Contoh Format Resume Bahasa Melayu by yas90845

VIEWS: 5,518 PAGES: 41

Contoh Format Resume Bahasa Melayu document sample

More Info
									TAKLIMAT LATIHAN INDUSTRI 2010

   FAKULTI BIOSAINS DAN BIOKEJURUTERAAN
           (FBB)
Perlaksanaan Latihan Industri di FBB
        2010
             Post-Latihan
              Industri


     Latihan Industri
    3 Mei – 9 Julai 2010
      (10 Minggu)

Pra-Latihan
 Industri


                    2
     Objektif Latihan Industri
  Mendedahkan pelajar kepada suasana dan jenis
  pekerjaan yang ditawarkan oleh industri/organisasi luar

  Memberi peluang kepada pelajar mengaplikasi teori
  yang dipelajari di kuliah semasa latihan industri.

  Memberi peluang kepada pelajar memperolehi
  kemahiran teknikal di industri

  Memupuk sikap kerjasama dan menggalakkan interaksi
  di antara pelajar, pekerja di industri dan masyarakat

  Melatih pelajar menulis laporan yang sesuai dan
  sistematik.


                               3
 CARTA ORGANISASI LATIHAN INDUSTRI FBB

            TIMBALAN DEKAN
              (PENGERUSI) URUS SETIA
   LI FBB
 PENOLONG     KETUA JABATAN
 PENDAFTAR               KETUA JABATAN
          BIOTEKNOLOGI       BIOSAINS
   FBB       INDUSTRI
(EN. HAIRUDIN)              (DR SYAFINAZ
         (DR ADIBAH YAHYA)     SHAHIR)         KOODINATOR       KOORDINATOR
 KERANI LI    (DR FAHRUL       DR SALEHUDDIN
(CIK ZELEHA)   ZAMAN HUYOP)        HAMDAN

                             4
 Kelayakan dan Pengecualian Latihan Industri

 Pelajar yang dapat 45 kredit sehingga semester 3 layak
 menjalani Latihan Industri.
 Pertukaran penempatan LI tidak dibenarkan sama sekali.
 Pelajar yang mempunyai pengalaman bekerja di industri
  2 tahun dikecualikan.
 Pelajar yang pernah menjalani latihan untuk tempoh yang
 mencukupi dan setara juga boleh dikecualikan
       TETAPI
    Dengan syarat dipersetujui oleh Fakulti melalui
        Jawatankuasa Latihan Industri


                              5
Bilangan Pelajar yang terlibat dalam
 Latihan Industri Sesi 2009/2010

            Kod   Bil.
   Program                Status
           Program  Pelajar
Sarjana Muda Sains   SQB    35   Wajib / HL
(Biologi Industri)
Sarjana Muda Sains  SQG    16   Digalakan /
(Biologi)                  HS

Jumlah              51                            6
Penempatan dan Zon Latihan Industri
Zon Selatan    - Johor, Melaka
Zon Tengah    - Negeri Sembilan, Selangor,
          Kuala Lumpur, Putrajaya
Zon Utara     - Perak, Pulau Pinang, Kedah,
          Perlis
Zon Timur     - Pahang, Terengganu, Kelantan
Zon M’sia Timur  - Sabah (KOTA KINABALU) dan
          Sarawak (KUCING)                          7
     Borang Latihan Industri
Borang        Penamaan        Tindakan
 1(A)    Borang Permohonan Latihan    Pelajar
           Industri
 1(B)    Borang Jawapan Penempatan     Industri
         Latihan Industri
 1(C)   Borang Pemilihan Zon Penyeliaan  Pensyarah
                        FBB
 1(D)`     Borang penilaian Pelajar   Penyelia
                       Industri
 1(E)     Borang penilaian Pelajar   Penyelia
                        FBB
 1 (F)    Borang penilaian kesesuaian   Penyelia
       Penempatan Latihan Industri    FBB

                             8
   LATIHAN INDUSTRI DI FBB- FASA 1
FBB     SENARAI LI FBB/
        PILIHAN
                PELAJAR
        SENDIRI
       MINGGU KE 9               ISI BORANG A(1) SERTA
     BERJAYA       RESUME DAN BIODATA
                DAN HANTAR KE FBB
                MINGGU 10 -12 SEM 3
               FBB HANTAR SURAT
                KE INDUSTRI DAN
    JIKA MASIH
     GAGAL
                TUNGGU JAWAPAN
     MAC 2010       DARI INDUSTRI     GAGAL
                 (BORANG A(2)
   LATIHAN INDUSTRI DI FBB- FASA 2
                      UPDATE SENARAI
 FEED-BACK DARI           PENEMPATAN DAN CONFIRM
   INDUSTRI       FBB     PENEMPATAN PELAJAR
  BORANG 1(B)              DI INDUSTRI OLEH
                  FBB / KOORDINATOR JABATAN


        SURAT IMDEMNITI
                          PENEMPATAN
                           PELAJAR DI
 PEMILIHAN ZON           PELAJAR     INDUSTRI
                          (10 MINGGU)
  PENYELIAAN
OLEH STAF AKADEMIK
                   PENILAIAN
            INDUSTRI    LATIHAN
           BORANG 1(D)   INDUSTRI
  SURAT LANTIKAN
                           HANTAR
 PENYELIAAN – FBB                  LAPORAN
   BORANG 1(E)                    KE FBB
  (MINGGU 4 – 10)                  UNTUK
                            GRED
                                10
Bayaran Yuran Latihan Industri

•Pelajar diwajibkan membayar RM 310
sebagai Yuran Latihan Industri.

•Bayaran boleh dijelaskan melalui
potongan PTPTN atau secara tunai.

•Pendaftaran Latihan Industri SQU 2915
bermula 25-26 April 2010.


                     11
Peraturan Semasa Latihan Industri
  Kehadiran pelajar di tempat LI adalah wajib,
  mematuhi peraturan dan arahan di tempat
  latihan.
  Pelajar harus berpakaian kemas yang sesuai
  dengan kerja di tempat latihan.
  Jaga nama baik UTM
  Isi Borang Indemniti
  Menghubungi Kerani Latihan Industri, Cik
  Zaleha Jaafar selewat-lewatnya hujung minggu
  pertama dengan email : zalehaj@utm.my                          12
       Surat Indemniti
• Pihak Fakulti akan mengeluarkan surat indemniti
 kepada pelajar yang akan menjalani latihan industri
 bertujuan untuk;
 a. menjamin gantirugi
 b. perlindungan kepada pelajar
 c. perlindungan kepada industri.

• Fakulti akan menghantar surat tersebut kepada pihak
 industri setelah penempatan disahkan.

• Pelajar dikehendaki membawa surat ini semasa
 melapor diri

                            13
  Perkara-perkara Umum Semasa Latihan Industri
o   Menepati masa dan datang awal ke tempat Latihan
   Industri
o   Jika lambat – buat follow up atau telefon penyelia.
o   Berpakaian kemas (UTM Smart Day Attire)
o   Merendah diri dan sopan semasa bercakap.
o   Elak menjadi terlalu serius !!
o   Pamerkan attitude yang baik dan sopan.
o   Elak konfrantasi dengan penyelia dan industri
o   Ikut peraturan makmal/ institusi /industri untuk
   mengelakan tindakan tatatertib
o   Ingat nama orang diindustri dan juga gelaran
   (Datuk, Encik, Puan, Dr etc)


                              14
 Kedatangan Latihan Industri
• Kehadiran pelajar pada setiap sesi latihan adalah WAJIB.

• PELAJAR TIDAK DIBENARKAN MENGIKUTI SEBARANG
 LATIHAN LAIN SEMASA MENJALANI LATIHAN
 INDUSTRI.

• Pelajar TIDAK DIBENARKAN mengambil cuti KECUALI cuti
  sakit dan mendapat surat cuti dari;
 a. hospital kerajaan
 b.klinik-klinik panel Universiti atau
 c.mana-mana pusat rawatan yang berhampiran dengan tempat
  latihan.

• KEHADIRAN MINIMUM ADALAH 80%.


                               15
     Hari Melapor Diri
•  Mengikut arahan yang telah ditetapkan
•  Berpakaian kemas
•  Sentiasa bersopan dan berbudi bahasa
•  Sila bawa ;
  a. Surat Tawaran dari Industri
  b. Surat Indemniti
  c. Pengenalan Diri (IC, Kad Matrik)
  d. Surat Pengesahan Penempatan dari FBB


                       16
    Penilaian Latihan Industri

SQU 2915          - 5 kredit
Gred            - HL/HG/HS
Penilaian Penyelia FBB   - 40%
Penilaian Penyelia Industri - 60%


*Dalam hal-hal tertentu laporan Penyelia
 Industri boleh menentukan HL/HG


                      17
   Pecahan Pembahagian Markah Penilaian
       (Penyelia LI dan FBB)

Pengetahuan dan kemahiran Generik   30%
Kualiti peribadi dan sahsiah      25%
Laporan Latihan Industri        45%
(Report+Buku log+Kehadiran)
Jumlah                 100%
Pelajar yang HG (markah<60%) diwajibkan
mengulang Latihan Industri.


                       18
Penilaian Laporan Latihan Industri

 Pengenalan         15%
 Maklumat hasil kerja    55%
 - kandungan teknikal
 - data dan hasil kerja
 - tatabahasa dan rujukan
 Kesimpulan dan cadangan   15%
 Kekemasan dan persembahan  15%
 Jumlah           100%

                   19
     Laporan Latihan Industri
  Laporan – 3 salinan (Fakulti, Industri, Pelajar)
  Pelajar harus minta pendapat/pandangan pihak
  organisasi mengenai penyediaan laporan.
  Laporan boleh dalam Bahasa Melayu/Inggeris
  Pelajar perlu menamatkan LI sehingga pada 9 Julai
  2010
  Penyerahan borang penilaian Penyelia Industri
  kepada FBB – sebelum atau pada 9 Julai 2010
  Penyerahan laporan LI yang DISAHKAN oleh
  Penyelia Industri - sebelum atau pada 12 Julai 2010
  Hanya laporan yang telah disahkan akan disemak
  oleh penyelia Fakulti.
                             20
     Laporan Latihan Industri
Laporan, dan borang penilaian Penyelia Industri
 hendaklah dihantar ke alamat berikut :

Kepada :
   Urusetia Latihan Industri
   Fakulti Biosains dan Biokejuruteraan
   Universiti Teknologi Malaysia
   81310 UTM
   Skudai, Johor
     u.p : Cik Zaleha binti Jaafar
     Penyelia FBB


                         21
 Panduan Umum Menyediakan Laporan
 Secara umum menerangkan kerja/aktiviti
 sepanjang LI. Laporan juga harus ringkas,
 jelas, kritikal and menyeluruh.
 Ditaip selang dua baris, font yang sesuai
 (12pt.)
 Boleh mengandungi   grafik,  rajah,  plet
 gambar dll.
 Gunakan kertas putih melainkan bahagian
 ringkasan eksekutif dan ‘separator’


                         22
  Format Penulisan Laporan
 Muka luar - tajuk, nama pelajar, tahun kursus,
 tempat latihan dan jangka masa latihan
 Penghargaan
 Laporan eksekutif – 600 patah perkataan
 Pengenalan – latar belakang, sejarah & status
 industri
 Laporan kerja – aktiviti, projek, tugas,
 tanggungjawab, data, rajah, analisis, pencapaian
 dll.
 Rumusan dan Cadangan
 Rujukan
 Lampiran (jika ada)

                           23
 Peraturan Menyediakan Laporan
Bahasa
 Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris (digalakkan
 atau seperti yang diminta oleh pihak industri)

Bahan-bahan Untuk Penyediaan Laporan
 Maklumat yang diperolehi daripada latihan –
 disokong dengan rajah, grafik, carta, rujukan,
 keratan kertas dll.

Keaslian laporan
 Mewakili cerapan, pandangan, pengalaman dan
 kejayaan pelajar semasa LI.

                          24
Peraturan Menyediakan Laporan
 Perkara Yang Tidak Boleh Dilaporkan

i.  Perkara yang boleh mencaci, menghina dan
   menjatuhkan firma atau organisasi tersebut.

ii. Perkara yang boleh menjejaskan hubungan
  baik UTM dan industri/organisasi

iii. Sebarang hal atau rahsia perdagangan, hasil
   penyelidikan, data yang dianggap sulit oleh
   firma


                          25
Peraturan Menyediakan Laporan
 Latihan Di Institusi Penyelidikan
 Laporan mesti mengandungi maklumat penting tentang
 penyelidikan dan mendapat kelulusan Penyelia di pusat
 penyelidikan tersebut.

 Penilaian Ke Atas Faedah Latihan
  Faedah latihan yang disediakan oleh UTM, tempoh
 latihan, kaitan kursus di UTM dengan pengalaman LI,
 kerjasama yang diberikan oleh industri

 Rumusan dan Cadangan
 Ditulis berdasarkan pendapat dan cerapan pelajar.
                             26
           Buku Log
 Bertujuan merekodkan aktiviti harian pelajar semasa
  menjalani latihan dengan kemas dan teratur. Buku log ini
  mestilah diserahkan ke Fakulti bersama laporan Latihan
  Industri.

 Perkara yang dianggap perlu dan penting untuk dicatat
 adalah seperti berikut:-

i.   Masa sampai dan pulang
ii.  Aktiviti kerja harian
iii.  Jenis tugas dan kaedah dan maklumat teknikal
iv.  Alat dan bahan yang digunakan
v.   Langkah keselamatan
vi.  SALINAN SURAT CUTI SAKIT - DITAMPALKAN
    pada muka surat hari berkenaan di dalam buku log


                               27
Buku Log Pelajar
          28
Buku Log Pelajar
          29
Buku Log Pelajar


   Wajib ditandatangani oleh Penyelia FBB
   semasa datang menyelia pelajar sebagai
   bukti penyeliaan
                       30
Buku Log Pelajar
          31
Surat Cuti Sakit      PERLU DI LETAK
      DALAM BUKU
      LOG
              32
 Contoh Laporan Harian – Log Book
Tiada masa/jadual kerja
Masa pulang tiada
Agak ringkas

                  33
Too detailed !!
         34
Too brief!!
       35
36
Penilaian dan Ulasan Mingguan
         Don’t get discouraged !!
         Take it positively !                      37
Penilaian dan Ulasan Mingguan
                38
    Alamat Perhubungan
Alamat Surat Menyurat

Fakulti Biosains Biokejuruteraan,
Universiti Teknologi Malaysia,
81310 UTM Skudai, Johor
(U.P. Penolong Pendaftar )

Nombor Telefon Untuk Dihubungi
07-5530062   Timbalan Dekan (Akademik)
07-5530067   Penolong Pendaftar (En. Hairudin)
07-5530072   Pejabat Akademik (Cik Zaleha)
Fax   : 07-5531112
E-mail : zalehaj@utm.my

                          39
      KECEMASAN !!!!!!
Jika menghadapi masalah atau berlaku sebarang kecemasan, sila
hubungi Penyelia yang berkenaan atau Pejabat Fakulti Biosains dan
Biokejuruteraan DENGAN SEGERA.

         Jabatan Bioteknologi Industri
          P.M Dr. Fahrul Zaman Huyop
            Telefon : 07-5534556
             h/p : 0126849374
        Fakulti Biosains dan Biokejuruteraan
          E-mail: fahrul@fbb.utm.my

            Jabatan Sains Biologi
          Dr. Salehhuddin Hamdan
            Telefon : 07-5534348
             h/p : 0167314086
        Fakulti Biosains dan Biokejuruteraan
          E-mail: saleh@fbb.utm.my


                                  40
SEKIAN TERIMA
 KASIH DAN
  SEMOGA
  BERJAYA
  DENGAN
 CEMERLANG
        41

								
To top