Contentmanagementsysteem Auto - DOC - DOC by gfh25470

VIEWS: 54 PAGES: 153

Contentmanagementsysteem Auto document sample

More Info
									NIET VOOR DRUKKER: DEZE PAGINA
WORDT VERVANGEN DOOR KAFT. STAAT
HIER ALLEEN T.B.V. CORRECTE PAGINA
NUMMERING.
       Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
NIET VOOR DRUKKER: DEZE PAGINA
WORDT VERVANGEN DOOR KAFT. STAAT
HIER ALLEEN T.B.V. CORRECTE PAGINA
NUMMERING.
 2
            Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
INHOUDSOPGAVE
    Inhoudsopgave                               3
    Inleiding                                 4


    Hoofdstuk 1: Resultaten eindconsultaties ontwerp wijkplan         6
     1. Inleiding ontwerp wijkplan                      6
     1.2 Resultaten                             7


    Hoofdstuk 2:StadiOnline onderwerpen                    18
     2.1 (On)veiligheid                           18
     2.2 Schinkeleilanden: van stadsrand naar stadsleven           21
     2.3 Hondenpoep                             23
     2.4 Jongeren in de Stadionbuurt                     25
     2.5 Maar wie doet het dan wel…?                     28
     2.6 Fietsen in de Stadionbuurt                     32
     2.7 Zuidas: kans of bedreiging?                     35
     2.8 Ouderen in de Stadionbuurt                     41
     2.9 Buurtfunctie van het Olympisch Stadion               44
     2.10 Winkelaanbod                            47
     2.11 Eerstelijns gezondheidszorg                    50
     2.12 Verkiezingen voor de Stadsdeelraad                 54
     2.13 Wonen                               57
     2.14 Parkeren                              61
     2.16 Voorzieningen voor kinderen                    68
     2.17 Verkeersveiligheid                         71
     2.18 Vuil op straat                           75
     2.19 Conflictbeheersing in de buurt                   80


    Hoofdstuk 3 Epiloog                            85
     A: Samenvatting statistieken                      90
     B: Nieuwsbrieven                            92
     C: Discussiebijdragen StadiOnline                    104
 3
              Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
INLEIDING


      Op 3 december 2001 is in Amsterdam Oud Zuid StadiOnline officieel van start
      gegaan. Vanaf dat moment konden Stadionbuurt bewoners gaan discussiëren en
      stemmen over diverse onderwerpen. Deze onderwerpen zijn met informatieve
      teksten ingeleid en toegelicht. Ook is voorzien in een lijst met links met andere
      bronnen van informatie op het internet. Elke discussie is samengevat, en ook de
      consultatie- en stemmingsresultaten zijn verzameld. Onderstaand schema geeft
      weer op welke wijze de verschillende onderwerpen aan bod zijn gekomen.
      Alleen panelleden konden meedoen aan de discussie zich identificeren. Met een
      elektronische identiteitskaart en een biometrielezer die aan de computer is
      gekoppeld konden deelnemers zich identificeren. Door de elektronische
      identiteitskaart in de biometrielezer te stoppen en een vinger op dit kastje te leggen
      werd de vingerafdruk gelezen. Op deze manier kunnen alleen panelleden toegang
      krijgen tot het beveiligde gedeelte van StadiOnline. Deze technische beveiliging was
      aangebracht in het kader van het programma Kiezen op Afstand van het Ministerie
      van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarin werd de mogelijkheid van
      elektronisch stemmen op afstand onderzocht.
 4
           Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid  Voor het stadsdeel Amsterdam Oud Zuid had het project StadiOnline een ander
  doel. Het wijkgericht en interactief werken is een speerpunt in het beleid. Met
  StadiOnline zijn de mogelijkheden om ook via internet burgers te betrekken bij
  beleidsvorming onderzocht. Ondanks de geringe deelname aan het project,
  stemmen de inhoudelijke resultaten tot een positieve conclusie: internetdiscussies
  en –consultaties zijn een goede aanvulling op de huidige vormen van inspraak.

  In dit verslag zijn alle resultaten van discussies en consultaties gebundeld. Ook zijn
  een samenvatting van de bijgehouden statistieken, een overzicht van de
  discussiebijdragen en nieuwsbrieven en een technische memo toegevoegd. Mocht u
  nog vragen hebben na het lezen van dit verslag, dan kunt u contact opnemen met
  Jorrit de Jong, moderator van StadiOnline, via jorrit@unitedknowledge.nl.

  Amsterdam, 3 juni 2002
  Jorrit de Jong
5
               Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
HOOFDSTUK 1: RESULTATEN
EINDCONSULTATIES ONTWERP WIJKPLAN   1. I NLEIDING  ONT WERP WIJ KPLAN

       Momenteel wordt op het stadsdeelkantoor hard gewerkt aan een wijkplan voor de
       Stadionbuurt. Dit wijkplan moet aangeven waar het stadsdeel de komende vier jaar
       in de Stadionbuurt haar aandacht op moet richten.

       Natuurlijk moeten er in zo'n wijkplan keuzes worden gemaakt. Over welk beleid er
       voortgezet moet worden en over het ontwikkelen van nieuwe plannen. Maar ook
       over wie de verantwoordelijkheid heeft voor het beheer van de wijk en het uitvoeren
       en handhaven van maatregelen.

       In het concept wijkplan, dat de komende twee weken onderwerp van discussie is op
       StadiOnline, zijn daarom 'prioriteiten' aangegeven. Prioriteiten zijn maatregelen die
       voorrang moeten krijgen boven andere. De voorstellen in het wijkplan zijn tot stand
       gekomen op basis van de buurtschouwen, consultaties, inspraakavonden en andere
       informatie die het stadsdeel heeft verzameld.

       Op StadiOnline zijn de afgelopen maanden veel verschillende onderwerpen aan de
       orde geweest. Om de resultaten van alle discussie en consultaties goed in het
       wijkplan te kunnen verwerken, brengen we ze de komende weken nog eens voor het
       voetlicht. Daarbij clusteren we de onderwerpen volgens de vier 'pijlers' van het
       wijkplan: ruimtelijk, sociaal, economisch en cultureel. Maar we beginnen met een
       algemene sterkte-zwakte analyse van de Stadionbuurt.

       In het concept wijkplan staan als kansen en bedreigingen:

       - Invloed ontwikkeling Zuidas
       - Tweedeling door huisvesting
       - Kostbare voorzieningen
       U kunt hierover meer lezen onder 'Informatie'.
       In de discussie op StadiOnline zijn de volgende kansen en bedreigingen besproken:

       - Ontwikkeling Zuidas
       - Schinkeleilanden
       - Maar wie doet het dan wel?
       U kunt de resultaten van deze discussies nog eens nalezen onder 'Resultaten'.
 6
              Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
  1.2 R ESULTAT EN
                     Consultatieresultaten
       Parkeren
       De meeste panelleden vinden dat er geen parkeerprobleem is in de Stadionbuurt,
       terwijl ze wel in het bezit zijn van een of meerdere auto‟s. De panelleden zijn
       tevreden over het huidige stadsdeelbeleid. Wanneer in de toekomst wel sprake
       wordt van een parkeerprobleem, kan volgens het stadsdeel worden uitgeweken
       naar inpandige parkeerplaatsen, waaronder de parkeergelegenheid onder het
       Olympisch Stadion voor bezoekers.


      Denkt u dat op deze manier voldoende wordt ingespeeld op toekomstige
              ontwikkelingen voor wat betreft parkeren?
        29%                                          Ja
                                          Nee                                 71%
       Wanneer u nog verdere suggesties heeft t.a.v. parkeren, waarvan u vindt dat deze in
       het wijkplan moeten komen, kunt u deze kwijt in het onderstaande veld.

           Ik zou het waarderen als er voor busjes een verbod komt om op hoeken of
           voor woonadressen te parkeren. Volgens mij zijn er genoeg andere
           plaatsen, waar zij geen overlast zouden geven.

           Zoveel mogelijk parkeergarages bouwen(bijv. onder de nog te bouwen
           huizen/flats

           (Kort) parkeren doen mensen het liefst op de stoep. Bereidheid neemt af
           naarmate de afstand groter wordt naar bijv. Olympisch stadion. Om toch te
           voldoen aan de parkeerbehoefte zou meer ruimte op straat gecreëerd
           moeten worden. Niet door meer parkeerplaatsen (buurtkwaliteit) maar
           eerder door een vergunningenstelsel (garantie voor een vergunning per
           woning, tweede en meer op volgorde van aanvraag uit resterende
           capaciteit.
7
             Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


     Fietsen
     Het StadiOnline panel vindt dat er in de Stadionbuurt meer fietsenstallingen moeten
     komen. Bewaakte fietsenstallingen zorgen ervoor dat fietsen veilig, netjes en handig
     kunnen worden weggezet. Het stadsdeel geeft aan dat voor bewaakte
     fietsenstallingen een maandelijkse bijdrage van de gebruiker van 12.50 euro nodig
     is. Dat is meer dan de meeste panelleden er voor over hebben. Het stadsdeel
     besteedt in het ontwerp wijkplan geen expliciete aandacht aan parkeergelegenheid
     voor rijwielen.  Vindt u dat investeringen in fietsenstallingen of fietsenrekken een
   expliciet aandachtspunt moeten zijn in het ontwerp wijkplan?

8

7

6

5

4                                          Reeks1

3

2

1

0
       Ja                     Nee
     Wanneer u nog verdere suggesties heeft t.a.v. fietsen, waarvan u vindt dat deze in
     het wijkplan moeten komen, kunt u deze kwijt in het onderstaande veld.

         Het zou prettig zijn als er voor onbruikbare fietsen (wrakken) een adequate
         manier gevonden zou worden om ze te verwijderen van de straat.

         Over het algemeen zijn de huidige locaties van fietsenrekken overvol. een
         uitbreiding zou zinvol zijn

         Zoveel mogelijk fietsenstallingen bouwen, bijv. onder nog te bouwen
         huizen/flats. Het bedrag moet zo laag mogelijk blijven en korting voor
         mensen onder het minimum en gezinskortingen aanbieden.

         Onbewaakte stallingen, kluisjes (te exploiteren door derden)goede rekken
         waar een fiets eenvoudig en goed aan vast te zetten is
8
              Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


      Verkeersveiligheid
      Verkeersveiligheid hangt nauw samen met de wijze waarop mensen zich in het
      verkeer gedragen, zo bleek uit de discussie over verkeersveiligheid. Toch zijn er nog
      een aantal situaties die verbetering behoeven volgens de panelleden. Het stadsdeel
      besteedt in het wijkplan expliciet aandacht aan de herprofilering Amstelveenseweg
      en verkeerslichten op het Haarlemmermeercircuit. Ook het sportpark Olympiaplein
      wordt heringericht. Daarnaast wordt aandacht besteed aan
      verkeerscirculatieplannen en 30 km zones.


     Zijn de inspanningen die het stadsdeel daarmee
     doet omverkeerssituatie te verbeteren
          de
          afdoende?
  43%

                                               Ja
                                               Nee

                                       57%
      Wanneer u nog verdere suggesties heeft t.a.v. verkeersveiligheid, waarvan u vindt
      dat deze in het wijkplan moeten komen, kunt u deze kwijt in het onderstaande veld

          De verkeersplannen in de buurt zijn nogal onduidelijk voor mij. Vaak krijg ik
          de indruk, dat een goede doorstroming van autoverkeer belemmerd wordt
          door de maatregelen.

          Snelheidremmende maatregelen op de Parnassusweg

          Ik vind uitritconstructies naar drukke wegen met 50km geen goede aanpak,
          vooral omdat snel reageren moeilijker is. Liever een andere aanpak.

          Bij mijn weten ligt het al in de planning: de 'grote' wegen in de wijk
          voorrangswegen van maken.

          Stopverboden bij scholen (levensgevaarlijke situaties bij Olympia school),
          meer eenrichtingsverkeer
9
                 Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


       Openbaar Groen
       Sommige buurtbewoners hechten erg aan groen, mits goed onderhouden. Andere
       buurtbewoners zien met name de geveltuintjes liever verdwijnen in verband met het
       gebrekkige onderhoud. Zij pleiten voor meer parkeerruimte in plaats van meer
       groen. Wat betreft het onderhoud van geveltuintjes zijn de panelleden van mening
       dat de verantwoordelijkheid voor het onderhoud bij de eigenaren van de
       geveltuintjes ligt. Vraag blijft hoe de geveltuintjes beter onderhouden kunnen
       worden.   Kunt u zich vinden in de aandacht die uitgaat naar openbaar groen
             voor de komende vijf jaar?

6


5


4


3                                            Reeks1


2


1


0
         Ja                     Nee
       Wanneer u nog verdere suggesties heeft t.a.v. openbaar groen, waarvan u vindt dat
       deze in het wijkplan moeten komen, kunt u deze kwijt in onderstaand veld.

           In sommige gevallen zijn de eigenaren van de geveltuinen (bijv. door
            verhuizingen) niet meer bekend, dus schept dat problemen. Er zou gekeken
            moeten worden of het mogelijk de verantwoordelijk te spreiden.
            (Woningbouwverenigingen betrekken?)

           Misschien is een actie vanuit buurthuizen, scholen e.d. te organiseren waarbij
            mensen, c.q. schoolkinderen een gebied adopteren om te onderhouden en leuk
            te beplanten.

           Expliciete aandacht voor de vaak monumentale en karakteristieke bomen in de
            wijk
10
               Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


        Winkelaanbod
        Het winkelaanbod in de Stadionbuurt is niet bijzonder vitaal. Bij buurtwinkels word
        (te) weinig boodschappen gedaan, waardoor deze genoodzaakt zijn hun deuren te
        sluiten. Het stadsdeel wil ter bevordering van het winkelaanbod en de uitstraling van
        winkelstraten convenanten sluiten met winkeliersverenigingen.Dat kan dan leiden
        tot investeringen in de openbare ruimte bij de winkelgebieden om zo de
        winkelgebieden te verfraaien en aantrekkelijker te maken.
      Onderneemt het stadsdeel hiermee volgens u
      winkelaanbod te
      voldoende om hetverbeteren?
   43%

                                                Ja
                                                Nee

                                      57%
        Wanneer u nog verdere suggesties heeft t.a.v. het winkelaanbod, waarvan u vindt
        dat ze in het wijkplan moeten komen, kunt u deze kwijt in onderstaand veld.

          Betere ondersteuning van initiatieven van lokale winkeliers om tot sterke
          winkeliersverenigingen te komen.

          Naar mijn ervaring is gebrek aan parkeergelegenheid voor het winkelaanbod
          een belemmerende factor. Zoals eerder vermeld haal ik boodschappen na mijn
          werk vaak op het Gelderlandplein i.p.v. bij de AH op de Stadionweg, omdat daar
          veel makkelijker geparkeerd kan worden.

          Het aanbod kan uitgebreider worden, meer differentiatie in het aanbod. Dat
          maakt een winkelstraat levendiger en nodigt uit tot boodschappen doen in
          buurtwinkels.
11
              Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


     Ontwikkeling Zuidas
     De ontwikkeling van de Zuidas biedt volgens het panel meer kansen dan
     bedreigingen; beter openbaar vervoer, meer werkgelegenheid en meer levendigheid
     in de buurt. Zeker als de Stadionbuurt een centrumfunctie krijgt.
     Wel is te voorzien dat het verkeer drukker en het parkeren duurder wordt. Ook
     huisvesting en andere voorzieningen zouden voor de huidige bewoners te prijzig
     kunnen worden. Het stadsdeelbestuur wordt geadviseerd goed te blijven afstemmen
     tussen bewoners en projectorganisatie Zuidas.
     Het stadsdeel geeft in het ontwerp wijkplan aan duidelijk in te zetten op een
     centrumfunctie voor de Stadionbuurt, i.p.v. een brugfunctie, om zo naast de lasten,
     ook de lusten te krijgen van de ontwikkeling van de Zuidas.

     Vindt u dat stadsdeel Oud Zuid voldoende invloed uitoefent op de ontwikkeling
         van de Zuidas om de kansen voor de Stadionbuurt te benutten?

   8


   7


   6


   5


   4                                          Reeks1


   3


   2


   1


   0
           Ja                    Nee     Wat vindt u dat het stadsdeel nog meer kan doen t.a.v. de ontwikkeling van de
     Zuidas?

       Ik had hier liever de mogelijkheid gehad "geen mening" in te vullen. Ik ben niet
       op de hoogte van de invloed die het stadsdeel.

       Ken het plan te weinig om hierop goed te kunnen reageren. Graag zou ik meer
       culturele activiteiten in de wijk willen zien.

     Vuil op straat
     Om de wijk god schoon te houden is het belangrijk dat iedereen daarvoor zijn
     verantwoordelijkheid neemt. In het wijkplan staat dat met name het intensief
     schoonhouden van de Marathonbuurt en de IJsbaanpadbuurt prioriteit heeft. Het
     panel gaf aan dat buurtgebonden vegen in combinatie met controle door
     buurtbewoners zelf een experiment is dat zij graag zouden aangaan.
12
            Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
       Vindt u dat een dergelijk experiment moet worden opgenomen in het
                      wijkplan?

   12   10   8   6                                       Reeks1

   4   2   0

           Ja                 Nee
     Heeft u verdere suggesties voor het schoonhouden van de wijk, dan kunt u deze
     kwijt in het onderstaande veld.

           Het bovenstaande zal zeker bijdragen tot het schoonhouden van de
            buurten, zorg ook voor het sneller legen van de afvalbakken.
           Grotere afvalbakken.
           Intensiever vegen, met name tussen de fietsrekken. Daar blijft altijd
            veel zwerfvuil liggen voldoende openbare toiletten
           Op pleinen waar bussenstoppen die naar het buitenland reizen. Zo
            kunnen ook weer mensen aan een baan komen om deze schoon te
            houden.
           Wij willen graag dat er voldoende afvalbakken worden geplaatst bij
            drukke punten waar veel publiek komt en waar eethuisjes,
            opstapplaatsen van touringcars e.d. zijn. Ook is het zeer noodzakelijk
            om bij bushaltes en pleinen, markten openbare dames en
            herentoiletten aan te brengen dit voorkomt wildplassen e.d.
           Meer en regelmatiger geleegde prullenbakken, m.n. rond
            scholen/winkels/horeca. Eventueel winkels aanspreken op hun
            verantwoordelijkheid om de eigen stoep schoon te houden. Goede
            handhaving van de regels m.b.t. het aanbieden van huisvuil.
           Meer openbare prullenbakken en zwaardere straffen op vervuiling.
           Meer vuilnisbakken op straat en vaker legen (zijn vaak (over)vol). Meer
            ondergrondse bakken plaatsen, bijv. op Hygiëaplein / Marathonweg,
            zodat iedereen dag en nacht het vuil kwijt kan. Dit zou misschien ook
            meer gft-afval opbrengen, omdat mensen dat nu niet apart houden
            i.v.m. geur en schimmelvorming in /om het huis.
           Nieuwe, grotere prullenbakken; actief letten op bevuiling naast
            containers van bedrijven en horeca; niet alleen de straat vegen, maar
            echt vegen (wat niet gebeurt); ook de groenvoorzieningen
            (plantsoenen) onderhouden (= vrij houden van vuil, wat nu zeker niet
            gebeurt)
13
             Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid     Voorzieningen voor kinderen
     Hoewel de meeste panelleden geen kinderen onder de twaalf jaar hebben, wordt
     wel geconstateerd dat er een tekort aan kinderopvang is in de Stadionbuurt. Ook
     moeten er leukere en veiligere speelplaatsen komen. Dat geven de kinderen ook
     zelf aan in het kinderpanel. In het wijkplan is specifieke aandacht besteed aan
     voorzieningen voor kinderen in het kader van de herinrichting Willaertstraat en van
     Tuyll van Serooskerkenweg.


   Vindt u dat het stadsdeel de kinderopvang moet stimuleren?
          9%                                         Ja
                                         Nee                      91%
     Heeft u verdere suggesties ten aanzien van voorzieningen voor kinderen die volgens
     u in het wijkplan moeten worden opgenomen? Deze kunt u kwijt in onderstaand
     veld.

     combineren van voorziening voor kinderen en jongeren! Wozoco met kinderopvang
     bijvoorbeeld. Of aan huis: samenwerken met de schieman (vrijwilligers die mensen
     thuis bezoeken)

     Voorzieningen voor jongeren
     In de discussie over jongeren kwam 'een eigen plek voor jongeren' als mogelijke
     oplossing van de problemen naar voren. Tijdens de manifestatie 'De straat is van
     ons!' gaven jongeren zelf ook aan dat zij een centrum willen hebben in de buurt. Het
     realiseren van een permanent inloopcentrum voor jongeren is een van de
     speerpunten van het wijkplan. Het stadsdeel werkt nu aan een tijdelijke oplossing.
     Vindt u dat daarmee voldoende wordt gedaan?
14
             Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid

        Vindt u dat daarm ee voldoende w ordt gedaan?
   36%

                                        Ja
                                        Nee

                                64%
      Verdere suggestie

      Opmerkingen over voorzieningen voor jongeren waarvan u vindt dat ze in het
      wijkplan moeten worden opgenomen kunt u kwijt in onderstaand veld.

        Naar mijn mening moet de prioriteit liggen bij voorzieningen voor de oudere
        jeugd, omdat het gebrek daaraan leidt tot veel van de gevoelens van
        onveiligheid in de buurt.
        Culturele/creatieve projecten, bijv. in samenwerking met wijkcentra.
        Laagdrempelige sportvoorzieningen voor jongeren.
        Het ouderwetse buurthuis weer in ere herstellen.
        Het bevorderen van sporten door de jongeren, door het aantrekkelijker maken
        om lid te worden van een sportvereniging.
        Activiteitenbegeleiding, meer jongerenwerkers en misschien buurtvaders voor
        bijv. Marokkaanse jongeren, zoals in Oost gebeurt.
        Waarom kunnen jongeren zich zelf niet bezighouden? Ze moeten naar school of
        werken. Bovendien hebben ook de ouders verantwoordelijkheid. Dus niet
        zomaar een buurthuis omdat de jongeren rondhangen.
        Een tijdelijk voorziening zou zo spoedig mogelijk omgezet moeten worden in een
        goede permanente oplossing.

      Voorzieningen voor ouderen
      Uit de discussie bleek dat de Stadionbuurt voor ouderen een prettige buurt is om te
      wonen. De behoefte aan voorzieningen is heel divers, maar goed gedekt. Het
      grootste probleem is vereenzaming. In het kader van vereenzaming preventieve wil
      het stadsdeel huisbezoeken afleggen. Denkt u dat hiermee voldoende gedaan wordt
      om vereenzaming tegen te gaan?
15
              Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid     Denkt u dat hierm ee voldoende gedaan w ordt om vereenzam ing tegen
                    te gaan?

   8


   7


   6


   5


   4                                     Reeks1

   3


   2


   1


   0

          Ja                  Nee


      Wanneer u nog verdere suggesties heeft die vereenzaming moeten tegengaan en
      volgens u in het wijkplan moeten worden opgenomen, kunt u deze kwijt in
      onderstaand veld.

        Houd als deelraad de buurthuizen in stand en geef wat meer subsidie aan deze
        huizen. Zij worden gebruikt door de ouderen als ontmoetingscentrum. Het is
        ook een mogelijkheid om daar een publiekzuil te plaatsen waar men op de pc
        diverse projecten mee kan maken.
        Er zou misschien gekeken kunnen worden naar manieren om (nieuwe)
        bewoners meer met hun oudere buren in contact te brengen.
        De buurthuizen ook voor de ouderen aantrekkelijk maken door o.a. het vervoer
        daar naar toe te regelen.
        Actiever stimuleren van vrijwilligers voor bezoek/telefoontje aan bejaarden.
        Samen activiteiten ondernemen, enz. wijkopvangcentrum waar bejaarden een
        kopje koffie met elkaar kunnen drinken.
        De kinderen en buren hebben ook een zekere taak. Indien een oudere geen
        kinderen heeft en vereenzaamd moet gestimuleerd worden dat hij/zij naar een
        bejaardenhuis gaat.

      Conflicthantering
      De deelnemers van het panel zijn niet vaak betrokken bij conflicten in de buurt. Dat
      kan ook komen doordat de confrontatie met medebuurtbewoners gemeden wordt.
      Er leeft in ieder geval een angst om anderen ergens op aan te spreken. Het project
      buurtbemiddeling rond het Bertelmanplein waarbij een oud-rechter bemiddelt in
      conflicten wordt als een goede manier gezien om bewoners nader tot elkaar te laten
      komen. De meeste panelleden zijn voor uitbreiding. Zou u betrokken willen zijn als
      vrijwilliger bij en dergelijk project?
16
          Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
   Zou u betrokken willen zijn als vrijwilliger bij een dergelijk project?
                            20%                                          Ja
                                          Nee       80%
   Heeft u nog verdere Suggesties om conflicthantering te verbeteren, die volgens u
   moeten worden opgenomen in het wijkplan? U kunt deze kwijt in onderstaand veld.

     De woningcorporaties zouden gestimuleerd moeten worden om nieuwe
     bewoners van sociale huurwoningen beter voor te lichten over zaken als
     geluidsoverlast, gezamenlijk onderhoud e.d., om spanningen te voorkomen.
     Gesprekken met maatschappelijk werkers voor extremere of psychische
     problemen. Meer invloed van woningbouwverenigingen i.s.m. met politie om
     mensen die extreme overlast veroorzaken hun huis uit te zetten.
     Ik zou wel willen participeren in zo'n project, maar ik vraag me af of ik wel
     diplomatiek genoeg ben. Onpartijdigheid is een eerste vereiste voor het slagen
     van bemiddeling.

   Stemming (aantal uitgebrachte stemmen: 15)
   U bent betrokken geweest bij het voorbereiden van het wijkplan op StadiOnline. Op
   de vraag: Zou u ook betrokken willen worden bij de uitvoering daarvan?
   antwoordden elf panelleden bevestigend, één panellid ontkennend en drie
   panelleden stemden blanco.
17
                Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
HOOFDSTUK 2:STADIONLINE
ONDERWERPEN


   2.1 (O N ) VEILIGHEID
                        2.1.1 Inleiding
        Steeds meer mensen voelen zich onveilig op straat. Sommigen durven zelfs de
        straat niet op. Hoe komt dat eigenlijk? Door een toename van criminaliteit? Of door
        een toenemend gevoel van onveiligheid? Niet zelden wordt dat gevoel
        aangewakkerd door enge berichten in de krant of op televisie.

        Ook in de Stadionbuurt voelt niet iedereen zich even veilig. Uit het
        leefbaarheidonderzoek bleek dat 45% van de ondervraagden zich wel eens onveilig
        voelt. Het stadsdeel Amsterdam Oud Zuid wil graag weten hoe dat komt. Vanaf
        maandag 3 december zal er op www.StadiOnline.nl worden gediscussieerd over de
        veiligheid en onveiligheid van de Stadionbuurt. Voelt u zich wel eens onveilig en zo
        ja, op welke plekken en tijden en om welke reden? Maar belangrijker is, wat er
        volgens u aan gedaan kan worden! Is meer politie op straat de juiste oplossing of
        moeten de bewoners meer op elkaar gaan letten? Soms kunnen praktische
        oplossingen het gevoel van onveiligheid al wegnemen. Dat kan door bijvoorbeeld
        het plaatsen van meer straatverlichting op plekken die te donker worden ervaren.


                       2.1.2 Resultaten
        Reactie wethouder J.C. Hellendoorn op stemuitslag (on)veiligheid
        "De resultaten van de consultaties en de stemuitslag bevestigen de bevindingen uit
        de omgevingsanalyse. De Stadionbuurt wordt als een redelijk veilige buurt ervaren.
        Sociale controle is een belangrijk element. Dat komt terug in StadiOnline bij “Maar
        wie doet het dan wel”. Ook verkeersveiligheid komt als apart discussieonderwerp
        nog aan de orde. In een aantal praktische zaken kan de wijkbeheerder en kunnen
        de woningcorporaties een goede rol vervullen, bijvoorbeeld als het gaat om
        verlichting. Bij de wijkbeheerder (via telefoonnummer 678.1678) kunt u melding
        maken van kapotte straatverlichting en het Dagelijks Bestuur zal de
        woningcorporaties aansporen de verlichting in de portieken te verbeteren."

        Samenvatting discussie
        In de discussie over (On)veiligheid stond vooral het 'gevoel van onveiligheid' bij
        bewoners in de Stadionbuurt centraal.De meeste deelnemers voelen zich redelijk
        veilig in de buurt. Het beeld van een rustige, veilige buurt, dat uit de
        omgevingsanalyse naar voren kwam werd dus in eerste instantie bevestigd.

        Oudere en minder weerbare mensen voelen zich wel eens onveilig. Als oorzaken
        daarvan werden o.a. genoemd:
 18
           Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid     Stoerdoenerij van jongeren
     Schaarse of kapotte verlichting
     Agressief verkeersgedrag
     (Oudere) mensen 'praten elkaar angst aan' , mede door de berichten in de
     media op hun eigen wijk te projecteren
     Diepe en donkere portieken

   Oplossingen werden er ook al aangedragen in de eerste week. Enkele suggesties
   van deelnemers voor concrete maatregelen om (het gevoel van) onveiligheid in de
   Stadionbuurt te bestrijden:

     Politie zou zich meer te fiets en te voet in de wijk moeten begeven, en met
     name op de 'donkere plekken'
     Verlichting zou sneller gerepareerd moeten worden wanneer deze kapot is
     Men zou mobiele telefoons kunnen verstrekken aan bewoners die zich vaker
     onveilig voelen
     Stadswachten inzetten, met name voor de verkeersveiligheid
     Preventieprojecten, in samenwerking met de verhuurders

   Andere deelnemers zoeken de oplossing meer in de sfeer van communicatie en
   wederzijds begrip tussen bewoners:

     Oudere en jongere groepen zouden meer met elkaar in contact moeten komen
     Jongeren zouden (meer) ontmoetingsplekken moeten krijgen zodat ze niet op
     straat hoeven rond te hangen
     Bewoners zouden weerbaarder gemaakt moeten worden of zouden zich
     weerbaarder moeten gaan voelen.
     Als er meer „reuring‟ op straat is, neemt het gevoel van veiligheid ook toe

   Eén deelnemer stelde dat niet het een gedaan kan worden en het ander gelaten.
   Toch moeten er keuzes gemaakt worden, zeker omdat het probleem nu niet het
   meest urgente probleem in de wijk lijkt te zijn. In de consultatiefase zullen deze
   keuzes aan het panel worden voorgelegd.

   Consultatieresultaten
   De resultaten van de eerste consultatie over (on)veiligheid zijn beschikbaar. Door
   het geringe aantal deelnemers (5) kan de uitslag nauwelijks representatief voor het
   panel zijn. Toch willen we u de uitslag niet onthouden.

   1. Voelt u zich wel eens onveilig in de Stadionbuurt?

      NEE (80%)
      JA (20%)

   2. Zijn er bepaalde plekken in de Stadionbuurt waar u zich minder veilig voelt?

      Doorsteek stadionkade naar Fred Roeskestraat.
      Tuyll van Serooskerkenplein en Feboplein
      slecht verlichtte en stille gebieden

   3. Op welke tijdstippen voelt u zich het minst veilig?
19
          Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


      Met name ‟s avonds.

   4. Welke oorzaken leiden volgens u tot (het gevoel van) onveiligheid?

      Schaarse of kapotte verlichting (60%)
      Stoerdoenerij van jongeren, Mensen die elkaar angst aanpraten (40%)
      Agressief verkeersgedrag (20%)
      Diepe en donkere portieken (20%)

   5. Bij wie ligt volgens u de hoofdverantwoordelijkheid om de veiligheid te
   verbeteren?

      Bij alle partijen (100%)

   6. Welke soort oplossingen is volgens u het meest nodig om het gevoel van
   onveiligheid te verkleinen?
      Praktische oplossingen (60%)
      Sociale oplossingen (20%)
      Beide (20%)

   Stemming (uitgebrachte stemmen: 4)
   Op de vraag:

      „Moet het stadsdeel meer investeren in praktische oplossingen om het gevoel
      van onveiligheid in de Stadionbuurt te verkleinen?‟

   antwoordden alle deelnemers bevestigend.
20
               Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
   2.2 S CHINKELEILANDEN :    VAN ST ADSRAND NAAR S TAD SLEVEN

                       2.2.1 Inleiding
       Vanaf de tramremise tot de Nieuwemeersluizen liggen aan de oostelijke oeverstrook
       van de Schinkel de Schinkeleilanden. Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid wil dat de
       eilanden voor zowel de toekomstige als de huidige bewoners van de Stadionbuurt
       toegankelijker worden. Na vele inspraakrondes, workshops en debatten is er nu een
       definitief concept Inrichtingsplan. Besloten is dat de eilanden niet ingrijpend
       bebouwd zullen worden, om het landelijke karakter te behouden. De eilanden én
       het IJsbaanterrein moeten in de toekomst zowel een openbaar groengebied als
       sportparadijs worden.

       Ooit paddestoelen gezocht op de Schinkeleilanden? Dan bent u een van de
       weinigen. De eilanden langs de Schinkel worden door weinig mensen bezocht.
       Jammer, vindt het stadsdeel. Daarom zijn er plannen gemaakt voor de herinrichting
       van het gebied. Hoewel erg landelijk en rustig, helemaal onbewoond zijn de
       Schinkeleilanden echter niet. Woonbootbewoners wonen aan de westkant van de
       eilanden en het IJsbaanterrein; volkstuinhouders hebben aan de oostkant een
       stukje grond. De woonboten blijven, maar een gedeelte van de volkstuintjes moet
       verdwijnen voor het nieuwe, verharde fietspad dat het Vondelpark met het
       Amsterdamse Bos zal gaan verbinden. Ook de jachthaven en het schietterrein
       moeten plaats maken voor het nieuwe park.

       Wat vindt u van de nieuwe parkeilanden, waar buurtbewoners in de toekomst
       kunnen recreëren? Ziet u zichzelf al naar het sporteiland gaan om te gaan
       tennissen? Of wilt u bij de plek waar nu een voetbalclubhuis staat, misschien een
       theehuisje?
       Kortom: wat denkt u op deze eilanden in de toekomst zelf te gaan doen? Zonnen,
       spelen, fietsen, wandelen, sporten of vissen? Voorziet u problemen bij de
       herinrichting van de Schinkeleilanden, of denkt u dat de overlast wel mee zal gaan
       vallen?


                2.2.2 Resultaten Schinkeleilanden
       Reactie wethouder J.C. Hellendoorn op stemuitslag Schinkeleilanden
       "Uit de discussies blijkt dat er draagvlak is voor de plannen van het stadsdeel de
       eilanden voor meer bestemmingen te ontsluiten. Aan de consultaties en
       stemmingen hebben helaas zo weinig mensen deelgenomen, dat ik naar aanleiding
       daarvan geen uitspraak kan doen."

       Samenvatting discussie
       In de discussie werd verdeeld gereageerd op de plannen. De meeste deelnemers
       waren enthousiast over de plannen omdat ze een gebied wat nu niet optimaal
       gebruikt wordt voor buurtbewoners ontsluiten. Toch is er ook wrevel over de
       plannen: er is volgens sommigen te weinig rekening gehouden met de belangen van
       woonbootbewoners en tuinders. De volkstuintjes zijn namelijk de laatste
21
          Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   spoortuinen van Amsterdam. Anderen meenden dat het belang van de tuinders
   moet wijken voor het meer algemene belang van fietsers en (sport)recreanten.

   Feit is dat de plannen zoals ze er liggen het resultaat zijn van een lang
   afstemmingsproces. De discussie over het toekomstig gebruik is daarom het meest
   van belang. Daarover werden de volgende aandachtspunten naar voren gebracht:

     Hoe kunnen de eilanden voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk gemaakt
     worden?
     Waar gaan de sporters straks parkeren? Onder het Olympisch stadion?
     Is er een constructie te bedenken waarin sporters, fietsers en tuinders tevreden
     naast elkaar gebruik maken van de eilanden?

   Consultatie
   Mede op basis van deze vragen is er een consultatie opgesteld, die een week lang
   door deelnemers aan StadiOnline ingevuld kon worden. Deze consultatie vroeg naar
   de verwachtingen die deelnemers hebben van het toekomstig gebruik van de
   Schinkeleilanden. Daar kunnen we nog niet veel meer over zeggen, omdat
   waarschijnlijk door problemen met de techniek deze consultatie niet door
   deelnemers is ingevuld.

   Stemming (uitgebrachte stemmen: 2)
   De week na de consultatie was er een stemming over de vraag:

      'Vindt u dat het belang van de tuinders zwaar genoeg weegt om de plannen te
      veranderen?'

   Er is door twee deelnemers gestemd: Eén deelnemer is van mening dat het belang
   van de tuinders niet zwaar genoeg weegt om de plannen te veranderen en één
   deelnemer heeft blanco gestemd.
22
                 Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
   2.3 H O N DE N P O E P

                          2.3.1 Inleiding
         Ondanks gemeentelijke regelingen, uitlaatplaatsen, poepstofzuigers, poepschepjes,
         poepzakjes en hondenwachters lijken hondenbezitters er maar moeilijk toe te
         bewegen de poep die hun troeteldier produceert achter zich op te ruimen.

         Gemeenten proberen creatief om te gaan met dit probleem. Zo is het stadsdeel
         Amsterdam Oud Zuid een opmerkelijk project gestart. Mensen die zich ergeren aan
         de hondenpoep op straat kunnen een hondenpoepzuiger lenen. Gebruikers kunnen
         tien gulden per uur verdienen met het opruimen van de hondenpoep. Een creatief
         idee, maar zouden de hondenbezitters de poep niet zelf moeten opruimen? Hoe kan
         dit probleem worden aangepakt of is het eigenlijk geen probleem? Moet er een
         maximum aan het aantal honden in de wijk worden gesteld? Of moet het stadsdeel
         gewoon zorg dragen voor het opruimen?


                    2.3.2 Resultaten hondenpoep
         Reactie wethouder J.C. Hellendoorn op stemuitslag hondenpoep:
         “De stemuitslag is met zo weinig stemmen tot stand gekomen dat daarover weinig
         te zeggen is. De nadruk die in de discussies heeft gelegen op de
         verantwoordelijkheid van de "baasjes" onderschrijf ik. Ik wacht ook de evaluatie af
         van het experiment dat elders in het stadsdeel plaatsvindt met uitlaatstroken en
         schepjes en zakjes.”

         Samenvatting discussie
         In de discussie over hondenpoep werd duidelijk dat de buurtbewoners de
         verantwoordelijkheid voor de overlast met name zien bij het baasje. Het niet
         opruimen van hondenpoep valt volgens panelleden in dezelfde categorie als
         het op de grond gooien van papier en er moet van jongs af aan worden
         geleerd dat dat niet hoort. Een panellid nam Friesland als voorbeeld; daar
         schijnt het al zo te zijn dat je voor schut staat als je niet op ruimt. Wel acht
         men de kans groot dat er agressief wordt gereageerd wanneer mensen
         worden aangesproken op het niet opruimen van hondenpoep.

         Consultatieresultaten
         De resultaten van de consultatie over hondenpoep zijn beschikbaar. Door
         het nog steeds geringe aantal deelnemers (6) kan de uitslag nauwelijks
         representatief voor het panel zijn. Toch willen we u de uitslag niet
         onthouden.

         1.   Ervaart u hondenpoep als overlast in de Stadionbuurt?

             JA        ( 83%)
             NEE       17%)
23
           Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid   2.        Moet het stadsdeel de huidige experimenten in Oud Zuid met
       hondenuitlaatstroken en poepzakjesautomaten in ook in de Stadionbuurt
       invoeren?

       JA   (83%)
       NEE  (17%)


   3.    Als er hondenuitlaatstroken zouden komen in de Stadionbuurt, waar zouden
       die dan het meest van pas komen?

       Op plaatsen waar geen kinderen komen
       Olympiaplein
       In de buurt van bestaande groenstroken (Stadionkade!)
       Fred Roesker straat
       Er moeten veel (kleine) stroken komen omdat het niet teveel moeite moet
        kosten om er te komen
       Op het nieuwe stadionplein zou er een gemaakt kunnen worden
       Een strook van het middenstuk op de Amstelveenseweg.
       Op bestaande groenstroken (delen ervan), zoals de Olympiakade


   4.   Heeft u nog andere creatieve oplossingen om de overlast door hondenpoep
   tegen te gaan?

       Geen honden meer op bovenhuizen toelaten.
       Behalve blindengeleidehonden alle honden de stad uit.
       Eenvoudigweg bekeuren!
       Ook verhogen van hondenbelasting en controle daarop helpt de omvang
        tegen te gaan
       Vooral reclame maken voor goed gedrag, zodat men aan het idee gaat
        wennen om zelf de rommel op te ruimen.
       Schopjes en zakjes actie organiseren.
       Folders uitdelen.
       Na een bepaalde datum boete bij slecht gedrag (niet opruimen dus)
       Maatregelen betalen met de hondenbelasting


   Stemming (uitgebrachte stemmen: 4)
   Op de vraag:

       „Is een experiment met hondenuitlaatstroken en poepzakjesautomaten de
       beste maatregel tegen de overlast van hondenpoep?‟

   gaven twee deelnemers een bevestigend antwoord. Eén van de deelnemers vindt
   van niet en eveneens één deelnemer heeft blanco gestemd.
24
               Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
   2.4 J ONG EREN  IN DE  S TADIONBUURT
                       2.4.1. Inleiding
       Volgens sommige bewoners van de Stadionbuurt leveren jongeren alleen maar
       problemen op. Ze maken herrie, ze slopen dingen, ze klitten in bedreigende
       groepjes samen en ze pikken speelruimte van jongere kinderen in. Of u het
       daarmee eens bent of niet, een mogelijke oplossing zou kunnen zijn de jongeren
       een eigen plek te geven. Maar als die plek een beetje te dicht bij het eigen huis
       wordt gepland, levert dat ook weer een probleem op.

       Een mogelijke eigen plek voor jongeren zou het Olympiaplein kunnen zijn. Dat wordt
       binnenkort opnieuw ingericht. Voor het noordelijke gedeelte zijn al plannen
       gemaakt, maar over de inrichting van het zuidelijke deel moet nog besloten worden.
       In een eerder gehouden enquête gaven jongeren zelf aan dat ze daar graag
       sportvoorzieningen geplaatst zouden zien. Nu is het niet mogelijk voor jongeren
       onder de achttien jaar om mee te doen aan StadiOnline, dus de kans is groot dat we
       een heel eenzijdig beeld krijgen. Misschien is het te overwegen eens met jongeren
       in de buurt te gaan praten en een beeld te krijgen hoe zij over de wijk denken.
       Vanaf 17 december staat StadiOnline in het teken van jongeren en jongerenbeleid
       en zal het specifiek gaan over de inrichting van het zuidelijk gedeelte van het
       Olympiaplein.                   2.4.2 Resultaten jongeren
       Reactie wethouder J.C. Hellendoorn op stemuitslag jongeren:
       "In de discussie over jongeren kwam een „eigen plek voor jongeren‟ als mogelijke
       oplossing van de problemen naar voren. Tijdens de manifestatie „De straat is van
       ons!‟ gaven jongeren zelf ook aan dat zij een centrum willen hebben in de buurt.

       Als stadsdeelbestuur zijn wij al lang bezig om een goede locatie voor zo‟n
       jongerencentrum te vinden. Wij stuiten echter steeds op NIMBY (not in my
       backyard)-gedrag: mensen vinden het best, zolang het maar niet in hun naaste
       omgeving gebeurt. Dit beeld werd bevestigd door de consultatie op StadiOnline. De
       stemming is helaas wederom niet door genoeg mensen gedaan, waardoor ik de
       uitslag buiten beschouwing moet laten.

       Wat we nu gaan doen is kijken of we een tijdelijke voorziening voor een
       jongerenplek kunnen vinden in de Theophile de Bockstraat waar een oud
       schoolgebouw leegstaat. Uiteindelijk streven we ernaar om een plek in de
       Marathonbuurt te vinden."

       Samenvatting discussie
       In de discussie over jongeren in de Stadionbuurt was het gevaar dat er een eenzijdig
       beeld naar voren zou komen; jongeren onder de achttien jaar mogen immers niet
25
          Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   meedoen met StadiOnline. Toch kwamen er verschillende opvattingen en suggesties
   naar voren over hoe jong en oud goed kunnen samenleven in de buurt.

   De berichtgeving over "jongeren" klinkt vaak wat negatief, meldde een deelnemer.
   „Rondhangen‟ hoeft helemaal niet perse kwalijk te zijn. „Waarom zijn er trouwens
   zoveel ouderen die hun eigen jeugd vergeten zijn?‟. Een andere deelnemer
   antwoordde echter dat hij/zij steeds minder van jongeren begrijpt: „blijkbaar kunnen
   ze zichzelf niet meer bezighouden‟. Niet iedereen was somber gestemd: „Gelukkig
   zie ik voor mijn deur veel kinderen buiten spelen. Er is dan ook een speelplaats voor
   ze‟.

   De vraag kwam op of buurtbewoners een rol kunnen spelen in het begrip kweken
   van jongeren voor ouderen en omgekeerd. Misschien ligt hier ook een uitdaging
   voor buurthuizen om de jeugd een ontmoetingsplek te geven en tevens activiteiten
   aanbieden.

   Er werden ook al een paar suggesties voor plekken voor jongeren gedaan: het
   sportterrein op het Olympiaplein, of het Olympisch stadion. Het probleem met
   buurthuizen, jongerencentra en ontmoetingsplekken is altijd dat iedereen ervoor is,
   maar niemand het vlak bij zijn eigen huis wil hebben vanwege de overlast. De
   consultatie zal dan ook gaan over de plaatsen die in aanmerking zouden kunnen
   komen voor een jongerencentrum en de voorwaarden waaronder dat mogelijk zou
   zijn.


   Consultatieresultaten

   1. Moet er volgens u een ontmoetingsplek komen voor jongeren in de Stadionbuurt?

      JA            (40%)
      NEE            (40%)
      Geen mening        (20%)

   2. Heeft u suggesties voor plekken in de Stadionbuurt waar een jongerencentrum
   gevestigd zou kunnen worden?

   Genoemd zijn:
     Ver weg, niet hier
     Het Olympisch Stadion
     Het Stadionplein

   3. Zou u er bezwaar tegen hebben als dit centrum vlak bij waar uw woont komt?
      JA                                (40%)
      NEE                               (40%)
      Dat kan ik niet zeggen zonder concreet voorstel te kennen    (20%)

   4. Hoe zou eventuele overlast van een jongerencentrum voor de omgeving volgens u
   beperkt kunnen worden?

   Genoemd werd:
    - Permanente bewaking via camera´s en wijkagenten
    - Mores van geen overlast bedingen en heldere afspraken maken omtrent de
      handhaving daarvan
    - Goede locatie, bijv. Olympisch Stadion
    - Toezicht, voldoende capaciteit
26
          Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid   Stemming (uitgebrachte stemmen: 3)
   Op de vraag:

   „Zou u zelf een bijdrage willen leveren aan het dichten van de kloof tussen jong en
   oud?‟

   gaven twee panelleden aan hier geen bijdrage aan te willen leveren en één panellid
   was hiertoe wel bereid.
27
              Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
   2.5 M AAR  WIE DOET HET DAN WEL …?

                       2.5.1 Inleiding
       De afgelopen weken is er veel gediscussieerd over de Stadionbuurt. Daar zijn
       verschillende problemen en creatieve oplossingen naar voren gekomen. Toch wordt
       in veel van de reacties de oplossing gezocht in het verwijzen naar de ambtenaren of
       de politiek. Zij moeten het maar regelen is een vaak gehoorde reactie.

      Er wordt vaak gezegd dat de huidige samenleving te ver is geïndividualiseerd. Dit zou
      ook een gevolg hebben voor de relatie tussen de overheid en de bewoners van
      Nederland. De burger ziet zich als klant en stelt zich ook zo op tegenover de overheid.
      De overheid moet diensten leveren als ware zij een soort supermarkt. Betekent dit ook
      dat alleen de overheid verantwoordelijk is voor de buurt of zijn de buurtbewoners ook
      zelf verantwoordelijk? Helpt het als mede buurtbewoners hun handen ineenslaan en
      zelf dingen gaan veranderen? Of is dat toch alleen de taak van de overheid? Voor
       welke zaken steekt u zelf graag uw handen uit de mouwen en van welke zaken trekt
       u uw handen liever af? Vanaf 24 december draait de discussie om de vraag: wie is
       er verantwoordelijk voor de Stadionbuurt en hoe moet die verantwoordelijkheid
       worden georganiseerd? Een groot aantal concrete voorbeelden en persoonlijke
       ervaringen van bewoners vindt u onder de knop „Informatie‟.                      2.5.2 Resultaten
       Reactie wethouder J. Blaas op stemuitslag Maar wie doet het dan wel…?:
       "Uit de stemming, waaraan slechts 6 panelleden hebben deelgenomen, kwam naar
       voren dat volgens de meeste panelleden, het zwaartepunt in de erantwoordelijkheid
       bij het Stadsdeel ligt. Het stadsdeel draagt inderdaad verantwoordelijkheid en doet
       zijn best, maar zonder eigen verantwoordelijkheid van bewoners lukt het niet. Neem
       nu het schoonhouden van de straten. Het stadsdeel is daarvoor verantwoordelijk,
       maar slaagt daar alleen in met medewerking van de bewoners".

       Samenvatting discussie
       In de eerste vier weken van het project StadiOnline is over concrete problemen en
       oplossingen in de Stadionbuurt is gediscussieerd. In de vijfde week probeerden we
       er achter te komen hoe bewoners eigenlijk in het algemeen denken over de
       verdeling van verantwoordelijkheden in de buurt. Uit de omgevingsanalyse werd
       duidelijk dat 84% zich verantwoordelijk voelt, en 71% zelfs een bijdrage zou willen
       leveren aan de leefbaarheid in de buurt. Dat is best veel, vergeleken met de rest
       van de Stad.

       In de eerste plaats is de overheid verantwoordelijk voor een goed bestuur van het
       stadsdeel. Als dienstverlener en als handhaver van regels. Maar de overheid kan
       niet alles, en zeker niet zonder de medewerking van burgers. Dat onderschreven
       een aantal deelnemers expliciet. Wel merkte een deelnemer op dat „bestuurders
       weer belang moeten stellen in de mens en niet in de partij‟.
28
           Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   Het kan een kip-of-ei discussie worden als iedereen elkaar gaat aan zitten kijken
   terwijl niemand iets onderneemt. Iemand merkte op dat „eigenlijk iedereen het af
   laat weten, bewoners én overheid‟.

   Uit de discussie bleek dat er onder de deelnemers geen onwil is om
   verantwoordelijkheid te nemen. Maar soms komt het er gewoon niet van. Ook leeft
   er bij sommige deelnemers angst om anderen aan te spreken op hun gedrag. Dat
   vermindert het mechanisme van sociale controle in de wijk.

   Uit de voorbeelden in de Opzoomerstraat in Rotterdam bleek dat een straat waar
   bewoners elkaar groeten en kennen, een straat is waar bewoners zich vertrouwd en
   veilig voelen, en eerder bereid zijn om samen te werken. Eén van de deelnemers
   zocht de oplossing ook in deze richting:

   „We moeten onszelf en elkaar weer langzaam aan gaan wennen aan het idee dat
   anderen je aan kunnen spreken en dat diegene dan niet automatisch ongelijk
   heeft.‟ Elkaar aanspreken en accepteren dat je aangesproken wordt dus.

      Hoe kijkt u aan tegen de problemen in de Stadionbuurt?                            Er wordt te weinig gedaan
                            aan de echte problemen
                            Er wordt wel wat gedaan
            0%
    25%
                            maar de problemen worden
                            niet opgelost
                      49%     Aan de meeste problemen is
   13%                        toch niets te doen
      0%                      Er zijn geen echte problemen
        13%

                            Ik houd me er niet zo mee
                            bezig
   Consultatieresultaten


   Er kwamen verschillende antwoorden op de vraag:

      „Hoe kan het stadsdeel de onderlinge samenwerking en communicatie tussen
      bewoners bevorderen?‟

   De antwoorden varieerden van „Doorgaan op ingeslagen weg‟ en „Niet nodig‟ tot een
   nadruk om op interactieve wijze samenwerking en communicatie bevorderen. Inzet
   van buurtbewoners wordt gezien als een must.
29
                     Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid         Hoe kijkt u aan tegen de verantwoordelijkheid van bewoners in de Stadionbuurt?
                                     Bew oners hebben de
                                     verantw oordelijkheid op elkaar en op de
                                     buurt te letten

                                     Bew oners betalen belasting en kiezen
                                     de stadsdeelraad
                  0%
                            25%
                                     het stadsdeel moet zorgen voor
                                     veiligheid en leefbaarheid


                                     Bew oners en het stadsdeel moeten
                                  0%
                                     meer samenw erken om de buurt veilig
                                     en leefbaar te houden
        75%
                                     Bew oners moeten zich meer met het
                                     stadsdeelbeleid bezig houden zodat ze
                                     invloed hebben op de veiligheid en
                                     leefbaarheid in de buurt
                                     Geen mening
        Hoe kijkt u aan tegen de verantwoordelijkheid van het
                   stadsdeel?       Het stadsdeel mo et zo rgen vo o r een
                                        veilige en leefbare buurt.


                                        Het stadsdeel mo et de bewo ners
                                        vrijlaten o m zelf te zo rgen vo o r een
                                        veilige en leefbare buurt.
                 0%
                               25%        Het stadsdeel mo et actief regelen
                                        dat buurtbewo ners met elkaar zo rgen
                                        vo o r een veilige en leefbare buurt
                            77
                                        Het stadsdeel mo et weinig meer
                                        do en dan de veiligheid van de
                                        bewo ners handhaven
                                    0%
                                        de rest is de verantwo o rdelijkheid
                                        van de bewo ners

    75%
                                        Het stadsdeel mo et actief het
                                        co ntact met de bewo ners o p zo eken
                                        o m samen de veiligheid en
                                        leefbaarheid te verbeteren
                                        Geen mening      Hoe kijkt u aan tegen de verantwoordelijkheid van organisaties (b.v.
        winkeliersvereniging, woningcorporaties wijkopbouworgaan,
            buurtbeheersoverleg etc) in de Stadionbuurt?


                                       Deze organisaties moeten de
                                       belangrijke schakel tussen stadsdeel
                                       en bew oners vormen en actief bij de
                                       w ijk betrokken zijn
         14%                            Deze organisaties hoeven zich alleen
      0%
                                       bezig te houden met de doelen
                                       w aarvoor ze opgericht zijn

                                       verder niet
   29%                           57%                                       Geen mening
30
          Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   Stemming (uitgebrachte stemmen: 6)
   Op de vraag:

      „Bij wie moet het zwaartepunt liggen met betrekking tot de
      verantwoordelijkheid voor problemen in de wijk?‟

   antwoordde één panellid dat dit moet liggen bij de buurtbewoners, vier panelleden
   vonden dat het stadsdeel verantwoordelijk is voor het oplossen van problemen in de
   wijk en één panellid bracht een blanco stem uit.
31
               Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
   2.6 F IETSEN  IN D E  S TADIONBUURT
                        2.6.1 Inleiding
       Amsterdam kent een fietsgrage bevolking. In weinig hoofdsteden ter wereld wordt
       zoveel gefietst als hier. Dat zie je aan de fietsers op de vele fietspaden, maar ook
       aan de grote aantallen geparkeerde fietsen.

       Niet iedereen heeft zelf een opbergplaats in huis voor zijn of haar fiets. En er zijn
       niet altijd genoeg fietsenrekken aanwezig daar waar ze nodig zijn. Dit kan leiden tot
       een slordig aanzien van de wijk, maar ook tot meer fietsendiefstallen. Wat is een
       goede oplossing voor deze problemen? Is het een kwestie van gewoon meer
       fietsenstallingen plaatsen? Ook als dit ten koste gaat van parkeergelegenheid voor
       auto‟s? En hoeveel geld heeft u eigenlijk over voor het stallen van uw fiets in een
       bewaakte fietsenstalling?
       Er lopen een aantal fietsroutes door de Stadionbuurt (zie afbeelding). Zijn dit goede
       routes? Is er voldoende ruimte voor fietsers? Vanaf 7 januari kunt u met elkaar van
       gedachten wisselen over de oorzaken van fietsenproblemen en de mogelijke
       oplossingen ervoor.                    2.6.2 Resultaten Fietsen
       Reactie wethouder J.C. Hellendoorn op stemuitslag over fietsen:
       "Wij zijn als stadsdeel best bereid geld uit te geven voor (extra) fietsenstallingen in
       de wijk. Voorwaarde is wel dat de bewoners ook een substantieel deel van de
       kosten dragen. Uit de stemming bleek dat men 12,50 euro per maand teveel vindt.
       Toch denken wij dat dit een reëel bedrag is voor een bewaakte
       fietsenstalling. Een andere mogelijkheid is dat wij een ondernemer een
       startsubsidie verlenen om zelfstandig een fietsenstalling te exploiteren. De vraag is
       of de prijs dan lager uitvalt. Wij zullen ons verder beraden op de mogelijke
       oplossingen bij het opstellen van het wijkplan. Daarbij wordt uiteraard ook gebruik
       gemaakt van de overwegingen die in de discussie en de consultatie naar voren
       kwamen."

       Samenvatting discussie
       De discussie over fietsen in de Stadionbuurt stonden ging met name over
       parkeerproblematiek. Hoe kunnen we fietsen veilig, netjes en handig stallen? Wie
       moet daar wat voor doen, en wat mag dat kosten?

       In de eerste plaats werd geconstateerd dat de ruimte in de stad beperkt is. We
       moeten slim omgaan met de
       beschikbare ruimte. Maar wat is slim? Daar verschillen de meningen over.

       Een deelnemer meende dat de bestaande voorzieningen beter gebruikt moeten
       worden. Dat heeft voor een
       deel met netheid en fatsoen te maken. Mensen moeten zorgvuldiger hun rijwiel
       parkeren. Een andere
32
          Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   verbetering zou een meer regelmatig onderhoud van de stallingen zijn: het
   verwijderen van rakken en rommel rond de stallingen. Overigens vonden sommige
   deelnemers dat het stadsdeel hier genoeg aan doet.

   Een ander punt uit de discussie is de verdeling van de ruimte tussen
   fietsenstallingen en autoparkeerplaatsen. Enkele deelnemers vonden dat er best
   rekken mogen komen ten koste van parkeerplaatsen, vooral omdat men de fiets
   dicht hij huis wil kunnen parkeren. Anderen vonden dat eerst de huidige capaciteit
   beter benut moet worden.

   Bewaakte fietsenstallingen mogen er van enkele deelnemers ook komen. Men wil er
   zelfs voor betalen. Alleen werd ook opgemerkt dat het niet gesubsidieerd moet
   worden door het stadsdeel.

   Over de fietsroutes in de Stadionbuurt is weinig gezegd. Behalve dan door een
   deelnemer, die vond dat met uitzondering van het „gevaarlijke
   Stadionplein/Amstelveenseweg richting Haarlemmerplein‟ er goede
   verkeersluwe routes zijn.

   In de consultatie zal concreter gevraagd worden naar de locaties waar behoefte zou
   zijn aan respectievelijk bewaakte en onbewaakte fietsenstallingen en hoeveel geld
   mensen over zouden hebben voor de (bewaakte) voorzieningen.


   Consultatieresultaten

   1. Op welke locaties moeten naar uw mening onbewaakte fietsenstallingen komen?

   Er werden verschillende locaties genoemd voor onbewaakte fietsenstallingen. Deze
   varieerden van geschikte locaties in het algemeen (aan of op de openbare weg, op
   de zelfde bereikbaarheid als openbare parkeerplaatsen voor auto's, op alle hoeken
   van de straten, op de brede trottoirs, goed verspreid in alle delen van het stadsdeel)
   tot concrete plaatsen (Stadionplein, Station Zuid / WTC, Feboplein, sportterrein
   Olympiaplein).


   2. Op welke locaties moeten bewaakte fietsenstallingen komen?

   Wederom varieerden de antwoorden van geschikt in het algemeen (redelijke
   spreiding door de wijk, op de
   brede trottoirs) tot concrete locaties (Stadionplein, Station Zuid / WTC, Feboplein,
   Sportterrein, scholen, ziekenhuis, Olympiaplein en bij het Olympisch Stadion).
33
          Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
     Hoeveel zou u per kw artaal w illen betalen voor een plaats in
            een bew aakte fietsenstalling?
                0%                0 tot 10 Euro
         17%
                                 10 tot 20 Euro
                            41%
                                 20 tot 30 Euro

                                 30 of meer
                                 Euro
      42%
   Stemming (uitgebrachte stemmen: 7)
   De stemvraag luidde als volgt:

      „Het stadsdeel wil investeren in fietsenstallingen maar heeft slechts een
      beperkt budget. Om een fietsenstalling te kunnen realiseren denkt het
      stadsdeel aan een eigen bijdrage per gebruiker van € 12,50 per maand.
      Heeft u dit er voor over?‟

   Eén panellid gaf aan € 12,50 over te hebben voor een bewaakte fietsenstalling. Vijf
   panelleden hebben dit er niet voor over en één panellid heeft blanco gestemd.
34
               Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
   2.7 Z UIDAS :  KANS OF B EDREIGING ?


                       2.7.1 Inleiding
        Tot nu toe hebben we vooral gekeken naar onderwerpen die zich bínnen de wijk
        afspeelden.
        Een wijk is echter geen eiland. Ontwikkelingen buiten de wijk kunnen ook heel
        belangrijk zijn, of in de toekomst van belang worden. Neem de ontwikkeling van de
        Zuidas. Aan weerszijden van de A-10 ontwikkelt zich de komende decennia een
        totaal nieuwe wijk. Er komen prestigieuze kantoorgebouwen, maar ook veel nieuwe
        woningen. Duizenden mensen zullen in de toekomst vlakbij de Stadionbuurt komen
        werken en wonen. Dat kan zowel positief als negatief zijn voor de Stadionbuurt.

        De centrale stad beslist over de ontwikkeling van de Zuidas. Hierdoor heeft een
        stadsdeel eigenlijk maar heel weinig invloed op de toekomstige Zuidas-
        ontwikkelingen. Op plannen van grootstedelijke projectontwikkelaars, grondbezitters
        en Rijksoverheid kan het stadsdeel Oud Zuid nauwelijks een stempel drukken.
        Stadsdeel Zuideramstel (waar de Zuidas formeel onder valt) heeft wel met haar
        bewoners een eigen „Zuidas-visie‟ ontwikkeld, Zuidas Accenten genaamd. In dit
        aangrenzende stadsdeel ziet men zowel kansen als bedreigingen.
35
          Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   Maar wat staat de Stadionbuurt eigenlijk te wachten? Is de Zuidas ook hier een
   kans (en zo ja, waarom en hoe spelen we daarop in?) of is het een bedreiging (en zo
   ja, waarom dan en wat doen we eraan?).
   Of het fijn wonen is tussen de kantoren is voor de StadiOnline deelnemers
   misschien niet echt een relevante vraag. Of zij overlast zullen krijgen van
   bouwactiviteiten wél. En zullen de huizenprijzen in de Stadionbuurt stijgen of dalen,
   nu er zo dichtbij een dure wijk komt? Trouwens, hoe zit het eigenlijk met het
   toekomstige verkeer? Zullen al die toekomstige forenzen en bewoners de
   stadionbuurt gebruiken om naar school, werk, café of sportclub te gaan? Of om te
   parkeren?

   Over de kansen en bedreigingen van de Zuidas, moet nu al nagedacht worden. Zo
   zou de Stadionbuurt bijvoorbeeld invloed kunnen uitoefenen op het aantal scholen
   en crèches dat er in de Zuidas komt. Hiermee zou –alvorens er gebouwd wordt-
   rekening gehouden kunnen worden. Voor ouders die nu nog hun kind ver buiten de
   buurt moeten brengen zou dat ideaal zijn. Je bent er immers zo. Station Zuid/WTC
   wordt namelijk een veel groter station, en de verwachting is dat het openbaar
   vervoer hierdoor ook beter zal worden voor de Stadionbuurt.

   Volgens de gemeente en de architecten wordt de Zuidas hét nieuwe, tweede
   centrum van Amsterdam. Een kans dus, waar wellicht ook de Stadionbuurt van kan
   profiteren. Zo zouden middenstand en horeca wellicht hun voordeel kunnen doen
   met de komst van al die nieuwe Zuidas werknemers en bewoners. Bewoners van de
   Stadionbuurt kunnen in de toekomst misschien vlakbij werk vinden in een van de
   kantoren daar.

   Maar misschien raakt de Stadionbuurt nog meer dan nu al het geval is, in een
   isolement. Nu al kampt de buurt met vergrijzing. Als jongeren er voor kiezen om
   massaal naar de nieuwe wijk te verhuizen, dan zijn er misschien geen crèches
   nodig, maar bijvoorbeeld bejaardentehuizen.

   Kortom: wat staat de Stadionbuurt volgens u te wachten? Vindt u dat de
   Stadionbuurt haar stempel op de Zuidas moet drukken? En zo ja, hoe dan? Moet
   het stadsdeel ook een eigen visie ontwikkelen? Of is dat helemaal niet nodig?

   Uw suggesties, opmerkingen of ideeën kunt u vanaf nu kwijt in de discussie
   „Zuidas‟. Klik op de knop discussie in de linker navigatiebalk.                  2.7.2 Resultaten
   Reactie wethouder J.C. Hellendoorn op stemuitslag over ontwikkeling Zuidas:
   “In de vorige bestuursperiode behoorde een groot deel van het Zuidasgebied tot het
   toenmalige stadsdeel Zuid. In die tijd heeft het stadsdeel voldoende ruimte gehad
   om invloed op de plannen van de Zuidas uit te oefenen. Als resultaat daarvan zijn er
   veel meer woningen en ook sport- en recreatieve voorzieningen in het plan
   opgenomen.

   Mijn indruk is wel dat de informatievoorziening over de ontwikkeling van de Zuidas
   aan bewoners van ons stadsdeel onvoldoende is. Om daar verbetering in te brengen
   zullen wij met stadsdeel Zuideramstel en met het projectbureau Zuidas contact
   opnemen.”
36
               Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


       Samenvatting discussie
       Uit de discussie kwam naar voren dat panelleden zich in de eerste plaats afvragen
       of er überhaupt mensen komen wonen. Wat betreft de komst van kantoorgebouwen
       delen de panelleden de angst dat er overdag een hoop drukte bij zal komen (met
       name in de spits) en dat de Zuidas ‟s avonds een dooie plek zal zijn. Panelleden
       vragen zich af wie er wil wonen (en wie het kan betalen). Ook zouden panelleden
       liever meer woningen zien, dan nieuwe kantoorfaciliteiten. Men voorziet
       parkeerproblemen en dure faciliteiten die voor Stadionbuurtbewoners onbereikbaar
       zijn.

       Consultatieresultaten
   1. Was u op de hoogte van de plannen van de Zuidas?
            10%
   10%


                                         ja
                                         nee
                                         leeg

                             80%
   2. Ziet u de ontwikkeling van de Zuidas als een kans of een bedreiging?
    30%


                                            kans
                                            bedreiging
                                            beiden
                                    60%
    10%
37
                     Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
          3. Als u het als een kans ziet kunt u dan ook aangeven waarom?
 aansluiting bij een nieuw
   stuk stad geeft
    levendigheid


   beter openbaar vervoer

                                                    Reeks1
       meer
   kinderopvang/scholen in
       de buurt

 w erkgelegenheid voor de
 Stadionbuurtbew oners


                0  0,5   1   1,5   2     2,5  3    3,5    4
             4. Hoe kunnen we op de kansen inspelen?

             Er waren uiteenlopende reacties over hoe op de kansen kan worden ingespeeld.
             Belangrijk wordt gevonden dat er wordt geluisterd naar bewoners. Daarnaast
             zouden er volgens het panel kaders moeten komen die aangeven welk soort
             bedrijvigheid, woonruimte en voorzieningen er moeten komen, plus tijdspad zodat
             e.e.a. gelijk op gaat. Er moet worden voorkomen voorzieningen en woonruimte
             achterblijven bij ontwikkeling van bedrijfsruimten. Meer koopwoningen en horeca in
             de Stadionbuurt zouden de levendigheid ten goede komen, aldus het panel. Het
             Stadionplein zou een centrale rol kunnen spelen in "na-kantoor-activiteiten":
             speciale winkels, sportfaciliteiten, taxistandplaats, handhaven kermis, reclame
             maken !

             5. Als u het als een bedreiging ziet kunt u dan ook aangeven
                           waarom?
                  10%

                                40%     huizen w orden duurder
                                      verkeersoverlast
          30%                           groenvoorziening komt in gevaar
                                      buurt raakt geïsoleerd
                     20%
38
               Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
       6. Wat kunnen we aan de bedreigingen doen?

       Om bedreiging het hoofd te bieden spelen bewoners volgens het panel weer een
       belangrijke rol. Zij moeten regelmatig gehoord worden. Bestuurlijke afstemming
       wordt cruciaal geacht om de bedreigingen het hoofd te bieden. Inkadering en goed
       bouwritme zouden moeten voorkomen dat de Zuidas een bedreiging vormt. Goed
       nadenken over gevolgen op het gebied van verkeer zouden eventuele
       verkeersproblemen moeten voorkomen.
       Periodiek overleg tussen Stadsdeelraad en huurdersbelangen en regelmatig
       eigenaren informeren over beleid zouden huisvestingsproblemen tot een minimum
       moeten beperken, aldus het panel.


          7. Vindt u dat het Stadsdeel oud zuid zich intensiever met de
                   Zuidas moet bemoeien?
        30%                                    ja

                                             nee

                                             anders
                                       50%            20%
      8. Wat voor betekenis denkt u dat de Stadionbuurt voor de Zuidas
                  kan hebben?
                                   huisvesting voor w erknemers Zuidas

       20%
                                   horeca en w inkelgelegenheid
                           40%


                                   recreatie: sportgelegenheid en
   20%                               parkgebied op de nieuw e
                                   Schinkeleilanden

               20%                  anders
39
          Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
   Stemming (uitgebrachte stemmen: 4)
   Op de stemvraag:

      „Moet het stadsdeel - met het oog op de ontwikkeling van de Zuidas -
      investeren in een gunstig vestigingsklimaat voor de middenstand?‟

   is door drie panelleden instemmend gereageerd. Eén panellid heeft blanco
   gestemd.
40
               Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
   2.8 O UD EREN  IN DE  S TADIONBUURT
                       2.8.1 Inleiding
       Een maand geleden werd er gediscussieerd over jongeren in de Stadionbuurt. Maar
       hoe zit het eigenlijk met de ouderen? We horen ze misschien zelden, maar
       betekent dit ook dat het voorzieningenniveau op peil is?
       Er wonen veel ouderen in de Stadionbuurt. Velen zijn nog actief en wonen nog
       zelfstandig. Anderen hebben hun intrek genomen in een verzorgingshuis. Soms is er
       sprake van stil leed. Ouderen kunnen zich eenzaam voelen, en weten de kanalen
       niet te vinden om daar iets aan te doen. In het kader van wederzijdse hulp is dit
       onderwerp dan ook een zaak van iedereen, niet alleen van ouderen. Heeft u ideeën
       over ouderenbeleid en over hulp die door buurtbewoners kan worden geboden, dan
       kunt u hier vanaf 21 januari over discussiëren met het buurtpanel. Doel van de
       discussie is niet alleen om te achterhalen of de voorzieningen voor ouderen
       voldoende zijn, maar ook ideeën te horen over hulp en bijstand die door de
       buurtbewoners zelf gegeven kan worden.                   2.8.2 Resultaten ouderen
       Reactie wethouder J.C. Hellendoorn op stemuitslag over ouderen:
       “De uitslag laat in het midden of voorzieningen algemeen of specifiek moeten zijn.
       De behoefte ligt nogal divers. Omdat zo weinig mensen hebben gestemd is het
       moeilijk een conclusie te trekken. Uit de discussies bleek al wel dat de stadionbuurt
       vor ouderen een prettige buurt is om te wonen. Het beleid van het stadsdeel is erop
       gericht het leefklimaat ten minste te handhaven en zo mogelijk te verbeteren.”

       Samenvatting discussie
       De behoefte aan voorzieningen verschillen per bewoner. Sommige bewoners zouden
       zelf ook graag bijdragen aan hulp voor ouderen, maar weten niet goed hoe. Zij
       zouden graag weten wat ze voor oudere buurtbewoners zouden kunnen betekenen.
       Naar aanleiding van het achtergrondartikel over ontmoetingscentrum de Brug is
       geopperd of er geen kennismakingsbijeenkomst in de Brug gehouden kan worden
       voor ouderen uit de Stadionbuurt.
41
          Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid   Consultatieresultaten          1. Kent u de Seniorengids?
                          29%


                                    ja
                                    nee


   71%
    2. Bent u bekend met de inloopcentra voor ouderen in de
              Stadionbuurt?
                                 43%
                                        ja
                                        nee
   57%
   3. Denkt u dat u in de Stadionbuurt kunt blijven wonen als
               u ouder bent?
      29%


                                         ja
                                         nee


                              71%
42
          Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   4. Wat is er nog meer nodig om ouderen prettig te laten wonen in de Stadionbuurt?

   De suggesties van buurtbewoners voor verbetering:
    een fietspad aan beide trottoirs, omdat de huidige situatie te gevaarlijk wordt
     gevonden
    een luisterend oor voor diverse vragen
    meer winkels
    een ontmoetingsplek
    een pleintje (Sierplein bijvoorbeeld)
    toegankelijk woningen met voorzieningen
    meer woningen met een lift   Stemming (uitgebrachte stemmen: 9)
   Op de vraag:

      „Op welke voorzieningen voor ouderen moet het stadsdeel de nadruk
      leggen?‟

   antwoordden vijf panelleden dat de nadruk moet worden gelegd op collectieve
   voorzieningen, terwijl vier panelleden van mening zijn dat de nadruk moet liggen op
   individuele voorzieningen.
43
               Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
   2.9 B UU RTFUNCTIE   VAN HET   O LYM PISCH S TADION
                       2.9.1 Inleiding
       De plannen voor het Olympisch Stadion terrein aan de noordkant zijn inmiddels voor
       een groot deel uitgewerkt, de inspraakprocedure Schinkeleilanden loopt, en de
       discussie over het Stadionplein is voorlopig bevroren door het ingrijpen van de
       Centrale Stad. Inmiddels functioneert het Olympisch Stadion volledig en mogen we
       het gerust een van de parels van de stad noemen. De Stadionbuurt is naar het
       Stadion genoemd, dus de vraag is nu welke wijk/buurtfunctie het stadion kan
       innemen. De Stichting Olympisch Stadion is van plan om veel te laten gebeuren in
       het stadion.
       Graag willen we uw ideeën horen over mogelijke evenementen in, en functies van
       het stadion, in het algemeen, maar ook specifiek voor de wijk.           2.9.2 Resultaten buurtfunctie Olympisch Stadion
       Reactie wethouder J.C. Hellendoorn op stemuitslag de buurtfunctie van het
       Olympisch Stadion
       Het stadsdeel probeert tijdelijk de trekkersrol te vervullen om het stadion een
       functie te laten vervullen voor de buurt. De wethouder zal de directeur van het
       stadion daarvoor benaderen.

       Samenvatting discussie
       Uit de discussie komt naar voren dat deelnemers verschillend denken over de
       buurtfunctie van het Olympisch Stadion. De huidige opzet van het Olympisch
       Stadion wordt te commercieel geacht en dus onbetaalbaar voor buurtfuncties.
       Activiteiten die men graag zou zien zijn:
       seniorenfitness, buurthuisactiviteiten (zaaltje voor jong en oud), een buurtfeest /
       festival, betaalbaar buurtcafé met voordelige parkeergelegenheid, sport en spel met
       een gratis toegang en een circus.

       Veel panelleden denken echter dat het Stadion te groot is voor evenementen. Zij
       denken dat het Stadion beter geschikt is voor de grotere evenementen.
       Stadionbuurtbewoners kunnen natuurlijk wel de sportevenementen bezoeken.
       Anderen stellen voor dat er activiteiten georganiseerd worden voor een aantal
       buurten tegelijk.

       Ook is geopperd om de groenstrook in de Van Tuyll van Serooskerkenweg of het
       Serooskerkenplein geschikt is om zomers is iets voor de Stadionbuurt te
       organiseren. Hierbij is gedacht aan een Wijnfeest of BBQ met muziek. Problemen
       daarbij zijn: Wie gaat het organiseren? Wie ontdoet de groenstrook vooraf van de
       hondenpoep?
44
          Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   Consultatieresultaten

       1. Vindt u dat het Olympisch Stadion momenteel een
                buurtfunctie heeft?           18%            18%


                                       ja
                                       nee
                                       blanco


                  64%
       2. Vindt u dat het Olympisch Stadion een buurtfunctie
                  moet hebben?             17%

                              41%
                                       ja
                                       nee
                                       blanco

         42%
         3. Welke van de volgende activiteiten zou u graag in het
                Olympisch Stadion zien?


                                 Circus

                                 Sport en spel voor
                                 buurtbewoners
                                 Buurtcafé

                                 Buurtfeest/festival/barbecue

                                 Buurthuisactiviteiten

                                 Seniorenfitness

     0     1     2     3      4
45
          Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   4. Heeft u nog andere suggesties voor (buurt)activiteiten in het Olympisch Stadion?

      Behalve een schaatsbaan en bibliotheek in het Olympisch Stadion hadden de
      meeste geconsulteerde panelleden verder geen suggesties voor andere
      buurtactiviteiten.

   Stemming (uitgebrachte stemmen: 5)
   Op de vraag:

      „Zou u willen dat de stichting Olympisch Stadion een activiteitenplan maakt
      voor buurtbewoners?‟

   hebben alle panelleden die hun stem hebben uitgebracht positief gestemd.

   .
46
              Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   2.10 W INKELAANBOD
                      2.10.1 Inleiding

       Winkels spelen een belangrijke rol in de leefbaarheid van een buurt. Het
       straatbeeld wordt levendiger van een winkelend publiek. Dat heeft een gezellige
       uitstraling. Sommige mensen voelen zich ook veiliger door die levendigheid.

       De winkels in de Stadionbuurt hebben vooral een buurtfunctie, en zijn er dus veelal
       voor de dagelijkse behoeften. Luxewinkels en wijkoverstijgend aanbod is er
       nauwelijks. In de omgevingsanalyse werd aangegeven dat de bewoners bepaalde
       voorzieningen misten. Daarop gaan op StadiOnline in de komende weken dieper in.

       Door de plannen rond het Olympisch Stadion komen er winkels bij. Wat voor winkels
       zouden dat moeten zijn? Wat mist u in de buurt? Dezelfde vragen gelden voor
       leegkomende bestaande winkelpanden. Behalve het concrete aanbod kunnen we
       het ook hebben over de uitstraling die een heel winkelgebied zou moeten hebben:
       chique, gezellig of hip? En wat doe je eraan om de uitstraling van een winkelgebied
       te verbeteren? Kortom, wat zijn uw wensen en ideeën met betrekking tot het
       winkelaanbod?

       Het stadsdeel streeft naar convenanten (maatwerk per straat), waarin afspraken
       worden gemaakt over de uitstraling van een winkelstraat. Dit zal mede vervat
       worden in het wijkplan. Hiervoor kunt u input leveren via StadiOnline.


                2.10.2 Resultaten winkelaanbod
       Reactie wethouder J.C. Hellendoorn op stemuitslag over winkelaanbod:

       Samenvatting discussie
       Het winkelapparaat in de buurt wordt niet erg vitaal geacht door sommige
       panelleden. Hiervoor is wel begrip: er wordt minder gekocht in de buurt, waarna
       winkeliers ook hun deuren sluiten. De indruk heerst niet dat er winkels gesloten zijn
       door sterk stijgende huren.
       Een andere buurtbewoner geeft aan dat alles te koop is in de vele kleinere winkels
       in de buurt. Bij deze buurtbewoner heerst dan ook tevredenheid over het
       winkelaanbod. Werkende mensen zouden veroordeeld worden tot de supermarkt
       omdat zij pas na zessen thuiskomen.


       Consultatieresultaten

       1. Waar doet u uw dagelijkse boodschappen?

       De geconsulteerde panelleden blijken op de volgende plaatsen hun boodschappen
       te doen
       Dirk van der Broek, Albert Heijn (Supermarkten in de buurt) en kleinere
       speciaalzaken. Een panellid gaf aan door de week op het Gelderlandplein
       boodschappen te doen en zaterdag aan de Stadionweg en Beethovenstraat.

       2. Waar koopt u duurzame goederen, zoals bijvoorbeeld kleding?
47
               Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


       Duurzame goederen worden gekocht aan het Gelderlandplein, aan de Van
       Baerlestraat en aan de Beethovenstraat. Andere panelleden geven aan hiervoor
       buiten het stadsdeel te winkelen: in winkelcentra in Amstelveen of het centrum van
       de stad. Vooral als het mooi geëtaleerd is, wordt de koopzin gestimuleerd.

       3. Welke winkels mist u in de Stadionbuurt?

       Wat men mist in de Stadionbuurt varieert van persoon tot persoon. Het ene panellid
       mist niets, terwijl andere panelleden geheel uiteenlopende wensen hebben. Winkels
       die men graag zou hebben zijn:
       een audio/video/elektra speciaalzaak, een goede bakker, een viswinkel, een goede
       toko, een boekwinkel, een cd winkel en ook een Dirk van den Broek werd genoemd.

     4. Wat voor uitstraling moeten de winkels hebben aan de
                Marathonweg?   6


   5


   4


   3


   2


   1


   0
       gezellig      chique         hip
     5. Wat voor uitstraling moeten de winkels hebben aan het
           Stadionplein / de Stadionweg?   6   5   4   3   2   1   0

      gezellig      chique        hip
48
          Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid          6. Wat voor uitstraling moeten de winkels hebben aan het
                     Olympiaplein?       6


       5


       4


       3


       2


       1


       0

           gezellig       chique        hip
   Stemming (uitgebrachte stemmen: 8)
   De stemvraag luidde:

      „Moet het stadsdeel convenanten met winkeliersverenigingen afsluiten om
   de winkelgebieden in de Stadionbuurt gezelliger te maken?‟

   Alle deelnemers aan de stemming antwoordden bevestigend.
49
               Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   2.11 E ERST ELIJNS  GEZONDHEI D SZORG

                       2.11.1 Inleiding
       In Nederland kennen we eerste- en tweedelijns gezondheidszorg. Eerstelijns
       gezondheidszorg betreft voorzieningen waar een beroep op kan worden gedaan
       zonder verwijsbriefje, terwijl voor tweedelijns voorzieningen een verwijsbriefje
       noodzakelijk is. Praktijken van huis- en tandartsen zijn bijvoorbeeld vormen van
       eerstelijns gezondheidszorg. In de Stadionbuurt zijn twee huisartsen gevestigd.

       Naarmate mensen ouder worden, doe zij een groter beroep op huisartsen. In de
       Stadionbuurt is meer dan dertig procent van de bewoners ouder dan 55 jaar. Meer
       dan zeven procent is zelfs ouder dan 75.

       In de aanpalende buurten zijn concentraties van huisartsen. Naast huis- en
       tandartsen zijn er in Oud Zuid een aantal andere zorgvoorzieningen, zoals thuiszorg,
       psychologen eerstelijnspraktijk, apotheken en dergelijke.

       Huisartsen trekken weg uit de grote steden. Op dit moment heeft het stadsdeel
       weinig instrumenten in handen om dit tegen te gaan. Zo wordt het stadsdeel
       bijvoorbeeld erg duur voor huisartsenpraktijken, maar kan het stadsdeel weinig
       doen aan de stijging van de onroerend goed prijzen. Hoe zou het stadsdeel ze vast
       kunnen houden?

       In de Stadionbuurt ligt een plan voor een Sportmedisch Centrum in de nieuwbouw
       op het Olympiaplein. Daarnaast zouden in de nieuwbouw Olympisch Stadion Noord
       fysiotherapeuten kunnen komen, maar ook Huisartsen Onder Eén Dak (HOED).
       Heeft u nog andere wensen? Wat is uw mening over de eerstelijns medische
       voorzieningen? Zijn er voldoende voorzieningen?            2.11.2 Resultaten Eerstelijns gezondheidszorg
       Reactie wethouder J.C. Hellendoorn op stemuitslag gezondheidszorg
       De reactie van de wethouder wordt nog verwacht.

       Samenvatting discussie
       De algemene overtuiging van het panel is dat eerstelijns gezondheidszorg
       voldoende aanwezig en betaalbaar moet zijn en goed moet functioneren. Goede
       gezondheidszorg wordt verschrikkelijk belangrijk geacht en er mag nooit op
       bezuinigd worden, aldus deelnemers aan de consultatie.
       Wat betreft de problematiek rondom wegtrekkende huisartsen uit grote steden, zou
       het stadsdeel kunnen denken aan subsidiemogelijkheden, aldus enkele panelleden.

       Vanaf het Olympiaplein zijn volgens een panellid minstens drie huisartsen op
       loopafstand te vinden (Apollolaan, Stadionweg, Parnassusweg), en ook
       fysiotherapie, dus aan deze kant van de buurt wordt geen reden voor uitbreiding
       gezien door dit panellid. Dit panellid stelt dan ook dat bewoners blijkbaar in het
       midden en westen van de buurt minder goed voorzien zijn, en als oplossing wordt
       voor hen praktijkruimte bij het stadion geopperd.

       Een verzorgings/ouderencentrum in de Stadionbuurt is volgens de buurtbewoners
       een must.
50
                Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


         Een goede plaats voor aanleun of serviceflats is volgens een panellid het
         Olympiaplein. De activiteiten waarvoor het plein nu gebruikt wordt zouden dan
         kunnen worden overgeheveld naar het
         Stadion.Dat wordt volgens hetzelfde panellid niet intensief genoeg gebruikt tot op
         heden en biedt wel alle mogelijkheden. Het Olympiaplein zou dan een uitermate
         geschikte locatie voor ouderenvoorzieningen zijn met alle ruimte voor noodzakelijke
         gezondheidszorg eromheen.

         Consultatieresultaten   1. Bent u tevreden met de voorzieningen in de eerstelijns gezondheidszorg
                in de Stadionbuurt?
    29%

                                     42%
                                             ja
                                             nee
                                             enigszins
          29%
         3. Welke voorzieningen in de eerstelijns gezondheidszorg in de wijk mist u?

         Een panellid gaf aan geen voorzieningen te missen, maar hij was dan ook nog jong.
         Andere panelleden gaven zeer uiteenlopende antwoorden:
            zorg voor ouderen
            tweede apotheek omdat de wachttijden te lang zijn
            een psycholoog
            zuigelingenzorg.
51
                  Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
  4. Moeten alle voorzieningen in de eerstelijns gezondheidszorg volgens
             u in de wijk aanwezig zijn?
       14%


14%
                                    ja
                                    in ieder geval een deel
                                    nee niet perse

                         72%
     5. Vindt u het belangrijk dat er een loket is voor alle zorgvoorzieningen?
7


6


5


4
                                                 Reeks1

3


2


1


0
        ja           nee           blanco
           6. Heeft u suggesties om het wegtrekken van huisartsen in de Stadionbuurt tegen te
           gaan?

           Gedane suggesties zijn het opzetten van een groepspraktijk in betaalbare
           huisvesting beschikbaar gesteld door het stadsdeel. En het verhogen van inkomens
           van huisartsen.
52
          Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
   Stemming (uitgebrachte stemmen: 5)
   In het kader van eerstelijns gezondheidszorg was de vraag:

       „Waar moet het stadsdeel de meeste aandacht aan geven?‟

   Ondersteunen en bevorderen van vestiging eerstelijns gezondheidszorg in de
   Stadionbuurt kreeg 4 stemmen. Eén stem ging naar pro-actieve en preventieve
   gezondheidszorg (zoals huisbezoek).
53
               Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
   2.12 V ERKIEZING EN   VOOR DE   S TADSDEELRAAD
                       2.12.1 Inleiding
       Met internet heeft de democratie een kans op vernieuwing gekregen. Met
       StadiOnline probeert het stadsdeel die kans uit. Zes maanden lang discussieert het
       panel en is het mogelijk consultaties te doen en te stemmen. Op 6 maart zijn er
       verkiezingen voor de stadsdeelraad. StadiOnline schenkt hier natuurlijk aandacht
       aan. Vanaf vandaag leest u onder de knop „informatie‟ de plannen van de
       verschillende politieke partijen. U kunt met elkaar in discussie over de inhoud van
       deze plannen en over de verschillen tussen de partijen.

       De lokale verkiezingen trekken steeds minder mensen. Men heeft vaak weinig
       kennis van de inhoud van de partijprogramma's. Ook de bekendheid van politici is
       gering. En dat terwijl belangrijke knopen worden doorgehakt door lokale politici. Aan
       de andere kant trekken inspraakavonden vaak volle zalen, vooral als er een
       probleem is, of als de plannen een grote invloed op uw leefomgeving hebben.

       Kent u de lijsttrekkers? Weet u wat de politieke partijen in hun programma hebben
       staan voor het stadsdeel, of voor uw buurt? De komende twee weken kunt u in
       discussie over de standpunten van de verschillende partijen. Op 25 februari vindt in
       het kader van de verkiezingen Nederlands eerste digitale lijsttrekkersdebat plaats,
       waarbij u digitaal input kunt leveren voor het debat. We roepen u dan ook op actief
       met de lijsttrekkers in discussie te treden. In de consultatieperiode zullen
       schaduwverkiezingen worden gehouden.            2.12.2 Resultaten Stadsdeelraadverkiezingen
       Reactie wethouder J.C. Hellendoorn op stemuitslag stadsdeelraadverkiezingen
       “Stemmen via internet biedt perspectief, maar dan wel op iets langere termijn als de
       techniek iets vereenvoudigd is. Nu is het nog te gecompliceerd. Om die reden is het
       voornemen om de mogelijkheid te bieden in Oud Zuid te stemmen via internet bij de
       komende statenverkiezingen in 2003 afgelast.”

       Samenvatting discussie
       Vanaf 18 februari kon gediscussieerd worden over de standpunten van de
       verschillende politieke partijen. In het kader van de stadsdeelraadverkiezingen zijn
       de lijsttrekkers bereid geweest met het panel in debat te gaan. Op 25 februari j.l
       vond een debat tussen lijsttrekkers van acht politieke partijen plaats.Helaas was er
       slechts één panellid online. Ook de verdere discussie trok weinig belangstelling,
       terwijl sommige politieke partijen tijdens de discussie een flink aantal reacties
       plaatsten over de aan bod gekomen onderwerpen in StadiOnline. Door het zeer
       geringe aantal bijdragen van panelleden kan er nauwelijks sprake zijn van een
       samenvatting van de discussie van de afgelopen twee weken.
54
                     Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


             Consultatieresultaten                                    PvdA
      1. Op welke partij stemt u op 6 maart?
                                    VVD
                                    GroenLinks
                                    D66

            10%           10%          Zuid- en Pijp- belangen
         0%
      10%                         30%   Amsterdam Anders / De Groenen
   0%                                Werkgroep Vrije Socialisten
                                    CDA
                                    Humanistische Partij
 10%                                  Amsterdam Leeft!
                                    Mokum Mobiel
      10%                             Blanco
                  20%                                     Vanw ege het verkiezingsprogramma
      2. Waarom stemt u op die partij of blanco?

                                     Vanw ege de bijdrage van de
                                     lijsttrekker aan het digitaal
                                     lijsttrekkersdebat op Stadionline
                                     Ik stem altijd op deze partij

           10%
                                     Vanw ege advies van anderen

20%                               40%
                                     Vanw ege de behaalde resultaten in
                                     de afgelopen deelraadsperiode

                                     Vanw ege de manier w aarop de partij
                                     in de media is gekomen
0%
   10%                                Vanw ege de personen die op de lijst
                            0%        staan
                 20%
                                     Vanw ege het slechte presteren van
                                     andere partijen

                                     Geen idee
 55
          Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


       3. Welk advies wilt u de partijen dringend meegeven voor de komende
                  stadsdeelraadverkiezingen?

       Wees ten aanzien van de burgerij als politieke partij eerlijk en oprecht
       maakt het programma waar U mee komt waar en kom gemaakte afspraken
       na, want de burgers hebben nu steeds het gevoel dat zij om de tuin worden
       geleid (z.g.kiezersbedrog) en daar houdt een Amsterdammer niet van. Een
       voorbeeld hiervan is het volgende:vanaf 1990 tot voorjaar 2002 is er
       beloofd na vele inspraak en overlegavonden dat de Groenlijn hun hele
       grondbezit weer in zijn geheel zouden behouden,en niet wordt
       „wegbestemd‟, maar op 27 februari stemt de hele politiek met een
       handomdraai bijna de helft van alle grond weg. Waar blijft nu het
       vertrouwen in onze volksvertegenwoordigers? Graag een reactie van alle
       partijen. Ik ben benieuwd naar Uw antwoord. Met vriendelijke groet Louis
       Nijboer voorzitter van de Groenlijn
       Meer veiligheid op straat. Daarbij meer aandacht voor de fietsers en
       onderhoud van de fietspaden. Verkeersveiligheid: Stadionplein
       Amstelveenseweg bij Olympisch Stadion is zeer gevaarlijk voor fietsers. En
       blijvende computer faciliteiten voor ouderen in de Discusstraat waar wij nu
       onze lessen krijgen.
       Huizen voor iedere bevolkingsgroep bouwen.
       WEES NOG DUIDELIJKER
       Op stadsdeelniveau is het beste zicht op leefbaarheid: veiligheid, kwaliteit
       van de buurt (groenvoorzieningen, vuil), verkeer en wonen. Grotere thema's
       zijn al gauw domein van de centrale stad. Het stadsdeel doet er goed aan
       zich op deze vragen te concentreren.
       Geef meer informatie over de plannen m.b.t. splitsen en samenvoegen van
       woningen.

   Stemming (uitgebrachte stemmen: 5)
   Op de vraag:

       „Ziet u toekomst in stemmen via het internet?‟

   gaven alle deelnemers een bevestigend antwoord.
56
              Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
   2.13 W ONEN
                      2.13.1 Inleiding
      Prettig wonen begint bij goede huisvesting. En
      huisvesting is schaars en duur. Ook in de
      Stadionbuurt. Daar is weinig aan te doen. Wel
      kunnen we ons afvragen hoe tevreden we zijn
      met de woning die we hebben. In de
      omgevingsanalyse Stadionbuurt staat dat de
      kwaliteit van de woningen redelijk goed is.

      Tijdens een discussieavond over het wijkplan
      in de Marathonbuurt werd dat laatst weersproken. Vooral geluidsoverlast werd als
      probleem genoemd. Het stadsdeel heeft op zich weinig te vertellen over de
      woningen, behalve dan dat ze aan bepaalde minimumeisen moeten voldoen. Een
      groot deel van de woningen in de Stadionbuurt is corporatiebezit. Bovendien
      verruimt de centrale overheid verruimt een aantal regels, waardoor de invloed op
      woningbouw vermindert.

      Wel wil het stadsdeel een zo groot en gevarieerd mogelijk woningaanbod scheppen.
      Waar het gaat om samenvoeging, splitsing en verkoop moeten stadsdelen
      vertaalslag maken naar de lokale situatie. Het streven van stadsdeel Amsterdam
      Oud Zuid is om hierin te differentiëren per gebied.

      In de nota 'Wonen' zet het stadsdeel de plannen per gebied uiteen. Kunt u zich
      vinden in die plannen? Waar moeten woningen samengevoegd worden, en waar
      moeten ze gesplitst worden? Zou u de woning die u nu huurt willen kopen? Onder
      welke voorwaarden moet of mag dit alles gebeuren?


                   2.13.2 Resultaten Wonen

      Reactie wethouder J.C. Hellendoorn op stemuitslag wonen
      “Dit is één van de lastigste vraagstukken waar bestuurders voor staan, al een halve
      eeuw lang. Het convenant Wonen tussen gemeente, stadsdelen, woningcorporaties
      en Amsterdam steunpunt wonen biedt instrumenten zoals splitsen en
      samenvoegen, om de woningvoorraad structureel te verbeteren. Uitbreiding van de
      woningvoorraad met nieuwbouw is in ons stadsdeel moeilijker. De laatste grote
      woningbouwlocatie is het Olympisch Stadionterrein. Al besef ik dat gezien de hoogte
      van de koopprijzen maar weinig mensen in de Stadionbuurt daar iets aan hebben.”

      Samenvatting discussie
      Volgens het panel moet het stadsdeel meer doen om een gemêleerd
      woningbestand te krijgen, waar ruimte is voor studenten, starters, doorstromers,
      yuppen, etc. Bewoners moeten kunnen doorstromen naar grotere (koop)woningen
      zodat hun huidige woning vrijkomt voor starters. In de Marathon- en
      Bertelmanpleinbuurt vindt men de meeste woningen bovendien te klein. Hier moet
      het samenvoegen van woningen makkelijker worden.
57
                 Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid         Zij voorzien hierbij ook problemen, want de diversificatie komt de Amsterdamse
         woningmarkt als geheel wel ten goede, maar voor huidige bewoners maakt het
         weinig uit of er nieuwbouw plaatsvindt op het Stadionterrein of bijv. op IJburg -
         buurtbewoners krijgen immers geen voorrang. Het belang van betrokkenheid van
         bewoners bij hun buurt wordt in dit soort gevallen soms een beetje over het hoofd
         gezien, en die betrokkenheid kan alleen maar groter worden als men ergens langer
         blijft wonen. Om dit op te vangen moet er dan ook, naast de nieuwbouw, heel
         serieus werk gemaakt worden van het diversifiëren van het bestaande
         woningbestand, d.m.v. samenvoeging en verkoop aan zittende huurders (vaak in
         combinatie met elkaar – men kan zich inderdaad niet voorstellen dat veel mensen
         er interesse in hebben om een woning van 40m2 te kopen). Op deze manier bereik
         het stadsdeel dezelfde gewenste eindsituatie (meer diversiteit in het
         woningbestand), maar laat je het sociale weefsel in de buurt wat meer intact. Ik heb
         altijd de indruk gehad dat de relatief grote mate van sociale cohesie nu juist een
         van de meest positieve kenmerken van de Stadionbuurt is geweest.

         De dure en grote woningen in de Stadionbuurt worden vaak nog bewoond door
         alleenstaande ouderen. Als er voor hen passende woonruimte zou zijn in de vorm
         van aanleun of verzorging of aangepast voor ouderen zouden zij graag willen
         verhuizen. Dan zou er direct doorstroming plaats vinden. Het is bekend dat er veel
         ouderen in Zuid wonen. Zij hebben een oplossing in de hand, aldus het panel.

         Wat betreft de kosten van woonruimte vindt het panel dat het in de Stadionbuurt
         wel meevalt. (Het betreft dan ook veel sociale woningbouw). Huisvesting is schaars,
         maar duur? Wel komt het vaak voor dat mensen ruimer wonen dan strikt
         noodzakelijk…

         Consultatieresultaten


      1. Wat moet er aan de huisvesting in de Ijsbaanpadbuurt gebeuren?


                                  Woningen moeten gesplitst
                                  worden waardoor er op termijn
                                  meer koopwoningen kunnen
                                  komen
                                  Woningen moeten
                       25%          samengevoegd worden
                                  waardoor er grotere woningen
                                  ontstaan
   50%                              Niets

                       25%
              0%
                                  Geen mening
58
                   Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
   2. Wat moet er aan de huisvesting in de Marathonbuurt gebeuren?


                               Woningen moeten gesplitst
                               worden waardoor er op termijn
                               meer koopwoningen kunnen
                               komen
            0%                   Woningen moeten
                     25%         samengevoegd worden
                               waardoor er grotere woningen
                               ontstaan
                               Niets

   75%

                               Geen mening
      3. Wat moet er aan de huisvesting in de Van Tuyllbuurt gebeuren?                                 Woningen moeten gesplitst
                                 worden waardoor er op termijn
                                 meer koopwoningen kunnen
                                 komen
             0%                   Woningen moeten
   25%                            samengevoegd worden
                                 waardoor er grotere woningen
                                 ontstaan
                         50%      Niets

   25%

                                 Geen mening
           4. Indien u in een huurhuis woont onder welke voorwaarden (pijs, staat van woning,
           grootte) zou u dan uw huis willen kopen?
59
          Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   De grootte (tenminste 50m2 , prijs (hypotheeklast niet meer dan 600 euro) en goed
   onderhoud zijn belangrijke randvoorwaarden voor het kopen van een huurhuis.


   Stemming (uitgebrachte stemmen: 5)
   Op de vraag:

      „Vindt u dat het Stadsdeel voldoende inspanning levert om in de
   woningbehoefte te voorzien?‟

   antwoordden alle vijf de panelleden die hun stem hebben uitgebracht: nee.
60
              Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   2.14 P ARKEREN
                      2.14.1 Inleiding
       De Amsterdammer is graag mobiel. Of ie nu hartje centrum woont of
       daarbuiten. Maar de auto is niet alleen heilig voor veel Amsterdammers. Ook
       de vele mensen die in Amsterdam werkzaam zijn, maar elders wonen,
       komen graag met de auto.

       In het voorjaar van 2001 is u gevraagd welke discussieonderwerpen u graag
       aan de orde wilde zien komen. Het verkeer en parkeerbeleid stond op de
       eerste plaats. Want mobiliteit is een groot goed, mits de voordelen niet
       worden overschaduwd door nadelen zoals verstopte wegen, gebrek aan
       parkeerplaatsen en hoge parkeertarieven.

       Avondparkeergeld heffen levert een vermindering van de parkeerdruk met 10% op,
       maar er is uit onderzoek gebleken dat ouderen daardoor minder bezocht worden.
       Hoe staat het met de relatie bewoner en bezoeker, kortingen voor ouderen? In de
       Stadionbuurt is de wielklem afgeschaft als gevolg van het uitwerkingsbesluit. Hoe
       bevalt dit? Wat zijn acceptabele kosten voor een parkeerplaats? En hoe is het met
       het parkeergedrag gesteld? Graag willen we uw mening daarover horen.


                  2.14.2 Resultaten Parkeren
       Reactie wethouder J.C. Hellendoorn op stemuitslag parkeren
       “Hiermee wordt het beleid van het stadsdeel ondersteund, daar ben ik blij mee. Het
       stopzetten met de wielklem is tot 15 november een proef, daarna volgt evaluatie en
       daarna eventueel voorzetting. Gebouwd parkeren komt gelukkig steeds meer voor
       bij nieuwbouw van woningen, zoals in het noordelijk deel van het stadionterrein (alle
       auto´s onderdak) Maar je hebt ook de parkeergarage onder het stadion, daar is nog
       plenty plek.”


       Samenvatting discussie
       De discussie over parkeren liep sterk uiteen. Weinig mensen bleken echter
       voorstander van avondparkeren. De blauwe zone in winkelgebieden werd gezien als
       goede oplossing voor parkeerproblemen aldaar en de kraskaarten zouden wat de
       panelleden betreft voor alle bewoners (niet alleen 65+-ers) beschikbaar moeten
       komen.
61
               Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
     Consultatieresultaten
                 1. Is er volgens u in de Stadionbuurt een parkeerprobleem ?


   5
   4
   3

                                                    Reeks1

   2
   1
   0
            Ja                Nee              Blanco
          2. Beschikt u over een of m eerdere auto's?
         14%
                                                 Ja
                                                 Nee
                              86%
62
             Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid        3. Bent u voor het invoeren van avondparkeren?
                  0%
                                         Ja
                                         Nee
                 100%   4. Moet de proef om te stoppen m et w ielklem m en w orden doorgezet in de
                 Stadionbuurt?
   29%                                            Ja
                                            Nee                                 71%
      Stemming (uitgebrachte stemmen: 4)
      Uit de consultatie bleek dat de meeste deelnemers vinden dat er momenteel geen
      parkeerprobleem in de Stadionbuurt is. Volgens het panel hoeft er geen
      avondparkeren ingevoerd te worden en moet de proef met stoppen met
      wielklemmen worden doorgezet.

         „Maar wat moet het stadsdeel ondernemen als de parkeerdruk in de
         toekomst gaat toenemen?‟

      Twee deelnemers zijn van mening dat het Stadsdeel meer moet investeren in
      (gebouwde) parkeervoorzieningen. Geen enkele deelnemer is voorstander van het
      ontmoedigen van parkeren door bezoekers in de Stadionbuurt (bijvoorbeeld door
      hardere sancties of het invoeren van avondparkeren). Twee deelnemers stemden
      blanco.
63
              Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
   2.15 O PENBAAR  GROEN

                      2.15.1 Inleiding
       Groen in de wijk is voor veel mensen erg belangrijk. Het onderbreekt de asfalt- en
       bakstenen aanblik van de stad en maakt het straatbeeld vriendelijker. Sommige
       mensen vinden het bovendien leuk om zelf een „tuintje‟ te onderhouden.

       Er zijn ook mensen die zich ergeren aan de klei9nschalige groenvoorzieningen,
       zoals geveltuintjes en perkjes. Ze worden soms slecht onderhouden en veranderen
       in verzamelplaatsen van zwerfvuil.

       Het stadsdeel is verantwoordelijk voor de openbare ruimte in de wijk. Daarbij moet
       het een afweging maken tussen groen en trottoir, tussen speelplaats en park etc.
       Het stadsdeel is daarom erg benieuwd naar uw mening over groen in de wijk.

       Is het groen in de Stadionbuurt naar wens? Moeten de geveltuintjes behouden of
       zelfs bevorderd worden, of is het beter om enkele grote, door het stadsdeel
       verzorgde groenplekken te hebben? in hoeverre de zorg voor groenvoorzieningen de
       contacten tussen bewoners volgens u kan bevorderen. Zou u zin hebben in een
       geveltuintjesdag of in een project met binnentuinen?


                     2.15.2 Resultaten
       Reactie wethouder J.C. Hellendoorn op stemuitslag openbaar groen:

       Samenvatting discussie
       In de discussie kwam naar voren dat sommige buurtbewoners erg hechten aan
       groen, mits goed onderhouden. Andere buurtbewoners zien het groen liever
       verdwijnen i.v.m. het gebrekkige onderhoud en pleiten voor meer parkeerruimte
       i.p.v. meer groen.
64
                Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


         Consultatieresultaten       1. Bent u tevreden met de hoeveelheid groen in de wijk?
         13%
   0%
                                          Ja
13%
                                          Redelijk

                                          Nee

                                          Geen mening
                                74%
   2. Wat vindt u van de staat van onderhoud van het openbaar groen in de
                    wijk?
                                 Het openbaar groen w ordt goed
                                 onderhouden
      13%              12%
                                 Het openbaar groen w ordt matig
13%                                onderhouden

                                 Het openbaar groen w ordt slecht
                                 onderhouden

                                 Geen mening


                     62%
65
             Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid            3. Hoe staat u tegenover geveltuintjes?
                                    Positief: het fleurt de w ijk w at op
      13%
                                    Negatief: het maakt de w ijk slordiger
   13%
                                    Neutraal: het maakt mij niet zoveel uit

   0%                                Geen mening


                        74%
      4. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het openbaar groen, inclusief de geveltuintjes,
                   beter onderhouden wordt?

         Openbaar groen: bomen en struiken beter snoeien (kastanjebomen
         Argonautenstraat); Geveltuintjes: eigenlijk geen openbaar groen, lekker aan
         de mensen zelf over laten; overig: speelveldjes en openbare
         speelvoorzieningen beter onderhouden.

         De houders van geveltuintjes aanschrijven om geveltuintjes beter te
         onderhouden.

         Ik ben geen tuinier, maar vaker onderhoud, of misschien wat "vollere" planten
         gebruiken, in plaats van planten die er het grootste deel van het jaar uitzien
         als takken of grassprieten!

         Bewoners betrekken bij onderhoud, hen mede verantwoordelijk te maken,
         bijvoorbeeld door een klein budget beschikbaar te stellen...

         Meer geld, beter schoonmaken door reiniging. Bij nieuw groen:
         onderhoudsbestendig groen en meer aanspreken (desnoods beboeten) van
         burgers.

         Geveltuintjes zijn toch een persoonlijk plezier van iemand dacht ik? Is dat een
         probleem? En voor openbaar groen is de stad verantwoordelijk. Zal ik aan hun
         bosjes knippen? Soms raap ik grote vlakken karton van het groen op omdat,
         ik het jammer vind voor het gras eronder...
66
          Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid     Bewoners aanspreken op hun (mede)verantwoordelijkheid, ook voor van
      gemeentewege onderhouden plantsoenen e.d.

     "Groendagen" organiseren zoals in andere stadsdelen gebeurt   Stemming (uitgebrachte stemmen: 12)
   Uit de consultatie over openbaar groen bleek dat deelnemers grotendeels positief
   zijn over de geveltuintjes in de buurt. Alleen het onderhoud kan beter.

       „Maar wie moet daar verantwoordelijkheid voor nemen?‟

   Elf deelnemers achten de bewoners zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van
   de geveltuintjes. Een deelnemer vindt dat het stadsdeel (mede) verantwoordelijk is
   voor het onderhoud van de geveltuintjes.
67
              Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   2.16 V OORZIENINGEN    VOOR KI NDEREN

                       2.16.1 Inleiding
       In de Stadionbuurt wonen bijna duizend kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
       Voor deze kinderen en hun ouders biedt de buurt zes peuterspeelzalen en drie
       locaties voor naschoolse opvang. Er zijn geen kinderdagverblijven in de buurt. Voor
       al deze voorzieningen bestaan wachtlijsten. Daarnaast zijn er voor de kinderen
       negen speelplaatsen in de wijk en worden er activiteiten georganiseerd door de
       scholen, de buurthuizen en de bibliotheek.

       Het kinderpanel van de stadsdeelraad Oud Zuid heeft in tekeningen aangegeven
       wat zij graag veranderd zouden willen zien. Over het algemeen vinden ze de
       speelplaatsen maar saai. De jongens kunnen niet goed voetballen in het grind, of
       basketballen zonder net. De meisjes willen graag een bankje om te kletsen en
       minder struiken met prikkels. Het mag allemaal wel wat kleurrijker en wat speelser.
       Wat te denken van een fonteintje om lekker in te springen en met water te
       kliederen!

       Uit onderzoek blijkt ook dat slechts de helft van de ouders tevreden is over de
       speelgelegenheden voor hun kinderen in de wijk. Ruim 35% van hen is daarnaast
       (erg) ontevreden over de mogelijkheden voor kinderopvang.

       Wat zou er volgens u moeten gebeuren in de wijk? Hebben de kinderen gelijk en
       mag het wat minder saai? Misschien minder gepland, en meer ruimte voor hun
       eigen creativiteit. En wat is de rol van het stadsdeel? Is deze verantwoordelijk voor
       de kinderopvang en het wegwerken van de wachtlijsten?


                      2.16.2 Resultaten
       Reactie wethouder J.C. Hellendoorn op stemuitslag voorzieningen voor kinderen:

       Samenvatting discussie
       Er waren drie bijdragen aan de discussie over de voorzieningen voor kinderen. Een
       moeder van twee kinderen (5 en 7) geeft aan dat ze het belangrijk vindt dat haar
       kinderen op verschillende plaatsen kunnen spelen. Zoals in het Vondelpark,
       Rembrandt-, Sophia-, Ooster-, Westerpark, omdat daar meer te doen is. Kinderen
       hebben nieuwe prikkels nodig. Klimmen en water is voor haar kinderen belangrijk.
       Deze moeder laat haar kinderen overigens niet alleen op straat spelen.

       De andere deelnemer die heeft gereageerd geeft aan dit een lastig onderwerp te
       vinden, omdat hij geen kind meer is en er ook (nog) geen heeft. Op zich vindt hij dat
       de speelplaatsjes er goed uit zien. En als de kans kleiner wordt dat een bal op straat
       belandt, stelt hij voor de voetbal en basketbalkooien af te breken. Hij vindt dat deze
       het straatbeeld niet ten goede komen

       Het geheel ontbreken van kinderopvang in de Stadionbuurt vindt men
       problematisch. Met name omdat de huidige bevolkingsstructuur (met relatief veel
       ouderen) waarschijnlijk zal veranderen - vooral als er inderdaad woningen
       samengevoegd worden dan zal dit op de langere duur veel meer ouders met (jonge)
       kinderen aantrekken. De inspanningen van het Stadsdeel op het gebied van
       kinderopvang worden allerminst voldoende geacht met dat vooruitzicht.
68
                Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid         Consultatieresultaten
            1. Heeft u kinderen in de leeftijd 0-12 jaar?
                           8%
                                                   Ja
                                                   Nee
                92%
   2. Kinderen geven zelf aan leukere gevarieerde speelplaatsen te willen. Wat
                  vindt u daarvan?
   33%                              Ja, daarin hebben zij gelijk
                          42%
                                  Nee, de speelplaatsen zijn leuk
                                  genoeg
                                  Dat weet ik niet

         25%
69
             Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
       3. Indien u kinderen heeft, vindt u dat er voldoende
            kinderopvangvoorzieningen zijn?
                       17%


                                       Ja
                                       Nee
                                       Ik heb geen kinderen
   58%                           25%
      4. Heeft u suggesties om de voorzieningen voor kinderen en ouders te verbeteren?

      Sommige deelnemers hebben geen enkele suggestie om de voorzieningen voor
      kinderen en ouders te verbeteren. Anderen stellen vragenlijsten voor, die door
      buurtbewoners moeten worden ingevuld. In enkele wijken van Amsterdam schijnt
      een Moedercentrum te zijn. Er wordt gesuggereerd dat dit misschien ook goed zou
      zijn in Oud zuid.
      Vragen aan kinderen wat zij wensen wordt ook geopperd. Verder vindt men het
      belangrijk dat de kwaliteit van speeltuinen wordt verbeterd, zodat er goed
      onderhouden, veilige speelplaatsen ontstaan.
      De kwaliteit en capaciteit van naschoolse opvang kan volgens deelnemers
      eveneens worden verbeterd. Vestiging van kinderdagverblijven moet worden
      gestimuleerd.


      Stemming (uitgebrachte stemmen: 16)
      Op de vraag:

          „Moet het Stadsdeel meer investeren in leukere en veiligere
      kinderspeelplaatsen?‟

      antwoordden tien deelnemers bevestigend, vier ontkennend en twee deelnemers
      stemden blanco.
70
              Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   2.17 V ERKEERSVEILIGHEID
                      2.17.1 Inleiding
       Waar is de heer in het verkeer? Volgens
       sommigen van u is het met de
       verkeersveiligheid in de Stadionbuurt
       soms bar gesteld. Dat bleek al kort nadat
       StadiOnline van start was gegaan. De
       discussie over (on)veiligheid werd spoedig
       een discussie over verkeers(on)veiligheid.
       In de komende twee weken gaan we daar
       dieper op in.

       De verkeersonveiligheid had had volgens deelnemers aan StadiOnline met name
       betrekking op onbeschoft gedrag in het verkeer. Buurtbewoners ergeren zich aan
       het fietsen op de stoep of aan het feit dat zebra‟s genegeerd worden. Onveilige
       situaties werden minder gesignaleerd.

       Volgens het cluster verkeer en parkeren van stadsdeel Oud Zuid, is daarvan in de
       Stadionbuurt inderdaad nagenoeg geen sprake. Wel worden er veranderingen
       aangebracht om de verkeersveiligheid te vergroten. Zo streeft men naar vrij liggende
       fietspaden en zijn er 30 kilometerzones ingesteld.

       Wat is uw indruk van de verkeersveiligheid in de Stadionbuurt? Doen zich
       knelpunten voor? En wat zijn volgens u mogelijke oplossingen? Hoe kunnen mensen
       worden aangespoord zich veiliger te gedragen in het verkeer?


                     2.17.2 Resultaten
       Reactie wethouder J.C. Hellendoorn op stemuitslag verkeersveiligheid:

       Samenvatting discussie
       Er was een record aantal bijdragen bij de discussie over verkeersveiligheid. De
       discussiebijdragen liepen erg uiteen. Sommige panelleden vinden de situatie niet zo
       onveilig in de Stadionbuurt, terwijl anderen vele locaties aangeven waar de
       verkeersveiligheid in het geding is. Vaak wordt aangegeven dat verkeersveiligheid
       vooral samenhangt met veilig gedrag in het verkeer.

       Consultatieresultaten

       1.  Wat vindt u van het verkeersgedrag van de weggebruikers in de
       Stadionbuurt?

       De meningen zijn nogal verdeeld voor wat het verkeersgedrag betreft. De meeste
       buurtbewoners vinden de situatie niet beter of slechter dan elders. Het
       (spits)verkeer Stadionplein / Amstelveenseweg / Marathonweg wordt wel als
       problematisch ervaren: er wordt te hard en onverantwoord gereden. Ook de
       (brom)fietsers op de stoep worden erg gevaarlijk gevonden. Gedrag wordt meer en
       meer asociaal. Voor buitenspelende kinderen is het bepaald niet veilig.
71
               Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid   2. Er komen verkeerslichten op het Haarlemmermeercircuit. Denkt u dat
     deze verbetering voldoende is om de verkeersveiligheid daar te
                  waarborgen?
          13%                                          Ja
                                          Nee
                                   49%      Geen mening

   38%
        3. In de discussie waren er meerdere klachten over de verkeerssituatie op de
        Amstelveenseweg (filevorming, door rood rijden, onveilige fietspaden). Heeft u
            suggesties om de situatie op de Amstelveenseweg te wijzigen?

             Doorstroom vanaf Stadionplein beter reguleren
             De weg over het Stadionplein kan veel veiliger lopen
             Voorrangsrotonde van het circuit maken, bevordert de doorstroming
             De taxi‟s rijden te hard op de vrije baan
             Zorg voor een betere verkeersafwikkeling richting Vondelpark, haal
             bijvoorbeeld, de linksaf beweging weg richting Oranje Nassaulaan en
             maak van het Haarlemmermeercircuit een voorrangsrotonde
             Maak de bestaande wegen vooral de inkomende BREDER, leg
             bijvoorbeeld de tram en busbaan in het midden van de Amstelveenseweg
             onder de bomen. Dit geeft veel meer ruimte.
             Ja, verkeerscontrole, door politie
             Nee
             Aparte fietspaden en voldoende roodlicht / snelheidscamera's (goed
             zichtbaar!!)
             Richting stad tweebaansweg.
             Fietspad gedeelte van trottoir gebruiken
             Betere doorstroming van het Haarlemmermeerplein.
             Vrijliggende fietspaden, tram op middenberm, twee rijstroken aan elke
             kant en betere belijning (zeker in zuidelijke richting)!
             Meer controle
72
         Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   4. Het Stadionplein wordt wel eens genoemd als een gevaarlijke verkeerssituatie.
        Bent u het daar mee eens? Zo ja, wat zou er moeten wijzigen?


       De oversteek van openbaar vervoer van het midden van de weg naar een
       strook langs de rand is ook niet erg gelukkig
       Als de centrale stad een aansluiting maakt naar de ringweg A10, wordt
       de situatie toch drastisch gewijzigd
       Ja, vooral de oversteekplaatsen voor de fietsers, ook de slecht
       onderhouden fietspaden met gaten en scheuren zijn een gevaar.
       Daar ben ik het niet mee eens.
       Verkeerssituatie zodanig wijzigen dat het verkeer komende vanuit
       richting Olympisch Stadion in de baan voor links af niet meer rechtdoor
       kan gaan wat nu dus heel veel gebeurt.
       Bij uitgang Olympisch Stadion waar lijn 16 richting Amstelveenseweg
       gaat graag haaientanden en verplicht stopbord      voor fietspad daar
       de automobilisten het fietspad totaal negeren.
       Verkeerscontrole door politie.
       Ja. Uitritconstructie van parkeerplaats naar Amstelveenseweg vervangen
       door iets anders, zodat met name de oversteek minder gevaarlijk wordt.
       Surveillance tegen verkeer dat via de linksafstrook van de
       Amstelveenseweg rechtdoor de Stadionweg oprijdt, en daar fietsers en
       voetgangers in gevaar brengt.
       Plannen voor nieuw Stadionplein doorvoeren.
       Rondom Stadionplein wordt te hard gereden.
       Ik heb er nog nooit problemen ondervonden, maar misschien wordt het
       veiliger als auto's niet meer direct van de parkeerplaats (Febo) naar de
       Amstelveenseweg kunnen.
       Ja, onoverzichtelijk en voor langzaam verkeer moeilijk over te steken,
       bijvoorbeeld met fiets vanuit noordelijke uitgang Olympisch Stadion (bij
       verhuisde huisje) richting Stadionweg naar Olympiaplein: het licht staat
       nog geen 10 seconden op groen!
       Specialisten moeten daar een oplossing voor vinden.
       Ja. Wellicht de fase van de verkeerslichten voor toegang tot de
       Amstelveenseweg richting noorden beter (automatisch?) afstemmen op
       de doorstroom aldaar zodat het kruispunt niet door filevorming vast komt
       te zitten. Toegang tot de Olympiaweg vanaf het plein overzichtelijker
       maken, en met name veiliger voor fietsers.
       Niet echt, maar als ik iets zou moeten noemen vind ik de weg zeer
       onoverzichtelijk, vooral na de bocht komend vanaf de A10. Daarnaast is
       het doorsteken naar de buurt via het Stadionplein niet al te veilig. Alle
       opstappende mensen (op de vakantiebussen) op het Stadionplein
       creëren ook vaak gevaarlijke situaties
       Ja, mee eens.Ik vind dat de weg voor autoverkeer daar onderdoor zou
       moeten lopen. Veel verkeer wat over het plein loopt hoeft daar niet te zijn
       maar verstoord wel de mogelijkheden in gebruik die het plein biedt.


   5. Zijn er nog andere locaties in de Stadionbuurt die aandacht van het stadsdeel
            behoeven als het gaat om verkeersveiligheid?

       De wegmarkering kan veel duidelijker - veel verf is versleten of markeert
       de weg onduidelijk
73
          Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


        Voetgangers zijn ook verkeersdeelnemers. Die ondervinden veel hinder
        van de reclame-uitingen en de fietsen in de Zeilstraat.
        Ja. Laat het doorgaande verkeer vanuit de Havenstraat direct links
        afslaan langs het Haarlemmermeercircuit, richting Marathonweg,
        Kruzemanstraat.
        De automobilist duidelijk maken dat bij file ruimte moet blijven voor het
        verkeer van rechts.
        Ja, komende vanuit de Marathonweg richting Stadionweg. Wil men naar
        de Parnassusweg dan is het autoverkeer gedwongen door een
        verkeersbord rechts af te slaan de Stadionweg op en dan kan men
        draaien op het eerst volgend kruispunt, de Achillesstraat om weer
        richting Parnassusweg te komen. Nu de praktijk men rijdt na de
        vluchtheuvel over de trambaan om naar de Parnassusweg te komen zelfs
        de politie bezondigd zich hier aan. Oplossing trek de vluchtheuvel nog
        een stuk verder de Stadionweg op richting Achillesstraat.
        Bij uitgang Olympisch Stadion waar lijn 16 richting Amstelveenseweg
        gaat graag haaientanden en verplicht stopbord voor fietspad daar de
        automobilisten het fietspad totaal negeren.
        Ja. Sluiproute Olympiaweg voor Amstelveenseweg.
        Ja. Aansluiting Olympiaplein - Olympiaweg.
        Met name (kruisingen op) doorgaande routes.
        Gewoon 50 km verplichten door eerst borden en daarna controleren.
        Misschien kan er een onderzoek gedaan worden naar de effectiviteit van
        verkeersborden in het algemeen?
        Parnassusweg, daar wordt veel te hard gereden en het plan om de
        verkeerslichten op de kruising met de Stadionkade weg te halen is
        onzalig: dan zal er nog harder gereden worden. Bovendien: de brug ligt
        hoger dan de rest van de straat en het deel ten zuiden van de burg is
        verlaagd, dus het zicht vanuit de straat in zuidelijke richting is slecht. Ben
        benieuwd hoe vaak het mis zal gaan als iemand vanaf de Parnassusweg
        linksaf wil slaan (de Stadionkade op) en het tegenliggend verkeer moet
        kruisen dat veel te hard rijdt (en slecht zichtbaar is).
        Kruispunt Marathonweg Olympiaweg
        Marathonweg: niet geschikt voor het doorgaand verkeer dat er nu
        overheen gaat. Kan beter tot bestemmingsverkeer beperkt blijven.
        Haarlemmermeercircuit en Stadionplein zijn de belangrijkste
        aandachtspunten.
        Nee, de Stadionbuurt is door de band genomen niet onveilig.
        De oversteek voor fietsers vanaf de Parnassusweg op het Olympiaplein
        naar links is twee jaar geleden opnieuw aangelegd en daarmee minder
        goed in gebruik geworden. Dat zou eigenlijk weer in orde moeten worden
        gemaakt.

   Stemming (uitgebrachte stemmen: 15)
   Op de vraag:

   „Moet het Stadsdeel de 30 km zones versneld invoeren in de Stadionbuurt?‟

   antwoordden elf panelleden ontkennend. Drie panelleden zijn van mening dat het
   stadsdeel de 30 km zones versneld moet invoeren in de Stadionbuurt. Een panellid
   stemde blanco.
74
               Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   2.18 V U IL  OP STRAAT

                        2.18.1 Inleiding
        Het huisvuil wordt wekelijks op gezette tijden opgehaald. Voor grofvuil kan een
        afspraak worden gemaakt. Er staan regelmatig afvalbakken en er is weinig
        vandalisme. Wél ligt er vaak rommel op straat.

        Nog maar kort geleden was het zo dat er in de Stadionbuurt werd geveegd voordat
        het huisvuil werd opgehaald. Niet de meest praktische volgorde, zo meenden velen.
        Dit is nu opgelost door een betere coördinatie. Nu wordt er geveegd nadat het
        huisvuil is opgehaald. De oplossing blijkt vaak heel eenvoudig te zijn. Misschien zijn
        er voor het zwerfvuil ook slimme manieren te bedenken. Een vuilnisdienst alleen
        lijkt niet voldoende.

        Ergert u zich aan vuilniszakken die op de verkeerde dag worden buiten gezet?
        Buurtbewoners die vergeten het grof vuil te bellen als ze grote schoonmaak hebben
        gehad, waardoor er dagenlang koelkasten, lampenkappen en matrassen aan de
        kant van de weg staan? Of aan het zwerfvuil dat een paar uur nadat de veegdienst
        is geweest al weer de straten ontsiert? Zo ja, hoe lossen we dat dan op? Is het
        stadsdeel hiervoor verantwoordelijk of kunnen bewoners ook wat ondernemen?
        Moet de reinigingspolitie harder optreden of zijn er andere maatregelen nodig?


                       2.18.2 Resultaten
        Reactie wethouder J.C. Hellendoorn op stemuitslag vuil op straat:

        Samenvatting discussie
        In de discussie over vuil op straat blijkt dat de meeste deelnemers de oorzaak toch
        met name zien bij de buurtbewoners zelf. Mensen gooien troep op straat en er
        wordt te weinig aan gedaan om dit tegen te gaan. Opvoeding speelt hierin een
        belangrijke rol, maar ook het op tijd legen van afvalbakken zou vervuiling kunnen
        tegengaan.
75
                    Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid            Consultatieresultaten
        1. Welke suggesties om de veegdienst effectiever te m aken vindt u zinvol?
                                     vegers buurtgebonden laten w erken
                                     (vegers verantw oordelijk maken voor
                                     bepaalde straten i.p.v. elke keer een
                                     ander gebied)
           11%
                                     vaker vegen

   22%                          45%

                                     meer toezicht van het stadsdeel op de
                                     effectiviteit van het vegen


           22%
                                     een bew onerspanel instellen dat
                                     rapporteert over de rommel in de
                                     straat
      2. Zou u in een bew onerspanel w illen zitten dat in de gaten houdt of er goed geveegd
                          w ordt?
                                            45%
                                                       Ja
                                                       Nee
   55%
76
                Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
      3. Bent u bekend m et de actie van het stadsdeel Oud Zuid ruim t op?
   33%                                             Ja
                                             Nee


                                     67%
            4. Het stadsdeel gaat grotere afvalbakken plaatsen op plekken met een
            publieksfunctie. Welke locatie hebben volgens u zo‟n publieksfunctie?

                Bij gelegenheden waar consumpties worden verstrekt
                Verzamel plekken waar de vuilniszakken staan
                Bij parken
                Langs de Stadionkade
                Op iedere hoek.
                Overal waar nu bakken staan en waar papier en flessencontainers
                zijn
                Waar horecagelegenheden zijn
                Waar markt is
                Snackbars
                Haltes openbaar vervoer
                Winkelstraten
                Stadionplein
                Bij plantsoentjes en speeltuinen
                Haarlemmermeercircuit
                Rondom het Olympiaplein
                Zeer zeker bij supermarkten en bij scholen
                Op de pleinen
                Speelplaatsen
                Plekken waar banken geplaatst zijn
77
                   Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
      5. Van w elke m aatregelen verw acht u het m eest als het gaat om het schoner
                    houden van de w ijk?
           10%    0%
                           30%        publiekscampagne
                                     meer (grotere) afvalbakken
                                     boetes en strengere handhaving
   30%                                 veegdienst
                                     geen van alle
                    30%
              6. Heeft u zelf nog concrete suggesties voor een schonere Stadionbuurt?

                Per adres waar nodig een brief sturen en de geadresseerde duidelijk
                maken dat binnen een bepaalde tijd de stoep schoon moet anders volgt
                een boete.
                Mee vegen en strenger handhaven. Bovendien betere prullenbakken.
                Boetes en strengere handhaving.
                Helaas niet.
                Kinderen verantwoordelijkheid leren.
                Vegen na marktdag en niet een dag er voor, vind ik nogal zinloos (gezien
                de rommel van afgelopen zaterdag).
                Als je denkt een deel uit te maken van de buurt, dan vervuil je deze niet.
                Oftewel hoe je zelf leeft. Als je van kind af leert, dat je een papiertje niet
                zo maar op straat gooit, dan doe je dat later ook niet met een blik verf!
                Wat wil ik zeggen? Bij de ouders begint het. Of andere personen die een
                kind als voorbeeld herkent. Maar als de ouders het niet doen, helpen
                sancties dan? Een Amsterdammer laat zich niet graag iets zeggen. Nee,
                ik heb geen concrete ideeën voor een schonere buurt.
                Bewoners meer op attenderen dat ook het voederen van duiven
                vervuiling teweeg brengt ook al staan er verbodsborden. Er wordt daar
                niet op gecontroleerd.
                Verantwoordelijkheid terugbrengen bij de mensen.
                Via scholen kinderen een straat of speelplaats laten adopteren, d.w.z.
                dat ze die plek zelf schoonhouden onder begeleiding.
                Niet alleen vegen, maar ook (frequenter) aanpakken van het vele
                zwerfvuil in plantsoenen, dus op plaatsen waar de veegwagen niet komt.
                Organiseren van 'opruimdagen' voor/door de buurt.
78
          Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid   Stemming (uitgebrachte stemmen: 11)
   Op dit moment volgt de veegdienst de route van de vuilophaaldienst. Dat is de
   meest efficiënte manier van werken voor het stadsdeel. Het is ook mogelijk om de
   veegdienst buurtgebonden te laten werken. In dat geval zou het stadsdeel ook
   bewonerspanels willen instellen, die controleren of de straat goed genoeg wordt
   schoongeveegd.

       „Wilt u dat het stadsdeel deze nieuwe aanpak gaat uitproberen?‟

   Acht deelnemers willen dit experiment wel aangaan. Drie deelnemers zien deze
   nieuwe aanpak niet zitten. Er is niet blanco gestemd.
79
               Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   2.19 C ONFLICTBEHEERSING      IN DE BUURT

                           2.19.1 Inleiding
               Meestal wonen buren prettig naast elkaar. Maar soms ontstaan
               conflicten tussen buren: over elkaars kinderen, over
               geluidsoverlast, vervuiling. Uit cijfers van het landelijk
               expertisecentrum buurtbemiddeling blijkt dat verreweg het grootste
               deel van de bemiddelingen betrekking heeft op geluidsoverlast.

       Ruzies kunnen zelfs uitlopen op ernstige conflicten. Bewoners komen er dan soms
       zelf niet meer uit. Dan ligt ingrijpen van de politie voor de hand. Toch is dat wel erg
       formeel. Het kan ook anders. In de Bertelmanpleinbuurt loopt een klein
       conflictbeheersingsproject, uitgevoerd door een ex-rechter. Zij houdt zich bezig met
       de problemen achter de gevels. De politie kan daardoor meer op straat zijn.

       Door buurtbemiddeling kan worden voorkomen dat conflicten uit de hand lopen.
       Ook wordt meer in het algemeen de kwaliteit van de buurt verbeterd door
       burenproblemen vroegtijdig aan te pakken. Als er meer onderling begrip is tussen
       bewoners, is het prettiger wonen.

       Heeft u conflictsituaties meegemaakt in de buurt? Hoe zijn die uiteindelijk opgelost?
       Wat is volgens u de beste aanpak bij burenruzies?


                      2.19.2 Resultaten
       Reactie wethouder J.C. Hellendoorn op stemuitslag conflicthantering:

       Samenvatting discussie
       Slechts een klein aantal deelnemers geeft te kennen met conflictsituaties te maken
       te hebben gehad. Overigens zijn dit over het algemeen situaties in het verkeer of op
       straat. Panelleden geven aan niet snel in te grijpen uit angst dat hen iets overkomt.
       Individualisering en gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel worden verder als
       reden aangegeven om niet in te grijpen in conflictsituaties.
80
                 Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


       Consultatieresultaten


   1. Bent u w eleens betrokken gew eest bij conflicten tussen bew oners in de w ijk?
                     0%
                                                 Ja
                                                 Nee
                     100%


   2. Bent u weleens betrokken geweest bij conflicten op straat / in het verkeer in de
                  Stadionbuurt?
                                      38%

                                              Ja

                                              Nee


   62%
           3. Wat is volgens u de belangrijkste oorzaak van conflicten in de buurt?

                  Ongeduld, slecht gehumeurde mensen. Te snel agressief (vooral
                  mannen). Taxichauffeurs en macho's die denken dat ze heersers
                  over de weg zijn en kunnen doen wat ze willen.
                  Buren, verkeer, kortom al die zaken die men ervaart in de stad
                  waar we wel erg dicht op elkaar wonen en men met elkaar
                  rekening moet houden.
                  Het teruglopend sociaal gedrag en het individualiseren van de
                  maatschappij in het algemeen
81
                     Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


                      Men voelt zich in de meeste gevallen aangevallen als men iemand
                      op iets attendeert. Men krijgt dan snel te horen waar bemoei je je
                      mee?
                      Gehorigheid woningen
                      Onverdraagzaamheid           4. Hoe gaat u in het algem een om m et conflictensituaties m et bew oners?
       Ik vraag neutrale derden om te bemiddelen

               Ik ontloop conflictsituaties

                     Ik bel de politie
                                                     Reeks1

             Ik schakel de buurtregisseur in

   Ik benader zelf de ander(en) om tot een vergelijk te
              komen

                               0  0,5  1  1,5  2  2,5  3  3,5  4
            5. Heeft u suggesties om conflictsituaties te voorkomen?

               Meer politie op straat. Camera's op belangrijke verkeersknooppunten.
                Taxichauffeurs en ook anderen Beter controleren op verkeersgedrag en
                sneller beboeten.
               Voorkomen dat een conflict escaleert: laat emotie niet met je aan de haal
                gaan. Probeer te begrijpen wat de ander beweegt (hoe moeilijk)
               Nee.
               Alleen mentaliteitsveranderingen spelen hier een rol.
               In vroeg stadium bemiddelen (vgl. project Bertelmanplein)


             6. Heeft u suggesties om conflictsituaties op te lossen?

               Nee
               Bemiddeling door onafhankelijke derde(n)


           7. In de discussie werd gesproken over de zogenaamde 'dorpsgekken'. Vindt u dat u
           zelf een verantwoordelijkheid heeft bij het signaleren en melden van
           gedragsstoornissen van buurtbewoners bij het stadsdeel?
82
          Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


       Ja, iedereen heeft die verantwoordelijkheid. Anders gebeurt er ook niets
       aan en de politie of hulpverleners kunnen niet overal tegelijk zijn of overal
       zelf achter komen.
       Lastig, soms is er sprake van een psychiatrische stoornis. Dit kan soms
       'grappig' zijn maar vaker beschadigd iemand zich zelf. Maar goed dit is een
       discussie die vorig jaar al in de Tweede Kamer gevoerd is. Dwangopnames
       zijn geen erg gewild instrument. Aan de andere kant van het spectrum zijn
       de meer verstandelijk gehandicapten. Bij ons op het dorp hadden we zo
       een mongool die het verkeer regelde. Dit is weer meer folklore.
       Ik denk van wel.
       Ik zou ze geloof ik niet melden bij het stadsdeel, ik zou daar uit mezelf niet
       opkomen, alleen misschien als er een gevaarlijke situatie zou ontstaan.
       Ja, maar niet alle dorpsgekken zijn gevaarlijk. Ze kunnen wel hinderlijk zijn
       en dat is op zich behoorlijk irritant.
       Melden is alleen nodig wanneer het afwijkende gedrag gevaar kan
       opleveren, en dan is het vaak eerder een zaak van de politie of
       woningverhuurder dan van het stadsdeel.
       Ja, melden bij politie of stadsdeel
       Ja, maar is het stadsdeel hier de juiste plaats voor? (GGD, politie?).


   8. In de media was onlangs een discussie te volgen over 'moed'. Nederlandse
   mannen zouden 'watjes' zijn als het gaat om optreden tegen ongewenst gedrag op
   straat. Bent u het daarmee eens? Zouden mensen assertiever moeten zijn?

       Hangt van de situatie af. Soms wel, maar vaak ook niet, omdat er anders
       nog meer mensen bij betrokken raken.
       Assertiviteit kan juist weer agressie oproepen. Zie een eind vorig jaar
       verschenen studie over zinloos geweld.
       Niet alleen assertiever, maar ook hun verantwoording (weer) moeten
       oppakken
       Mensen durven gewoon niet meer assertief te zijn, zeker vanwege de
       agressie. Ik heb een broer die alert reageert op ongewenst gedrag op
       straat, ik ben wel eens bang dat hij tegen de verkeerde aanloopt.
       Ja, maar alleen als je niet gelijk een mes tussen je ribben krijgt gestoken of
       nog erger neergeschoten wordt.
       Hangt helemaal van de situatie af. Afgaande op berichtgeving in de media
       lijkt 'ergens iets van zeggen' tegenwoordig al snel tot een gewelddadige
       reactie - de politie bellen lijkt dan een beter idee.
       Zet ze in een auto, dan durven ze ineens alles :) verder wel mee eens.
       Dat kan alleen als er ook handhaving is, omdat anders de burger die
       optreedt alleen staat.


   Stemming (uitgebrachte stemmen: 14)
   De deelnemers van het panel zijn niet vaak betrokken bij conflicten in de buurt. Dat
   kan ook komen doordat de confrontatie met mede buurtbewoners gemeden wordt.
   Er leeft in ieder geval een angst om anderen ergens op aan te spreken. Het project
   buurtbemiddeling rond het Bertelmanplein waarbij een oud-rechter bemiddelt in
   conflicten wordt als een goede manier gezien om bewoners nader tot elkaar te laten
   komen.

       „Moet het stadsdeel meer van dit soort projecten opzetten?‟
83
          Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   Dertien panelleden zijn voorstander van het opzetten van dergelijke projecten. Eén
   deelnemer stemde blanco.
84
            Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
HOOFDSTUK 3 EPILOOG


        Reflectie moderator Jorrit de Jong op StadiOnline

    Welke functie vervult u binnen het project StadiOnline?

    Namens United Knowledge vervulde ik de functie van moderator en projectadviseur.
    Als moderator zit ik de discussies voor ben ik gastheer op de site. Ik ben lid van het
    projectteam, waarin gesproken wordt over de voortgang van het project en van de
    redactieraad, waarin de inhoudelijke kant van het project besproken wordt. Ik sta in
    direct contact met Iquip, de bouwer van de site in het geval van technische
    problemen.


    Wat zijn uw ervaringen met betrekking tot het gedeelte van StadiOnline waar u
    verantwoordelijk voor was? Noem 3 positieve en 3 negatieve ervaringen en licht
    deze kort toe.

    Positief
       De discussies hadden een goed niveau. De bijdragen waren noch te lang,
         noch te kort en gingen in op de vraagstelling.
       De afstemming in de redactieraad was erg zinvol. Omdat de wethouder ook
         lid van de redactieraad was, konden de grenzen van de beleidsruimte
         opgezocht worden en werden er ook directe antwoorden geformuleerd op
         de uitkomsten van de consultaties en stemmingen.
       Het contact met de bouwers van de site was prettig. Op foutmeldingen werd
         meestal adequaat gereageerd.

    Negatief
       Het aantal deelnemers was zeer gering. Nader onderzoek (grote belronde)
         heeft uitgewezen dat vooral de techniek een obstakel was en dat mensen
         pas laat in het bezit van een kaart kwamen. Door verdere technische
         problemen met de site nam het animo van de actieve deelnemers verder
         af. Dat maakte de kans op een levendige discussie klein.
       De techniek heeft het op alle fronten af laten weten: zowel de biometrische
         apparatuur als de site en het contentmanagementsysteem hebben het
         functioneren van het participatieproces in de operationele fase verstoord.
         Er zijn veel fouten ontdekt in de testfase, maar bij reparatie kwamen er
         vaak nieuwe fouten bij. Ook tijdens het project liepen deelnemers,
         webredactie en moderator tegen beperkingen aan die niet waren
         aangegeven in handleiding of functioneel ontwerp.
       Het ontwerp van de site en het ontwerp van de discussieapplicatie was niet
         goed geschikt voor de doelgroep. Mensen konden er niet mee overweg. Het
         content management systeem kon maar vanaf één computer bediend
         worden, terwijl het ontwerp voorzag in multi-user toegang.
 85
          Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
   Wat zou u met de kennis van vandaag eventueel anders doen binnen het gedeelte
   van StadiOnline waar u voor verantwoordelijk was?

       Het is een goede gewoonte om het prototype van een site voor te leggen
       aan de deelnemers. Dat is noodzakelijk bij een volgende keer: een
       technisch ontwerp moet voldoen aan de verwachtingen van de gebruikers.
       Het project zou korter moeten duren, of in etappes. Zes maanden aaneen is
       te lang, te intensief voor de gebruikers   Wat zijn uw ervaringen met het project StadiOnline in het algemeen? Noem 3
   positieve en 3 negatieve ervaringen en licht deze kort toe.

   Positief:
      De betrokkenheid van veel verschillende diensten van het stadsdeel
        (communicatie, burgerzaken, wijkcoördinatie) bij het project werd goed
        samengenomen in het projectteam. Dat heeft naar waarschijnlijkheid het
        leereffect ook vergroot.
      Er is een gedegen voorbereiding geweest
      Het stadsdeel Oud Zuid is een vlakke en open organisatie. De
        samenwerking en communicatie verliep goed, de lijntjes waren kort. Er was
        een prettige werksfeer in het projectteam, zelfs toen er veel misliep in het
        project.


   Negatief:
     De afstemming in het begin had anders moeten verlopen. Er is geen directe
       afstemming met gebruikers en beheer (webredactie en moderatie) geweest
       over ontwerp van de site en over de precieze functionaliteit. De aanvullende
       specificaties bij het functioneel ontwerp, die in november door United
       Knowledge zijn aangeleverd, zijn vrijwel genegeerd. Daardoor is de site niet
       optimaal gemaakt voor de mensen die er mee moesten werken.
     De ondeugdelijkheid van de technische systemen heeft de deelname
       ernstig belemmerd. Ook het feit dat in het weekend niet gestemd kon
       worden droeg niet bij aan de toegankelijkheid.
     Het project heeft te lang geduurd. Je kunt mensen niet zo lang continu
       intensief betrekken.   A) Vindt u dat het op deze manier betrekken van burgers een vervolg moet krijgen
   binnen het stadsdeel? (motiveer uw antwoord)

   Ja zeker, er is nu veel kennis opgebouwd en bewoners geven aan mee te willen
   praten op deze manier. Verder zijn de resultaten complementair aan de andere
   vormen van inspraak. Het niveau is hoger en je bereikt een andere groep mensen,
   of dezelfde mensen op een andere manier.

   B) Zou u bij een eventueel vervolg voor een andere vorm van elektronische
   burgerparticipatie kiezen? (motiveer uw antwoord)
86
          Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   In technisch opzicht wel: geen hoge drempels opwerpen voor mensen. Een veel
   meer intuïtieve site bouwen, Het proces van inhoudelijke convergentie is wel zinvol:
   eerst discussie, dan consultatie en eventueel stemming tot besluit.


   Kunt u, terugblikkend op StadiOnline, een aantal projectbrede verbeterpunten
   noemen met betrekking tot eventuele vervolgtrajecten?

   Begin bij de doelstellingen: wat wil je bereiken en met wie? Ontwerp dan het proces
   of de processen. Dan een technisch ontwerp, dat je voorlegt aan de gebruikers.
   Vervolgens heldere afspraken met de deelnemers over wat, wanneer, en waarom.
   Deelname iets minder vrijblijvend maken. Tenslotte ook fysieke
   deelnemersbijeenkomsten organiseren. Dat stimuleert de virtuele deelname.


   Heeft u nog overige opmerkingen met betrekking tot StadiOnline?

   Het is belangrijk om in te zien dat StadiOnline een leerexperiment was. Door de
   intensieve betrokkenheid van veel diensten is er denk ik veel kennis en ervaring
   opgedaan. Dat is een waardevol resultaat. Maar ook inhoudelijk is er toch nog een
   aardige oogst: veertig pagina‟s discussiebijdragen, honderden suggesties voor
   beleid en beheer in de Stadionbuurt en een positieve grondhouding bij veel
   deelnemers voor toekomstige participatieprojecten.
87
          Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


    Reflectie webredacteur Liesbeth Augustijn op StadiOnline

   Welke functie vervult u binnen het project StadiOnline?

   United Knowledge heeft zorg gedragen voor de moderatie en webredactie van het
   pilot project StadiOnline. De moderator treedt op als gastheer van de website en als
   discussieleider van de discussie op de website. Na elke discussie formuleert de
   moderator de consultatievragen en de stemvraag.

   De webredactie is verantwoordelijk voor het produceren en beheren van de content
   op de site www.stadionline.nl met uitzondering van de discussies. Daarnaast is zij
   verantwoordelijk voor het maken van de StadiOnline Nieuwsbrief.

   Wat zijn uw ervaringen met betrekking tot het gedeelte van StadiOnline waar u
   verantwoordelijk voor was? Noem drie positieve en drie negatieve ervaringen en
   licht deze kort toe.

   Met name de webredacteur is geconfronteerd met de beperkingen van het content
   management systeem.

   Negatief is
     Moeizame afstemming met de beleidsmedewerkers van het stadsdeel,
       doordat StadiOnline onvoldoende leeft
     Beperkte lay-out mogelijkheden
     Het beperkt zijn tot een bepaalde computer voor het uitvoeren van de
       werkzaamheden.

   Positief is
      het cascade model, waarbij de panelleden wekelijks aan verschillende
        discussies, consultaties en stemmingen konden deelnemen. Er was altijd
        wel een onderwerp dat interessant voor de deelnemer was
      De StadiOnline discussie die gedurende de hele pilot open was, bleek ook
        een nuttige aanvulling.

   Wat zou u met de kennis van vandaag eventueel anders doen binnen het gedeelte
   van StadiOnline waar u voor verantwoordelijk was?

   Het is belangrijk het project StadiOnline onder de aandacht te brengen van de
   betrokken diensten in het geval van relevante thema‟s. Het kost regelmatig veel tijd
   om een beleidsmedewerker van Stadsdeel Oud Zuid in de benen te krijgen. Gezien
   de hoge tijdsdruk (elke week een nieuw thema) zou ik vroeger en systematischer
   mensen benaderen, die over de gewenste informatie beschikken. Daarnaast zou ik
   het van groot belang vinden dat de stemming en consultatie ook in het weekend
   open staan.

   Wat zijn uw ervaringen met het project StadiOnline in het algemeen? Noem drie
   positieve en drie negatieve ervaringen en licht deze kort toe.

   Het is natuurlijk een mooi initiatief. (1) Maar het project is niet laagdrempelig
   genoeg. (2) De onderwerpen zijn vaak te weinig politiek gevoelig. (3) En er blijkt een
   groot verschil in computervaardigheden te zijn. Hierdoor is het moeilijk de
   betrokkenheid vast te houden.

   Vindt u dat het op deze manier betrekken van burgers een vervolg moet krijgen
   binnen het stadsdeel? (motiveer uw antwoord)
88
          Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid   Het project moet zeker worden voortgezet. Er is momenteel veel knowhow
   beschikbaar, zowel bij Oud Zuid als bij andere betrokken organisaties. Wel zal dan
   het content management systeem tegen het licht moeten worden gehouden.
   Het huidige identificatiesysteem voldoet niet aan de eisen van de deelnemers. Het
   moet veel laagdrempeliger, bijvoorbeeld met een inlognaam en password.

   Zou u bij een eventueel vervolg voor een andere vorm van elektronische burger
   participatie kiezen? (motiveer uw antwoord)

   Er zou misschien gekeken kunnen worden naar een participatieportal voor
   Amsterdam, waarbij alle stadsdelen hun eigen forum met applicaties hebben. Voor
   welke vorm ook wordt gekozen, het is belangrijk dat er veel bekendheid aan wordt
   gegeven en dat de stadsdeelorganisatie zich aan het project (en de eventuele
   uitkomsten) committeert.

   Kunt u, terugblikkend op StadiOnline, een aantal projectbrede verbeterpunten
   noemen met betrekking tot eventuele vervolgtrajecten?

       Administratie en uitvoering beter op elkaar laten aansluiten. De
       kaartuitgifte, het versturen van brieven en mails had misschien efficiënter
       gekund. Aanvankelijk was er een doorlooptijd van een maand voor een
       nieuwe kaart.
       Het aantal betrokken organisaties verkleinen. Hierdoor kan de afstemming
       sneller en beter. Maar goed, dat was inherent aan de opzet van de pilot.
       Betere test van de applicatie. Er hebben zich veel problemen voorgedaan
       die in de aanloopfase aan het licht hadden moeten komen. Vooral de
       bouwer zou eerst zelf de producten moeten testen voordat ze opgeleverd
       worden. Dat testen heeft de moderator en webredactie veel tijd gekost.
       De „bereikbaarheid‟ van de projectzuilen zou moeten worden verbeterd. De
       zuil in het Olympisch Stadion is weinig aanlokkelijk: in een helverlichte gang
       staat een oude computer in een verrijdbare kast. Hij moet eerst
       aangezwengeld worden alvorens men kan inloggen op StadiOnline. Er staat
       geen stoel bij en er wordt weinig uitnodigend gereageerd door de mensen
       van de Stichting Olympisch Stadion.

   Heeft u nog overige opmerkingen met betrekking tot StadiOnline?

   StadiOnline is een kostbaar project en hoewel ervaring moest worden opgedaan
   met kiezen op afstand, wegen de kosten naar alle waarschijnlijkheid niet op tegen
   de baten. Ook in het burgerparticipatie experiment is veel geïnvesteerd, maar door
   de vele technische problemen en de hierop volgende geringe deelname is ook in dit
   kader te weinig gerealiseerd. Ik denk dat het initiatief zeker een vervolg moet
   krijgen, waarbij de technische problemen in het voortraject getackeld moeten
   worden.
89
                     Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


             Bijlagen
       A: S AMENVATTING     STAT ISTIEKEN

                              Aantal bijdragen
           Onderwerpen               Discussie     Consultatie    Stemming
                     (On)veiligheid      24         5         4
                   Schinkeleilanden       9         0         2
                     Hondenpoep        3         6         4
                        Jongeren      4         6         3
             Maar wie doet het dan wel?        6         8         6
                         Fietsen     11         11         7
                  Ontwikkeling Zuidas       5         11         7
                        Ouderen      5         7         9
            Buurtfunctie Olympisch Stadion       8         11         5
                    Winkelaanbod        8         9         8
             Eerstelijns gezondheidszorg       7         7         5
                     Verkiezingen      16         10         5
                         Wonen       9         4         5
                        Parkeren      13         6         4
                   Openbaar Groen       12         8         12
                        Kinderen      4         12        16
                  Verkeersveiligheid      16         18        15
                     Vuil op straat     21         14        11
                  Conflictbeheersing      12         8         14
                   Ontwerp wijkplan       6         18        15
                StadiOnline Evaluatie       8        n.v.t       n.v.t.
                      StadiOnline      50        n.v.t.       n.v.t.


             39 verschillende mensen hebben een bijdrage aan de discussie geleverd.
             8 van de 39 deelnemers hebben tien keer of vaker een bijdrage aan de discussie
             geleverd.
             Mevrouw Meinema vormt hierbij de uitschieter met 53 bijdragen.

Aantal bijdragen (x) Aantal mensen dat x keer
           een bijdrage heeft geleverd               Bijdragen StadiOnline
     0           102
     1           15          16
     2            5          14
     3            7
                           12
     4            3
     5            6          10
     6            4                                   Frequentie
                            8
                                                    aantal bijdragen
     8            3
                            6
     10           3
     15           1          4
     16           1          2
     53           1          0
                              0     20      40     60
Totaal 152 potentiële deelnemers
  90
              Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
                 aantal hits aangelogd


    250    200    150

                                      aantal hits aangelogd

    100      50        0
      48
            5
                  11


                      14
                               20
            k
           ee
   k
                  k


                      k
                              k
  ee
                 ee


                     ee
                             ee
          w
 w
                w


                    w
                             w                aantal hits anoniem


400


350


300


250


200                                    aantal hits anoniem

150


100


50


 0
   week 48
91
              Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
   B: N IEUWSBRIEVEN
                        Welkom
       Voor u ligt het eerste nummer van de nieuwsbrief StadiOnline. Deze nieuwsbrief zal
       u op de hoogte houden van het project StadiOnline dat in december van start gaat.
       Door middel van discussies, consultaties en stemmingen op het internet wordt uw
       mening gevraagd over verschillende issues die spelen bij u in de buurt! Deze
       discussies zullen worden begeleid door de moderator (gespreksleider). Een lijstje
       met data zal u op de hoogte houden van de dingen die staan te gebeuren.
       Daarnaast kunt u in de nieuwsbrief een kort interview, een column en vele andere
       zaken lezen. In dit nummer vindt u o.a. meer informatie over StadiOnline, een
       interview met wijkcoördinator Henk Visser en een column van de hand van Jorrit de
       Jong, moderator van StadiOnline.                     Start StadiOnline
       Op maandag 26 november vindt de Kick-off plaats van het project StadiOnline. U
       bent allen vanaf 19.30 uur van harte welkom in de Raadzaal van het
       Stadsdeelkantoor aan de Koninginneweg 1. Hier vindt een demonstratie plaats van
       de StadiOnline website. Verder komt de wijkwethouder, de heer Hellendoorn, aan
       het woord, evenals wijkcoördinator Henk Visser en u kunt zelf uw elektronische
       identiteitskaart en de StadiOnline website testen.                   Wat gaat er gebeuren?
       Op 3 december a.s. gaat StadiOnline officieel van start. Vanaf dat moment kunt u
       gaan discussiëren en stemmen over diverse onderwerpen. De onderwerpen zijn met
       een duidelijke tekst ingeleid en zijn voorzien van allerlei koppelingen (zogenaamde
       „links‟) met andere bronnen van informatie op het internet. Elke discussie zal
       worden samengevat, waarna een consultatieronde en een stemming volgen.
       Onderstaand schema geeft weer op welke wijze de verschillende onderwerpen aan
       bod komen.
92
          Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
     Het eerste discussieonderwerp zal "veiligheid" zijn. Hoe veilig voelt u zich in uw
     wijk? Zijn er specifieke plekken waar u zich onveilig voelt? Om dit soort vragen
     draait het vanaf 3 december. U kunt hierover met elkaar in discussie treden en
     ideeën aandragen om de huidige situatie, waar nodig, aan te passen.
     Op 10 december start het tweede discussieonderwerp. Deze keer draait de
     discussie om hondenpoep. Op welke plaatsen is er vooral sprake van overlast?
     Hoe zou deze overlast kunnen worden aangepakt? Heeft u suggesties voor
     locaties voor hondenuitlaatstroken? Geef vanaf 10 december uw mening over
     de hondenoverlast in de Stadionbuurt. De discussie over veiligheid gaat in deze
     week gewoon door.
     Jongeren in de wijk vormen het derde onderwerp van discussie. Als basis voor
     discussie dient de manifestatie "De straat is van ons", die plaats vond op 30
     september jl. Wat zijn geschikte plekken waar jongeren zich kunnen ophouden?
     Is het jongerenwerk wel zichtbaar genoeg? Deze vragen zullen in de discussie
     aan bod komen. Tegelijk met de discussies over hondenpoep en jongeren in de
     wijk, start de consultatiefase over veiligheid.

   Onderwerpen die hierna aan bod zullen komen zijn achtereenvolgens:
   verantwoordelijkheid buurtbewoners / overheid, rommel op straat en
   fietsenstallingen.


           Drie vragen aan de wijkcoördinator
   De wijkcoördinator probeert vragen die leven in
   de wijk terug te koppelen naar het Stadsdeel en
   vice versa. Dit kan gaan om een speelveldje,
   maar ook over de herinrichting van een
   winkelstraat. De wijkcoördinator in de
   Stadionbuurt is tot 1 december Henk Visser
   (rechts). Vanaf die datum neemt Jeroen
   Overweel deze functie over. Bij inspraakavonden
   en bewonersoverleg in de Stadionbuurt is Henk
   Visser - en straks Jeroen Overweel - van de
   partij. En dus ook bij het Project StadiOnline….

   Wat is je rol in het Project StadiOnline?
   Als wijkcoördinator heb ik een goed beeld van wat er leeft in de
   wijk. Met betrekking tot het StadiOnline project weet ik wat relevante
   discussieonderwerpen zijn en welke mensen van het Stadsdeel hierbij betrokken
   zijn. Ik zorg voor de afstemming van de onderwerpen op het Stadsdeel en in de wijk.
93
           Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   Welke bijdrage levert het StadiOnline project aan de totstandkoming van het
   wijkplan?
   Alle onderwerpen die aan bod komen in het StadiOnline project zijn ook issues in
   het wijkplan. De resultaten van de discussies en het stemadvies worden hierin
   meegenomen. Ook bijdragen naar aanleiding van andere vormen van participatie,
   zoals inspraakavonden, hebben een rol bij de totstandkoming van het wijkplan. Dit
   project moet dan ook gezien worden als een nieuwe vorm van inspraak, die het
   uiteindelijk mogelijk moet maken om vanaf elke plek op elk moment van de dag uw
   mening te geven over zaken die spelen in uw wijk.

   Waarom is het van belang dat buurtbewoners aan dit project deelnemen?
   In de eerste plaats gaat het bij dit project om de inrichting en omstandigheden in de
   Stadionbuurt. Buurtbewoners krijgen de gelegenheid om mee te praten en met
   elkaar van gedachten te wisselen over dingen die in de wijk spelen. Deelname aan
   dit project is voor de buurtbewoner een nieuwe manier om te participeren in een
   beleidsvormingsproces.


            De technische kant van StadiOnline
   Om te zorgen dat alleen panelleden mee kunnen doen aan de discussie, moet u zich
   identificeren. Dat gebeurt met een elektronische identiteitskaart en een kastje (de
   zogenaamde biometrielezer) dat aan uw computer is gekoppeld. Door uw
   elektronische identiteitskaart in de biometrielezer te stoppen en een vinger op dit
   kastje te leggen zal uw vingerafdruk worden gelezen. Op deze manier kan alleen u
   toegang krijgen tot het beveiligde gedeelte van StadiOnline. Het is van belang dat u
   uw vinger altijd plat op de lezer legt en dat u uw vinger doorschuift tot aan de rand.
    Als de vingerafdruk na enkele seconden niet door het systeem wordt herkend, dient
    u uw vinger op te lichten en direct weer terug te plaatsen op de lezer. U heeft per
    kaart slechts een beperkt aantal (drie) 'levens' met het
    oog op beveiliging. Houdt u hier dus alstublieft rekening
    mee! Wanneer u nog geen biometrielezer heeft zal er voor
    1 december een afspraak met u worden gemaakt om de
    biometrielezer te installeren en zal de werking verder aan
    u worden uitgelegd.


                     Helpdesk
   Vanaf het begin van StadiOnline zal er elke dag een professionele telefonische
   helpdesk voor u klaar staan. Mocht u vragen of problemen hebben, dan kunt u altijd
   even bellen naar 0800-6839843 (Oud Zuid). Wanneer meerdere panelleden
   dezelfde vraag hebben gesteld, dan wordt het antwoord op deze vraag ook
   opgenomen op de website www.stadionline.nl onder de knop FAQ's (frequently
   asked questions = veelgestelde vragen). Het kan daarom verstandig zijn eerst even
   hier te kijken of u het antwoord op de vraag kunt vinden!
94
          Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
             Nieuwe tijden, nieuwe woorden
   Telkens als er in de geschiedenis van de mensheid een nieuwe periode aanbrak,
   ontstonden er ook nieuwe woorden. Woorden om de ideeën, uitvindingen en
   ontwikkelingen van die tijd uit te drukken. In het stenen tijdperk bijvoorbeeld is een
   aantal bekende uitdrukkingen ontstaan ('een ezel stoot zich in 't gemeen, geen twee
   keer aan de zelfde steen' of 'de steen des aanstoots'). In het ijzeren tijdperk
   ontstonden nieuwe beroepstermen zoals 'smid' en 'aambeeld'. Na de industriële
   revolutie is onze woordenschat indrukwekkend gegroeid o.a. door alle nieuwe
   apparaten die op de markt kwamen: auto, stofzuiger, televisie, etc. Allemaal nieuwe
   fenomenen waar we aan moesten wennen en nieuwe woorden die dat moesten
   uitdrukken.

   Met de digitale revolutie zijn er opnieuw nieuwe woorden in omloop gekomen:
   computers, chips en internet. Maar eigenlijk valt de hoeveelheid nieuwe termen
   best mee. Het valt mij op dat de meeste 'digitale begrippen' gewoon oude begrippen
   zijn, waar de letter 'e' voor is geplaatst: eMail, eCommerce, eGovernment, eID,
   etcetera. Dat is eigenlijk best makkelijk en bovendien terecht, want hoewel een deel
   van onze post, inkopen en burgerzaken nu via internet geregeld kan gaan worden
   verandert er in wezen niet zo gek veel.

   Met het project StadiOnline wordt de nieuwste technologie ingezet om een van de
   oudste westerse verschijnselen opnieuw vorm te geven: de burgerparticipatie.
   Inspraak plegen op plannen van de gemeente kon u altijd al. Met uw buurtgenoten
   praten over wat er slecht gaat in de buurt kon bij de supermarkt, de kapper en in
   het café. Wat voegt die 'e' dan eigenlijk toe aan de bestaande mogelijkheden?

   Dat is een van de vragen waar dit proefproject een antwoord op moet geven. Een
   paar dingen zijn echter al te voorzien; mensen die zich mondeling niet zo sterk uit
   kunnen drukken, of die dat en plein public liever niet willen, krijgen op de website
   veel meer tijd en ruimte om hun zegje te doen. Mensen die niet goed ter been zijn,
   hoeven de gang naar het stadsdeelkantoor of buurtcentrum niet meer te maken. En
   mensen met onregelmatige werktijden kunnen zelf bepalen wanneer en hoe laat ze
   inloggen om hun mening te geven over de buurt.

   Tot slot is er nog één nieuw woord dat ik u vanaf deze plek mee wil geven:
   'moderator'. Aan mij valt de eer ten beurt om invulling te geven aan dit 'nieuwe
   beroep'. Vroeger, in de tijd van de inspraak in zaaltjes, was de gespreksleider
   degene die de mensen altijd moest afkappen en de spreektijd over de zaal moest
   verdelen. Ik wil als eGespreksleider het omgekeerde doen, en iedereen zoveel
   mogelijk aanmoedigen zich er tegelijk tegenaan te bemoeien als het gaat om de
   Stadionbuurt!

   Jorrit de Jong
   Moderator StadiOnline


                  Belangrijke data
   De volgende data verdienen een plekje in uw agenda:

       26 november: Kick off StadiOnline
       3 december: Lancering eerste discussieonderwerp: veiligheid
       10 december: discussie veiligheid en hondenpoep
       17 december: discussie hondenpoep en jongeren in          de  wijk,
       consultatiefase veiligheid
95
          Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
                    Colofon
   In www.stadiOnline.nl worden de panelleden op de hoogte gehouden over het
   verloop  van   StadiOnline.  www.stadiOnline.nl  wordt  gemaakt   onder
   verantwoordelijkheid van de projectgroep StadiOnline. Voor vragen en reacties kunt
   u mailen naar: stadionline@oudzuid.amsterdam.nl
96
          Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
   Allereerst de beste wensen voor 2002! In de Nieuwjaarseditie van de Nieuwsbrief
   vindt u informatie over de voortgang van StadiOnline. Ook leest u welke
   discussieonderwerpen u nog kunt verwachten. De column is dit keer geschreven
   door Jeroen Overweel de nieuwe wijkcoördinator van de Stadionbuurt. De eerste
   bezoeker van de publiekszuil in het Olympisch Stadion, de heer Heemstra, is voor
   deze nieuwsbrief geïnterviewd.

                 Kick-off StadiOnline
   Op maandag 26 november vond de kick-off
   plaats van het project StadiOnline. Vanaf 19.30
   uur verzamelden deelnemers en betrokkenen
   zich in de Raadzaal van het Stadsdeelkantoor
   aan de Koninginneweg 1. Er vond een
   demonstratie plaats van de StadiOnline website.
   De vertrekkend wijkwethouder, de heer
   Hellendoorn, kwam aan het woord, evenals
   wijkcoördinator Henk Visser. Daarnaast konden
   deelnemers zelf hun elektronische identiteitskaart testen. Hier werd gretig gebruik
   van gemaakt. Het testen van de StadiOnline website geschiedde onder het genot
   van een drankje.


                Interview Willem Heemstra
   Willem Heemstra is één van de deelnemers aan het StadiOnline project. We komen
   hem tegen bij het Olympisch Stadion. Hij woont al 25 jaar in de Stadionbuurt.
   Heemstra loopt hard in het Olympisch Stadion en is lid van Vaandels en DGLA
   (Dutch Gay and Lesbian Athletics).

   Wat was uw motivatie om deel te nemen aan het StadiOnline project?
   Ik woon inmiddels al 25 jaar met veel plezier in de Stadionbuurt. Ik weet wat er in de
   buurt leeft en wil dan ook graag deelnemen aan de discussies. Twee weken lang
   discussiëren over hondenpoep vind ik echter wel wat overdreven.

   Doet u mee met uw thuiscomputer of maakt u gebruik van de publiekszuilen?
   Mijn computer thuis moet nog geschikt worden gemaakt voor deelname aan het
   project. Ik ben tot nu toe 1 keer naar het Olympisch Stadion geweest. Ik was daar de
   eerste gebruiker van de publiekszuil. Ik werd erg aardig geholpen.

   Wat is uw voornaamste vraag aan het Stadsdeel?
   Bedoel je over wat voor thema‟s ik zou willen discussiëren? Ik vind „discriminatie‟
   een thema dat aan bod zou moeten komen. En „ouderen‟.

   Wat denkt u dat het stadsdeel meer zou kunnen doen?
   Het gaat al beter dan 10 jaar geleden. De buurtschouw en buurtregisseur vind ik
   goede initiatieven.
97
          Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   Maar er is wel sprake van verloedering; normen en waarden vervagen. Er staan veel
   vuilniszakken op straat en er is veel overlast van hondenpoep.


              De dynamiek van StadiOnline
   Zoals u wellicht heeft gemerkt, zijn de eerste zes onderwerpen, zoals die waren
   aangekondigd in de welkomsteditie van de Nieuwsbrief, de week voor het
   aanvangen van het StadiOnline project aangepast. Reden hiervoor is dat de
   besluitvorming over de herinrichting van de Schinkeleilanden in het voorjaar van
   2002 zal plaatsvinden. Het stadsdeel wil graag de ideeën van panelleden van
   StadiOnline horen over het gebruik van de Schinkeleilanden. Daarom is het
   onderwerp hondenpoep een week opgeschoven. Na hondenpoep volgen de
   onderwerpen „jongeren‟, „Maar wie doet het dan wel?‟ en „fietsen‟.


                Afgelopen discussies
   De afgelopen weken is gediscussieerd over veiligheid, over de herinrichting van de
   Schinkeleilanden en over hondenpoep. Ook is een begin gemaakt met de discussie
   over jongeren. Sommige panelleden gaven te kennen dat het een nogal beleefde
   discussie was, waarbij mensen slechts meningen gaven en oplossingen aandroegen
   zonder daadwerkelijk met elkaar in discussie te treden. De samenvattingen van de
   discussies kunt u nalezen onder de knop „resultaten‟ op
   www.stadionline.nl.

                Nieuwe onderwerpen
   Maar wie doet het dan wel? (vanaf 31 december)
   Wat vindt u dat het stadsdeel moet regelen en zijn er ook zaken die beter door
   buurtbewoners opgepakt zouden kunnen worden? In de discussie over veiligheid
   werd bijvoorbeeld door een panellid naar voren gebracht dat de angst van ouderen
   kan worden weggenomen, wanneer zij onder de mensen zijn. Buurtbewoners
   zouden ouderen dan bijvoorbeeld kunnen ophalen voor een middag in het
   buurtcentrum.

   Fietsen in de Stadionbuurt (vanaf 7 januari)
   Fietsen in de Stadionbuurt is alweer het zesde onderwerp van het StadiOnline
   project. Fietsenstallingen vormen hierbij een belangrijk onderwerp, maar ook de
   kwaliteit en aanwezigheid van fietspaden, bijvoorbeeld. Wat vindt u van de
   fietsvoorzieningen in de Stadionbuurt?

   Onderwerpen die aan bod komen in de weken hierna zijn: ontwikkeling Zuidas,
   voorzieningen voor ouderen, verkiezingen voor de stadsdeelraad, buurtfunctie
   Olympisch Stadion, winkelaanbod, eerstelijns gezondheidszorg, huisvesting en
   parkeerbeleid. U kunt ook aangeven over welke onderwerpen u graag zou
   discussiëren.  Hiervoor  kunt   u   een   mail   sturen   naar:
   stadionline@oudzuid.amsterdam.nl


   Leefbaarheidsonderzoek
   Op verzoek van Amsterdam Oud Zuid
   heeft O+S, het Amsterdamse Bureau
   voor Onderzoek en Statistiek, eind 2000
   een leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd.
   Bij 382 bewoners van de Stadionbuurt is
   een telefonische enquête afgenomen.
98
          Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   Het doel hiervan was om uitspraken te kunnen doen over de leefbaarheid in de
   Stadionbuurt. Zo zijn er bijvoorbeeld uitspraken gedaan over verschillen tussen
   leeftijdsgroepen, mensen die lang of kort in de Stadionbuurt wonen en allochtonen
   en autochtonen.
   De resultaten van dit onderzoek vormen, samen met gesprekken met mensen uit de
   stadionbuurt, de basis voor de discussieonderwerpen die tijdens StadiOnline naar
   voren zullen komen. Daarnaast kunt u natuurlijk zelf ook onderwerpen aandragen
   om met medebewoners over te discussiëren


                    Panelleden
   Momenteel zijn er veel mensen die zich aanmelden als panellid voor StadiOnline.
   Geprobeerd wordt om zoveel mogelijk groepen in het panel vertegenwoordigd te
   laten zijn. Als u nog mensen weet die betrokken zijn bij de Stadionbuurt, in de
   Stadionbuurt wonen en mee zouden willen doen, laat dat dan even weten. U kunt
   bellen met: 020.6781678 of een e-mail sturen naar StadiOnline:
   stadionline@oudzuid.amsterdam.nl.

                  Column - WOP?
   Sprak in de vorige column moderator Jorrit de Jong over nieuwe tijden met nieuwe
   woorden, nieuwe afkortingen (afko´s) komen er ook altijd weer bij. WOP wordt
   gebruikt in een wat minder net grapje over relaties, maar hier hebben we het over
   serieuzere zaken. Als wijkcoördinator heb ik de taak om een plan te schrijven waarin
   een visie neergelegd wordt voor de Stadionbuurt, voor een periode van vier jaar. Bij
   de ontwikkeling van zo´n visie consulteren wij de bewoners en andere
   belanghebbenden in de wijk. StadiOnline is een van de manieren om dat te kunnen
   doen, en ik ben er dan ook heel blij mee dat ik als kersverse wijkcoördinator zoiets
   als StadiOnline erbij heb. De deelnemers kunnen op een afgewogen manier,
   namelijk voor een langere periode en schriftelijk, hun mening geven over allerhande
   zaken. Dat is zeer behulpzaam bij het ontwikkelen van een visie voor de wijk.

   Terug naar de titel van deze kolom. Waar leggen we die visie nu in vast? Zelf
   gebruiken we het woord wijkplan, maar de vraag is of dat het goede woord is. Er
   worden namelijk ook wijkbeheerplannen ontwikkeld waarin veel preciezer wordt
   vastgelegd wat het service niveau zou moeten zijn van beheerfuncties zoals het
   schoonhouden van de straat. Het ontwikkelen van een visie voor de wijk gaat echter
   over de gebiedsgerichte afstemming van verschillende beleidssectoren. Met andere
   woorden, de taken van het stadsdeel zijn georganiseerd naar sector, waarbij de
   wijkcoördinator ze probeert te integreren voor een bepaalde wijk. Een
   wijkbeleidsplan dan? Een wijkvisieplan? Nee, klinkt allebei niet geweldig. Dan
   misschien een WOP, een wijkontwikkelingsplan? Of maar houden bij het oude, korte
   en krachtige wijkplan. We zijn immers met serieuze zaken bezig.

   Jeroen Overweel, Wijkcoördinator Stadionbuurt


                  Belangrijke data
   De volgende data verdienen een plekje in uw agenda:

       31 december: discussie „maar wie doet het dan wel?‟ en „jongeren‟,
       consultatiefase „hondenpoep‟ en stemfase „Schinkeleilanden‟.
       7 januari: discussie „fietsen‟ en „maar wie doet het dan wel?‟,
       consultatiefase „jongeren‟ en stemfase „hondenpoep‟.
99
          Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


       14 januari: discussie en „ontwikkeling Zuidas‟ en „fietsen‟, consultatiefase
       „maar wie doet het dan wel? en stemfase „jongeren‟.

                     Colofon
   In www.stadiOnline.nl worden de panelleden op de hoogte gehouden over het
   verloop  van   StadiOnline.  www.stadiOnline.nl  wordt  gemaakt   onder
   verantwoordelijkheid van de projectgroep StadiOnline. Voor vragen en reacties kunt
   u mailen naar: stadionline@oudzuid.amsterdam.nl
100
           Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
   I
   n

   d
   Deze Nieuwsbrief leest u meer over de huidige stand van zaken, de voortgang van
   het project, enkele tips en de agenda voor de komende weken. Ook een interview
   met een van de deelnemers mocht natuurlijk niet ontbreken. De heer Nijboer komt
   aan het woord over zijn ervaringen met StadiOnline.

                  Stand van zaken
   De afgelopen maanden zijn vele onderwerpen aan bod geweest: de ontwikkeling
   van de Zuidas, voorzieningen voor ouderen, buurtfunctie Olympisch Stadion,
   winkelaanbod, eerstelijns gezondheidszorg, stadsdeelraadverkiezingen, wonen,
   parkeren, openbaar groen, voorzieningen voor kinderen, verkeersveiligheid, vuil op
   straat en conflictbeheersing. De resultaten vormen een advies aan het college.
   Naast de gegevens van buurtschouwen en de inspraakavonden in de zaaltjes
   worden ook de resultaten van StadiOnline meegenomen bij het opstellen van het
   wijkplan.


                     Techniek
   Op woensdag 3 april was er een deelnemersbijeenkomst op het Stadsdeelkantoor.
   Het doel van deze avond was om de problemen te inventariseren die zich voordoen
   bij StadiOnline. Een ander doel was het verhogen van de deelname.

   Er waren 25 deelnemers naar de bijeenkomst gekomen. Het stadsdeel vindt de
   reacties tot nu toe inhoudelijk sterk en door de andere aard van reacties dan bij
   inspraakavonden en buurtschouwen erg waardevol. Daarom hoopt het Stadsdeel
   dat het aantal bijdragen de laatste maanden toeneemt.

   Dit zou kunnen door technische problemen op te lossen. Er zijn veel technische
   problemen geïnventariseerd. De belangrijkste problemen waren:
       Consultatie en stemming te laat op site voor cursisten  de laatste twee
        maanden zullen de discussie, consultatie en stemming elke maandag voor
        11.00 uur worden gepubliceerd.
       Vinger wordt niet snel genoeg herkend  nieuwe software laten installeren
        of kaart op tijd uit vingerlezer trekken. Bel: 0800-6839843 (Oud Zuid).
       Er kan niet gezapt worden tussen nieuw bericht en discussie  Dit kan wel
        als gebruik wordt gemaakt van de back / forward knoppen, in plaats van
        opnieuw op reageer te klikken.
       Nieuwe software (bijvoorbeeld JAVA plugins) verstoort deelname  Als zich
        een venster opent met de vraag of u iets wilt updaten, „nee‟ aanklikken.
        Behalve als het virusscanners betreft.

   Behalve de vraag of het „leesvoer‟ beperkt kan blijven, hebben de deelnemers geen
   suggesties gedaan voor verdere verbetering van de inhoud. Er is afgesproken dat
   het stadsdeel er alles aan zal doen de technische problemen voor zover mogelijk op
   te lossen en dat de deelnemers de laatste weken nog even extra actief zullen
   deelnemen.
101
           Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid                Meedoen met StadiOnline

   Veel deelnemers hebben aangegeven de site onduidelijk te vinden. Om op een
   prettige manier te kunnen deelnemen is een routine ontwikkelt. De routine helpt om
   de site zo gestructureerd mogelijk te doorlopen. U kunt het beste op de volgende
   manier door de site heen klikken:

      Homepage bekijken („voorpagina‟)
   Hierop staan de stemming en de consultatie aangekondigd
      Resultaten (of discussies in archief) lezen van de discussies waarover deze
       week geconsulteerd en gestemd kan worden
      Consultatie en stemming invullen
      Informatie lezen over nieuwe onderwerp
      Discussie bekijken
      Bijdragen ingeven


               Interview de heer Nijboer
   Meneer Nijboer is woonachtig in Amsterdam Slotervaart. Hij is voorzitter van
   tuindersvereniging de Groenlijn op de Schinkeleilanden en voelt zich daarom nauw
   betrokken bij de Stadionbuurt.

   Wat was voor u de aanleiding deel te nemen aan StadiOnline?
   Ik las in de krant las dat ik kon deelnemen aan het StadiOnline project, heb me
   onmiddellijk opgegeven op de Stadionmarkt. Ik was een van de eersten, maar kreeg
   spoedig te horen dat deelname alleen mogelijk is wanneer je woonachtig bent in de
   Stadionbuurt. Omdat ik voorzitter ben van de tuindersvereniging en dus
   belanghebbende, kon ik toch deelnemen aan StadiOnline.

   Wat is het lastigste obstakel dat u bent tegengekomen sinds uw deelname?
   Het feit dat mijn computer bij nader inzien ongeschikt bleek voor deelname. Ik was
   erg gemotiveerd om deel te nemen aan StadiOnline, maar toen mijn computer niet
   geschikt bleek en ook mijn kaart het keer op keer niet deed, baalde ik stevig. Mijn
   verleden als loodgieter, heeft ertoe geleid dat mijn vingerafdruk nauwelijks pakte.
   Nu heb ik een kaart zonder problemen en kan ik me eindelijk echt in de discussies
   mengen.

   Heeft u misschien een tip voor de andere panelleden?
   Omdat ik lange tijd afhankelijk was van de computers van de Combiwel cursus aan
   de Discusweg, bereidde ik mijn discussiebijdragen thuis voor. Misschien is dat ook
   iets voor andere deelnemers die niet met hun thuiscomputer kunnen deelnemen.
   Een nadeel is dan wel dat je niet echt reageert op de bijdragen.                 Nieuwe onderwerpen
   Er komen nog twee onderwerpen aan bod. Dit zijn het ontwerp wijkplan en de
   evaluatie van StadiOnline.

   Het wijkplan: de finale
   Het ontwerp wijkplan vormt de basis voor het beleid van het Stadsdeel voor de
   Stadionbuurt voor de komende vier jaar. Hierin is gekeken naar de sterke en
   zwakken kanten van de Stadionbuurt. Aan de hand hiervan is een prioriteitenlijst
102
                      Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


              opgesteld voor de komende vier jaar. Waar gaat de komende vier jaar in
              geïnvesteerd worden? Kunt u zich vinden in de door het stadsdeel benoemde
              prioriteiten? Belangrijke vragen aan de hand waarvan u het ontwerp wijkplan kunt
              toetsen.

              Tijdens de consultatie over het ontwerp wijkplan krijgt u 20 vragen over de
              verschillende onderwerpen die aan bod zijn geweest. Zo heeft ook iedereen die later
              is ingestapt (bijv. door technische problemen) de kans zijn mening over de
              verschillende StadiOnline onderwerpen te geven.

              Evaluatie StadiOnline
              Zoals u waarschijnlijk weet is StadiOnline een pilotproject van het stadsdeel Oud
              Zuid in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Enerzijds wil het
              Stadsdeel natuurlijk graag van u weten of u denkt dat een discussieplatform op
              internet de betrokkenheid van bewoners bij het stadsdeel vergroot. Anderzijds is het
              Ministerie van Binnenlandse Zaken benieuwd naar uw ervaring met de
              elektronische identiteitskaart en de biometrielezer. Daarom wordt de StadiOnline
              pilot afgesloten met een evaluatiedossier. U kunt met elkaar discussiëren over het
              verloop van de pilot. Wat moet anders? Wat kan er beter? In de consultatieronde
              wordt u geënquêteerd over het verloop van de pilot.

                               Helpdesk
              De helpdesk van StadiOnline ontvangt wekelijks vele telefoontjes en e-mails. U kunt
              de helpdesk nog steeds mailen en bellen wanneer u (technische) problemen
              ondervindt tijdens uw deelname aan StadiOnline via
              stadionline@oudzuid.amsterdam.nl en 020-6839843 (Oud Zuid)                             Belangrijke data
              De volgende data verdienen een plekje in uw agenda:


          Discussie        Consultatie      Stemming        Resultaten
Maandag 29 april  Server problemen     Conflicthantering   Vuil op straat     Verkeersveiligheid
Maandag 6 mei   Concept wijkplan (1)   Storing        Conflicthantering   Vuil op straat
Maandag 13 mei   Concept wijkplan (2)   Concept wijkplan (1)  Concept wijkplan (1)  Conflicthantering
          Evaluatie StadiOnline
Maandag 20 mei   Evaluatie StadiOnline  Concept wijkplan (2) Concept wijkplan (2) Concept wijkplan (1)
Maandag 27 mei   -            Evaluatie      Evaluatie StadiOnline Concept wijkplan (2)
                      StadiOnline
Maandag 3 juni                                     Evaluatie StadiOnline

              3 juni is tevens de einddatum van StadiOnline


                                Colofon
              In www.stadiOnline.nl worden de panelleden op de hoogte gehouden over het
              verloop  van   StadiOnline.  www.stadiOnline.nl  wordt  gemaakt   onder
              verantwoordelijkheid van de projectgroep StadiOnline. Voor vragen en reacties kunt
              u mailen naar: stadionline@oudzuid.amsterdam.nl
   103
               Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
   C: D ISCU SSIEBIJDRAGEN S TADI O NLINE                         (on)veiligheid
        (1)Ik denk het gevoel van onveiligheid en de daarmee verbonden straatfobie met de
        stijgende leeftijd toeneemt. Mede door het individualisme van deze tijd is het
        moeilijk inschatten met wat voor soort mensen je het te doen hebt. Ik denk dat als
        je meer interactie creëert tussen de verschillende leeftijdsgroepen dat er meer
        respect, inzicht en begrip ontstaat en daarmee het 'buiten' zijn als een stuk
        plezieriger/veiliger wordt aangevoeld.

        (2)Ik ben het eens dat het onveiligheidsgevoel meer met ouderen dan jongeren te
        maken heeft.
        Ik noem het expres een gevoel.Ik hoor nooit van echte bedreigende situaties.
        Ikzelf kom vaak laat thuis uit de stad en loop overal.Behalve dan op het IJsbaanpad
        en in het Vondelpark.

        (3)Volgens mij is de stadionbuurt in verhouding tot de rest van Amsterdam
        behoorlijk veilig. Overigens is, volgens mij, Amsterdam in verhouding tot andere
        grote steden op de wereld behoorlijk veilig. Daarbij realiseer ik me dat het van
        allerlei omstandigheden afhankelijk is hoe (on)veilig je je voelt en hoe (on)veilig je
        bent. Ik ben vrouw, jong en weerbaar en heb er niet zoveel last van. Ik kan me
        voorstellen dat ouderen zich (ondanks dat ze relatief minder risico lopen) zo af en
        toe meer kwetsbaar voelen.
        Ik heb inbraken meegemaakt (waarvan 1 in deze buurt) maar verder eigenlijk niets
        op het gebied van onveiligheid.
        Omdat ik niet in mijn directe omgeving te maken heb met mensen die zich in deze
        buurt onveilig voelen, vind ik het lastig om hier iets over te zeggen. Ik hoop dat
        mensen met voorbeelden komen.
        Groetjes,
        Marjolein.

        (4)Technisch gezien zal de buurt wel redelijk veilig zijn, maar gevoelsmatig.... Ik
        denk dat je naar de demografische gegevens moet kijken en dan eens zien hoe de
        antwoorden per buurtje verdeeld zijn.
        Verder speelt mee dat het er vaak erg rustig is. De mensen met kinderen wonen nu
        in Almere, de yup snelt alleen naar zijn BMW of zo en maakt zich alleen druk over
        zijn parkeer plaats, kamt te laat thuis om deel te nemen aan iets anders dan
        uitzakken voor de TV. Samengevat, de buurt begint een slaap buurt te worden met
        teveel oudere mensen. Die praten met elkaar en praten elkaar verelendung aan.
        Tien maal horen dat ergens een fiets is gestolen maakt een peloton fietsen die
        gestolen zijn. Relativeren is er niet meer bij, beelden worden bevestigd etc.
        Meer winkels terug in de buurt, meer kinderen in de straten en meer activiteiten in
        de wijk voor ouderen, die desnoods door vrijwilligers gehaald kunnen worden?
        Bob Bakker
104
            Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   (5) Ik woon nu 37 jaar in de buurt en kan me niet herinneren, dat ik me ooit echt
   onveilig heb gevoeld. Naar mijn mening wordt een vrij groot gedeelte van de
   onveiligheidsgevoelens gevoed door de media. Stille, donkere plekken hebben altijd
   een "bedreiging" gevormd. Ik heb mijn 2 dochters in hun "uitgaans periode" liever
   wat later thuis laten komen, als ze maar met meerderen over straat gingen en
   uiteraard was het Vondelpark 's nachts taboe. Ik ben geen voorstander van veel
   blauw op straat, laten ze zich concentreren op de plaatsen, die als onveilig ervaren
   worden. Door hun neiging tot stoer gedrag ben ik niet dol op groepen op straat
   rondhangende jongeren, dus zou mijn voorstel zijn om prioriteit te leggen bij het
   creëren van ontmoetingsruimte(n) voor jongeren. Het creëren en in stand houden
   van goede straatverlichting is voor mij een vanzelfsprekendheid.
   Nel van der Meer.

   (6) Bob, ik proef wat ongenoegen bij je bij het onderwerp slaapstad en ouderen. Met
   het eerste ben ik het met je eens en is de oplossing niet alleen winkels maar meer
   gezelligheid in de vorm van bijv. meer restaurants en kroegjes. Het tweede is een
   logisch gevolg van de vele dure huurwoningen c.q. lange wachttijden en relatief
   weinig koopwoningen. Een buurt met een hoge gemiddelde leeftijd hoeft geen
   probleem te zijn ,maar vergt wel extra aandacht in de vorm van ontspanning, licht
   op straat e.d.
   (7) Winkels o.k., maar ondernemers maken een afweging of een winkel op een
   bepaalde plek levensvatbaar is. De laatste jaren is een aantal winkels rond het
   Stadionplein verdwenen, dus dat geeft te denken.

   (8) Ik voel me niet onveilig in de buurt
   Ik geloof ook niet dat het onveiligheidsgevoel
   dat mensen zeggen te hebben ,weggenomen kan worden.
   Het heeft meer te maken hoe mensen in elkaar zitten.
   Ik heb de informatie over dit onderwerp op deze site gelezen
   [dat valt niet mee: de verdeling op mijn scherm van al die statistieken is niet bij
   elkaar te krijgen
   en daardoor nogal onoverzichtelijk]
   Procenten zeggen ook niet echt veel:bijvoorbeeld,als er in 1999 2 auto's gestolen
   zijn
   en in 2000 misschien 4, dan is dat een toename van 50% maar stelt
   in werkelijkheid nog steeds een verwaarloosbaar aantal gestolen auto's voor.
   Wat ik nou wel eens van iemand zou willen horen is waarvoor ze [bij voorbaat] nou
   al bang zijn als ze in de genoemde buurten lopen.
   en of ze daar al eens iets meegemaakt hebben die die angst kan bevestigen.
   Ik heb niets met dat vage gepraat over onveiligheid.


   (9) Uit de statistieken (niet altijd even duidelijk) blijkt dat onze buurt redelijk veilig is.
   Ik ervaar hem ook zo, zowel overdag als 's avonds en 's nachts. Er gebeurt natuurlijk
   best wel wat zoals inbraken, fietsendiefstal en leksteken van autobanden, maar ik
   ZIE het nooit. (mazzel?). Enkele plekken zijn wat onguur zoals bijv. de
   onderdoorgang van het Amsterdams Lyceum en de Parnassusweg over het water.
   Wat ontbreekt in de buurt? Gezelligheid (restaurants, kroegjes, koffie shops,
   terrasjes, parkje, bankjes, kraampjes, markt en nog veel meer), Goede verlichting
   met name op ongure plekken, breed winkel assortiment (ik moet nog steeds ver
   weg voor veel artikelen), gemeenschappelijke ruimten (bijv. internetcafé e.d). Maak
   de wijk levendiger overdag en 's avonds. Aanvullende opmerking: het is toch van de
   zotte dat we aangewezen zijn op 1 supermarkt en dan nog wel de slechtste uit die
   keten.

   (10) Zoals ook eerdere reacties aangeven is het volgens mij voornamelijk een
   kwestie van 'gevoel van onveiligheid'. Veel mensen praten het elkaar aan of
105
           Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   projecteren berichten uit de media op hun eigen buurt. Dit neemt niet weg dat ook
   een 'gevoel van onveiligheid' een probleem is. Meer politie op straat is een optie,
   maar niet zaligmakend. Mensen zullen zich vooral 's avonds onveilig voelen, dus
   aanpak c.q. opvang van hangjongeren en het aanpakken van begroeide en slecht
   verlichte weggedeeltes is in eerste instantie het belangrijkst.
   Daniël van der Ree

   (11) Eigenlijk heb ik me maar éénmaal onveilig gevoeld in de stad: jaren geleden,
   nog voor de renovatie en herinrichting, 's nachts om half drie op de Zeedijk. Ik had
   natuurlijk een andere weg kunnen nemen, maar ik had haast om thuis te komen en
   nam de kortste. Overigens is me toen niets overkomen, dus misschien was het
   gevaar wel vooral ingebeeld en in overeenstemming met het verwachtingspatroon.
   En in de Stadionbuurt zelf? Nee, maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die
   zich niet op hun gemak voelen als ze in de stille Courbetstraat de 'flappentap'
   bezoeken en (ongure) toeschouwers vermoeden in de diepe portieken aan de
   overkant. Maar er is nu een oplossing: de pinautomaat van de Bruna op het drukke
   Olympiaplein.

   (12) Er bestaat ook zo iets als verkeersveiligheid. Ikzelf loop met stokken en heb
   meerdere malen mee moeten maken dat ik voor mijn leven heb moeten
   "krukken"om veilig aan de overkant te komen. Zelfs op zebrapaden met groen
   voetgangerslicht had een automobilisten eens het lef om zijn koppeling op te laten
   komen en tegen een van mijn stokken te rijden. Onverschilligheid, machtswellust?
   Waarom is er zo weinig sociale controle, niet alleen voor gehandicapten, ouderen,
   maar ook op speelplaatsen etc. Bestaat er dan zoveel angst? En is die angst wel
   leeftijdgebonden?
   Hoe kunnen wij onszelf weerbaarder maken?
   Groet José

   (13) iedereen overkomt wel eens iets storends in een stadsdeel met zoveel
   bedrijvigheid.
   Ik zelf rijd auto en ik heb vele malen ouderen zonder ergens op te letten over zien
   oversteken.
   .Maar dit zijn geen incidenten waar ik de algehele (verkeers)veiligheid op af ga
   rekenen.
   Wat de andere veiligheid betreft:laat degenen die het onveilig vinden altijd
    een voorgeprogrammeerde[met politienummer] mobiele telefoon meenemen.
   Misschien een idee om ze uit te reiken,het is goedkoper dan een agent op iedere
   straathoek.

   (14) Ik ben van mening dat de stadionbuurt in zijn totaliteit verkeersveilig is. Als
   uitzondering kan de kruising van stadionweg/weg naar Haarlemmermeer station
   worden aangemerkt. Ik denk dat deze gevaarzone na de geplande aanpassing weer
   veilig moet zijn.
   En uiteraard neemt de agressiviteit in het verkeer toe. (waarschijnlijk door de
   toenemende drukte op de wegen)
   Gertjan

   (15) Het onderwerp is veiligheid en niet verkeersveiligheid.We dwalen af.
   Ik heb de informatie hierover gelezen[bovenste verticale balkje]en daar
    kunnen we ook lezen dat het in onze buurt erg meevalt wat de veiligheid van lijf en
   leden betreft.
   Het gaat er volgens mij om hoe de mensen in elkaar zitten.Er zullen er altijd zijn die
   ondanks alle maartregelen
   bang blijven.Gewoon de aard van het beestje.
   Even iets anders:Mijn naam is Greet Meinema en mijn leeftijd 73 jaar.
   Ik woon sinds 1988 in de buurt.
106
           Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid   (16) ……..

   (17) Ik ben het ermee eens dat gevoel van veiligheid ook geldt voor het verkeer. Een
   specifiek voorbeeld is mijn gevoel van angst als ik mijn auto wil parkeren voor mijn
   huis aan het kleine driehoekige pleintje tegenover de Willem de Zwijgerkerk. De
   straat is niet breed genoeg voor twee rijdende auto's naast elkaar. Vlak voor het
   pleintje heeft de Olympiaweg en bocht en gaat dan over in de Apollolaan. Veel
   automobilisten geven juist hier een flinke dot gas. Ik vind 1 keer total loss gereden
   tijdens het parkeren 1 keer teveel. Een drempel misschien ? Groetjes Ruud

   (18) ……

   (19) Geen onverschilligheid, José, maar pure onbeschoftheid. Dat is het grootste
   gevaar. Een daarmee samenhangend gevaar is dat van fietsers op de stoep. "Ach
   ja,' zei een medewerker van het stadsdeel eens, 'dat wordt nu toch gedoogd...' Hij
   heeft mij daarmee heel boos gemaakt, want het is wel degelijk verboden. Maar wie
   zorgt voor de handhaving? Die twee politiemensen die eenmaal per halfjaar met
   grote snelheid (die houden zich zelf ook niet aan de wet!) door de straat racen? Als
   voetganger moet je niet vreemd opkijken als de fietser vindt dat je hem of haar in de
   weg loopt en luid bellend roept 'Hé ouwe zak, kijk uit waar je loopt!' Dat doet mij
   dan verlangen naar het recht op eigenrichting, een trap tegen het voorwiel, een stok
   tussen de spaken of iets dergelijks. Dat er onvoldoende politie is om toezicht te
   houden en te verbaliseren is bekend, maar waar zijn de Stadswachten gebleven die
   ooit de stad blauw kleurden? Eén ding is zeker, praten helpt niet, zoals Jan Schaefer
   jaren geleden al wist. Zijn repressieve maatregelen niet meer van deze tijd
   misschien?

   (20) Even een tikfoutje verbeteren: 'luid beeld' moet natuurlijk zijn: luid bellend.
   Verder zijn de laatste twee woorden verdwenen. Na geleden volgt nog: al wist.

   (21) In de discussie van de afgelopen week stond vooral het ‘gevoel van
   onveiligheid’ bij bewoners in de Stadionbuurt centraal. De meeste deelnemers
   voelen zich redelijk veilig in de buurt. Oudere en minder weerbare mensen voelen
   zich wel eens onveilig. Als oorzaken daarvan werden o.a. genoemd:
   -   schaarse of kapotte verlichting
   -   stoerdoenerij van jongeren
   -   agressief verkeersgedrag
   -   (oudere) mensen 'praten elkaar angst aan'
   Vraag: zijn dit alle oorzaken die leiden tot een gevoel van onveiligheid? Kan iemand
   nog meer algemene observaties en vooral concrete voorbeelden geven?

   (22) Oplossingen werden er ook al aangedragen in de eerste week. Enkele
   suggesties van deelnemers voor concrete maatregelen om (het gevoel van)
   onveiligheid in de Stadionbuurt te bestrijden:
   -   politie zou zich meer te fiets en te voet in de wijk moeten begeven, en met
   name op de ‘donkere plekken’
   -   verlichting zou sneller gerepareerd moeten worden wanneer deze kapot is
   -   men zou mobiele telefoons kunnen verstrekken aan bewoners die zich vaker
   onveilig voelen
   Andere deelnemers zoeken de oplossing meer in de sfeer van communicatie en
   wederzijds begrip tussen bewoners:
   -   Oudere en jongere groepen zouden meer met elkaar in contact moeten
   komen
   -   Jongeren zouden (meer) ontmoetingsplekken moeten krijgen zodat ze niet op
   straat hoeven rond te hangen
107
           Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   -   Bewoners zouden weerbaarder gemaakt moeten worden of zouden zich
   weerbaarder moeten gaan voelen.
   Vraag: Wat vindt u van de voorgestelde oplossingen? Ziet u meer in de eerste
   categorie maatregelen of meer in de tweede categorie?

   (23) Een extra oplossing in het rijtje zou dan zijn: meer recherche capaciteit naar
   criminaliteit in de buurt. Bijvoorbeeld wanneer een kleine groep meerdere inbraken
   per week pleegt. Nadeel: kost veel geld.
   Een andere oplossing is: preventie-projecten (strips etc.)zo mogelijk met
   medewerking van verhuurders.

   (24) Je kan niet het een laten en het ander doen, dus zowel communicatie als
   concreet handelen. Nog enkele suggesties. Verlichting in portieken,dit in
   samenwerking met de huisbazen. In Oud West loopt/liep hier een project over. Een
   deel van de kosten werd/wordt gesubsidieerd door de Deelraad. En dan wil ik weten
   waarom er op de Stadionweg t.o. de Herculesstraat wel een verkeersdrempel ligt
   maar geen zebrapad. Is dit vergeten?, of kan het niet i.v.m. de tram?
   J. Hagenaars

   (25) Ouderen en jongeren met elkaar in contact brengen is wat mij betreft een
   studeerkameroplossing. Meer reuring op straat, zeker 's avonds zal wel helpen. Ik
   woon schuin boven Café Traffic, dat iedere nacht tot een uur of 1 à 2 open is. Er zijn
   altijd mensen op straat, dus men zal in het algemeen zich minder snel onveilig
   voelen.

   (26) wat mij betreft is veiligheid in het verkeer het belangrijkste onderwerp als het
   over veiligheid gaat. Daar vallen denk ik verreweg de meeste slachtoffers bij. Reden
   om gezamenlijk problemen te verzamelen en oplossingen te suggereren dus.
                  Schinkeleilanden
   (1) Vanaf de tramremise tot de Nieuwemeersluizen liggen aan de oostelijke
   oeverstrook van de Schinkel de Schinkeleilanden. Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
   wil dat de eilanden voor zowel de toekomstige als de huidige bewoners van de
   Stadionbuurt toegankelijker worden. Na vele inspraakrondes, workshops en
   debatten is er nu een Inrichtingsplan. Besloten is dat de eilanden niet ingrijpend
   bebouwd zullen worden, om het landelijke karakter te behouden. De eilanden én
   het IJsbaanterrein moeten in de toekomst zowel een openbaar groengebied als
   sportparadijs worden.
   Wat denkt u op deze eilanden in de toekomst zelf te gaan doen? Zonnen, spelen,
   fietsen, wandelen, sporten of vissen? Voorziet u problemen bij de herinrichting van
   de Schinkeleilanden, of denkt u dat de overlast wel mee zal gaan vallen?
   - Meer achtergrond informatie vindt u onder de knop 'Informatie' in de verticale
   menubalk links.
   - Reageren op berichten (zoals dit bericht) kan door te klikken op 'Reageer'
   - Een nieuw bericht kunt u maken door te klikken op 'Nieuw bericht' in de blauwe
   balk hierboven.

   (2) Deze plannen zijn bedoeld voor de projectonwikkelaars van de nieuwe (dure)
   woningen.
108
           Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   De huidige bewoners (woonbootbewoners en tuinders) zijn de gedupeerde. De
   tuinders mogen
   wegwezen of krijgen een slecht stuk terug terwijl zij al jaren voor prachtig groen
   hebben gezorgd. De woonbootbewoners worden met de overlast opgezadeld door bij
   hun voor
   de deur de sporteilanden te creëren. Hierbij wordt vergeten dat de (moderne)
   sporter niet
   meer op de fiets komt maar met de auto. Er komt geen parkeerruimte en de ideeën
   makers
   gaan er van uit dat deze mensen onder het stadion gaan parkeren NOU ECHT NIET.
   Er is een heel aardig plan door de woonbotenvereniging ingediend ik vind dat zulk
   soort plannen als uitgangspunt moeten worden genomen.

   (3) Beste heer/mevrouw Kuit,
   Ik begrijp dat u ernstige vraagtekens zet bij het toekomstige gebruik van de
   Schinkeleilanden, met name waar het parkeren voor sporters betreft. U noemt een
   plan van de woonbotenvereniging.
   Indien dit plan betrekking heeft op het gebruik (en niet op de inrichting), kunt u daar
   dan misschien wat meer over vertellen?
   G.J. de Jong, Moderator StadiOnline

   (4) Ik was aanwezig op de inspraakavond waar ook de plannen voor de eilanden
   gepresenteerd werden. De volkstuinders hadden zich allemaal als bloem verkleed.
   Voorstanders waren er praktisch niet. Zo gaat het altijd in Nederland.
   Persoonlijk vind ik de plannen zoals ze er liggen erg goed. De eilanden zijn nu vrijwel
   ontoegankelijk. Een recreatieve verbinding Vondelpark - Amsterdamse Bos is nodig.
   De volkstuinders zitten al jaren op andermans grond terwijl de Schinkeleilanden
   veel meer te bieden hebben voor alle inwoners van Amsterdam Zuid.

   (5) De Schinkel eilanden zijn geen park. Hier gaat de natuur gedeeltelijk zijn vrije
   gang en aan de rand zitten een paar Volkstuinders die van een regelrechte puinzooi
   indertijd iets moois hebben gemaakt Waarom deze mensen, Amsterdammers, dit
   stukje recreatie misgund? zijn de Amsterdammers veel beter af als dit ze
   afgenomen wordt? dan liever een fietspad zonder tuinders/recreanten da's mooi.
   Lekker helder verlicht natuurlijk vanwege de veiligheid, want de tuinders zijn nu weg
   en er is verder geen mens en ook geen dier want die hoeft die licht vervuiling niet.
   Waarom moet alles aangeharkt zijn in de stad. Waarom moet de laatste mm
   geasfalteerd? Zijd de schrijvers er ooit geweest? hebben ze ooit terplekke met de
   mensen daar gesproken? gehoord van hen, ter plaatse wat ze hebben moeten doen
   en hoeveel geld ze hebben moeten investeren om zo'n plekje te creëren? Als je ze
   dit misgund, beste ambtenaar, waarom zoek je dan niet zelf een plekje en maak
   daar zelf wat van, maar ga niet zo om met de spullen van een ander. weinig respect
   vind ik dat. En laat de natuur nu eens met rust, geloof me nu, die heeft de mens niet
   nodig om te reuleren, ze is veel ouder dan de mens.

   (6) Zoals al aangegeven is over de Schinkeleilanden lang en breed gediscussieerd.
   Ik ben er helemaal voor om dit gebied voor veel meer mensen toegankelijk te
   maken.
   Bij dit soort zaken en beslissingen zijn er altijd een paar mensen die
   "gedupeerd"worden.
   Maar tijden veranderen en we kunnen niet alles behouden.Het is nodig om vooruit
   te gaan.
   We hebben medemensen die ook van deze buurt gebruik willen maken en we
   mogen een ander
   deze ruimte niet ontzeggen.Dat vind ik te egoïstisch.
109
           Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   (7) Ik had nog nooit gehoord van de Schinkeleilanden en wist van het bestaan niet
   af. Maar als ik dan lees dat er een mooi plan voor is gemaakt (Mach' nur ein
   schönes Plan, sei doch ein grosses Licht') waarin vrijwel alles moet wijken wat voor
   verscheidene mensen van belang is (volkstuintjes, jachthaven enz.) om een verhard
   fietspad aan te leggen, dan vraag ik me af wanneer er nu eindelijk eens een eind
   komt aan het opofferen van dingen de van waarde zijn aan de fietsmaffia.

   (8) Ik raad de hr.Heitlager aan zich eerst beter op de hoogte te stellen van de
   herinrichtingsplannen voor hij zijn mening geeft.
   Zijn bijdrage is nogal ongenuanceerd.
   Het fietspad is maar een klein onderdeel.
   Waar nu enkelen beslag leggen op dit gebied ,
   steun ik het plan om het aantrekkelijk voor velen te maken.

   (9) De schinkeleilanden kende ik niet onder hun echte naam, maar na het zien van
   wat plaatjes werd mij duidelijk dat ik er toch wel eens doorheen ben gefietst. Ze zien
   er mooi uit op foto's bij de artikelen op de site van het platform.
   (Ik weet niet zeker of dit werkt, ander mijn excuses voor de rommel) <A
   HREF="http://www.schinkeloevers.nl" TARGET="_blank"><U><FONT
   FACE="Arial">http://www.schinkeloevers.nl/</FONT></U></A>
   Zijn er contraplannen bedacht door de groepen die zich bedreigd voelen door de
   officiële plannen? Is er geen constructie te bedenken waarbij de meeste huidige
   gebruikers ook tevreden kunnen zijn, de oude schoonheid (deels) behouden blijft?
   Wat zijn nu precies de bezwaren tegen de huidige plannen, buiten de bezwaren van
   enkele direct geraakte personen?
   Ik denk dat door aanpassingen het gebied wel meer kan betekenen voor een
   grotere groep mensen. Ik kan mij voorstellen dat ik het gebied dan ook meer als
   park zal gebruiken (en er mogelijk zou gaan sporten). Wanneer een paar
   betrokkenen daar problemen door ondervinden is dit jammer, maar niet te
   voorkomen.

   (10) Onderstaande bijdrage is van de heer Nijboer, die wegens omstandigheden zijn
   kaart nog niet in bezit heeft. Wel wilde hij graag aan deze voor hem belangrijke
   discussie een bijdrage leveren. Vandaar dat ik deze bij uitzondering op deze manier
   plaats voor hem:
   Amsterdam 18 december 2001-12-18
   Aan de moderator van StadiOnline
   Als voorzitter van de tuindersvereniging De GROENLIJN,
   Wil ik graag een nieuwe discussie inbrengen onder de panelleden van dit project
   Men wil ca 22 tuinen laten verdwijnen c.q. verplaatsen om er een fietspad wat
   voorlopig nog geen aansluitingen heeft,aan te leggen
   De voorlopige schatting is dat dit ca 9 miljoen gulden gaat kosten.
   Er zijn prachtig alternatieven aangedragen wat veel minder gaat kosten en het is
   dan het behoud van de LAATSTE spoortuinen van Amsterdam.
   Vraag aan U is vind U dit verantwoord
   Vraag is het noodzakelijk
   Graag de mening van het panel
   Ter aanvulling:de volkstuinen zijn aan beide zijde van de Museumtrambaan gelegen
   die begint bij het Haarlemmermeerstation naar Bovenkerk.

   (11) Als ik de plannen zievoor de herinrichting van de Schinkeleilanden dan zeg ik
   ja.
   Waarom wordt toch steeds alleen over het fietspad gepraat.Er wordt toch veel meer
   aangelegd?
   Bij dit soort veranderingen zijn er altijd dingen die moeten wijken,zoals in dit geval
   enkele volkstuintjes
110
           Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   Hier raken dus enkele mensen hun tuintje kwijt voor algemeen belang.En dat weegt
   bij mij het zwaarst.
                    Hondenpoep
   (1) Ondanks gemeentelijke regelingen, uitlaatplaatsen, poepstofzuigers,
   poepschepjes, poepzakjes en hondenwachters lijken hondenbezitters er maar
   moeilijk toe te bewegen de poep die hun troeteldier produceert achter zich op te
   ruimen. Hoe kan dit probleem worden aangepakt of is het eigenlijk geen probleem?
   Moet er een maximum aan het aantal honden in de wijk worden gesteld? Of moet
   het stadsdeel gewoon zorg dragen voor het opruimen?
   - Meer achtergrond informatie vindt u onder de knop 'Informatie' in de verticale
   menubalk links.
   - Reageren op berichten (zoals dit bericht) kan door te klikken op 'Reageer'
   - Een nieuw bericht kunt u maken door te klikken op 'Nieuw bericht' in de blauwe
   balk hierboven.

   (2) Er wordt genoeg gedaan. Hondenpoep is in principe de verantwoordelijkheid van
   het baasje. Helaas nemen die niet hun verantwoordelijkheid. Opvoeding begint
   jongs af aan, dus bij de kinderen.
   Verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte moet bij de jeugd al beginnen, een
   taak voor zeker de ouders en bij de school. Hier hoort ook bij ; papier op straat
   gooien, vuilnis op de juiste dag buiten zetten.

   (3) In Friesland is het inmiddels geen probleem meer. Je staat voor schut als je niet
   opruimt. Men gebruikt daar speciale zakjes voor of een schepje. Persoonlijk, als ik
   de hond uitlaat, prefereer ik het schepje: even opscheppen en in de riolering gooien.
   Om de paar meter zit wel een put. Mensen zouden elkaar op gedrag kunnen
   aanspreken, alhoewel dat met de assertieve westerling geen gemakkelijke optie is.
   Andere mogelijkheid is een stevige boete.
   (4) Zoveel mogelijk controle op het aangelijnd uitlaten van honden
   en het in bezit hebben van opruimmateriaal.
   Voorwaar geen makkelijke opgave.Het gebeurt in mijn buurt vaak
   dat heel vroeg in de ochtend de hond even alleen de voordeur uit mag en dan
   ergens op de stoep poept
   en weer binnen gelaten wordt.
   De mensen er op aanspreken wekt enorme agressie op.
   Dus sociale controle is niet mogelijk door de buurtbewoner.
   Voorlichting moet inspelen op het fatsoensgevoel van de hondeneigenaar.
   Ook zou het verboden moeten zijn om grote honden in kleine woningen te
   houden.Denk aan batterijkippen!
                     Jongeren
   (1) Overdag gaan jongeren naar school, maar na het huiswerk maken, gaan zij
   vrienden opzoeken. In het weekend gaan zij stappen of hangen ze met vrienden
111
           Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   rond in de Stadionbuurt. Activiteiten van jongeren leiden soms tot overlast in de
   wijk, zoals wanneer jongeren rond hangen bij speelplekken van jonge kinderen.
   Een eigen plek voor jongeren zou een oplossing kunnen zijn.Wat zijn alternatieven
   voor het uit verveling buiten rondhangen van jongeren? Moet er misschien een
   buurthuis komen? Kunnen buurtbewoners een rol spelen in het begrip kweken van
   jongeren voor ouderen en omgekeerd?
   - Meer achtergrond informatie vindt u onder de knop 'Informatie' in de verticale
   menubalk links.
   - Reageren op berichten (zoals dit bericht) kan door te klikken op 'Reageer'
   - Een nieuw bericht kunt u maken door te klikken op 'Nieuw bericht' in de blauwe
   balk hierboven.

   (2) Jongeren hebben een eigen plaats nodig. Dat begint al op jonge leeftijd, om de
   creativiteit te stimuleren en later om met elkaar te leren praten en sociale
   vaardigheden aan te leren etc.
   Maar wij hebben alle weg gepetst in onze schone steden. Geen ruimten voor
   jongeren, stadsnomaden en woonboten etc. Voor de jongeren zou b.v bij de verbouw
   van openbare plaatsen als het sport terrein op het Olympiaplein een gelegenheid
   zijn, maar ook b.v. bij het Olympisch stadion. Als je goed zoekt zijn de plaatsen er,
   maar de wil is het vaak die ontbreekt voor dergelijke zaken. Op elke M3 kunnen we
   wel een kantoor zetten en dat verdient beter dan openbare ruimten.
   Bob Bakker

   (3) Ik ben het met Bob Bakker eens maar de vraag is ook: zijn de jongeren het er
   mee eens.
   De berichtgeving over "jongeren"vind ik trouwens negatief klinken.Wat betekent
   verveeld rondhangen bijvoorbeeld.
   Moeten wij jongeren in beweging zien dan?Als ik een groep zie "hangen" ,zijn die
   vaak gewoon in discussie
   over iets.En waarom wekt dat ergernis op?
   Waarom zijn er trouwens zoveel ouderen die hun eigen jeugd vergeten zijn.
   Samenleven is nemen en meer geven.

   (4) Ik ben nog niet zo oud (68) maar ik begrijp steeds minder van wat tegenwoordig
   'jongeren' heet. Mijn indruk is - maar ik geef mijn mening graag voor een betere - dat
   rondhangen zonder meer een andere term is voor 'zich rot vervelen'. Blijkbaar
   kunnen ze zichzelf niet meer bezighouden. Mogelijk begint dat al als ze nog jonge
   kinderen zijn. Ziet iemand nog wel eens een kind buiten spelen? Jong niet geleerd,
   is oud niet gedaan. En wat blijft er dan over? Klieren en bedreigend gedrag, al hoeft
   dat gedrag niet direct bedreigend te zijn.

   (5) Gelukkig zie ik voor mijn deur veel kinderen buiten spelen. Er is dan ook een
   speelplaats voor ze. Voor de jeugd boven de 10/15 jaar zie ik minder opties. Ik krijg
   de indruk dat ze behoefte hebben aan voetbalveldjes (nu gebruiken ze het
   kinderspeelplaatsje). Misschien ligt hier ook een uitdaging voor buurthuizen om de
   jeugd een ontmoetingsplek te geven en tevens activiteiten aanbieden.
                 Verantwoordelijkheid
   (1) In de StadiOnline discussies kwam naar voren dat niet alleen de overheid
   verantwoordelijkheid draagt voor het oplossen van problemen in de buurt. Toch
112
           Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   hoor je ook vaak dat mensen de overheid zien als dienstverlener. Betekent dit ook
   dat alleen de overheid verantwoordelijk is voor de buurt of kunnen de
   buurtbewoners ook zelf hun steentje bijdragen? Helpt het eigenlijk als mede
   buurtbewoners hun handen ineenslaan en zelf dingen gaan veranderen? Of is dat
   toch alleen de taak van de overheid? Voor welke zaken steekt u zelf graag uw
   handen uit de mouwen en van welke zaken trekt u uw handen liever af?
   - Meer achtergrond informatie vindt u onder de knop 'Informatie' in de verticale
   menubalk links.
   - Reageren op berichten (zoals dit bericht) kan door te klikken op 'Reageer'
   - Een nieuw bericht kunt u maken door te klikken op 'Nieuw bericht' in de blauwe
   balk hierboven.

   (2) Op oudejaarsdag zag ik een vader en zijn zoontje een rotje in een parkeermeter
   afsteken.
   Ik sprak hem hier op aan.Wat ik toen over me heen kreeg zal ik u besparen.Maar de
   bedreigingen waren heel erg. En het is dit soort zaken waardoor er geen sociale
   controle mogelijk is.De innerlijke beschaafdheid is nauwelijks nog aanwezig en
   hoewel ik blijf proberen om verloedering tegen te werken,wordt het meer en meer
   een afweging voor lijfsbehoud.
   Het trieste is dat ook de overheid hier niets aan kan doen.

   (3) Mensen zien de overheid als dienstverlener. Is dat zo gek? Dienstverlenen is
   toch de belangrijkste taak van de overheid? Het vervelende is echter dat je, als je
   een dienst van de overheid vraagt, steeds vaker nul op het rekest krijgt. Het gevolg
   daarvan kan zijn, dat die burger, als er van hem of haar wordt gevraagd is ergens
   voor in te zetten, geneigd zal zijn te zeggen: 'Ja dààg, m'n rug op, je ziet maar!'

   (4) we kunnen niet zelf meer alles oplossen. In het verleden hebben we de
   verantwoording overgegeven aal de overheid. De particuliere en kerkelijke
   organisaties zijn officiële ambtelijke clubs geworden, en daar zit het probleem.
   Teveel top en te weinig werkers, we hebben de buurthuizen weg bezuinigd en nu
   moeten we hangplaatsen creëren, we hebben pin plekken gemaakt en de
   Mariabeelden weggehaald in de straten. Je kunt niet eens als blinde of oude van
   dage een beetje zakgeld ophalen in je buurt of bij een bank (waar was die ook maar
   weer voor?) Te weinig sociale controle is net zo verkeerd als teveel. Politie moet
   respect verdienen en niet autoritair verwarren met autoriteit. Bestuurders moeten
   weer belangstellen in de mens en niet in de partij. etc.
   Bob Bakker

   (5) uit de omgevingsanalyse blijkt dat meer dan 80% van de buurtbewoners vindt
   dat we zelf mee moeten helpen aan de leefbaarheid (het tegengaan van
   verloedering) in de buurt .Ik vind het dan ook te gemakkelijk om alles op "de
   overheid" te schuiven.
   De bewoners zijn degenen die hun afval/ rotzooi op straat zetten op alle tijden van
   de dag.Terwijl ze middels heel veel voorlichting toch moeten weten dat dat niet kan
   de omwonenden zitten dan weer dagen met dat alles voor hun huis en neus. En o
   wee als je er wat van zegt.
   De stadsreiniging/overheid krijgt vervolgens de onverdiende schuld dat er teveel
   vuil ligt.
   Ik heb met al het ijs en sneeuw de laatste dagen geen mens zijn straatje zien
   vegen.De overheid moet het zeker maar weer doen. Maar die kan echt niet overal
   tegelijk zijn.
   Overal staan fietsen rekken maar toch worden ze nog teveel zomaar hinderlijk
   neergezet.
   De mensen hebben zelf het heft in handen maar jammer genoeg wordt er alom met
   de pet gegooid naar wetten en regels.
113
           Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   (6) Wanneer je met burgers praat over de rol van hun handelen in de samenleving,
   dan krijg je vaak te horen dat iedereen het eigenlijk laat af weten, inclusief de
   overheid. Aan de andere kant, als je met ambtenaren praat over de rol van hun werk
   in de samenleving, krijg je vaak te horen dat ze het jammer vinden dat ze niet meer
   het gezag hebben dat ze vroeger automatisch hadden.
   Ik denk dat het waar is dat we het allemaal samen een beetje hebben laten
   afweten. Aan de ene kant hoef ik alleen maar naar mezelf te kijken om te weten: ik
   heb me afgelopen weken er aan geërgerd dat NIEMAND in mijn buurt zijn stoep
   ijsvrij had gemaakt, maar ik heb het zelf ook niet gedaan....
   Maar aan de andere kant laten het ook afweten als anderen ons aanspreken op ons
   gedrag en handelen, zowel als dat een medeburger als een ambtenaar is.
   Dus: we moeten onszelf en elkaar weer langzaam aan gaan wennen aan het idee
   dat anderen je aan kunnen spreken en dat diegene dan niet automatisch ongelijk
   heeft. Dat is moeilijk, want dat betekent dat je geen enkel excuus hebt om je te
   onttrekken aan vervelende klusjes, het betekent dat je niet kunt doen waar je zin in
   hebt precies wanneer je er zin in hebt. De winst lijkt mij echter wel duidelijk: zeker
   op termijn worden buurten gezelliger, mensen vriendelijker, en de kwaliteit van
   samenleven beter.
   En je moet ergens beginnen. Bijvoorbeeld bij jezelf. En niet te gauw opgeven.
   Lijkt mij een goed voornemen voor het nieuwe jaar...
   Victor Thöne

   (7) Ik vind niet dat wij alles maar aan de overheid moeten overlaten, wij hebben ook
   een burgerplicht, als ik zie dat er in mijn buurt iets mis is, bel ik de verantwoordelijk
   instantie, mijn ervaring is dat daar heel goed op gereageerd wordt en dat er dan ook
   iets aan het probleem gedaan wordt. Ik heb vaak het idee dat wij de enige zijn in
   deze buurt die dat doen, ik hoop eerlijk gezegd dat ik het mis heb?
   Nu doel ik even op het feit dat er een paar weken geleden een aantal vuilniszakken
   midden op het Stadionplein waren achtergelaten door buschauffeurs en stuk
   werden gereden of open werden gescheurd door de vogels, die zakken lagen er al
   dagen, toen ik er éénmaal een telefoontje aan gepleegd had was het ook zo weg.
                       Fietsen
   (1) In weinig hoofdsteden ter wereld wordt zoveel gefietst als in Amsterdam. Goede
   fietspaden zijn dan ook een must, maar ook voldoende parkeerplekken voor fietsen
   zijn noodzakelijk. En juist daar knelt de schoen.Wat is een goede oplossing voor de
   parkeerproblemen? Is het een kwestie van gewoon meer fietsenstallingen
   plaatsen? Ook als dit ten koste gaat van parkeergelegenheid voor auto’s? En
   hoeveel geld heeft u eigenlijk over voor het stallen van uw fiets in een bewaakte
   fietsenstalling? Zijn de bestaande fietsroutes goede routes? Is er voldoende ruimte
   voor fietsers?
   - Meer achtergrond informatie vindt u onder de knop 'Informatie' in de verticale
   menubalk links.
   - Reageren op berichten (zoals dit bericht) kan door te klikken op 'Reageer'
   - Een nieuw bericht kunt u maken door te klikken op 'Nieuw bericht' in de blauwe
   balk hierboven.

   (2) Graag zou ik meer bewaakte fietsenstallingen willen zien. Je fiets buiten laten
   staan geeft een rommelig beeld, maar vooral kost het je je fiets: ofwel wordt
   gestolen of vernield, ofwel roest weg. Geen ramp als een stalling ten koste gaat van
114
           Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   een paar parkeerplaatsen. We willen toch graag minder auto's in de stad? Daarbij
   heeft de fietser ook recht op goede parkeergelegenheid.
   Gelukkig komen er steeds meer fietspaden in de stad wat de veiligheid ten goede
   komt.

   (3) In deze en alle andere grote steden vraagt iedereen om meer ruimte. We willen
   ruimer wonen en meer bewegen etc.
   De kern vraag is dan ook meer in de richting van "moeten de steden in de toekomst
   in deze vorm blijven bestaan."
   Fietsen moet kunnen in de stad, maar waar lieten de vele arbeiders van vroegen
   hun fietsen? Die stalden ze op plaatsen die de werkgevers voor hen hadden
   gemaakt of gewoon aan de brug of de huizen. Maar als alles niet meer mag waar
   moet je dan met alles naar toe?
   Bob Bakker

   (4) We moeten niet vergeten dat er nu tweemaal zoveel mensen in deze stad
   wonen.Dat vergt gewoon
   andere maatregelen. De beschikbare ruimte moet dan bewust goed verdeeld en
   benut worden.
   Het is toch gewoon een kwestie van burgerlijk fatsoen dat je een ander niet tot last
   moet zijn?
   Daar hoort het op de juiste plaats stallen van je fiets ook bij.
   Ik zie in Zuid heel veel fietsenrekken maar ze worden vaak heel slordig gebruikt en
   dat heeft een domino effect wat betreft plaats voor de volgende gebruiker.
   Het is steeds opnieuw: wij zijn zelf verantwoordelijk voor veel problemen.

   (5) Zeker in het deel van de stadionbuurt waar ik woon is genoeg
   parkeergelegenheid voor auto's. Eigenlijk is er geen bezwaar om meer
   parkeergelegenheid voor fietsen te maken ten kosten van autoplekken.

   (6) Twee opmerkingen over de fiets in Amsterdam:
   fietsroutes: dat gaat goed vanuit Zuid ben je redelijk verkeersluw zo in het centrum,
   het Amsterdamse bos of de Amstel. Met uitzondering van het Stadionplein /
   Amstelveenseweg richting Haarlemmermeerplein, dat is dus levensgevaarlijk.
   fietsen neerzetten: in een buurt met vrijwel uitsluitend bovenwoningen, meerdere
   fietsen per huishouden en maar een paar stallingen zitten we met een probleem.
   Voor mijn stadsfiets heb ik geen zin om steeds tientallen/honderden meters te
   lopen om bij mijn fiets te komen: die moet voor de deur! Voor racefietsen, tandems
   denk ik niet aan een stalling vanwege diefstal en/of vandalisme. Die staan dus nu
   op zolder maar zou ze graag aan de straat zien. Fietskluisjes zoals we die van de NS
   kennen zouden zo gek niet zijn. Ben zeker bereid hier voor te willen betalen. Deze
   nemen meer ruimte in dan de bestaande rekken, en zouden wat mij betreft op
   parkeerplaatsen mogen komen (nog altijd zes kluisjes op de plaats van een auto!)

   (7) Naar mijn mening gaat het niet om een gebrek aan fietsenplekken.
   Die zijn er genoeg. Ze worden alleen niet goed gebruikt door de eigenaren en
   veroorzaken
   overlast omdat de fietsen overal maar neergekeild worden.
   Voorlopig hoeven er wat mij betreft nog geen autoplekken te verdwijnen.

   (8) Ik betaal per kwartaal € 20,42 en dat vind ik een redelijk bedrag.

   (9) Op plekken waar het kan en stoepen breed genoeg zijn zouden meer
   fietsenrekken kunnen komen, maar als die er éénmaal staan is het ook een goede
   zaak dat die regelmatig gecontroleerd worden, op wrakken, want die staan er
   genoeg.
115
           Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   (10) Ooit heb ik geprobeerd een extra fietsenrek geplaatst te krijgen, wat een hele
   toer was. Ik hoop dat dit tegenwoordig makkelijker gaat. Onderhoud van
   fietsenrekken is ook van belang. Het laten weghalen van wrakken betekent in de
   praktijk nog steeds een tocht langs onwillige instanties die alleen maar naar elkaar
   verwijzen. Tussen de wrakken hoopt zich bovendien vuil en onkruid op. Meer
   fietsenrekken mogen wat mij betreft niet ten koste gaan van parkeerplaatsen voor
   auto's. Bewaakte fietsenstallingen prima, maar niet gesubsidieerd.

   (11) Ik woon in de Van Tuyll van Serooskerkenweg en in de buurt er omheen worden
   ,schat ik,twee maal per jaar de fietsenwrakken weggehaald.
   Dit wordt ruim van te voren door middel van stickers aangekondigd.Ik geloof dat dit
   voldoende is.Het zijn ook weer de bewoners
   die de wrakken laten liggen.
   Het Stadsdeelkantoor geeft mij altijd goede informatie over alles waar ik vragen
   over heb.

   (12) Ik ben een voorstander van meer fietsenrekken en goede fietsenrekken. Ik
   woon aan de Argonautenstraat, bij het pleintje en er is vorig jaar een fietsenrek
   geplaatst. Dat was al een hele verbetering maar eigenlijk moet er eentje bij. Er is te
   weinig plaats, waardoor er nog een hoop fietsen aan palen staan.
   De nieuwe rekken (met boog) zijn al een stuk beter dan de oude, maar het liefst zou
   ik de "duikelrekken" zien, zoals aan het Spui, of in Zuid in de Dufaystraat.
   Daarnaast zou ik graag een verbetering zien van de fietsroute rond het Amsterdams
   Lyceum. Vanuit de stad is het lastig linksaf slaan naar het AL. kan daar een
   voorsorteer plek komen?

   Vanuit de stadionbuurt is de omweg langs het van Heutz, om op een legale manier
   onder het AL te komen, enorm. Daarom fietst iedereen (incl. ik) aan de verkeerde
   kant van de weg. Kan dit fietspad formeel 2 richtingverkeer worden?
   Marjolein Viersma
               Voorzieningen voor ouderen
   (1) Een maand geleden werd er gediscussieerd over jongeren in de Stadionbuurt.
   Maar hoe zit het eigenlijk met de ouderen? We horen ze misschien zelden, maar
   betekent dit ook dat het voorzieningenniveau op peil is? Vinden ouderen dat alle
   voorzieningen aanwezig zijn? Wat is uw indruk en wat zijn uw ervaringen met
   voorzieningen voor ouderen?
   - Meer achtergrond informatie vindt u onder de knop 'Informatie' in de verticale
   menubalk links.
   - Reageren op berichten (zoals dit bericht) kan door te klikken op 'Reageer'
   - Een nieuw bericht kunt u maken door te klikken op 'Nieuw bericht' in de blauwe
   balk hierboven.

   (2) Het woord voorzieningen is wel een heel ruim begrip.Dat verschilt waarschijnlijk
   van mens tot mens.
   Ikzelf ben 73 jaar en heb nog geen behoefte aan voorzieningen.
   Zou dat veranderen dan heb ik alle informatie daarover voorhanden.
   We worden met regelmaat overstroomd door wijkkranten,-bladen en foldertjes waar
   alle mogelijke
   dienstverleners instaan.
116
           Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   Ik ben benieuwd welke voorzieningen voor ouderen nog gemist worden.

   (3) Ondanks dat ik al 7 jaar op de Stadionkade woon, weet ik nauwelijks welke
   ouderen er bij mij in de buurt wonen en of ze hulp nodig hebben. Ik zie ze nooit.
   Maar dat komt omdat ik vaak pas s´avonds thuis kom of met de auto reis. Wie oh
   wie spreekt mij en mijn druk bezette medebewoners van ons trappenhuis aan en
   vertelt waar ik informatie kan krijgen over oudere buren, wat ik eventueel kan
   betekenen ? (ik kan moeilijk overal gaan aanbellen, ze zien me aankomen!)

   (4) Kan er niet een soort kennismakingsbijeenkomst in de Brug gehouden worden
   voor ouderen uit de Stadionbuurt ? ´n Kwestie van bekendmaken bij ouderen en
   vervoer regelen en na afloop vragen of zoiets ook in de Stadionbuurt dient te
   komen.

   (5) De meeste mensen,niet alleen ouderen, zijn 's avonds thuis.In elke woonwijk is
   het dan rustig.
   Ik woon in een portiekwoning met 6 woningen. Er gaan maanden voorbij zonder de
   buren te zien.
   Zo is het leven tegenwoordig en daar leef je naar. We hebben er niet de minste
   moeite mee onder elkaar.

   (6) Elk buurthuis kun je binnenlopen voor de meest uiteenlopende activiteiten.Jong
   en oud is welkom.
   de ideale plaats om kennis te maken met buurtgenoten .
   dat hoeft echt niet georganiseerd te worden.
             Buurtfunctie Olympisch Stadion

   (1) Het Olympisch Stadion zou een rol kunnen spelen om de samenhang in de buurt
   te bevorderen. Hoe ziet u de buurtfunctie van het Olympisch Stadion? Welke
   activiteiten zouden georganiseerd moeten worden voor de buurt?
   - Meer achtergrond informatie vindt u onder de knop 'Informatie' in de verticale
   menubalk links.
   - Reageren op berichten (zoals dit bericht) kan door te klikken op 'Reageer'
   - Een nieuw bericht kunt u maken door te klikken op 'Nieuw bericht' in de blauwe
   balk hierboven.

   (2) Ik denk dat het stadion inderdaad geschikt kan zijn voor de grotere
   evenementen. Voor bijvoorbeeld een aantal buurten. Ik denk dat het iets te groot is
   voor de paar straten van de Stadion buurt. Dan vooral sportieve evenementen. Ik
   denk dat het groene strookje in de Van Tuyll van Serooskerkenweg of het
   Serooskerkenplein wel erg geschikt is om zomers is iets voor de Stadionbuurt te
   organiseren. (een Wijnfeest/BBQ met muziek)

   (3) Het stadion wordt momenteel commercieel geëxploiteerd. Dat is nodig, want de
   renovatie heeft veel geld gekost. Bovendien zullen ook de sportactiviteiten ergens
   van betaald moeten worden. Daarnaast weet ik niet of er wel behoefte is in de buurt
   om het stadion te gebruiken voor buurtactiviteiten. Hier komt nog bij dat het stadion
   wel erg groot is.
117
           Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   (4) Het Stadion is natuurlijk veel te groot voor alleen de buurtactiviteiten.Welke
   zouden dat trouwens moeten zijn
   Het idee om elders in de wijk de beschikbare ruimte te gebruiken slaat bij mij meer
   aan.
   Er zijn wel "maren".
   Wie gaat het organiseren?Wie ontdoet de groene plaatsen vooraf van de
   hondenpoep?
   Het is de moeite waard om het te proberen.
   Zoals ze in Australië doen:een ieder brengt wat mee en dat wordt op een grote tafel
   geplaatst voor iedereen.
   Wel je eigen drankjes meenemen.
   Tot van de zomer!

   (5) De huidige opzet van het Olympisch Stadion is veel te commercieel en dus
   onbetaalbaar voor buurtfuncties, zoals seniorenfitness, buurthuisactiviteiten, een
   buurtfestival, etc., etc.

   (6) ik vind dat er meer leuke dingen in het stadion moeten georganiseerd b.v.sport
   en spel met een gratis toegang ,want waarom moeten vele dingen zoveel geld aan
   entree kosten
   ons olympisch stadion is hoofdzakelijk vernieuwd door de medeburgers.

   (7) is het niet mogelijk om voor ingezetene van de stadion buurt zich te vermaken in
   het stadion b.v.een buurtfeest of een circus die voor een ieder voor een redelijke
   prijs is te bezoeken ,waarbij er ook een beetje voordelige parkeergelegenheid wordt
   geboden.

   (8) Een betaalbaar buurtcafé + zaaltje voor jong en oud.

   (9) Op gratis of voordelige buurtcafés in het Stadion zullen de bestaande cafés rond
   het stadion en het plein niet zitten te wachten.
                    Winkelaanbod
   (1) Winkels spelen een belangrijke rol in de leefbaarheid van een buurt. Het
   straatbeeld wordt levendiger van een winkelend publiek. Dat heeft een gezellige
   uitstraling. Sommige mensen voelen zich ook veiliger door die levendigheid.
   Wat zijn uw wensen en ideeën met betrekking tot het winkelaanbod in de
   Stadionbuurt?
   - Meer achtergrond informatie vindt u onder de knop 'Informatie' in de verticale
   menubalk links.
   - Reageren op berichten (zoals dit bericht) kan door te klikken op 'Reageer'
   - Een nieuw bericht kunt u maken door te klikken op 'Nieuw bericht' in de blauwe
   balk hierboven.

   (2) Het winkelapparaat in de buurt is niet meer zo vitaal. Het is ook een vicieuze
   cirkel: er wordt minder gekocht in de buurt, waarna winkeliers ook hun deuren
   sluiten. Ik heb niet de indruk dat er winkels gesloten zijn door sterk stijgende huren.
   Voor werkende mensen is er ook niets open na zessen, zij worden min of meer
   verplicht om naar de supermarkt te gaan.
118
           Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   (3) het is toch te gek voor woorden dat een redelijk grote buurt afhankelijk is van
   een filiaal van onze "grote vriend die op de kleintjes let" met de capaciteit van een
   dorpswinkel.

   (4) Ik kom zelden bij Albert Hein. Die winkel wil te veel in een te kleine ruimte en je
   kunt er je kont niet keren.
   Gelukkig is alles te koop in de vele kleinere winkels in de buurt.
   Brood, kaas, groenten, vlees, kleding, een drogisterij, boekwinkel, bloemen,
   ijzerwaren, verf en ga nog maar even door alles is aanwezig. Ik ben heel tevreden
   over het winkelaanbod.

   (5) Wel jammer dat de Expert aan het Olympiaplein weg is, want in die branche is
   hier verder weinig keus op loopafstand. Houd het stadsdeel bij waarom dit soort
   winkels verhuizen?

   (6) zeer belangrijk is het creëren van ruimte en mogelijkheden om voor de burgerij
   goede en goedkope winkels en supermarkten met een gratis parkeerruimte om te
   winkelen in de Olympiabuurt aan te leggen en met de toekomstplannen daar
   rekening mee te houden.zeer belangrijk is voor de ouderen de afstand naar de
   winkels toe,het bovenstaande zal het leefgenot zeer verbeteren.

   (7) Albert Heijn zou graag een extra groot filiaal (een zogenaamde XL) vestigen op
   het Stadionplein. Persoonlijk vind ik dat zo gek nog niet. Deze winkel kan gevestigd
   worden in één van de twee Citroëngebouwen.

   (8) I don't think that the introduction of more shops will help the neighborhood.
   There is already everything we need (baker, avondwinkel, butcher, fruit and
   vegetables, laundry service...). What would be nice is that for people who work until
   late in the evening to find the shops stil open. I agree with some other people that
   Albert Hein does not always seem to offer what we really want.

   (9) Je ziet wel een verschraling van het aanbod. Kleine winkels op de hoeken
   verdwijnen en er is sprake van concentratie. Allemaal begrijpelijk vanuit economisch
   perspectief, maar wel jammer. Ook de markt op het Stadionplein kan wel een
   impuls gebruiken, zijn daar plannen voor?


               Eerstelijns gezondheidszorg
   (1) In de Stadionbuurt zijn twee huisartsen. Naarmate mensen ouder worden, doe
   zij een groter beroep op huisartsen. In de Stadionbuurt is meer dan dertig procent
   van de bewoners ouder dan 55 jaar. Meer dan zeven procent is zelfs ouder dan 75.
   Huisartsen trekken weg uit de grote steden. Hoe zou het stadsdeel ze vast kunnen
   houden?
   In de Stadionbuurt ligt een plan voor een Sportmedisch Centrum in de nieuwbouw
   op het Olympiaplein. Daarnaast zouden in de nieuwbouw Olympisch Stadion Noord
   fysiotherapeuten kunnen komen, maar ook Huisartsen Onder Eén Dak (HOED).
   Heeft u nog andere wensen? Wat is uw mening over de eerstelijns medische
   voorzieningen? Zijn er voldoende voorzieningen?
   - Meer achtergrond informatie vindt u onder de knop 'Informatie' in de verticale
   menubalk links.
   - Reageren op berichten (zoals dit bericht) kan door te klikken op 'Reageer'
   - Een nieuw bericht kunt u maken door te klikken op 'Nieuw bericht' in de blauwe
   balk hierboven.

   (2) Het moet goed aanwezig zijn en betaalbaar.
119
           Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid   (3) HET MOET GOED FUNCTIONEREN EN BETAALBAAR ZIJN.

   (4) Indien huisartsen wegtrekken vanwege hoge huren van hun praktijkruimte zou
   het stadsdeel kunnen denken aan subsidiemogelijkheden.

   (5) In de stadionbuurt zijn er twee maar in Oud Zuid als geheel zijn meer huisartsen.
   Wat is het probleem eigenlijk?Zitten er mensen zonder huisarts?
   Mijn huisarts zit bij het Concertgebouw, makkelijk bereikbaar met lijn 16.
   Mijn tandarts zit in de Pieter Basstraat,makkelijk te bereiken met lijn 24.
   Dit geldt voor vele anderen ook waarschijnlijk.
   Een groepspraktijkruimte is natuurlijk altijd voordeliger te exploiteren en is wel een
   idee,mocht de ruimte te vinden zijn.

   (6) Dat er in de Stadionbuurt wel een verzorgings/ouderencentrum mag komen is
   een feit.
   Ik heb al meer dan eens aan de deelraad voorgesteld om zo'n centrum met aanleun
   of serviceflats op het Olympiaplein te bouwen.De activiteiten waarvoor het plein nu
   gebruikt wordt kunnen makkelijk overgeheveld worden naar het Stadion.Dat wordt
   niet half genoeg gebruikt tot op heden en biedt alle mogelijkheden. Het
   Olympiaplein is een uitermate geschikte locatie voor ouderenvoorzieningen met alle
   ruimte voor noodzakelijke gezondheidszorg eromheen.

   (7) Hier op het Olympiaplein kan ik minstens drie huisartsen op loopafstand vinden
   (Apollolaan, Stadionweg, Parnassusweg), en ook fysiotherapie, dus aan deze kant
   van de buurt zie ik eigenlijk geen reden voor uitbreiding.
   Blijkbaar zijn bewoners in het midden en westen van de buurt minder goed voorzien,
   en daarvoor lijkt me praktijkruimte bij het stadion een goed idee.

   (8) Ik vind dat de gezondheidszorg de HOOGSTE PRIORITEIT moet hebben in onze
   samenleving en dat er van overheidswegen NOOIT op bezuinigd mag
   worden,besteed wat meer aan ziekenhuizen,verpleegtehuizen en
   bejaardenhuizen,want ik schrik ervan als ik dus lees dat er veel te weinig tehuizen
   zijn,
   het aantal doktoren in deze buurt is onvoldoende ,want ook de stadionbuurt
   vergrijsd en dan moeten de opbouwers van de buurt toch wel goede
   gezondheidszorg kunnen rekenen.
   Als er wat minder geld over de balkprojecten zijn dan is er geld genoeg.
                    Verkiezingen
   (1) De lokale verkiezingen trekken steeds minder mensen. Men heeft vaak weinig
   kennis van de inhoud van de partijprogramma's. Ook de bekendheid van politici is
   gering. En dat terwijl belangrijke knopen worden doorgehakt door lokale politici. Aan
   de andere kant trekken inspraakavonden vaak volle zalen, vooral als er een
   probleem is, of als de plannen een grote invloed op uw leefomgeving hebben. Kent
   u de lijsttrekkers? Weet u wat de politieke partijen in hun programma hebben staan
   voor het stadsdeel, of voor uw buurt?
   - Meer achtergrond informatie vindt u onder de knop 'Informatie' in de verticale
   menubalk links.
   - Reageren op berichten (zoals dit bericht) kan door te klikken op 'Reageer'
120
           Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   - Een nieuw bericht kunt u maken door te klikken op 'Nieuw bericht' in de blauwe
   balk hierboven.

   (2) Jaargang 5 nr. 2 van het Amsterdam Oud Zuid magazine is deze keer een
   bijzonder geslaagde uitgave geworden.
   De verschafte informatie over de verscheidene verkiezingsprogramma's,de foto's en
   namen van lijsttrekkers en verkiesbaren
   is uitstekend verzorgd en helder uitgelegd.
   Het is wel opvallend hoeveel gelijkheid de beoogde plannen voor het stadsdeel
   tonen.Hier moet door samenwerking heel wat van de grond
   kunnen komen!
   Ik ga zeker stemmen omdat ik mij bewust ben dat ik leef in een land waar dit in alle
   vrijheid mogelijk is.

   (3) Ik ben het helemaal eens met deze bijdrage. Het Oud Zuid magazine ziet er
   schitterend uit. Wij verbazen ons alleen over het feit, dat niet alle partijen die
   deelnemen aan de verkiezingen van 6 maart aanstaande zijn opgenomen in deze
   editie, waardoor o.a. de standpunten van MOKUM MOBIEL niet zijn opgenomen.
   Deze kunt u opvragen op www.mokummobiel.nl

   (4) WWW.WERKGROEPVRIJESOCIALISTEN.NL
   Deze stond niet inde verkiezingskrant

   (5) De verkiezingskrant Oud Zuid was alleen voor dit stadsdeel.
   Doet Mokum Mobiel hier ook Mee?

   (6) JA, en wel op lijst 8. Want als u onze website heeft gelezen
   (www.mokummobiel.nl) begrijpt u waarom.

   (7) Los van het feit of men de programma's van de diverse partijen kent, veel
   mensen blijven partij trouw en stemmen daarop. gelijk een roker merkentrouw is.
   het zou een geweldige uitdaging zijn als men via het proefproject StadiOnline van
   achter de PC zou kunnen stemmen, al zou ik het opnoemen van mijn stem- c.q
   volgnummer niet willen missen.

   (8) Zeker gezien de afgelopen vier jaar zouden de mensen aan het denken gezet
   moeten worden over partijkeuze. In hun directe omgeving hebben ze de gevolgen
   gezien van de huidige coalitie.
   Indien hun buurt behouden wil blijven voor ALLE inkomensgroepen zullen ze hun
   stemgedrag drastisch moeten wijzigen!

   (9) Het is geen wonder dat er minder belangstelling is voor de verkiezingen.
   Partijprogramma's zijn in het algemeen hetzelfde van inhoud met een andere
   retoriek zodat het op het zelfde neer komt.
   Dit geldt niet voor de grote partijen waar een persoonlijk tintje aan de onderwerpen
   wordt toe gevoegd, waar de kiezer in grote mate van opportunisme kan bespeuren,
   volgens mij zijn dit
   de ergernissen van de kiezers waardoor de gang naar het stembureau niet of
   nauwelijks wordt gevonden.

   (10) De heer Van Dalsen, nummer 2 op de lijst van de Werkgroep VRIJE
   SOCIALISTEN:
   - Eigen plek voor jeugd hoort IN Stadionbuurt!
   Omdat de ontwikkelingen rond het Stadionplein jaren op zich laten wachten, lijkt
   een plek in of bij het Olympisch Stadion ons voor de hand liggen. Ook omdat daar
   weinig overlast valt te verwachten.
121
           Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid   (11) Dhr. Paul Berendsen, lijsttrekker van Amsterdam Anders / DE GROENEN:
   Er moet een jongerencentrum in de Stadionbuurt komen en ook op een redelijk
   korte termijn.
   Theophile de Bockstraat is te ver weg en ligt in een buurt waar weinig jongeren zijn.
   Het stadsdeelbestuur moet bezwaren van mensen in de buurt proberen op te lossen
   door te zorgen voor voldoende toezicht.
   Dat moet gebeuren door professionele jongerenwerkers en niet alleen door
   vrijwilligers die niet weten hoe ze problemen moeten aanpakken.

   (12) Binnenkort wordt het Olympiaplein toch geherstructureerd. Op de kop zijn
   faciliteiten voor de jeugd al gepland wat betreft sport. Wellicht valt een jeugdhonk
   daarin te passen.
   Het beheer daarvan zou deels samen kunnen gaan met het beheer van het
   sportpark.

   (13) Wij willen liever niet meer gebouwen dan gepland op het Olympiaplein. Er moet
   ook open ruimte overblijven. Het olympisch stadion lijkt mij een betere optie.

   (14) Stadsdeel Oud Zuid heeft de meeste open plekken van de hele stad.Het
   Olympiaplein had allang bebouwd moeten worden.De Sportactiviteiten kunnen alle
   verplaatst wordemn
   naar het leegstaande Stadion.

   (15) Sportvoorzieningen dienen zoveel mogelijk IN de buurt gesitueerd te zijn. Vooral
   in verband met jeugd - en breedtesport.
   De trend om sportvoorzieningen naar de rand van de stad te verplaatsen achten wij
   zeer ongewenst.

   (16) De heer Blaas, lijsttrekker van D66 vindt deze reactie zeer provocerend. Je
   moet altijd blijven nadenken, maar hier volgens ons de plank misgeslagen.

   (17) Volgens Mw. Thesingh, lijsttrekker Groen Links is de Argonautenstraat een
   prima plek voor een jongerencentrum. Buurtbewoners zouden vestiging van een
   jeugdhonk niet zonder meer moeten kunnen tegenhouden. Jongeren moet je niet
   weg stoppen in een verloren hoekje. Jongeren veroorzaken overlast als ze geen
   eigen plek hebben.

   (18) Daar ben ik het helemaal mee eens.
   Installeer er tweedehands PC's en je ziet ze niet meer op straat.
   Ik vind een onderkomen voor de puberjeugd heel belangrijk.Het moet voor velen van
   hen niet gemakkelijk zijn om hun vrije tijd altijd tussen familie te moeten zitten.Ze
   beschikken niet allemaal over een eigen kamer.

   (19) Het is al erg genoeg dat de sociale woningbouw bij het olympisch stadion
   bedreigd wordt. Iedereen moet in de Stadionbuurt kunnen wonen, niet alleen de
   kapitaalkrachtigen.
   Het is een regelrecht schandaal dat de 30 % sociale huurwoningen wellicht niet
   doorgaat!

   (20) Juist de mengeling van de verschillende bevolkingsgroepen maakt dat de
   stadionbuurt leefbaar is. Laten we dat zou houden met een woningaanbod dat voor
   iedereen aantrekkelijk en betaalbaar is.

   (21) In het Olympisch Stadion moeten ook dingen gebeuren voor mensen in de
   buurt. In ieder geval willen wij dat er ook OPEN sport activiteiten komen.
122
           Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   Verder zijn in de discussie op StadiOnline interessante dingen genoemd zoals een
   buurtfeest.
   Ik woon zelf niet in de buurt, maar wil wel meehelpen organiseren!

   (22) VVD lijsttrekker de heer Hellendoorn vindt dat het Olympisch Stadion ook een
   functie voor de Stadionbuurt zal moeten hebben. Er bestaan zowel vanuit het
   Olympisch Stadion als vanuit de deelraad plannen om ook buurtactiviteiten in het
   Olympisch Stadion te laten plaatsvinden. Ik heb zelf als wethouder Sport, hierover al
   enige tijd contact met het Stadion.

   (23) Zijn er vanuit de Stadionbuurt verzoeken geweest voor gebruik van het
   gigantische stadion voor
   buurtactiviteiten?Wat verstaat men hier eigenlijk onder?
   Het moet naar mijn idee de meeste tijd beschikbaar zijn want er gebeurd vrijwel
   nooit iets.
   Een stadion voor buurtactiviteiten om het toch maar een functie te geven, is dat
   het?

   (24) de toegang en de entreeprijzen zijn voor een buurtfunctie VEEL te hoog en dat
   is dan een belemmering voor het buurtgebruik, gebruik het stadion b.v.ook voor
   schoolsportdagen en kleine buurtfeesten en een rommelmarkt met een lage
   entreeprijs dan wordt er tenminste goed gebruik ven het terrein gemaakt en hebben
   vele mensen er hun plezier aan.

   (25) De Stadionbuurt dient in alle opzichten veilig te zijn. Met name de
   verkeersveiligheid op het Stadionplein voor fietsers en voetgangers is nu een
   AANFLUITING.
   Dat kan niet wachten tot de herstructurering van het plein, daar moet SNEL iets aan
   gebeuren.
   De ligging van de fietspaden aan de Amstelveenseweg moet anders. Met name de
   oversteekplaatsen zijn levensgevaarlijk.

   (26) Wij vinden dat onderzocht moet worden de mogelijkheid doorgaand verkeer
   van de Amstelveenseweg ondergronds te leiden onder het Stadionplein.
   Het verkeer daar is nu al erg druk en straks worden er woningen rondom het
   Olympisch Stadion gebouwd.

   (27) Onafhankelijk van het feit of het noordelijk Citroëngebouw gesloopt gaat
   worden, geeft een weg onder het plein door de mogelijkheid tot de creatie van een
   mooi groot plein dat voor meer doeleinden geschikt zal zijn dan alleen de (lelijke)
   parkeerfunctie die het nu heeft.

   (28) AA/De Groenen en Werkgroep Vrije Socialisten zijn het over het volgende eens:
   Niet alleen wordt een groot deel van Oud Zuid tot permanent filegebied, maar
   bovendien is het ruimtelijk beslag zodanig dat mogelijke woningbouw voorlopig van
   de baan is. Het kan meer dan duizend woningen schelen.
   DUS: het nieuwe dagelijks bestuur dient zich duidelijk tegen deze verbinding uit te
   spreken en de grote partijen dienen hun fracties in de gemeenteraad te bewerken
   om dit heilloze plan te voorkomen.

   (29) Dhr. Hellendoorn: de VVD fractie in de deelraad heeft inmiddels uitgebreid
   overleg gehad met de centrale stadsfractie van de VVD. Beide fracties zijn niet
   overtuigd van nut en noodzaak van een Schinkelverbinding.
   Bovendien frustreert een voorlopige reservering van een tracé door wethouder
   Stadig (PvdA centrale stad) de hoognodige woningbouw rond het olympisch stadion
   en het Aalsmeerplein.
123
           Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid   (30) Zo is het maar net. Oud Zuid heeft momenteel vooral woningen nodig, geen
   extra verkeersstromen. De Centrale Stad moet serieus luisteren naar de bezwaren
   van de VVD in Oud Zuid en de oplossing voor de bereikbaarheid van de stad zoeken
   in een tweede ring (Westrandweg en verbinding A6 - A9). De bebouwing van het
   terrein ten noorden van het stadion heeft al meer dan voldoende vertraging
   opgelopen.

   (31) Er is geen zwaarwegende reden om de tuinders te laten vertrekken, behalve
   het uitzicht van de dure flats die niet op de volkstuintjes willen uitkijken.

   (32) Wij vinden dat in de huidige stadsdeelplannen teveel de recreatie voorop staat.
   Wij zijn voor fietspaden, maar het voorgestelde fietspad naast de spoorbaan vinden
   wij onzinnig omdat het van niets naar nergens loopt.
   Er is een goed alternatief langs het stadion. En wij willen dat de tuintjes langs de
   spoorbaan behouden blijven.
   Ook vinden wij het jammer als het jachthaventje Olympia, dat sinds 1906 bestaat,
   en waar ook mensen met een kleine beurs hun bootjes kunnen stallen en
   opknappen, zou verdwijnen.

   (33) tuintjes,haventje,bootjes,de woordjes alleen al duiden op kneuterig gedoe van
   enkele mensen in een stadsdeel waar vele duizenden woonruimte zoeken.denk aan
   de Zuidas!
   we hebben zoveel groen,daar hoeft niets meer bij.

   (34) Bestaande groen Schinkeleilanden handhaven, maar meer openbaar maken
   Woningbouw kan bij het Aalsmeerplein en bij het Olympisch Stadion.

   (35) Het groen houden en maken blijft maar rond zingen.Hoeveel.mensen weten de
   Schinkeleilanden eigelijk te vinden?
   Is Woningbouw nu niet echt veel belangrijker?
   Hoeveel mensen weten eigenlijk de Schinkeleilanden te vinden?
   De hele buurt rondom het Stadion is voldoende groen.Vondelpark en Bosbaan
   zijn op loop en -fietsafstand.

   (36) Je moet een goede verhouding hebben oppervlak wonen / verkeer / groene
   longen.
   Elders in Zuid is enige woningbouw mogelijk, maar de Schinkeleilanden moeten
   groen blijven. Ook al omdat er bij het Olympisch Stadion minstens 900 woningen
   komen (is plusminus 2000 mensen, die ook behoefte aan groen hebben)
   De verbinding stad en Schinkeleilanden (de ingang van het Amsterdamse Bos) zal in
   de loop der tijd steeds beter worden.

   (37) Iedereen blijft maar groen roepen.Het barst van de groene veldjes en perkjes
   en longen
   in Zuid. Ze worden uitsluitend door honden gebruikt en zijn ongeschikt voor
   mensen,je kunt er niet lopen of zitten alleen al vanwege de stank.

   (38) U zegt het :wonen is bijzonder belangrijk.En daarom moet het frustreren van
   bouwen en plannen
   ophouden.Ik noem het willen behouden van het onbenullige portiershuisje en het
   anti-bouw Stadionplein.
   als voorbeelden van belemmering. Daar moet toch van de ruimte gebruik gemaakt
   worden.Maar mensen met een bestaand dak boven hun hoofd hebben vaak geen
   oog voor het belang van anderen.
124
           Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   (39) Omdat de heer Nijboer zelf niet in staat is om mee te doen, maar toch zijn stem
   wil laten horen, het volgende stukje van dhr.Nijboer:
   Wees ten aanzien van de burgerij als politieke partij eerlijk en oprecht maak het
   programma waar U mee komt waar.en kom gemaakte afspraken na want de
   burgers hebben nu steeds het gevoel dat zij om de tuin worden
   geleid<z.g.kiezersbedrog> en daar houd een Amsterdammer helemaal niet van
   Een voorbeeld hiervan is het volgende:
   D volkstuinvereniging de GROENLIJN(schinkeleilanden)is beloofd en dit is ook
   vastgelegd in de bestemmingsplannen van 1990/91/92/95/98/2000/2002,dat zij
   NIET worden wegbestemd en dat de 8800 m in zijn geheel in dit gebied zouden
   gehandhaafd blijven,maar wat lezen we nu in het bestemmingsplan van 2002,er
   moet 43% van de tuingrond worden ingeleverd 23 tuinen moeten maar verdwijnen
   blijkt dus ook dat inspraak geen zin heeft.
   Wij Amsterdammers noemen dit VOLKSVERLAKKERIJ,en op deze bestuursleden en
   politieke partijen moeten wij dan ons vertrouwen geven?
   Dit is mijn mening over de verkiezingen, ik hoop dat de partijen hier eens extra
   aandacht aan willen besteden.
   Succes met de discussie helaas kon ik niet meedoen want ik kan er niet tussen
   komen.
   Met vriendelijke groet
   Louis Nijboer

   (40) De lijsttrekkers van de partijen Vrije Socialisten, Amsterdam Anders / De
   Groenen, D66, Groen Links, PvdA, CDA, VVD, Mokum Mobiel hebben deelgenomen
   aan het lijsttrekkersdebat. De resultaten van dit debat zijn de hele week nog te
   lezen.
   Ook is het mogelijk om hierop te reageren. Volgende week begint een consultatie
   waarin u kunt aangeven welke partij uw voorkeur heeft en waarom.

   (41) eindelijk kan ik nu reageren op de discussie via StadiOnline op het
   lijsttrekkersdebat,het werkte voor geen meter want wij zijn naar het stadion gegaan
   en hebben ingelogd om met U allen te discussiëren, maar wat staat er op het
   scherm:helaas kunt op dit moment niet met de partijen in discussie gaan omdat de
   lijsttrekkers bezig zijn met hun items op de site te zetten.Ik heb gewacht tot ca
   1800 uur en toen ging het stadion dicht,en zijn wij maar naar huis gegaan.
   gebeld met Agnes Simons,en deze was zeer verbaasd dat er geen reactie is geweest
   en ik vertelde haar dat ze niet bereikbaar waren.Dus debat via StadiOnline was en is
   geen succes.groeten van Louis Nijboer
                      Wonen
   (1) Prettig wonen begint bij goede huisvesting. En huisvesting is schaars en duur.
   Ook in de Stadionbuurt. Daar is weinig aan te doen. Wel kunnen we ons afvragen
   hoe tevreden we zijn met de woning die we hebben. In de omgevingsanalyse
   Stadionbuurt staat dat de kwaliteit van de woningen redelijk goed is.
   In de nota 'Wonen' zet het stadsdeel de plannen per gebied uiteen. Kunt u zich
   vinden in die plannen? Waar moeten woningen samengevoegd worden, en waar
   moeten ze gesplitst worden? Zou u de woning die u nu huurt willen kopen? Onder
   welke voorwaarden moet of mag dit alles gebeuren?
   - Meer achtergrond informatie vindt u onder de knop 'Informatie' in de verticale
   menubalk links.
   - Reageren op berichten (zoals dit bericht) kan door te klikken op 'Reageer'
125
           Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   - Een nieuw bericht kunt u maken door te klikken op 'Nieuw bericht' in de blauwe
   balk hierboven.

   (2) …….

   (3) De woning die wij huren zouden we niets willen kopen, omdat de oppervlakte te
   klein is .

   (4) Ik denk dat dit een vrij algemeen probleem is. Mensen willen wel kopen, maar
   niet hun eigen woning omdat die vaak te klein is. Er moeten dus grotere woningen
   toegevoegd worden aan de voorraad. Kleine - en goedkopere - woningen komen zo
   vrij voor starters.

   (5) De Stadionbuurt bestaat voor slechts 4% uit koopwoningen. In de Marathonbuurt
   is 99% sociale woningbouw. Geen cijfers om vrolijk van te worden. Het stadsdeel
   moet daarom meer doen om een gemêleerd woningbestand te krijgen, waar ruimte
   is voor studenten, starters, doorstromers, yuppen, etc. Bewoners moeten kunnen
   doorstromen naar grotere (koop)woningen zodat hun huidige woning vrijkomt voor
   starters.
   In de Marathon- en Bertelmanpleinbuurt zijn de meeste woningen bovendien te
   klein. Hier moet het samenvoegen van woningen makkelijker worden.

   (6) In principe sta ik er helemaal achter dat het woningbestand in de Stadionbuurt
   gediversifieerd wordt. Toch is dat volgens mij een minder eenvoudig proces dan het
   lijkt: de diversificatie komt de Amsterdamse woningmarkt als geheel zeker ten
   goede, maar voor huidige bewoners maakt het weinig uit of er nieuwbouw
   plaatsvindt op het Stadionterrein of bijv. op IJburg - buurtbewoners krijgen immers
   geen voorrang. Dit is jammer, omdat een grote groep doorstromers uiteindelijk dus
   toch zal wegtrekken uit de buurt. Volgens mij wordt het belang van betrokkenheid
   van bewoners bij hun buurt in dit soort gevallen soms een beetje over het hoofd
   gezien, en die betrokkenheid kan alleen maar groter worden als men ergens langer
   blijft wonen. Om dit op te vangen moet er m.i. dan ook, naast de nieuwbouw, heel
   serieus werk gemaakt worden van het diversifiëren van het _bestaande_
   woningbestand, d.m.v. samenvoeging en verkoop aan zittende huurders (vaak in
   combinatie met elkaar - ik kan me inderdaad niet voorstellen dat veel mensen er
   interesse in hebben om een woning van 40m2 te kopen). Op deze manier bereik je
   dezelfde gewenste eindsituatie (meer diversiteit in het woningbestand), maar laat je
   het sociale weefsel in de buurt wat meer intact. Ik heb altijd de indruk gehad dat de
   relatief grote mate van sociale cohesie nu juist een van de meest positieve
   kenmerken van de Stadionbuurt is geweest.

   (7) Er zijn heel veel dure en grote woningen in de Stadionbuurt.En deze woningen
   worden vaak nog bewoond door alleenstaande ouderen
   Als er voor hen passende woonruimte zou zijn in de vorm van aanleun of verzorging
   of aangepast voor ouderen zouden zij graag willen verhuizen.
   Dan zou er direct doorstroming plaats vinden.
   Het is bekend dat er veel ouderen in Zuid wonen.Zij hebben een oplossing in de
   hand.

   (8) Ik zou ook graag zien dat er meer grote koopwoningen komen in deze buur. Ik
   vind het huis waar ik nu woon (huur) te klein om voor altijd te blijven wonen. Het
   liefst zou ik een tuintje hebben, maar de benedenwoningen zijn nog kleiner dan de
   bovenwoningen. Een oplossing zie ik voorlopig nog niet. Ik heb me opgegeven voor
   het stadionproject, maar ik verwacht niet dat het makkelijk wordt om daar tussen te
   komen:-(
126
           Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   (9) Ter illustratie van de plannen van het D.B. van het Stadsdeel Oud Zuid het
   volgende:
   Het venomeen splitsen of samenvoegen is een aantal jaren aan de gang in de
   Hoofddorppleinbuurt. Waardoor de samenstelling van de bewoners sterk veranderd
   is. Het verhuizen is aan de orde van de dag. Hierdoor raakt de buurt verpaupert en
   de middenstand langzaam aan het verdwijnen is.

   (10) Huisvesting IS schaars, maar duur? Dat valt (ook in uw statistieken) wel mee in
   de Bertelmanpleinbuurt. Onze normen zijn de laatste decennia natuurlijk ook
   veranderd; zo woon ik -nu mijn 2 kinderen de deur uit zijn- alleen in mijn 4-
   kamerwoning op ± dezelfde oppervlakte als de woning van mijn jeugd, waar we toen
   met 2 volwassenen en 7 kinderen woonden! Ikzelf zou bijv. wel graag een tuin
   willen, maar ben niet van plan mijn 4e kamer op te geven, omdat ik regelmatig
   logees heb.
   Naar mijn mening wordt de doorstroming voor een deel veroorzaakt door het
   veelvuldige onderverhuur. De schaarste aan woningen bevordert dit fenomeen,
   maar helpt het ook in stand te houden.
   Nel van der Meer

   (11) Mijn vorige bericht heb ik iets te snel verzonden. Uiteraard bedoel ik, dat de
   doorstroming gehinderd wordt door onderhuur.
   Nel van der Meer
                      Parkeren
   (1) De Amsterdammer is graag mobiel. Of ie nu hartje centrum woont of daarbuiten.
   Maar de auto is niet alleen heilig voor veel Amsterdammers. Ook de vele mensen
   die in Amsterdam werkzaam zijn, maar elders wonen, komen graag met de auto.
   Avondparkeergeld heffen levert een vermindering van de parkeerdruk met 10% op,
   maar er is uit onderzoek gebleken dat ouderen daardoor minder bezocht worden.
   Hoe staat het met de relatie bewoner en bezoeker, kortingen voor ouderen? In de
   Stadionbuurt is de wielklem afgeschaft als gevolg van het uitwerkingsbesluit. Hoe
   bevalt dit? Wat zijn acceptabele kosten voor een parkeerplaats? En hoe is het met
   het parkeergedrag gesteld? Graag willen we uw mening daarover horen.
   - Meer achtergrond informatie vindt u onder de knop 'Informatie' in de verticale
   menubalk links.
   - Reageren op berichten (zoals dit bericht) kan door te klikken op 'Reageer'
   - Een nieuw bericht kunt u maken door te klikken op 'Nieuw bericht' in de blauwe
   balk hierboven.

   (2) hoera ik kan nu wel reageren en mijn reactie is het volgende
   houd de parkeertarieven zo laag mogelijk want vooral voor de ouderen die van
   bezoek afhankelijk zijn worden door het hoge parkeertarief bezoek van kennissen
   en familieleden tegen gehouden.
   ook het verlengen van de parkeertijden van 1900 naar 2300 uur,of nog erger 24
   uur parkeren is helemaal uit den boze

   (3) ten eerste
   Ik hoop dat de stadsdeelraad niet het onzalige idee krijgt het avondparkeren verder
   uit te breiden. In het museumkwartier kan ik het mij voorstellen, maar verder lijkt
   het mij uitsluitend geld verdienen.
127
           Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   ten tweede
   zouden de blauwe zones verder uitgebeid worden naar de Marathonweg en een
   deel van de Stadionweg dat zou mijns inziens de winkel functie verbeteren

   (4) Elke auto heeft een plaats nodig. We nemen wel een auto en we willen dan dat
   de overheid voor de parkeerplaats zorgt. De hoeveelheid ruimte in Oud Zuid is
   beperkt. Daarom vind ik betaald parkeren nuttig en nodig, waar dan ook en op welk
   tijdstip dan ook.

   (5) Betaald parkeren is een noodzakelijk kwaad om lang parkerende niet-bezoekers
   te weren. Het is jammer dat de tarieven voor de parkeervergunningen centraal
   worden vastgesteld, want mijns inziens kunnen die voor bewoners goedkoper
   gemaakt worden. De wielklem is terecht afgeschaft, die veroorzaakte alleen maar
   ergernis en was een dwangmiddel om het niet betalen van boetes tegen te gaan.
   Daarvoor zijn andere middelen.
   Alles valt of staat bij handhaving van het parkeerbeleid. Als ik bij het Olympisch
   Stadion kijk, loopt het daar flink uit de hand. De parkeergarage wordt weinig
   gebruikt en in plaats daarvan wordt er door de bezoekers massaal op de stoep
   geparkeerd. Je moet er niet aan denken wat er zou kunnen gebeuren als er brand
   uitbreekt en de brandweer niet ter plaatse kan komen doordat de stoep vol staat
   met auto's.

   (6) Sinds een paar jaar hebben wij betaald parkeren (bp). Toen had ik nog geen
   problemen om mijn auto te kunnen parkeren. Toen begon het in het centrum met
   bp. Dat voelde je met een. Het is tot nu nog niet beter. In mijn straat, de
   Stadionweg, is er zelden parkeerruimte. Ik parkeer altijd noodgedwongen op het
   Stadionplein. (Behalve als de kermis komt. Dat is het altijd ramp.)
   Mijn familie woont buiten Amsterdam.Voor feestjes net als verjaardagen (...) moeten
   zij flink wat guldens/ euro‟s investeren. Wij zijn geen bejaarde noch invalide. Dus
   blijven de muntjes rollen!
   *BP heeft mijn buurt niet geholpen voor meer parkeerruimte.
   *Als BP te goede voor de buurt zul zijn waarom komen dan geen bezoeker kaarten
   bij, die in de vergunning al inbegrepen kunnen zijn? Zo kan je ook tegen de
   uitwijkers ageren. Visite wijkt niet uit. Hun belangstelling is allen bij iemand op de
   koffie te komen.

   (7) Op de Stadionweg , als doorgangsweg, is er inderdaad niet veel parkeerruimte
   Maar in de zijstraten is dat er overdag meer dan genoeg We hoeven toch de auto
   niet precies voor de deur te hebben?
   Verder vind ik dat mensen die een auto kunnen bekostigen toch ook wel
   parkeergeld kunnen betalen als ze een keer op bezoek gaan.Het hoort tegenwoordig
   bij de kosten van het autobezit.

   (8) U heeft zeker geen auto?!

   (9) Jazeker heb ik een auto en weet ik waar het over gaat.Ik heb vandaag ook nog
   kraskorting bonnen voor 65+ers bij Stadstoezicht gekocht.Daar kunnen bezoekers
   voor half geld mee parkeren.

   (10) Een auto is duur. Altijd al geweest en zal het ook altijd wel blijven. Wel is het
   vreemd dat de kraskaarten alleen beschikbaar zijn voor 65+. Het is niet zo dat
   alleen deze doelgroep bezoek krijgt. En het gaat ook niet om de draagkracht van de
   65+ers, maar om de draagkracht van de bezoekers en daar wordt niet naar
   gekeken.

   (11) Maar die bezoekers geef je toch de kraskaart.
   Het is een heel vrijblijvend geheel.
128
           Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid   (12) tijdens het lezen dacht ik : Waarom geen kraskaarten voor bewoner? Niet
   alleen als 65+er wil je visite hebben die betaalbaar kan parkeren. Waarom wordt er
   een grens getrokken tussen bewoner en bewoner?

   (13) In vorige eeuw kon je je auto nog voor de deur parkeren. In 2002 is dat niet
   meer mogelijk. Er komen steeds meer auto's in Oud Zuid en die komen er niet
   vanzelf, zoals bladeren aan de bomen.
   In heel Amsterdam kun je ook taxi's, trams en bussen gebruiken. Taxi's zijn duur,
   maar bussen en trams niet.

   (14) Helemaal mee eens.
   We hebben trams 6, 16, 24.
   Bussen te veel om op te noemen en alle kanten op en om bij ieder NS station te
   kunnen komen.
                   Openbaar Groen
   (1) Het stadsdeel is verantwoordelijk voor de openbare ruimte in de wijk. Daarbij
   moet het een afweging maken tussen groen en trottoir, tussen speelplaats en park
   etc. Het stadsdeel is daarom erg benieuwd naar uw mening over groen in de wijk.
   Is het groen in de Stadionbuurt naar wens? Moeten de geveltuintjes behouden of
   zelfs bevorderd worden, of is het beter om enkele grote, door het stadsdeel
   verzorgde groenplekken te hebben? in hoeverre de zorg voor groenvoorzieningen de
   contacten tussen bewoners volgens u kan bevorderen. Zou u zin hebben in een
   geveltuintjesdag of in een project met binnentuinen?

   (2) Het constante geroep om meer groen [elke politieke partij had het erover] vind ik
   heel overdreven.
   Er kan geen boom meer bij in Zuid en het wemelt van de perkjes,plantsoentjes en
   tuintjes.
   Net als de forse geveltuinen
   op de Olympiaweg zijn de meeste een verzamelplaats van straatvuil.
   De bewoners zie ik er nooit een hand naar uitsteken.Het draagt niet echt bij aan
   sociale omgang.
   De bestaande plekken mogen wat mij betreft blijven maar de beplanting en aanleg
   is droefenis.
   Zie het Van Tuyll plantsoentje naast het Stadionplein:een stinkende
   hondenuitlaatplaats
    met een saaie rand groen eromheen.
   Ik geloof dat we ons terdege bewust moeten zijn van de hoge kosten en het heel
   moeilijke onderhoud van al dat groen.

   (3) Ik kan me helemaal vinden op het stukje geschreven door de hr. Meinema, met
   een kleine kanttekening in de Achillesstraat tussen de Marathonweg en het
   Olympiaplein zijn de geveltuinen zoals ze behoren te zijn.

   (4) Ik heet Greet Meinema, vrouw dus,en niet groen:74 jaar.
   Dit brengt me op ook op het punt dat we zo vreselijk anoniem zijn.
   Ik begrijp wel dat dat wenselijk geacht wordt door velen.
   Maar leeftijd, achtergrond , sociale omstandigheden etc. kleuren toch een discussie.
129
           Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   Zo je daarvan al spreken kunt'.Het is toch bedroevend zo slecht dit project[niet]
   loopt.

   (5) laten we vooral voorzichtig zijn met ons schaarse beetje groen in deze
   omgeving.en laat de deelraad de juiste beslissingen nemen over het weghalen van
   de laatste volkstuintjes(spoortuintjes )langs de museumlijn want eenmaal weg
   komen ze NOOIT meer terug.de kreet openbaar maken slaat nergens op want men
   kan gewoon langs de museumlijn wandelen en van deze historische stukjes grond
   en de omgeving genieten. Het voorgestelde fietspad over deze tuinen kan met een
   kleine aanpassing ook iets verderop lopen zonder dat er 23 tuinen moeten
   verdwijnen.een alternatief is achter het stadion om en je komt veel beter uit op de
   bestaande aansluiting ijsbaanpad/jachthavenweg naar het Amsterdamse bos.

   (6) Openbare groen moet blijven bestaan dit is erg belangrijk voor mens en dier .
   Wij hebben zuurstof nodig om te leven.

   (7) Openbaar groen prima, maar het moet wel onderhouden worden. Twee keer per
   week wordt er geveegd, maar de rommel in het plantsoentje waar ik aan woon
   (einde Stadionweg) blijft gewoon liggen. Ook voor geveltuintjes geldt voor mij dat ze
   goed onderhouden moeten worden. Initiatieven vanuit de buurt (zoals in de
   Sportstraat) zouden best meer navolging mogen krijgen.

   (8) De heer van der Ree slaat de spijker op de kop.
   De politiek vindt het een makkelijk item om te "zeggen" dat er meer groen moet
   komen.
   Het grote probleem is het onderhoud. Daar is zoveel op bezuinigd dat er nog
   nauwelijks sprake van enig onderhoud is.
   zelf ben ik er de dupe van geworden, toen van de winter enige sneeuw viel en gelijk
   een tak afbrak door de sneeuw druk en dwars door mijn autoruit ging. vroeger was
   er nog een behoorlijk bomen onderhoud. nu reageert men alleen nog na klachten of
   calamiteiten.
   Kortom; wil of kan je niet onderhouden beperk je dan tot de bestaande situatie en
   tracht die eerst te verbeteren en kijk dan pas verder.

   (9) ……..

   (10) ……..

   (11) ik vind dat voor ons gewone mensen groen zeer belangrijk is voor de productie
   van zuurstof.daarom is het nodig dat Bomen Struiken en tuinen niet te vergeten
   volkstuinen en heel eenvoudig gras uitermate belangrijk zijn.Er zou meer Groen bij
   moeten komen.

   (12) ……..

   (13) geachte E.B.Mulder ik ben zelf al 18 jaar in het bezit van een volkstuin en
   derhalve behoorlijk groen dus maar wat er vandaag de dag onder openbaar groen
   word verstaan wil ik zelfs geen zuurstof meer van hebben.
   Wat te denken van accu‟s, drollen, verf attributen, auto olie, etc die overal op het
   zogenaamde openbaar groen worden gedeponeerd ik versta onder openbaar groen
   parken, weide, bossen maar niet een afsluiting om iets te verbergen tenzij het flink
   wat groen oplevert.
   m.vr. gr. hr. S.M.Ruimschoot
130
           Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
               Voorzieningen voor kinderen
   (1) Hoewel kinderen niet kunnen deelnemen aan StadiOnline, hebben zij wel
   degelijk ideeën over hoe de leefbaarheid (voor kinderen) in de Stadionbuurt
   verbeterd zou kunnen worden. Dit is tot uitdrukking gebracht in tekeningen en
   opstelletjes. Welke voorzieningen zouden zij verbeterd of aanwezig willen zien? Hoe
   staat u tegenover hun wensen? En hoe zit het met de faciliteiten voor opvang?
   - Meer achtergrond informatie vindt u onder de knop 'Informatie' in de verticale
   menubalk links.
   - Reageren op berichten (zoals dit bericht) kan door te klikken op 'Reageer'
   - Een nieuw bericht kunt u maken door te klikken op 'Nieuw bericht' in de blauwe
   balk hierboven.

   (2) Tot nu vonden mijn kinderen de speelplaatsen goed. Soms gaan hun op beren
   jaagt en dan lopen zij achter de bosjes van de 'gele glijbaan' bij het stadionplein. Zij
   verzinnen hun eigen wereld. Maar het is wel belangrijk om ook op verschillende
   speelplaatsen te spelen zo als Vondelpark, Rembrandt-, Sophia-, Ooster-,
   Westerpark omdat er meer te doen is. Klimmen en water is belangrijk. Zij worden
   ouder (5 en 7) en hebben meer kriebels nodig.
   Maar ook als er een mooie klimmuur om de hoek zou zijn, laat ik hen nog niet alleen
   op straat. Je weet nooit wat voor een gek er langskomt...

   (3) Beetje lastig om op dit onderwerp te reageren: ik ben zelf geen kind meer, en
   heb zelf nog geen kinderen. Op zich zien de speelplaatsjes er goed uit, en de
   herinrichting van het Olympiaplein zal hier nog flink wat aan toevoegen. Verkeersluw
   maken van Marathonweg / Bernard Kochstraat zou de waarde van de speelpleinen
   rond deze straten ten goede komen. Voetbal- en basketball-kooien lijken me dan
   niet meer zo nodig: een te ver geschoten bal oprapen is dan veel minder gevaarlijk -
   en eerlijk gezegd vind ik dat soort kooien verschrikkelijk lelijk. Wat betreft grotere
   speelplaatsen zitten ouders hier volgens mij vrij goed, met zowel Vondelpark als
   Amsterdamse Bos lekker dichtbij. Wordt er trouwens in de plannen voor het
   Stadionplein ook rekening gehouden met speelplekken?

   (4) Het geheel ontbreken van kinderopvang lijkt me erg problematisch (ik heb
   begrepen dat dit probleem in heel Amsterdam speelt) - met name omdat de huidige
   bevolkingsstructuur (met relatief veel ouderen) waarschijnlijk zal veranderen - vooral
   als er inderdaad woningen samengevoegd worden dan zal dit op de langere duur
   veel meer ouders met (jonge) kinderen aantrekken. Uit de informatie begreep ik dat
   er alleen wat (vage) plannen zijn voor opvang in de nieuwe wijk rond het Stadion - is
   dat echt alles wat er op dit moment gebeurt? Dat lijkt me allerminst voldoende.

   (5) Ik ben het eens met F.M. van Nierop dat onze buurt in de nabije toekomst zal
   verjongen, zeker gezien de hoeveelheid huizen wat men nu aan het verkopen is (en
   wat men van plan is te gaan verkopen, zie de recente verkiezingsprogramma's van
   de partijen), en die zullen voornamelijk jonge tweeverdieners trekken, wat de
   opvang voor jongste kinderen zal vergroten. Als stadsdeel zal daar zeker rekening
   mee gehouden moeten worden.
   Voorzieningen voor kinderen tot 10 jaar, ik denk dat op dit moment die redelijk zijn
   te noemen, ik denk aan de speelplaatsen en pleintjes die ik hier in de buurt zie.
   Als kinderen een jaar of tien zijn vallen ze in onze buurt echter in een gat, de
   overlast van kinderen die rondhangen rond bijvoorbeeld de AH en op het van Tuyll
   van Serooskerkenplein is het afgelopen jaar duidelijk toegenomen. Geef die
   kinderen ook een plek (jeugdhonk met o.a. voetbal- en tafeltennistafels) om zich te
   recreëren, anders komen ze al snel bij de dichtstbijzijnde coffeeshop terecht, en de
   vraag is of we dat allemaal willen.... En geef ze eens ongelijk!
131
           Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
                  Verkeersveiligheid
   (1) Waar is de heer in het verkeer? Volgens sommigen van u is het met de
   verkeersveiligheid in de Stadionbuurt soms bar gesteld. Dat bleek al kort nadat
   StadiOnline van start was gegaan. De discussie over (on)veiligheid werd spoedig
   een discussie over verkeers(on)veiligheid. In de komende twee weken gaan we daar
   dieper op in.
   Wat is uw indruk van de verkeersveiligheid in de Stadionbuurt? Doen zich
   knelpunten voor? En wat zijn volgens u mogelijke oplossingen? Hoe kunnen
   mensen worden aangespoord zich veiliger te gedragen in het verkeer?
   - Meer achtergrond informatie vindt u onder de knop 'Informatie' in de verticale
   menubalk links.
   - Reageren op berichten (zoals dit bericht) kan door te klikken op 'Reageer'
   - Een nieuw bericht kunt u maken door te klikken op 'Nieuw bericht' in de blauwe
   balk hierboven.

   (2) De informatie over toekomstige plannen gelezen.
   Twee opmerking:
   Ik vind het vreemd dat het "verloren"stuk Amstelveenseweg "tussen het rijtje
   bomen"niet beter benut wordt. gedacht kan worden aan de tramlijn,
   parkeerplaatsen of desnoods meer fietsenrekken.
   Tweede opmerking is dat ik nergens lees om het Haarlemmermeercircuit niet als
   "Franse" rotonde in te richten. volgens mij geeft dit een betere verkeersafwikkeling,
   zeker vanaf de zuidelijke richting van de Amstelveenseweg

   (3) Geachte heer / mevrouw Kempen,
   Kunt u aangeven wat volgens u de problemen met betrekking tot de
   verkeersveiligheid zijn op de Amstelveenseweg? En wat de voordelen zijn van het
   aanleggen van een Franse rotonde?
   Ik zal uw suggestie intussen doorgeven aan het stadsdeel. Wellicht kunnen andere
   deelnemers alvast reageren op uw idee.

   (4) Een belangrijk probleem met het verkeersplein bij het Haarlemmermeerstation
   (als het eindelijk een naam zou krijgen zou het trouwens makkelijker zijn om erover
   te praten :) is volgens mij dat het zebrapad over de Cornelis Krusemanstraat vaak
   volledig genegeerd wordt, zowel door afslaand verkeer als door verkeer dat het plein
   nadert. Naderend verkeer wil blijkbaar niet afremmen omdat men vreest dat het
   dan moeilijker wordt om voorrang te krijgen, afslaand verkeer voelt zich misschien
   opgejaagd door ongeduldige en opdringerige achterliggers. Ook voor het zebrapad
   aan de zuidkant wordt niet vaak gestopt, wat des te vervelender is voor voetgangers
   omdat hier een hele reeks verkeersstromen gekruist moet worden. Misschien dat
   een "Franse rotonde" (ik neem aan dat hier een voorrangsrotonde mee wordt
   bedoeld) hier helpt: naderend verkeer moet dan sowieso afremmen en voorrang
   verlenen aan het verkeer op de rotonde, zodat men ook sneller geneigd zal zijn om
   overstekende voetgangers de ruimte te geven. Aan de andere kant ben ik geen
   planoloog, en kan ik dus niet inschatten wat zoiets zou betekenen voor de
   doorstroming - als iemand dat wel weet dan hoor ik het graag...

   (5) Aan de moderator
   De problemen met betrekking tot de verkeersveiligheid op de Amstelveenseweg zijn
   het veel dubbel parkeren bij Koeman hoewel ik best begrijp dat deze mensen even
   snel een broodje moeten kopen. Dit samen met de tram levert vaak een minder
132
           Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   snelle verkeersafwikkeling richting Stadionplein. Vandaar mijn suggestie om de
   tramrails Tussen de bomen te leggen. of anders deze loze ruimte beter te benutten?
   De voordelen van het aanleggen van een Franse rotonde (of inderdaad een
   voorrangsrotonde) zijn;
    het verkeer wat de rotonde op rijdt moet altijd voorrang geven op het verkeer dat
   OP de rotonde rijdt, zodat in principe het verkeer sneller van de rotonde af kan en
   de rotonde vrij blijft. de opstoppingen zijn dan voor de rotonde en niet op de rotonde

   (6) Voorrang voor verkeer OP de rotonde heeft helaas ook een nadeel. Als uit een
   bepaalde richting veel verkeer komt, blijft de rotonde voortdurend vol, en komt
   ander verkeer niet meer aan de beurt. Er ontstaat dan een vreemde links-gaat-voor-
   situatie, die lang kan duren. Ik heb toen ik in Hilversum werkte gezien dat
   uiteindelijk een motoragent werd ingezet om verkeer VOOR de rotonde tegen te
   houden, zodat anderen ook aan de beurt komen.
   Rotondes waar RECHTS voorrang heeft werken in mijn ogen qua
   verkeersdoorstroming beter, met name op drukke punten. Het beste voorbeeld is
   voor mij het Europaplein, waar het verkeer ook als de verkeerslichten zijn
   uitgevallen in beweging blijft.
   De veiligheid bij het Haarlemmermeerstation kan mijns inziens beter met
   verkeerslichten verbeterd worden.

   (7) Reactie van het stadsdeel op de vraag van de heer Kempen:
   De middenzone op de Amstelveenseweg met haar platanen wordt gezien als
   oriëntatiepunt en vergroot de 'leesbaarheid' van de stad. De middenzone wordt in
   tact gelaten en blijft in principe zoals 'ie nu is ! De tramsporen blijven dus buiten de
   bomenrijen van de middenzone.
   Voor wat betreft het circuit: als voorrangsrotonde is het Haarlemmermeercircuit niet
   bruikbaar vanwege de aanwezige trams 6 en 16. In Amsterdam hebben trams
   voorrang op alle verkeer. Op dit circuit zou het betekenen dat er verschillende
   voorrangssituaties ontstaan:
   autoverkeer òp de rotonde heeft voorrang op verkeer komende van de toeleidende
   wegen,
   tegelijk moet autoverkeer op de rotonde voorrang verlenen aan trams komende van
   de toeleidende wegen of aan trams die vanaf het circuit rechts afslaan naar een
   van de aansluitende wegen.
   Dit zal aanleiding geven tot veel 'misverstand' (dus gevaarlijk !) onder bestuurders
   van voertuigen, incl. fietsers.
   Het circuit zal in de toekomst (na de herprofilering en -inrichting van de
   Amstelveenseweg noord) zijn uitgerust met een verkeerslichten-installatie.

   (8) De Amstelveenseweg is het knelpunt. In de avondspits staat het verkeer er
   vrijwel altijd vast. De rotonde bij het Haarlemmermeerstation kan het verkeer niet
   aan en is bovendien gevaarlijk (voor fietsers). De Stadionweg is weliswaar een
   drukke weg, maar door de overzichtelijkheid en de stoplichten op verschillende
   plaatsen ondervind ik deze weg niet als onveilig.

   (9) In verband met het knelpunt bij het Haarlemmermeerstation (ik ben het
   helemaal met Dhr. van der Ree eens op dit punt) vroeg ik mij af wat op dit moment
   de status is van de plannen voor een Schinkelverbinding. Als ik mij goed herinner
   zou deze verbinding in een van de varianten aansluiten op het verkeersplein - ik
   vraag mij ernstig af hoe men dan denkt het extra verkeer dat dit zal opleveren te
   ondervangen.

   (10) Als fietser of automobilist of voetganger heb ik geen probleem behalve je kruist
   de weg van de andere. Stadionkruising: Auto‟s rijden te vaak over het rode licht. Als
   voetganger moet je dubbel checken. Of Stadionweg naar links rijden in de
   Beethovenstraat... niet aan te bevelen.
133
           Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   Ik stop nu met schrijven. Mijn Nederlands wordt steeds minder als het later wordt :-)

   (11) De kruisingen rond het Stadionplein zijn inderdaad vrij gevaarlijk op het
   moment. Zo is het voor automobilisten maar vooral ook voor fietsers erg lastig om,
   komende vanaf de Amstelveenseweg bezuiden het stadion, schuin linksaf de
   Olympiaweg in te slaan. Met name in de spits zijn de voetgangerslichten over de
   Amstelveenseweg ten noorden van het plein bijna nutteloos: door de slechte
   doorstroming gaat de stroom auto's gewoon door ook al staat het voetgangerslicht
   op groen - tussen de auto's doorwurmen en wegspringen voor brommers e.d. is dan
   vaak de enige oplossing. Ik ben dan ook erg blij dat uit de informatie bij dit
   onderwerp blijkt dat men op de hoogte is van de problemen bij het Stadionplein en
   naar een oplossing aan het zoeken is.

   (12) De Marathonweg is (zoals gelukkig in de informatie ook staat vermeld)
   verworden tot een sluiproute. Met name 's avonds schuifelt hier vaak een eindeloze
   rij auto's richting Haarlemmermeerstation voort, een situatie die soms twee uur lang
   kan aanhouden. Dit is niet alleen erg vervelend voor de bewoners i.v.m. geluids- en
   stankoverlast, maar ook potentieel gevaarlijk, met name voor kinderen. De
   inrichting van de Marathonweg/Bernard Kochstraat is nl. eerder die van een rustige
   achterafstraat dan van een belangrijke verkeersroute, met zowel op het Hygiëa- als
   op het Bertelmanplein speelplaatsen aan beide kanten van de weg. Bovendien lijkt
   men steeds vaker ook de Pieter Lastmankade te gebruiken om het verkeersplein te
   omzeilen, waarbij regelmatig tegen het eenrichtingsverkeer in gereden wordt. Het
   ontmoedigen van het sluipverkeer over de Marathonweg (zoals ook in de informatie
   wordt gesuggereerd) lijkt me dan ook een erg goed idee - wel moet er dan rekening
   gehouden worden met de bereikbaarheid van de nu al niet al te welvarende winkels
   in de straat, en moet er natuurlijk een oplossing gevonden worden voor de slechte
   doorstroom over de Amstelveenseweg, die waarschijnlijk de belangrijkste reden om
   deze sluiproute te kiezen.

   (13) De Marathonweg is een gewone weg,voor alle verkeer Waarom moet dit een
   sluiproute genoemd worden?
   De problemen die nu genoemd worden hebben alles te maken met de renovatie en
   de afsluiting in westelijke richting van de Zeilstraat. Het blokkeren van kruispunten
   is berucht in Amsterdam.Het getuigt van weinig anticipatie om door te rijden op het
   kruispunt terwijl je kunt zien dat het verkeer niet doorloopt verderop.
   Maar ja, je licht is groen dus rijden maar zonder hersens te gebruiken.
   In vele andere landen is het trouwens een overtreding om een kruispunt te
   "betreden"zonder dat je door kunt rijden aan de andere kant.
   Geblokte gele boxen zouden hier uitkomst brengen.

   (14) De Amstelveenseweg vanaf het Stadionplein tot de rotonde is na de
   herstructurering van enig jaren geleden een doffe ellende geworden.
   Het heeft een onwijs breed trottoir. De helft hiervan zou fietspad moeten
   worden.Het bestaande fietspad langs geparkeerde auto's is gevaarlijk en zou een
   tweede rijbaan moeten worden met duidelijke pijlen voor rechtdoor en afslaand
   verkeer.
   Zolang dat niet het geval kan zijn zou het verkeer bij de rotonde meer moeten
   ritsen.Nu is het almaar wachten op verkeer van rechts met voorrang (en dat ook
   graag neemt) een belemmering.

   (15) Met dat het te maken heeft met het openliggen van de Zeilstraat ben ik het niet
   eens, toen het 'dicht lag' gaf het Haarlemmermeercircuit ook al problemen.
   Wat m.i. het probleem is het onregelmatig rijden van alle auto's dat op haar beurt
   wordt veroorzaakt door het van rechts voorrang moeten geven van aankomend
   verkeer.
134
           Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   De enige oplossing hiervoor is een constantere doorstroming te creëren, door het
   maken van de 'franse rotonde', als dat inderdaad de rotonde is waar zowel auto's
   als fietsers op de rotonde voorrang hebben, zodat een constante doorstroom
   gecreëerd wordt. De problemen op de Marathonweg zullen dan ook verminderen,
   doordat het weinig oplevert om daar aan te sluiten daar het verkeer komend van de
   Amstelveenseweg altijd voorrang heeft op hen. Ik ondersteun dus de punten aan het
   begin van de discussie.

   (16) Het vervelende van het blokkeren van kruispunten is dat als een paar mensen
   het doen, iedereen wel mee moet, omdat je er anders niet meer over komt. Ik maak
   dit vaak mee bij de RAI. Consequent hier tegen optreden zou kunnen helpen, maar
   misschien kan het met een andere afstelling van lichten ook worden opgelost.
   Bij de aansluiting van de Amstelveenseweg op de Stadionweg zie ik helaas ook een
   ander asociaal verschijnsel. Dat is dat verkeer op de linksaf-strook richting
   Haarlemmermeerstation doelbewust bij groen rechtdoor rijdt de Stadionweg op, en
   daarbij voetgangers en fietsers in gevaar brengt. De routine waarmee dit gebeurt
   geeft mijns inziens aan dat dit geen verdwaalde toeristen zijn, maar bewuste
   asociale.

   (17) Toch kan ik me geen ongevallen herinneren ondanks alle beschreven
   verkeersonveiligheid.
   Op de Amstelveenseweg, Amsterdam binnenkomend,op weg naar de Stadionweg,
   zou een 50km bord op zijn plaats zijn. Daar wordt doorgaans te hard gereden.

   (18) geachte moderator
   Ik signaleer bij mij in de buurt een andere onveiligheid, n.l. het Olympiaplein
   westzijde.
   Geregeld komen zware vrachtauto,s met en zonder aanhanger en autobussen
   rijdend vanaf de Apollolaan het Olympiaplein oprijdend richting Stadionweg "let wel
   de westzijde dus" om aan het eind van het plein te constateren dat ze de bocht naar
   de Marathonweg niet kunnen maken en er voor de chauffeurs niets anders op zit
   dan de hele weg Achterui terug te aanvaarden maar we praten wel over zeer zwaar
   verkeer die aan de verkeerde zijde zijn terecht gekomen.
   En dat over een afstand van pluminus 400 meter over een weg waar
   schoolkinderen en veel ouderen gebruik van maken. mijn oplossing zou zijn om aan
   het begin van het Olympiaplein west(even)zijde een waarschuwingsbord te plaatsen
   zodat het zeer zware verkeer gelijk kan zien dat het niet loont om deze zijde te
   nemen. m.vr.gr hr.S.M.Ruimschoot

   (19) Geachte moderator.
   Inderdaad ontstaan er bij het op het trottoir fietsen bij mij ook ergernis en
   onveiligheid regelmatig komen zowel scholieren als volwassene op de fiets langs je
   huisdeur, scholieren soms met z‟n drieën naast elkaar en als je ze er opaanspreekt
   kan je een grote mond toe krijgen dit geld overigens ook voor de volwassene, we zijn
   al een keer aangereden door hen dit gebeurd regelmatig op het Olympiaplein
   westzijde en bij Albert Heijn Stadionweg zelf met bromfietsen.
   m.vr.gr. hr S.M.Ruimschoot
                   Vuil op straat
135
           Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   (1) Het huisvuil wordt wekelijks op gezette tijden opgehaald. Voor grofvuil kan een
   afspraak worden gemaakt. Er staan regelmatig afvalbakken en er is weinig
   vandalisme. Wél ligt er vaak rommel op straat. Hoe lossen we het zwerfvuilprobleem
   op? Is het stadsdeel hiervoor verantwoordelijk of kunnen bewoners ook wat
   ondernemen? Moet de reinigingspolitie harder optreden of zijn er andere
   maatregelen nodig?
   - Meer achtergrond informatie vindt u onder de knop 'Informatie' in de verticale
   menubalk links.
   - Reageren op berichten (zoals dit bericht) kan door te klikken op 'Reageer'
   - Een nieuw bericht kunt u maken door te klikken op 'Nieuw bericht' in de blauwe
   balk hierboven.

   (2) Een van de redenen om naar Zuid te verhuizen was omdat ik baalde van de
   rotzooi op straat in Oud West. Tot mijn spijt moet ik concluderen dat het hier de
   laatste tijd er niet beter op wordt. Ik denk dat er verschillende dingen tegelijk
   moeten gebeuren: meet schoonmaken door de gemeente (als er troep ligt worden
   mensen nonchalant) en kinderen krijgen een slecht voorbeeld. Daarnaast zou
   streng optreden van de reinigingspolitie meehelpen. Verder zou regelmatige
   schoonmaakacties in de buurt door bewoners(georganiseerd door ??
   Stadsdeelraad??) kunnen helpen en acties vanuit scholen. Kinderen die rommel
   hebben opgeruimd zien zo'n stuk als 'hun' gebied waar ze energie in hebben
   gestoken. Persoonlijk zou ik er graag aan mee doen en/of willen helpen het te
   organiseren.

   (3) De daders liggen op het kerkhof zoals dat heet.
   Ondanks brochures en geregelde info en verzoeken van de stadsreiniging etc, gaan
   de bewoners door met het vervuilen van de buurt. Er valt niet te achterhalen wie de
   rommel maakt.Er wordt echt regelmatig geveegd,daar ligt het niet aan.
   Maar steeds opnieuw wordt groot vuil op verkeerde dagen neergezet en steeds
   opnieuw worden
   zakken vuil zomaar bij een boom gezet.Als ik het zie gebeuren zeg ik er wat van
   maar dat is met gevaar voor lijf en leden. De 'overheid treft hier geen blaam, het zijn
   de bewoners zelf die het verknallen.

   (4) Ik werk zelf in stadsdeel Slotervaart en moet helaas constateren dat de
   Stadionbuurt niet veel schoner is dan de zgn. stedelijke vernieuwingsgebieden in
   nieuw west. De Reiniging treft m.i. geen blaam. Elke week maken ze de buurt goed
   schoon. Volgens mij zou de Reinigingspolitie strenger moeten controleren en zou er
   meer samen met de buurt gedaan moeten worden, b.v schoonmaakacties.

   (5) Rondom het Stadionplein - de buurt waar ik woon - is het de laatste jaren alleen
   maar vuiler geworden. Er wordt tweemaal per week geveegd, dat wel, maar de
   snelheid waarmee dat gebeurt is zodanig dat de helft van het straatvuil gewoon blijft
   liggen.
   De groenstroken en plantsoenen worden sowieso niet meegenomen. Onder de grote
   struik voor mijn deur ligt zoveel rotzooi (al jaren) dat ik mij er over verwonder dat er
   geen rattenkolonie is ontstaan. Klagen bij het stadsdeel en deelname aan twee
   buurtschouwen heeft hieraan niets veranderd.
   De prullenbakken in de buurt zijn vies, verwaarloosd en te klein; bovendien puilen
   ze vaak uit. Hetzelfde geldt voor de vuilcontainers van winkels en horeca
   (voornamelijk de Febo). Een beetje wind - en het waait nogal op dat grote plein - en
   de hele buurt ligt vol.
   Ik vind dat de burgers best meer mogen worden aangesproken op bepaald gedrag
   (rommel op straat gooien, huisvuil lukraak neerzetten) en ben ook een voorstander
   van hardere acties zoals boetes. Echter, een dergelijk beleid kan pas worden
   ingezet als het stadsdeel de veegdienst op orde heeft en iets doet aan de
   prullenbakken en containers.
136
           Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid   (6) helemaal eens met vorige reactie. Mijn oma zaliger zij al troep trekt troep aan.
   Goed beheer openbare ruimte (dus ook schoon) draagt bij aan een zorgvuldiger
   gebruik. Het een gaat niet zonder het ander. In dit verband is het teleurstellend dat
   vorig jaar wekenlang op de Argonautenstraat een accu langs de straat heeft
   gestaan. Bellen met reiniging (nee, dat is klein chemisch afval) of de dienst die juist
   over chemisch afval gaat (nee meneer, dat kunnen we niet zomaar deze week
   ophalen) was uiterst teleurstellend. Zolang de beheerder van de openbare ruimte
   kennelijk te beroerd is dit goed te verzorgen, stel de verwachtingen niet te hoog tav
   de gebruiker van de openbare ruimte!

   (7) Omdat iemand een accu op straat heeft gezet ,wat niet hoort, krijgt hier
   vervolgens
    de Reiniging de schuld dat ze het ding niet gauw genoeg ophalen.Dat vind ik echt te
   gek.
   We worden uitgebreid op de hoogte gebracht van de ophaaldagen .Daar dient men
   zich dan aan te houden.

   (8) Mevr.Meinema het gaat niet allen om de accu het gaat soms om enorme
   hoeveel afval wat te denken van flinke takken van plusminus 3mtr die 10 dagen
   gelegen hebben voordat (denk ik) de afdeling grofvuil het weg heeft5 gehaald er
   word twee keer in de week vuil opgehaald en het lijkt mij een kleine moeite als men
   voor de tweede keer langs komt om dat even bij hun afdeling door te geven en denk
   niet dat dit de eerste keer is, het gebeurd een paar keer per maand en inderdaad de
   dader ligt op het kerkhof. anderzijds heb ik een keer een autonummer doorgegeven
   van lieden die met een auto van buiten komen en bij ons het vuil bij of tussen de
   bomen deponeren en als de reiniging hier niet op reageert staat er binnen een mum
   van tijd weer een berg afval. Het ligt aan de bewoners zelf maar met deze
   mentaliteit blijft het zo. m.vr.gr. hr.S.M.Ruimschoot

   (9) Maar meneer Van der Ree, heeft u er nooit aan gedacht de rotzooi onder de
   struik voor uw deur
   zelf even op te ruimen als het u al zo lang ergert? Zit u echt gewoon te wachten tot
    de "overheid" alles opknapt? Kunnen we niets meer zelf oplossen?

   (10) Sorry, deze onderstaande zin uit uw mail zette mij aan tot mijn reactie om zelf
   deze ergernis op te ruimen.
   >>>>>>>>>>>>>>>
   Onder de grote
   struik voor mijn deur ligt zoveel rotzooi (al jaren) dat ik mij er over verwonder dat er
   geen rattenkolonie is ontstaan.
   <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
   Is dit steeds veranderend vuil of ligt het er al jaren?
   Over het rondfladderende vuil heb ik jaren geleden de Stadsdeelraad al
   aangeschreven.
   Het is niet best dat er niets verandert.
   Mijn voorstel toen en nu is om meer en betere vuilnisbakken te plaatsen. In Londen
   bijvoorbeeld,
   staan in de straten heel attractieve tonnen,beschilderd met het stadsdeel logo.
   En dan om de 100 meter.Dat neemt veel meer vuil op dan de armzalige groene
   bakjes die nu hier en daar staan.
   Op het Stadionplein waar nu zoveel bussen en passagiers samenkomen moet echt
   verandering
   komen Zij vertrekken en wij blijven zitten met de rommel die ze niet goed kwijt
   kunnen.

   (11) Ik woon al 11 jaar op de marathonweg toen werd de
137
           Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   Vuil een keer in de week opgehaald en het bleef schoon. Nu wordt het vuil twee keer
   opgehaald maar de buurt blijft vervuild. Alleen de oudere generatie schrobt nog de
   stoep.
   Ik vind dat als we met z'n allen een beetje mee werken dan lukt het wel om de buurt
   schoon te houden. Ik vind ook dat het meer door de bijvoorbeeld stadswachten in
   de gaten wordt gehouden.

   (12) Met de reactie die mevr H.Nas ben ik het helemaal eens.Maar wat ook nodig is
   dat er bij de scholen wat meer afval bakken komen te staan .Omdat daar ook veel
   vuil op straat ligt .

   (13) IK wilde het over het onderhoud van de geveltuintje hebben.Maar de
   hondenbezitters maken er een drollentuintje van.zodat de aardigheid er voor de
   bewoners vaak vanaf gaat en de tuintjes er vaak verwaarloosd uitzien.

   (14) mijn idee over het vuil op straat is deze,op de v.Tuyll.v.Serooskerkenweg zijn de
   laatste jaren ontzettend veel jonge mensen komen wonen die werken en komen
   laat in de middag thuis en zetten hun huisvuil neer als zij er aan denken, dus of
   veel te vroeg of te laat. Ik denk tot vervelens toe berichten zenden over flinke boetes
   maarkort en krachtig en in kleur anders rapen zij het niet van de grond en lopen er
   overheen

   (15) Zo gaat het in de omgeving en op het Olympiaplein exact het zelfde, daarbij
   komt nog dat moeilijke gevallen onder toezicht? tussen de (gewone) mensen wonen
   maar dat deze lieden ook s,avonds de boel buiten zetten met gigantische
   hoeveelheden tuin afvallen en stukken betontegels wordt toch niet gezien en wat de
   denken van etensresten die complete sneden brood van boven uit het raam
   mieteren en het interesseert ze totaal niet als je er wat van zegt is het al gauw van:
   waar bemoei je je mee? en ze weten ook je auto snel te vinden.
   Het is en blijft een kwestie van mentaliteit en die is ook bij de jongeren wel of niet
   werkend ver te zoeken.

   (16) Als jong werkend mens voel ik me wel een beetje aangesproken, al woon ik dan
   in een andere straat :) Inderdaad is het vaak lastig om een drukke baan te
   combineren met je eigen huishouden (helemaal als je alleen bent), laat staan om
   ook nog de stoep te gaan schrobben - maar een echt excuus is dat natuurlijk niet. Ik
   heb gemerkt dat elkaar er op aanspreken wel degelijk goed werkt - en dat dat nog
   gebeurt is een van de leukste dingen aan deze buurt: een dorp in de stad.
   Voorbeeldje: mijn kapster zit een paar huizen verderop in de straat, en ze heeft er
   geen moeite mee om me bijv. te vertellen dat onze voordeur er niet uitziet. Ik voel
   me dan wel een beetje een betrapt klein kind, maar mooi dat ik een paar dagen
   later het sop ter hand neem... Toch veranderen sommige dingen onherroepelijk:
   mensen leven meer op zichzelf en hebben het drukker met werk - dus er moeten
   nieuwe oplossingen komen. Aan de ene kant zal er toch meer verwacht worden van
   de overheid, aan de andere kant moeten mensen het niet verleren om zelf
   verantwoordelijkheid te nemen. Ik heb net een paar jaar in Engeland gewoond, en
   daar lijken mensen het nog echt als beschamend te ervaren als hun straat er slecht
   uitziet - zoiets moeten wij ook weer een beetje aanleren. Hoe je dat bereikt is
   natuurlijk de grote vraag - publiekscampagnes zijn belangrijk, maar waar nodig
   mogen van mij ook stevige boetes worden uitgedeeld. Ik verwacht dan ook veel van
   de aanstaande stedelijke campagne tegen zwerfvuil - ik hoop wel dat die niet
   beperkt zal blijven tot de binnenstad maar zich ook tot de wijken daaromheen zal
   uitstrekken. Nog een laatste punt: ik denk dat het ook erg veel scheelt als mensen
   een beetje trots kunnen zijn op hoe hun buurt er uitziet, ook op punten waar ze niet
   direct zelf invloed op hebben. Zo zou het misschien helpen om bijv. het
   Woningbedrijf de nog niet schoongespoten woonblokken eens aan te laten pakken -
   vergelijk die blokken eens met bijv. de zuidkant van de Olympiaweg waar dat wel is
138
           Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   gebeurd: een enorm verschil. Als de hele buurt er frisser uitziet valt het vuil des te
   meer op, en m.i. zullen mensen dan sneller geneigd zijn er iets aan te doen.

   (17) de afvalbakken op straat worden gevuld met huisvuil voor een groot deel. men
   wil hiermee de kosten van een officiële afvalzak besparen.verder gooien
   volwassenen en kinderen die niet zijn OPGEVOED gewoon hun rotzooi op straat.
   OPVOEDING EN INBURGERING ZIJN DUS BELANGRIJK.
   er staat ook geen straf of boete op,dus voor deze mensen is er geen enkele reden
   om zich te gedragen.

   (18) Dat van die opvoeding is een lachertje.
   Ik constateer bij mensen die het beter moesten weten gewoon minachting voor
   regels.
   Als je ze op slecht gedrag aanspreekt zeggen ze glashard dat ze dat zelf wel
   uitmaken.
   Innerlijke beschaving is ver te zoeken.

   (19) Naast een betere naleving van de regels, is plaatsing van ondergrondse
   containers een verbetering zijn,

   (20) VUIL OP DE STRAAT!!!!
   jammer maar de meest verantwoordelijke is toch de burger en medebewoner
   zelf,maar met een beetje hulp van het Stadsdeel,b.v.de milieu-inspecteurs, kunnen
   met een praatje en verspreiding van een bewonersbrief aanwijzingen en
   opmerkingen geven HOE men met het vuil op straat moet omgaan.Deelraad zet
   eens wat grotere afvalbakken bij de scholen en eet/snackbars neer, en wat zeer
   belangrijk is maak ze op tijd en met regelmaat leeg,want wat gebeurt er nu als de
   bak vol is komt het meeste ernaast te liggen en het gevolg is "ligt er iets dan komt er
   snel wat bij" Laat reinigingsinspecteurs eens een steekproef nemen en spreek de
   betreffende bewoner op zijn verantwoordelijkheid aan,maar zwaai niet direct met
   een proces verbaal want daar bereik je niets mee alleen maar WEER een conflict en
   dat moeten we dan weer oplossen.Wij vergeten dat onze "buitenlandse
   medeburgers" een heel andere leefwijze hebben dan wij en dat moeten we ze
   proberen bij te brengen, zij zijn NIET altijd op de hoogte van ONZE leefregels.
   Mijn voorstel is dan ook het volgende,en voorkomt misschien in de toekomst veel
   ongemak en ergernis.
   Deelraad maak eens een boekje desnoods in diverse talen met z.g.leefregels hoe
   men een huis onderhoud,met het huisvuil(gescheiden)om moet gaan wanneer de
   reiniging komt,dat er een boete gegeven kan worden,burenoverlast wat is dat en
   hoe voorkom je conflictsituaties.
   geef dit boekje mee met het uitgeven van een woon/verblijfsvergunning door de
   deelraad en de verhuurders (woningbouwverenigingen)van woningen.
   Misschien is dit wel een stapje in de goede richting, ik wens alle partijen veel
   succes.

   (21) Wat jammer, dat mevrouw of meneer L. Nijboer de verantwoordelijkheid voor
   de troep op straat legt bij onze medelanders. Mijn ervaring is, dat bij ALLE
   bevolkingsgroepen tegenwoordig sterk de mentaliteit heerst: "Ieder voor zich en God
   voor ons allen". Een schone omgeving is een kwestie van een mentaliteitsomslag
   van alle betrokkenen; in eerste instantie de bewoners (haal o.a. inderdaad maar zelf
   even de rommel weg, waar je je aan ergert), maar ook van de medewerkers van de
   reinigingsdienst (aub iets meer de bereidheid om een straat echt schoon achter te
   laten) en de verantwoordelijk bestuurder(s) van het Stadsdeel (b.v. voor het
   plaatsen van genoeg stevige afvalbakken met voldoende capaciteit.
   Nel van der Meer

   (22) Ik ben het met Nel van der Meer eens.
139
           Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   Waarom hier over "buitenlanders"gepraat moet worden ,ontgaat mij.Ik vind dat ook
   kwalijk en misleidend.In mijn omgeving zijn
   het hoofdzakelijk de "autochtonen" die de regels aan hun laars lappen Het
   Marokkaanse gezin dat
   ik tot mijn buren kan rekenen heeft geen opvoeding nodig, dit in tegenstelling tot
   wat de heer Nijboer veronderstelt.
   Greet Meinema.

   (23) Het zal goed zijn als er een ondergrondse container OP DE HOEK VAN DE
   TURNERSTRAAT en de OLYMPIAWEG GEPLAATST WORDT.
   Want als er geen vuilophaaldag is wordt het vuil gewoon op de hoek neer gezet.

   (24) Ik vind dit een uitstekend idee. Op de hoek v.Tuyll.v.Serooskerkenweg hoek
   Jasonstraat zou dit heel goed kunnen.

   (25) Het is goed om te zien dat er in de buurt de afgelopen tijd al ondergrondse
   containers zijn geplaatst voor glas en papier. Mijn inziens zou dit ook heel goed voor
   gft en/of restafval kunnen. In andere stadsdelen ben ik dergelijke containers ook
   tegen gekomen. Het belangrijkste voordeel is dat het zwerfafval voorkomt: zakken
   kunnen niet meer kapot gemaakt worden door huisdieren of door andere
   "geïnteresseerden".

   (26) Als ik vanuit mijn huis naar de Discusstraat ga om deel te nemen aan het
   StadiOnline project valt het mij op dat er enorm veel zwerfvuil langs mijn route
   ligt,vooral langs en naast de bomen en gevels.Op maandag komt de reiniging het
   huisvuil ophalen,en het is logisch dat de bewoners dit al op zondagavond voor het
   naar bed gaan op de straat zetten,daar moet toch niets op tegen zijn?,maar helaas
   zijn er nog teveel mensen die daar anders mee omgaan en het vuil dagen van
   tevoren neerzetten en dan maken ratten,vogels en honden deze zakken stuk en
   hebben we weer zwerfvuil.
   Afgelopen zaterdag 20 april werd er door het wijkopbouworgaan Zuid West een
   geveltuinendag georganiseerd en met wel 40 vrijwilligers en medewerkers is dit een
   groot succes geworden,er werd voorlichting gegeven voor het aan te leggen
   geveltuintje{dat is voor de huisgevel een paar tegels verwijderen en daar wat
   plantjes in zetten},dit voorkomt en dat ik ineens een hoop zwerfvuil langs de
   gevels,de tweede oplossing zag ik toen men om de z.g.BOOMSPIEGEL met
   wilgentenen een vlechtwerkhekje ging maken rondom de boom,deze werd gevuld
   met{gratis verkrijgbare aarde}en er werden wat plantjes in geplaatst.
   Een prachtige milieuvriendelijke oplossing tegen hondenpoep naast de bomen en
   voorkomen van huisvuilzakken tegen deze bomen.
   De kinderen uit de buurt werd het mogelijk gemaakt om ook hun bijdrage te leveren
   in de vorm van het beschilderen van een bloempot en zij kregen van het team een
   mooi plantje om in het potje te plaatsen en zij mochten het mee naar huis nemen.Zij
   maakte ook tekeningen hoe zij het in hun wijk willen hebben,en zo breng je ONZE
   jeugd op een leuke wijze wat leefregeltjes mee.
   Een groot compliment voor alle medewerkers van het wijkopbouworgaan Zuid
   West.Het was voor mij een feest om dit mee te maken.
   Louis Nijboer
   deelnemer aan het StadiOnline project.

   (27) De geveltuinendag was net als voorgaande jaren weer fantastisch, veel
   planten, aarde zand, muziek leuk verven voor de kinderen. Ik denk dat dit veel bij
   draagt aan bewust wording voor een schone buurt.

   (28) Als er nog wat aarde over is van de geveltuinen, zou dat gebruikt kunnen
   worden
140
           Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   voor bloem-of plantenbakken om het droevig uitziende Stadionplein wat op te
   sieren?
   Ik heb begrepen dat het voorlopig nog niet bebouwd gaat worden.
   Dan kan het in die tussentijd misschien wat opgeknapt worden met deze
   eenvoudige middelen.
   Wie kan dat bewerkstelligen?
   Greet Meinema.
                  Conflictbeheersing
   (1) Meestal wonen buren prettig naast elkaar. Maar soms ontstaan conflicten
   tussen buren: over elkaars kinderen, over geluidsoverlast, vervuiling. Uit cijfers van
   het landelijk expertisecentrum buurtbemiddeling blijkt dat verreweg het grootste
   deel van de bemiddelingen betrekking heeft op geluidsoverlast. Heeft u
   conflictsituaties meegemaakt in de buurt? Hoe zijn die uiteindelijk opgelost? Wat is
   volgens u de beste aanpak bij burenruzies?
   - Meer achtergrond informatie vindt u onder de knop 'Informatie' in de verticale
   menubalk links.
   - Reageren op berichten (zoals dit bericht) kan door te klikken op 'Reageer'
   - Een nieuw bericht kunt u maken door te klikken op 'Nieuw bericht' in de blauwe
   balk hierboven.

   (2) Ik heb nog geen conflict in mijn buurt meegemaakt. maar door het instellen van
   een buurtregisseur bij de politie en het uitbesteden van bemiddeling door een
   externe organisatie, door de politie, denk ik dat dit een goede zaak is, die snelle en
   professionele oplossingen tot stand kan brengen.

   (3) mijn visie bij conflicten in de buurt is dat men met elkaar om de tafel moet gaan
   zitten en het conflict bespreekbaar te maken.als voorzitter van een
   tuindersvereniging kom je wel met conflicten in aanraking en mijn ervaring is ,luister
   eerst apart naar beide partijen, neem het in je op en bedenk wat je zelf zou willen
   als oplossing en stel dit ter discussie met beide partijen.
   mijn ervaring is dat het meestal met en simpel gesprek is op te lossen.Dit
   bovenstaande wens ik de politiek als handleiding toe dan zijn er veel meer
   oplossingen mogelijk zonder eindeloze discussies.

   (4) Het probleem is bij ons in de straat goed te bespreken. Ook als je het door onze
   wijk agent te bellen .Maar dat het in anderen buurten niet zo is, dat geloof ik zeker
   .En dat dit erg angstig is voor de bewoners geloof ik graag.

   (5) er wordt alleen over conflictbeheersing met BUREN gepraat en geschreven.
   Graag wil ik dat er iets over CONFLICTEN OP STRAAT wordt geschreven.
   Daar vindt veel zinloos geweld plaats.
   Op straat moet ik me heel gedeisd opstellen en net doen of ik niets zie, anders kan
   ik me bij de slachtoffers scharen. Soms steek ik uit voorzorg maar over. Sociale
   controle is UIT, politie op straat kom ik ook haast niet tegen.

   (6) ………..

   (7) Ik maak mee dat medebewoners in de straat anderen bestoken met
   beschuldigingen of bedreigingen. Specifiek zijn dat mensen die in een dorp te boek
   zouden staan als de dorpsgek. Omdat je niet weet hoe die mensen reageren als ze
141
           Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   zich benadeeld of bedrogen voelen, kunnen dat soort medebewoners de sfeer in de
   straat erg nadelig beïnvloeden.
   Dat probleem is voor ons gewone mensen moeilijk te beheersen en ik heb de indruk
   dat overheid en experts het een beetje er bij laten.

   (8) M.i. maakt het feit, dat we tegenwoordig onze buren nauwelijks meer kennen, de
   kans op conflicten groter. Ook een "dorpsgek" (mits geen gevaar voor zichzelf of zijn
   omgeving) heeft recht op een plek in de maatschappij en als je hem/haar beter
   leert kennen valt hij/zij misschien zelfs wel mee. Wanneer de politie er bij moet
   komen, ben je volgens mij al "ver heen".
   Beter zou zijn bij het allereerste begin van irritatie "om de tafel te gaan zitten". Lukt
   dat niet, dan is een onpartijdige bemiddelaar een mogelijkheid. Dat kan de politie
   zijn, maar die heeft bij veel (vooral zwak-sociale) mensen een negatief imago. Een
   taak voor de maatschappelijk werker/ster van de woningbouwvereniging o.i.d.
   misschien?
   Nel van der Meer

   (9) Ik ben het helemaal met u eens. Gelukkig lijken de problemen in deze buurt
   (nog) wel mee te vallen, ondanks het feit dat de meeste woningen hier erg gehorig
   zijn. Als student heb ik eerst een tijd in de toen nog beruchte Vrolikstraat gewoond,
   en ik wist niet hoe snel ik er weer weg moest komen: bijna iedereen was daar bang
   voor zijn buren, en de politie moest bijna elke nacht wel ergens iets komen sussen -
   echt helpen deed dat eigenlijk nooit. Uiteindelijk is het daar door de bewoners zelf
   nog helemaal goedgekomen, maar het had natuurlijk nooit zover mogen komen -
   wel kunnen we ervan leren dat bewoners, met wat steun van officiële instanties, zelf
   erg veel kunnen oplossen. Het initiatief op het Bertelmanplein dat onder de
   informatie bij dit onderwerp wordt besproken (een ex-rechter die in een vroeg
   stadium als bemiddelaar optreedt) lijkt me dan ook een bijna perfecte oplossing.
   Alleen zijn ex-rechters die ook nog zo sociaal voelend zijn natuurlijk niet al te dik
   gezaaid, jammer genoeg - maar bij succes moet er zeker gekeken worden of dit
   project op de een of andere manier toegepast kan worden in de rest van de
   wijk/stad. Het Bertelmanplein lijkt sowieso een mooie succes-story: toen ik als kind
   aan de oostkant van het Olympiaplein woonde was het Bertelmanplein voor ons
   verboden gebied - het gold als veel te gevaarlijk omdat sommige bewoners de buurt
   terroriseerden. Inmiddels is het een pleintje geworden waar ik zelf met een gerust
   hart kinderen zou grootbrengen - gelukkig verandert er ook nog wel eens iets ten
   goede :)

   (10) Een mooi voorbeeld van hoe het ook kan.
   Toch wil ik bij dit onderwerp nog een klein probleempje schetsen:
   Ik woon achter een van de zes voordeuren op mijn trapopgang.
   Wij als elkaars buren hebben geen conflicten onderling. Ze zouden er wel kunnen
   zijn als we niet af en toe wat door de
   vingers zagen.Dat is best moeilijk als je ziet dat de buurman regels aan zijn laars
   lapt.
   Dan verkies je de goede omgang en de vrede boven een conflict.En zit ik soms met
   de ergernis
   van de gevolgen van zijn of haar minder goede burgerschap.
   [Het lijkt wel een huwelijk!]
   Greet Meinema.

   (11) Beste F.M. Nierop,
   Prettig te merken, dat mijn mening gedeeld wordt. Ik heb nooit geweten dat het
   Bertelmanplein -waar ik al bijna 30 jaar woon- zo‟n slechte naam had. Ik heb er
   zonder problemen mijn 2 dochters groot kunnen brengen. Verder had ik nog nooit
   van het bemiddelingsproject (door de ex-rechter) gehoord. Ik zou wel willen weten
   hoe je daar mee in contact komt. Anders dan mevrouw Meinema in haar reactie van
142
           Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   20 april (hoewel ik haar houding heel goed begrijp) heb ik in het recente verleden
   geprobeerd een dreigend conflict in mijn directe omgeving met praten op te lossen,
   wat niet vlekkeloos verlopen is. Onpartijdige bemiddeling zou me toen erg van pas
   zijn gekomen.
   Nel van der Meer

   (12) Het ligt er helemaal aan wie je buren zijn het is in deze tijd een risico om wat te
   zeggen voor je het weet al blijf je zelf rustig heb je een uit de hand gelopen ruzie.
   bovendien hebben wij het getroffen met hele fijne buren. maar op straat loop ik
   alles voorbij, laf? mijn leven is me liever dus als het even kan ga ik het in vervolg uit
   de weg. het is niet anders!

   (13) Begrijpelijk als mensen uit angst liever aan een conflict voorbij gaan. Zelf ben ik
   hierin ook geen held. Toch merk ik dat als je op een rustige manier iemand
   aanspreekt op zijn of haar gedrag en het vooral bij ze zelf houdt (bijv. ik vind het erg
   jammer dat u dat en dat doet..) effectief kan zijn. Burenconflict heb ik gelukkig nog
   niet meegemaakt, wel overlast en door rustig te praten en te verzoeken om met
   anderen rekening te houden de overlast niet altijd geheel verdween, maar wel
   beduidend minder werd. De toon is dus erg belangrijk. Agressie roept alleen maar
   nog meer agressie op. Een 'buurtregisseur' lijkt mij bij conflicten een goede derde
   gesprekspartner.

   (14) Jaren geleden heb ik meegemaakt dat een vader zijn kind treiterde. terwijl het
   jonge kind steeds herhaalde: nee papa, nee papa niet doen!
   Ik heb er iets van gezegd. Tegenwoordig is het rustig.Maar is er niet een persoon of
   meldpunt waar je in geval van conflicten kunt over leggen?
                  Het ontwerp wijkplan
   (1) Momenteel wordt op het stadsdeelkantoor hard gewerkt aan een wijkplan voor
   de Stadionbuurt. Dit wijkplan moet aangeven waar het stadsdeel de komende vier
   jaar in de Stadionbuurt haar aandacht op moet richten.
   Natuurlijk moeten er in zo‟n wijkplan keuzes worden gemaakt. Over welk beleid er
   voortgezet moet worden en over het ontwikkelen van nieuwe plannen. Maar ook
   over wie de verantwoordelijkheid heeft voor het beheer van de wijk en het uitvoeren
   en handhaven van maatregelen.
   Om tot een goede afweging te kunnen komen wordt er eerst een beeld geschetst
   van de kansen en bedreigingen en de sterktes en zwaktes van de Stadionbuurt. In
   deze discussie vindt u de betreffende passages uit het concept wijkplan, maar ook
   de resultaten van discussie op StadiOnline die daarop betrekking hebben.
   U kunt uw commentaar op deze passages geven, zodat in het uiteindelijke wijkplan
   een zorgvuldige en adequate analyse van uw wijk terecht komt.
   - Meer achtergrond informatie vindt u onder de knop 'Informatie' in de verticale
   menubalk links.
   - Reageren op berichten (zoals dit bericht) kan door te klikken op 'Reageer'
   - Een nieuw bericht kunt u maken door te klikken op 'Nieuw bericht' in de blauwe
   balk hierboven.

   (2) Ik zou heel fijn vinden dat er een website komt voor de marathonbuurt zodat wij
   via deze site kunnen communiceren. Alleen denk ik dat het voor oudere bewoners
   een probleem zal zijn. Hier zou ik graag willen dat rekening gehouden word.
143
           Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   (3) In de discussie wordt genoemd Tussen nu en 2010, maar waar kan ik daarover
   iets vinden? Meer daarover in Tussen nu en 2010 is dus weer een lege kreet, want
   ik kan er niet meer over vinden.

   (4) Door de gebrekkige informatie kan ik niet deelnemen aan een zinnige discussie.

   (5) Ik was ook nogal verbaasd over deze verwijzing naar een mij onbekend
   document. Ik heb even gezocht op de website van het stadsdeel, en het gaat
   volgens mij over het 'Concept Toekomstvisie 2000 tot 2010' van 13 december
   2001 - dit is een toekomstvisie voor het hele stadsdeel Oud Zuid. Het kan
   gedownload worden via de volgende link:
   http://www.oudzuid.amsterdam.nl/webapp/oper/xml/servlet/P002004/toekomstvi
   sie.pdf (Adobe Acrobat moet geïnstalleerd zijn op uw computer om het document te
   openen). Op de site van het stadsdeel is ook een korte samenvatting van de
   Toekomstvisie te vinden door te zoeken op 'Tussen nu en 2010'. Ik zou bij deze
   graag aan de moderator willen vragen of dit inderdaad het document is waar naar
   verwezen wordt, en of een link hiernaar opgenomen zou kunnen worden onder de
   informatie bij dit onderwerp.

   (6) Ik vind de informatie over het ontwerp wijkplan niet duidelijk en daarom kan ik er
   geen goed oordeel over geven. Kan dat in het vervolg in gewone mensentaal worden
   vermeld?

   (7) helaas is de tijd te kort om op de lesmiddag direct te reageren en te discussiëren
   omdat wij afhankelijk zijn van de internetaansluiting die wij alleen maar in het
   buurthuis kunnen gebruiken.
   vandaag heb ik alle gegevens uitgeprint en zal dit thuis bestuderen en als de
   mogelijkheid zich voordoet zal ik op 13 mei mijn verhaal en discussie inbrengen
   maar om door andere deelnemers te reageren is de tijd echt te kort.
   graag een beetje meer gelegenheid geven voor het bovenstaande.

   (8) Ik vind de informatie over het wijkplan nog steeds te summier. Het zou goed zijn
   om de verschillende punten eerst meer uit te werken. De Stadionbuurt is vooral een
   woonbuurt en ik vind dat dat zo moet blijven. Extra kantoren rond de Zuidas is iets
   wat doorgerekend moet worden. Momenteel staat in Amsterdam circa 34/40% van
   te kantoorruimtes leeg: men vind geen huurders. Extra recreatie en vooral
   sportaccommodaties, met name voor de jeugd vind ik een belangrijk punt. Verder
   zou er extra aandacht gegeven kunnen worden aan cultuur in de buurt, bijv een
   buurttheatertje (voor theater, muziek, lezingen, etc.)en expositieruimte voor
   kunstenaars uit de stadionbuurt.
                 Evaluatie StadiOnline
   (1) Een half jaar geleden is gestart met StadiOnline. Door te discussiëren over
   onderwerpen waar u als bewoner van de Stadionbuurt mee te maken hebt, leverde
   u input voor het wijkplan. Dit pilotproject zit er nu bijna op en er wordt hard gewerkt
   aan een nieuwe versie van StadiOnline, waarbij geleerd wordt van de ervaringen
   van het afgelopen half jaar. Daarbij zijn uw ervaringen als gebruiker erg belangrijk.
   Wat vindt u van een platform als StadiOnline? Zou u opnieuw deelnemen aan een
   soortgelijk project? Heeft u het gevoel dat het stadsdeel iets kan - en doet - met de
   door u aangedragen adviezen?
144
           Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   - Meer achtergrond informatie vindt u onder de knop 'Informatie' in de verticale
   menubalk links.
   - Reageren op berichten (zoals dit bericht) kan door te klikken op 'Reageer'
   - Een nieuw bericht kunt u maken door te klikken op 'Nieuw bericht' in de blauwe
   balk hierboven.

   (2) Wat er aangeboden wordt op StadiOnline zit vol fouten. Er staat bijv.: een nieuw
   bericht kunt u maken door de klikken op 'Nieuw bericht' in de blauwe balk boven.
   Maar daar staan maar twee woorden: „reageer‟ en „annuleer‟.
   Ik had een grotere zorgvuldigheid verwacht bij de opstellers.
   Evenzo zijn er vandaag en de volgende twee maandagen zowel de consultatie als de
   stemming op dezelfde dag. Vind ik ook zeer onzorgvuldig.
   Ik word verwacht te stemmen terwijl de discussie nog niet afgesloten is.

   (3) Ik vond het wel grappig om met dit pilotproject mee te doen. Zowel voor de
   organisatoren, denk ik, als wel voor de deelnemers was het begin wat onwennig. Het
   leuke is dat (beide) er van leren, in ieder geval voor mij. ik kon gelijk een nieuwe
   kaart aanvragen. Ach ja.
   Maar het is een goed gegeven gebruik te maken van nieuwe - ofwel andere
   communicatie kanalen die wij gewend waren. De wereld verandert en wij
   veranderen mee. Je hebt als deelnemer toch het idee heel close bij het probleem
   betrokken te zijn en niet via loketten door te dringen tot de ( gekozen) beslissers. Tja
   bij foute beslissingen worden zij gewoon vervangen. Ik moet er niet aan denken dat
   ook nog te moeten doen. Daar heb ik toch mijn mensen voor, is het niet??
   Oké nu even serieus.
   Ik, heb het gevoel betrokken te zijn, en mijn inbreng kan geven op een vrij
   gemakkelijke manier en een op een door mij te bepalen tijdstip.
   Of het stadsdeel iets met deze adviezen doet, daar is het nog te kort dag voor. Ik
   kan het (nog) niet beoordelen.
   Zou er een vervolgproject zijn, zou ik onmiddellijk weer deelnemen. Tenminste als zij
   ook Windows XP ondersteunen. Het is toch niet zo, dat de maatschappij met zijn tijd
   moet meegaan. En zo?n stadsdeelraad niet?

   (4) Ik ben geïnteresseerd in een vervolg als er ook weer computerfaciliteiten komen
   als in de Discus.
                     StadiOnline
   (1) Het project StadiOnline is uniek in de wereld. Het is de eerste keer dat een
   gemeente over zo'n lange periode zo intensief met burgers via het internet contact
   heeft. StadiOnline is daarom een echt experiment!
   Het Ministerie van Binnenlandse Zaken wil weten of de techniek in de toekomst
   bruikbaar is voor elektronische paspoorten en kiezen op afstand. Het stadsdeel
   Amsterdam Oud Zuid is benieuwd of deze manier van interactie een goede manier
   is om burgers te betrekken bij het maken van beleid.
   Maar wat verwacht u van StadiOnline? Is deze manier van participatie voor u
   ideaal? Wanneer is voor u het project geslaagd? Heeft u bedenkingen, suggesties of
   andere opmerkingen over het proces of de techniek?
   In deze discussielijn kunt u gedurende het hele project bijdragen plaatsen die niet
   met de onderwerpen uit de wijk, maar met het project zelf te maken hebben.

   (2) Ik ben blij met deze proef.
145
           Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid   (3) Ik snap niet dat er niet meer mensen mee willen doen.

   (4) ik vind het belangrijk dat iedereen hier aan meedoet!

   (5) Ik vind het een vooruitstrevend initiatief en heb dat het enthousiasme stand
   houd tot het eind. Tevens hoop ik dat dit project de mensen het gevoel geeft invloed
   te kunnen uitoefenen op de gang van zaken in de eigen buurt

   (6) Een zeer goed initiatief. Op den duur zal de vraag naar online stemmen en het
   aanvragen van uittreksels, paspoorten e.d. zeker groot worden. Als de techniek
   betrouwbaar blijkt zal dat ook zeker kunnen, en dat zal meer mensen doen
   stemmen dan nu het geval is. Voorts ben ik van mening dat op deze manier meer
   mensen hun mening over de (plaatselijke)politiek zullen uitten.

   (7) Uiteraard kan er nu nog niet veel over gezegd worden, maar dit zou een goede
   manier kunnen zijn om met de politiek van gedachten te wisselen.
   Ik ben overigens vooral geïnteresseerd in de technische ontwikkelingen op het
   gebied van 'veilig' communiceren via het internet.
   Is dit de toekomst?

   (8) Allereerst moet ik zeggen, dat ik het StadiOnline project heel vooruitstrevend
   vind.
   Maar.... dan nu een opmerking na 1 week "discussiëren". Tot nu toe geeft iedereen
   braaf zijn mening en eventueel een oplossing. Ik had verwacht, dat we wat meer op
   elkaar mening zouden reageren. Ik denk ook dat het nog niet voor iedereen duidelijk
   is op welke "reageer op" je moet klikken. Misschien handig om dit nog eens onder
   de aandacht te brengen, anders ben ik bang dat de discussie saai wordt.

   (9) Aangezien het instituut inspraakbijeenkomsten aan zijn eigen onbruikbaarheid
   ten onder is gegaan, zou het wel eens kunnen zijn dat dit systeem een goede
   vervanger wordt. Laten we het hopen!

   (10) Het lijkt me zinvol de discussie zelf niet te verwijderen en te vervangen door
   een algemene (en dus niet veelzeggende) samenvatting. Op het moment van
   consultatie en stemming is het juist van belang om alle meningen nog eens te
   kunnen lezen. En zelfs na afloop kan het goed zijn om zelf te constateren of de
   resultaten nu echt stroken met de gedane suggesties. Kortom: niet de originele
   berichten van deelnemers vervangen door een samenvatting van een moderator. Dit
   werkt tegen de beoogde transparantie en openheid.

   (11) Beste heer/mevrouw van der Schoot,
   Dank voor uw bijdrage. Er is bij het ontwerp van de discussie gekozen voor een
   opzet waarbij de nemen van deelnemers aan de discussie alleen voor elkaar
   zichtbaar zijn.
   Wanneer we de discussiebijdragen zonder meer archiveren kan iedereen alles zien.
   De samenvatting van de discussie geeft de hoofdlijnen van de discussie weer,
   zonder de namen van de deelnemers te vermelden.
   Uw opmerking dat dit de beoogde transparantie tegen zou werken neem ik echter
   serieus. Ik ben benieuwd wat andere deelnemers aan het panel ervan vinden:
   - moeten alle bijdragen met naam worden gepubliceerd?
   - heeft samenvatten voordelen of doet het onrecht aan de volledigheid van de
   discussie?
   Afgezien van wat er technisch mogelijk zou zijn wil ik graag weten hoe deelnemers
   hierover denken.
146
           Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   (12) Ik sluit me volledig aan bij uw opmerking. In het belang van het project is het
   belangrijk de meningen van de andere deelnemers ten aller tijden te kunnen
   raadplegen en zelf conclusies te kunnen trekken, zodat een breed beeld van de
   resultaten ontstaat. Tenslotte wordt hierdoor de toekomst van onze buurt mede
   bepaald.

   (13) Naar aanleiding van het verzoek van twee deelnemers om alle
   discussiebijdragen - en niet alleen de samenvattingen - te kunnen raadplegen na
   afloop van een discussie, is gekeken of dat technisch mogelijk was. Dt bleek zo te
   zijn. Vanaf nu zijn dus de bijdragen van afgelopen discussies ook in het archief te
   lezen.
   N.B. dit geldt alleen voor deelnemers, niet voor mensen die geen toegang hebben
   tot de besloten site.
   Jorrit de Jong, moderator StadiOnline

   (14) Het is inderdaad een vooruitstrevend project. De minister van ICT enz.(R. van
   Boxtel) heeft uitgeroepen, dat Nederland koploper is in het uitproberen van de
   nieuwste technologische ontwikkelingen. Hiervoor een complimentje aan de
   stadsdeel voorzitter en zijn dagelijks bestuur voor het naar binnen hallen van dit
   project. Het is jammer dat sommige deelnemers nog geen ID kaart hebben gehad. Ik
   zelf heb hem gisteren gekregen waardoor ik de eerste discussies heb gemist. Zou
   het mogelijk zijn de eerdere onderwerpen nogmaals de revu te laten passeren.

   (15) Vanwege de drukte op het digitaal lijsttrekkersdebat (9 lijsttrekkers) maken we
   even tijdelijk ruimte. Later komt deze discussie weer terug.

   (16) Mijn ervaring van de afgelopen tijd met StadiOnline is niet zo positief. Ik vind
   het erg jammer dat er tot op heden geen update is van de gebruikte software. De
   software draait alleen op een systeem dat een verouderde browser draait, waardoor
   wij een PC speciaal voor StadiOnline hebben moeten inrichten. Hierdoor kom ik er
   zelden aan toe om langs te gaan op de site. Jammer. Daarnaast vind ik de site zeer
   onoverzichtelijk. Op verschillende pagina's vind je onderwerpen in verschillende
   samenstelling. De site werkt absoluut niet intuïtief. Ik had eerlijk gezegd verwacht
   dat er tijdens de pilot steeds aan de sit gebouwd zou worden, maar ik merk hier nog
   niets van.
   Voor mijzelf betekent dit in ieder geval dat ik de site sporadisch bezoek. Het
   terugvinden van de discussie van het moment duurt ook te lang. Ik denk dan ook
   dat de resultaten van de pilot geen antwoord geven op de vraag: hoeveel burgers
   vinden het leuk om mee te denken over hun buurt, maar meer: hoeveel burgers
   houden het vol om ondanks de weinig uitnodigende technische problemen toch nog
   de site te bezoeken.
   Marjolein Viersma

   (17) Jammer dat u zo negatief bent over de site. Ja, ik heb ook gemerkt dat er wel
   eens verouderde onderwerpen nog op de site staan. Toch ben ik over het algemeen
   positief.
   Ook ik heb een PC met de nieuwste versies van de browsers (zowel netscape 6.2 als
   internet explorer 6). Alhoewel deze officieel niet worden ondersteund, heeft de
   installateur de software toch geïnstalleerd. En alles werkt hier vlekkeloos. Een PC
   opnieuw inrichten blijkt dus niet nodig.

   (18) Ja, dat zijn goede opmerkingen van Marjolein Viersma. De site is een doolhof
   met ingebouwde vertraging; niet uitnodigend, maar ergernis veroorzakend.

   (19) Ik kan nu eindelij meelezen en kennis nemen wat het oordeel van andere
   bewoners zijn, alleen zijn de diverse pagina's verouderd ( op de 20 maart lezen dat
   deze al reeds gesloten was op 11 maar) dit kost ook ontzettend veel tijd om mij in te
147
           Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   leven in diverse onderwerpen. nu staat er bijv re. Over het proefproject etc. wel 10
   verschillende meningen om deze alle aan te klikken is een behoorlijke opgaaf,
   Is het niet mogelijk om met een trefwoord te werken om snellere opzoek mogelijk te
   maken.
   Ik hoop dat er in de toekomst op deze manier ook gestemd kan worden.

   (20) Geachte heer / mevrouw Ruimschoot,
   Het is heel goed mogelijk om te zoeken op onderwerp te zoeken. In de horizontale
   balk bovenaan de pagina kunt u klikken op de knop 'zoeken' Er verschijnen dan
   diverse zoekmogelijkheden.
   Als u de discussiebijdragen leest, kunt u ook gebruik maken van de knop 'alle
   berichten'. Door daarop te klikken openen alle berichten ineens. Dat leest een stuk
   gemakkelijker!
   Vriendelijke groet,
   Jorrit de Jong, moderator

   (21) Geachte moderator J de Jong
   sorry het is de hr. ruimschoot, inderdaad heb ik de zoekfunctie wel geprobeerd maar
   het blijft tobben op het zoeken naar een overzicht krijg ik als antwoord "0 gevonden"
   daar ik er ineens in kwam rollen is het voor mij moeilijk en langdurig om de recente
   onderwerpen te vinden zonder alles af te zoeken en vooral langdurig ik heb zo even
   al drie keer mijn vingerprint moeten doen en dat terwijl ik dus al op de beschermde
   pagina zat.
   m.vr.gr. hr. s.m. ruimschoot.

   (22) fingerprint niet succesvol, te licht te donker, te wat dan ook. Het wordt ook
   gevraagd tijdens een reactie op een bericht of als ik informatie wil op vragen... Zo
   langzaam ben ik er moe van.

   (23) Zelf ben ik werkzaam bij KPN Mobile en ik heb daar een zelfde soort pilot
   gehouden alleen met mobiel betalen, en daar zijn een aantal fouten uit naar voren
   gekomen die ik hier ook weer zie optreden.
   Als basisregel moet je er vanuit gaan dat alles maximaal drie stappen mag duren,
   anders raak je de mensen kwijt.
   Hier ben je bij het inloggen alleen al drie stappen kwijt (website intikken, pincode
   intoetsen, vingerafdruk testen) Vervolgens ga je rondsurfen op de site, maar voordat
   je in de gaten heb hoe je moet surfen, en waar je naar toe moet.... Ik was er zelf al
   10 minuten mee bezig en ik ben een redelijk ervaren internetter.
   Ik tel zo al een stap of zes, en dan moet je je nog inlezen, en vervolgens een reactie
   typen...
   Als vanzelf krijg je dan mensen die afhaken... Alleen de mensen die doorzetten houd
   je vast, mijn complimenten ook voor de mensen die dit lezen, jij bent ook een van
   die doorzetters!
   Daarnaast moet de beveiliging ook overeenkomstig zijn met wat je de mensen laat
   doen. Stemmen ja ok, ik kan begrijpen dat dan wegens de wet vingerafdrukken
   gebruikt moeten worden, maar mogelijkheden als Diginotar (pincode laten uitgeven
   door de Notaris, en dat geldt dan ook als wettelijke handtekening, daar de Notaris
   aangesloten bij DigiNotar dat garandeert...) moeten dan ook duidelijk in overweging
   genomen worden (of wacht totdat PKI in de wetgeving als wettelijke digitale
   handtekening wordt erkend, dat is al over enkele jaren zover, het is al een richtlijn
   van de Europese Commissie, en de Europese wetgeving gaat boven de
   Nederlandse).
   Maar voor het invoeren van een reactie je vingerafdruk laten geven gaat toch een
   beetje te ver. Dan krijg je vanzelf reacties als Bekijk het maar...
   Deelnemers zullen zich ook afvragen wat er met hun stemmen gebeurt... Als je
   helemaal identificeert met je vingerafdruk, leg je dat verwachtingspatroon (althans
   bij mij) een stuk hoger... Ik begrijp dat er niet veel met de discussie-items en
148
           Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   resultaten gedaan kan worden, maar waarom dan helemaal identificeren met
   vingerafdruk..., waar een afgesloten platform met username en password ook
   afdoende (en goedkoper) is. Stemmen kan dan evt. ook via het rondzenden van een
   brief en dat de deelnemers een reactie terug sturen met hun handtekening erop.
   Kortom:
   Werk aan de userinterface
   En stem het doel overeen met het middel
   Dit klinkt misschien wel allemaal erg negatief, maar in bovenstaande valkuilen zijn
   wij ook getrapt...

   (24) Nog even een aanvulling:
   Ik juich bewonersinspraak toe, en denk dat het goed zou zijn om op het internet een
   platform te creëren waar de bewoners hun grieven kwijt kunnen, dat verlaagt de
   drempel naar de lokale politiek. Vanuit dat oogpunt juich ik de pilot toe, en mijn
   complimenten daarvoor!
   Nog even m.b.t. de techniek, hierbij een eventuele lek... Tijdens het tikken van mijn
   vorige bericht werd ik mijn verbinding verbroken omdat het te lang duurde. Toen ik
   weer contact zocht hoefde ik mijn pincode niet meer in te voeren, en kwam ik
   gewoon op de site terecht...

   (25) Ik ben blij met dit project en ik hoop dat er meer van komen. Daarbij heb ik er
   veel van geleerd.

   (26) Ik ben blij dat ik mee kan doen met het project alleen met mijn taal problemen
   kan ik niet alles begrijpen maar toch ben ik tevreden.

   (27) Wat verwacht ik van StadiOnline?
   Dat jullie ervan leren (technische problemen...) en verbeteren. En dat zie ik
   gebeuren.
   Is deze manier van participatie ideaal? Voor mij minder omdat ik liever (ook) met
   mensen praat. Het stimuleert beter.
   StadiOnline en de Stadionbuurt? StadiOnline heeft met deze wijk niets te maken. Ik
   zie er alleen een technisch project met een onderwerp: Stadionbuurt. Wel een
   interessant project.

   (28) Wat verwacht ik van StadiOnline?
   Dat jullie ervan leren (technische problemen...) en verbeteren. En dat zie ik
   gebeuren.
   Is deze manier van participatie ideaal? Voor mij minder omdat ik liever (ook) met
   mensen praat. Het stimuleert beter.
   StadiOnline en de Stadionbuurt? StadiOnline heeft met deze wijk niets te maken. Ik
   zie er alleen een technisch project met een onderwerp: Stadionbuurt. Wel een
   interessant project.

   (29) Waarom is deze tekst nu dubbel afgedrukt?

   (30) De voorlichtingsavond op 26 november is goed bezocht. Er waren naar
   schatting 60 deelnemers en geïnteresseerden naar het stadsdeelkantoor gekomen
   om zich te informeren over het project StadiOnline. Er kwamen ook een aantal
   vragen naar voren. Hieronder vind u daarop de antwoorden:
   V: Mogen deelnemers ook zelf onderwerpen inbrengen?
   A: Jazeker, dat kan op twee manieren: u kunt een emailtje sturen aan
   stadionline@oudzuid.amsterdam.nl of via de knop 'contact ons' met uw verzoek om
   een bepaald onderwerp te behandelen. De redactieraad, waarin de wethouder
   zitting heeft, bepaalt dan of het zinvol is om op dat moment daarover digitaal van
   gedachten te wisselen.
149
           Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   Ook kunt u in deze discussie, 'StadiOnline' onderwerpen aansnijden. Zo krijgt u van
   andere deelnemers gelijk te horen of zij het ook een geschikt onderwerp vinden.
   V: Mogen we ook met het stadsdeel van mening verschillen in de discussies?
   A: Ja, dat mag. Als we wilden dat iedereen het met elkaar eens was zouden we geen
   discussie organiseren. Het de bedoeling om met het panel problemen in de wijk te
   bespreken, maar vooral ook om samen na te denken over oplossingen daarvoor.
   StadiOnline is geen klaaglijn, wel een platform om het stadsdeel van advies te
   dienen over de aanpak van de Stadionbuurt.

   (31) Ik ben een maand in het buitenland geweest en kon helaas niet deelnemen
   aan de discussies en stemmingen. Wat me erg opvalt/tegenvalt is dat er zo veel
   mensen naar een bijeenkomst komen en en vervolgens slechts een handjevol actief
   'meedoen'. Is er niet iets aan te doen om de deelnemers te activeren? Het sturen
   van email / nieuwsbrief werkt bijv erg goed.
   Groeten Gertjan

   (32) Beste heer Van Wijk,
   Wij proberen de deelnemers te activeren door regelmatig een alertmail te sturen
   met daarin de actuele onderwerpen op StadiOnline. Ook maken wij eens per maand
   een nieuwsbrief met meer achtergrond informatie onver het project, die de
   deelnemers in hun mailbox krijgen. Eerdere versies zijn te vinden op de site van
   Amsterdam Oud Zuid (zie knop in bovenste balk).
   Uiteraard zouden wij ook graag zien dat meer deelnemers meedoen. Door de trage
   start van het project (o.a. door technische problemen met de kaartuitgifte) komt de
   discussie pas langzaam op gang. Wij hopen in de loop van februari een
   verlevendiging van de discussie tegemoet te mogen zien. Als u nog verdere
   suggesties heeft houden wij ons aanbevolen!
   Vriendelijke groet
   Jorrit de Jong
   Moderator StadiOnline

   (33) Al geruime tijd is er een beleid om alle parkeer plaatsen die erbij komen ten
   koste te laten komen van de parkeerplaatsen op straat.
   De mensen met een invalide kaart kunnen overal in de stad parkeren en vele
   hebben een aangepaste auto om langer zelfstandig te kunnen wonen.
   Maar door het opruimen van de openbare parkeerplaatsen door onze overheid,
   kunnen die mensen vaak nergens meer staan. En de tram of de fiets nemen is er
   echt niet bij.
   Moet dit beleid niet worden omgebogen?

   (34) Beste heer Bakker,
   Dank voor uw bijdrage over parkeerbeleid. Ik heb het punt ter sprake gebracht in de
   redactieraad. Deze heeft besloten dat parkeerbeleid een discussieonderwerp op
   www.stadionline.nl moet worden. De webredactie zal het onderwerp verder
   uitwerken. Naar verwachting komt het thema eind februari of begin maart aan bod.
   U kunt achter de knop agenda zien welke onderwerpen wanneer aan het panel
   worden voorgelegd.
   Vriendelijke groet,
   Jorrit de Jong
   Moderator StadiOnline

   (35) Nee, dat beleid moet niet worden omgebogen, want er komen steeds meer
   auto's op straat en de ruimte in Oud Zuid is beperkt. Of zullen we openbaar groen in
   parkeerplaatsen veranderen?

   (36) Op zich niet eens zo gek om het openbare groen op te offeren voor
   parkeerplaatsen.
150
           Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   laten we wel wezen.
   bomen horen in een bos.
   auto's in een stad.
   en niet omgekeerd

   (37) Ja, dat is een briljant idee! Nu moeten we alleen nog onze mede-autobezitters
   ervan overtuigen.

   (38) Door de week gebruik ik Internet vooral voor e-mail, met tientallen berichten
   per dag. Daardoor schiet een bezoek aan StadiOnline er nog wel eens bij in. Als ik
   dan in het weekend de site bezoek, blijkt dat de stemmingen alleen door de week
   toegankelijk zijn.
   Daarom het volgende verzoek: Kan de stemperiode worden verlengd, bijvoorbeeld
   van maandag t/m maandag i.p.v. maandag t/m vrijdag?

   (39) Beste heer/mevrouw Borgsteede,
   Ik zal uw verzoek neerleggen bij de projectleider. Die kan uitzoeken of het technisch
   en procedureel mogelijk is om de stemtijd te verlengen.
   Vriendelijke groet,
   Jorrit de Jong, moderator

   (40) helaas heb ik het probleem dat ik alleen maar jan reageren als ik op de cursus
   ben,want de mogelijkheid om het thuis te doen is niet aanwezig omdat mijn pc niet
   geschikt is,het gevolg is dat ik niet ALLE reacties en artikelen kan lezen. Maar ik ga
   wel door
   groet van Louis Nijboer

   (41) Dag Louis, buurman van buurthuis Zuid ik kan het waarderen dat je zo goed je
   best doet. Ga zo door je komt er wel.
   Toy, toy, toy. José Sterk

   (42) hoera ik kan nu wel reageren en mijn reactie is het volgende
   houd de parkeertarieven zo laag mogelijk want vooral voor de ouderen die van
   bezoek afhankelijk zijn worden door het hoge parkeertarief bezoek van kennissen
   en familieleden tegen gehouden.
   ook het verlengen van de parkeertijden van 19.00 naar 23.00 uur of nog erger 24
   uur parkeren is helemaal uit den boze

   (43) Ben het hier helemaal mee eens. Als ik de site bezoek, is dat in het weekend.
   En dan kan ik niet volledig participeren.

   (44) Na overleg met de projectleider is gebleken dat het helaas niet mogelijk is om
   ook in het weekend de stembus open te houden. Dat heeft te maken met
   beveiligingsmaatregelen en de beschikbaarheid van de technische partners in het
   weekend. Onze excuses voor het eventuele ongemak.
   Jorrit de Jong, moderator

   (45) In verband met de start van het dossier over het ontwerp wijkplan op 29 april
   en het evaluatiedossier op 13 mei is de StadiOnline discussie gearchiveerd. Zo kunt
   u overzichtelijk met elkaar in discussie treden.

   (46) ……….

   (47) Dat geldboete vind ik een goed idee, want vuil die onbeheerst ligt is erg
   ongezond dit brengt ziekte over naar mens en dier.

   (48) Men moet strenger optreden tegen de vervuilers.
151
           Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid   (49) Sorry maar ik begrijp hier totaal niets van.
   Ik mis ineens alle berichten en kan ze op geen enkele manier te voorschijn halen.
   m.vr.gr.S.M.Ruimschoot

   (50) Ik mis nog steeds informatie over concept wijkplan. heb hier vrijdag j.l. over
   gebeld en er zou vrijdagmiddag info op de site komen. Ben niets wijzer geworden.

   (51) Ik vind het een goed idee om via buurtonline met de buurt te kunnen
   communiceren. Vooral voor mijn kinderen die allemaal een computer hebben is het
   een goede ontwikkeling.

   (52) Ik zou heel fijn vinden dat er een website komt voor de marathonbuurt zodat wij
   via deze site kunnen communiceren. Alleen denk ik dat het voor oudere bewoners
   een probleem zal zijn. Hier zou ik graag willen dat rekening gehouden word.

   (53) DE reactie vanuit de deelraad (wethouder) is veel te laat. Wij kunnen als
   deelnemers nooit op deze reacties reageren. Zijn reactie is een sluitpunt.

   (54) Om toegelaten te worden in het pasjes-systeem moet er veel te veel moeite
   worden gedaan. Er zijn veel storingen opgetreden bij deze uitvoering van de pasjes
   vooral omdat de vingerafdruk veel te afhankelijk is van de toestand van de vingers.
   Het wijzigt nogal vaak. De temperatuur van het lichaam, beschadigingen enz.

   (55) Ik probeerde vandaag te stemmen.
   Er werd niet aangegeven waarover.
   En de stembus was al gesloten om kwart voor twee,
   l3u45. Ik kan dus stellen dat dit project mislukt is: door onvoldoende input van de
   beheerders van de site.
   Ik voel me regelmatig voor de gek gehouden.
   De begeleiding van de heer Holleman was fantastisch.
   Ik voelde me tijdens de participatie in het luchtledige.
   Dit pilotproject was voor mij GEBAKKEN LUCHT.
   Ik ben wel dankbaar dat ik nu iets over computeren geleerd heb.Ik voel me zeer
   betrokken bij mijn buurt en het idee van de burgers erbij betrekken was goed.

   (56) Tijdens de participatie voelde ik me regelmatig in het luchtledige. Voor mij was
   het allemaal GEBAKKEN LUCHT.Het project is mislukt. Ik voel me zeer betrokken bij
   mijn buurt en het idee de burgers erbij te betrekken was goed. Nu de uitvoering nog.
   De begeleiding van de heer Holleman en van Liesbeth was goed. Ik ben blij dat ik
   door mee te doen nu wat geleerd heb over computeren.

   (57) Dit is een voorstel voor een of meerdere meldpunten in de buurt . Waar we met
   een vertrouwd persoon kunnen overleggen over een conflict of dies meer.

   (58) Het werkt niet succesvol ook met de biometrielezer waren veel technische
   problemen. Er moet vaak opnieuw worden opgestart. Op de vraag werken de
   verschillende tools, kan ik geen goed antwoord geven. Ik heb namelijk nog steeds
   geen idee hoe het werkt.
   Cascademodel: Ik zou het anders doen, maar weet niet hoe.... Misschien
   eenvoudiger.
   Om te kunnen reageren moet je eerst alle verschillende reacties lezen. Dit is
   praktisch onhaalbaar, gezien de korte cursusduur.

   (59) De onderwerpen vond ik goed. Presentatie goed. Verbeteringsmogelijkheden:
   eenvoudiger voor de burger. Vaker gebruik maken van voorbeelden door de
   moderator.
152
           Pilot Electronische burgerparticipatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid


   Ik vond het spannend en soms zeer effectief.
   Mening: site is overzichtelijk
   informatie moderator is goed
   consultatie te eenzijdig (de vragen zijn zwart - wit, geen uitleg of toelichting op de
   vragen)
   Stemming vaak te laat geopend en te vroeg gesloten, waardoor cursisten niet
   konden deelnemen.

   (60) er is dringend behoefte aan een computercafé of iets dergelijks voor senioren.
   Het vergroot de mogelijkheden voor sociale contacten en verder met de computer
   bezig te blijven.
   De computergroep van de Discus straat zou dit bijzonder op prijs stellen.

   (61) Over het algemeen vond ik StadiOnline een redelijk overzichtelijk ingericht
   project. De gang van zaken m.b.t. informatie, discussie en consultatie over het
   concept wijkplan vormt hierop een ongunstige uitzondering. De informatie was zeer
   summier, om verzoeken om opheldering in de discussie werd niet gereageerd, en er
   werden consultaties en stemmingen aangekondigd die vervolgens niet kwamen.
   Ook nu weer, bij het afronden van de consultatie, krijg ik te lezen dat er volgende
   week nog een consultatie over de 'overige onderwerpen' zal komen - dit terwijl uit
   een emailtje van eerder vandaag blijkt dat het project morgen afloopt. Ik heb de
   indruk dat er tegen het einde wat vertragingen zijn ontstaan die het programma in
   de war hebben gestuurd, en dat daar niet helemaal adequaat op is gereageerd.
   Jammer, want zoals gezegd was mijn algemene indruk van het project verder zeker
   positief.

   (62) In de laatste weken van het project zijn inderdaad een aantal problemen
   opgetreden met de techniek. Door wijzigingen in de beveiligingsstructuur en
   onvolkomenheden in de het beheerssysteem van de website was het een paar keer
   onmogelijk vor de redactie om nieuwe informatie te plaatsen of om de consultaties
   correct te installeren. Dat heeft vertraging opgeleverd en daarmee verwarring
   veroorzaakt. Onze excuses voor het ongemak.
   Jorrit de Jong, moderator
153

								
To top