Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

KAN ve TRANSF ZYONU anemi

VIEWS: 76 PAGES: 66

									RASYONEL KAN KULLANIMI
     ve
     KAN
  TRANSFÜZYONU


       S. Ü. Tıp Fakültesi
  Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji
     Anabilim Dalı Öğr.Üyesi
     Kan Merkezi Sorumlusu
                      1
        Konya-2009
RASYONEL KAN KULLANIMI
     ve
     KAN
  TRANSFÜZYONU
             2
           KAN
 KAYNAĞI SADECE ĠNSAN OLAN PAHALI ĠLAÇ

Kan ve kan ürünlerine karĢı olan talep her geçen
gün artmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa Birliği (AB),
ve konuyla ilgili diğer kurum ve kuruluĢlar:

Her ülkenin kendi kan ürünü gereksinimini yine
kendi halkından elde edeceği kandan sağlaması
prensibini ((“Ulusal Kendine Yeterlilik” diye
bilinen uygulama)) kabul etmiĢtir.
                       3
          KAN

Bu hedef ülke nüfusunun % 5-6 oranında
yıllık kan bağıĢı toplanması demektir.

Ülkemizdeki bu oran yıllık sadece % 1.5

Her yıl milyonlarca dolar dövizimiz kan
ürünleri ithali için ödenmektedir.


                     4
                KAN
                        ERİTROSİT
               TROMBOSİT             LÖKOSİT
                        4.5-5milyon
              250-500bin/mm3           5000-1000
                         mm3
                                 / mm3
Su (%90-91):
                       HEMOGLOBİN
Besin mad. :   O2 + CO2
Gazlar:                 HEM      GLOBİN
Elektr+Tuz
Hücresel Ürün:            Fe + Porfirin
Kan Protein:
Antikoagulan
Pıhtılaşma F.
                       NÖTROFİL EOZİNOFİL BAZOFİL
Antikorlar                  %60-70  %2-3   %0.5
                                   5
       KAN BİLEŞENİ
Tanım:

“Kandan hazırlanan tüm terapötik
 materyal.”

1.  Kanın hücresel komponenti

2.  Kanın plazma komponenti

3.  Plazma franksinasyon ürünleri  6
     TAM KAN BİLEŞENLERİ
              Tam Kan


Eritrosit Süspansiyonu           Trombositten zengin
                         plazma

         Taze DonmuĢ Plazma
                          Trombosit
                          Süspansiyonu
    Sıvı Plazma          Kriyopresipitat
                                  7
          TAM KAN
    “Bağışçıdan alındıktan sonra işlem
     görmeksizin kullanılan kandır”


  Ortalama olarak 450 ml (± %10)’dir
  Eritrosit, trombosit, lökosit, plazma ve
  pıhtılaşma faktörlerinden meydana gelir
  Ortalama hematokriti %36-37’dir
  Plazma 250 ml, eritrositler 200ml’sini
  oluşturur
  +4°C’de 48 saatte trombositler
  fonksiyonlarını kaybederler       8
      ġekilli elemanlar                  200 ml
ERĠTROSĠT   LÖKOSĠT      TROMBOSĠT
                    9
       Plazma (250 ml)
( plazma proteinleri, pıhtılaşma fak.vb.)
                      10
    ANTİKOAGÜLAN SIVILAR
 Sitrat kalsiyum ile şelazyon yapar
 (100 ml sıvı için 14 ml sitrat gereklidir)
 Koruyucu sıvılar glükoz-dekstroz, adenin
 ve fosfat kombinasyonları içerirler
   CPDA        35 gün
   ACD*        21 gün
   ADSOL       47 gün
   SAG-M       42 gün
 *Genellikle aferez uygulamalarında
 kullanılır
                     11
        BANKA KANI

o  CPDA-1’li torbalarda plazma potasyumu
  başlangıçta 5.1 mEq/L iken, 35. günde
  78.5 mEq/L’ye çıkar
o  Bu durum, yeni doğan ve renal fonksiyon
  bozukluğu olanlarda önemlidir
o  Torbadaki hemoliz,saklama süresiyle
  orantılı olarak artar
o  Serbest hemoglobin başlangıçta 78mg/L
  iken, 35.günde 658 mg/L’ye çıkar
                    12
        TAM KAN-1

  4 C’de 48 saat saklanan tam kanda
  trombositler tamamen
  fonksiyonlarını kaybeder

  F V, F VIII, F XI gibi stabil olmayan
  pıhtılaşma faktörleri 1 hafta sonra
  aktivitelerini %’50 kaybeder.

                    13
         TAM KAN-2

   Faktör V beşinci günde %80, 14.
  günde ise %50 aktiftir

   Faktör VII 1-2 gün içinde normalin
  %50’sine, 5 gün sonra %30’una iner

   Faktör XI 7. günde normalin %20’si
  kadardır

   Günümüzde tam kan nadiren kullanılır 14
        TAM KAN-3

 [ 24 saatten daha kısa süre beklemiĢ
        tam kana:
      TAZE TAM KAN
        denir. ]

1.Pediatrik transfüzyon endikasyon
2.Açık kalp amaliyatları

     ile kullanımı sınırlıdır  15
     TAM KAN-4


TAM KAN ENDiKASYONLARI

Kan kaybının,  (total kan hacminin)
 % 25-30’u nu geçmesi durumlarında
                 16
    TAM KAN-5


1-Massif kanamada
  (24 saatte total kan
 hacmine eĢit oranda
    kanama)
             17
      TAM KAN-6
2.BaĢlangıçta Arka arkaya 4 Ünite
Eritrosit süspansiyonu verilmesine
rağmen hastanın ;
  hemodinamik dengesi stabil hale
       gelmiyorsa;                   18
       TAM KAN-7
3-Şu belirtiler devam ediyorsa:

•  Ortostatik hipotansiyon
•  Taşikardi
•  Periferal soğukluk
•  Böbrek kan akımında azalma
•  Hipotansiyon
•  İdrar akımında azalma


                 19
       TAM KAN-8

Tam kan tranfüzyonu ile
 trombositopeniler ve pıhtılaşma
 bozuklukları düzeltilemez.

     1 Ünite Tam Kan;
        Htc: % 3
        Hb: % 1
        Arttırır
                  20
    TAM KAN-9

   ŞOK İNDEKSİ
Kan kaybının hesaplanması

    Nabız
     /
Sistolik Kan Basıncı    21
     TAM KAN-10

ġok indeksi Ġntravasküler sıvı kaybı
  0.5      %  0
  0.8      %  10  - 20
  1.0      %  20  – 30
  1.1      %  30  – 40
  1.5      %  40  – 50
                  22
   ERiTROSiT SÜSPANSİYONU
     ENDiKASYONLARI
         1

1. HASTANIN DURUMU ACĠL
  TRANSFÜZYON GEREKTĠRMĠYORSA
2. ANEMĠLERĠN TEDAVĠSĠ ĠLAÇLAR ĠLE
  YAPILAMIYORSA
-Demir eksikliği anemisi,
-Vit B12 eksikliği anemisi,
-Folik asit eksikliği anemisi .vb.
                23
       ERiTROSiT
      SÜSPANSİYONU
     ENDiKASYONLARI
            2


3.Hb: 7-8 gr / dl ve altında
OLAN ġU DURUMLARDA:
-Orta-Ağır derecede kalp yetmezliği,
-Korener arter hastalığı,
-Solunum yetmezliği,
-Serebro vasküler hastalık,
-Çok yaĢlı hastalar.          24
       ERiTROSiT
      SÜSPANSİYONU
      ENDiKASYONLARI
            3

4. HĠPOPLASTĠK VE APLASTĠKANEMĠLERDE

5. KONJENĠTAL HEMOLĠTĠK ANEMĠLERDE:
-Thalessemia,
-Orak hücreli anemi,
-Eritrosit enzim defektleri,
-Eritrosit membran defektleri
-Ġdiyopatik Otoimmun Hemolitik Anemi
                 25
      ERiTROSiT
     SÜSPANSİYONU
     ENDiKASYONLARI
         4

6. ONKOLOJĠK HASTALIKLAR:
     VE BUNLARIN
     KEMOTERAPĠ,
    RADYOTERAPĠLERĠ
    SONRASI OLUġMUġ
  KEMĠK ĠLĠĞĠ BASKILANMASI
      HALLERĠNDE     26
         ERiTROSiT
        SÜSPANSİYONU
        ENDiKASYONLARI
               5

7. MYELOPLASTĠK SENDROM

8.PAROKSĠSMAL NOKTURNAL HEMOGLOBĠNÜRĠ

(Eritropoetin tedavisine yeterli cevap vermeyen)
9.KRONĠK BÖBREK HASTALARINDA:

                        27
     TROMBOSiT KONSANTRESi
       ENDiKASYONLARI
          1

         HASTADA:

  TROMBOSĠT SAYISI: 5x103 / mm3 

  TROMBOSĠT 6-10x103 / mm3 ve 38C
   ATEġ

  YENĠ MĠNOR KANAMA var ise
                 28
      TROMBOSiT KONSANTRESi
        ENDiKASYONLARI
           2
  TROMBOSĠT SAYISI: 11-20x103 / mm3
-Koagulasyon faktör eksikliği,
-Heparin tedavisi,
-Kemik iliği ponksiyonu
 yapılması,
-Lomber ponksiyon yapılması,
-Minor Cerrahi giriĢim
  gibi durumlarda
                    29
     TROMBOSiT KONSANTRESi
      ENDiKASYONLARI
          3

 TROMBOSĠT SAYISI: 20X103/ mm3 
- Major kanamanın olması,
-Major cerrahi giriĢim planlanması
-Aplastik Anemi
-Kanamalı Myeloplastik sendrom
-Hemotolojik Maligniteli hastalarda
(özellikle Lösemeli hastaların indüksiyon
 tedavileri sonrasında)
                    30
   TROMBOSiT KONSANTRESi
    ENDiKASYONLARI
        4

 SANTRAL SĠNĠR SĠSTEMĠ
 METASTAZI YAPMIġ OLAN
 MALĠGN MELONOM’LU
 HASTALARDA
 KANAMA RĠSKĠ
 PROFLAKSĠSĠNDE

             31
     TROMBOSiT KONSANTRESi
      ENDiKASYONLARI
          5

  BLAST SAYISININ ÇOK YÜKSEK
  OLDUĞU LÖSEMELĠ HASTALARDA

  SANTRAL SĠNĠR SĠSTEMĠ
  KANAMALARININ PROFLAKSĠSĠNDE.                 32
        LÖKOSİT KONSANTRESİ
         ENDİKASYONLARI
             1


  Nötropenik hastalarda bakteriel ve / veya mantar
  enfeksiyonlarında, enfeksiyonun kontrol altına
  alınması için

  Absolü Nötrofil sayısı 500 µl ’nin altında ve kısa
  sürede düzelmesi beklenmiyorsa

 Kontrol altına alınamayan AteĢ var ise
( Antibiyotik baskısına rağmen 48 saatte AteĢ
 kontrol altına alınamıyor ve klinik gittikçe
                          33
 kötüleĢiyorsa)
       LÖKOSİT KONSANTRESİ
        ENDİKASYONLARI
            2

  Kronik grönülomatöz hastaların
  enfeksiyonlarında:
  antibiyotik tedavisi yetersiz kalıyorsa

  Lösemeli Nötropenik hastalarda
  proflaktik olarak

  Neonatal sepsiste

                       34
       DONÖR TİPLERİ
              1
1.  Gönüllü Donör:
    1989/381/EEC sayılı Avrupa Konseyi kararında
   gönüllü donörün tarifi:


     “ Kendi özgür iradesi ile
   hiçbir maddi çıkar beklemeksizin
   kan, plazma veya hücresel kan
          bileĢeni              35
     DONÖR TİPLERİ
            2


Gönüllü donör temini:

Ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada fevkalade zor
olmaktadır.

Gönüllü donör kazanmak için, tüm dünyada ve
Türkiye’de devlet kurumları veya özel dernekler
donör organizasyon ve teĢvik programları
düzenlemekteler.
                      36
     DONÖR TİPLERİ
           3


2. Zoraki Donörler (Kana Kan Donörler):

 Ülkemiz hastane kan merkezlerinin genelinde
   kana kan prensibi uygulanmaktadır.

 Kan istemini yapan doktor ve hemĢirenin
        yardımları ile
  kısa sürede donör bulunabilmekte
                     37
       DONÖR TİPLERİ
                4


2. Zoraki Donörler (Kana Kan Donörler):
•Transfüzyon öncesi hastadan, kan verecek kişi
getirmesi istenir. Getirmezse kan verilemiyeceği
söylenir.

•Kişiler ilk defa kan verdiklerinden sonra memnun ve
mutlu olurlarsa ve kendilerine güven telkin edilirse,
gönüllü donörler arasına katılabilirler.
    Askerde verilen kanların donörleri de bu gruba girer.  38
      DONÖR TİPLERİ
            5


3. Paralı Donörler: Kan vermeyi meslek
 edinen kişilerdir.
   Paralı donörler hastalıklı ve beslenme
  bozukluğu   olan   ya   da protein
  malnütrüsyonu olan kişilerdir. Bunlarda
  ilaç ve alkol bağımlılığı fazladır.
   Vücut direnci düşük olan bu kişiler çok
  sık kan verme ile karşılaştıklarından
  dolayı enfeksiyon taşıma ve bulaştırma 39
      DONÖR TİPLERİ
            6

4. Otolog Donör:
  KiĢinin kendi kendine kan vermesidir.

  Özellikle ameliyat olacak hastalarda
  ameliyattan önce alınan kan, aynı kiĢiye
  tahlilleri yapıldıktan sonra verilir.

  Tüm dünyada bu tip donörlük kabul
  görmektedir.
                      40
       DONÖR TİPLERİ
              7

5. Direct Donörler:
  Hasta  donörünü  kendisi  seçmek   ister,
  kendisine kan verecek kişinin akrabalarından
  veya arkadaşlarından olmasını isteyebilir.

  Hastane kan merkezlerinde 2. sıklıktaki donör
  çeşididir.

  Donörlerini seçme kriterleri ve uygulanılacak
  testler diğer donörler ile aynıdır.    41
    DONÖR TİPLERİ
          8

6. Tıbbi Endikasyonlu Donörler:
 Tıbbi endikasyon nedeni ile verici
 spesifik olarak tesbit edilebilir.
  Örn: Kanlarında eritrosit antikoru
 bulunan kişilere ailelerinden veya
 nadir donör gruplarından kan alınıp
 verilmelidir.
 Yenidoğan trombositopenisi
                  42
     DONÖR TİPLERİ
           9

7. Terapotik Donörler:
Tıbbi endikasyon sebebi ile kan alınmasıdır.
 Özellikle hemotokrit değeri yüksek olan

 hastalarda uygulanır.
 Dahiliye ve göğüs servislerinde tedavi
 amaçlı uygulandığı gözlenmektedir.
 Şayet kan, kan merkezinde alınacak ise, kan
 merkezi doktorunun, bu kişinin kan verme
 odasında bulunduğu sürece sorumluluğunu
 alması gerekir.
                     43
       DONÖR TİPLERİ
             10

7. Terapotik Donörler:
  “Tıbbi endikasyon sebebi ile kan alınmasıdır.”

  Kan merkezi,hastanın doktoru tarafından
  imzalı “Flebotomi veya tedavi amaçlı kan
  alınması uygundur .” belgesi isteyebilir.

  En ideali bu kişilerin kanlarının      kan
  merkezinde alınmamasıdır.
                         44
   KAN
TRANSFÜZYONU
 İLE BULAŞAN
ENFEKSİYONLAR
      45
 TRANSFÜZYON İLE ENFEKSİYON BULAŞ
       YOLLARI

 Transfüzyonla bulaĢ baĢlıca iki yolla
       olmaktadır;

1-ENFEKTE ANCAK ENFEKTE OLDUĞU
 KLĠNĠK OLARAK BELLĠ OLMAYAN
 VERĠCĠLERDEN TRANSFÜZYON
 ALICILARINA BULAġMA.

2-KONTAMĠNE KAN YADA KAN
 ÜRÜNLERĠNĠN ALICIYA AKTARILDIĞI
 BULAġMA
                   46
KAN TRANSFÜZYONU İLE BULAŞAN
     VİRÜSLER
   -HIV 1-2      -HAV
   -HTLV 1-2      -HBV
   -HSV 1-2      -HCV
   -EBV        -HDV
   -CMV        -HEV
   -Parvo virüs B 19  -HFV
   -Herpes virüs 8   -HGV
   -TT Virus
   -HHV -6

                47
 KAN TRANSFÜZYONU İLE BULAŞAN
          BAKTERİLER
              1


-Treponema pallidum      -Salmonella türleri
-Camphylobacter jejuni     -Borrelia türleri
-Yersinia enterocolitica    -Brucella Melitensis
-Psödomonas türleri      - Brucella Abortus
-Serratia türleri       -E.coli
-Staphylococcus        -Klebsiella pneumonia
-Streptococcus         -Difteroidler
-Acinobacter species      -Propionibacterium
-Riketsiyalar          acnes
                          48
 KAN TRANSFÜZYONU İLE BULAŞAN
       BAKTERİLER
          3


Bakteriyel kontaminasyona ait bulgular;
viral ve protozoer enfeksiyonların aksine
  Kısa süre sonunda çıkmaktadır.
   Bu süre : 2 dakika – 17 gün


                    49
  KAN TRANSFÜZYONU İLE BULAŞAN
         BAKTERİLER
             4

 •Semptomlar kısa sürede baĢlamaktadır.
-Üşüme    -Titreme    -Ateş
-Bulantı   -Kusma     -Kanlı ishal
-Karın ağrısı -Kas ağrısı  -Hipotansiyon
-Hemoglobinüri        -DIC


                       50
  KAN TRANSFÜZYONU İLE BULAŞAN
         BAKTERİLER
             6
    Bakteriyel kontaminasyonun önlenmesi

1*Donör anamnezi alınmalı.
(1 ay öncesine kadar karın ağrısı,diyare,kene
sokması,diĢ çekimi, kateterizasyon, endoskopi
vb.olup olmadığı sorulmalı)
2*Kan almada deri antisepsisine dikkat edilmeli.
3*Kan ürünleri steril koĢullarda hazırlanmalı.

                         51
 KAN TRANSFÜZYONU İLE BULAŞAN
         BAKTERİLER
            6
    Bakteriyel kontaminasyonun önlenmesi

4*Kan saklama özel dolapta usulüne uygun
hazırlanmalı süresine dikkat edilmeli.

5*Kan verilmeden ve Transfüzyondan hemen önce
kan torbası hemoliz ve     pıhtılaĢma için
makroskopik kontrol edilmeli.

6*Transfüzyon esnasında gerektiğinde Lökosit
filtreleri kullanılmalı.           52
    KAN TRANSFÜZYONU İLE BULAŞAN

       PARAZİTLER
-Plasmodium türleri
  Plasmodium      -Toxoplasma gondii
-Trypanosoma cruzi    -Babesia türleri
-Leishmania donovani   -Wucheria bancrofti

    KAN TRANSFÜZYONU İLE BULAŞAN

       MANTARLAR
       -Aspergillus
       -Hormodendrum
       -Penicillum

                        53
  Türkiyede yapılması
kanunen zorunlu olan testler
    • HBs Ag
    • Anti HCV
    • Anti HIV 1-2
    • VDRL
                54
KAN BİLEŞENLERİ
    ve
 HAZIRLAMA
 YÖNTEMLERİ


         55
     ERİTROSİT SÜSPANSİYONU
    “Plazmanın 3/4’ü alınmış kandır.”

♥ Bu işlem için tam kan torbasına bağlı ikinci bir
 torba daha bulunmalıdır
♥ Bir santrifüj ve ekstraktör yardımıyla ilk torbada
 sadece eritrosit süspansiyonu (ES), ikinci
 torbada plazma kalır
♥ ES içinde 50-70 ml plazma kalır
♥ ES hacmi yaklaşık olarak 200 ml kadardır
♥ Hematokriti %70-80’dir
♥ Saklama süreleri tam kan gibidir        56
      LÖKOSİTTEN FAKİR
     ERİTROSİT SÜSPANSİYONU

Θ En etkili yol lökosit filtreleridir
Θ Üçüncü generasyon filtreler ile %99.9 oranında
 lökosit uzaklaştırılabilir
Θ Filtreler hasta başında veya kan merkezinde
 uygulanır
Θ Febril non-hemolitik tranfüzyon reaksiyonunu
 önlemek için <5x108, CMV infeksiyon geçişini
 engellemek için <5x106 lökosit bulunmalıdır
                       57
     LÖKOSİTTEN ARINDIRMA
       YÖNTEMLERİ

۞ Santrifügasyon
۞ Eritrositleri yıkamak
۞ Eritrositleri dondurup, dondurup çözdükten
 sonra yıkamak
۞ Eritrositleri filtre etmek                        58
     TROMBOSİT SÜSPANSİYONU

☼ Trombosit süspansiyonu tam kandan santrifüj
 veya aferez cihazları aracılığı ile elde edilir
☼ Klinikler aferez isteklerini belirtmelidirler
☼ Tek ünite trombositleri 4-6’lı gruplar halinde bir
 araya getirilerek havuz trombositleri elde edilir
☼ Santrifüj yoluyla elde edilen trombosit
 süspansiyonu 5-10x1010 trombosit içerir


                        59
  TROMBOSİT SÜSPANSİYONLARI
Ġçerdiği Ürünler  Aferez    Tek Ünite  Havuz 6 Ünite

Trombosit     3.0x1011   0.55x1011  3.3x1011
(En az)
Trombosit     4.2x1011   0.70x1011  4.2x1011
(Ortalama)
Lökosit      1.x107.106  7.5x107   5x108

Eritrosit     Nadir    DeğiĢken  <5ml

Volüm       200-300   50     300

HLA uygunluğu   Evet     Evet    Hayır

                            60
        TROMBOFEREZ
  Avantajları        Dezavantajları

Daha az lökosit içerir    Pahalıdır
Enfeksiyon riski azdır
Bakteri kontamisyonu az görülür
Yeterli konsantrasyonda ürün elde edilebilir
Daha az donör gerekir                        61
       KRİYOPRESİPİTAT-1
Elde etme:

∂ TDP 1-6°C’de gece boyunca yavaş yavaş
 eritilir
∂ Santrifüj ile süpernatan atılır
∂ Kalan 10-15 cc peltemsi kısım
 KRİYOPRESİPİTAT tır
∂ Hemen dondurulup, TDP gibi saklanır
∂ Kullanım için plazma çözücülerde çözdürülür ve
 6 saat içinde kullanılır         62
       KRİYOPRESİPİTAT-2
İÇERİK: 80 Ünite Faktör VIII
200 mg Fibrinojen
Orjinalinin ortalama %50’si oranında Willebrand
 Factor (vWF)
Orjinalinin ortalama %25’i kadar Faktör XIII


                      63
 ERİTROSİT – TROMBOSİT – TDP
   SAKLAMA ve TAŞIMA
     KOŞULLARI

Tam Kan / Eritrosit Süspansiyonu
      +2 - 6°C

  Trombosit Süspansiyonu
     +20 - 22°C

   Taze Donmuş Plazma
      -18 - 40°C       64
   UNUTULMAMALIDIR !

1-Riski en az transfüzyon:
      Ototransfüzyon
2-En iyi, en güvenilir transfüzyon
   YAPILMAYAN TRANSFÜZYON

                   65
66

								
To top