Salazopyrin og Salazopyrin EN Pharmacia Upjohn anemi by mikesanye

VIEWS: 21 PAGES: 6

									1.LEGEMIDLETS NAVN

Salazopyrin EN 500 mg enterotabletter


2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Sulfasalazin 500 mg
For hjelpestoffer, se pkt. 6.1


3. LEGEMIDDELFORM

Enterotabletter.


4. KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1 Indikasjoner
Alvorlige former for reumatoid artritt hvor man ikke kommer til målet med
antiinflammatorisk behandling. Ulcerøs kolitt. Morbus Crohn. Pyoderma
gangrenosum.

4.2 Dosering og administrasjonsmåte
Dosen bør tilpasses individuelt avhengig av pasientens toleranse og
behandlingsrespons. Pasienter som ikke tidligere er behandlet med Salazopyrin EN
anbefales å øke dosen gradvis i løpet av de første 4 ukene. Tablettene bør svelges
hele, ikke knuses eller deles.
Voksne: Normaldose: 4-6 tabletter fordelt på 2-4 ganger pr. dag.
Barn: 40-60 mg pr. kg pr. døgn, fordelt på 3-6 doser. Etter ca. 3 uker reduseres dosen
gradvis etter tilstanden til den vedlikeholdsdose som holder pasienten fri for besvær,
som regel 3-4 tabletter daglig. Behandlingen med denne dose kan etter oppnådd
remisjon fortsette i flere år så sant ingen bivirkninger opptrer.

Aktiv rheumatoid artritt:
Voksne:
Normal dose: 2 enterotabletter 2-3 ganger daglig. Dosen bør økes over de første 4
ukene som beskrevet i doseringsplanen nedenfor.

          Uke 1   Uke 2    Uke 3    Uke 4 og videre
    Morgen   -     1 tablett  1 tablett  2 tabletter
    Kveld   1 tablett 1 tablett  2 tabletter 2 tabletter

Barn: Sulfazalazinbehandling hos barn med juvenil reumatoid artritt kan gi
symptomer som likner serumsykdom, og anbefales ikke.
Dersom pasienten ikke har respondert tilfredsstillende på behandlingen innen 2-3
måneder, kan dagsdosen økes til 3 g. Erfaringer har vist at en klinisk effekt vanligvis
inntrer i løpet av 1-2 måneders behandling. Samtidig behandling med analgetika
og/eller antiinflammatoriske midler kan anbefales, i det minste inntil modifiserende
effekt på sykdommen er tydelig. Salazopyrin EN har vist seg å ha god effekt og
tolereres godt ved langtidsbehandling.

4.3 Kontraindikasjoner
Overømfintlighet overfor sulfonamider eller salisylater. Akutt intermittent porfyri.                        1
4.4 Advarsler og forsiktighetsregler
Kontroll av blodbildet (herunder differensialtelling) og leverfunksjonen anbefales før
behandlingen og deretter hver annen uke i de tre første månedene av behandlingen. I
de neste tre månedene bør undersøkelsene gjøres hver fjerde uke. Etter dette bør
blodbildet og leverfunksjonen undersøkes hver tredje måned.
Regelmessig kontroll av nyrefunksjonen anbefales før og under behandlingen.
Preparatet må gis med forsiktighet til pasienter med nedsatt nyre- eller leverfunksjon
og til pasienter med alvorlig allergi eller astma. Sulfasalazin skal ikke gis til pasienter
med blodsykdommer med mindre fordelen oppveier ulempen. Kliniske symptomer
som sår hals, feber, blekhet, purpura eller gulsott under behandlingen kan indikere
myelosuppresjon, hemolyse eller hepatotoksisitet. Behandlingen bør avsluttes i
påvente av resultater fra blodprøver. Pasienter med mangel på glukose-6-fosfat-
dehydrogenase (G-6-PD) må kontrolleres ofte med hensyn til risiko for hemolytisk
anemi.
Folsyremangel kan oppstå ved behandling med Salazopyrin EN (se 4.5). Endringer av
blodbildet (f.eks. makrocytose og pancytopeni) som skyldes folsyremangel kan
normaliseres ved administrering av folsyre eller folinat (leucovorin).
Hvis alvorlige toksiske eller overømfintlighetsreaksjoner inntreffer, må preparatet
seponeres øyeblikkelig.
 Siden sulfasalazin-behandling kan medføre krystalluri og dannelse av nyrestener må
tilstrekkelig væskeinntak opprettholdes. Oligospermi og infertilitet forekommer hos
menn som behandles med sulfasalazin. Dette reverseres innen 2-3 måneder etter
avsluttet behandling.

4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon
Redusert absorpsjon av digoksin har vært rapportert ved bruk sammen med
sulfasalazin. Folsyremangel kan oppstå ettersom sulfasalazin hemmer opptaket av
folsyre. Sulfasalazin hemmer tiopurin metyltransferase (TPMT), og samtidig
administrasjon av sulfasalazin med thiopurin 6-mercaptopurin, eller dens prodrug
azatioprin, er rapportert å kunne gi benmargsdepresjon og leukopeni. Samtidig bruk
av sulfasalazin og metotrexat hos pasienter med reumatoid artritt endret ikke de
farmakokinetiske parametrene for legemiddelet. En økt insidens av gastrointestinale
bivirkninger, særlig kvalme, er likevel rapportert.

4.6 Graviditet og amming
Graviditet: Publiserte studier indikerer ingen teratogene effekter av sulfasalazin.
Dyrestudier indikerer ingen skadelige effekter på foster. Oral sulfasalazin hemmer
absorbsjon og metabolisme av folsyre og kan medføre folsyremangel. Skadelige
effekter på svangerskapsforløpet eller fosteret kan derfor ikke helt utelukkes. Oral
sulfasalazin skal ikke brukes under graviditet, hvis ikke den terapeutiske nytten for
moren oppveier den potensielle risikoen for fosteret.
Amming: Sulfasalazin går over i morsmelk, og preparatet skal ikke brukes ved
amming av premature eller når det foreligger neonatal ikterus.

4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner
Preparatet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

4.8 Bivirkninger
Noen bivirkninger er doseavhengige og symptomene kan ofte lindres ved å senke dosen. Ca.
75% av de uønskede effektene inntreffer i løpet av de første tre månedene av behandlingen og
over 90% kommer i løpet av de første 6 månedene.
Svært vanlige  1/10 ( 10%), Vanlige  1/100 og  1/10 ( 1% og <10%), Mindre vanlige 
1/1000 og  1/100 ( 0.1% og < 1%), Sjeldne  1/10,000 og  1/1000 ( 0.01% og < 0.1%),
Svært sjeldne  1/10,000 (< 0.01%)                         2
 MedDRA Organ Klasse       Frekvens           Bivirkning
Infeksiøse og parasitære   Sjeldne     Aseptisk meningitt, pseudomembranøs kolitt
sykdommer
Sykdommer i blod og      Vanlige     Leukopeni
lymfatiske organer      Mindre vanlige  Trombocytopeni
               Sjeldne     Agranulocytose (innen 3 måneder etter
                        behandlingsstart), aplastisk anemi, hemolytisk
                        anemi, makrocytose, megaloblast anemi,
                        pancytopeni
Forstyrrelser i        Sjeldne     Serum sykdom
immunsystemet system
Stoffskifte og        Vanlige     Nedsatt appetitt
ernæringsbetingede
sykdommer
Psykiatriske lidelser     Mindre vanlige  Depresjon
disorders
Nevrologiske sykdommer    Vanlige     Svimmelhet, hodepine, smaksforstyrrelser
               Sjeldne     Encefalopati, perifer neuropati, lukt
                        forstyrrelser
Sykdommer i øre- og      Vanlige     Tinnitus
labyrint
Hjertesykdommer        Sjeldne     Cyanose, perikarditt
Sykdommer i          Vanlige     Hoste
respirasjonsorganer, thorax  Mindre vanlige  Dyspne
og mediastinum,        Sjeldne     Eosinofil infiltrasjon, fibrøs alveolitt
Gastrointestinale       Svært vanlige  Magekatarr, kvalme
sykdommer           Vanlige     Magesmerte
               Sjeldne     Forverret ulcerøs kolitt, pankreatitt
Sykdommer i lever og     Sjeldne     Hepatitt
galleveier
Hud-og            Vanlige     Kløe
underhudssykdommer      Mindre vanlige  Alopeci, ansiktsødemer, urtikaria
               Sjeldne     Epidermal nekrolyse (Lyell’s syndrom),
                        erytem, eksantem, eksfoliativ dermatitt, lichen
                        planus, fotosensitivitet, Stevens-Johnson
                        syndrom, toksisk pustuloderma, gulfarging av
                        hud-og kroppsvæsker
Sykdommer i muskler,     Vanlige     Artralgi
bindevev og skjelett     Sjeldne     Sjøgren’s syndrom, systemisk lupus
                        erythematosus

Sykdommer i nyre og      Vanlige     Proteinuri
urinveier           Sjeldne     Krystalluri (se 4.4 Advarsler og
                        forsiktighetsregler), hematuri, interstitiell
                        nefritt, nefrotisk syndrom
Lidelser I kjønnsorganer og  Vanlige     Reversibel oligospermi med mulig infertilitet
brystsykdommer                 (se 4.4 Advarsler og forsiktighetsregler)
Generelle lidelser og     Vanlige     Feber
reaksjoner på
administrasjonsstedet
Undersøkelser         Mindre vanlige  Forhøyelse av leverenzymene
               Sjeldne     Induksjon av autoantistoffer


                     3
4.9 Overdosering
Symptomer: Ligner symptomene fra andre sulfonamider. De mest sannsynlige
symptomene er kvalme og oppkast. Det er lite sannsynlig at en overdose med
sulfasalazin vil forårsake alvorlig forgiftning, bortsett fra i tilfeller med nedsatt
nyrefunksjon.
Behandling: Tømming av mageinnholdet på et tidlig stadium, store mengder i.v.
væske for å opprettholde høy diurese, alkalinisering ved bruk av natriumbikarbonat
i.v. Risikoen for oliguri og anuri bør tas i betraktning. Dialyse dersom anuri oppstår. I
tilfelle methemoglobinami (cyanose), metylen blå 1-2 mg/kg kroppsvekt langsomt
i.v. Ellers symptomatologisk behandling. Muligens utskiftingstransfusjon dersom det
foreligger alvorlig sulfahemoglobinami.


5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiske egenskaper

ATC-kode: A07E C01. Sulfasalazin spaltes ved bakteriell aktivitet i kolon i
azoforbindelsen slik at det danner to prinsipale metabolitter, sulfapyridin og
mesalazin (5-aminosalisylsyre). Det er vanskelig å oppgi den kliniske relevansen til
de ulike aktiviteter fra sulfasalazin, sulfapyridin og mesalazin.

5.2 Farmakokinetiske egenskaper
Absorpsjon: Det blir bare absorbert en liten mengde av den sulfasalazin som inntas.
Sulfapyridin blir absorbert i kolon. Mesalazin holder seg stort sett i tykktarmen, men
om lag 20% av mezalazinen blir absorbert.
Metabolisme: Størsteparten av sufasalzin når uomdannet tykktarmen, der det spaltes
ved bakteriell aktivitet i azoforbindelsen til sulfapyridin og mesalazin.
Eliminasjon: Sulfapyridin blir utskilt via nyrene, uomdannet eller etter hepatisk
metabolisme. Mesazalin blir utskilt gjennom feces, men noe blir utskilt i acetylert
form via urinen.
Sulfasalazin
Absorpsjon: Ca. 20% i tynntarmen.
Fordeling: Maksimal serumkonsentrasjon oppnås etter 3-6 timer. Proteinbindingen
når opp i 99%. Det er betydelige individuelle forskjeller når det gjelder
serumkonsentrasjon. Tendensen mot akkumulasjon er moderat: 24 timer etter en
enkelt dose sulfasalazin er serumkonsentrasjonen ubetydelig.
Eliminasjon: Utskilt via den enterohepatiske sirkulasjon til ca. 5% systemisk
tilgjengelighet. Noen få prosent av dosen utskilles gjennom urinen.
Sulfapyridin
Absorpsjon: Sulfapyridin absorberes raskt.
Fordeling: Ikke-acetylert sulfapyridin blir delvis bundet til serumproteiner og når
maksimal serumkonsentrasjon etter 12 timer. Steady state i plasma nås i løpet av 5
dager, og tre dager etter seponering av medikamentet er serumkonsentrasjonen nede i
null. Pasienter med langsom acetylering har høyere serumnivåer og løper en øket
risiko for gastrointestinale bivirkninger, men ikke for andre bivirkninger.
Metabolisme: Blir delvis metabolisert i leveren til acetylsulfapyridin.
Eliminasjon: Utskilles hovedsakelig i form av acetylsulfapyridin gjennom urinen
Mesalazin
Absorpsjon: Mesalazin absorberes i mindre grad.
Fordeling: Serumkonsentrasjon på omlag 1 microgram/ml.
Eliminasjon: 20% av dosen utskilles, hovedsakelig i form av inaktiv acetyl-5-
aminosalisylsyre, i urinen. Størsteparten, 80%, blir i kolon og utskilles som mesalazin
og acetyl-5-amino-salisylsyre via feces.


                        4
5.3 Prekliniske sikkerhetsdata
Ingen opplysninger av sikkerhetsmessig betydning.


6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer
Maisstivelse
Celluloseacetatftalat
Polyvidon
Magnesiumstearat
Propylenglykol
Kolloidal silika
Talkum
Makrogol 20.000
Karnauba-voks
Selvemulgerende glyserol-monostearat
Hvitt voks

6.2 Uforlikeligheter
Ingen kjente.

6.3 Holdbarhet
5 år.

6.4 Oppbevaringsbetingelser
Ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

6.5 Emballasje (type og innhold)
En hvit firkantet boks av polyetylen (HDPE), forseglet med en gul skrukork av
polypropen.

6.6 Instruksjoner vedrørende bruk og håndtering
Skrukorken beskrevet under punkt 6.5 er spesielt utformet for pasienter med
reumatoid artritt. Pakningen er lett å åpne med f.eks. en blyant når hånden har liten
gripestyrke.


7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pfizer
Lysaker
Norge


8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

5162


9. MT-DATO FOR FØRSTE GANG/SISTE FORNYELSE

10. juli 1967 /14. februar 2004                        5
10. OPPDATERINGSDATO

2004-12-07
            6

								
To top