Docstoc

ANEM L HASTANIN DE ERLEND R LMES anemi

Document Sample
ANEM L HASTANIN DE ERLEND R LMES anemi Powered By Docstoc
					 ANEMĠLĠ HASTANIN
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ


  Dr. Abidin ġĠMġEK
 GATA Aile Hekimliği AD.
            TANIM

ANEMĠ: Eritrosit kütlesinde azalma

 Hb değerinin;
 Erkeklerde   13  gr/dl
 Kadınlarda   12  gr/dl
 Hamilelerde   11  gr/dl
 Çocuklarda   11  gr/dl
Anemi, asla bir
hastalık tanısı değildir,
bir BULGUDUR.
        Sınıflandırma

A. Relatif/ Mutlak

B. Ġzole / Diğer dizilerde değiĢiklikle birlikte

C. Kalıtsal / Edinsel

D. GeliĢim hızına göre

  1. Akut (hemoraji, hemoliz)
  2. Kronik (Diğerleri)
        Sınıflandırma
E. OluĢum mekanizmasına göre

 1. Kan kaybına bağlı
 2. K.Ġ. de yapım azlığına/ bozukluğuna bağlı
 3. K.Ġ. dıĢında yıkım/ tutulum artıĢına bağlı

F. Eritrosit endekslerine göre

 1.Mikrositik-normositik-makrositik
 2.Hipokrom-normokrom-hiperkrom
           ANEMİ

             MCV
           Eritrosit morfolojisi MCV            MCV         MCV
 >100           80-100        < 80Makrositik       Normositik      Mikrositik

Eritrosit morfolojisine göre anemilerin sınıflandırması
   MORFOLOJĠK SINIFLAMA (Erit. boyutuna göre)
MĠKROSĠTĠK  NORMOSĠTĠK      MAKROSĠTĠK
1.  DEA       1.  Tüm anemilerin   Megaloblastik KĠ
2.  Kr.Hst.A.      erken dönemi      gösterenler
3.  Talasemi    2.  Kr.Hst.A.      1. B 12
4.  Sideroblastik  3.  Eritropoetin yet.  2. Folat eks.
   A.       4.  Stem h. Hst.    Nonmegaloblastik
5.  KurĢun zeh.   5.  Myelofizitik A.   1. Myelodisplastik
6.  Bakır zeh.   6.  Endokrin A.      send.
7.  Pridosin eks.  7.  Disproteinemiler  2. KC Hst.
                       3. Hipotroidi
                       4. Hemolitik A.
        YAKLAġIM

 Anemiye yol açan nedeni araĢtır.


 Anemi nedenini aydınlatmadan körlemesine
 demir, folik asit ve B12 vitamini ya da kan
 transfüzyonu uygulaması yapma.

 Bu yola baĢvuran hekim bazen kısa bir süre
 için yüz güldürücü sonuçlar alabilse de, uzun
 vadede baĢarısızlığa mahkum olacaktır.
         YAKLAġIM

 Anemili bir hastada ayrıntılı öykü alın ve FM
 yapın.

 Sonra yapılması gereken ilk iĢ otomatik kan
 sayımı sonuçlarını ve periferik kan yaymasını
 değerlendirme olmalıdır.
    GENEL YAKLAġIM
Klasik Öykü
FM
Tanı:
 Tam kan
 Periferik yayma
 Retikülosit
     GENEL SEMPTOMLAR

 SĠSTEMĠK :En sık halsizlik ve yorgunluk
       ĠĢtahsızlık
       Sebebi bilinmeyen AteĢ

 KVS   : Efor dispnesi, AP
      Çarpıntı
      Hiperkinetik Kalp Yetmezliği

 CĠLT  : Tırnaklarda kırılma,Beyaz çizgiler
    GENEL SEMPTOMLAR

 NÖROLOJĠK : BA, BaĢ dönmesi, Senkop
       Kulak çınlaması
       Uyku Bozukluğu
 GENĠTAL  : Libido azalması, Hipomenore
 GĠS    : Dilde yanma, ağrı
        Tat almada bozukluk
        Yutma güçlüğü
        Hazımsızlık, ĠĢtahsızlık
        Pika
   FĠZĠK MUAYENE BULGULARI
  AKB     :DüĢük veya normal
  NABIZ    :TaĢikardi, yüksek debili KY
  ATEġ     :Hafif yüksek
  BAġ/BOYUN:
  1. Skleralar ve mukozalar ikterik (Hemolitik
  Anemi)
  2. Dil ağrılı,kızarık (B12 Eksikliği)
  3. Dil Papillaları atrofik
  4. Dudak kenarlarında çatlama (cheliosis)
      TAM KAN
NORMAL DEĞERLER

         ERKEK  KADIN
Hb (g/dl)     13-17  12-16
Hct        40-52  36-48
Eritrosit     4.5-6  4.5-5
MCV        80-100  80-100
MCH (pg)     27-34  27-34
MCHC (%)     31-37  31-37
Rtc(%)      0.5-2  0.5-2
      PERĠFERĠK YAYMA
 Hipokromi: Erit. içindeki soluk alan > 1/3
 ġistosit: ParçalanmıĢ erit.
 Poikilositoz: Farklı Ģekillerde erit.
 Anizositoz: Farklı büyüklükte erit.
 Polikromazi: Farklı boyanma (Rtc)
 Ekinosit:Erit. yüzeyinde eĢit çıkıntılar var
 Akantosit:Çıkıntılar eĢit değil
 Howell Joly cisimciği: Erit. deki çek. kalıntıları
       PERĠFERĠK YAYMA
Makrosit   Kc hastalığı, alkolizm, hipotroidi,
       MDS
Makroovalosit Megaloblastik anemi
Mikrosit    Demir eksikliği, Hb.pati, Kr. Hastalık,
        Pb zehirlenmesi, sideroblastik
        anemi
Target hücre  Talasemi, Kc hastalığı, demir
        eksikliği, splenektomi, orak hücre
        anemisi, Hb C
Stomatosit   Kc hastalığı, alkolizm, herediter
        stomatozis
      PERĠFERĠK YAYMA

Pencill cell Demir eksikliği anemisi
Ekinosit  Kc hastalığı, postsplenektomi
Akantosit  Abetalipoproteinemi, Kc hastalığı,
      böbrek yetmezliği
Sferosit  Herediter sferositoz, OĠHA, diğer bazı
      hemolitik anemiler
ġistositler HA, yanık, kardiak hemoliz
(fragmente
eritrosit)
Orak hücre Orak hücreli anemi
Eliptosit  Herediter eliptositoz
Kalem Hücresi
 Ekinosit
 Target
 Hücresi
Makrositoz ve
hipersegmentasyon
Akantosit
Sferosit
Eliptosit
 Cabot
 halkası
 Tear drop
Howell- jolly
body
Bazofilik
noktalanma
Kurşun zehirlenmesi
Plazmodium
malaria
  Ring form
     Retikülosit sayısına göre
     anemilerin sınıflandırması
           RETİKÜLOSİT
             SAYISI
     ARTMAMIŞ          ARTMIŞ
MCV    MCV    MCV      AKUT KAN  HEMOLİZ
NORMAL  DÜŞÜK   YÜKSEK     KAYBI
RETĠKÜLOSĠTOZ         RETĠKÜLOSĠTOPENĠ
1.  Hemolitik A.       1.  Aplastik A.
2.  DEA ted. 7-10. günleri  2.  Pirüvat kinaz eks.
3.  B 12 ve Folat ted. 3-4.  3.  K. Ġliğini infiltre eden
   günleri            hst.
4.  Kanama          4.  PNH geç dönem
5.  Hipersplenizm
6.  PNH erken dönem
   Mikrositik Anemi Nedenleri

1. Demir eksikliği anemisi
2. Kronik hastalık anemisi
3. Talasemi
4. Sideroblastik anemi
5. Diğer: Bakır eksikliği, piridoksin
 eksikliği, kurĢun zehirlenmesi
     Mikrositik Anemi Tanı

 Ayrıntılı öykü ve fizik inceleme yapılmalıdır.
 Aneminin süresi, pika, diyet alıĢkanlığı, kan
 kaybı odağı (GIS ve GÜS), aldığı ilaçlar
 (aspirin,  NSAID),  hipermenore,   abortus,
 gebelik sayısı, ailede anemi öyküsü, kronik
 hastalıklara ait semptomlar ayrıntılı sorgulanır.
 Fizik incelemede ise: Angular chelitis, dil
 papillalarında  siliklik,   kaĢık   tırnak,
 splenomegali araĢtırılır.
  Mikrositik Anemi Laboratuvar
        Testleri
 Eritrosit indeksleri ve periferik yayma ile
 birlikte nedeni bilinen bir hipokromik
 mikrositer anemi varsa örneğin demir
 eksikliği anemisi gibi sadece ferritin düzeyini
 görmek yeterlidir.
 Kronik hastalık da mevcutsa serum ferritini
 yanısıra serum demir, TDBK, transferrin
 saturasyonu birlikte değerlendirilmelidir.
 Nedeni bilinmeyen hipokrom mikrositer
 anemi varsa ayrıntılı araĢtırılmalıdır.
  Mikrositer Anemi Ayırıcı Tanı-1
      DEA  Beta Talesemi Kr. Hst.
         TaĢıyıcı   Anemisi
MCV    D   D       N
RDW    Y   N       N
Serum   D   N       D
Demiri
TDBK    Y   N       D
Transferrin D  N/Y      N
Saturasyon
Ferritin  D  N/Y      N/Y
  Mikrositer Anemi Ayırıcı Tanı-2

 MCV:70 fl'nin altında ise neden olarak demir
 eksikliği anemisi ya da talasemi
 düĢünülmelidir.

 Hafif anemi ya da anemisiz MCV'nin 70 fl
 altında olması talasemi taĢıyıcılığını gösterir
 ancak böyle bir durum demir eksikliği olan
 polisitemia rubra vera'da da görülebilir.
DEMĠR METABOLĠZMASI
   DEMĠR EKSĠKLĠĞĠ ANEMĠSĠ

 Dünyada en sık görülen anemi türü

 Günlük demir ihtiyacı 10-20 mg.

 Diyetle alınan demirin % 10’ u emilir

 Demir duedonum 2. kısmından emilir

 Aklorhidri, gastrektomi, Çöliak hst., PĠCA, lif,

 mısır abs.u azaltır
   DEMĠR EKSĠKLĠĞĠ ANEMĠSĠ

  ETĠYOLOJĠ:
  Diyetle yetersiz alım
  Demir emilim bzk.
  Demir ihtiyacının artması
  Kan kaybı
  Parazitler
    DEMĠR EKSĠKLĠĞĠ ANEMĠSĠ
   KLĠNĠK:
1.  Halsizlik,yorgunluk
2.  KaĢık tırnak
3.  Angular stomatit
4.  Atrofik rinit
5.  Glossit
6.  SM
7.  KĠBAS
8.  Papil ödemi
9.  Pseudotümör serebri
10.  Disfaji
    DEMĠR EKSĠKLĠĞĠ ANEMĠSĠ
   TANI:
1.  Serum demiri   düĢük
2.  TDBK       yüksek
3.  Ferritin     düĢük
4.  Transferrin sat. düĢük
5.  Periferik yayma:
   Hipokrom,Mikrositoz,Anizositoz,Poikilositoz
1.  K. Ġliği biyopsisinde depo demirinin negatif
   olması (Kesin tanı)
    DEMĠR EKSĠKLĠĞĠ ANEMĠSĠ
   TEDAVĠ:
1.  Etiyolojik nedene göre (Kanama, GĠS
   malignitesi vs.)
1.  Oral demir ted.
      FERRÖZ SÜLFAT 300 mg/gün
      FERRÖZ GLUKONAT (Aç)
3.  Parenteral
      DEMĠR DEKSTRAN
      PE demir ihtiyacı (15-Hb) x kg x 3
    DEMĠR EKSĠKLĠĞĠ ANEMĠSĠ

   TEDAVĠYE CEVAP:

1.  Ġlk düzelen bulgu halsizlik yorgunluk
2.  Ġlk lab. bulgusu Retikülositoz
3.  Hb’nin normale dönmesi 45-60 gün
4.  En son düzelen bulgu Ferritin (6-9 ayda)
  KRONĠK HASTALIK ANEMĠSĠ

 Hastanede yatan ht.larda en sık anemi

 Serum demiri var,mak.lardan
 mobilizasyonunda defekt

 ETĠYOLOJĠ:

 Tbc, Osteomyelit, Akc. Apsesi, RA, SLE,
 Sarkoidoz, Hepatit, Crohn, Lenfoma,
 Karsinoma, Sarkoma
   KRONĠK HASTALIK ANEMĠSĠ
 TANI:
1. Serum demiri       DüĢük
2. TDBK           DüĢük
3. Ferritin         Yüksek
4. Transferrin sat.     Yüksek
5. Sedim ve CRP       Yüksek

 TEDAVĠ:
1. Altta yatan Hst. Ted.si
2. Eritropoetin
        Beta Talasemi-I

 Nokta mutasyonu sonucu  zincir sentezi
 azalmıĢtır.
 Talasemi Major'da anemi çok ağır, minör de
 anemi hafifdir.
 Pratikde sorun olan Beta talasemi minördür
 ve yanlıĢlıkla demir eksikliği gibi tedavi
 edilmektedir.
 Beta talasemi minörde hafif anemi vardır.
       Beta Talasemi-2

 Hb ve Htc azalmasına karĢın KK sayısı 5
 milyonun üzerindedir.
 Periferik yaymada sık target hücresi ve
 bazofilik stippling görülür.
 Serum demir, TDBK, transferrin satürasyonu,
 ferritin düzeyleri normaldir.
 Hb elektroforezinde Hb A2 artar (%3.5'in
 üzeri), HbF normal ya da hafif artmıĢtır.
      Beta Talasemi-3

 Talasemi minör düĢünülen hastalarda önce
 demir düzeyi ya da ferritin düzeyi bakılmalı
 demir eksikliği anemisi de mevcutsa Hb
 elektroforezi  demir eksikliği düzeldikten
 sonra istenmelidir.
 Demir eksikliğinde HbA2 düzeyi azalır bu
 nedenle Beta talasemi hasta da olmasına
 karĢın Hb elektroforezi normal bulunur.
    MEGALOBLASTĠK ANEMĠ

 MCV genellikle 110 fl'nin üzerindedir.
 Pansitopeni olabilir.
 Eritrosit morfolojisi: makroovalositoz, belirgin
 bir anizositoz ve poikilositoz, bazofilik
 noktalanma,  Howell-Jolly  cisimcikleri,
 fragmentasyon
 Retikülosit sayısı düĢüktür.
 Hipersegmentasyon:    Nötrofil  parçalıların
 çekirdeklerinde lob sayısı 5'in üzerindedir.
    MEGALOBLASTĠK ANEMĠ

 Kan Kimyası:
AĢırı LDH yüksekliği
Ġndirekt bilirubinde hafif artıĢ
 (Megaloblastik kırmızı dizi hücrelerinin tam
 olgunlaĢmadan kemik iliğinde yıkımlarına
 bağlıdır (inefektif eritropoez)).
KĠ de Eritrosit aktivitesinde artıĢa rağmen
 RETĠKÜLOSĠTOPENĠ görülen tek anemi tipi
     VĠTAMĠN B 12 EKSĠKLĠĞĠ

1. Yetersiz alım: Komplet vejeteryan
2. Emilim Bozukluğu:
 A. Ġntrensek faktör eksikliği en sık nedendir.
  1. Pernisiyöz anemi
  2. ĠF’ün konj. yokluğu veya anormalliği
  3. Postgastrektomi
  4. Gastrik mukozanın atrofisi
 B. Ġnce barsak emilim bozukluğuna neden olan
   intestinal hastalıklar( Ġleum Rez., Ġleitis, Ġnfiltratif Hst.,
  Kör Loop Send., Kr. Pankreatit vb. )
    VĠTAMĠN B 12 EKSĠKLĠĞĠ

 C. Diğer Nedenler
  1. Diphyllobotrium latum infestasyonu
  2. Grasbeck-Immerslund sendromu
  3. Ġlaç: - KolsiĢin, PAS, Neomisin,
  Metformin
3. Kullanım bozukluğu:
  A. Transkobalamin II eksikliği
  B. NO alınması
     VĠTAMĠN B 12 EKSĠKLĠĞĠ

 Anemi belirtileri:
 Halsizlik,  çabuk  yorulma,  limon  sarısı
 solukluk
 Kardiyovasküler belirtiler:
 Çarpıntı, angina, kalp yetersizliği, ortostatik
 hipotan.
 GIS :
 ĠĢtahsızlık, bulantı, ishal, glossite bağlı dilde
 ağrı, ĢiĢlik, kızartı, tat almama, Hunter dili
 (kırmızı-papillar atrofik dil), HSM
    VĠTAMĠN B 12 EKSĠKLĠĞĠ
 Nörolojik bulgular:
 Periferik nöropati, medulla spinalis arka ve
 yan kordon dejenerasyonu, optik atrofi,
 mental bozukluklar.
 Ekstremitelerde uyuĢma ve iğnelenme ilk
 yakınmalar arasındadır.
 Nörolojik muayenede en erken ve önemli
 bulgu diyapazonla aranan vibrasyon
 duyusunun kaybıdır.
     VĠTAMĠN B 12 EKSĠKLĠĞĠ   B12 vitamin eksikliğinde anemi, hatta
  makrositoz dahi olmadan nörolojik tablonun
  geliĢebileceği akılda tutulmalıdır.
     VĠTAMĠN B 12 EKSĠKLĠĞĠ
  TANI:
1.  VĠT B 12         düĢük
2.  Serum MMA        yüksek
3.  Serum Homosistin     yüksek
4.  Schilling testi
  TEDAVĠ:
   B 12 (Siyanokobolamin yada Hidroksi kobolamin)
   1000 Mikrogr/hf (1 hafta)
   1000 Mikrogr/ay (Per. Anemide ted. ömür boyu)
        FOLAT EKSĠKLĠĞĠ

  Benzer klinik bulgular görülür.

  Ancak nörolojik belirti yoktur.

  Öte  yandan,  B12   vitamin   eksikliğinde
  yanlıĢlıkla  folat  verildiğinde,   var  olan
  nörolojik    belirtilerin    daha    da
  Ģiddetlenebileceği unutulmamalıdır.
      FOLAT EKSĠKLĠĞĠ


 Folat  eksikliğinde  ovalositoz  belirgin
 olmayabilir.

 Nötrofillerdeki  hipersegmentasyon   çok
 önemli bir bulgudur.

 Kanamalara yol açabilecek kadar ağır bir
 trombositopeni görülebilir.
    ORAK HÜCRELĠ ANEMĠ

 Dünyada en sık görülen anormal Hb.opati
 Beta Zincirindeki 6.sıradaki Glutamik Asit
 yerine Valin
 Hipoksi varlığında h.ler oraklaĢır
 Viskosite   artar   ve    Mikrodamar
 Obstrüksiyonu olur.
KLĠNĠK:
 Kr. Kompanze hemoliz
 Hafif sarılık
 Anemi
     ORAK HÜCRELĠ ANEMĠ

  Hastalar genelde krizler ile gelir;

  Ağrılı krizler
  Aplastik kriz
  Splenik
  Sekestrasyon krizi
  Megaloblastik krizler
  Enfeksiyona duyarlılık
     ORAK HÜCRELĠ ANEMĠ
  TANI.
   1. Hb Elektroforezi (Hb S>85, Hb A yok)
   2. Sodyum Metabisülfit (Tarama Testi)
  TEDAVĠ:
  1. Ağrılı krizlerin ted. ( Kan transfüzyonu K.E)
    70-100 ml/ kg/saat veya ort. 4 lt. sıvı ted.
  2. Antibiyoterapi (Pnömokok ve HiB e karĢı)
  3. Splenik sek. krizinde exchange veya
  splenektomi
  4. KĠT
    HEMOLĠTĠK ANEMĠLER

Hemolitik anemilerde temel özellik; eritrosit
 yaĢam süresinde kısalma

Eritrositlerin erken parçalanması membran
 anormallikleri,    enzim    eksiklikleri,
 hemoglobin bozuklukları gibi korpusküler
 anormallikler ya da immün, non-immün
 mekanizmalar    gibi  ekstrakorpusküler
 anormallikler sonucunda ortaya çıkabilir.
     HEMOLĠTĠK ANEMĠLER

ETĠYOLOJĠ
KALITSAL          KAZANILMIġ
1. Memb.          1. Memb. Anormallikleri
  Anormallikleri     2. Ġmmün hem A.
2. Hemoglobinopatiler   3. Travmatik hemoliz
3. Unstabil Hb ler     4. Ġnfeksiyon
4. Kırmızı küre enz.yet.  5. Hipersplenizm
     HEMOLĠTĠK ANEMĠLER
 KLĠNĠK:
 ANEMĠ + SARILIK + SM + RETĠKÜLOSĠTOZ
 LABARATUVAR:
ARTANLAR        AZALANLAR
1.  Ġndirek bil.   1. Haptoglobülin
2.  LDH       2. Hemopeksin
3.  Rtc       3. Erit. Yarı ömrü
4.  Serbest Hb
5.  Methemoglobinemi
6.  Hb. Üri
7.  Hemosiderinüri
   Kaynaklar:
  –  Fairbanks VF, Beutler E: Iron-Deficiency. In: Williams Hematology 5th ed.
     Beutler E, Lichtman MA, Coller BS, Kipps TJ (eds). New York, Mc Graw-Hill
     Inc. 1995: 490-511.
  –  Lee GR: Iron Deficiency and Iron-Deficiency Anemia. In: Wintrobe’s Clinical
     Hematology 10th ed. Lee GR, Foerster J, Lukens J, Paraskevas F, Greer JP,
     Rodgers GM (eds). Egypt, Mass Publishing Co. 1999: 979-1010.
  –  Beers MH, Berkow R: Anemias. In: The Merck Manual, 17th ed. New Jersey,
     Merck & Co., Inc. 1999: 849-882.
  –  Yalçın A. Aplastik anemi. Eds: Atilla YALÇIN: Klinik Hematoloji, 1 nci baskı,
     Ankara, GATA Basımevi, 2001, sayfa 105-112.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:313
posted:1/15/2011
language:Turkish
pages:61