Contoh Proposal Menganjurkan Seminar - PDF

Document Sample
Contoh Proposal Menganjurkan Seminar - PDF Powered By Docstoc
					                                                 Mukasurat 1


       Buletin                                CERTIFIED MS ISO 9001:2000
                                          REGISTRATION NO. AR 1405          Perpustakaan     “ Kecemerlangan Informasi ”
Jld. 13, Bil.4, Julai - Ogos 2002                   http://www.psz.utm.my/bpindex.htm


             PERSIDANGAN PUSTAKAWAN PSZ
                15-17 JULAI 2002
          INSTALLING CUSTOMER SATISFACTION INDEX

Persidangan Pustakawan PSZ sekali lagi memberi     Program ini dilaksanakan secara praktikal berpandu
tumpuan kepada isu kepuasan pelanggan dan       kepada metodologi yang telah digariskan. Aktiviti
kualiti perkhidmatan yang disediakan.
                            program ini dibuat secara berkumpulan dan semua hasil
Di persidangan tahun ini, PSZ telah memberi      perbincangan direkodkan tanpa sebarang perubahan dan
kepercayaan kepada Learning Edge Consultants dari   dijadikan sebagai bahan rujukan di PSZ.
Kuala Lumpur untuk mengendalikan kursus ini.
Encik Sazali Mohd Taib dan Encik Perth Pal Singh
bertindak sebagai fasilitator sepanjang program    PSZ mencadangkan agar kursus seumpama ini boleh
tersebut.                       dianjurkan oleh pihak Universiti khususnya kepada
                            jabatan-jabatan yang terlibat dengan perkhidmatan
Kursus ini dihadiri oleh 35 peserta yang majoritinya  pelanggan.
terdiri daripada Pustakawan PSZ Skudai dan Kuala
Lumpur serta staf pengurusan dan profesional.

Program latihan dalaman ini telah dilihat dapat
membantu meningkatkan profesionalisma
Pustakawan melalui pendedahan kepada kaedah
yang sesuai untuk mempertingkatkan kualiti
perkhidmatan individu.
                                   MAKLUMAN
Topik-topik yang difokuskan termasuklah :
                             Semua alamat emel staf PSZ (Skudai dan Kuala
                             Lumpur)    yang     menggunakan
    Kaedah mengumpul data               “nama@ppc.psz.utm.my” telah berubah kepada
    Pembahagian kategori pelanggan          “nama@mel.psz.utm.my.”
    Mengenalpasti apa yang boleh diukur
                             Contoh: ahmad@ppc.psz.utm.my berubah
    Mendapatkan kerjasama pelanggan
                             kepada ahmad@mel.psz.utm.my
    Membentangkan hasil soal selidik
    dengan cara yang memberangsangkan         Sebarang maklumat atau pertanyaan boleh
    Cadangan yang dapat memberi impak         diajukan kepada staf melalui alamat emel yang
    Tindakan susulan yang berkesan          baru.
   Penerbitan Perpustakaan Sultanah Zanariah, Universiti Teknologi Malaysia
                                          Mukasurat 2

      Cetusan Minda ...
Assalaamua’laikum dan salam sejahtera,
                            Penasihat:
                                Rusliza Yaacob
  PSZ dan pengguna adalah umpama isi dengan
  kuku. Apa jua perkhidmatan yang ditawarkan     Ketua Pengarang:
                                Nor Hafiza Daud Kaiyin
   kepada pengguna merupakan medium antara
kedua-dua pihak. Penyaluran perkhidmatan bukan     Pengarang/Penyunting:
                                Siti Nisrin Mohd. Anis
 saja terbatas kepada bahan-bahan elektronik dan        Muzaimah Mohd. Yunus
 bercetak tetapi juga melalui tatacara komunikasi
 staf dengan pengguna dari aspek khidmat nasihat    Pembantu Penerbitan:
   dan runding maklumat. Adalah sukar untuk         Sapuan Jamjuri
                               Mahendran a/l Sandran
menentukan tahap kepuasan pengguna apatah lagi        Jaafar Muhammad
  memberikan kepuasan seratus peratus kepada
  mereka. Ini adalah kerana persepsi pengguna    Pembantu Tadbir Rendah:
                               Hamidah Sa’don
adalah berbeza di antara satu sama lain. Sebagai
    penyedia perkhidmatan dan produk yang
berasaskan maklumat, staf PSZ sedar akan cabaran    Sila kemukakan sebarang cadangan
  dan masalah yang dihadapi ketika berurusan        atau pertanyaan kepada:-
    dengan pengguna. Banyak perkara perlu
   diperbaiki agar kepuasan pengguna dapat         Ketua Pengarang
   ditingkatkan walaupun tidak sepenuhnya.        Buletin Perpustakaan
    Sehubungan itu, PSZ telah menganjurkan         Unit Pemasaran
                               PSZ, UTM Skudai
   Persidangan Pustakawan yang bertemakan
   “Installing A Customer Statisfaction Survey    Tel: 07-5533333 (samb. 30016)
  Mechanism”, 15-17 Julai 2002 bertujuan untuk        Faks: 07-5572555
mengkaji dan mengetahui perkara-perkara penting     e-mel:fiza@mel.psz.utm.my
 yang berkait rapat dengan kepuasan pengguna di
   PSZ. Sesi kajiselidik yang singkat dengan
 pengguna sedikit sebanyak dapat membantu staf
  menyedari kebaikan dan kelemahan PSZ untuk
  tindakan yang lebih praktikal. Pengguna juga
                               Kalamullah
  harus sedar batasan mereka sebagai pengguna.   Kala
  Kata-kata “Customers are always right” tidak   Dan kepada Allah jualah sekalian
 bermakna apa sahaja permintaan pengguna boleh    makhluk yang ada di langit dan
   dituruti dan mesti dipenuhi tetapi di dalam   di bumi tunduk menurut, sama
  sesetengah situasi tertentu, ianya tidak dapat  ada dengan sukarela atau dengan
 dipenuhi disebabkan perkara-perkara yang tidak
                            terpaksa; dan (demikian juga)
                            bayang-bayang mereka; pada
 dapat dielakkan. Namun begitu, “Customers have      waktu pagi dan petang.
the rights” untuk menyatakan ketidakpuasan atau
  apa sahaja komen yang membina terhadap PSZ          - Surah al-Rad, ayat 15
 dalam pelbagai aspek. Dengan cara ini staf boleh
   memberikan perkhidmatan yang terbaik dan
                            Al-Quran tidak lain hanyalah
                           peringatan bagi penduduk seluruh
 pengguna juga berpuashati dengan perkhidmatan           alam.
yang diterima. Semoga kerjasama antara PSZ dan
pengguna menjadi lebih baik di masa akan datang.        - Surah al Saad, ayat 87


             Ketua Pengarang
                                       Mukasurat 3


            Book Review
    ****************************************
          ****************************************
    Title: Proceedings of the ISI Institute Sultan Iskandar and
           Swiss Academy of Development
          Joint International Conference On
     “Social Challenges of Rapid Economic Transformation”
        Edited by: Jamilah Ariffin & Adeline Louis

This book was launched recently on the 15th April 2002 by Royal Professor Ungku Aziz at
the Seminar on Urban Management: Good Urban Governance in Cyberjaya. This volume
contains proceedings of an international conference in 1998, which deliberated on a very
important topic, “Social Challenges of Rapid Economic Transformation”. Since this
phenomenon is pertinent to almost every country on the globe, it is fortuitous that the
place of the conference was Johor Bahru, Malaysia, a little city, quite unknown to many
especially considering that the majority of the conference participants came from
European countries. The contents of this book also includes keynote address by Dato’ Haji
Abdul Ghani Othman (Chief Minister of Johor) and 4 opening addresses by Datuk Dr.
Ahmad Zaharuddin bin Idrus (former Vice Chancellor of UTM), Prof. Peter Atteslander
(Director, Swiss Institute of Development), Mr. Grusswort Fridolin Kissling (President of
Swiss Academy of Development) and Wolfgang Pape (European Commission, Brussels)


  Title: Knowledge Management and Organizational Competence
            Edited by: Ron Sanchez
         Call number: HD30.2 K56 2001 c.1

Knowledge Management and Organizational Competence draws on the latest research by a
number of noted management scholars. It presents new insights into various kinds of
knowledge that are of value to organizations, organizational interactions that can create
strategically useful knowledge, alternative processes for managing knowledge, and
approaches to integrating key forms of knowledge into organizational processes of
competence building and leveraging. The papers in the volume collectively define a
powerful conceptual framework for understanding organizational knowledge and its
central role in building and leveraging competences. They present well articulated,
logically consistent conceptualizations that will provide new theoretical impetus for
management researchers, while at the same time providing case studies and examples of
practitical applications that suggest useful new methods and tools for management
practitioners.
                                                  Mukasurat 4


               New Online Database Titles in PSZ
                       (campus access only)
Engineering Database Online is a one-stop resource that  ACM is a major force in advancing the skills of
saves countless hours of library research.        information technology professionals and students
Wherever you are in the field, in the office, or in the  worldwide. Today, our 75,000 members and the
classroom a complete engineering database is at your
                             public turn to ACM for the industry’s leading Portal to
command. Obtain information quickly and easily by
                             Computing Literature, authoritative publications and
cross-referenced indexes and complete text/word
                             pioneering conferences, providing leadership for the
searches. In addition, users can also review personal
                             21st century.
biographies of eminent authors and contributors whose
works   formed   the  foundation   of  this
                                  for further details, please contact
incredibly comprehensive knowledgebase.                  Noor Effendy Hamzah
                                        ext.: 30027
                                   E-mail:nfendy@mel.psz.utm.my

                                       Zafarina Dol
                                        ext.: 30025
                                   E-mail:zafa@mel.psz.utm.my


               Pelancaran Laman Web Program Khidmat Masyarakat
                    Perpustakaan Sultanah Zanariah
                       Tarikh: 8 Jun 2002
                 Tempat: Balairaya Kampung Belukar Durian,
                     Sedili, Kota Tinggi, Johor
               Laman Web Program Khidmat Masyarakat PSZ

Program Khidmat Masyarakat PSZ (PKMPSZ) dimulakan pada tahun 1999 bagi membangunkan Bilik
Bacaan di Balairaya Kampung Belukar Durian dan Projek Anak Angkat PSZ pada tahun 2000.
Program ini menjadi aktiviti tahunan PSZ. Kini berita PKMPSZ boleh diakses melalui laman web
di http://www.psz.utm.my/PKMPSZ/index_all.htm
                                          Mukasurat 5
         Program Bookathon 2002
Bermula daripada kempen Bulan Membaca 2002, Perpustakaan Sultanah Zanariah akan
melancarkan program Bookathon yang bertujuan untuk meningkat dan menggalakkan minat
membaca dikalangan warga kampus. Program ini akan dilaksanakan mengikut semester pengajian
di UTM. Siri pertama program akan dilancarkan bermula pada semester II sesi 2002/2003 (28
Oktober 2002 - 9 Mac 2003).


Semua warga kampus termasuklah staf perpustakaan (kecuali AJK Program) dialu-alukan untuk
menyertai marathon pembacaan ini. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut:-


    1.   Terbuka kepada semua warga & ahli keluarga staf Universiti Teknologi Malaysia,
       Skudai sahaja.

    2.   Ulasan boleh dibuat di dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris sahaja.

    3.   Karya boleh diulas daripada pelbagai bidang dan tema kecuali hiburan dan berkaitan
       isu-isu sensitif di Malaysia.

    4.   Peserta diminta menghantar tidak kurang daripada 2 ulasan buku.

    5.   Setiap ulasan mestilah hasil penulisan asal peserta.

    6.   Penyertaan boleh dibatalkan sekiranya terdapat penyalinan semula terhadap ulasan
       buku yang dihantar.


Majlis penyampaian hadiah program akan dibuat di kolej-kolej kediaman pelajar UTM. Ini adalah
sebagai salah satu usaha mempromosi, menjana minda, dan membudayakan minat membaca
dikalangan warga kampus di UTM. Keterangan lanjut boleh diperolehi daripada Koordinator
Program Budaya Membaca PSZ (Pn. Siti Nisrin Mohd. Anis, samb: 30023).
                                         Mukasurat 6
            1. Selected Conference Paper

     MALAYSIAN LAND AND HOUSING DEVELOPMENT LAW CONFERENCE
               10-11th. JUNE., 2002
           SHANGRI-LA HOTEL, KUALA LUMPUR
 ROLES OF LANDOWNERS IN THE LAND DEVELOPMENT PROCESS - THE WAY IN WHICH
        THEIR BEHAVIOURS AFFECT THE SUPPLY OF LAND
           FOR DEVELOPMENT IN KUALA LUMPUR
                Ismail Omar, PhD
         Centre for Land Administration Studies (CLAS),
        Faculty of Geoinformation Science and Engineering,
              Universiti Teknologi Malaysia
              E-mail: ismail@fksg.utm.my
Abstract

Landowners are diverse. Their motives, strategies and actions are different. With diversity in

nature, landowners view their indigenous land differently. As a result, landowners have

certain limitations in interacting with the other key agents in supplying land for development

purposes. They may restrict the flow of land to the land development process. Therefore, the

land development decisions taken by landowners may affect the availability of land for
development. In this study, roles, strategies and action of landowners and their interactions

with planners, developers, estate and other parties were discussed in the light of the supply

constraints of land in the case study areas for urban redevelopment. In so doing, the paper

explains the nature, role and importance of landowners in supplying land to the urban

redevelopment with reference to the way this affects the supply of indigenous land for

development. Moreover, the way in which their interactions is governed by various rules of

indigenous land policy and policy measures. In the end, the paper concludes that landowners

played important roles in restricting the supply of land for development and, therefore,

solution to the problem has to consider their nature and behaviours.
                                           Mukasurat 7

               2. Selected Conference Papers

           MALAYSIAN LAND AND HOUSING LAW CONFERENCE
            ASIA BUSINESS FORUM, 10-11th. JUNE, 2002
                  SHANGRI-LA HOTEL
                   KUALA LUMPUR

      Rules of Land Acquisition in Malaysia - Valuation Discrepancy on The
         East Coast Highway Development in Kuantan, Pahang
                   Ismail Omar, PhD
                  Aminah Md Yusof, PhD
                Fahmi Arif Zifa Zaukani, BSC
           Centre for Land Administration Studies (CLAS),
          Faculty of Geoinformation Science and Engineering,
                Universiti Teknologi Malaysia,
                E-mail: ismail@fksg.utm.myAbstract

The proposal of the East Coast Highway, connecting the West Coast to East Coast of Peninsular

Malaysia was an effort undertaken by the government to provide infrastructure to better

accessibility, hence, helps sustain the economic growth of the country. The purpose of the

highway is to shorten the traveling time, and, thus boost the economic development of the States

involved. However, the initial proposal of the highway in 1994 was postponed until the first work

starts at the end of 2000. The long delay period is caused by various constraints in negotiation,

land acquisition and construction stages. The study seeks to review literatures on the process and

procedure of land acquisitions and valuation for compensation purposes. Secondary data is

gathered from public and private valuation reports on land taken and then compared to the awards

of compensation paid to the affected landowners using statistical analysis. In the end, it was

revealed that there are valuation discrepancies in acquiring lands for the construction of the East

Coast Highway. The differences in the valuation for compensation between public and private

valuation had created dispute on the amount of compensation of the value of land taken. Once

resolved, there seems to be slightly different between the public valuation and value awarded to

the affected landowners. In contrast, the private valuation seems generally disregarded. This

indicates the practical aspect and applicability of the present code of land compensation to ensure

the way to avoid delays in developing highway and providing necessary infrastructure to the

people.
                                                 Mukasurat 8

            SECTION FOR EXTERNAL MEMBERSHIP

                     Book Review
           Title: Construction insurance, Bonding, & Risk Management
         Authors: William J. Palmer, James M. Maloney, John L. Heffron III
                    Publisher: Mac Graw-Hill
                  Call no: HG8053.7 P25 1996c2
        Protect your business from all types of risks - insure your projects with
                    advice from the experts

Here you’ll find the answers to your questions about insurance, bonding, and risk management for all of your
construction projects. This much-needed book helps you assess your requirements for insurance coverage,
evaluate policies, find the fairest rates, obtain bonding, and manage risks professionally and confidently.

Written by the foremost experts at Ernst & Young LLP and Willis Corroon Construction, this authoritative guide
gives you the information and methods you need to simplify and systematize your project insurance, bonding,
and risk management issues, and protect your business from all types of liabilities.

You’ll learn how to:

         Establish your requirements for various types of insurance
         Determine how to get the insurance you need at the best rate
         Read and evaluate insurance contracts
         Secure bonds for both contractors and subcontractors
         Obtain workers’ compensation coverage
         Evaluate environmental issues
         Understand the role of sureties in litigation

Construction contractors and subcontractors, CPAs, law firms, insurance and bonding agents will all
welcome this comprehensive guide and the authoritative help it gives in ensuring successful outcomes for
construction projects of every kind.               Title: Law of contract (Principles and Practice)
                     Authors: Dr. V.K. Agarwal
                Publisher: International Law Book Services
                   Call No: KPG 810 A32 2000 c.1


This book presents an exhaustive commentary on the Contracts Act 1950 [Act 136]. The provisions of the Act
have been subject to deep and intensive analysis in the light of the cases decided by the Malaysian Courts.
Significant and selected English and Indian cases which are considered helpful in the exposition of the
principles of the law of contract in Malaysia have been embodied, side by side with numerous Malaysian case
laws. This book is immensely useful to the professionals including legal practitioners, accountants, bankers,
company executives and others. It is equally important to scholars and students of Law, Commerce,
Accountancy, Business and Management.

An attempt has been made in the present book to comment upon and explain the Contracts Act 1950 [Act 136
Revised 1974]. This book has been divided into three parts.

After the introductory matter in Division One, Division Two constitutes a commentary on the provisions of the
Contracts Act. For this purpose, the sections of the Act have been explained one by one. The synopsis of every
section of the Act have given on the top of the commentary to make it easy to the reader to find out the topic
he wants to study. The provisions of the Act have been subject to deep and intensive analysis in the light of the
relevant and important case-law of Malaysia.
                                          Mukasurat 9

         Title: Researchers, Quit Your Search Engines.
         Source: Community College Week, 7/8/2002,
             Vol. 14 Issue 24, p19, 3/5p, 1c
             Author(s): Goldsborough, Reid
             Database: Academic Search Elite


The World Wide Web is a massive cache of information. Google, the popular search site, indexes a
whopping 3 billion Web documents. Given that number, you might think the Web has everything
you’d ever need to know.

But it doesn’t.

Professional researchers know good research involves more than just surfing the Web. More than
two-thirds of the publications used most often by researchers either don’t have Web sites or
don’t offer their information free online, according to a study by Outsell, a market research firm
that focuses on the information industry.

The Web can also be a source of information that’s biased, outdated, or inaccurate.

Free Web tools can be a good place to start, but when the information you need is for
professional purposes, it can be smart to look elsewhere, and even to veer offline.

Libraries, those hallowed old halls of information, can still be vital resources. One useful tool
you can find in library is the commercial research database, also a favourite of professional
researchers.

The commercial research database comes in handy in many situations, but three of the most
common are: looking for information about a possible business partner, doing market research
on potential customers and existing. Competitors for a new product or service and searching
for doctoral dissertations.

These days, you can access commercial research databases yourself, although that’s not always
the best idea, especially if you’ve never used them.

In the past, the world of commercial research databases was a forbidding one, where information
was inaccessible and expensive. But this has changed recently, with the big three commercial
research databases offering more user friendly Web services at cheaper rates.

Dialog, LexisNexis, and Factiva are more accurately referred to as information aggregators. They
speedily scour hundreds of third-party databases and give you access to all of them.

Each service has its strengths, says Cindy Shamel, president-elect of the Association of
Independent Information Professionals who runs her own research company, Shamel
Information Services, in San Diego.

                                          turn to page 10
                                           Mukasurat 10

from page 9
Dialog (http://www.dialog.com) is the oldest of the three, created in 1972 as the world’s first
online information retrieval system. It has long been strong on scientific, technical and
intellectual-property information. But now it’s also chock-full of the latest news.


LexisNexis, (http://www.lexisnexis.com) is a combination of Lexis, the premier source of in-depth
legal and regulatory information and public records, and Nexis, a good source of general and
business news, market research and company profiles.


Factiva (http://www.factiva. com) is a joint venture of Dow Jones and Reuters. The premier source
of breaking business news and global content, it merges the full text of the Wall Street Journal
with the Dow Jones and Reuters newswires. For information about worldwide business and
international affairs, it provides material from about 1,000 non-English sources in 118
countries and 22 languages.


Each service has different pricing options for individuals, small businesses, and large businesses
and information professionals. For individuals and small businesses it makes the most sense to
pay as you go along.


Under this system, you don’t pay a subscription fee, but only for those articles or records you
download. Searching through the databases and viewing headlines are free, and each article or
record you read entirely costs about $3. I’ve found these services useful, but if you get carried
away, costs can escalate.


Complicated research can often rack up big bills, so you should consider hiring a professional
researcher, Shamel said: “You need experience to do cost-effective searching.”


Each of the databases has something the others don’t. Professional researchers typically bypass
the Web and dial into these services directly, which give them more advanced searching options.
Professional researchers can also be a big time saver.


“You can find yourself spending so much time searching for information that you don’t have
enough time to run your business,” said Penny Leidtke-Sienkiewicz, principal of the
Philadelphia-based research company On-Target Information Services.


The Web site of the Association of Independent Information Professionals, at http://www.aiip.org,
lets you search for researchers by services, subject matter and geographic area.


For more on online researching, check out David Novak’s Information Research FAQ, at http://
spireproject.com/faq.htm.
                                        Mukasurat 11

           Title: Identity management is good business
         Source: Week, 3/18/2002, Vol. 19 Issue 11, p49, 2p
              Author(s): Sturdevant, Cameron
              Database: Academic Search EliteMANAGING PASSWORDS IS A GOOD first step in taking control of end-user maintenance
costs because it shifts some of the work from IT to the end user. WEEK Labs believes
identity management, from account provisioning to authentication and directory
integration, is the road most enterprises should be travelling.


The beauty of a product such as Passlogix Inc.’s V-Go SSO (see review, above) is that with a
modicum of fuss, IT managers can have users up and running on a tough, no-nonsense
single-sign-on utility that cuts costs by limiting help desk calls. Products such as V-Go also
increase security by ensuring that users adhere to tough password policies.


We had V-Go up and running in a day on a small test network. Obviously, that timeline
won’t be matched by companies rolling out the product to thousands of users, but the real
benefits of a well thought-out identity management policy will show up in a matter of
weeks or months, not quarters or years.


Managing identity in the enterprise for maximum cost reduction means putting the
technology (directories, certificate authorities and authentication methods) in place, along
with policies (business plans, human resources procedures and delegated authority).


Tracking and maintaining user identifies on the Web for binding agreements, including
purchases and contracts, is outside the scope of this article.


Products such as Courion Corp.’s AccountCourier, which is designed to handle password and
user ID accounts throughout their life cycle, or customized applications of technologies,
such as Novell Inc.’s DirXML information-sharing technology, both take a stab at solving
identity management in the enterprise. Using these products, employees are represented by
an identity that is given access rights and privileges, as well as constraints that keep the

users and the data under their control inside predetermined boundaries.

                                         turn to page 12
                                           Mukasurat 12
  from page 11
When using account management products to manage user identities, it is useful to consider
three factors: how intrusive is the process in gathering information that is to be used for user
authentication, how accurate is the information that is being supplied, and what is the real
cost of gathering and maintaining the information.

We’ve looked at several products that use a variety of methods to authenticate users, from
biometric devices to new software tools that use multiple factors, including computer-usage
habits, to determine who is trying to use the system. It’s a fair question for employees to ask,
“What happens to this data when I leave the company?”

The more intrusive the information (fingerprint, retina scan, country of birth, salary of first
“real” job), the more valuable it is—both to the actual person who is
attached to the data and to identify thieves. Proliferation of our most private data
diminishes the usefulness of that data for identification purposes.

Put another way, information accuracy has more to do with the attributes that IT assigns to
user identities than with the actual information supplied by the end user. As identity
management applications are put in place, it is essential to also implement policies that
mandate a review of the technical procedures.

For example, it should be the responsibility of an organization’s IT department to review as
frequently as every quarter the scripts used to generate new users. This is because, for all the
efficiency and speed that automated systems bring to account creation and deletion, it is
imperative to make sure that the correct rights are being assigned to new users. It is all too
easy to set up a test account with wide-ranging authority, only to assign that account to new
users by mistake. This is also a classic opportunity to work with line-of, business managers to
ensure that the accounts that are created actually match the job functions of the people who
are receiving the accounts.

Finally, nearly every account management tool on the market has a return-on-investment
calculator that shows how much an organization can “save” by implementing
the product. Before using one of these calculators, IT managers should run some rough
numbers to get an idea of the actual costs that go into an identity management system.

Then run the calculator.

Information, please

IT managers should consider three factors when deploying account management products to
manage user identities:

• Privacy How intrusive is the information-gathering process that is to be used for user
 authentication?

• Accuracy How accurate is the information that is being supplied?

• Cost What is the real cost of gathering and maintaining the information?

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1772
posted:1/13/2011
language:Romanian
pages:12
Description: Contoh Proposal Menganjurkan Seminar document sample