Bot Contract Template - Excel by wdv84899

VIEWS: 117 PAGES: 3

More Info
									                           ่        ่
                         กลุมสถาบันการเงินทีจัดทาข้อมูล
                                                                                                                     ่ ่
                                                                                                                  CL ทีเกียวข้อง กรณีรายงานเป็นเงินฝากที่ ธปท. (หลังประกาศ ธปท. ออก
            Data Set      ่
                     ชือย่อ  TCB   FCB    FS   CF    ความถี่     Data Element           CL ทีเกียวข้อง กรณีรายงานเป็นการให้กยืมระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (เริมงวด ก.พ.51)
                                                                      ่ ่              ู้               ่
                                                                                                                                   ใช้)

Balance Sheet              BLS    x    x    x    x     M    Balance Sheet Item     Balance Sheet Item    9500112.1.2 เงินให้สินเชือ     ่                     950010  2.1.1 เงินฝาก
Branch Summary              BSM    x                  M    Branch Summary Item     Branch Summary Item    073009เงินให้สินเชือ   ่                              ไม่มีผลกระทบ
Provision Summary            PVS    x    x    x    x     Q    Provision Summary Item   Provision Summary Item  9600191.1.1.12. เกณฑ์ PV หลักประกัน                          ไม่มีผลกระทบ
                                                                           960006 ้
                                                                              ทังจานวนของยอดสินเชือ      ่
                                                                           960008เป็นศูนย์
                                                Asset Classification Type  Asset Classification Type 020001ปกติ
Risk Weighted Assets           RWA    x    x    x    x     M    Risk Weighted Assets Item  Risk Weighted Assets Item 900200              ่ ่         ั
                                                                              2.6 เงินให้สินเชือทีมีหลักทรัพย์รฐบาลไทยหรือหลักทรัพย์ที่        900006        ่
                                                                                                                      2.1 เงินฝากทีธนาคารแห่งประเทศไทย
                                                                              กระทรวงการคลังค้าประกัน
                                                                              หรือหลักทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประกัน
Arrangement Summary           ARS    x    x    x    x     M    Arrangement Type     Arrangement Type             ้
                                                                          018018 ลูกหนีตามธุรกรรมสัญญาซือคืน     ้                  018302  เงินฝากประจา
                                                Involved Party Type    Involved Party Type    176043 ธนาคารแห่งประเทศไทย
Lending Purpose Summary         LPS    x    x    x    x     M    Lending Arrangement Type Arrangement Type              ้
                                                                          018018 ลูกหนีตามธุรกรรมสัญญาซือคืน      ้                      ไม่มีผลกระทบ
                                                Purpose Code       Arrangement Purpose          ่
                                                                          012104 เพือการอืน     ่
Lending Summary Classified by Business  LSB    x    x    x    x     Q    Business Size       Business Size        L  ภาครัฐบาล                                    ไม่มีผลกระทบ
                                                Lending Business Type   ISIC Code         J651100 ธนาคารกลาง
Total Classified Lending Summary     TCS    x    x    x    x     M    Arrangement Type     Arrangement Type               ้
                                                                          018018 ลูกหนีตามธุรกรรมสัญญาซือคืน       ้                     ไม่มีผลกระทบ
                                                Lending Business Type   ISIC Code         J651100 ธนาคารกลาง
                                                Asset Classification Type Asset Classification Type 020001 ปกติ
                                                TDR Type         TDR Type                    ้ ี่
                                                                          306007 ลูกหนีทไม่ได้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้
                                                Operation Progress    Operation Progress                ้
                                                                          216001 ยังไม่ตองดาเนินการ
Lending Movement Summary         LMS    x    x    x    x     Q    Arrangement Type     Arrangement Type                ้
                                                                          018018 ลูกหนีตามธุรกรรมสัญญาซือคืน        ้                    ไม่มีผลกระทบ
                                                Lending Business Type   ISIC Code         J651100 ธนาคารกลาง
                                                Movement Type       Movement Type                      ่  ่    ้ ี่              ่
                                                                          202029 เงินให้สินเชือเพิม - ลูกหนีทไม่เคยทาสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -อืน ๆ
                                                                                          ่         ้ ี่          ่
                                                                          202019 เงินให้สินเชือ ลดลง -ลูกหนีทไม่เคยทาสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้- อืน ๆ
Liquidity Assessment           LQ1    x    x           Fortnightly Liquidity Assessment Item Liquidity Assessment Item 930052 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย                             ่
                                                                                                                  930042 เพิม CL เป็นเงินฝากประจาที่ ธปท (หลังประกาศ ธปท. ออกใช้)


Loan Arrangement             LAR    x    x    x    x     M    Loan Type          Arrangement Type             ้
                                                                           018018 ลูกหนีตามธุรกรรมสัญญาซือคืน้                          ไม่มีผลกระทบ
                                                Arrangement Purpose Code  Arrangement Purpose          ่
                                                                           012104 เพือการอืน   ่
                                                Lending Business Type    ISIC Code         J651100 ธนาคารกลาง
                                                Asset Classification Type  Asset Classification Type 020001 ปกติ
                                                Operation Progress     Operation Progress             ้
                                                                           216001 ยังไม่ตองดาเนินการ
                                                Contract Amount       Amount              ใส่เป็นศูนย์ให้ถือเป็นแบบ uncommit
                                                Collateral Type       Collateral Type                   ี่
                                                                           286025 พันธบัตร (กรณีทเป็นพันธบัตร)
                                                                               ่ ่ ่               ่     ี่
                                                                           286036 อืนทีเกียวข้องกับเอกสารทางการเงินอืน (กรณีทเป็น ตราสานหนี้ ธปท.)
                                                Collateral Pledged Amount                   ใส่เป็นศูนย์ เพราะไม่สามารถนามาหักได้
Arrangement Movement Summary       AMS    x    x    x         Q                                             ่
                                                                               ไม่มีผลกระทบ เนืองจากนับธุรกรรม Deposit Facilities เป็น Transaction      ไม่มีผลกระทบ
                                                                                ่
                                                                               ทีเป็นสกุลเงินบาท และไม่มีการตัดบัญชีเป็นสูญ
Interest Rate Outstanding        IRO    x    x             Q    Interest Rate Outstanding  Interest Rate Outstanding 162024 เงินให้กยืม ู้                                 ไม่มีผลกระทบ
                                                Type            Type
การรายงานสินทรัพย์สภาพคล่องของ บง. บค. กรณีมีธุรกรรม Deposit Facilities
           ิ ่
1. กรณีที่เป็นเงินให้สนเชือให้รายงานในหัวข้อ “1.11 หุ้นกู.้ ....หรือเอกสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยองค์การของรัฐ.....ซึ่งปราศจากภาระผ
2. กรณีเป็นเงินฝากให้รายงานในหัวข้อ “เงินฝากประจาที่ธนาคารแห่งประเทศไทย” ซึ่งเป็นหัวข้อที่จะเพิ่มเติมขึนใหม่เหมือน ธพ.
                                                      ้
ที่ออกโดยองค์การของรัฐ.....ซึ่งปราศจากภาระผูกพัน”
หัวข้อที่จะเพิ่มเติมขึนใหม่เหมือน ธพ.
           ้

								
To top