Contoh Invoice Kerajaan

Document Sample
Contoh Invoice Kerajaan Powered By Docstoc
					     FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL                                                  2009
                           FAIL MEJA
                           ASHAARI BIN MAAROF
                             Ketua Pembantu Makmal
                           SMK TINGGI, SETAPAK
                             JALAN AIR JERNIH, SETAPAK,
                                    KUALA LUMPUR

                NAMA AGENSI             :      SMK. TINGGI SETAPAK
                ALAMAT         :            JALAN AIR JERNIH, SETAPAK, KUALA LUMPUR
                NO. TELEFON             :      03 – 4023 6191
                N0. FAKS              :      03 – 4025 4380


                E-MAIL               :      tok_arai @ yahoo.com
                LAMAN WEB              :

S M K .  T I N G G I  S E T A P A K ,  J A L A N  A I R  J E R N I H ,  5 3 2 0 0  S E T A P A K ,  K U A L A  L U M P U R  Page 1
     FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL                                                  2009
MAKLUMAT PEGAWAI


Nama                          ASHAARI BIN MAAROF

Jawatan Hakiki                     PEMBANTU MAKMAL KANAN

Gelaran Jawatan                    KETUA PEMBANTU MAKMAL

Gred Jawatan                      C22

Bahagian / Unit                    Jabatan Sains dan Matematik

Tarikh Memegang Jawatan                03 November 2008

Tarikh Penempatan                   03 November 2008
S M K .  T I N G G I  S E T A P A K ,  J A L A N  A I R  J E R N I H ,  5 3 2 0 0  S E T A P A K ,  K U A L A  L U M P U R  Page 2
     FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL                                                    2009


                KANDUNGAN                                     MUKA SURAT

 1.     FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA DAN OBJEKTIF                                         4
       JABATAN


 2.     Objektif Sekolah                                                     5


 3.     Peraturan-Peraturan Pentadbiran, Proses Kerja, Carta
       Aliran dan Checklist Tugas Pembantu Makmal

       3.1    Urusan penyediaan bahan, radas dan peralatan
            untuk keperluan eksperimen bagi tujuan                                  6-9
            Pengajaran dan Pembelajaran Sains di makmal
            sains.

       3.2    Urusan persediaan dan pembelian radas, bahan                              10-13
            dan peralatan yang diperlukan di makmal sains.

       3.3    Urusan penerimaan, penyimpanan, pelupusan
            stok bahan, radas dan peralatan serta                                  14-19
            mengemaskinikan stok tahunan.

       3.4    Menguruskan aspek Penyenggaran  Fasiliti
            Makmal Sains dan Peralatan serta keceriaan                               20-23
            makmal.

       3.5    Penyeliaan Staf Sokongan sains.
                                                                 24-
       3.6    Membantu guru-guru sains semasa eksperimen,
            mengawal kelas amali harian dan peperiksaan.

       3.7    Mengawasi langkah-langkah keselamatan dalam
            makmal sains.

 4.     Carta Organisasi Sekolah                                                 6

 5.     Carta Organisasi Sekolah/Kedudukan Makmal                                        7

 6.     Senarai, Tugas, Kuasa dan Hubungan Pegawai Dengan                                    8
       Pegawai Lain.

 7.     Senarai undang-undang dan peraturan yang
       diperlukan oleh Pembantu Makmal

 8.     Senarai Jawatankuasa yang dianggotai oleh Pembantu
       Makmal

 9.     Senarai Borang-borang yang digunakan

10.     Senarai tugas harian
S M K .  T I N G G I  S E T A P A K ,  J A L A N  A I R  J E R N I H ,  5 3 2 0 0  S E T A P A K ,  K U A L A  L U M P U R    Page 3
      FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL                                                  2009
                         FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA
  Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi
  individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk menwujudkan insan yang seimbang dan
  harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan.
  Usaha ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan,
  berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
  memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan Negara.
1. Objektif Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
  1.1       Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatupadu.
  1.2       Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera.
  1.3       Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan negara.
  1.4       Memberi peluang-peluang kepada semua warga negara Malaysia.
  1.5       Meluaskan dasar pendemokrasian pendidikan sebagai langkah untuk mengimbangi kesemua
          aspek pendidikan antara kawasan bandar dan luar bandar.
  1.6       Memastikan pengurusan pendidikan termasuk pendidikan islam yang lebih sistematik, efisien
          dan berkesan.
  1.7       Memberikan kemudahan infrastruktur yang selesa dan berkualiti bagi tempat kerja, kediaman
          dan sekolah.
  1.8       Meningkatkan tahap profesionalisme tenaga pendidik dan personel bagi meningkatkan
          kecekapan dalam pentadbiran, Pengajaran dan Pembelajaran melalui Teknologi Pendidikan.
  1.9       Mewujudkan sistem pengurusan organisasi pendidikan yang berteraskan ICT.
  1.10       Meningkatkan Pembangunan Sahsiah Pelajar yang selaras dengan Falsafah Pendidikan
          Kebangsaan.
  1.11       Meningkatkan lagi kecemerlangan Akademik dan Potensi serta Kualiti Pelajar secara
          menyeluruh, seimbang dan bersepadu.
  1.12       Mempertingkatkan penyertaan pelajar dalam bidang sains dan teknologi untuk mencapai
          matalamat 60 : 40.
  1.13       Menguruskan pertukaran dan penempatan guru/ murid mengikut permohonan dan kekosongan


 S M K .  T I N G G I  S E T A P A K ,  J A L A N  A I R  J E R N I H ,  5 3 2 0 0  S E T A P A K ,  K U A L A  L U M P U R  Page 4
        FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL                                                  2009

            tempat.
  1.14         Menjana perkembangan sahsiah murid-murid pendidikan khas.
  1.15         Memastikan semua murid WPKL menguasai asas 3M.2 Objektif Sekolah


  2.1         SMK. Tinggi Setapak akan berusaha melahirkan warga yang berketrampilan dengan;

            ≈      Meningkatkan Kecemerlangan Akademik melalui Aktiviti P & P yang berkesan

            ≈      Meningkatkan Kecemerlangan Kokurikulum melalui Pendekatan yang Inovatif

            ≈      Meningkatkan Kecemerlangan Sahsiah melalui Penghayatan Nilai-nilai Murni
                  Berteraskan Kepercayaan kepada Tuhan

            ≈      Mewujudkan Persekitaran yang Kondusif dan Memberangsangkan

            ≈      Mengamalkan Budaya Kerja Cemerlang

            ≈      Menjalinkan Hubungan Mesra Dengan Ibubapa dan Masyarakat


3 Carta Organisasi Sekolah


      -    Seperti di Lampiran 14 Carta Organisasi Sekolah (Kedudukan Pembantu Makmal)


      -    Seperti di Lampiran 25 Senarai Tugas Pembantu Makmal


      -    Seperti di Lampiran 3
 S M K .    T I N G G I  S E T A P A K ,  J A L A N  A I R  J E R N I H ,  5 3 2 0 0  S E T A P A K ,  K U A L A  L U M P U R  Page 5
      FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL                                                  20096 Peraturan-Peraturan Pentadbiran, Proses Kerja, Carta Aliran dan
 Checklist Tugas Pembantu Makmal

  6.1       URUSAN PENYEDIAAN BAHAN, RADAS DAN PERALATAN UNTUK
          KEPERLUAN EKSPERIMEN BAGI TUJUAN PENGAJARAN DAN
          PEMBELAJARAN SAINS DI MAKMAL SAINS
                    PERATURAN PENTADBIRAN :
   Aktiviti      6.1.1    URUSAN PENYEDIAAN BAHAN, RADAS DAN PERALATAN UNTUK
                    KEPERLUAN EKSPERIMEN BAGI TUJUAN PENGAJARAN DAN
                    PEMBELAJARAN SAINS DI MAKMAL SAINS  Subaktiviti       (a)    MEMBANTU GURU-GURU SAINS MENYEDIAKAN
                    EKSPERIMEN DAN DEMONTRASI.


      1.       Borang pesanan persediaan hendaklah dikemukakan tiga (3) hari sebelum
              tarikh diperlukan.


      2.       Keperluan hendaklah disediakan dengan lengkap di dalam keadaan baik,
             berfungsi serta selamat digunakan


      3.       Waktu semasa keperluan perlu dikenalpasti


      4.       Bilangan peralatan yang telah digunakan perlu dikembalikan dengan bilangan
             yang mencukupi.


      5.       Sebarang kerosakan perlu direkodkan
 S M K .  T I N G G I  S E T A P A K ,  J A L A N  A I R  J E R N I H ,  5 3 2 0 0  S E T A P A K ,  K U A L A  L U M P U R  Page 6
     FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL                                                         2009


                   PROSES KERJA :
   Aktiviti      6.1.2
                   URUSAN PENYEDIAAN BAHAN, RADAS DAN PERALATAN UNTUK
                   KEPERLUAN EKSPERIMEN BAGI TUJUAN PENGAJARAN DAN
                   PEMBELAJARAN SAINS DI MAKMAL SAINS

  Subaktiviti       (a)    MEMBANTU GURU-GURU SAINS MENYEDIAKAN
                   EKSPERIMEN DAN DEMONTRASI.

     Bil               Proses Kerja                    Pegawai yang               Sesi Undang-
                                              Meluluskan/Dirujuk               undang
                                                                     Peraturan

     1       Sediakan/Pengisian Borang                 Guru Sains/                     Borang/Buku
             Pesanan persediaan.                    Ketua Pembantu Makmal/               Permohonan
                                          Pembantu Makmal                   Guru

     2       Terima borang pesanan                   Ketua Pembantu Makmal/
             persediaan daripada guru                 Pembantu Makmal
             sains.

     3       Semak keperluan                      Ketua Pembantu Makmal/
             berdasarkan stok.                     Pembantu Makmal

     4       Rujuk kepada Guru Sains                  Ketua Pembantu Makmal/
             sekiranya ada keperluan.                 Pembantu Makmal

     5       Keperluan disediakan                   Ketua Pembantu Makmal/
             berdasarkan borang pesanan.                Pembantu Makmal

     6       Berada dalam makmal sains                 Ketua Pembantu Makmal/
             semasa P & P dijalankan.                 Pembantu Makmal

     7       Semak semula bilangan                   Ketua Pembantu Makmal/
             peralatan yang telah                   Pembantu Makmal
             digunakan/dikembalikan.

     8       Rekodkan kerosakan                    Ketua Pembantu Makmal/
             (sekiranya ada)                      Pembantu Makmal

     9       Bersihkan peralatan yang                 Ketua Pembantu Makmal/
             telah digunakan (sekiranya                Pembantu Makmal
             ada)

     10       Simpan peralatan yang telah                Ketua Pembantu Makmal/
             digunakan dalam keadan                  Pembantu Makmal
             bersih dan teratur

     11       Rekodkan keperluan stok                  Ketua Pembantu Makmal/               Nota Minta/
             (sekiranya ada)                      Pembantu Makmal                   KEW.PS-11S M K .  T I N G G I  S E T A P A K ,  J A L A N  A I R  J E R N I H ,  5 3 2 0 0  S E T A P A K ,  K U A L A  L U M P U R          Page 7
     FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL                                                   2009


                   CARTA ALIRAN :
   Aktiviti      6.1.3
                   URUSAN PENYEDIAAN BAHAN, RADAS DAN PERALATAN UNTUK
                   KEPERLUAN EKSPERIMEN BAGI TUJUAN PENGAJARAN DAN
                   PEMBELAJARAN SAINS DI MAKMAL SAINS

  Subaktiviti       (a)    MEMBANTU GURU-GURU SAINS MENYEDIAKAN
                   EKSPERIMEN DAN DEMONTRASI.


                                        MULA          Sediakan Buku/Borang Persediaan                                                   Tempatkan Buku/Borang Persediaan di
                                                   setiap Bilik Makmal


                                                   Terima pesanan berdasarkan keperluan                                                   Semak keperluan
       YA/
       TIDAK

                                                   Maklumkan kepada Guru Sains sekiranya
                                                   kekurangan stok dan sebagainya-
                                                   LENGKAP


                                                   Sediakan keperluan                                                   Tempatkan keperluan di Bilik Makmal
                                                   Sains yang akan digunakan                                                   Berada di makmal sains semasa P & P
                                                   dijalankan


                                                   Semak bilangan peralatan yang
                                                   dikembalikan setelah digunakan.


                                                   Rekodkan kerosakan (sekiranya ada)                                                   Bersihkan dan simpan keperluan ke
                                                   tempat simpanan

                                       AKHIR


S M K .  T I N G G I  S E T A P A K ,  J A L A N  A I R  J E R N I H ,  5 3 2 0 0  S E T A P A K ,  K U A L A  L U M P U R     Page 8
      FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL                                                       2009


                   CHEKCLIST :
   Aktiviti      6.1.4
                   URUSAN PENYEDIAAN BAHAN, RADAS DAN PERALATAN UNTUK
                   KEPERLUAN EKSPERIMEN BAGI TUJUAN PENGAJARAN DAN
                   PEMBELAJARAN SAINS DI MAKMAL SAINS

  Subaktiviti       (a)    MEMBANTU GURU-GURU SAINS MENYEDIAKAN
                   EKSPERIMEN DAN DEMONTRASI.

                     TINDAKAN                      TANDA (          )       CATATAN

   1.     Semak keperluan Bahan/Radas                                          Pesanan  Guru  boleh
         melalui Buku/Borang Pesanan                                          didapati melalui Buku
         Guru dan penggunaan makmal                                           atau Borang di setiap
         pada setiap hari.                                               makmal sains.

   2.     Semak semula bilangan yang telah
         disediakan mengikut keperluan
         Pengajaran & Pembelajaran ujikaji
         secara individu atau kumpulan.

   3.     Semak semula bilangan yang telah
         digunakan selepas tamat amali
         sains.

   4.     Pastikan peralatan yang telah
         digunakan akan digunakan kembali
         atau tidak bersama Guru Sains dan
         membuat penambahan atau
         pengurangan (sekiranya ada).

   5.     Pastikan sebarang kerosakan
         direkodkan.


   6.     Pastikan peralatan yang telah
         digunakan dibersihkan dan di
         simpan ke tempat simpanan dalam
         keadaan bersih dan teratur.


   7.     Rekodkan kemasukan/pengeluaran                                         Penggunaan Kad
         stok.                                                      KEW.PS-4

 Catatan :

 Ketika amali dijalankan di makmal sains Pembantu Makmal hendaklah sentiasa berada di
 makmal sains untuk memberi bantuan kepada guru sekiranya diperlukan.
S M K .  T I N G G I  S E T A P A K ,  J A L A N  A I R  J E R N I H ,  5 3 2 0 0  S E T A P A K ,  K U A L A  L U M P U R        Page 9
      FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL                                                       2009


 6.2        URUSAN PERSEDIAAN DAN PEMBELIAN RADAS, BAHAN PERALATAN
          SAINS UNTUK KEPERLUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI
          MAKMAL SAINS
                      PERATURAN PENTADBIRAN :
     Aktiviti      6.2.1     URUSAN PEMBELIAN RADAS, BAHAN DAN PERALATAN SAINS
                      UNTUK KEPERLUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI
                      MAKMAL SAINS


   Subaktiviti        (a)     TATACARA PEMBELIAN PERALATAN


       1       Senarai pembelian hendaklah berpandukan kepada stok di akhir tahun


       2       Sebut harga         perlu diperolehi daripada syarikat pembekal sains sebelum
              pembelian dilakukan.


       3       Perbincangan dan persetujuan perlu diperolehi dengan Ketua Bidang Sains
              atau Guru Kanan Matapelajaran sebelum pembelian dilakukan.


       4       Bagi    pembelian        bahan      dan     peralatan     sains    semasa   dalam  tempoh
              persekolahan hendaklah berbincang dengan Ketua Bidang Sains dari segi
              keperluan dan kuantiti serta kemampuan kewangan.


       5       Memastikan Nota Minta atau KEW.PA-11 dicatatkan sebelum ianya diluluskan
              oleh Pentadir Sekolah (Pengetua).
S M K .  T I N G G I  S E T A P A K ,  J A L A N  A I R  J E R N I H ,  5 3 2 0 0  S E T A P A K ,  K U A L A  L U M P U R       Page 10
     FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL                                                        2009                      PROSES KERJA :
      Aktiviti     6.2.2
                      URUSAN PEMBELIAN RADAS, BAHAN DAN PERALATAN SAINS
                      UNTUK KEPERLUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI
                      MAKMAL SAINS

     Subaktiviti      (a)    TATACARA PEMBELIAN PERALATAN


        Bil            Proses Kerja                    Pegawai yang                Sesi Undang-
                                             Meluluskan/Dirujuk               undang
                                                                     Peraturan


         1      Senaraikan pembelian                Guru Sains/
               berpandukan baki terakhir              Ketua Pembantu Makmal/
               semasa semakan stok dan               Pembantu Makmal
               senarai tambahan dari
               guru-guru sains

         2      Mengisi borang ‘Nota                Ketua Pembantu Makmal/
               Minta’ atau KEW.PA-11                Pembantu Makmal/
               untuk diluluskan oleh                Pengetua
               Pengetua sekolah

         3      Dapatkan sebutharga dari              Ketua Bidang Sains /
               syarikat pembekal sains               Ketua Pembantu Makmal/
               untuk dibuat                    Pembantu Makmal
               perbandingan harga

         4      Berbincang mengenai                 Ketua Bidang Sains /
               pembelian Bahan/Radas                Ketua Pembantu Makmal/
               atau peralatan                   Pembantu Makmal
               berdasarkan kualiti dan
               sebutharga yang terendah.

         5      Mengisi ‘ Borang Pesanan              Ketua Pembantu
               Kerajaan’ (Local Order)               Makmal/Tadbir
                                         Pembantu Makmal/Tadbir

         6      Rekodkan BPK ke dalam                Ketua Pembantu Makmal/               Tatacara
               Buku daftar pembelian                Pembantu Makmal                   Pengurusan Aset
                                                                   Alih Kerajaan –
                                                                   TPA-Bil 5/2007

                                                                   Tatacara
                                                                   Pengurusan Stor
                                                                   Kerajaan –
                                                                   TPS-Bil 5/2009
S M K .  T I N G G I  S E T A P A K ,  J A L A N  A I R  J E R N I H ,  5 3 2 0 0  S E T A P A K ,  K U A L A  L U M P U R         Page 11
     FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL                                                  2009


                      CARTA ALIRAN :
      Aktiviti      6.2.3
                      URUSAN PEMBELIAN RADAS, BAHAN DAN PERALATAN SAINS
                      UNTUK KEPERLUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI
                      MAKMAL SAINS


     Subaktiviti       (a)    TATACARA PEMBELIAN PERALATAN                                               Membuat Senarai Pembelian dan dapatkan
                                     MULA
                                               sebutharga dari pembekal


                                               Terima jawapan sebutharga dari pembekal-
                                               pembekal sains


                                               Berbincang dengan Ketua Bidang Sains/Guru
                                               Kanan Matapelajaran Sains


                                               Mengisi Borang Nota Minta/KEW.PA-11 beserta
                                               dengan anggaran pembelian


                                               Serahkan kepada Pengetua untuk diluluskan                                               Terima kelulusan pembelian dari Pengetua                                               Membuat permohonan pembelian kepada
                                               Syarikat Pembekal yang terpilih.


                                               Terima pesanan dari pembekal dengan
                                               mengesah dan menandatangani dokumen
                                               (Invoice/Delivery Order) pembelian-
       YA/
       TIDAK -     KEW.PA-1/                            PASTIKAN LENGKAP
                KEW.PS-1/KEW.PA-2

                                               Mengisi Borang Pesanan Kerajaan


                                               Daftarkan ke dalam rekod seperti kehendak
                                               Tatacara Pengurusan Aset Alih
                                               Kerajaan/Pengurusan Stor Kerajaan                                     AKHIRS M K .  T I N G G I  S E T A P A K ,  J A L A N  A I R  J E R N I H ,  5 3 2 0 0  S E T A P A K ,  K U A L A  L U M P U R   Page 12
      FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL                                                         2009


                      CHEKCLIST :
      Aktiviti      6.2.4
                      URUSAN PEMBELIAN RADAS, BAHAN DAN PERALATAN SAINS UNTUK
                      KEPERLUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI MAKMAL SAINS     Subaktiviti      (a)    TATACARA PEMBELIAN PERALATAN                     Tindakan                      Tanda (          )          Catatan

     1.   Semak senarai pembelian


     2.   Semak senarai sebutharga dari
         Syarikat Pembekal


     3.   Isi Nota Minta/KEW.PA-11(Stor Unit)


     4.   Semak Nota Minta /KEW.PA-11
         yang telah diluluskan oleh
         Pengetua

     5.   Pesanan pembelian dari Syarikat
         Pembekal yang terpilih.


     6.   Terima pesanan dari Syarikat
         Pembekal


     7.   Periksa, kira dan sahkan pesanan                                          Sekiranya terdapat
                                                                   kekurangan. Penggunaan
                                                                   Borang KEW.PA-1/
                                                                   KEW.PS-1/KEW.PS-2
                                                                   DIPERLUKAN     8.   Rekod Daftar Stok/Inventori/Harta
         Modal
S M K .  T I N G G I  S E T A P A K ,  J A L A N  A I R  J E R N I H ,  5 3 2 0 0  S E T A P A K ,  K U A L A    L U M P U R        Page 13
      FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL                                                        2009

     6.3    URUSAN PENERIMAAN, PENYIMPANAN, PELUPUSAN STOK BAHAN, RADAS
          DAN PERALATAN SERTA MENGEMASKINI STOK TAHUNAN
                      PERATURAN PENTADBIRAN :
      Aktiviti      6.3.1
                      Urusan Penerimaan, Penyimpanan, Pelupusan Stok Bahan, Radas
                      dan Peralatan serta Mengemaskini Stok Tahunan
                      TATACARA PENERIMAAN, PENYIMPANAN, PELUPUSAN
     Subaktiviti      (a)
                      STOK BAHAN, RADAS DAN PERALATAN SERTA
                      MENGEMASKINI STOK TAHUNAN

        1       Pastikan     Bahan/Peralatan/radas              yang    diterima     dalam   keadaan   baik,
               sempurna,        mencukupi        dan     mengikut     jenama      serta  spesifikasi  yang
               dikehendaki.


        2       Bahan/Peralatan/radas yang diterima hendaklah disimpan dengan baik dan
               selamat mengikut cara penyimpanannya.


        3       Bahan/Peralatan/radas yang diterima hendaklah direkod seperti di dalam
               Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan                     (TPA) Pekeliling Perbendaharaan
               Bilangan 5 Tahun 2007 dan Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan (TPS).
               Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2009


        4       Bahan/Peralatan/radas yang pecah/rosak/melepasi tarikh luput hendaklah
               direkod bagi tujuan pelupusan.


        5       Satu     senarai       laporan       mesti     dihantar       ke    Jabatan   Pelajaran
               Negeri/Kementerian Pelajaran Malaysia seperti kehendak di dalam Tatacara
               Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5
               Tahun 2007 dan Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan (TPS) Pekeliling
               Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2009.
S M K .  T I N G G I  S E T A P A K ,  J A L A N  A I R  J E R N I H ,  5 3 2 0 0  S E T A P A K ,  K U A L A  L U M P U R         Page 14
      FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL                                                      2009


                      PROSES KERJA :
      Aktiviti      6.3.2
                      Urusan Penerimaan, Penyimpanan, Pelupusan Stok Bahan, Radas
                      dan Peralatan serta Mengemaskini Stok Tahunan


                      TATACARA PENERIMAAN, PENYIMPANAN BAHAN,
     Subaktiviti      (a)    PELUPUSAN STOK SERTA MENGEMASKINI STOK
                      TAHUNAN

        Bil              Proses Kerja                     Pegawai yang            Sesi Undang-
                                                Meluluskan/Dirujuk           undang
                                                                    Peraturan

        1       Terima dokumen dari Syarikat                Guru Sains/
               Pembekal Sains.                       Ketua Pembantu Makmal/
                                             Pembantu Makmal

        2       Semak dan pastikan kualiti dan               Ketua Pembantu Makmal/            KEW.PA-1
               jenama yang dipesan mengikut                Pembantu Makmal/ Pengetua           KEW.PS-1
               spesifikasi yang dipesan.                                         KEW.PS-2

        3       Tandatangan dokumen (Invoice                Ketua Bidang Sains /
               dan Delivery Order), cop dan                Ketua Pembantu Makmal/
               tarikh                           Pembantu Makmal

        4       Catat dan rekod dalam Stok                 Ketua Bidang Sains /             KEW.PA-2
               /Inventori/Harta Modal                   Ketua Pembantu Makmal/            KEW.PA-3
                                             Pembantu Makmal                KEW.PS-2

        5       Serahkan dokumen pembelian ke                Ketua Pembantu Makmal            Invoice Syarikat
               pejabat untuk tujuan                    Ketua Pembantu Tadbir             NOTA MINTA
               pembayaran                         Pembantu Makmal/Tadbir             KEW.PS-11

        6       Menyimpan                          Ketua Pembantu Makmal/
               Bahan/radas/peralatan mengikut               Pembantu Makmal
               cara penyimpanan

        7       Merekod penagihan alat/radas ke               Ketua Pembantu Makmal/            KEW.PS-3
               makmal-makmal (Stor Unit)                  Pembantu Makmal                KEW.PS-4

        8       Menyemak rekod Alat/rekod yang               Ketua Pembantu Makmal/
               pecah dan hilang bagi tujuan                Pembantu Makmal
               pelupusan dan hapuskira

        9       Isi Borang Pelupusan dan                  Ketua Pembantu Makmal/            KEW.PA-16
               Hapuskira                          Pembantu Makmal                KEW.PS-17
                                                                    KEW.PS-19
        10       Serah semua dokumen dan                   Ketua Bidang Sains/              KEW.PS-20
               laporan kepada Ketua Bidang                 Guru Kanan Matapelajaran           KEW.PS-21
               Sains/Guru Kanan Matapelajaran                                      KEW.PS-22
S M K .  T I N G G I  S E T A P A K ,  J A L A N  A I R  J E R N I H ,  5 3 2 0 0  S E T A P A K ,  K U A L A  L U M P U R        Page 15
      FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL                                                  2009


                      CARTA ALIRAN :
      Aktiviti      6.3.3
                      Urusan Penerimaan, Penyimpanan, Pelupusan Stok Bahan, Radas
                      dan Peralatan serta Mengemaskini Stok Tahunan


                      TATACARA PENERIMAAN, PENYIMPANAN BAHAN,
     Subaktiviti      (a)    PELUPUSAN STOK SERTA MENGEMASKINI STOK
                      TAHUNAN                                          MULA
                                                   Terima bahan dari pembekal

 Kemukakan semula
 Kepada Pembekal                    Tidak memuaskan
 (KEW.PA-1/KEW.PS-2)                                         Kualiti/Kuantiti/Spesifikasi  mengikut
                                                   pesanan


                                                   Tandatangan Dokumen Penerimaan,
                                                   Pengesahan (Invoice/Delivery Order)


                                                   Catat Rekod di KEW.PA-2, KEW.PA-3,
                                                   KEW.PS-3, KEW.PS-4,

                                                   Serah Invoice ke Pejabat bagi tujuan
                                                   pembayaran


                                                   Simpan alat/radas ke dalam stor


                                                   Rekod pengagihan bahan/radas ke
                                                   makmal-makmal

                                                   Semak buku rekod alat/radas yang
                                                   pecah untu tujuan
                                                   pelupusan/hapuskira

                                                   Buat senarai Pelupusan/Hapuskira


                                                   Serah kepada Ketua Bidang Sains
                                           AKHIR


S M K .  T I N G G I  S E T A P A K ,  J A L A N  A I R  J E R N I H ,  5 3 2 0 0  S E T A P A K ,  K U A L A  L U M P U R   Page 16
      FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL                                                    2009


                      CARTA ALIRAN :
      Aktiviti      6.3.3
                      Urusan Penerimaan, Penyimpanan, Pelupusan Stok Bahan, Radas
                      dan Peralatan serta Mengemaskini Stok Tahunan


                      ARAH PERGERAKAN CATATAN BAHAN KIMIA DAN
     Subaktiviti      (b)    ALATAN RADAS DALAM DAFTAR STOK JABATAN
                      SAINS
                                         MULA
                                     BUKU DAFTAR
                                                         Terima dari Pembekal
                                   INVENTORI BERPUSAT


                                       DAFTAR STOR
                                                         Rekod dalam KEW.PA-2/
                                       UTAMA/PUSAT            KEW.PA-3/ KEW.PS-3)
       AGIH KE MAKMAL SAINS
          DENGAN
                                        DAFTAR
       MENGGUNAKAN KAD
                                        STOR UNIT             Agihkan kepada Stor Unit
        PETAK KEW.PS-4
        MENGIKUT LOKASI       REKOD PERALATAN
       PECAH DAN ROSAK


       REKOD PEMINDAHAN
        DAN PINJAMAN                            AKHIR
S M K .  T I N G G I  S E T A P A K ,  J A L A N  A I R  J E R N I H ,  5 3 2 0 0  S E T A P A K ,  K U A L A  L U M P U R     Page 17
      FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL                                                    2009


                      CARTA ALIRAN :
      Aktiviti      6.3.3
                      Urusan Penerimaan, Penyimpanan, Pelupusan Stok Bahan, Radas
                      dan Peralatan serta Mengemaskini Stok Tahunan


     Subaktiviti      (c)    TATACARA PELUPUSAN STOK BAHAN KECIL
                                             MULA
                                                         Mengenalpasti rekod pecah                                                         Menyedia laporan pelupusan
                                                         stok bernilai rendah kepada Unit
                                                         Pengurusan Aset
                                                         KEW.PS-19/ KEW.PS-21


                                                         Disemak oleh Pegawai Pemeriksa
                                                         dan disahkan oleh Ketua
                                                         Jabatan
                               TIDAK

                                                         Lengkap
                                                         YA


                                                         Terima Kelulusan


                                                         Ambil tindakan mengikut
                                                         kelulusan                                             AKHIR
S M K .  T I N G G I  S E T A P A K ,  J A L A N  A I R  J E R N I H ,  5 3 2 0 0  S E T A P A K ,  K U A L A  L U M P U R     Page 18
      FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL                                                        2009


                      CHECKLIST :
      Aktiviti      6.3.4
                      Urusan Penerimaan, Penyimpanan, Pelupusan Stok Bahan, Radas
                      dan Peralatan serta Mengemaskini Stok Tahunan


                      TATACARA PENERIMAAN, PENYIMPANAN, PELUPUSAN
     Subaktiviti      (a)
                      STOK BAHAN, RADAS DAN PERALATAN                     Tindakan                      Tanda (          )         Catatan

     1.   Semak peralatan yang diterima


     2.   Menandatangani dan mengesah
         Invoice dan rekod penerimaan


     3.   Daftar stok peralatan/radas ke
         dalam Daftar Rekod Stok


     4.   Stok peralatan/radas di simpan
         mengikut kesesuaian atau
         diagihkan kepada stor-stor unit

     5.   Penyediaan laporan pelupusan dan
         kerosakan untuk dihantar kepada
         Unit Pengurusan Aset/Pentadbir


     6.   Terima syor hasil laporan
         pelupusan atau kerosakan


     7.   Kemaskini stok
S M K .  T I N G G I  S E T A P A K ,  J A L A N  A I R  J E R N I H ,  5 3 2 0 0  S E T A P A K ,  K U A L A    L U M P U R       Page 19
      FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL                                                     2009     6.4    MENGURUSKAN ASPEK PENYENGGARAAN FASILITI MAKMAL SAINS DAN
          PERALATAN SERTA KECERIAAN MAKMAL.


                      PERATURAN PENTADBIRAN :
      Aktiviti      6.4.1
                      Menguruskan Aspek Penyenggaraan Fasiliti Makmal Sains dan
                      Peralatan serta keceriaan makmal.                      TATACARA PENGURUSAN PENYENGGARAAN DAN
     Subaktiviti      (a)
                      KECERIAAN MAKMAL.

        1       Pastikan Bahan/Peralatan/radas disusun dalam keadaan baik, bersih,
               sempurna dan teratur.


        2       Alat Pemadam Api dari jenis yang betul, sempurna, diperiksa dan
               diperakukan oleh Jabatan Bomba secara berkala.


        3       Sistem gas, elektrik, air dan lain-lain kemudahan asas hendaklah sentiasa
               berada dalam keadaan optimum sebelum digunakan.


        4       Peralatan      dan     radas      hendaklah       dibersihkan       sebelum  penyimpanan
               dilakukan.


        5       Penyimpanan peralatan, radas dan bahan ke tempat simpanan yang betul.


        6       Ruangan Bilik Persediaan Sains hendaklah dibersihkan setelah selesai
               semua aktiviti-aktiviti ujikaji dijalankan.


        7       Memastikan bilik-bilik makmal dalam keadaan bersih dan sempurna setelah
               selesai sesi pembelajaran dijalankan.


        8       Aspek keceriaan bilik-bilik makmal dipertingkatkan dari masa ke semasa.
S M K .  T I N G G I  S E T A P A K ,  J A L A N  A I R  J E R N I H ,  5 3 2 0 0  S E T A P A K ,  K U A L A  L U M P U R      Page 20
      FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL                                                     2009                      PROSES KERJA :
      Aktiviti      6.4.2
                      Menguruskan aspek Penyenggaraan Fasiliti Makmal Sains dan
                      Peralatan serta keceriaan makmal.                      TATACARA PENGURUSAN PENYENGGARAAN DAN
     Subaktiviti      (a)
                      KECERIAAN MAKMAL.

                                                                   Sesi Undang-
        Bil               Proses Kerja                     Pegawai yang
                                                                    undang
                                                 Meluluskan/Dirujuk
                                                                    Peraturan
        1       Mengenalpasti alat pemadam api                 Ketua Pembantu Makmal/
               di periksa mengikut jadual
                                                  Pembantu Makmal
               berkala.

        2       Membuat pembaikan kecil ke
               atas peralatan dan radas yang
               tidak berfungsi atau rosak

        3       Membantu dan menyenggara
               peralatan PPSMI di makmal
               sains

        4       Membersih segala peralatan dan
               radas yang telah digunakan.

        5       Menggantung       dan
               mempamerkan carta-carta yang
               bersesuaian.

        6       Memastikan kebersihan di Bilik
               Persediaan dan Bilik Makmal
               berada dalam keadaan optima.
S M K .  T I N G G I  S E T A P A K ,  J A L A N  A I R  J E R N I H ,  5 3 2 0 0  S E T A P A K ,  K U A L A  L U M P U R      Page 21
      FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL                                                   2009                      CARTA ALIRAN :
      Aktiviti      6.4.3
                      Menguruskan aspek Penyenggaran Fasiliti Makmal Sains dan
                      Peralatan serta keceriaan makmal.                      TATACARA PENGURUSAN PENYENGGARAAN DAN
     Subaktiviti      (a)
                      KECERIAAN MAKMAL.                                           MULA      Menjalankan   kerja-kerja pengawasan
                                                   peralatan dan kemudahan asas yang tamat
                                                   tempoh selenggara.


                                                   Membersih peralatan dan radas ke ruang
                                                   penyimpanan dalam keadaan bersih dan
                                                   teratur.


   Kerosakan Kecil                                         Membaiki kerosakan terhadap fasiliti dan
                                                   peralatan sains.


                                                   Ambil tindakan hasil syor/laporan
   Kerosakan Besar
   JKR/JPN/PPD

                                                   Memasang, mempamer carta/ papan tanda
                                                   yang bersesuaian.
                                           AKHIR
S M K .  T I N G G I  S E T A P A K ,  J A L A N  A I R  J E R N I H ,  5 3 2 0 0  S E T A P A K ,  K U A L A  L U M P U R    Page 22
      FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL                                                        2009                      CHEKCLIST :
      Aktiviti      6.4.4
                      Menguruskan aspek Penyenggaran Fasiliti Makmal Sains dan
                      Peralatan serta keceriaan makmal.                      TATACARA PENGURUSAN PENYENGGARAAN DAN
     Subaktiviti      (a)
                      KECERIAAN MAKMAL.                     Tindakan                      Tanda (          )         Catatan


     1.   Semak bilangan dan keperluan
         Alat Pemadam Api dan lain-lain
         kemudahan


     2.   Semak peralatan sains dan lain-lain
         radas dalam keadaan kemas dan
         teratur


     3.   Pastikan semua peralatan dan
         kemudahan asas berfungsi dengan
         baik


     4.   Pastikan kerosakan kecil dibaiki


     5.   Pastikan kerosakan besar dilapor
         kepada Pegawai atasan


     6.   Tindakan telah diambil hasil syor
         atau laporan


     7.   Pastikan kebersihan dan keceriaan
         dilaksanakan
S M K .  T I N G G I  S E T A P A K ,  J A L A N  A I R  J E R N I H ,  5 3 2 0 0  S E T A P A K ,  K U A L A    L U M P U R       Page 23
      FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL                                                 2009     6.5    MENYELIA STAF SOKONGAN SAINS


      Aktiviti      6.5.1    PERATURAN PENTADBIRAN :
                      Urusan Penyeliaan Staf Sokongan Sains.


     Subaktiviti      (a)    TATACARA MENYELIA STAF SOKONGAN SAINS.

        1       Memastikan kakitangan makmal ditempatkan di makmal sains mengikut
               norma perjawatan yang diluluskan oleh pihak Kementerian Pelajaran
               Malaysia.


        2       Memastikan waktu bekerja staf makmal sains di bawah seliaan mengikut
               persetujuan dan kelulusan dari Ketua Jabatan/Ketua Jabatan Sains


        3       Bertanggungjawab terhadap staf makmal sains dalam hal-hal perkhidmatan,
               kemudahan cuti dan lain-lain peraturan pentadbiran.


        4       Lain-lain arahan dari masa ke semasa.
S M K .  T I N G G I  S E T A P A K ,  J A L A N  A I R  J E R N I H ,  5 3 2 0 0  S E T A P A K ,  K U A L A  L U M P U R  Page 24
      FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL                                                     2009      Aktiviti      6.5.2    PROSES KERJA :
                      Urusan Penyeliaan Staf Sokongan Sains.


     Subaktiviti      (a)    TATACARA MENYELIA STAF SOKONGAN SAINS.

                                                                   Sesi Undang-
        Bil               Proses Kerja                     Pegawai yang
                                                                    undang
                                                 Meluluskan/Dirujuk
                                                                    Peraturan
        1       Mengenalpasti   perjawatan                         Pengetua/
               Pembantu   Makmal   yang
                                               Ketua Pembantu Tadbir/
               diluluskan oleh Kementerian
               Pelajaran Malaysia                       Ketua Pembantu Makmal        2       Membuat jadual waktu bekerja                         Pengetua/
               staf makmal sains/ melalui
                                                 Ketua Bidang Sains/
               persepakatan atau mesyuarat
               staf  makmal  sains  dan                   Ketua Pembantu Makmal
               pentadbir

        3       Menentusah lokasi dan bidang                  Ketua Pembantu Makmal
               staf dan makmal-makmal sains.

        4       Penyediaan   bagi  laporan                 Ketua Pembantu Makmal
               penilaian prestasi staf makmal
               sains

        5       Mengurustadbir      dan                  Ketua Pembantu Makmal
               bertanggungjawab  terhadap
               kemudahan cuti staf makmal
               sains.
S M K .  T I N G G I  S E T A P A K ,  J A L A N  A I R  J E R N I H ,  5 3 2 0 0  S E T A P A K ,  K U A L A  L U M P U R      Page 25
      FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL                                                     2009


      Aktiviti      6.5.3    CARTA ALIRAN :
                      Urusan Penyeliaan Staf Sokongan Sains.


     Subaktiviti      (a)    TATACARA MENYELIA STAF SOKONGAN SAINS.
                                             MULA          Kenalpasti perjawatan di
                                                         makmal sains
                                                         Mengurus jadual waktu bekerja
                                                         staf makmal sains
                                                         Menentusah lokasi dan bidang
                                                         staf dan makmal-makmal sains

                 Cari pengganti (jika perlu)

                                                         Memperaku/ bertanggungjawab
                                                         terhadap permohonan cuti staf
                                                         makmal sains
                                                         Penyediaan      bagi  laporan
                                                         penilaian prestasi staf makmal
                                                         sains


                                             AKHIR
S M K .  T I N G G I  S E T A P A K ,  J A L A N  A I R  J E R N I H ,  5 3 2 0 0  S E T A P A K ,  K U A L A  L U M P U R      Page 26
      FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL                                                        2009


      Aktiviti      6.5.4    CHEKCLIST :
                      Urusan Penyeliaan Staf Sokongan Sains..


     Subaktiviti      (a)    TATACARA MENYELIA STAF SOKONGAN SAINS.                     Tindakan                      Tanda (          )         Catatan


     1.   Kenalpasti perjawatan makmal


     2.   Urus Jadual Waktu Bekerja
     3.   Tentusahkan lokasi staf makmal
         sains


     4.   Memperakukan kemudahan cuti
         staf untuk diluluskan oleh Ketua
         Jabatan


     5.   Penyediaan laporan Sasaran Kerja
         Tahunan staf makmal sains dan
         kemukakan kepada Pegawai Penilai
         Kedua
S M K .  T I N G G I  S E T A P A K ,  J A L A N  A I R  J E R N I H ,  5 3 2 0 0  S E T A P A K ,  K U A L A    L U M P U R       Page 27
       FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL                                                  2009

     6.6     MEMBANTU GURU-GURU SEMASA UJIKAJI DIJALANKAN DI MAKMAL
            SAINS


        Aktiviti      6.6.1    PERATURAN PENTADBIRAN :
                        Membantu guru-guru sains semasa ujikaji dijalankan, mengawal
                        kelas amali harian dan peperiksaan
     Subaktiviti        (a)    TATACARA MEMBANTU GURU-GURU SEMASA UJIKAJI.
        Aktiviti      6.6.2    PROSES KERJA :
                        Membantu guru-guru sains semasa ujikaji dijalankan, mengawal
                        kelas amali harian dan peperiksaan
     Subaktiviti        (a)    TATACARA MEMBANTU GURU-GURU SEMASA UJIKAJI.
        Aktiviti      6.6.3    CARTA ALIRAN :
                        Membantu guru-guru sains semasa ujikaji dijalankan, mengawal
                        kelas amali harian dan peperiksaan
     Subaktiviti        (a)    TATACARA MEMBANTU GURU-GURU SEMASA UJIKAJI..
                        CHEKCLIST :
        Aktiviti      6.6.4
                        Membantu guru-guru sains semasa ujikaji dijalankan, mengawal
                        kelas amali harian dan peperiksaan


     Subaktiviti        (a)    TATACARA MEMBANTU GURU-GURU SEMASA UJIKAJI..

     .
S M K .    T I N G G I  S E T A P A K ,  J A L A N  A I R  J E R N I H ,  5 3 2 0 0  S E T A P A K ,  K U A L A  L U M P U R  Page 28
      FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL                                                 2009

     6.7   MENGAWASI LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DALAM MAKMAL SAINS


      Aktiviti      6.7.1    PERATURAN PENTADBIRAN :
                       Mengawasi langkah-langkah keselamatan dalam makmal sains.


                      TATACARA MENGAWASI LANGKAH-LANGKAH
     Subaktiviti      (a)
                      KESELAMATAN DALAM MAKMAL SAINS.
      Aktiviti      6.7.2    PROSES KERJA :
                      Mengawasi langkah-langkah keselamatan dalam makmal sains.


                      TATACARA MENGAWASI LANGKAH-LANGKAH
     Subaktiviti      (a)
                      KESELAMATAN DALAM MAKMAL SAINS.
      Aktiviti      6.7.3    CARTA ALIRAN :
                      Mengawasi langkah-langkah keselamatan dalam makmal sains.


                      TATACARA MENGAWASI LANGKAH-LANGKAH
     Subaktiviti      (a)
                      KESELAMATAN DALAM MAKMAL SAINS.
      Aktiviti      6.7.4    CHEKCLIST :
                      Mengawasi langkah-langkah keselamatan dalam makmal sains.


                      TATACARA MENGAWASI LANGKAH-LANGKAH
     Subaktiviti      (a)
                      KESELAMATAN DALAM MAKMAL SAINS.
 7. Senarai undang-undang dan peraturan yang diperlukan oleh Pembantu Makmal;

 8. Panduan Pengurusan Dan Keselamatan Makmal Sains Sekolah, Pusat PerkembanganS M K .  T I N G G I  S E T A P A K ,  J A L A N  A I R  J E R N I H ,  5 3 2 0 0  S E T A P A K ,  K U A L A  L U M P U R  Page 29
      FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL                                                   2009

     Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia.

 9. Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia ; KP(BS)8600/7/A/(81) Tindakan Serta
     Merta Keselamatan Di Dalam Makmal Sains yang bertarikh 21 Februari 1980

     9.1   Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2007 (Pengurusan Aset Alih Kerajaan-
          TPA)

     9.2   Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2009 (Tatacara Pengurusan Stor
          Kerajaan-TPS)

 10. Senarai Jawatankuasa yang dianggotai oleh Pembantu Makmal – Lampiran 4

 11. Senarai Borang-borang yang digunakan. – Lampiran 5

 12. Senarai tugas harian
 13. Norma Kerja Pembantu Makmal
                                                                   LAMPIRAN 1

                     CARTA ORGANISASI STAF MAKMAL SAINS

S M K .  T I N G G I  S E T A P A K ,  J A L A N  A I R  J E R N I H ,  5 3 2 0 0  S E T A P A K ,  K U A L A  L U M P U R    Page 30
      FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL                                                       2009

         SMK. TINGGI SETAPAK, JALAN AYER JERNEH, KUALA LUMPUR                                       PENGETUA
                                ENCIK MASLAN BIN BUNIRAN                           PENOLONG KANAN 1(PENTADBIRAN)
                                 PUAN SALBIAH BT M NOR                             KETUA BIDANG SAINS & MATH
                                  ENCIK YAP NANG PHOR                                 KETUA PANITIA SAINS
                               PUAN NOORHANITA ZAKARIA
     GURU-GURU                                                          GURU-GURU
      SAINS                                                            SAINS

                            KETUA PEMBANTU MAKMAL C22
                                 ENCIK ASHAARI MAAROF
         PEMBANTU MAKMAL C17                                    PEMBANTU MAKMAL C17
            PUAN HARTINI ROSLI                           PUAN NOOR ZAMZURINA ABULL HASAMAH
        PEMBANTU MAKMAL C17                                     PEMBANTU MAKMAL C17
          PUAN ASAMI SALLEH                                 PUAN LENNY MERINA MASHARIF
  PEMBANTU AM PEJABAT N1                  PEMBANTU AM PEJABAT N1                  PEMBANTU AM PEJABAT N1
     (MAKMAL)                         (MAKMAL)                         (MAKMAL)
     PUAN NORHAMISAH BT                          KOSONG                  PUAN MARIAH BT HASSAN
        SAMAUDIN

                                                                       LAMPIRAN 2S M K .  T I N G G I  S E T A P A K ,  J A L A N  A I R  J E R N I H ,  5 3 2 0 0  S E T A P A K ,  K U A L A  L U M P U R        Page 31
      FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL                                                      2009


             CARTA ORGANISASI (PENGKHUSUSAN) STAF JABATAN SAINS
               SMK. TINGGI SETAPAK, JALAN AYER JERNEH,
                      KUALA LUMPUR


                            KETUA BIDANG SAINS DAN MATEMATIK
                                  ENCIK YAP NANG PHOR
                                 KETUA PANITIA SAINS
                                PUAN NOORHANITA ZAKARIA


       GURU-GURU                                                      GURU-GURU
        SAINS                                                        SAINS
                             KETUA PEMBANTU MAKMAL C22
                                 ENCIK ASHAARI BIN MAAROF
                                     FIZIK T6
               PEMBANTU MAKMAL C17                           PEMBANTU MAKMAL C17
               PUAN HARTINI BINTI ROSLI                          PUAN NOOR ZAMZURINA
                  BIOLOGI T6                               ABULL HASAMAH
                                                        KIMIA T6
              PEMBANTU MAKMAL C17                           PEMBANTU MAKMAL C17
                 PUAN LENNY MERINA                          PUAN ASAMI BINNTI SALLEH
                   MASHARIF                               SAINS T3/4/5
                  KIMIA/FIZIK T4-5
  PEMBANTU AM PEJABAT                     PEMBANTU AM PEJABAT                    PEMBANTU AM PEJABAT
      N1                              N1                            N1
PUAN NORHAMISAH BT SAMAUDIN                      (MAKMAL)                         (MAKMAL)
     SAINS T1-2                               KOSONG                   PUAN MARIAH BT HASSAN
                                                                     LAMPIRAN 3

SENARAI TUGAS KETUA PEMBANTU MAKMAL GRED C22

 S M K .  T I N G G I  S E T A P A K ,  J A L A N  A I R  J E R N I H ,  5 3 2 0 0  S E T A P A K ,  K U A L A  L U M P U R      Page 32
      FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL                                                    2009

ENCIK ASHAARI BIN MAAROF

Bertanggungjawab kepada Pihak Pentadbir Sekolah, Guru Kanan Sains, Ketua Panitia
Sains dan Guru –guru di dalam melaksana, dan mengambil tindakan susulan                                ke atas
perkara-perkara berikut:-

1.     Bertanggungjawab di makmal Fizik Tingkatan 6 Rendah dan 6 Atas
2.     Bertanggungjawab menyelia Pembantu Makmal dan Pembantu Am Pejabat
      (bertugas di makmal sains)
3.     Menyediakan peralatan dan radas untuk keperluan bagi menjalankan ujikaji di
      Makmal Fizik bagi Tingkatan 6 Atas, dan 6 Rendah sains. Semua penyediaan
      hendaklah mengikut Buku Pesanan Guru 3 hari (waktu bekerja) sebelum
      sesuatu ujikaji dijalankan.
4.     Mengurus pembelian Bahan/Radas/Peralatan yang diperlukan di makmal sains
      (Makmal Am Sains (T1-3), Makmal Fizik (T4/5), Makmal Kimia (T4/5)                                dan
      Makmal Biologi (T4/5), Makmal Fizik (T6 Atas/Bawah), Makmal Kimia (T6
      Atas/Bawah) dan Makmal Biologi (T6 Atas/Bawah).
5.     Menguruskan penerimaan, penyimpanan bahan-bahan, memproses hapus kira
      dan pelaporan stok dan mengemaskini stok tahunan.
6.     Menyelia kebersihan dan keceriaan makmal.
7.     Mengutamakan langkah keselamatan dalam sesuatu kecemasan.
8.     Menyelia dan membimbing Pembantu Makmal Gred C17 dan Pembantu Am
      Pejabat Gred N1
9.     Membantu guru-guru sains semasa ujikaji dijalankan, mengawasi kelas amali
      harian dan kelas-kelas amali peperiksaan SPM dan STPM.
10.    Menjalankan tugas-tugas harian dari segi penyediaan radas-radas, alatan dan
      bahan kimia untuk aktiviti ujikaji-ujikaji.
11.    Menguruskan stok dan inventori makmal sains.
12.    Bertanggungjawab terhadap pemeriksaan berkala Alat Pemadam Api sekolah
      termasuk makmal-makmal sains.
13.    Menganggotai Jawatankuasa Pengurusan Aset Sekolah.
14.    Menjalankan tugas seperti yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke semasa.
                                                                     LAMPIRAN 4

                   JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET SEKOLAH
               SMK. TINGGI SETAPAK, JALAN AYER JERNIH, KUALA LUMPUR.

 S M K .  T I N G G I  S E T A P A K ,  J A L A N  A I R  J E R N I H ,  5 3 2 0 0  S E T A P A K ,  K U A L A  L U M P U R       Page 33
        FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL                                                  2009

PENGERUSI                         :      ENCIK MASLAN BIN BUNIRAN (PENGETUA)
TIMBALAN PENGERUSI 1                    :      PUAN SALBIAH MOHD NOR (PEN. KANAN PENTDB.)
TIMBALAN PENGERUSI 2                    :      ENCIK MOHD ZUHIR HAJI MIDON (PEN. KANAN KOKU)
TIMBALAN PENGERUSI 3                    :      TUAN HAJI IBRAHIM ABDULLAH (PEN. KANAN HEM)
SETIAUSAHA                         :      PUAN NORIZAN MOHAMAD NOH (S/U PENYELARAS)


AHLI JAWATANKUASA
1.    ENCIK KAMARUZAMAN ABDULLAH                        -      PEG. PENERIMA 1(PERABOT/B. KH)
2.    PUAN NORFADHILAH YAAKOB                          -      PEG. PENERIMA 2
3.    CIK HASLIN TASYA BT HASHIM                        -      PEG. PEMERIKSA 1
4.    CIK NORHIDAYU BT MOHAMAD                         -      PEG. PEMERIKSA 2
5.    PUAN SHANTA KUMARI A/P ACHUTAN N.                     -      KETUA BIDANG BAHASA
6.    ENCIK YAP NANG PHOR                            -      KETUA BIDANG BAHASA SC & MAT.
7.    PUAN HJH ROSNA BT OTHMAN                         -      KETUA BIDANG TEKNIK & VOK.
8.    PUAN CHEN CHEE FONG                            -      KETUA BIDANG SAINS
                                                KEMANUSIAAN/MASYARAKAT

9.    ENCIK IBRAHIM WAN DAUD                          -      KETUA PEMBANTU TADBIR
10.    PUAN MAZNAH BT ISMAIL                           -      BILIK-BILIK KHAS
11.    PUAN CHEW WEI CHIN                            -      BILIK PEPERIKSAAN
12.    ENCIK IRENAEUS A. MARTIN                         -      BILIK LUKISAN KEJURUTERAAN
13.    PUAN NOREHAN BT HANAFI                          -      BILIK KOPERASI
14.    ENCIK AZHAR BIN MAT                            -      BILIK SENI
15.    ENCIK SARAVANAN A/L MUNUSAMY                       -      BILIK KAUNSELING
16.    PUAN FAUZIAH SULAIMAN                           -      BILIK SURAU/P. ISLAM
17.    ENCIK MOHD NOR MOHD SALLEH                        -      ROBOTIK
18.    PUAN KRISTINA WAHARP                           -      BILIK MPV
19.    PUAN NORHAYATI IBRAHIM                          -      BILIK SAC 1 & 2
20.    CIK HAJAH ROHANA ABD RAHMAN                        -      BILIK PAK
21.    ENCIK ABDUL HALIM ISMAIL                         -      STOR SUKAN PROJEK
22.    ENCIK ASHAARI MAAROF                           -      MAKMAL-MAKMAL SAINS
23.    PUAN AZIZAH BT ABD LATIF                         -      PUSAT SUMBER SEKOLAH
24.    PUAN NIRMALA DEVI A/P GANESAN                       -      BILIK PENDIDIKAN MORAL
25.    PUAN FADILAH HAYANI HJ HASSAN                       -      BILIK GEOGRAFI
26.    PUAN SITI NAZIRAH ISHAK                          -      BILIK SEJARAH
27.    ENCIK SUDIN ABDULLAH                           -      ASRAMA
28.    ENCIK ZULKIFLI ALANG MAHAT                        -      PENYELARAS ICT
   S M K .  T I N G G I  S E T A P A K ,  J A L A N  A I R  J E R N I H ,  5 3 2 0 0  S E T A P A K ,  K U A L A  L U M P U R  Page 34
     FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL                                                  2009
                                    Buat lampiran 5

                                       berasingan

                                       split paper
                      BUKU REKOD PERALATAN ROSAK

S M K .  T I N G G I  S E T A P A K ,  J A L A N  A I R  J E R N I H ,  5 3 2 0 0  S E T A P A K ,  K U A L A  L U M P U R  Page 35
      FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL                                                        2009

BIL  TARIKH       BUTIRAN       KUANTITI       NAMA        T/T       NAMA GURU         T/ T  CATATAN
             PERALATAN       BILANGAN      PELAJAR      PELAJAR     MATAPELAJARAN        GURU
                BUKU REKOD KESELAMATAN MAKMAL SAINS
 S M K .  T I N G G I  S E T A P A K ,  J A L A N  A I R  J E R N I H ,  5 3 2 0 0  S E T A P A K ,  K U A L A  L U M P U R        Page 36
      FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL                                                  2009BIL    TARIKH        MASA          NAMA PELAJAR              JENIS  TINDAKAN/CATATAN
                                              KEMALANGAN
      CONTOH Peraturan Makmal Sains yang perlu ditandatangani oleh pelajar – disediakan oleh Pembantu Makmal

                      PERATURAN MAKMAL SAINS BAGI PELAJAR

 S M K .  T I N G G I  S E T A P A K ,  J A L A N  A I R  J E R N I H ,  5 3 2 0 0  S E T A P A K ,  K U A L A  L U M P U R  Page 37
        FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL                                                  2009


1.    Kebenaran Guru hendaklah diperolehi sebelum memasuki Makmal Sains dan Bilik Persediaan.
2.    Peralatan dan bahan sains dalam makmal sains tidak boleh dibawa keluar tanpa kebenaran guru sains.
3.    Peralatan dan bahan sains hanya boleh digunakan atas arahan guru.
4.    Semua peralatan dan bahan sains yang telah digunakan hendaklah dikembalikan ke tempat asal
      atau seperti yang diarahkan oleh guru.
5.    Semua radas hendaklah dibersihkan sebelum dan selepas digunakan.
6.    Kerja amali hanya boleh dilakukan dengan pengetahuan dan kebenaran guru.
7.    Peralatan yang pecah atau rosak perlu dilaporkan dengan segera kepada guru dan Pembantu Makmal.
8.    Pelajar dikehendaki menjaga kebersihan dan susunan perabot supaya kemas dan teratur.
9.    Sebarang kemalangan yan berlaku perlu dilaporkan dengan segera kepada guru dan Pembantu Makmal.
10.    Penunu Bunsen hendaklah dinyalakan hanya dengan pemetik api. Penggunaan kertas,lidi dan
      mancis tidak dibenarkan.
11.    Sebarang benda yang masih menyala dan berbara tidak boleh dibuang ke dalam tong sampah.
12.    Elakkan membuang sebarang sampah dalam bentuk pepejal ke dalam sinki. Sisa-sisa bahan sains
     hendaklah dibuang ke dalam bekas yang berlabel sisa bahan.
13.    Hanya buku dan peralatan belajar yang dibenarkan sahaja boleh dibawa masuk ke dalam makmal
      sains semasa pengajaran dan pembelajaran sains.
14.    Bahan dan alat dalam Kit Peralatan Kecemasan boleh digunakan dengan kebenaran dan pengawasan
      guru dan Pembantu Makmal.
15.    Pelajar dilarang bermain-main di dalam makmal sains.

PENGGUNAAN BAHAN KIMIA

1.    Sila baca pada botol reagen dengan teliti untuk memastikan bahan kimia yang
    akan digunakan itu adalah betul.
2.    Gunakan Bahan Kimia mengikut keperluan sahaja semasa menjalankan amali
3.    Gunakan spatula sahaja untuk mengambil bahan kimia pepejal.
4.    Botol yang mengandungi bahan kimia mesti ditutup dengan segera selepas digunakan.
5.    Dilarang menghidu dan merasa sebarang bahan kimia kerana bahan kimia
     adalah beracun dan mengkakis.


PENGGUNAAN BAHAN BIOLOGI   S M K .  T I N G G I  S E T A P A K ,  J A L A N  A I R  J E R N I H ,  5 3 2 0 0  S E T A P A K ,  K U A L A  L U M P U R  Page 38
      FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL                                                  2009

1.  Spesimen biologi jenis bukan perosak yang masih hidup hendaklah
   dikembalikan semula ke habitatnya.
2.  Spesimen yang sudah dibedah hendaklah dikumpul dan ditanam.
3.  Jangan buka piring petri yang mengandungi kultur mikroorganisma.
4.  Jika piring petri mengandungi mikro organism retak atau pecah, ianya
   hendaklah dilaporkan kepada guru terbabit.


PERINGATAN

PIHAK SEKOLAH TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS SEBARANG
KEJADIAN YANG TIDAK DIINGINI SEKIRANYA PELAJAR ITU TIDAK
MEMATUHI PERATURAN YANG TERSEBUT DI ATAS
…………………………                                         ………………………………………..
Tandatangan Ketua Bidang Sains                               Tandatangan Pengetua
PENGAKUAN

“Saya telah membaca dan faham isi kandungan peraturan makmal ini dan mengaku
akan mematuhi segala peraturan di dalamnya”
………………………….
Tandatangan Pelajar                  Nama ……………………….                      Tarikh :……………….
SENARAI TUGAS HARIAN – „CORE BUSSINESS‟ PEMBANTU MAKMAL S M K .  T I N G G I  S E T A P A K ,  J A L A N  A I R  J E R N I H ,  5 3 2 0 0  S E T A P A K ,  K U A L A  L U M P U R  Page 39
      FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL                                                      2009

TARIKH

HARI                                                         KUANTITI/MASA/KOS

        TUGASAN HARIAN –       1.   Menyediakan peralatan /larutan / radas untuk Masa : 3 hari sebelum
           keperluan bagi menjalankan ujikaji di Makmal Kuantiti : 2 ujikaji –
           Fizik Tingkatan 6 Atas dan 6 Bawah.                             7 set bagi individu pelajar

       2.   Menyelenggara         dan     menyenggara         dari    segi Masa : 3 hari sebelum
           peralatan, radas-radas, alatan dan bahan kimia Kuantiti : 2 ujikaji –
           untuk aktiviti eksperimen (ujikaji).                             7 set bagi individu pelajar

       3.   Membantu        guru-guru       sains     semasa      ujikaji Masa : 4 masa (2 jam)
           dijalankan, mengawasi kelas amali harian dan Kuantiti : 2 ujikaji –
           kelas-kelas amali peperiksaan SPM dan STPM.                         7 set bagi individu pelajar

       4.   Mengurus aspek kebersihan peralatan/radas dan Masa : 1 jam 30 minit
           keceriaan makmal sains.                                   Kuantiti : 1 makmal

       5.   Menguruskan stok dan inventori makmal sains.                        Masa : 2 jam
                                                         Kuantiti : Stok Bahan Fizik

       6.   Mengawalselia staf sokongan dibawah seliaan Kuantiti : 6 orang staf
                                 makmal sains
           Ketua Pembantu Makmal.

       7.   Menguruskan penerimaan, penyimpanan bahan- Masa : 1 jam
           bahan, memproses hapus kira dan pelaporan Kuantiti : Mengikut
                                keperluan semasa
           stok dan mengemaskini stok tahunan.

       8.   Menjalankan tugas seperti yang diarahkan oleh Masa :
           Pengetua dari masa ke semasa.                                Kuantiti :
NORMA KERJA BAGI TUGAS-TUGAS PEMBANTU MAKMAL S M K .  T I N G G I  S E T A P A K ,  J A L A N  A I R  J E R N I H ,  5 3 2 0 0  S E T A P A K ,  K U A L A  L U M P U R      Page 40
     FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL                                                     2009

BIL              JENIS KERJA                      MASA YANG DIAMBIL              JUMLAH UNIT YANG
                                                                 BOLEH DIJALANKAN
                                                                  DALAM SEMINGGU
S M K .  T I N G G I  S E T A P A K ,  J A L A N  A I R  J E R N I H ,  5 3 2 0 0  S E T A P A K ,  K U A L A  L U M P U R      Page 41

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3812
posted:1/13/2011
language:Malay
pages:41
Description: Contoh Invoice Kerajaan document sample