver hemgruppe har innebygd
        et jern (Fe++)-atom og kan binde et oksygenmolekyl.
        Andre hemoglobinvarianter, for eksempel Hb F (F = foerus), som finnes hos
        foster, har andre polypeptidkjeder som er bedre tilpasset fosterets behov. Hb
        F erstattes etter fødselen av Hb A.
Hartwig Drews 29. 04. 02                        Side -13- av 22 sider
HartD@onlin.no
Vernepleier utdanning kull 01 Sykdommer i urinveier og blodsykdommer
Leukocytter
Hvite blodceller (leukocytter) omfatter granulocytter, lymfocytter og monocytter.
  Granulocytter
    Myelopoese: Dannelse av granulocytter kalles myelopoese. Cellene i myelopoesen
        utgjør ca. 60 % av de kjerneholdige cellene i beinmarg.
        Stamceller utvikles via myeloblaster og myelocytter til stavkjernete
        granulocytter som har en hesteskoformet kjerne.
        Disse stavkjernete granulocyttene kommer over i perifert blod, og ved videre
        endringer (modning) av kjerne som vanligvis far 3-4 «lapper», danne
        granulocytter (granulum = korn).
  Granulocyttenes egenskaper
     Granulocyttene inndeles i tre typer:
        - nøytrofile granulocytter
        - eosinofile granulocytter
        - basofile granulocytter
        -
     Nøytrofile granulocytter lar seg ikke farge av sure eller basiske fargestoffer. De
      utgjør over 90 % av granulocytrene, og har sin hovedoppgave i
      infekSionsforsvaret. De oppholder seg bare noen fa timer i blodet. Spesielt ved
      bakterielle infeksjoner øker antallet (leukocytose), og en del umodne forstadier,
      vesentlig stavkjernete, slippes da ut i perifert blod («venstreforskyvning»).
      Normalt utgjør de umodne stavkjernete formene mindre enn 6 % av alle
      granulocyttene i blodet. De nøytrofile granulocyttene frigjør cytoplasmatiske
      korn, g-ranulae, som inneholder bakteriedrepende enzymer.

     Eosinofile granulocytter farges rødlige av fargestoffer eosin (surt) og kan finnes i
       forhøyete mengder hos pasienter med allergi og parasittinfekSioner.

     Basofile granulocytter farges blålige av basofile (basiske) fargestoffer. De kan
       delta i betennelsesreaksjoner og i forsvaret mot visse parasitter.

  Lymfocytter
    Lymfopoese
    Dannelse av lymfocytter kalles lymfopoese. Cellene i lymfopoesen utgjør ca. 10 %
    av de kjerneholdige cellene i beinmarg.
    Lymfoblaster modnes til lymfocytter, som slippes ut i perifert blod,

     der de utvikler seg videre til T- og B-lymfocytter.

     Lymfocyttenes egenskaper
     T-lymfozyttene Modnes i brisselen (thymus). De er ansvarlige for «cellulær»
             immunrespons, blant annet forkastelsesreaksjoner ved
             transplantasjoner.
     B-lymfocyttene Modnes i lymfatisk vev. Ved en infeksjon utvikles noen B-
             lymfocytter raskt til antistoffproduserende plasmaceller, og andre
             til hukommelsesceller.
             Hukommelsescellene er ansvarlige for en raskt inntredende
             sekundærrespons ved ny infeksjon med samme mikrobe. Ved

Hartwig Drews 29. 04. 02                         Side -14- av 22 sider
HartD@onlin.no
Vernepleier utdanning kull 01 Sykdommer i urinveier og blodsykdommer


               vaksinasjon stimuleres dannelsen av hukommelsesceller mot
               forskjellige mikroorganismer.

  Monocytter

    Monotytopoese:     Monocytter dannes fra stamceller i beinmargen og går derfra
    videre til perifert blod. En del av dem slår seg ned i lymfeknuten, milten, leveren og
    andre organer, og utgjør det mononukleære fagocyttsystemet (kalles også det
    retikuloendoteliale systemet, RES).

    Monocyttenes egenskaper:
    Monocyttene har en viktig funksjon i infeksjonsforsvaret ved å fagocyttere og
    uskadeliggjøre mikrober, og ved å presentere dem for lymfocyttene, slik at de kan
    sette i gang en immunrespons. Monocytter som vandrer ut i vevene, kalles ofte
    makrofager.


  Trombocytter
  Trombocytopoese
  Megakaryocytter dannes i beinmargen ved differensiering fra hematopoetiske stamceller.
  Trombocytter (blodplater) dannes ved at megakaryocyttenes cytoplasma deles opp.
  Trombocyttene har derfor ingen kjerne.
   Trombocyttenes egenskaper: Trombocyttenes oppgave er å stanse blødning ved å
   danne en plateplugg. Normalt antall trombocytter i perifert blod er 150-400 - 109/I.
   Dersom antall funksjonsdyktige trombocytter er under ca. 209/ I, kan det være fare for
   alvorlige blødninger. Levetiden til trombocyttene er 9-10 dager.


Anemi
Anemi kan skyldes
 nedsatt produksjon av røde blodceller ved
     - Jernmangel, som er den hyppigste årsaken til anemi
     - folsyremangel ( kan gi megaloblastanemi )
     - vitamin B 12-mangel ( kan gi megaloblastanemi )
     - Beinmargen kan dø bort, som ved aplastisk anemi, eller fortrenges av ondartete
       celler, som ved leukemi eller myelomatose.
     - Nedsatt produksjon av røde blodceller i forbindelse med annen alvorlig
       grunnsykdom, for eksempel nyresvikt, kalles gjerne sekundær anemi
     - En langvarig liten blødning kan føre til anemi på grunn av langvarig, mindre
       blodtap. For eksempel kan en langvarig, liten blødning fra mage-tarm-kanalen
       gi alvorlig jernmangel.

Blødning -   akutt tap av blodlegemer


Økt nedbrytning av røde blodceller
     - hemolytisk anemi: Anemi på grunn av økt nedbrytning av røde blodceller
Hartwig Drews 29. 04. 02                         Side -15- av 22 sider
HartD@onlin.no
Vernepleier utdanning kull 01 Sykdommer i urinveier og blodsykdommer


Jernmangelanemi
Normalt er det ca. 4 g jern i kroppen. Av dette er 1-1,5 g lagret i vevene bundet til proteiner
som ferritin og hemosiderin. Om lag 4 mg jern er bundet til transferrin i plasma, og 2,5 g til
hemoglobin i erytrocyttene.
Av matvarene er det særlig kjøtt, fisk, lever, egg og friske grønnsaker som inneholder mye
        jern. Av det jernet som tilføres gjennom kosten, absorberes ca. 10 %, noe mer
        ved jernunderskudd. Absorpsjonen starter allerede i magesekken, men
        hovedmengden absorberes i tolvfingertarmen (duodenum).
Jern er nødvendig ved syntesen av hemoglobin, men inngår også i andre biokjemiske
prosesser. Ved jernmangel tømmes kroppens jerndepoter før det gradvis utvikles anemi.
Symptomene (tretthet, svimmelhet og liknende) skyldes redusert oksygentransport til de ulike
vevene, men også jernmangel i vevene. Fertile kvinner rammes hyppigst av jernmangel på
grunn av menstruasjonsblødninger.

Årsaker:      Små barn risikerer å få jernmangel hvis melk dekker for mye av
          energibehovet. Personer som slanker seg, og eldre med ensidig, feil
          kosthold er også utsatt. Nedsatt jernabsorpsjon i tarmen (malabsorpsjon) er
          sjelden årsak til jernmangelanemi.
          Den viktigste årsaken til jernmangel er stort tap i forhold til inntaket. Det
          er tilfellet ved menstruasjonsblødninger, blødning ved fødsel,
          neseblødning, hemoroider og blodgivning.
          Ved graviditet og amming tapes jern til foster og barn. Gravide kvinner
          har en lett «fysiologisk» anemi på grunn av økt plasmavolum.
          Gastritt, magesår (ulcus pepticum) og kreft kan gi en skjult blødning i
          mage-tarm-kanalen, som igjen gir jerntap.

Symptomer:     Allmennsymptomer med tretthet, svimmelhet og hodepine dominerer.
          Blekhet er vanlig og ses best over abdomen, i håndfurer og i øyets
          bindehinne (conjunctiva). Det kan ellers forekomme skjøre negler,
          sprekkdannelse (fissurer) i munnvikene, rød og glatt tunge (glossitt) og
          smerter ved svelging (dysfagi). Særlig eldre kan merke rask puls,
          palpitasjoner («hjertebank») og moderat dyspné på grunn av
          oksygenmangel. I sjeldne tilfeller opptrer trang til å spise spesielle, og ofte
          unormale, ting, for eksempel avispapir (picasyndrom).

Diagnose      De hematologiske indekser MCV og MCH viser en mikrocytær hypokrom
          anemi. Serumjern er nedsatt, og transferrin målt som TIBC er forhøyet.
          Serumjern er under 15 % av transferrin verdien. Blodutstryk viser nedsatt
          fargemetning, mikrocytose og anisopoikilocytose (ulik størrelse og form på
          erytrocyttene) (se figur ).
Hartwig Drews 29. 04. 02                          Side -16- av 22 sider
HartD@onlin.no
Vernepleier utdanning kull 01 Sykdommer i urinveier og blodsykdommer


           Normal blodutstryk          Små bleke erytrocytter med større
                              formvariasjon ved jernmangelanemi
          Beinmargsutstryk viser frynsete og lite utviklet cytoplasma i erytrocyttenes
          forstadier og mangel på fargbart jern. Ved blødning i mage-tarm-kanalen
          kan det påvises blod i avføringen, for eksempel ved positiv HemoFec-
          reaksjon.

Terapi:       Ved jernmangelanemi må en alltid lete etter mulig blødning, og behandle
          denne. Vanlig behandling er jerntabletter til voksne og mikstur til barn.
          Jern absorberes best når det tas mellom måltidene, men dette øker også
          bivirkninger som magesmerter, kvalme og obstipasjon. Tetrasykliner,
          syrenøytraliserende midler og melk reduserer jernabsorpsjonen. Ved
          malabsorpsjon gis jern intramuskulært Uectofer). Dersom behandlingen er
          effektiv, øker serumjern og antall retikulocytter raskt, og etter noen uker
          ser en normale erytrocytter.

Komplikasjoner: Det er særlig eldre som er utsatt for å f'a komplikasjoner til
        jernmangelanemi. På grunn av oksygenmangel kan de fa hjertearytmier og
        angina pectoris, bli mentalt redusert og ha tendens til å besvime.Vitamin B12-mangelanemi
Vitamin B 12 er nødvendig for syntesen av DNA i alle cellekjerner. Mangel på vitamin B12
vil sterkest ramme vev der celledelingen er størst, for eksempel beinmargen med sin
Hartwig Drews 29. 04. 02                          Side -17- av 22 sider
HartD@onlin.no
Vernepleier utdanning kull 01 Sykdommer i urinveier og blodsykdommer


produksjon av blodceller, og tarmslimhinnen, der det også er stor celledeling. I beinmargen
samler det seg forstadier til erytrocytter som er stappfulle av hemoglobin, men som har
umodne kjerner.
Normalt tilføres vitamin B12 gjennom maten, det finnes særlig i kjøtt, fisk, egg og melk.
Absorpsjonen av vitamin B 12 fra tarmen er avhengig av intrinsisk faktor, et glykoprotein
som produseres i parietalceller i mucosa i corpus ventriculi (mageslimhinnen). Normalt
danner vitamin B 12 og intrinsisk faktor et kompleks som absorberes distalt i ileum (i
tynntarmens siste del).
I leveren finnes det normalt et lager av vitamin B 12 på 2-5 mg. Dette kan vare i flere år selv
om tilførselen av vitamin B12 er redusert. Anemi vil der for utvikles sent. Vitamin B12-
mangel er hyppigere enn folsyremangel, og rammer ca. 10 %av personer over 70 år.

Årsaker:     Mangelfullt kosthold er sjelden årsak, men forekommer hos ekstreme
         vegetarianere. Malabsorpsjon kan inntreffe ved sykdommer som rammer
         nedre del av ileum, for eksempel Crohns sykdom.
         Den viktigste årsaken til vitamin B12-mangel er mangel på intrinsisk faktor.
         Etter ventrikkelreseksjon på grunn av ulcus (magesår) eller særlig etter
         gastrektomi på grunn av kreft i magesekken er det fare for vitamin B12-
         mangel etter 2-4 år.
         Ved atrofisk gastritt tilbakedannes magesekkslimhinnen med svinn av
         parietalceller. Dette gir mangel på både intrinsisk faktor og saltsyre (akyli).
         I noen tilfeller påvises antistoff mot parietalceller eller intrinsisk faktor i
         blodet, og tilstanden kan dermed være autoimmun. Når atrofisk gastritt er
         årsak til mangel på intrinsisk faktor, brukes betegnelsen pernisiøs anemi.

Symptomer:    Symptomene er vage og kommer sent på grunn av at sykdommen utvikler
         seg langsomt. De er ellers på mange måter lik symptomene ved
         jernmangelanemi. Hemolyse av umodne erytrocytter i beinmargen kan i
         perioder gi ikterus. Enkelte kan får generell muskelsvakhet, dyspné og
         tendens til å besvime. Nevrologiske symptomer (parestesier i fingrer og tær,
         ataksi, demens) er ikke sjeldne og kan forekomme uten at det samtidig
         forekommer anemi.

Diagnose:      Hos noen kan en måle hemoglobinkonsentrasjon ned til 3 g/ 1 00 ml.
          MCV og MCH viser en makrocytær normokrom anemi. Vitamin B 12 i
          serum er nedsatt. Blodutstryk viser sterkt fargbare erytrocytter,
          makrocytose og ovalocytose (unormal dannelse av ovale blodceller).
          Granulocyttene har hypersegmenterte kjerner (mer enn 5-6 «lapper» i
          kjernen). Beinmargsutstryk viser store forstadier i erytropoesen
          (megaloblaster) med typisk «strikketøy»-mønster i kjernene.

Terapi:       Vitamin B 12 injiseres intramuskulært, vanligvis 1 mg 5 ganger med 2-7
          dagers intervall. Siden injiseres 1 mg hver 2.-3. måned. En bør bruke et
          depotpreparat. Få dager etter at behandlingen har startet, kan en se
          retikulocytter i blodutstryk, og beinmargen normaliseres.

Komplikasjoner: Pasienten kan fa iskemiske komplikasjoner som ved jernmangel. De
        viktigste komplikasjonene er imidlertid av nevrologisk art, og kan ses som
        polynevropati, ryggmargskader, pareser, ataksi, mentale forandringer og
        psykose. Det viser at vitamin B 12 også er nødvendig for nervesystemet.
Hartwig Drews 29. 04. 02                          Side -18- av 22 sider
HartD@onlin.no
Vernepleier utdanning kull 01 Sykdommer i urinveier og blodsykdommer


          Atrofisk gastritt disponerer for magesår og kreft i magesekken, men det er
          ingen direkte sammenheng med vitamin B 12-mangelen.


Folsyremangelanemi
Folsyre er også nødvendig for syntesen av DNA i kroppens cellekjerner. Vitaminet tilføres
normalt gjennom maten, og finnes særlig i grønnsaker, nøtter, appelsiner og bananer. Det
absorberes i tolvfingertarmen. I leveren finnes et lager på 10-15 mg. Folsyremangel
forekommer sjelden. Symptomer og komplikasjoner er som ved vitamin B 12-mangel, men
vanligvis mindre tydelige. Nevrologiske symptomer forekommer ikke ved ren folsyremangel.

Årsaker:   Folsyremangelanemi på grunn av mangelfullt kosthold kan forekomme en
       sjelden gang hos barn og hos alkoholikere. Malabsorpsjon av folsyre ses ved
       cøliaki. Økt forbruk av folsyre kan inntre ved graviditet og langvarig
       hemodialysebehandling. Gravide anbefales et ekstra folattilskudd på 0,4 mg
       daglig i 1. trimester.
       Medisiner for eksempel: karbamazepin ( Tegretol, Trimonil),
                     fenobarbital (Fenemal),
                     sulfonamid antibiotika.

Diagnose:   Blodprøver og utstryk viser megaloblastær anemi som ved vitamin B 12-mangel.
       Folsyre i serum og fullblod er nedsatt, og vitamin B 12 i serum er normalt.

Terapi:    Det er vanligvis tilstrekkelig å korrigere kostholdet (etter råd fra dietetiker),
       eventuelt supplere med folsyretabletter.Blødningsanemi
Både kroniske og akutte blødninger kan gi anemi. Kroniske blødninger medfører ofte
jernmangelanemi.

Akutt stor blødning, synlig eller skjult i for eksempel mage-tarm-kanalen eller
peritonealhulen, med et blodtap over ca. 1,5 liter (voksne) er livstruende.

Symptomer: Mindre blødninger kan gi svimmelhet, tretthet og palpitasjoner. Ved store
      blødninger far pasienten tegn på sjokk, det vil si kald, klam hud, rask, bløt
      puls, lavt blodtrykk, dyspné og redusert bevissthet. Ved store indre blødninger
      kan det etter noen dager forekomme ikterus på grunn av resorpsjon av
      gallefargestoff fra nedbrutte erytrocytter i hematomet.

Diagnose:    Rask, bløt puls og fallende blodtrykk kan være tegn på alvorlig blødning. Ved
        tap av blod kan blodprøvene være normale i den akutte fasen. Etter noen timer
        vil væske strømme fra vevene inn i blodbanen, og medføre at hemoglobin- og
        hematokritverdiene faller.

Terapi:     Ved tegn på sjokk skal e så raskt som mulig heve pasientens bein og gi
        oksygen og væskeinfusjon. Blødningens årsak må imidlertid behandles, og
        snarlig operasjon kan være aktuelt. En kan nytte 0,9 % natriumklorid, 5 %
        glukose eller Ringer-acetat, men helst albumin eller plasmasubstitutt
Hartwig Drews 29. 04. 02                           Side -19- av 22 sider
HartD@onlin.no
Vernepleier utdanning kull 01 Sykdommer i urinveier og blodsykdommer


        (Haemaccel, Macrodex) i påvente av blodtransfusjon. Tilført volum reguleres
        etter den virkningen det har på pulsen, blodtrykket, timediuresen og eventuelt
        det sentrale venetrykket. Blodtransfusjon gis etter blodtyping og
        forlikelighetsprøve. Eventuelt gis «karastrofeblod» (0 Rh-negativt
        erytrocyttkonsentrat), som ikke inneholder de vanlige blodtypeantigener.
        Årsaken til blødningen utredes og behandles.


Hemolytisk anemi
Ved hemolyse er erytrocyttenes levetid kortere enn normalt. Dersom beinmargen ikke kan
kompensere for tapet med økt produksjon, oppstår anemi. Hemoglobinets hemdel brytes ned,
hovedsakelig i milten, til bilirubin som konjugeres i leveren og skilles ut som gallefargestoff.
Noe reabsorberes i det enterohepatiske kretsløpet (tarm-leverkretsløpet) og utskilles i urinen
som urobilinogen. Dette oksideres til urobilin etter ca. 1 time (se side 275).

Årsaker:      En rekke sjeldne arvelige tilstander medfører forandringer i erytrocyttenes
          form, slik at slitasjen og nedbrytningen skjer raskere. Ved sfærocytose
          foreligger en membrandefekt i erytrocyttene. Ved aldring blir de runde
          (sfæriske) istedenfor bikonkave, og ødelegges i milten. Sfærocytose er den
          hyppigste formen for arvelig hemolytisk anemi i Norge.

          Talassemi skyldes nedsatt syntese av alfa- eller betakjeder og er vanlig i
          SørEuropa og i Asia.

          Sigdcelleanemi skyldes feil i syntesen av betakjeder. Sykdommen er
          vanlig i Afrika og blant afroamerikanere. I Norge ser en disse formene hos
          innvandrere.

          Ervervet hemolytisk anemi kan skyldes at det er dannet antistoffer mot
          erytrocyttenes cellemembran (autoimmun sykdom). Denne tilstanden kan
          være primær, eller den kan oppstå sekundært til leukemi, lymfom, annen
          malign sykdom eller bindevevssykdom. Hos noen kan det inntre hemolyse
          ved infeksjon med virus eller med Mycoplasma pneumoniae, eller ved bruk
          av visse medikamenter, som alfametyldopa, sulfonamider eller ataraksika.
          Pasienter med kunstig hjerteventil kan få hemolytisk anemi av mekaniske
          årsaker.

Symptomer:     Symptomer og forløp ved hemolytisk anemi er avhengig av årsaken og
          varierer sterkt. Ofte er anemien lite tydelig, og symptomene kan være som
          ved lett jernmangel. I perioder med kraftig hemolyse kan det oppstå
          ikterus fordi det dannes mer bilirubin enn leveren klarer å skille ut.

Diagnose:      Hemoglobinkonsentrasjonen kan være nedsatt, alt etter graden av hemolyse
          og hvor god kompensasjonen er. Haptoglobin er nedsatt, og
          laktatdehydrogenase, serumjern og bilirubin er forhøyet. Ofte kan en
          påvise økt mengde urobilin i urinen. Ved arvelige former viser blodutstryk
          som regel økt antall retikulocytter og et typisk utseende på erytrocyttene.
          Beinmargsutstryk kan vise livlig erytropoese.
          Antistoffer på erytrocyttenes cellemembran påvises ved Coombs' test.
          Arvelige hemolytiske anemier kartlegges med familieundersøkelser og
Hartwig Drews 29. 04. 02                         Side -20- av 22 sider
HartD@onlin.no
Vernepleier utdanning kull 01 Sykdommer i urinveier og blodsykdommer


          spesielle prøver. Ved sfærocytose er det for eksempel redusert osmotisk
          resistens.

Behandling:     Ved arvelige hemolytiske anemier kan pasienten ofte venne seg til lav
          hemoglobinkonsentrasjon. Blodtransfusjon og jerntilførsel bør helst ikke
          gis på grunn av faren for hemosiderose (se nedenfor). Lette former skal
          ikke behandles. Defekte blodceller brytes ned i milten, derfor kan
          pasienter med alvorlig sfærocytose hjelpes ved å få milten fjernet
          (splenektomi).
                   Ved ervervet autoimmun hemolyse forsøker en gjerne
          med glukokortikoider (prednisolon). Oppnår en ikke god nok virkning
          med dette, forsøkes splenektomi. Grunnsykdommen vil ellers avgjøre
          behandlingen.

Komplikasjoner: Økt nedbrytning av erytrocytter i milten kan føre til at denne blir forstørret
(splenomegali).
                 Hemolytisk krise med feber, ikterus og forverret anemi kan
forekomme. Dette kan føre til hemoglobinuri og nyreskade, noe som kan motvirkes ved å
gjøre urinen alkalisk.
                 Aplastisk krise med alvorlig forverring av anemien kan inntre
hvis produksjonen av erytrocytter i beinmargen svikter. Da klarer ikke kroppen å kompensere
for tapet av erytrocytter.
                 Hemosiderose med jernavleiring i kroppens organer kan inntre
etter lang~ varig transfusjonsbehandling. Gallestein forekommer hyppig ved hemolyse, fordi
det blir skilt ut mer bilirubin.Sekundær anemi
Anemi sekundært til annen sykdom kan ses ved kreft, nyresvikt, levercirrhose, kronisk
infeksjon, endokrine forstyrrelser (hypofysesvikt, hypotyreose og Addisons sykdom) og
bindevevssykdommer som revmatoid artritt.

Symptomer: Symptomene er avhengig av grunnsykdommen.

Behandling: Også behandlingen er avhengig av grunnsykdommen.
      Selve anemien er ofte behandlingsresistent, og forløpet svinger med
      grunnsykdommen. Blodtransfusjon kan bli nødvendig.
      Ved kronisk nyresvikt skyldes anemien redusert produksjon av erytropoietin i
      nyrene. Dette hormonet kan nå framstilles syntetisk, og gitt som medikament
      har det god effekt på pasientens anemi.

Diagnose:    Hemoglobinkonsentrasjonen faller vanligvis til 9-10 g/ 100 ml. MCV og
        MCH viser en normocytær normokrom anemi. Det er ingen tydelige endringer
        i blodutstryk, og beinmargsutstryk viser sparsomt med erytrocyttforstadier.
        Serumjern og den totale jernbindingskapasiteten (TIBC) er vanligvis nedsatt.
Hartwig Drews 29. 04. 02                        Side -21- av 22 sider
HartD@onlin.no
Vernepleier utdanning kull 01 Sykdommer i urinveier og blodsykdommer


Aplastisk anemi og beinmargsdepresjon

Ved beinmargsdepresjon er de normale beinmargscellene erstattet av fettvev, og det blir for
lite blodceller i perifert blod. For få erytrocytter gir anemi (aplastisk anemi), for få
granulocytter gir leukopeni (granulocytopeni), og for få trombocytter gir trombocytopeni.
Som regel foreligger pancytopeni, det vil si for få av alle tre celletyper.

Årsaker:       De fleste tilfeller av beinmargsdepresjon er primære, det vil si uten kjent
           årsak. Sannsynligvis er det immunologiske mekanismen (suppressor T-
           celler) som undertrykker hematopoesen. Arvelige former forekommer.
           Sekundære former kan skyldes medikamenter som cytostatika,
           fenylbutazon, kloramfenikol og sulfonamider. Også kjemikalier, som
           kvikksølvforbindelser og insektmidler (DDT), røntgenstrålen, radioaktiv
           stråling, virusinfeksjoner og langvarig hemolyse kan gi sekundær
           beinmargsdepresjon.

Symptomer:      Ved aplastisk anemi er pasienten slapp og blek. Leukopeni gir lett
           infeksjoner som ofte starter med sår eller abscesser, særlig i
           munnslimhinnen og tonsillene. Alvorlige infeksjoner og septikemi er
           vanlig. Ved trombocytopeni kan pasienten få blødningstendens i form av
           petekkier eller større blødninger.

Diagnose:       Hemoglobinkonsentrasjonen kan være betydelig nedsatt. Antall
           erytrocytter, granulocytter og trombocytter i perifert blod er nedsatt.
           Blodutstryk viser fa granulocytter og trombocytter, og beinmargsutstryk
           viser mye fett og få forstadier til røde og hvite blodceller og blodplater.

Terapi:        Ved alvorlig aplastisk anemi kan det bli aktuelt med
           beinmargstransplantasjon. Forutsetningen er vanligvis at pasienten er
           ung (< 40 år) og har et vevsforlikelig søsken. Antistoffer mot humane T-
           lymfocytter (antilymfocyttglobulin) har god virkning hos omtrent
           halvparten av pasientene med alvorlig aplastisk anemi. Ved mildere
           former kan anabole steroider av og til hjelpe. Blodtransfusjon gis etter
           behov, men pasientene kan ofte klare seg med overraskende lav
           hemoglobinverdi (6-8 g/100 ml). Ved trombocytopeni og blødninger kan
           en gi trombocyttkonsentrat.

Komplikasjoner: Det kan inntre septikemi og alvorlige blødninger. Pasienter med
        aplastisk anemi kan i løpet av en del år fa flere hundre blodtransfusjoner,
        og derfor oppstår hemosiderose med avleiring av jern i det
        mononukleære fagocyttsystemet, leveren, hjertet og endokrine organer.
        På grunn av jernavleiringen blir huden gråbrun. Organene skades av
        jernavleiringen.
        Hemosiderose må skilles fra hemokromatose, en arvelig tilstand med
        økt absorpsjon av jern fra tarmen og patologisk avleiring av jern i
        vevene, som gjør at pasientene kan fa bronsefarget hud. Tilstanden kan
        medføre levercirrhose og diabetes m.. Hemokromatose behandles med
        årelating (venesectio), som er den mest effektive metoden for å redusere
        kroppens jerndepoter.

Hartwig Drews 29. 04. 02                          Side -22- av 22 sider
HartD@onlin.no

								
To top