ANEMI VANLIGT VID CANCER by mikesanye

VIEWS: 121 PAGES: 4

									••• kongressreferat
Anemi vAnligt vid cAncerAnemi är ett mycket vanligt hälsoproblem vid cancer. Den                   I en senare studie, Anemia of cancer
                                             therapy (ACT),2,3 med över 2 000 delta-
orsakas både av cancersjukdomen, den behandling som ges
                                             gare fick mer än 60 procent av patien-
och av komplikationer som till exempel blödning och hemo-                 terna EPO, 32 procent fick transfusioner
lys. Anemi leder till avsevärd funktionsnedsättning och ned-               och 37 procent järn. Beslutsgränsen för
satt livskvalitet, och utredning och behandling är angeläget               EPO-behandling ökade från Hb 94 till
och skall inte vara annorlunda än hos övriga patienter, skri-               Hb 103, beslutsgränsen för transfusion
                                             var densamma, Hb 82. Hb ökade signi-
ver docent Herman Nilsson-Ehle som refererar de aktuella
                                             fikant med 13,4 g/l under tio veckor.
rönen vid EORTC:s seminarium ”Anemia and cancer therapy”                 Andelen transfunderade och järnbehand-
i Wien i mars i år.                                    lade (både peroralt och intravenöst)
                                             minskade under studien.


A    nemi innebär försämrad fysisk
     och psykisk funktion och livs-
     kvalitet. Anemi innebär dess-
utom hälsorisker (som fallolyckor, hjärt-
kärlpåverkan, med mera) och är också
                      (cirka 50 procent) förelåg vid leukemi,
                      lymfom, myelom och gynekologisk can-
                      cer.
                        Av dem som inte hade anemi vid di-
                      agnos utvecklade 54 procent anemi se-
                                             Anemin är multifAktoriell
                                             Betydelsen av tumörsjukdomen och dess
                                             behandling för anemi diskuterades av
                                             professor Carsten Bokemeyer, Hamburgs
ofta ett hinder för optimal cancerbe-    nare. Risken att utveckla anemi korrele-   Universitet. Anemi vid cancersjukdom
handling. Den kliniska betydelsen av    rade bland annat till ingångs-Hb, tu-     kan bero på alla tänkbara orsaker, som
anemi är därför betydande både vad gäl-   mörtyp och lokalisation, behandling      dessutom ofta föreligger samtidigt: blöd-
ler orsaker och effekter. Under en     med platinol, kön (ökad risk för kvin-    ning, operativa ingrepp, benmärgshäm-
EORTC-kurs (European organisation for    nor), ålder över 70 år och lågt BMI.     ning (blodcancersjukdom, cancermetas-
research and treatment of cancer) redo-     Hb korrelerade till fysisk funktion    taser, cytostatika- och strålbehandling,
visade en grupp internationellt kända    enligt WHO performance status; gravt     inflammation), B12-, järn- eller folsyre-
forskare det aktuella kunskapsläget ur   nedsatt funktion fanns hos 3 procent av    brist, njursvikt (nedsatt EPO-bildning),
ett närmast heltäckande perspektiv.     patienterna med Hb över 120 men hos      förkortad överlevnad av röda blodkrop-
  Professor Heinz Ludwig, Wilhelmi-    33 procent med Hb under 80.          par (hemolys, hypersplenism, mjältför-
nenspital, Wien, redovisade data från      Endast 40 procent av patienterna er-   storing, hemofagocytos).
ECAS-studien från 2001–20021, en epi-    höll adekvat anemibehandling; 6,5 pro-      Inflammationsanemi (anemia of chro-
demiologisk studie med mer än 15 000    cent fick järn (medel-Hb vid behand-     nic disease, ”sekundäranemi”) leder till
cancerpatienter i 24 länder. Vid diagnos  lingsstart 111 g/l), 15 procent blev trans-  nedsatt järnresorption, defekt järnut-
hade 39 procent anemi definierat som ett  funderade (medel-Hb 81 g/l), 17,4 pro-    nyttjande, relativ EPO-brist och inte säl-
Hb-värde under 120 g/l, 10 procent hade   cent fick erytropoetin (EPO, medel-Hb     lan kortare överlevnad av röda blodkrop-
under 100 g/l. Högst anemiprevalens     99 g/l).                   par. Enbart strålbehandling ger inte så70 onkologi i sverige nr 4 – 09
stora anemiproblem men i kombination     pact factor (genomslagskraft). Alla vård-    Läkemedelsverket i Sverige utfärdade
med cytostatika ökar risken markant.     givare tycker att livskvalitet är mycket   2007 direktiv som innebär en mer res-
De flesta cytostatika hämmar benmär-     viktigt men få gör systematiska mät-     triktiv användning av EPO: vinster i
gen, några är dessutom njurtoxiska (pla-   ningar i den kliniska vardagen.       livskvalitet skall vägas mot eventuella
tinolgruppen), vilket ger nedsatt erytro-    Invalidiserande kronisk trötthet, som   risker; EPO skall undvikas till patienter
poetinproduktion, andra ökar risken för    inte går över med vila, definieras på eng-  där behandlingen är botande; EPO-be-
hemolys (fludarabin).             elska som ”fatigue”, och är det vanligas-  handling skall inte ges profylaktiskt;
  Anemisymptom påverkas, inte ovän-     te symptomet hos cancerpatienter. Fati-   EPO ska undvikas vid solida tumörer
tat, av patientens ålder och andra sjuk-   gue beror oftast på kombinationer av     om det bara är anemi utan symptom; vid
domar liksom av cancersjukdomens ak-     sömnbesvär, näringsbrist, annan samti-    samtidig cytostatikabehandling kan
tivitet och organpåverkan samt av be-     dig sjukdom, smärta, inaktivitet, anemi   EPO övervägas vid symptomgivande ane-
handlingen (benmärgshämning, infek-      och känslomässiga/psykologiska faktorer.   mi; mål-Hb skall inte överstiga 120 g/l.
tioner, hjärtlungpåverkan). Symptomen     Givetvis skall behandlingen riktas mot      Liknande direktiv har givits i andra
kan drabba flera organsystem: CNS (ut-    alla eventuella orsaker, och i kontrolle-  europeiska länder och sedan dess har
talad trötthet, fatigue, yrsel, depression,  rade studier har fysisk träning, anemibe-  många studier analyserats avseende ris-
nedsatt kognition), magtarmkanal (ap-     handling och psykostimulantia visat     kerna med EPO-behandling. Den sam-
titlöshet, illamående), hjärtlungfunktion   gynnsamma effekter.             lade bedömningen är att EPO som givits
(dyspné, hjärtklappning, hjärtsvikt, ang-                         till cancerpatienter enligt registrerade
ina) immunsystemet (nedsatt makrofag-     ”Anemi vid cancersjuk-            indikationer inte innebär någon hälso-
och T-cellsfunktion), urogenitalt (mens-                          risk för patienterna. Många anser däre-
cykel, libido, potens). CNS-symptomen     dom kan bero på alla             mot att inställningen är alltför njugg
är inte alltid korrelerade till anemigrad   tänkbara orsaker, som            gentemot cancerpatienter jämfört med
och förbättras ofta tydligt av EPO-be-    dessutom ofta föreligger           patienter med njursvikt/dialys, som får
handling, vilket kan bero på EPO-recep-                          EPO i högre utsträckning.
torer i CNS4.                 samtidigt.”                   Dagsläget i Sverige 2009 bedöms vara
  Målen med anemibehandling vid can-                           tillfredsställande utan överförskrivning
cer är inte bara att höja Hb och minska                          av EPO-preparat.
transfusionsbehovet. Resultaten av can-
cerbehandling bedöms i bästa fall såväl    BehandLing med epO inte farLig        BLOdtransfusiOn kaLkyLerad risk
objektivt (remissionsfrekvenser, femårsö-   Professor Anders Österborg, Radium-     Professor Peter Barrett-Lee, Cardiff, Eng-
verlevnad, toxicitet och komplikationer)   hemmet, Karolinska sjukhuset i Solna,    land, diskuterade blodtransfusioner, en
som ur patientens perspektiv (hälsotill-   diskuterade eventuella risker med EPO-    behandling med lång tradition men med
stånd, livskvalitet). Anemibehandling     behandling, mot bakgrund av att vissa    brister i dokumentation och riktlinjer.
med EPO bör likaledes bedömas objek-     studier av anemi orsakad av cancer, cy-   Risker som rapporterats är försämring av
tivt (ökat Hb, minskat transfusionsbe-    tostatikabehandling eller strålbehand-    cancersjukdomen (efter transfusion med
hov) men också ur patientens perspektiv    ling indikerat en sämre prognos i cancer-  lagrade erytrocyter), tromboembolism
(funktion, livskvalitet). Precis som med   sjukdomen hos EPO-behandlade patien-     och infektioner (virus, stafylokocker).
laboratoriemetoder finns validerade in-    ter. Flera av dessa studier är nu färdiga  Däremot ökar inte risken för cancer om
strument för detta och jämförelser med    och farhågorna har inte kunnat bekräf-    man får blod från en person som senare
referenspopulationer utan cancer är möj-   tas. Man har inte heller kunnat påvisa    visar sig utveckla cancer.
liga5.                    EPO-receptorer på tumörvävnad.          Professor Mario Dicato, Luxembourg
                         John Glaspy, UCLA School of Medi-     Medical Centre, Luxemburg, diskuterade
LivskvaLitet mäts av patienten        cine, Los Angeles, diskuterade trombos-   ytterligare omedelbara risker som över-
Ett bekymmer med livskvalitetsstudier     risken vid EPO-behandling. Tänkbara     vätskning, akut hemolys på grund av in-
är emellertid avsaknaden av gemensam-     mekanismer är bland annat interaktioner   kompatibilitet, feber, reaktioner på med-
ma definitioner och mätmetoder6. Det     mellan erytrocyter och trombocyter,     följande vita blodkroppar och trombocy-
finns speciella frågeformulär för cancera-  mellan EPO och trombopoetin, aktive-     ter. Senare komplikationer (4–15 dagar
nemi som innehåller både funktionsska-    ring av kärlendotel, defekt kärlrepara-   efter transfusion) är bland annat sen he-
lor och symptomskalor. På grund av av-    tion (till exempel efter hjärtkatetrise-   molys, virusinfektion och transplantat-
saknaden av standardisering mellan oli-    ring).                    mot-värd-reaktion (levande leukocyter i
ka instrument är det i princip omöjligt     Emellertid medför cancer i sig en     givarblodet koloniserar mottagarens
att göra metaanalyser av data samlade     ökad trombosrisk. Störst risk finns vid   benmärg om denne är gravt immunde-
från olika studier, vilket i viss mån har   CNS-tumörer, följt av magtarmcancer,     fekt och kan sedan starta en reaktion).
hämmat den vetenskapliga utvecklingen     lungcancer och lymfom. Möjligen har       Till vissa immundefekta patienter ges
inom detta område. Uppgifter om för-     trombosprofylax (heparin, salicyl) gynn-   därför enbart bestrålade blodprodukter,
bättrad livskvalitet genom viss behand-    sam effekt, och patienter med tidigare    eftersom de filter som rutinmässigt an-
ling är därför svåra att publicera i tid-   trombos behöver inte undantas från      vänds inte till hundra procent förhindrar
skrifter med bred målgrupp och hög im-    EPO-behandling.               överföring av leukocyter.                                                      onkologi i sverige nr 4 – 09  71
  kongressreferat
••• palliativ vård                                              tor stiger. Förr var man hänvisad till
                                              järnfärgning av benmärgs- eller leverbi-
”EPO som givits till cancerpatienter enligt                         opsi för att diagnosticera detta första sta-
                                              dium av järnbrist.
registrerade indikationer innebär inte någon                          Vid mer uttalad järnbrist tillkommer
hälsorisk för patienterna.”                                 sjunkande serumjärn och ökande trans-
                                              ferrin, varvid kvoten (transferrinmätt-
                                              nad) minskar. I nästa steg och med viss
                                              fördröjning blir erytrocyterna små (MCV
                                              sjunker), varvid även Hb sjunker på
                                              grund av järnbristen, det vill säga vi får
  Dödsfall i samband med blodtransfu-   och resten i depåer och vissa andra celler.  en järnbristanemi.
sion orsakas i 75 procent av fallen av    Järn cirkulerar framför allt mellan de-      Diagnostik av järnbrist hos en patient
transfusion med rätt enhet, men till fel   påer och erytropoes. Dagligt intag mot-    med canceranemi är lite mer komplice-
patient. Vid längre tids transfusioner och  svarar normala förluster på 1–2 mg. Så-    rad. På grund av inflammation och se-
efter cirka 25 enheter blod blir upplag-   väl järnresorption från tunntarmen som     kundäranemi stiger ferritin (ibland till
ringen av järn i lever och så småningom   cirkulation mellan depåer och erytropo-    mycket höga nivåer), samtidigt som både
hjärtmuskel påtaglig, och efter ytterli-   es påverkas av inflammation. Inflamma-     serumjärn och transferrin sjunker. Se-
gare 25–50 enheter blod ökar risken för   tion hos patienten kan bland annat på-     rumjärn är mer labilt och sjunker ofta
hjärtkomplikationer markant och järn-    visas med ökad sänka, CRP, och andra      mer än transferrin, varför vi även här
kelerande behandling kan bli aktuell.    akut-fasreaktanter. Vid inflammation      kan få en sänkt transferrinmättnad.
  Syntetiskt framställda blodkroppssub-  stiger även nivåerna av hepcidin i serum,     Det går att skilja järnbristanemi från
stitut finns. Det innehåller pegylerat he-  och på flera håll finns metoder för hep-    sekundäranemi framför allt genom att
moglobin framställt från utgånget givar-   cidinbestämning.                ferritin är tydligt ökat (i praktiken över
blod, produktnamn Hemopure, Polyhe-       Ferroportin är det enda exportprotei-    dubbla övre referensgränsen) och löslig
me, Hemospan7. Fördelarna med dessa är    net av järn ur celler, och det finns i tunn-  transferrinreceptor är normal vid sekun-
enklare lagring, inga immunologiska     tarmsceller, makrofager och leverceller.    däranemi. Löslig transferrinreceptor på-
komplikationer, ingen överföring av in-   Ferroportin hämmas av hepcidin, och      verkas inte av inflammation (men stiger
fektioner. Fortsatta prövningar pågår.    ger man hepcidin sjunker serumjärn       vid hemolys). Sekundäranemi komplice-
  Varför får cancersjuka och personer   snabbt. Hepcidin är en liten peptid, som    rad av järnbrist innebär fortfarande ökad
med vissa kroniska sjukdomar anemi på    produceras av leverceller men också av     transferrinreceptor medan ferritin ofta
grund av benmärgshämning? En nyck-      neutrofila celler och makrofager, när des-   ligger kvar inom referensintervallet. Här
elfaktor är TNF-α (tumour necrosis fac-   sa är aktiverade av till exempel en bak-    är således ett skenbart ”normalt” ferritin
tor alfa), som är en cytokin som bildas   teriell infektion.               uttryck för järnbrist.
av makrofager som ett svar på inflam-      Höga hepcidinnivåer ger minskad        Funktionell järnbrist förekommer
mation. Väl inne i erytroida celler kan   järnabsorption och minskad järnfrisät-     bland annat vid sekundäranemi och
TNF-α leda till för tidig celldöd (apo-   ting från makrofager, låga nivåer mot-     innebär bristande järntillgång för erytro-
ptos) via blockad av ett nyckelenzym i    satt effekt. Hepcidinnivåerna vid sekun-    poesen trots järn i depåerna och definie-
erytropoesen (GATA-1)8. Höga halter     däranemi är höga, vid järnbristanemi      ras i regel genom låg transferrinmätt-
TNF-α förekommer vid flera cancerfor-    låga. En känd inflammatorisk cytokin,     nad, ferritin i det lägre referensvärdes-
mer och korrelerar till sämre prognos.    IL-6 (som indirekt påvisas med CRP),      området, hypokroma retikulocyter
TNF-α medierar dessutom inflammato-     leder till ökad hepcidinbildning.       (kommer snabbt) och hypokroma erytro-
risk aktivitet vid icke-maligna sjukdo-     En rad tumörsjukdomar medför öka-      cyter (kommer senare).
mar som reumatoid artrit, kronisk hepa-   de IL-6-nivåer och i vissa fall (framför     I princip alla cancerpatienter har mer
tit och Crohn’s sjukdom. Ett annat en-    allt myelom) är den maligna klonen san-    eller mindre uttalad sekundäranemi. Re-
zym, GATA-2, hämmar EPO-bildning-      nolikt direkt involverad i IL-6-produk-    ell järnbrist hos cancerpatienter indike-
en, och såväl TNF-α-hämmare som       tionen. Tänkbara indikationer för hepci-    rar, som hos andra, blödning i magtarm-
GATA-2-hämmare kan komma att ut-       dinanalyser är att skilja järnbristanemi    kanal/urogenitalsfär (tumör, ulcus).
vecklas för behandling av anemi sekun-    från sekundäranemi och att identifiera      Professor Michael Auerbach, Wash-
där till inflammation9.           patienter med funktionell järnbrist (se    ington DC, USA, diskuterade järnbe-
                       nedan).                    handling till cancerpatienter(10). Funk-
Järnmetabolismen central                                  tionell järnbrist bidrar till anemi hos
Mohammad R Nowrousian, Essen,        Järnstatus hos patienten            cancerpatienter och eftersom cancerpa-
Tyskland, redogjorde för järnets centrala  Järnbrist utvecklas gradvis, från tomma    tienter med sekundäranemi har ett ned-
roll och hur dess omsättning påverkas av   järndepåer till järnbristanemi, och dessa   satt järnupptag från tarmen är behand-
inflammationsanemi. Kroppen innehål-     stadier är enkla att definiera i det okom-   ling med parenteralt järn både för abso-
ler totalt 3–4 gram järn, varav 75–80    plicerade fallet. Vid tomma järndepåer     lut och funktionell järnbrist att föredra.
procent finns i de röda blodkropparna    sjunker ferritin, löslig transferrinrecep-    Betydelsen av funktionell järnbrist72 onkologi i sverige nr 4 – 09
har visats i randomiserade studier på     Referenser                    7. Moore EE, Moore FA, Fabian TC et al. Hu-
cancerpatienter med påvisbart järn i                              man polymerized hemoglobin for the treat-
benmärgen, det vill säga utan absolut     1. Ludwig H, Van Belle S, Barrett-Lee P et    ment of hemorrhagic shock when blood is
järnbrist. Här medför tillägg av intra-    al. The European Cancer Anaemia Survey      unavailable: the USA multicenter trial. J Am
venöst järn bättre effekt av EPO-be-     (ECAS): a large, multinational, prospective   Coll Surg 2009;208(1):1-13.
handling, det vill säga man kan ge lägre   survey defining the prevalence, incidence,
EPO-doser för samma mål-Hb(11,12).      and treatment of anaemia in cancer pa-      8. Buck I, Morceau F, Cristofanon S et al. Tu-
                       tients. Eur J Cancer 2004;40(15):2293-306.    mor necrosis factor alpha inhibits erythroid
Sammanfattning                                         differentiation in human erythropoietin-de-
Anemi vid cancersjukdomar är vanligt     2. Aapro M, Abraham I, Bokemeyer C et al.    pendent cells involving p38 MAPK pathway,
och leder till avsevärd funktionsnedsätt-   The background and methodology of the      GATA-1 and FOG-1 downregulation and
ning och nedsatt livskvalitet. Utredning   Anaemia Cancer Treatment (A.C.T.) study: a    GATA-2 upregulation. Biochem Pharmacol
och behandling av anemi hos cancerpa-     global retrospective study of practice pat-   2008;76(10):1229-39.
tienten är angeläget och skall inte vara   terns and outcomes in the management of
annorlunda än hos övriga patienter, men    anaemia in cancer patients and their cong-    9. Arcasoy MO. Erythropoiesis-stimula-
hänsyn bör tas till de speciella förutsätt-  ruence with evidence-based guidelines.      ting agent use in cancer: preclinical and
ningar som gäller vid tumörsjukdomar.     Support Care Cancer 2008;16(2):193-200.     clinical perspectives. Clin Cancer Res
  Anemi vid cancer orsakas ofta till stor                           2008;14(15):4685-90.
del av inflammatorisk aktivitet, vilket    3. Ludwig H, Aapro M, Bokemeyer C et al.
medför en (extra) benmärgshämning, re-    Treatment patterns and outcomes in the      10. Auerbach M, Ballard H, Trout JR et al. In-
lativ erytropoetinbrist, nedsatt järnupp-   management of anaemia in cancer patients     travenous iron optimizes the response to re-
tag och störningar i järnomsättningen.    in Europe: findings from the Anaemia Can-    combinant human erythropoietin in cancer
Behandling av sekundäranemin vid can-     cer Treatment (ACT) study. Eur J Cancer     patients with chemotherapy-related ane-
cer med erytropoetin ger i de flesta fall   2009;45(9):1603-15.               mia: a multicenter, open-label, randomized
signifikant ökning av Hb och minskat                              trial. J Clin Oncol 2004;22(7):1301-7.
transfusionsbehov, och inte minst för-    4. Ludwig H, Fritz E. Anemia in cancer pa-
bättring av livskvalitet.           tients. Semin Oncol 1998;25(3 SUPPL 7):2-6.   11. Hedenus M, Birgegård G, Näsman P et
  Erytropoetinbehandlingen till can-                             al. Addition of intravenous iron to epoetin
cerpatienter kan, vid funktionell järn-    5. Cella D, Lai JS, Chang CH, Peterman A, Sla-  beta increases hemoglobin response and
brist, också förbättras genom tillägg av   vin M. Fatigue in cancer patients compared    decreases epoetin dose requirement in ane-
intravenöst järn och erytropoetindoserna   with fatigue in the general United States po-  mic patients with lymphoproliferative ma-
kan då minskas. Nya läkemedel riktade     pulation. Cancer 2002;94(2):528-38.       lignancies: a randomized multicenter study.
mot specifika steg i cytokinkaskaden vid                            Leukemia 2007;21(4):627-32.
canceranemi är under utveckling.       6. Cella D, Chang CH, Lai JS, Webster K. Ad-
  Erytropoetin-behandling enligt inter-   vances in quality of life measurements in    12. Pedrazzoli P, Farris A, Del Prete S et al.
nationella riktlinjer synes inte innebära   oncology patients. Semin Oncol 2002;29(3     Randomized trial of intravenous iron supp-
någon ökad risk för kardiovaskulär sjuk-   SUPPL 8):60-8.                  lementation in patients with chemothera-
                                                py-related anemia without iron deficiency
                                                treated with darbepoetin alpha. J Clin Oncol
”I princip alla cancerpa-                                   2008;26(10):1619-25.

tienter har mer eller
mindre uttalad sekun-
däranemi.”
                              Herman nilsson-eHle, docent, överläkare, Medicinkliniken,
                                         SahlgrenSka univerSitetSSjukhuSet
dom eller tumörprogress. Systematisk
utvärdering av funktion och livskvalitet
med validerade och i bästa fall standar-
diserade och internationellt gångbara in-
strument är lika viktiga responsdata
som Hb och transfusionsbehov vid be-
handling av cancerpatienter.
  Detta behöver få mycket större ge-
nomslag i rutinsjukvården.                                                         onkologi i sverige nr 4 – 09  73

								
To top