Contoh Surat Invoice - Excel

Document Sample
Contoh Surat Invoice - Excel Powered By Docstoc
					             Panduan Mengisi Maklumat

1)  Pastikan tiada baris (row) kosong atau maklumat lain antara rekod AP yang
   pertama, kedua dan seterusnya. Jika rekod AP pertama ditaip di baris (row) 1,
   pastikan rekod AP yang kedua ditaip di baris (row) 2 dan seterusnya.

2)  AP No/Import Licences No : Jangan masukkan simbol / atau - (contoh :
   Q0301/0104/1206-KC perlu ditaip sebagai Q030101041206KC).

3)  Jika maklumat untuk lajur (column) tersebut panjang, pastikan sambungannya
   ditaip terus dan tidak ditaip di baris ke 2 (anda hanya perlu besarkan saiz
   lajur tersebut).

4)  Maklumat ROC pada setiap rekod AP perlu ditaip penuh dan bukannya ditaip
   sebagai simbol " pada rekod kedua dan seterusnya.

5)  Maklumat Import Date dan Sales Date, harap mengikut format yang disediakan
   iaitu dd-mm-yyyy.
NAMA SYARIKAT :


      AP No. / Import
                 SMK No. (eg :    Import Date Vehicle Type &                         Puchasing                                Letter of  Sales Date (dd-
ROC No.  Licence No. (eg:                           Chasis No. Engine No. KI Form No. K8 Form No.         Bill of Loading No.  JPJ Reg. No.  Sales Invoice No.
               MIT141012999992007)  (dd-mm-yyyy)   Model                           Invoice No.                              Undertaking No.  mm-yyyy)
     Q022899990107KL)
PENGESAHAN

Saya mengesahkan bahawa maklumat yang dikemukakan adalah benar dan betul.
Tindakan boleh diambil ke atas syarikat saya jika maklumat didapati tidak sahih.

Nama :
No. Kad Pengenalan :
Jawatan :
Telefon :
Tarikh :

Nota :
Syarikat diminta mengemukakan laporan pada atau sebelum 10 hb
setiap bulan dan menyimpan salinan asal laporan yang lengkap untuk
tempoh sekurang-kurangnya setahun berserta dokumen-dokumen berikut:

- Salinan JK69
- Borang K1/K8
- Invois Belian
- Bill of Lading/Shipping Manifest
- Invois Jualan
- Sijil Pendaftaran JPJ/Surat ‘Undertaking’ dari Syarikat Kewangan

				
DOCUMENT INFO
Description: Contoh Surat Invoice document sample