Docstoc

Akut och kronisk njur Njurens funktion Njursvikt anemi

Document Sample
Akut och kronisk njur Njurens funktion Njursvikt anemi Powered By Docstoc
					     Njurens funktion
       Utsöndrar slaggprodukter
       Reglerar vätskebalansen
       Reglerar elektrolytbalansen
       Reglerar syra - bas balansen
       ”aktivering” av vitamin D
       Produktion av renin
       Produktion av erytropoetin
2007-01-02         Anneli Jönsson         1
     Njursvikt - njurinsufficiens
       När njurarna inte fungerar som de ska
       längre
       Kan antingen vara akut eller kronisk
       Om kronisk njursvikt inte behandlas leder
       den till döden
       Målet för vård av njursjuka är att försöka
       förhindra att kronisk njursvikt uppstår och
       uremi utvecklas
2007-01-02         Anneli Jönsson         2
     Stadieindelning av njursvikt
     1.  Nedsatt reservkapacitet, GFR >50ml/min
     2.  Mild – asymtomatisk njursvikt, GFR 25-50
        ml/min
     3.  Måttlig – avancerad njursvikt –
        symtomgivande, GFR 5-25 ml/min
     4.  Terminal – livshotande njursvikt, GFR <
        5ml/min
2007-01-02         Anneli Jönsson         3
                                1
     Akut njursvikt

       Livshotande tillstånd
       Drabbar både barn och vuxna
       Förekommer i hela vårdkedjan
       Viktigt med snabb behandling
       Oftast reversibel
       Det gäller att förhindra kronisk
       njursvikt


2007-01-02        Anneli Jönsson     4
     Akut njursvikt - kardinalsymtom

       Avtagande diures
       P-Kreatinin och P-urea stiger
       Hyperkalemi, metabolisk acidos
       Ödem och hypertoni
       Anemi
2007-01-02        Anneli Jönsson     5
     Akut njursvikt - orsaker

       Prerenala orsaker: faktorer som
       leder till nedsatt genomblödning av
       njurarna
       Renala orsaker: njurparenkymskada
       Postrenala orsaker: förträngningar
       av avledande urinvägar
2007-01-02        Anneli Jönsson     6
                          2
     Akut njursvikt - diagnostik
       Anamnes
       Klinisk undersökning
       Blod- och urinprover
        Blodstatus, elektrolytstatus, kreatinin,
        urea, immunologiska prover,
        urinsediment, urinsticka, clearance.
       Ultraljudsundersökning av njurar
       och urinvägar
       Njurbiopsi

2007-01-02        Anneli Jönsson         7
     Akut njursvikt - behandling

       Eliminera/behandla orsaken
       Korrigera vätskebalansen
       Korrigera elektrolytbalansen
       Behandla anemi
       Förebygg infektioner
       Ev. dialys2007-01-02        Anneli Jönsson         8
     Akut njursvikt - omvårdnad
       Information – hela tiden
       Puls, blodtryck, temp, vikt
       DRUM
       Ödem kontroller
       Nutrition
       PVK, CVK, KAD – infektion!
       Mobilisering
       Kurator, dietist

2007-01-02        Anneli Jönsson         9
                               3
     Kronisk njursvikt - orsaker
       Diabetes mellitus         Renal arterioskleros –
       Glomerulonefrit          nefroskleros
       Interstitiell nefrit        Systemiska vaskuliter
                        Amyloidos
       Polycystisk
       njursjukdomar           Myelom
2007-01-02           Anneli Jönsson               10
     Att vara uremisk
       Allmänna symtom          Symptom från hud och
        Trötthet            nerver
        Frusenhet             Huden: torr, ökad
       Gastrointestinala besvär       pigmentering, klåda,
        Aptitlöshet och          uremidoft
        illamående             Neuropati
        Tarmrubbningar (lös       Renal anemi
        avföring)            Ökad
       Vätskebalansrubbningar       blödningsbenägenhet
        Vätskeretention – ödem     Sekundär hyperpara-
        – andfåddhet
                        thyreoidism
                        Elektrolytrubbningar2007-01-02           Anneli Jönsson               11
     Kronisk njursvikt - behandling

       Konservativ uremivård
        Mål: ett bra allmäntillstånd och uppskjuta dialys så
        länge som möjligt
        Medicinsk behandling – se akut njursvikt
       Aktiv uremivård
        Dialys: hemo – eller peritoneal
        Transplantation
       Palliativ uremivård


2007-01-02           Anneli Jönsson               12
                                        4
     Konservativ behandling
       Högt blodtryck: Målblodtryck 135/85
       Vätskeretention: loopdiuretika, vätskerestriktion
       Anemi: Erytropoetin sc, iv
       Hyperkalemi: Resonium®, Actrapid ®,
       kaliumfattiga livsmedel
       Acidos: Natriumbikarbonat ®
       Hyperparathyreoidism: Renagel ®, Kalcitena ®
       Proteinreducerad kost2007-01-02          Anneli Jönsson          13
     Lindring av uremiska besvär
       Illamående och kräkningar
        Läkemedel, TENS, önskekost, näringstillskott,
        vårdmiljön
       Klåda
        Återfuktande kräm, läkemedel, PUVA
       Muntorrhet
        Tuggmotstånd, fukta munnen, isbitar,
        läkemedel
       Restless legs
        Madopark ®, avkylning,


2007-01-02          Anneli Jönsson          14
     Dialys

       Behandling som används för att
       avlägsna vatten, slaggprodukter och
       toxiska ämnen från kroppen, när
       njurarna inte klarar det längre.
       Hemodialys – bloddialys
       Peritonealdialys - bukhinnedialys
2007-01-02          Anneli Jönsson          15
                                   5
     Hemodialys

       Extrakorporeal behandling
       Diffusion och ultrafiltration
       Blodaccess – tillgång till blodbanan
        Minimum blodflöde 200 ml/min
        Arteriovenös fistel (AV-fistel)
        Central dialyskateter (CDK)
        Femoraliskateter
       Hemhemodialys

2007-01-02        Anneli Jönsson      16
     Peritonealdialys

       Diffusion och osmos
       PD-kateter placeras i bukhålan
       CAPD eller APD
       Patienten kan sköta det själv
       Patienten kan arbeta, studera etc.
       Vanlig komplikation är peritonit2007-01-02        Anneli Jönsson      17
     Njurtransplantation

       I princip blir man ”njurfrisk”
       Ca 300 transplantationer/år
       Donator: nyss avliden eller levande
       Vem kan bli njurdonator?
       Komplikationer:
        Avstötning – rejektion
        Infektioner
        Malignitet

2007-01-02        Anneli Jönsson      18
                             6