Docstoc

PER FER K YAYMA RNEKLER anemi

Document Sample
PER FER K YAYMA RNEKLER anemi Powered By Docstoc
					PERİFERİK YAYMA
  ÖRNEKLERİ
Prof Dr. Zeynep Karakaş
Normal periferik yayma
Normal kan sayımı
Normal lenfosit ve PNL
Normal monosit
Eosinofil
Bazofil
Rulo formasyonu
Hipokrom,mikrositer eritrositler, anizositoz, poikulositoz
Hipokrom, mikrositer eritrositler: Demir eksikliği
          anemisi
Hipokrom, mikrositer anemi: Demir eksikliği
        anemisi
Talasemi taşıyıcısı
Talasemi major
Hipersegmente nötrofil: Megaloblastik anemi
Megaloblastik anemi: Hipersegmente nötrofil,
        makroovalosit
Makrositik anemi
Şistositler:MAHA
MAHA: Kan sayımı
Howell-Jolly cisimciği
Herediter sferositoz
Sferositoz
Bazofilik noktalanma
Atipik lenfositler
Hb SC: Target hücreleri
Kemik iliği/Aplastik anemi
LÖSEMĠ/KEMĠK ĠLĠĞĠ
ALL/yayma
AML/Myeloblast
KML/TKS
KML/yayma
KML/myelosit, metamiyelosit
KML/Philadelphia kromozomu (t (9;22))

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:700
posted:1/15/2011
language:Turkish
pages:36