Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Get this document free

Kan gazlar KAN GAZI anemi

VIEWS: 217 PAGES: 68

									     KAN GAZLARI
• Dr Ümit AydoğmuĢ   ocak 2007
  Arter kan gazı ölçümü solunum fonksiyonu bozukluklarının
  tanı ve takibinde en güvenli yöntemlerden biri olmasının
  yanında özellikle kritik hasta takibinde vazgeçilmez ve yol
  gösterici bir analizdir.
• Solunum yetmezliğinin mekanizması ve patolojisi
• Asit-baz durumunun tanı ve izlenmesi
• Kompansasyonun derecesi
• KVC ve Torasik cerrahi ile Bronkoskopi sırasında
 hastanın takibi
• Uykunun polisomnografik incelenmesi
• Y.Bakım ünitesinde hastanın izlenmesi
• Y.Doğan, küçük çocuk ve ventilasyon
 parametrelerine uyum gösteremeyen hastaların
 AC fonksiyonlarının durumu hakkında bilgi verir.
ARTER KAN GAZI DENĠLDĠĞĠNDE NE
     ANLIYORUZ?
  • Ölçülen Parametreler:
  _PaO2
  _PaCO2
  _Ph
  _Diğer(K, Ca, Laktat, Na, Hct)
  • Hesaplanan Parametreler:
  _Sat02
  _HC03
  _BEecf
  _ Ct a O2
Kan Gazındaki Parametrelerin
   Normal değerleri
 •  Ph : 7,38-7,42
 •  PCO2 : 38-42mmHg
 •  Pa02 : 92-95
 •  Sat02 : %95-97
 •  HCO3 : 23-27
Arterial Kan Gazı Ölçümünde Dikkat
• Alınan örnek 5 dakika içinde
 incelenmelidir.

• Uzun süre oda ısısında kalırsa lökosit
 metabolizması nedeniyle P02 azalır ve
 pC02 artar.

• Alındığı yerde bakılmayacaksa soğuk
 kalıbla nakledilmelidir.
    Kan Gazı Ölçüm Hataları
•  Alınan kanın venöz olması
•  ġırınga içinde hava kalması
•  Enjektörün O2’ ye permeabl olması
•  Fazla heparin (yapay metabolik asidoz)
       Genel YaklaĢım
1)Oksijenasyonu değerlendirmek :PaO2
2)Ventilasyonu değerlendirmek :PaC02
3)Gaz alıĢ veriĢini değerlendirmek :FiO2-PaO2 iliĢkisi
4)Asit-baz dengesi
• Ph:Genel değerlendirme
• PaC02,HCO3 :Olay metabolik mi,solunumsal mı?
Ve Kompansasyon var mı yok mu?
   Kan Gazı Parmetrelerinde
     Değerlendirdiğimiz
• pH
• Pa02:Kanda erimiĢ halde bulunan 02’nin
 oluĢturduğu parsiyel basınç
• Sat02:Hb’nin 02 ile doygunluğu
• Ct a 02:Arterial kanın total 02
 içeriği=Fiziksel olarak erimiĢ 02+Kimyasal
 olarak Hb’e bağlı 02
• HCO3:asit-baz dengesinde met-sol ayrımı,
 anyon açığı ve kompansasyon
    Oksijenasyon =pO2
• Trakea havasındaki P02=149mmHg
• Alveol havasındaki P02=109mmHg
• Arter kanındaki P02=95mmHg
• Venöz kan P02=40mmHg(Hiç bir zaman
 48mmHg’dan büyük olmaz)
-O2 Kanda 2 ġekilde TaĢınır:
1)Kimyasal olarak Hb’e bağlı(%98)
2)Fiziksel olarak çözünmüĢ halde(%2)
             Hipoksi
• Dokulara yetersiz 02 verimi.
• Nedenleri:
-Gaz alıĢ veriĢinin bozulması (solunum yolu hastalığı; KOAH
 _Pulm.Emboli, Ġntertisyel AC Hastalığı, Obstrüksiyon,
 bronkospazm…) olabilir
-DolaĢım yetmezliğine bağlı (Kardiojenik Ģok) ve ya Ģant
 (ASD,VSD,A-V fistül, KKY, yaygın pnomoni,ARDS )
-Anemi nedeniyle Hb’e bağlı 02 miktarı azalmıĢ olabilir.
-Hücrede 02 kullanımı bozulmuĢ olabilir=Siyanür zehirlenmesi
-Hipoventilasyon:
 Alveollere ulaĢan taze gaz volümünde azalma olmasıdır.
 Daima C02 artıĢı ile birliktedir.
 O2 tedavisi ile düzelir.
 Alveolo-arteriel gradient normaldir.
 Solunumun kortikal kontrolünden, solunum yollarının herhangi
 bir seviyesinde ortaya çıkan bir bozukluk nedeniyle olabilir.
         Hipoksemi
• Hb’nin taĢıdığı O2 miktarı Pa02 ile orantılıdır.Bu
 iliĢki O2 disosiyasyon eğrisi olarak bilinir.
• Pa02 yaklaĢık 60mmHg iken Sat 02 %88-89
 civarındadır.
• Bu seviyenin üzerinde Pa02’nin 100mmHg’dan
 60mmHg’ya düĢmesi halinde Sat 02 sadece
 %90’a iner.
• Pa02 değerleri 60mmHg altına indiği zaman ise
 disosiasyon eğrisi dik seyreder.Yani Pa02 deki
 küçük bir değiĢme, Sat 02 de büyük bir
 değiĢikliğe neden olur.
         Hipoksemi
• Bu iliĢki sadece normal Hb değerleri için,normal
 Ph’da ve normal vücut ısısında geçerlidir.
• Bu faktörler değiĢirse eğri sağa veya sola kayar.
• Hb’nin 02’ye afinitesinde değiĢmeler eğrinin sağa
 veya sola kaymasına neden olur.
• Sağ kayma
-Aynı Pa02 değerinde Hb’e daha az O2 bağlanması
 demektir.
-Yani Hb’nin O2’ye afinitesi azalmıĢtır.
-Dokulara O2’yi daha kolay bırakır.
-Asidoz ,hiperkapni ve ateĢli hastalıklarda sağa
 kayma izlenir.
        Hipoksemi
• Sola kayma
-Hb’nin daha fazla O2 bağlanması anlamına
 gelir.
-Yani O2’e afinitesi azalmıĢtır.Dokulara O2’i
 daha zor bırakır.
-Alkaloz, hipotermi ve 2,3 DPG eksikliğinde
 sola kayma izlenir.
             ARDS
        ALĠ           ARDS

PaO2/FiO2    200-300         200 ▼

PCO2      BaĢta azalır sonra   BaĢta azalır sonra
        artar          artar(önce
                    alkoloz,sonra
                    asidoz)
Radyografi   Diffüz infiltrat geri  Diffüz infiltrat
        dönüĢümlü        fibrozise bağlı
                    radyolojik bulguların
                    sebat etmesi

Pulm art wedge b. 18 mmHg ▼       18 mmHg ▼
Klinik     Orta ağır dispne    Ağır dispne ve
        taĢipne         taĢipne
ARDS  pulmoner ödem
   VENTĠLASYON= pCO2
• C02 Kanda 3 ġekilde TaĢınır:
-HCO3 halinde(%70)
-Hb ile birleĢmiĢ olarak(%23)
-Plasmada eriyik Ģeklinde(%7) = PaC02
   “METABOLİK DENGE” TANIMI, ÜÇ
   SİSTEMİN DENGESİNİ KAPSAR
• 1- Volüm (Sıvı) Dengesi: Burada asıl kast edilen
 “su dengesi”dir. Ancak ne yazık ki, vücuttaki su
 düzeyi ölçülemez. Bu konuda kan osmolaritesi ve
 Na değerli bilgi verebilir.
• 2- Elektrolit Dengesi: Burada sadece, major
 elektrolitler olan Na, K, Cl, HCO3 dengesinden söz
 edilir, diğerleri göz önünde bulundurulmaz.
• 3- Asid-Baz (pH) Dengesi: Burada kriter kan
 pH’sıdır. Ancak her kan pH ölçümünde mutlaka,
 birlikte kan elektrolit düzeyleri de bakılmalıdır.
 Böylece, pH dengesizliğinin etyolojisi ve nasıl bir
 tedavi uygulanacağı da belirlenmiĢ olur.
ASĠT BAZ DENGESĠ
• Protein ve KH metabolizması sonucunda
 günde 1 mEq/kg hidrojen iyonu açığa çıkar.
• Etkin tampon mekanizmaları sayesinde
 kanın pH’sı 7.35 ile 7.45 arasında değiĢir.
• 7 ile 7.7 sınırları dıĢında yaĢam mümkün
 değildir.
• Vücuttaki asit-baz denge bozukluğunun
 tanısı sadece kan pH ölçümü ile konulabilir.
Amerika’da bir eğitim hastanesinde doktorların % 70’i
  asit-baz konusunu bildiklerini söylemiĢlerdir

Aynı doktorlar verilen örneklerin ancak % 40’nı doğru
      olarak yorumlamıĢlardır!!!!!!!!!!

Bu, yoğun bakım tedavisi gerektiren her 10 hastanın
 9’unda asit-baz bozukluğu olduğu kabul edilirse
           ciddidir!!!
   Asid-Baz İmbalansı olan olguda
   şu sorular yanıtlanmalıdır.....
1- Asidoz mu var, alkaloz mu ?
2- Metabolik mi, solunumsal mı ?
3- Solunumsal  Akut mu, kronik mi ?
4- Met. Asidozsa  Anyon açığı var mı ? (Eğer
 anyon (yani HCO3) açığı yoksa sadece sıvı
 tedavisi yeterlidir. HCO3 açığı varsa, yerine
 koyulmalıdır, yoksa Ģifa sağlanması güçtür)
5- Met. Alkalozsa  Ġdrarda klor atımı ne kadar ?
6- Yeterli kompansasyon oluĢmuĢ mu ?
• pH’nın 7.34’ten küçük olmasına asidoz;
• 7.46’dan büyük olmasına ise alkaloz denir.
• Primer solunumsal bozukluklar kan CO2
 düzeylerinde değiĢmelere neden olur.
 Metabolik bozukluklar ise primer olarak
 plazma HCO3 düzeylerini etkiler.
• CO2’nin normal değeri 40 mmHg dir.
 DüĢükse solunumsal alkaloz,yüksekse
 solunumsal asidozdur.
• HCO3 normalde 22-26 mEq/L’dir. DüĢükse
 metabolik asidoz,yüksekse metabolik
 alkalozdur.
• Serum HCO3 değeri metabolik olaylar
 yanında solunuma bağlı olarak da değiĢir.
 Hasta hızlı soluduğunda fazla miktarda CO2
 atacağı için HCO3/H2CO3 oranını sabit
 tutabilmek için HCO3’ün düĢmesi gerekir.
       Baz fazlalığı=BE

• Bu terim metabolik değiĢiklikler sonucu bir
 litre kanda artmıĢ ya da azalmıĢ toplam asit
 ve bazların düzeyini belirlemek için kullanılır.
 BE’nin normal değeri + ya da – yöndeki
 2,5’lik değerdir.
• Negatif baz fazlalığı metabolik asidozu,
 pozitif baz fazlalığı metabolik alkalozu ve
 baz fazlalığı normalken de olay solunumsal
 problemi ifade eder.
    Anyon Açığı
• Kanın temel katyonu Na, temel
 anyonları ise Cl ve HCO3’dür. Anyon
 açığı basitçe; katyondan anyonların
 çıkarılması ile bulunur
• Anyon Açığı = (Na) - (Cl + HCO3)
• Normal Anyon Açığı = 12  4mEq/l
Anyon açığının anlamı nedir ??

• Burada anyondan kasıt; HCO3’dür. Eğer
 anyon açığı yoksa sadece sıvı tedavisi ile
 sağlanan dilüsyon pH’nın yükselmesini
 sağlayacaktır. Ancak HCO3 açığı varsa,
 tedaviye NaHCO3 eklenmelidir. Sıvı tedavisi
 yeterli olmaz, tersine; kandaki HCO3’ün
 daha da dilüe olmasına neden olur.
 METABOLİK ASİDOZ
• Kanda H iyonu artıĢı ile oluĢur
 (pH<7.35). Bunun sonucu kanda
 HCO3 düĢer.
• Akut fazda; kompansasyon
 amacıyla hemen solunumsal aktivite
 artar.
• Kronik fazda; renal H atımı artar.
 Dolayısıyla; Met.asidoz durumunda
 solunum düzenli ve idrar çıkıĢının
 yeterli olması hastanın düzelmesi
 için önemli kriterlerdir!
• Tüm organ yetmezlikleri sonucunda (baĢta
 böbrek, karaciğer ve akciğer olmak üzere)
 asidoz oluĢur. Tüm travmalardan sonra asidoz
 olur.
• - Asidoz baĢladıktan 20-30dk sonra bikarbonat
 tampon sistemi çalıĢmaya baĢlar. YaklaĢık 6
 saat sonra Hb tampon sistemi, 12 saat sonra
 solunum tampon sistemi iĢlev görmeye baĢlar.
 En geç aktive olan renal tampon sistemidir;
 yaklaĢık 3 gün sonra!
1- Normal Anyon Açık’lı (yani fazladan anyon
 açığı olmayan) Met. Asidoz:

 – Böbrek yetm, diare, aĢırı diüretik
  kullanımı, TPN, pankreas-safra ve Ġ.B.
  Fistülleri
 – Bu durumlarda anyon farkı 15 mEq/L’nin
  altında ve anyon açığına yol açacak yeni bir
  asit ilavesi olmadığından, anyon-katyon
  dengesi Cl artıĢı ile karĢılanacaktır:
  Hiperkloremik Met. Asidoz
2- Artmış Anyon Açık’lı (yani anyon açığı
 >15 olan) Met. Asidoz;

 – Aşırı asit üretimine bağlıdır.
 – Anyon farkı 15 mEq/L’nin üstündedir.
 – Şok, salisilat zehirlenmesi, diabetik
  ketoasidoz, metanol ve etilen glikol alımı,
  laktik asidoz.
         Etkileri
• Kardiyak aritmilere eğilimi artırır.
• SSS’ni etkileyerek, yorgunluk, güçsüzlük
 ve hatta stupor ve komaya kadar değiĢen
 bozuklukların ortaya çıkmasına neden
 olur.
• Serum K ve Ca düzeylerinde artıĢ
• Solunum hızı ve derinliğinin artması ki
 buna Kussmaull solunumu denir.
           Tedavi
• Nedenin ortadan kaldırılması
• Tamponman
 Tamponman yapılırken alkali çözelti azar azar
 ve uzun aralıklarla verilmelidir. Ġdrar pH’sı alkali
 tarafa kaydığında tamponman hemen
 kesilmelidir. Bikarbonat 15’in üstündeyse veya
 pH 7.3 ün üzerindeyse tampona gerek yoktur.
• Sıvı ve elektrolit tedavisi; özellikle hafif asidozda
 bolca ringer laktat yeterlidir. Laktat kc de
 bikarbonata dönüĢür.
• Tamponman amacı ile verilecek bikarbonatın
 hesaplanması:
plazma bikarbonat açığı X hücre dıĢı sıvı volümü X kg


Örnek: gerçek bikarbonat 10 olan 70 kg hasta
 (20-10)x70x%20 = 140 mEq
 1 ampül NaHCO3= 44 mEq bikarbonat içerir
• Peki, anyon açığını bilmemizin pratik
 anlamı nedir?
• Burada anyondan kasıt; HCO3’dür. Eğer
 HCO3 açığı yoksa sadece sıvı tedavisi ile
 sağlanan dilüsyon pH’nın yükselmesini
 sağlayacaktır. Bolca ringer laktatı içeren bir
 sıvı tedavisi yeterlidir.
• Na’u yüksek olan hastalarda NaHCO3
 yerine THAM(trihidroksimetilaminometan) ve
 Shohl(sitrik asit) solüsyonları kullanılır.
    METABOLĠK ALKALOZ

Kanda HCO3 artıĢı vardır. Bunun nedeni genelde aĢırı H
kaybıdır, çünkü; idrarla atılan her H için bir HCO3 geri emilir.

En sık neden asidik gastrik sıvı kaybıdır ancak uzun süreli
diüretik tedavisi sonrasında da sık görülür.
En sık nedenleri; kusma,
NGS aspirasyonu, masif
kan tranfüzyonu,
hipoparatiroidi
• Mide sıvısının kaybı ile volümün daha da
 azalması aldosteron etkisini ortaya çıkarır.
 GeliĢen hipopotasemi ile idrardan H iyonu
 atılımı artar ve paradoksal bir asidüri oluĢur.
• Teorik olarak metabolik alkalozun kompanse
 edilebilmesi için solunum yüzeyelleĢmesi ve
 pCO2’nin yükselmesi beklenir.
• Ne varki; bu değiĢiklikler O2
 satürasyonunda azalmaya ve hipoksiye
 neden olacağı için ortaya çıkmayacaktır. Bu
 nedenle metabolik alkaloz sadece böbrekler
 ile kompanse edilmeye çalıĢılır.
 Böbreklerde fazla miktarda HCO3 atılarak
 düĢürülmeye çalıĢılır.
         Belirtileri
• Metabolik alkalozun en iyi bilinen etkisi
 sinir sisteminin aĢırı duyarlılığıdır. Bunun
 da belirtisi tetanidir.
• pH normalse plazma kalsiyumu
 7mg/dL’nin altına düĢtüğünde tetani
 görülecektir. DüĢük pH tetaniye eğilimi
 azaltır. Tetani ya pH düĢürülerek ya da pH
 normalse, serum kalsiyum düzeyi
 yükseltilerek tedavi edilir.
• Cerrahi hastalarda en sık rastlanan bir sorun
 olan pilor darlığında kusma veya mide
 sıvısının kaybına bağlı olarak hipokloremik
 hipokalemik metabolik alkalozdur.
           Tedavi
• Metabolik alkaloz zor tedavi edilen bir bozukluktur.
 Bu nedenle geliĢmesini önlemek çok önemlidir.
• Tedavi öncelikle nedene yönelik olmalıdır.
• Kaybedilen sıvı elektrolitlerin karĢılanması ikinci
 aĢamasıdır. Bu amaçla en sık NaCl solüsyonları ve K
 verilmelidir.
• ġiddetli olgularda dilüe HCl’de kullanılabilir.
• Akut geliĢen alkalozlarda tetani de vardır. Çünkü kan
 pH’sının yükselmesiyle iyonize Ca hızla düĢer.
• Tetanisi olan olgularda; duruma göre 1-2 ampul Ca-
 Glukonat verilmelidir.
SOLUNUMSAL ASĠDOZ
• Kanda CO2 birikimi vardır. Bu
 genellikle bir hipoksik neden sonrası
 geliĢir.
• Neden sıklıkla alveoler
 hipoventilasyondur.
• pCO2 50 mmHg’nın üstündedir.
        Nedenleri
Akut olarak;
– hava yolu obstr., pulmoner ödem, aĢırı
 anestezi alımı, aĢırı opiad alımı, atelektezi
Kronik olaraksa;
– KOAH, astım bronĢiale, bronĢiektazi,
 amfizem sonucu geliĢebilir.
        Belirtileri
• pCO2’deki ani artıĢ hastada
 huzursuzluk, uyku hali ve konfüzyona
 neden olur. CO2 birikimi, kan basıncını
 artırır, beyin damarlarında
 vazodilatasyona, pulmoner yatakta ise
 vazokonstrüksiyona neden olur.
         Tedavi

• Nedenin ortadan kaldırılması ve yeterli
 ventilasyonun sağlanması temel ilkedir.
• Post-op hastaya derin soluk alması,
 öksürmesi ve solunum egzersizleri önerilir.
• Akut solunum asidozu düĢünüldüğünde acil
 entübasyon veya trakeostomi yapılması
 gerekebilir.
  SOLUNUMSAL ALKALOZ

• Kanda CO2 düĢmesidir. En sık neden
 hipervantilasyondur.
• Akut fazda HCO3 normaldir ancak
 kompanse dönemde HCO3 azalır.
• Metabolik asidozda da kompansasyon
 olarak geliĢebilir.
        Nedenleri

•  Anksiyeteye bağlı olarak hızlı soluma
•  Ağrı
•  MSS travmaları
•  Sepsis
•  Pulmoner emboli
•  Salisilat zehirlenmesi
•  Mekanik ventilasyonda hastanın hiperventile
  edilmesi
      Pulmoner emboli
• Pulmoner arter ve dallarından bir veya
 birkaçının trombüsle tıkanmasıdır.
• Non-trombotik( tm hücreleri, amnion sıvısı,
 yağ partikülleri, parazit yumurtaları, hava
 embolisi )
• >% 90 alt ekstremite proksimal derin
 venleriden köken alan trombüslerle tıkanma
 olmaktadır.
        PE klinik bulgular
•  Nefes Darlığı
•  Göğüs Ağrısı
•  Takipne
•  Öksürük
•  Hemoptizi
•  Senkop
•  Ateş, terleme
•  Bacak Derin Venleri Trasesinde Hassasiyet ve/veya Ağrı
•  Semptomatik Bacakta Şişlik, Gode Bırakabilir
•  Kolleteral Süperfisyel Venlerde Variköz Olmayan Genişleme
•  Sıkıntı Hissi
•  Çarpıntı
    PE Fizik Muayene Bulguları
•  Takipne >20/dakika
•  Taşikardi >100/dakika
•  Semptomatik Bacakta Şişlik
•  Semptomatik Bacakta Hassasiyet
•  Ateş
•  Ral
•  Plevral Frotman
           PE labaratuar

•  Lökositoz
•  AST N, bilirubin, LDH yüksekliği
•  FDP ( d-dimer) artış
•  AKG: hipoksemi, hipokapni, Res. Alkaloz,
•  EKG: N, Sinüs Taşikardisi, Sağ yüklenme, sağ dal
  bloğu, sağ aks deviasyonu
           PE de D-Dimer

• Koagulasyon sonu fibrin yıkım ürünlerinden D-Dimerin
 kandaki seviyesinin VTE tanısındaki değerini araştıran birçok
 yayın bulunmaktadır.
• Bu test, tanıyı desteklemekten çok klinik olasılık düşük ve risk
 faktörü bulunmayanlarda ekarte etme yönünden daha değerli
 gibi görünmektedir.
• Klinik olarak orta ve düşük olasılık grubuna giren hastalarda
 0.5 mg altındaki değerler pratik olarak VTE tanısını ekarte
 ettiği ileri sürülmektedir.
       PE görüntüleme
• Konvansiyonel anjiografinin yerini BT anjiografi
 ve MR anjiografi almıĢtır.
Solunumsal Alkolozun Belirtileri
• Kronik hiperventilasyonda asemptomatik
 olabilir.
• Akut hiperventilasyonda ise;
 – Parestezi
 – Ağız çevresinde uyuĢukluk
 – BaĢ dönmesi
 – Tetani (iyonize kalsiyumun azalması sonucu!)
         Tedavi

• Nedenin ortadan kaldırılması temel ilke
 olmasıyla beraber;
• En pratik ve hızlı tedavi yaklaĢımı; hastanın
 kese kağıdı içine solutulmasıdır.(Sepsis, PE,
 MSS travması gibi aynı zamanda hipoksi
 yapan nedenlere bağlı değilse)
        Kural-1
pH normal değil ve
PCO2 ile aynı yönde
 değişim gösteriyorsa
Primer metabolik
 hadise!!!
          Kural-2
pH normal değil
PCO2 ile ters yönde değişim
 gösteriyorsa
Primer solunumsal
 hadise
    Kompansasyon

Kompansasyon(X)= (1,5 X HCO3)+8 ± 2 X > pCO2 => solunumsal alkoloz

 X < pCO2 => solunumsal asidoz
         OLGU: 1
Na  HCO3 CL   AA  PCO2 PH    pO2
138  16 105  18  42 ▼ 7.26 ▼  67
 Çözüm:
 pH ve pCO2 aynı yönde değişiyorlar Yani
 primer bir metabolik hadise;
 pH düşük ==> PRİMER MET.ASİDOZ!
 kompansasyon(X)=1,5x16+8 =32
 oysaki pCO2=42’dir.
 pCO2 > X yani kompansasyon sağlanmamış. Ek
 solunumsal asidoz var.(Diabetik keto asidoz
 +KOAH)
        OLGU: 2
Na HCO3 Cl AA pCO2 pH         pO2
142 26   104 12 27 ▼ 7.55 ▲ 53
 Çözüm:
 pH ve pCO2 ters yönde değişiyorlar ve
 pH yükselmiş; yani hadise primer
 solunumsal alkaloz
 HCO3 değişmemiş.(Dekompanse)
  pulmoner emboli
        OLGU: 3

Na   HCO3 Cl    AA pCO2   pH  pO2
141   19  98   24   32 ▼ 7.31 ▼ 88
 Çözüm:
 pH ve pCO2 aynı yönde değişiyorlar
 Yani primer bir metabolik asidoz
• KOMP.==> X = 1,5 x19 + 8 =36.5
• pCO2 < X yani olayda ek bir solunumsal
 alkaloz vardır denir. Pankreatik sıvı
 drenajı+Anksiyete
        OLGU: 3

Na   HCO3 Cl    AA pCO2   pH  pO2
141   19  98   24   32 ▼ 7.31 ▼ 88
 Çözüm:
 pH ve pCO2 aynı yönde değişiyorlar
 Yani primer bir metabolik asidoz
• KOMP.==> X = 1,5 x19 + 8 =36.5
• pCO2 < X yani olayda ek bir solunumsal
 alkaloz vardır denir. Pankreatik sıvı
 drenajı+Anksiyete
       OLGU: 4

Na HCO3 Cl AA pCO2      pH   pO2
141 41   93  7 112 ▲ 7.06 ▼ 288
 Çözüm
 pH ve pCO2 ters yönde değişiyorlar
 Yani primer solunumsal asidoz
 Ventilatördeki KOAH lı hastada yüksek
 PEEP ve FiO2 uygulamasına bağlı
        OLGU: 5

Na HCO3 Cl AA pCO2 pH     pO2
140 27.6 101 11.4 48 ▲ 7.32 ▼ 68
 Çözüm:
 pH ve pCO2 ters yönde değişmişler ve pH
 düşmüş yani pr. solunumsal asidoz
 Astım krizi kompansasyon başlamış(HCO3
 yükseliyor)
        OLGU: 6
Na HCO3 Cl AA pCO2 pH         pO2
140 40    88 12 44.5 ▲ 7.61 ▲ 73
 Çözüm:
 pH ve pCO2 aynı yönde değişiyorlar ve pH
 yükselmiş; yani hadise primer metabolik
 alkaloz
 X=1.5x40 +8 ± 2=68 > pCO2
 solunum kompansasyon mekanizması devrede
 yüzeyel solunuma bağlı hipoksi, hiperkapni
 ancak dekompanse met alkoloz mevcut (aşırı
 kusma)

								
To top