___________________________ “__________________” _Outsource_ by malj

VIEWS: 386 PAGES: 5

									               โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ระบบจ้างเหมาบริการ” (Outsource)
                 ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2553 เวลา 08.30-16.30 น.
                  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

.......................................................................................................................................................................

หลักการและเหตุผล
      ด้วยในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้จ้างเหมาบริการระบบงานต่างๆ เช่น งานรักษาความปลอดภัย
งานบริการทาความสะอาด               งานยานพาหนะ          งานภูมิทัศน์   เป็นต้น
จากบริษัทภายนอกให้ทางานแทนการจ้างพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการบริหารจัดการระบบการทางาน                   การพัฒนาพนักงาน
ลดภาระจากระบบการจ่ายเงินเดือน                การบริหารจัดการผลประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ
ที่พนักงานพึงจะได้รับ        ซึ่งการที่มหาวิทยาลัยจะจ้างเหมาบริษัทจากภายนอกบริษัทใดบริษัทหนึ่งนั้น
สิ่งที่จะต้องคานึงถึงคือความคุ้มค่าที่เหมาะสมกับคุณภาพและประสิทธิภาพของบริษัทผู้รับเหมาว่าเป็นบริษั
ทที่มีความชานาญและมีประสบการณ์ในการให้บริการทั้งด้านคุณภาพของพนักงานและระบบการดาเนินงา
นที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ                 ดังนั้น    การควบคุมและประเมินประสิทธิผล
การทางานของงานจ้างเหมาบริการผู้ควบคุมงาน                     คณะกรรมการตรวจการจ้าง
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและใส่ใจในรายละเอียดต่างๆ
เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้เงื่อนไขสัญญาที่ได้ทาการตกลงกันไว้
      ดังนั้น
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้มีการทบทวนระบบการบริหารจัดการและให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ปัญหาและอุปสรรคได้มีการวิเคราะห์จุดเด่น                 จุดด้อยระบบจ้างเหมาบริการร่วมกัน
มหาวิทยาลัยจึงกาหนดให้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าวขึ้น

วัตถุประสงค์
     เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการระบบจ้างเหมาบริการ (Outsource)
ทั้งในด้านกระบวนการบริหารคุณภาพ การตรวจสอบ และวิธีการประเมินประสิทธิผลการทางานของบริษัท
วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย รวมทั้งเพื่อผู้เข้าสัมมนาได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่างๆ
ร่วมกันเพื่อลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
เนื้อหา/หัวข้อ
     1. Workshop : การวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็งของระบบจ้างเหมาบริการของ มวล.
     2. กระบวนการบริหารคุณภาพ การตรวจสอบ
       และการเมินผลประสิทธิผลการทางานระบบจ้างเหมาบริการ (Outsource)
     3. กรณีศึกษา : ประสบการณ์การบริหารจัดการงานจ้างเหมาบริการ (Outsource)
       - บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน) : IRPC
       - บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จากัด
       - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
       - มหาวิทยาลัยทักษิณ
     4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
       - การกาหนดมาตรฐานในการให้บริการ
       - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : เทคนิคการกาหนด TOR และการคัดเลือกบริษัท

วิทยากร 1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
    2. คุณไกรสิทธิ์ อนุกูลอุทัยวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบุคคล บริษัท ไออาร์พีซี
      จากัด (มหาชน) : IRPC
    3. คุณพนมวรรณ ตะกี่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จากัด
    4. คุณธานี คล่องณรงค์ หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    5. คุณเกรียงไกร พลเพชร ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัฒนาอาคารและสถานที่
      มหาวิทยาลัยทักษิณ

วิธีการฝึกอบรม บรรยาย Workshop และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย พนักงานส่วนอาคารสถานที่ ส่วนพัสดุ นิติกร คณะกรรมการตรวจการจ้าง
หรือพนักงานในหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหาร จานวนประมาณ 50 คน

วัน / เวลา / สถานที่ ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2553 เวลา 08.30-16.30 น. ณ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
                                      กาหนดการ
              โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ระบบจ้างเหมาบริการ” (Outsource)
                  ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2553 เวลา 08.30-16.30 น.
                     ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 ......................................................................................................................................................................

วัน/เดือน/ปี                      เนื้อหา / กิจกรรม                                   วิทยากร
20 ม.ค.
2553
  08.30-      ลงทะเบียน / รับเอกสาร
 09.00 น.
  09.00-      พิธีเปิด                                               โดย
 09.15 น.                                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  09.15-      Workshop : การวิเคราะห์จุดอ่อน-
 10.30 น.      จุดแข็งของระบบจ้างเหมาบริการของ มวล.

 10.30-       เครื่องดื่มและอาหารว่าง
 10.45 น.
 10.45-       Workshop : การวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็ง (ต่อ)
 12.00 น.      - นาเสนอผล Workshop
12.00-        รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.
13.00-        กระบวนการบริหารคุณภาพ การตรวจสอบ         คุณไกรสิทธิ์ อนุกูลอุทัยวงศ์
14.00 น.       และการประเมินประสิทธิผลการทางานระบบจ้างเหมาบริการ
           (Outsource)
14.00-        กรณีศึกษา :                    คุณไกรสิทธิ์ อนุกูลอุทัยวงศ์
15.00 น.       ประสบการณ์การบริหารจัดการงานจ้างเหมาบริการ
           (Outsource) ของ IRPC
15.00-   เครื่องดื่มและอาหารว่าง
15.15 น.
15.15-   กรณีศึกษา :                       คุณพนมวรรณ ตะกี่
16.15 น.  ประสบการณ์การบริหารจัดการงานจ้างเหมาบริการ
      (Outsource) ของ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จากัด
16.15-   ถาม – ตอบปัญหาข้อสงสัย
16.30 น.วัน/เดือน/ปี         เนื้อหา / กิจกรรม                วิทยากร
21 ม.ค.
2553
  08.30- ลงทะเบียน
 09.00 น
09.00-    กรณีศึกษา :                  คุณธานี คล่องณรงค์
10.00 น ประสบการณ์การบริหารจัดการงานจ้างเหมาบริการ     หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่
       (Outsource) ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10.00-    เครื่องดื่มและอาหารว่าง
10.15 น.
10.15-    กรณีศึกษา :                  คุณเกรียงไกร พลเพชร
11.15 น. ประสบการณ์การบริหารจัดการงานจ้างเหมาบริการ    ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัฒนาอาคารและสถานที่
       (Outsource) ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
11.15-    ถาม – ตอบปัญหาข้อสงสัย
11.30 น.
11.30-    รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 น.
12.30-    1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ :
16.00 น. การกาหนดมาตรฐานในการให้บริการ
       2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การกาหนด TOR
       และการคัดเลือกบริษัท
16.00-   นาเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
16.30 น.

								
To top