Slide anemi by mikesanye

VIEWS: 114 PAGES: 32

									ÜLKEMĠZDE SITMANIN
   DURUMU

TANI VE SAĞALTIMDA
   YENĠLĠKLER

 Dr.Oğuz Reşat Sipahi
              SITMA
• Sıtma etken Plazmodium türüne göre
 değişen ve belirli aralıklarla gelen ateş
 nöbetleri, sekonder anemi ve splenomegali
 ile karakterize, başlangıçta akut seyirli,
 fakat sonradan kronikleşen ve kronik
 dönemde yinelemeler gösteren bir
 hastalıktır.


     Başlıca Bakteriyel Paraziter ve Mikotik Enfeksiyon Hastalıkları, Demir Serter, 2000, s:412
      EPĠDEMĠYOLOJĠ
• Anofeller genellikle yüksekliği 2000 metrenin
 altında olan, ısının 15°C’nin altına düşmediği
 ve sivrisineklerin barınıp-çoğalmaları için
 elverişli sulak yerlerin bulunduğu iklim
 koşullarında bulunurlar.
• 45° kuzey - 40° güney enlemleri arası
• DSÖ verilerine göre 250 - 400 milyon sıtma
 olgusu saptanmakta, 1 - 4 milyon kişi
 sıtmadan ölmektedir.

      Başlıca Bakteriyel Paraziter ve Mikotik Enfeksiyon Hastalıkları, Demir Serter, 2000, s:412
Lancet Inf. Dis. 2:209, 2002
  Ġl   1997  1998  1999     2000      2001
Ġzmir    171   118  180      70       20
Manisa   198   344   913      104       25
Aydın    99   150   41      41       41
Balıkesir  19   7    12       5       0
Muğla    66   33   10       5       0
Denizli   13   41   7       3       4
Türkiye   35456  36842  20963    11432     10812
Toplamı


                  Sıtma Savaş Kurumu verileri, 2001
SITMA OLGULARININ PARAZĠT CĠNSĠNE
   GÖRE DAĞILIMI (1995-1999)
   Tür    1995  1996  1997     1998     1999

P.vivax    82076  60863  35443    36824 20950

P.falciparum  13   20   10      14     13

P.malaria    0    0    0       2      0

P.ovale     0    0    0       0      0

Karışık     7    1    3       2      0

                   Sıtma Savaş Kurumu verileri, 1999
   SITMA OLGULARIMIZIN RETROSPEKTĠF
       DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
• 45 hasta, 20’si kadın, 25’i erkek
• 24 hastada endemik bölgeye seyahat
• 44 hastada periferik kandan, 1 hastada kemik iliğinden
• 39 hasta P.vivax, 6 hasta P.falciparum
• Ateş(%100), titreme (%84,4), bulantı-kusma (%46,6),
 başağrısı (%31,1), karın ağrısı (%15,5), bilinç değişikliği
 (%6,6)
• Dalakta büyüme (%84,4), karaciğerde büyüme (%64,4),
 sarılık (%11,1), herpes labialis (%8,8), peteşi(%4,4)
• Ġki hastada pansitopeni, bir hastada burun kanaması
• Bir hasta septik şoktan kaybedilmiş.
                      Göksel S ve arkadaşları, CMI, 7:345, 2001
    Evre      Paraziter protein          Hücresel protein

Sporozoitlerin     Sirkumsporozoit          Heparansülfat
hepatositlere girişi  protein              içeren
                             proteoglikanlar,
                             LDL-r
P.vivax eritrosite   Pv 135               Duffy faktör
giriş
P.falciparum      Eritrosit bağlayıcı        Glikoforin A
eritrosite giriş    antijen (EBA)175
P.falciparum ile    PfEMP 1              Kompleman
enfekte hücrelerin                    reseptörü 1
rozetleşmesi
P.falciparum ile    PfEMP 1              Trombospondin,
enfekte hücrelerin                    CD 36, ICAM-1,
diğer hücrelere                      VCAM-1, ELAM-1,
yapışması                         E-selectin
               Principles and Practice of Infectious Diseaases, Mandell, 2001, 2817
        PATOGENEZ
• Duffy a ve b determinanları içermeyen kişiler
 Plasmodium vivax enfeksiyonlarına
 dirençlidir.
• P.vivax ve P. ovale türleri genç eritrositleri, P.
 malaria yaşlı eritrositleri, P.falciparum ise her
 yaştan eritrositleri enfekte eder.
• P. vivax’ın yüzeyinde bulunan RBP
 (retikülosit bağlayıcı protein) bu parazitin
 genç eritrositleri enfekte etmesini
 sağlamaktadır.


      Başlıca Bakteriyel Paraziter ve Mikotik Enfeksiyon Hastalıkları, Demir Serter, 2000, s:412
     ÜREME ÖZELLĠKLERĠ
  Tür     Eşeyli üreme Preeritrositer  Eşeysiz
        süresi (27°C de  dönem   üreme süresi
         sivrisinek)  (insanda)   (insanda)
P.vivax      8-9 gün    8 gün     48 saat

P.malariae    15-20 gün             15-16 gün             72 saat

P.falciparum    9-10 gün              5-7 gün           36-48 saat

P.ovale       14 gün               9 gün             48 saat

        Başlıca Bakteriyel Paraziter ve Mikotik Enfeksiyon Hastalıkları, Demir Serter, 2000, s:412
    BELĠRTĠLER-BULGULAR
•  Ateş                   • Anemi
•  Sıtma nöbeti               • Poikilositoz
•  Uçuk                   • Anizositoz
•  Dalakta ve karaciğerde          • Nöbet esnasında
  büyüme                   lökositoz, nöbet
•  Sarılık                  aralarında lökopeni
•  Ürtiker                 • Transaminazlarda
•  Peteşiyal döküntüler            yükselme
•  Skleral ikter
•  Retinal vazospazm


        Başlıca Bakteriyel Paraziter ve Mikotik Enfeksiyon Hastalıkları, Demir Serter, 2000, s:412
     KOMPLĠKASYONLAR
• Derin anemi, karasu humması, dalakta yırtılma
• P.falciparum olgularında
 – Akut böbrek yetmezliği
 – Malabsorbsiyon
 – Enterokolit
 – Serebral malarya
 – Akciğer ödemi
• P.malaria olgularında
 – Ödem-oligüri-proteinüri-silendirüri,
   hipoproteinemi, üre ve kreatinin değerlerinde
   yükselme, daha çok sekonder gelişen
   nefrotik sendrom.

       Başlıca Bakteriyel Paraziter ve Mikotik Enfeksiyon Hastalıkları, Demir Serter, 2000, s:412
          TANI
• Kalın-ince yayma
• P.falciparum için
 – histidinden zengin antijene yönelik ELISA
 – türe özel laktat dehidrojenaz enziminin
  aranması
 – DNA ya da RNA hibridizasyonu.
          Principles and Practice of Infectious Diseaases, Mandell, 2001, 2817
P.falciparum
P.vivax
P.ovale
P.malaria
   P. vivax ve P.ovale’nin
 Ülkemizdeki Standart Sağaltımı

• Klorokin sülfat başlangıçta 1 g=4 tb (600
 mg baz), 6 saat sonra 0,5 g=2 tb, 24. saat,
 48. saat, 7. ve 14. günlerde 0,5 g
• Primakin sülfat sağaltımın 4. gününden
 itibaren 14 gün süre ile günde 26,3 mg
 (15 mg baz)=2 tb


     Başlıca Bakteriyel Paraziter ve Mikotik Enfeksiyon Hastalıkları, Demir Serter, 2000, s:412
     ANTĠMALARYELLER
•  Artemisininler    • Proguanil-
•  Atoquavone       klorproguanil
•  Benflumetol     • Primetamin
•  Klorokin-amodiakin   kombinasyonları
•  Halofantrin     • Pironaridin
•  Meflokin       • Kinin
•  Primakin-tafenokin
                Lancet Inf. Dis., 1: 242, 2001
  ĠLAÇ    Kullanıma  Direnç   Fark
        giriş   gelişimi
  Kinin    1632    1910    278

 Klorokin    1945    1957     12

 Proguanil   1948    1949      1

Primetamin-   1967    1967      0
sülfadoksin
 Meflokin   1977    1982      5

 Atovakon    1996    1996      0

                Lancet Inf. Dis. 2:209, 2002
Lancet Inf. Dis. 2:209, 2002
         KLOROKĠN
• Ferriprotoporfirin IX’e bağlanıp, polimerizasyonu
 engelleyerek hemozoin oluşumunu önler*
• Klorokine duyarlılık**
  – S: iyileşme
  – RI:Paraziteminin kaybolup - 28 gün içinde tekrar
   ortaya çıkması
  – RII:Parazitemide tamamen yokolmadan, azalma
  – RIII:Parazitemide değişiklik yok.
• Direnç mekanizması **
  – P.falciparum’da ilacı dışarı atan pompalar
   vasıtasıyla,
  – P.vivax (?)
                                *Lancet Inf. Dis., 1: 242, 2001
           *Principles and Practice of Infectious Diseaases, Mandell, 2001, 2817
KLOROKĠNE DĠRENÇLĠ P.falciparum TEDAVĠSĠ
• Kinin 650 mg x 3 (7gün)
   +
   • doksisiklin 100 mg x 2 (7gün)
   • veya primetamin (25 mg) / sülfadoksin (500 mg)
    x 3 (son gün)
   • veya klindamisin 900 mg x 3 (5 gün)
• 1250 mg meflokin
• Halofantrin 500 mg 6 saat ara ile 3 doz (1 hafta sonra
 tekrar)
• Atovakon 1000 mgx1+proguanil 400 mgx1 (3gün)
• Atovakon 1000 mgx1+doksisiklinl 100 mgx2 (3gün)
• Artesuanat 4 mg/kg/gün+meflokin 1250 mg (750 mg,
 12 s ardından 500 mg)

           Principles and Practice of Infectious Diseaases, Mandell, 2001, 2817
 AĞIR P.falciparum SITMASINDA
    TEDAVĠ ESASLARI
• Yerel direnç durumuna uygun ilaç
• Doz hastanın kesin ağırlığına göre
 ayarlanmalıdır - gerekirse hergün ölçülmelidir
• İlaç parenteral başlanmalıdır - durumu düzelirse
 orale geçilebilir
• Klinik yanıt - günlük yayma ile parazitemi izlemi -
 hemogram - kan şekeri - tansiyon - ateş - nabız
 takibi
• Destek tedavisi - beslenme - hemoglobin - renal
 fonksiyon idamesi

                   Lancet Inf. Dis. 1:242, 2001
KLOROKĠNE DĠRENÇLĠ P.falciparum TEDAVĠSĠ

• Kinidin glukonat 10 mgtuz/kg (yükleme dozu
 maksimum 600 mg) SF içinde 2 saatte gidecek
 şekilde, ardından hasta oral alabilene dek
 0,02 mg/kg/dk
• Kinin dihidroklorit 20 mg tuz/kg (%5’lik dekstroz
 içinde 4 saatte), ardından günde 3 defa 10
 mg/kg (4 saatte gidecek şekilde-günlük doz
 maksimum 1800 mg)
• Artemeter 3,2 mg/kg IM yükleme dozu +1,6
 mg/kg/gün IM (3gün)

           Principles and Practice of Infectious Diseaases, Mandell, 2001, 2817
       Amodiakin     Amodiakin
      (10 mg/kg/gün    + placebo
 Ülke    3gün süre ile)  (3gün süre ile)   p değeri
       +artesunate
       (4 mg/kg/gün
      - 3 gün süre ile)
Kenya   123/180 (68%)    75/183 (41%)   (%95 GA[17·5–
                         37·2],
                         p<0·0001)
Senegal  130/159 (82%)    123/156(79%)   (%95 GA [-5·9-
                         11·7], p=0·5)

Gabon   80/94 (85%)     70/98 (71%)    ((%95 GA [2·2–
                         25·2], p=0·02)                          Lancet, 2002; 359: 1365–72
• Dirençli P.falciparum olgularında arteneter ile
 kinini karşılaştıran 2000 olguluk meta analiz:
 – ölüm oranı-koma düzelme süresi-ateşin düzelme
  süresi-nörolojik sekel oluşumunda p>0.05
 – ölüm ya da sekelde artemeter lehine p<0.05
                  Lancet Inf. Dis. 1:242, 2001


• Klorokine dirençli P.falciparumun endemik
 olduğu bir bölgede 1991-2000 arasında 169
 hasta:
 8 mg/kg/gün halofantrin 3 gün
 24. saatte %65, 72. saate %99 başarı .
                       CM I, 7:345, 2001
         KORUNMA
•  Uygun dozda-uygun sürede-düzenli tedavi
•  Riskli bölgelere seyahat edenlere profilaksi
•  Ulaşılabilir tedavi
•  Permetrinli cibinlik-topikal solüsyonlar
•  Aşı?
  – Işınlanmış sporozoitlerle 9 ay korunma
  – Suşa-türe ve evreye bağlı
  – Uygun epitopların bulunsa bile epitopun
   korunması, HLA problemi, uygun taşıyıcı sorunu
  – SP166 (MSP-1+2 eritrosite bağlayıcı
   protein+sirkumsporozoit proteini (Faz 3)
                    Lancet:350:1696-1701, 1997
        SITMA KEMOPROFĠLAKSĠSĠ
     Tür          Ġlaç                   Dozu
P.vivax, P.ovale, P.  Klorokin              300 mg baz (500 mg
malaria, klorokine                    klorokin fosfat)
duyarlı P.                        PO/hafta
falciparum
Klorokine dirençli P. Meflokin               250 mg PO/hafta
falciparum
            veya doksisiklin          PO 100 mg/gün

            veya Primakin           0,5 mg/kg/gün

            veya                300 mg baz (500 mg
            Klorokin+proguanil         klorokin fosfat)
                             PO/hafta+ 200 mg
                             proguanil
               Principles and Practice of Infectious Diseaases, Mandell, 2001, 2817

								
To top