SUT ve YE L KART TOPLANTIS YE L KART SAH PLER NDEN MUANE anemi by mikesanye

VIEWS: 16 PAGES: 24

									  YEġĠL KART SAHĠPLERĠNDEN MUANE KATILIM PAYI ĠLE ĠLGĠLĠ DUYURU

YeĢil Kart Sahiplerinden muayene katılım payı alınmaya 01.01.2009 tarihinden baĢlanmıĢ
olup muayene ücretleri reçete ile eczaneye müracaat eden YeĢil Kartlılardan eczacı tarafından
alınacaktır. Alınacak bu muayene ücretlerine iliĢkin olarak eczaneler tarafından döküm
listeleri düzenlenecek ve eczacı tarafından katılım payı olarak alınan tutar kurum tarafından
eczanenin alacağından mahsup edilecektir. Katılım payı eczane tarafından bu tebliğe ekli
form doldurulmak suretiyle kuruma bildirilecektir. Bildirim sonrasında kurum tarafından
katılım payının toplam tutarı kadar eczaneye eksik ödeme yapılacaktır.
Fakat YeĢil Kartlılar medula sistemine kayıtlı olmadıklarından reçete, provizyon sistemine
girildiğinde muayene ücreti çıkmamaktadır.
Buna rağmen her halükarda YeĢil kartlılardan muayene ücreti alınması zorunludur.
YeĢil kartlılar için muayene ücreti tutarları:
   -   1’inci Basamak ve Sağlık Ocaklarından muayene ücreti alınmayacaktır.
   -   2’inciBasamak Resmi Sağlık Kurumlarından ……….3 TL
   -   Eğitim ve AraĢtırma Hastanelerinde …………………4 TL
   -   Üniversite Hastanelerinde ……………………………6 TL

        YEŞİL KART MUAYENE KATILIM PAYI TAHSİLAT LİSTESİ   Harcama Birimi Kodu :                    Ay
    Harcama Birimi Adı :                    Yıl

                                       TL
                                   TAHSİLAT
   SIRA NO                   TEDAVİ OLAN
         TCKNO    ADI  SOYADI              TUTARI
AÇIKLAMA: Tedavi Olan Sütununa Kendisi için 1, EĢi için 2, Çocukları için 3, Anne
için 4, Baba için 5 ve Diğerleri için 6 Rakamı girilecektir.
SAĞLIK RAPORLARININ ÖDENME KOġULLARI

Bilindiği gibi yeni SUT 1 Ekim 2008 Tarihinden itibaren yürürlüğe
girmiĢtir. Ġlaç raporlarının hangi Ģartlarda geçerli olduğu bu SUT’’un
12.1.3 maddesinin 9’uncu bendine göre belirlenmiĢtir.
Buna göre;
9- “ Bu SUT’un yürürlüğe girmesinden önce düzenlenen Sağlık
Raporları reçetenin düzenlendiği tarihte yürürlükte bulunan SUT
hükümlerine uygun olması kaydıyla rapor bitim tarihine kadar
geçerliliğini korumaya devam eder.”
Yani 1 Ekim 2008’den önce düzenlenmiĢ ama 2008 SUT’una uygun
olan
  1. ICD–10 KODU
  2. ETKEN MADDE
  3. KÜR TEDAVĠSĠ UYGULANAN ĠLAÇLAR               ĠÇĠN
   KULLANIM DOZU VE TEDAVĠ ġEMASI
  4. T.C KĠMLĠK NO
  5. ENDĠKASYONUN AÇIK ġEKĠLDE YAZILMASI

Raporlar raporun bitim tarihine kadar geçerlidir.
Ancak 1 Ekim 2008’den önce çıkmıĢ fakat 2008 SUT’una uygun
olmayan
 1. ICD–10 KODU
 2. ETKEN MADDE
 3. KÜR    TEDAVĠSĠ    UYGULANAN     ĠLAÇLAR ĠÇĠN
   KULLANIM DOZU VE TEDAVĠ ġEMASI
 4. T.C KĠMLĠK NO
 5. ENDĠKASYONUN AÇIK ġEKĠLDE YAZILMASI

Raporlar 01.01.2009 tarihi itibariyle geçerliğini yitirmiĢtir. Bu tip
raporları Eczane provizyon sistemi kabul etse dahi kurum kabul
etmeyecektir.
 1. “Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında
   Tebliğ”(Sıra No:7) dikkat edilmesi gereken hususlar:

  Kamu personeli ve aile fertlerinde de ( TSK
  personeli dahil) muayene katılım payı tahsil
  edilmeye
01 Ocak 2009 tarihinden baĢlanacak olup, muayene
ücretleri bu hak sahiplerinin maaĢlarından
kurumları tarafından tahsil edilecektir.

   YeĢil kart sahiplerinden de muayene katılım payı tahsil
edilmeye 01 Ocak 2009 tarihinden baĢlanacak olup,
muayene ücretleri reçete ile eczaneye müracaat eden yeĢil
kartlılardan, eczacı tarafından tahsil edilecektir. Tahsil
edilecek bu muayene ücretlerine iliĢkin olarak eczaneler
tarafından döküm listeleri düzenlenecek ve       eczacı
tarafından katılım payı olarak tahsil edilen tutar, kurum
tarafından eczanenin alacağından mahsup edilecektir.
Hak sahiplerinin katılım payı olarak eczaneye ödedikleri
tutar karĢılığında, eczaneden fiĢ veya fatura talep
etmeyecekleri tebliğde belirtilmiĢtir.
Katılım payı, eczane tarafından bu Tebliğe ekli Form
(EK–3) doldurulmak suretiyle kuruma bildirilecektir.
Bildirim sonrasında kurum tarafından katılım payının
toplam tutarı kadar eczaneye eksik ödeme yapılacaktır.
   Tebliğde ayrıca;    Yardımcı üreme yöntemleri için;
   Birinci denemede %30 Ġkinci denemede % 25
oranında katılım payı alınacağı belirtilerek, Yardımcı üreme
yöntemi için alınacak katılım payı, yardımcı üreme yöntemi
tedavisinin yapıldığı sağlık kurum ve kuruluĢu tarafından
ilgililerden tahsil edileceği ve ilgilinin kurumu tarafından
sağlık kurum ve kuruluĢuna katılım payının tutarı kadar eksik
ödeme yapılacağı belirtilmiĢtir.

NOT: Provizyon sisteminde gösterilen muayene ücretlerinin
yeĢil kartlılardan tahsilatı eczanelerden yapılacak olup,
YeĢil kart için tanzim edilen faturalara, katılım payı
tutarlarına iliĢkin listelerin eklenmesi (EK-3) gerekmektedir.
Tebliğ ile muayene ücretleri için fiĢ veya fatura
düzenlenmeyeceği açık bir Ģekilde belirtilmiĢtir.


  1. Tedavi Yardımına ĠliĢkin Uygulama Tebliğinde (Sıra
   No:8) dikkat edilmesi gereken hususlar;

Tebliğ ile sevk iĢlemlerine iliĢkin esaslar yayımlanmıĢ olup,
tebliğin EK-4 Sevk Zinciri Uygulanacak iller Listesinde yer
alan ve aile hekimliğine geçilen illerde sevk uygulaması
iĢleminin uygulanacağı, liste harici kalan ve aile hekimliğine
geçilen illerde ise sevk zorunluluğunun        olmadığı
belirtilmiĢtir.

NOT: 2008 yılı SUT EK-4 Sevk Zinciri Uygulanacak iller
Listesinde ; Bayburt, Ġsparta,GümüĢhane, Denizlı illeri yer
almakta olup, aile hekimliği uygulamasına geçilen Kırıkkale
ilinde sevk zorunluluğu yoktur. 2008 yılı SUT da 31
ARALIK 2008 de yapılan değiĢiklikde ise, sevk zincirinin 01
TEMMUZ 2009 da baĢlayacağı belirtilmiĢtir.


  2. Tedavi Katılım Paylarının Tahsiline ĠliĢkin Usul ve
   Esaslar Hakkında Tebliğinde   ( 2009-1) dikkat
   edilmesi gereken hususlar;
Tebliğ ile ; katılım payı tutarlarının kamu görevlilerinin takip
eden aydaki aylıklarından kesilmek üzere aylıklara ait ödeme
belgeleri üzerinde gösterileceği belirtilmiĢtir.
 YeĢil kartlılara ilĢkin olarak tebliğde ; “ YeĢil kartlılar için
katılım payı tutarı eczanelerce tahsil edileceğinden, eczaneler
tarafından fatura ile birlikte katılım payına iliĢkin döküm
listesi (Java listesi) düzenlenecek ve harcama birimine
gönderilecektir. Bu belgeler harcama birimlerince düzenlenen
ödeme belgelerine eklenecektir. Muhasebe birimlerince
ödemeler katılım payı tutarı düĢülerek yapılacaktır.”hükmü
yer almaktadır.

NOT: 01 OCAK 2009 tarihinden itibaren provizyon
sisteminde gösterilen muayene ücretleri yeĢil kartlılardan da
tahsilatı eczanelerde baĢlayacak olup, YeĢil kart için tanzim
edilen faturalara, katılım payı tutarlarına iliĢkin java
listelerinin EK lenmesi gerekmektedir. Söz konusu java
listelerinin SGK provizyon sistemi tarafından verileceği
değerlendirilmekte olup, konuya iliĢkin geliĢmeler üyelerimiz
haberdar edilecektir.


  3. 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama
   Tebliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğde
   Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

Sağlık hizmeti sunucularına müracaat iĢlemleri baĢlıklı
bölümde;   Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü
olduğu kiĢilerin SUT’ta belirtilen özel hükümler saklı kalmak
kaydıyla Kurum ile sözleĢmesi bulunan ayakta ve yatarak
tedavi hizmeti sağlayan sağlık hizmeti sunucularına doğrudan
veya sevk edilmek suretiyle müracaat edebilecekleri
belirtilmiĢ ve bu kiĢilerin, 2008 yılı SUT’un (24) numaralı
maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen istisnalar hariç
olmak üzere acil haller dıĢında Kurum ile sözleĢmesi olmayan
sağlık hizmeti sunucularından aldıkları sağlık hizmeti
bedelleri Kurumca karĢılanmayacağı belirtilmiĢtir.

 Aile hekimliğine geçilen illerde sağlık hizmeti sunucularına
müracaat iĢlemlerine iliĢkin olarak;
  * Aile hekimliğine geçilen SUT eki “Sevk Zinciri
Uygulanacak Ġller Listesi” nde (EK-4) belirtilen illerde ilk
müracaatın aile hekimliğine veya aile hekimliği dıĢında kalan
diğer birinci basamak resmi sağlık kuruluĢlarına (ana çocuk
sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi, verem savaĢ
dispanseri, ilgili mevzuatı doğrultusunda muayene ve
tedavilerini yapmakla yetkili oldukları kiĢilerle sınırlı olmak
üzere iĢyeri hekimleri ve kurum hekimlikleri, üniversitelerin
medikososyal birimleri) yapılmasnın zorunlu olduğu,
  * SUT eki EK-4 Listesinde yer almamakla birlikte aile
hekimliği uygulamasına geçilen ve Kurumca SUT eki EK-4
Listesine dâhil edilecek illerde ilk müracaatın aile hekimliğine
veya aile hekimliği dıĢında kalan diğer birinci basamak resmi
sağlık kuruluĢlarına (ana çocuk sağlığı merkezi, toplum sağlığı
merkezi, verem savaĢ dispanseri, ilgili mevzuatı
doğrultusunda muayene ve tedavilerini yapmakla yetkili
oldukları kiĢilerle sınırlı olmak üzere iĢyeri hekimleri ve
kurum hekimlikleri, üniversitelerin medikososyal birimleri)
yapılması uygulamasına 01 Temmuz 2009 tarihinde
baĢlanacağı belirtilmiĢtir.
NOT : 2008 yılı SUT EK-4 Sevk Zinciri Uygulanacak iller
Listesinde ; Bayburt, Ġsparta,GümüĢhane, Denizlı illeri yer
almakta olup, aile hekimliği uygulamasına geçilen Kırıkkale
ilinde sevk zorunluluğu yoktur. 2008 yılı SUT da 31 ARALIK
2008 de yapılan değiĢiklik ile sevk zincirinin 01 TEMMUZ
2009 da baĢlayacağı belirtilmiĢtir.
Reçetelerin düzenlenmesine iliĢkin olarak; “Düzenlenen
reçetelerde mutlaka teĢhis, ilgili hekimin ıslak imzası ve
bilgileri yer alacaktır. SUT eki EK-2/F Listesinde yer alan
kısaltmalar hariç teĢhislerde kısaltma yapılmayacaktır.
Reçetede yazılı ilacın/ilaçların yan etkilerini önlemek ve/veya
tedaviyi desteklemek amacıyla yazılan ilaçlar için ayrıca teĢhis
aranmayacaktır.” Hükmüne yer verilmiĢtir.

        TEġHĠS UYUMLULUĞU
NOT: Reçetede teĢhisi yazılı olan ilaç veya ilaçlar dıĢındaki
ilaçlar, eğer bu ilaçların yan etkilerini önlemeye yönelik veya
reçete yazılı teĢhisi desteklemek için ise, bu ilaçlar için teĢhise
gerek yoktur.


         RAPORLAR VE ONAYLARI


Rapor onaylarına iliĢkin olarak ; “ Kullanımı sağlık
raporuna bağlı veya katılım payından muaf ilaç(lar) için
düzenlenecek reçetelere ait aslı gibidir onayı yapılmıĢ rapor
fotokopisi, fatura ekinde Kuruma gönderilecektir. Aslı gibidir
onayı; raporu düzenleyen sağlık kurumu veya reçeteyi
düzenleyen hekim veya reçeteyi karĢılayan eczacı tarafından
yapılacaktır.” Hükmüne yer verilmiĢtir.

Sağlık raporlarının sürelerine iliĢkin olarak; “ SUT’un
yürürlüğe girmesinden önce düzenlenen sağlık raporları, bu
SUT hükümlerine uygun olması kaydıyla süresi sonuna kadar
geçerlidir (Bu maddenin 5. fıkrası saklıdır). Bu SUT
hükümlerine uygun olmayan raporlar, SUT’un (12.1.3)
numaralı maddesi kapsamında bu SUT hükümlerine uygun
hale getirilebildiği takdirde geçerli olacaktır.” Hükmüne yer
verilmiĢtir.
NOT :Bu maddenin 5 nci maddesi ile kastedilen “(5) Sağlık
raporları, SUT’ta özel düzenlemeler hariç olmak üzere en
fazla iki yıl süre ile geçerlidir. Kurum bilgisayar kayıtlarına
süresiz olarak girilmiĢ sağlık raporları, 15.6.2007 tarihinden
itibaren 2 yıl süre ile geçerli kabul edilir.” Cümlesi olup,
süresiz raporlar 15 HAZĠRAN 2009 tarihine kadar geçerlidir.
Ayrıca, eski raporlardaki ( ICD 10 kodu ve etken madde
isimleri yazılı olmayanlar) eksikliklerin tamamlanması
durumunda geçerli olacaklardır.


           MAJĠSTRALLER


 Reçetelere yazılacak ilaçlar ile büyük / küçük
ambalajlarının ödenmesine iliĢkin olarak;
 “ Ayaktan yapılan tedavilerde, 12.3 üncü maddede belirtilen
durumlar dıĢında, bir reçetede en fazla dört kalem ilaç yazılır
ve her kalem ilaçtan bir kutunun (ilaçların parenteral ve
topikal formları ile 12.5 inci maddede belirtilen durumlar
hariç) bedeli ödenir. Parenteral formlar ile majistrallerin
reçeteye yazılması durumunda en fazla 10 günlük tedavi
bedeli ödenir. Reçetede mutlak surette günlük kullanım dozu
belirtilecektir. Majistraller en fazla 10 günlük tedavi dozunda
reçetelendirilebilecek olup, bu durum ve tedavi amaçlı olduğu
hekim tarafından reçete üzerinde belirtilecektir.
 “ Antiinflamatuar ve antiromatizmal grubu ilaçların solid-
oral formlarında büyük ambalaj kapsamına giren ilaçlar,
ayaktan tedavide tek uzman hekim tarafından düzenlenen ilaç
kullanım raporuna dayanılarak reçete edildiklerinde, en küçük
ambalajlı formları ise rapor aranmaksızın reçete edildiklerinde
bedelleri ödenir. Bunların dıĢında kalan ilaçlarda, aynı dozda
bir veya birden fazla formu olan ilaçların/ eĢdeğer ilaçların 30
günlük tedavi dozunu geçen ambalaj formları için sağlık
raporu düzenlenmesi zorunludur.” Hükmüne yer verilmiĢtir.

           AġI VE SERUMLARAĢı ve Serum teminine iliĢkin olarak;
 “12.7.3. AĢı ve serum temini uygulaması
Enjektabl allerji aĢı endikasyonları; Ġnhalen alerjen duyarlılığı
olduğu cilt testleri ve/veya spesifik Ig E ölçümü ile
gösterilmiĢ, en fazla 2 farklı grup inhalen allerjene karĢı
duyarlığı olan, en az 3 ay süre ile uygulanan medikal tedavi ile
hastalığın kontrol altına alınamadığının raporda belirtilmesi
kaydı ile;
1)Allerjik bronĢ astımı,
2)Allerjik rinit,
3)Allerjik konjoktivit,
durumlarında, bu durumların allerji veya klinik immunoloji
uzman hekimlerinden birinin yer aldığı, tedavi protokolünü
gösterir resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak reçete
edilmesi halinde bedelleri Kurumca karĢılanır. Ġlk
reçetelendirme allerji veya klinik immunoloji uzman hekimleri
tarafından yapılacaktır.
Sağlık Kurulu raporuna istinaden tedavinin devamı
niteliğindeki diğer reçetelendirmeler bu hekimlerin yanı sıra,
çocuk sağlığı ve hastalıkları, kulak burun boğaz, göz
hastalıkları, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları veya aile
hekimliği uzman hekimi tarafından yapılabilecektir.
(2) Alerji aĢılarının oral formları ödenmez.
(3) Arı Venom alerjisi; Arı venom aĢıları, alerji, klinik
immunoloji, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman
hekimlerinden biri tarafından düzenlenen uzman hekim
raporuna dayanılarak, uzman hekimler tarafından reçete
edilmeleri halinde bedeli ödenir.
(4) AĢı tedavileri, arı venom alerjisi hariç 5 yılı geçemez. Bu
amaçla yukarıda tanımlanan raporlarda tedaviye baĢlama tarihi
yazılacaktır.
(5) Zehirlenmelerde kullanılan antidotların bedelinin tamamı
sağlık raporu aranmaksızın ödenir.” Hükmüne yer verilmiĢtir.
NOT: .Tebliğin bu maddesi 01 EKĠM 2008 tarihinde
uygulamaya girecektir (GERĠYE DÖNÜK UYGULAMA
).Ayrıca, Enjektabl allerji aĢı endikasyonlarında Ġnhalen
alerjen duyarlılığı olduğu cilt testleri ve/veya spesifik Ig E
ölçümü ile gösterilmiĢ, en fazla 2 farklı grup inhalen allerjene
karĢı duyarlığı olan, en az 3 ay süre ile uygulanan medikal
tedavi ile hastalığın kontrol altına alınamadığının raporda
belirtilmesi kaydı getirilmiĢ ve venom allerjisi çıkarılmıĢtır.


 ERĠTROPOĠETĠN VE DARBEPOETĠN KULLANIM
    ĠLKELERĠNE ĠLĠġKĠN OLARAK ;


“a) Eritropoietin ve darbepoetin kullanım ilkeleri;
Eritropoietin ve darbepoietin preparatları sadece kronik
böbrek yetmezliği ile iliĢkili anemi ve myelodisplastik
sendrom endikasyonlarında aĢağıda belirtilen koĢullarda
Kurumca karĢılanacak olup, diğer endikasyonlarda Kurumca
karĢılanmaz.
1) Kronik böbrek yetmezliği ile iliĢkili anemi
endikasyonunda;
Eritropoietin alfa-beta ve darbepoetin ile tedaviye baĢlamadan
önce; hastanın ferritin ve/veya transferrin saturasyonu (TSAT)
değerlerine bakılacaktır. Bu değerler TSAT < %20 ve/veya
ferritin <100 µg/L ise hastaya öncelikle oral veya intravenöz
demir tedavisine baĢlanacaktır. TSAT ≥ %20 ve/veya ferritin
≥ 100 µg/L olduğunda hemoglobin değeri 10 gr/dl altında ise
tedaviye baĢlanır. Hedef hemoglobin değeri 11-12 gr/dl
arasıdır. Hemoglobin değeri 11 gr/dl'ye ulaĢıncaya kadar
baĢlangıç dozunda tedaviye devam edilir ve Hb seviyesini 11-
12 gr/dl arasında tutabilmek için idame dozda tedaviye devam
edilir. Hb seviyesi 12 gr/dl'yi aĢınca tedavi kesilir. Hasta Hb
seviyesi için takibe alınacak ve Hb seviyesi 11-12 gr/dl’nin
arasına gelince hastaya idame dozda tedaviye tekrar
baĢlanabilir. Ġdame tedavi sırasında ve/veya tedaviye yeniden
baĢlandığında TSAT >%20 ve/veya ferritin >100 µg/L
olmalıdır. Bu değerlere 3 ayda bir bakılır ve tetkik sonuç
belgesi reçeteye eklenir. Tetkik sonuçlarının cihaz çıktısı
Ģeklinde olması Ģart olup, el yazısı ile yazılan sonuçlar dikkate
alınmaz.
Eritropoietin alfa-beta ve darbepoetin, nefroloji uzman hekimi
veya diyaliz sertifikalı uzman hekimlerden biri tarafından
düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak, nefroloji
uzman hekimi veya diyaliz merkezinde görevli diyaliz
sertifikalı tüm hekimlerce yazılabilir.
Tedaviye baĢlama ve idame dozu, sırasıyla: darbepoetin için
0.25-0.75 mcg/kg/hafta ve idame dozu 0.13-0.35
mcg/kg/hafta, eritropoietin alfa-beta için ise tedaviye
baĢlangıç dozu 50-150 IU/kg/hafta ve idame dozu 25- 75
IU/kg/haftadır.
2) Myelodisplastik sendrom endikasyonunda
Hemoglobin değeri 11 gr/dl'nin, blast oranı %5’in ve serum
eritropoietin düzeyi 500mu/ml’nin altında olan hastalarda
tedaviye baĢlanır. Hedef hemoglobin değeri 12 gr/dl’dir. Hb
seviyesi 12 gr/dl’yi aĢınca tedavi kesilir. Maksimum doz
haftada 900 IU/kg’ı aĢmamalıdır. Eritropoietin alfa-beta ve
darbepoetin, hematoloji uzman hekimi tarafından düzenlenen
uzman hekim raporuna dayanılarak, hematoloji veya iç
hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilebilir. Hemogram
sonuç belgesi her reçeteye eklenir.
Tetkik sonuçlarının cihaz çıktısı Ģeklinde olması Ģart olup, el
yazısı ile yazılan sonuçlar dikkate alınmaz.
3)Eritropoietin alfa-beta ve darbepoetin endikasyon muadili
olarak birbirlerinin yerine kullanılabilirler.
Eritropoietin ve darbepoetinlerin ilgili uzman hekim
raporlarında ilacın kullanım dozu ve süresi belirtilir. Bir
defada en fazla 1 aylık ilaç verilir.” Hükmüne yer verilmiĢtir.2008 YILI SUT NUN DEĞĠġĠK MADDELERĠNDE
YAPILAN DÜZENLEMELER ĠLĠġKĠN OLARAK;* SUT’un (12.7.9) numaralı maddesinin (b) bendine son
fıkra olarak,
“Fosfor düzeyinin 3.5mg/dl'nin üzerine çıkması durumunda
tedaviye ilk baĢlama kriterleri aranarak tekrar baĢlanabilir.”
ibaresi eklenmiĢtir.
NOT: 12.7.9 numaralı madde; Eritropoietin alfa-beta,
darbepoetin, sevelamer, parikalsitol kullanım ilkelerine
dairdir.
* SUT’un (12.7.14) numaralı maddesinin (c) bendinin (3)
numaralı maddesinin (a) alt bendi aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
“a) Tıbbi onkoloji veya çocuk onkolojisi uzman hekimlerinin
bulunduğu tüm hastanelerde, bu hekimlerden en az birinin yer
aldığı sağlık kurulu raporu düzenlenerek bu hekimlerce reçete
edilir. Bu uzman hekimlerden hiçbirinin bulunmadığı üçüncü
basamak sağlık kurumlarında ise, hastalıkla ilgili branĢlardaki
uzman hekimlerce sağlık kurulu raporu düzenlenir ve yine
üçüncü basamak sağlık tesislerinde bu hekimlerce reçete
edilir.
Bevacizumab, erlotinib, gefinitib, octreotid, lanreotid,
setuksimab.”
ğ) SUT’un (12.7.14) numaralı maddesinin (c) bendinin (3)
numaralı maddesinin (d) alt bendine birinci fıkra olarak;
“Trastuzumab; Metastik meme kanseri tedavisinde HER- 2
immünhistokimya ile +3 veya FISH/CISH (+) olan hastalarda
progresyona kadar kullanılabilir. Hastanın tedaviden fayda
görmesi ve bu durumun reçete üzerinde hekim tarafından
belirtilmesi halinde tedaviye devam edilir. Trastuzumab
kullanılırken progresyon geliĢmesi halinde tedavi sonlandırılır.
Tıbbi onkoloji uzman hekiminin bulunduğu tüm hastanelerde
bu hekimin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile bu hekimlerce
reçete edilir. Tıbbi onkoloji uzman hekiminin bulunmadığı
3.basamak sağlık kurumlarında ise genel cerrahi uzman
hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile ve yine 3.
basamak sağlık tesislerinde genel cerrahi uzman hekimince
reçete edilir.” ibaresi eklenmiĢtir.
 SUT’un (12.7.14) numaralı maddesinin (c) bendinin (3)
numaralı maddesinin (d) alt bendinde “Rituksimab:” baĢlıklı
fıkrasında yer alan “uzman hekim raporuna istinaden”
ibaresinden sonra gelmek üzere “, yalnızca bu uzman hekimler
tarafından reçete edildiğinde” ifadesi eklenmiĢtir.
ı) SUT’un (12.7.15) numaralı maddesinin (b) bendi aĢağıdaki
Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“b) Akut koroner sendrom tanısıyla hastaneye yatırılan veya
müĢahedeye alınan hastalarda EKG değiĢikliği veya troponin
pozitif olan ST yükselmesiz miyokard enfarktüsü veya
anstabil anginalı hastalar ile ST yükselmeli miyokard
enfarktüsü hastalarında kardiyoloji, kalp damar cerrahisi veya
acil tıp uzman hekimleri tarafından rapor aranmaksızın bir
defaya mahsus olmak üzere reçete edilmesi halinde bedeli
ödenir. Bu durumlarda hasta taburcu olduktan sonra bir defaya
mahsus olmak ve 4 haftayı geçmemek üzere bu hekimlerden
biri tarafından raporsuz reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.”
i) SUT’un (12.7.17) numaralı maddesi aĢağıdaki Ģekilde
yeniden düzenlenmiĢtir. Hükmüne yer verilmiĢtir.

 NOT : Bu maddeler Kanser ilaçları verilme ilkelerine aittir.


 OSTEOPOROZDA ĠLAÇ KULLANIM ĠLKELERĠNE
      ĠLĠġKĠN OLARAK;


1- Osteoporoz tedavisinde bifosfonatlar ve diğer osteoporoz
ilaçları (raloksifen, calcitonin, stronsiyum ranelat) yalnızca
aĢağıdaki endikasyonlarda ve aĢağıda belirtilen koĢullar
çerçevesinde ödenir. Bu ilaçlar tedavi süresinin belirtildiği
sağlık raporuna dayanılarak reçete edilirler. Rapor süresi 1
yıldır. Omurgadan ve femurdan yapılan tetkiklerle ilgili KMY
ölçümünün bir örneği reçeteye eklenir. Bu grup ilaçların
birlikte kombine kullanımı halinde sadece birinin bedeli
ödenir.
Aktif D vitaminleri (kalsitriol ve alfakalsidol) osteoporoz
tedavisinde ödenmez. (Ek-2 listesindeki düzenlemeler hariç) .”
A. Senil osteoporoz, postmenopozal ve cerrahi menapoza
bağlı osteoporozda:
1) Osteoporotik patolojik kırık bulunan ve lomber bölgeden
posteroanterior veya lateral yapılan kemik mineral yoğunluk
(KMY) ölçümünde L1,L2,L3,L4 veya femoral bölgeden
yapılan KMY ölçümünde “T” değerlerinden herhangi birinin -
1 veya daha düĢük olduğu hastalarda,
2) Lomber bölgeden posteroanterior veya lateral yapılan KMY
ölçümünde L1,L2,L3,L4 veya femoral bölgeden yapılan femur
total veya femur boynu KMY ölçümünde “T” değerlerinden
herhangi birinin -2,5 veya daha düĢük olduğu hastalarda,
uzman hekim raporuna dayanılarak uzman hekimlerce reçete
edilir.
B. Senil,   postmenopozal ve cerrahi menapoza bağlı
osteopenide (T-skorunun -1 ile -2.5 arasında olması)
AĢağıdaki hasta gruplarında bifosfonatların veya diğer
osteoporoz ilaçların (raloksifen, stronsiyum ranelat)
kullanımında raporda tedavi süresi belirtilir, omurgadan ve
femurdan yapılan tetkiklerle ilgili KMY ölçümünün bir örneği
ile belirlenen hastalıklara ait raporun bir örneği reçeteye
eklenir.
Romatoid artrit, çölyak hastalığı, kronik inflamatuar barsak
hastalığı (Crohn Hastalığı veya Ülseratif Kolit), ankilozan
spondilit, hipertiroidi, hipogonadizm, hipopituitarizm,
anoreksia nevroza, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, tip I
diyabet, uzun süreli (en az 3 ay) ve > 5mg/gün sistemik
kortikosteroid kullanımı veya organ nakli uygulanmıĢ
hastalara sağlık kurulu raporuna dayanılarak uzman
hekimlerce reçete edilir.
C. Sudek atrofisinde:
Altı ay boyunca uygulanan standart tedavilere (analjezik,
fizyoterapi) rağmen yeterli cevap alınamadığının ve lokal
kırığın raporda belirtilmesi halinde uzman hekim raporuna
dayanılarak reçete edilir.
Yukarıda belirtilen durumlar için düzenlenen raporların süresi
1 (bir) yıldır. Osteoporozda ilaç tedavisi son 6 ay içinde
yapılan KMY ölçümüyle planlanır. Ölçüm en erken 1 yıl sonra
tekrar edilebilir ve yılda bir defadan daha sık yapılamaz. 75
yaĢ ve üzerindeki hastalarda KMY ölçümüne gerek yoktur.
KMY ölçümü bir kalçasında protez olan hastada diğer
kalçadan, her iki kalçasında da protez olan hastada
vertebradan yapılabilir.
2-Paget, Uzun süreli kortikosteroid kullanımına bağlı
osteoporoz ve juvenil osteoporoz:
Uzman hekim raporuna dayanılarak uzman hekimlerce reçete
edilir. Rapor süresi 1 yıldır.”
j) SUT’un (12.7.27) numaralı maddesinin (A) bendinin birinci
fıkrası aĢağıdaki Ģekilde yeniden düzenlenmiĢtir.
“Hastanın tanısı, faktör düzeyi, varsa inhibitör düzeyini
belirten hematoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu
raporuna dayanılarak, hematoloji uzman hekiminin olmadığı
hastanelerde ise üç iç hastalıkları ya da üç çocuk sağlığı ve
hastalıkları uzman hekimi tarafından düzenlenecek sağlık
kurulu raporuna dayanılarak, hematoloji veya iç hastalıkları
veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimi tarafından;”
Hükmüne yer verilmiĢtir.
NOT: metne Eklenen “aĢağıdaki endikasyonlarda ve aĢağıda
belirtilen koĢullar çerçevesinde ödenir. Cümlesi ile osteopooz
ilaçlarının  Senil osteoporoz, postmenopozal ve cerrahi
menapoza bağlı osteoporozda ile Senil, postmenopozal ve
cerrahi menapoza bağlı osteopenide ödeneceği belirtildiği
değerlendirilmektedir.ayrıca bı ilaçları uzman hekimlerin
reçete etmesi gerekmektedir..
 LĠPĠD DÜġÜRÜCÜ ĠLAÇLAR ĠLE ĠLGĠLĠ OLARAK;


 SUT’un (12.7.28) numaralı maddesinde aĢağıda belirtilen
düzenlemeler yapılmıĢtır
1. Birinci cümlesi “AĢağıda belirtilen hastalıklardan birini
gösteren sağlık raporuna istinaden;” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
NOT: Metnin Eski halindeki ” AĢağıda belirtilen
hastalıklardan birini gösteren belgenin reçete veya uzman
hekim raporuna eklenmesi ile” cümlesinde belge kelimesi
iptal edilerek sadece sağlık raporu cümlesi kalmıĢtır,
Dolayısyla; Lipid düĢürücü ilaçların , DM v.b hastalıklar için
daha küçük LDL veya Trigliserit sonuçlarıyla verilebilmesi
için, bu hastalıklar için düzenlenmiĢ raporların da reçeteye EK
lenmesinin gerekmektedir.
2. (B) bendi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“B-Uzman hekim raporu iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve
hastalıkları, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi veya nöroloji
uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenir ve rapor
süresi boyunca tetkik sonuçları değerlendirmeye alınmaz. Ġlk
uzman hekim raporuna son 6 ayda yapılmıĢ, kan lipid
düzeylerinin yüksek olduğunu gösteren tetkik eklenir veya bu
tetkik sonuçları raporda belirtilir. 01x01 dozda reçete
edilmesi halinde bedeli ödenir.”
NOT: Rapor üzerinde tetkik sonucunun yazılı olması da kabul
görecektir. Raporda tetkik sonucu yazılı değil ise tetkik
eklenmelidir.
3. (D) bendinde yer alan “Tetkik sonuçlarının cihaz çıktısı
Ģeklinde olması Ģart olup, el yazısı ile yazılan sonuçlar
dikkate alınmaz.” ibaresi, (12.7.28) numaralı maddenin son
fıkrası olacak Ģekilde düzenlenmiĢtir. Hükmüne yer
verilmiĢtir.
2008 yılı SUT nun değiĢik maddelerinde yapılan
düzenlemeler iliĢkin olarak;
l) SUT’un (12.7) numaralı maddesine (12.7.33) numaralı
madde olarak aĢağıdaki madde ilave edilmiĢtir.
“12.7.33. Makula Dejenerasyonunda kullanılan ilaçların
kullanım ilkeleri;
Pegaptanib Sodyum, Ranibizumab ve Vertaporfin etken
maddelerini içeren ilaçlar; 3. basamak sağlık tesislerinde en az
üç göz hastalıkları uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporu
ile hasta anamnezi, FFA ve lezyona ait renkli resim rapora
eklenerek, göz hastalıkları uzmanlarınca reçetelenerek
uygulanır. Pegaptanib Sodyum 6 haftada bir yılda en fazla 9
enjeksiyon, Ranibizumab etken maddeli ilaçlar da yılda en
fazla 6 enjeksiyon uygulanabilir.”
m) SUT’un (12.8) numaralı maddesi aĢağıda yer aldığı Ģekilde
yeniden düzenlenmiĢtir.
“12.8. Güvenlik ve Endikasyon Formu ile UyuĢturucu ve
Psikotrop Ġlaçlar
Sağlık Bakanlığı (Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü)
Bilimsel Komisyonları tarafından herhangi bir ilaçla ilgili
“Güvenlik ve Endikasyon Formu” geliĢtirilmiĢ ise ilgili ilacın
geri ödenmesi için söz konusu formun doldurulması ve
gereken imzaların tamamlanması ve bir örneğinin reçeteye
eklenmesi gerekmektedir.
Güvenlik ve endikasyon formu olan ilaçlar ile uyuĢturucu ve
psikotrop ilaçların reçeteye yazılacak maksimum dozları ve
varsa rapor süreleri konusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen
kurallara uyulacaktır.” Hükmüne yer verilmiĢtir.

Hasta alt bezi, Kolostomi, ürostmi torbası ve yara bakım
ürnlerine iliĢkin olarak;
MADDE 16- SUT’un (20.3.2) numaralı maddesinin birinci
fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“(1) Uzman hekim raporu ile mesane veya rektum kontrolü
olmaması (raporda tanı belirtilmek kaydı ile) nedeni ile
(çocuklar için en az iki yaĢını tamamlamıĢ olmak kaydı ile)
hasta alt bezi kullanması gerekli görülen hastalar için günde 4
adedi geçmemek üzere en fazla 1 aylık miktarlarda hasta alt
bezi reçetelendirilmesi durumunda bedelleri Kurumca
karĢılanır.”
MADDE 17- SUT’un (20.3.3) numaralı maddesi aĢağıdaki
Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“20.3.3. Kolostomi, ürostomi torbası
(1) Kolostomi ve ürostomi torbası için uzman hekim raporu
düzenlenecek olup raporda, teĢhis, yapılan ameliyatın adı,
malzemenin adı, kullanım süresi ve günlük kullanım miktarı
belirtilecektir. Hastada ikinci bir stoma söz konusu ise bu
durum raporda açık olarak belirtilecektir.
(2) Sağlık raporuna dayanılarak tüm hekimlerce en fazla iki
aylık dozlar halinde kolostomi ve ürostomide en fazla 60
torba, 20 adaptör ve 2 pasta; ileostomili hastada ise 90 torba,
30 adaptör ve 3 pastayı geçmemek üzere reçete edilmesi
halinde bedelleri Kurumca karĢılanır.
(3) Sağlık kurumlarınca temin edilmesi halinde sağlık raporu
aranmaz.
(4) Kolostomi, ileostomi ve ürostomi torbası kullanan
hastalara Ek-5/A listesi dıĢında kalan yardımcı ürünlerin
bedeli kurumca karĢılanmaz.”
MADDE 18- SUT’un (20.3.4) numaralı maddesinde aĢağıdaki
düzenlemeler yapılmıĢtır.
a) Birinci fıkranın birinci maddesi aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
“1) Yara bakım ürünleri için düzenlenecek sağlık kurulu
raporları;
a) Yatarak tedavide;
Takip ve tedaviyi yapan branĢ uzman hekimi ile genel cerrahi,
ortopedi ve travmatoloji ve plastik ve rekonstrüktif cerrahi
uzman hekimlerinden en az birinin yer aldığı,
b) Ayaktan tedavide;
Resmi sağlık kurum/kuruluĢlarında Genel cerrahi, ortopedi ve
travmatoloji, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, uzman
hekimlerinden en az birinin yer aldığı,
sağlık kurullarınca düzenlenecektir.”
b) Birinci fıkranın beĢinci maddesi aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
“5) Ayaktan tedavide kullanılacak yara bakım ürünleri için,
sağlık kurulu raporuna dayanılarak genel cerrahi, ortopedi ve
travmatoloji ile plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı
hekimlerinden   biri tarafından   reçete düzenlenmesi
gerekmektedir.”
d) Birinci fıkranın altıncı maddesi aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
“6) Tek reçetede en fazla 15 (onbeĢ) günlük miktar yazılabilir.
Reçete düzenlenirken SUT eki EK-5/D Listesinde belirtilen
kriterler kapsamındaki miktarların bedeli kurumca karĢılanır.”
e) Birinci fıkranın sekizinci maddesi aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
“8) Ayaktan tedavide, sadece hydrocolloid, köpüklü ve
hidrofiber içeren yara bakım ürünleri, SUT eki Ek-5/A
Listesinde belirtilen bedeller doğrultusunda Kurumca
karĢılanır.” Hükmüne yer verilmiĢtir.

2008 yılı SUT nun değiĢik maddelerinde yapılan
düzenlemeler iliĢkin olarak;
MADDE 19- SUT’un (20.3.7) numaralı maddesinin dördüncü
fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“(
MADDE 39- SUT’un “Hasta Katılım Payından Muaf Ġlaçlar
Listesi” nin (EK-2)
a) “4.8.Hiperkolesterolemi*, hiperlipidemi*” iĢaretli maddesi
aĢağıda belirtildiği Ģekilde yeniden düzenlenmiĢtir.
“4.8. Hiperkolesterolemi, hiperlipidemi
   4.8.1. Fibrik asit türevleri*
   4.8.2. Niasin*
   4.8.3. Reçineler (Kolestramin) *
   4.8.4. Statinler*
   4.8.5. Ezetimib*”
b) (7.5.2) numaralı maddesinde yer alan “Senil ve
postmenopozal osteoporoz haricinde” ibaresi çıkarılmıĢtır.
Maddenin baĢlığı “Juvenil Osteoporoz, kronik steroid
kullanımına bağlı oluĢan osteoporoz, paget hastalığı,
osteogenezis imperfekta, osteokondrodisplazi, sudek atrofisi;”
Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
c) (12.3) ve (12.3.1) numaralı maddeler listeden çıkarılmıĢtır.
d) (15.4) numaralı madde baĢlığı; “Barsak operasyonundan
dolayı oluĢan malabsorbsiyonlar ve malnütrisyonlar. Ġlk iki
yaĢta inek sütü alerjisi. DoğuĢtan metabolik ve kalıtsal
hastalıklar” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 40- SUT’un “Sistemik Antimikrobik ve Diğer
Ġlaçların Reçeteleme Kuralları Listesi” nin (EK-2/A) 120 ve
121 sıra numaralarında yapılan değiĢiklik aĢağıdaki tabloda
belirtilmiĢtir.


    Lamivudin 100 Madde      12.7.13.
  120
    mg      esaslarına uygun olarak
           Madde      12.7.13.
  121 Ribavirin
           esaslarına uygun olarak
MADDE 41- SUT’un “Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı
Halinde Bedelleri Ödenecek Ġlaçlar Listesi” nin (EK-2/B ) 4.
maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“4. Aztreonam, Vankomisin, Ġmipenem, Meropenem,
Linezolid, Ertapenem (EK-2/A’ya göre)”
MADDE 42- SUT’un “Ayakta Tedavide Sağlık Raporu
(Uzman Hekim Raporu / Sağlık Kurulu Raporu) Ġle
Verilebilecek Ġlaçlar Listesi” (EK-2/C ) bu Tebliğ eki (1)
numaralı listede belirtildiği Ģekilde yeniden düzenlenmiĢtir.
Hükmüne yer verilmiĢtir.

 Tebliğin yürürlük tarihine iliĢkin olarak ;
MADDE 56- Bu Tebliğin;
(7) numaralı maddesinin (d) bendi hükmü 01/10/2008,
Diğer hükümleri 01 Ocak 2009 tarihinde,
 yürürlüğe girer.
Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanı
yürütür. Hükmüne yer verilmiĢtir
NOT: .Tebliğin 7/d maddesi AĢı ve serum temini uygulaması
ile ilgili olup bu madde 01 EKĠM 2008 tarihinde uygulamaya
girecektir.( GERĠYE DÖNÜK UYGULAMA ) Diğer
hükümler ise 01 OCAK 2009 tarihinden itibaren geçerlidir.
31 Aralık 2008 Gün ve 27097 / 7. Mükerrer Resmi Gazete ile;

Söz konusu dört tebliğde yer alan hükümler, ana başlıklar halinde aşağıdaki şekilde
özetlenmiştir;

• 01 Ocak 2009 tarihinden itibaren Kamu personeli ve ailelerinden de muayene katılım
payı alınacağı ve katılım paylarının hak sahiplerinin çalıştıkları kurum tarafından
maaşlarından tahsil edileceği,

• Yeşil kart sahiplerinden de muayene ücreti alınacağı ve bu ücretin eczanelerde tahsil
edileceği, daha sonra eczacılar tarafından ilgili kuruma verilecek java çıktılarına
istinaden bu tutarların eczacıların alacaklarından mahsup edileceği,

• Muayene ücretleri için kasa fişi veya fatura düzenlenmesinin talep edilemeyeceği,

• Sevk zinciri işleminin, Aile Hekimliğine geçilen illerden sadece
Bayburt,İsparta,Gümüşhane, Denizlı illerinde uygulanacağı, aile hekimliği uygulamasına
geçilen diğer illerde ise, sevk zincirinin 01 Temmuz 2009 da başlayacağı,

• Reçeteler de teşhisi yazılı olan ilaç veya ilaçlar dışındaki ilaçlar, eğer bu ilaçların yan
etkilerini önlemeye yönelik veya reçete yazılı teşhisi desteklemek için ise, bu ilaçlar için
ayrıca teşhise gerek olmadığı,

• 2008 yılı SUT’a uygun olmayan, yani ICD 10 kodu ve/veya etken maddesi yazılı
olmayan raporların 01 Ocak 2009 dan sonra geçersiz olacağı, ancak, “Süresiz
Raporların” 15 HAZİRAN 2009 tarihine kadar geçerli olacağı, ayrıca, eski raporlardaki
eksikliklerin uygun şekilde tamamlanması durumunda, bu raporların da kullanım
sürelerinin sonuna kadar geçerli olacakları,

• Osteoporoz ilaçlarının; Senil osteoporoz, postmenopozal ve cerrahi menapoza bağlı
osteoporozda ile Senil, postmenopozal ve cerrahi menapoza bağlı osteopeni tanısı
içeren raporlar ile ödeneceği ve bu ilaçları uzman hekimlerin yazabileceği

• Sağlık raporlarına “Aslı Gibidir “ onayının eczanelerde de yapılabileceği,

• Aynı dozda bir veya birden fazla formu olan ilaçların/ eşdeğer ilaçların 30 günlük
tedavi dozunu geçen ambalaj formları için sağlık raporu düzenlenmesin zorunlu olduğu,

• Lipid düşürücü ilaçlar için düzenlenmiş rapor üzerinde, tetkik sonucunun yazılı
olmasının da kabul göreceği, raporda tetkik sonucu yazılı değil ise tetkik eklenmesinin
gerektiği,

• Lipid düşürücü ilaçların, DM vb hastalıklar için daha küçük LDL veya Trigliserit
sonuçlarıyla verilebilmesi için, bu hastalıklar için düzenlenmiş raporların da reçeteye EK
lenmesinin gerektiği ( eskiden belge de kabul ediliyordu),

• Tetkik sonuçlarının cihaz çıktısı şeklinde olması şart olup, el yazısı ile yazılan
sonuçların dikkate alınmayacağı,

• Eritropoietin ve darbepoietin preparatlarının sadece kronik böbrek yetmezliği ile ilişkili
anemi ve myelodisplastik sendrom endikasyonlarında karşılanacağı, diğer
endikasyonlarda Kurumca karşılanmayacağı,

• Enjektabl allerji aşı endikasyonlarında İnhalen alerjen duyarlılığı olduğu cilt testleri
ve/veya spesifik Ig E ölçümü ile gösterilmiş, en fazla 2 farklı grup inhalen allerjene karşı
duyarlığı olan, en az 3 ay süre ile uygulanan medikal tedavi ile hastalığın kontrol altına
alınamadığının raporda belirtilmesi kaydı getirilmiş ve venom allerjisi çıkarılmış olup bu
maddenin geriye dönük olarak, 01 Ekim 2008 tarihinden itibaren uygulanacağı
belirtilmiştir.
Tebliğ hükümlerinin değerlendirmeleri ve SUT'da yapılan değişiklikler ektedir.

								
To top