Docstoc

Oktay SARI ANEM L HASTANIN DE ERLEND R LMES anemi

Document Sample
Oktay SARI ANEM L HASTANIN DE ERLEND R LMES anemi Powered By Docstoc
					 ANEMĠLĠ HASTANIN
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ


  Dr. Oktay SARI
 GATA Aile Hekimliği AD.
         TANIM

Hb değerinin;
Erkeklerde   13.5 gr/dL
Kadınlarda   12 gr/dL
Hamilelerde   11 gr/dL
Çocuklarda   11 gr/dL
Anemi,asla bir hastalık
tanısı değildir,
bir BULGUDUR
     GENEL SEMPTOMLAR
 SĠSTEMĠK :En sık Halsizlik ve yorgunluk
       ĠĢtahsızlık
       Sebebi bilinmeyen AteĢ

 KVS    : Efor dispnesi ,AP
       Çarpıntı
       Hiperkinetik Kalp Yetmezliği

 CĠLT   :Tırnaklarda kırılma,Beyaz çizgiler
 NÖROLOJĠK : BA,BaĢ dönmesi
       Senkop
       Kulak çınlaması
       Uyku Bozukluğu
 GENĠTAL  : Libido azalması,Hipomenore,
 GĠS    : Dilde yanma,ağrı
       Tat almada bozukluk
       Yutma güçlüğü
       Hazımsızlık,ĠĢtahsızlık
       Pika
       GENEL BULGULAR

   AKB       :DüĢük veya normal
   NABIZ      :TaĢikardi,yüksek debili KY
   ATEġ       :Hafif yüksek
   BAġ/BOYUN :
1.  Skleralar ve mukozalar ikterik (Hemolitik Anemi)
2.  Dil ağrılı,kızarık (B12 Eksikliği)
3.  Dil Papillaları atrofik
4.  Dudak kenarlarında çatlama (cheliosis)
KVS    :  Apekste sistolik üfürüm
       Hiperkinetik KY bulguları
SOLUNUM :   Normal
GĠS    :  SM,Hipersplenizm
EKSTREMĠTE:  KaĢık tırnak (DEA)
CĠLT   :  Sarılık (Hem.Anemi)
          Sınıflandırma (Fizyolojik)
A. Eritrosit üretim bozuklukları
    1. Kemik iliği yetersizliği

        a.Aplastik anemi
        b.Pure red cell anemi
        c.Kemik iliği iĢgali
        d.Pankreatik yetersizlik+kemik iliği hipoplazisi

    2. BozulmuĢ eritropoetin üretimi

        a.Kronik böbrek hastalığı
        b.Hipotiroidizm
        c.Kronik enflamasyon
        d.Protein malnutrisyonu
        e.Anormal hemoglobinler
     Sınıflandırma (Fizyolojik)
B. Eritrosit maturasyon bozuklukluğu ve ineffektif
eritropoezis

   1.Sitoplazmik matürasyon anormallikleri
      a.Demir eksikliği
      b.Talasemik sendromlar
      c.Sideroblastik anemiler
      d.KurĢun zehirlenmesi
   2.Nükleer matürasyon anormallikleri
      a.Vit.B12 eksikliği
      b.Folik asit eksikliği
      c.Orotik asidüri
3.Primer diseritropoetik anemi
4.Eritropoetik porfiria
5.Refrakter sideroblastik anemi
  + pank.yetm + kemik iliğinde vakuolizasyon
     Sınıflandırma (Fizyolojik)
C. Hemolitik anemiler
   1.Hemoglobin defektleri
       a.Strüktürel
       b.Sentez hız kusuru
   2.Membran defektleri
   3.Metabolizma defektleri
   4.Ġmmun nedenlerle oluĢanlar
   5.Mekanik nedenlerle oluĢanlar
   6.Termal nedenlerle oluĢanlar
 7. Oksidan nedenlerle oluĢanlar
 8. Enfeksiyöz nedenlerle oluĢanlar
 9. Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri
10. Plazma lipid anormalliklerine bağlı olanlar
        SINIFLAMA (Erit. boyutuna göre)
MĠKROSĠTĠK     NORMOSĠTĠK        MAKROSĠTĠK
1.  DEA      1.  Tüm anemilerin   Megaloblastik Ki
2.  Kr.Hst.A.      erken dönemi      gösterenler
3.  Talasemi    2.  Kr.Hst.A.      1. B 12
4.  Sideroblasti  3.  Eritropoetin yet.  2. Folat eks.
   k A.      4.  Stem h. Hst.    Nonmegaloblastik
5.  KurĢun zeh.  5.  Myelofizitik A.   1. Myelodisplastik
6.  Bakır zeh.   6.  Endokrin A.      send.
7.  Pridosin    7.  Disproteinemiler  2. KC Hst.
   eks.                  3. Hipotroidi
                       4. Hemolitik A.
      GENEL YAKLAġIM
Klasik Öykü
FM
Tanı:
 – Tam kan
 – Periferik yayma
 – Retikülosit
      TAM KAN
NORMAL DEĞERLER

         ERKEK   KADIN
Hb (g/dl)     13.5-17  12-16
Hct        40-52   36-48
Eritrosit     4.5-6   4.5-5
MCV        80-100  80-100
MCH (pg)     27-34   27-34
MCHC (%)     31-37   31-37
Rtc(%)      0.5-2   0.5-2
      PERĠFERĠK YAYMA
Hipokromi:Erit. Ġçindeki soluk alan>1/3
Mikrositoz:MCV < 80
Poikilositoz:Farklı Ģekillerde erit.
Anizositoz:Farklı büyüklükte erit.
Polikromazi.Farklı boyanma (Rtc)
GözyaĢı h.:Myelofibrozis
ġistosit:ParçalanmıĢ erit.
Target h.:Talasemilerde
Ekinosit:Erit. Yüzeyinde eĢit çıkıntılar var
(KBY,Piruvat kinaz eks.)
Akantosit:Çıkıntılar eĢit değil
(Abetalipoproteinemi,Kr.KC Hst.)
Heinz body: Denatüre Hg kalıntıları
Howell Joly cisimciği: Erit. deki çek. kalıntıları
ġistosit: ParçalanmıĢ erit.
           RETĠKÜLOSĠT
Matür erit.lerin bir ön safhasındaki çek.li
erit.lerdir.

ERĠTROPOEZ:
        STEM CELL

       ERĠTROBLAST

        PROERĠTROBLAST

        NORMOBLAST


(BAZOFĠLĠK,POLĠKROMATOFĠLĠK,ORTOKROMATĠK)

       RETĠKÜLOSĠT

       ERĠTROSĠT
RETĠKÜLOSĠTOZ         RETĠKÜLOSĠTOPENĠ
1.  Hemolitik A.       1. Aplastik A.
2.  DEA ted. 7-10. günleri  2. Pirüvat kinaz eks.
3.  B 12 ve Folat ted. 3-4.  3. K. Ġliğini infiltre eden
   günleri           hst.
4.  Kanama          4. PNH geç dönem
5.  Hipersplenizm
6.  PNH erken dönem
DEMĠR EKSĠKLĠĞĠ ANEMĠSĠ
  DEMĠR EKSĠKLĠĞĠ ANEMĠSĠ

Dünyada en sık görülen anemi türü
Günlük demir ihtiyacı 10-20 mg.
Diyetle alınan demirin % 10’ u emilir
Demir duedonum 2. kısmından emilir
Akorhidri,gastrektomi,Çöliak
hst.,PİCA,lif,mısır abs.u azaltır
   DEMĠR EKSĠKLĠĞĠ ANEMĠSĠ

ETİYOLOJİ:
1. Diyetle yetersiz alım
2. Demir emilim bzk.
3. Demir ihtiyacının artması
4. Kan kaybı
5. Parazitler
     DEMĠR EKSĠKLĠĞĠ ANEMĠSĠ
   KLĠNĠK:

1.  Halsizlik,yorgunluk
2.  KaĢık tırnak
3.  Angular stomatit
4.  Atrofik rinit
5.  Glossit
6.  SM
7.  KĠBAS
8.  Papil ödemi
9.  Pseudotümör serebri
10.  Disfaji
    DEMĠR EKSĠKLĠĞĠ ANEMĠSĠ
   TANI:
1.  Serum demiri düĢük
2.  SDBK        yüksek
3.  Ferritin      düĢük
4.  Transferrin sat.  düĢük
5.  Depo demiri    negatif
6.  PERĠFERĠK YAYMA:
   Hipokrom,Mikrositoz,Anizositoz,Poikilositoz

   KESĠN TANI:
   K. Ġliği biyopsisinde depo demirinin negatif olması (Prusya
   mavisi)
    DEMĠR EKSĠKLĠĞĠ ANEMĠSĠ
   TEDAVĠ:
1.  Etiyolojik nedene göre(Kanama, Gis malinitesi vs.)
2.  Oral demir ted.
          FERRÖZ SÜLFAT 300 mg/gün
          FERRÖZ GLUKONAT (Aç)
3.  Parenteral
          DEMĠR DEKSTRAN
           PE demir ihtiyacı (15-Hg) x kğ x 3
    DEMĠR EKSĠKLĠĞĠ ANEMĠSĠ
 YAN ETKĠ:

1. GĠS irritasyonu
2. Gaita siyah renge boyanır
3. Anaflaksi
4. Lokal reaksiyon
5. AteĢ
6. Miyalji
7. Tromboflebit
    DEMĠR EKSĠKLĠĞĠ ANEMĠSĠ

   TEDAVĠYE CEVAP:
1.  Ġlk düzelen bulgu halsizlik yorgunluk
2.  Ġlk düzelen lab. Bulgusu Retikülositoz
3.  Hg’nin normale dönmesi 45-60 gün
4.  En son düzelen bulgu Ferritin(6-9 ayda)
    KRONĠK HASTALIK ANEMĠSĠ
   Hastanede yatan ht.larda en sık anemi
   Serum demirivar,mak.lardan mobilizasyonunda
   defekt
   ETĠYOLOJĠ:
    Tüm kr. Hst. (HT,DM,Astım,ASKH,KKY de yok)
   TANI:
1.  Serum demiri        düĢük
2.  SDBK            düĢük
3.  Ferritin          yüksek
4.  Transferrin sat.      Yüksek

  TEDAVĠ:
1. Altta yatan Hst. Ted.si
2. Eritropoetin
      SĠDEROBLASTĠK ANEMĠ
   Demir var ama protoporfirine bağlanmada defekt

   TANI:
1.  Serum demiri         yüksek
2.  SDBK             düĢük
3.  Ferritin           yüksek
4.  Transferrin sat.       yüksek
5.  Ring Sideroblastlar

   ETĠOLOJĠ:
1.  Genetik
2.  Ġdiopatik(Myelodisplastik send. Ġle iliĢkili)
3.  Kr. Hst.
4.  Alkol, ĠNH,Kloramfenikol
5.  KurĢun intoks.,Bakır yet.
    SĠDEROBLASTĠK ANEMĠ
KLĠNĠK:
     Anemi bulguları + SM

LAB.:
     Hg 6 gr/dl     düĢük
     Hipokrom mik. Anemi
     K.Ġliğinde Ring sideroblastlar
TED.:
     Etkin ted. Yok
     Pridoksine kısmi cevap
MEGALOBLASTĠK ANEMĠ

MCV genellikle 110 fl'nin üzerindedir.

Pansitopeni olabilir.

Eritrosit morfolojisi: makroovalositoz, belirgin bir
anizositoz ve poikilositoz, bazofilik noktalanma,
Howell-Jolly cisimcikleri, fragmentasyon

Retikülosit sayısı düĢüktür.

Hipersegmentasyon: Nötrofil parçalıların
çekirdeklerinde lob sayısı 5'in üzerindedir.
     MEGALOBLASTĠK ANEMĠ

   VĠTAMĠN B 12 EKSĠKLĠĞĠ:

1.  En çok KC de bulunur
2.  Barsak bakterilerince de sentezlenir
3.  Tükrükten ve mideden salınan R fak. ile birleĢir
4.  Mide Paryetal h. Ce salgılanan ĠF ile birleĢir
5.  Barsakta Transkobalamin adlı prot. Lerle taĢınır
6.  Vücutta KC de depo edilir
     MEGALOBLASTĠK ANEMĠ

   ETĠYOLOJĠ:

1.  Pernisiyöz anemi
2.  Alım azlığı
3.  Emilim bzk.
4.  Kr.Pank.
5.  Parazitler
6.  AĢırı bak.yel çoğalma
7.  Ġlaçlar (PAS,KolĢisin,Metformin)
     MEGALOBLASTĠK ANEMĠ
   PATOFĠZYOLOJĠ:

1.  Vit B 12 eks. De Nükleik asit sent. Bozulur
2.  RNA/DNA oranı artar ( Defektif kromatin sent)
3.  RNA nın artması çek. Ġ büyütür,stop.yı azaltır
   (NÜKLEOSTOP. DĠSOSYASYON)
4.  Çek. Büyüyünce h.de büyür (MEGALOBLASTĠK A.)
5.  KĠ de mak. Defektif h.leri yıkar
6.  Eritroblast harabiyeti (hemoliz)
7.  KĠ de erit üretimi artar, yıkımda artar (ĠNEFEKTĠF
   ERĠTROPOEZ)
  MEGALOBLASTĠK ANEMĠ


KĠ de Eritrosit aktivitesinde artıĢa
rağmen RETĠKÜLOSĠTOPENĠ
görülen tek anemi tipi
   MEGALOBLASTĠK ANEMĠ

KLĠNĠK:
     Anemi + nörolojik bulgular
     (Myelin sent bzk.)
     Dil ağrılı,kızarık (Hunter dili)
 MEGALOBLASTĠK ANEMĠ
LABARATUVAR:
   Pansitopeni (genellikle)
   MCV artmıĢ
   Rtc düĢük / normal
   Howell Jolly cisimcikleri
   Nöt.de Hipersegmentasyon
   LDH ve Ġnd. Bil. Yüksekliği
   Serum demiri artmıĢ
   Haptoglobülin düĢük
     MEGALOBLASTĠK ANEMĠ

   TANI:
1.  VĠT B 12      düĢük
2.  Serum MMA      yüksek
3.  Serum Homosistin  yüksek
4.  Schilling testi

   TEDAVĠ:
1.  B 12 (Siyanokobolamin yada Hidroksi kobolamin)
       1000 Mikrogr/hf (1 hafta)
       1000 Mikrogr/ay (Per. A. ted. Ömür boyu
     MEGALOBLASTĠK ANEMĠ
   FOLAT EKSĠKLĠĞĠ:

1.  YeĢil sebzelerde bulunur
2.  Duo. Ve Jejunumdan emilir

   ETĠYOLOJĠ:
       Diyetle alım eksikliği
   KLĠNĠK VE LAB:
       Nörolojik Bulgular hariç B 12 Eks. Ġle aynı
   TANI:
       Folik Asit düzeyi düĢüklüğü
       FĠGLU Testi
        APLASTĠK ANEMĠ
   Stem cell den hemen sonra defekt var
   Periferik kanda;
    PANSĠTOPENĠ
    KĠ HĠPOPLAZĠSĠ
    YAĞ DOKUSUNDA ARTIġ
   ETĠYOLOJĠ:
1.  Ġdiyopatik
2.  Radyasyon
3.  Benzen
4.  Hepatit C
5.  Ġlaçlar (Kloramfenikol,Fenitoin)
6.  Genetik
       APLASTĠK ANEMĠ
   KLĠNĠK:
1.  En erken semp. Kanama( PeteĢi, Ekimozlar)
2.  Anemi
3.  Enf. lara yatkınlık (daha nadir)
4.  En sık bulgu müköz memb. Solukluğu
5.  LAP ve SM beklenmez
   TANI:
   KĠ de HEMATOPOETĠK H.LERĠN %25 DEN AZ
   OLUġU + PANSĠTOPENĠ
   KĠ YAĞLA ĠNFĠLTRE
   TEDAVĠ:
1.  KĠT (Genç ht.da 1. tercih)
    ORAK HÜCRELİ ANEMİ

Dünyada en sık görülen anormal Hg.
Beta Zincirindeki 6.sıradaki Glutamik Asit yerine
VALĠN
Hipoksi varlığında h.ler oraklaĢır
VĠSKOZĠTE ARTAR ve MĠKRODAMAR OBS. Mg

KLĠNĠK:
  Kr. Kompanze hemoliz
  Hafif sarılık
  Anemi
      ORAK HÜCRELİ ANEMİ

   Hastalar genelde krizler ile gelir;
1.  Ağrılı krizler
2.  Aplastik kriz
3.  Splenik
4.  Sekestrasyon krizi
5.  Megaloblastik krizler
6.  Enfeksiyona duyarlılık
      ORAK HÜCRELİ ANEMİ
   TANI.
1.  Hg Elektroforezi (Hg S>85,Hg A yok)
2.  Sodyum Metabisülfit(Tarama Testi)

   TEDAVĠ:
   Ağrılı krizlerin ted. ( Kan transfüzyonu KE)
    70-100 ml/kğ/saat veya ort. 4 lt. sıvı ted.
   Ġnfeksiyon ted.
    Pnömokok ve H. Ġnf. Ya karĢı aĢı
   Splenik sek. Krizinde ekschange bazende Splenektomi
   KĠT
 HEMOLİTİK ANEMİLER

1. Hemolitik anemilerde temel özellik; eritrosit
  yaĢam süresinde kısalma

2. Eritrositlerin erken parçalanması membran
  anormallikleri, enzim eksiklikleri,
  hemoglobin bozuklukları gibi korpusküler
  anormallikler ya da immün, non-immün
  mekanizmalar gibi ekstrakorpusküler
  anormallikler sonucunda ortaya çıkabilir.
      HEMOLĠTĠK ANEMĠLER

ETĠYOLOJĠ
KALITSAL          KAZANILMIġ
1. Memb. Anormallikleri  1.  Memb. Anormallikleri
2. Hemoglobinopatiler   2.  Ġmmün hem A.
3. Unstabil Hg ler     3.  Travmatik hemoliz
4. Kırmızı küre enz.yet.  4.  Ġnfeksiyon
              5.  Hipersplenizm
      HEMOLĠTĠK ANEMĠLER

   KLĠNĠK:
1.  ANEMĠ + SARILIK + SM + RETĠKÜLOSĠTOZ
   LABARATUVAR:
 ARTANLAR        AZALANLAR
 1.  Ġndirek bil.    1. Haptoglobülin
 2.  LDH        2. Hemopeksin
 3.  Rtc        3. Erit. Yarı ömrü
 4.  Serbest Hg
 5.  Methemoglobinemi
 6.  Hg. Üri
 7.  Hemosiderinüri
   HEMOLĠTĠK ANEMĠLER

TEDAVİ:
  Aneminin tipine ve etiyolojik nedene
göre yapılır
 Kaynaklar:
–  Fairbanks VF, Beutler E: Iron-Deficiency. In: Williams Hematology 5th ed.
   Beutler E, Lichtman MA, Coller BS, Kipps TJ (eds). New York, Mc Graw-Hill
   Inc. 1995: 490-511.
–  Lee GR: Iron Deficiency and Iron-Deficiency Anemia. In: Wintrobe’s Clinical
   Hematology 10th ed. Lee GR, Foerster J, Lukens J, Paraskevas F, Greer JP,
   Rodgers GM (eds). Egypt, Mass Publishing Co. 1999: 979-1010.
–  Beers MH, Berkow R: Anemias. In: The Merck Manual, 17th ed. New Jersey,
   Merck & Co., Inc. 1999: 849-882.
–  Yalçın A. Aplastik anemi. Eds: Atilla YALÇIN: Klinik Hematoloji, 1 nci baskı,
   Ankara, GATA Basımevi, 2001, sayfa 105-112.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:106
posted:1/15/2011
language:Turkish
pages:51