Act Aditional Contract - DOC

Document Sample
Act Aditional Contract - DOC Powered By Docstoc
					                        ACT ADITIONAL
                LA CONTRACTUL DE CREDIT1 NR. XXXX/XXXXX


I.    (....)
si
II.   Dl. XXXXX domiciliat in XXXXX in calitate de IMPRUMUTAT si GARANT REAL


denumiti in continuare fiecare “Client”, ``Imprumutat``, [Garant Real] sau, dupa caz, ``Co-debitor``,[”Fidejusor”] si
impreuna “Client/Clienti”,

convin şi acceptă de comun acord următoarele prevederi ale prezentului Act Aditional, intervenit ca urmare a necesitatii
alinierii clauzelor Contractului de credit nr. xxxxx/xxxxx, denumit in continuare „Contractul”, la reglementarile legislatiei
nationale, respectiv la prevederile OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.

Semnarea prezentului Act Aditional nu va avea ca efect in niciun caz majorarea costului total al creditului pentru
consumatori.

In vederea aplicarii prevederilor OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, continutul contractului
de credit mai sus-mentionat se modifica si se completeaza in conformitate cu prevederile din prezentul Act Aditional.

In cazul in care vor exista prevederi contrare intre Contractul si prezentul Act Aditional, prevederile Actului Aditional vor
prevala.

                            I. COSTURI

1.    Dobanda

Pentru creditul pus la dispozitie, Imprumutatul va plati Bancii o dobanda variabila pe toata perioada de creditare, compusa
din Dobanda de Referinta plus Marja fixa.Valorile Ratei Dobanzii de Referinta si Marjei fixe aplicabile creditului sunt:

     - Dobanda de Referinta: EURIBOR 6M. In scopul determinarii nivelului Dobanzii de Referinta, Banca a avut in
     vedere valoarea EURIBOR 6M valabila in data 21.06.20102, respectiv 1,011% p.a, urmand ca aceasta sa fie
     modificata pe toata perioada contractuala conform mecanismului de revizuire al Dobanzii de Referinta.

     - Marja Fixa: 8,489 p.a.%

Mecanismul de revizuire al Ratei Dobanzii de Referinta este detaliat la art. 1.1.

Marja fixa poate suferi modificari numai in cazul in care intervin modificari legislative care impun acest lucru.


1.1.   EURIBOR – Dobanda de referinta pentru creditele acordate in EUR

Dobanda de Referinta este EURIBOR (European Interbank Offered Rate) si reprezinta rata dobanzii minime sau de
baza comunicata de Banca Centrala Europeana pentru creditele acordate in euro de catre o banca de prim rang unei alte

1
  Prin «Contract de credit» se intelege contractul incheiat intre Client si Banca, indiferent de denumirea acestuia
(e.g.Contract de credit, Contract de facilitate de credit si garantie reala mobiliara, Contract de credit imobiliar, etc)
2
 Cotatia EURIBOR 6M valabila in 21.06.2010 este cotatia comunicata de Banca Centrala Europeana cu doua zile inainte


                               1
banci de prim rang (fixata la ora 11 a.m., ora Bruxelles-ului). Indicele EURIBOR utilizat de ALPHA BANK ROMANIA
SA pentru determinarea ratei Dobanzii de Referinta, aferenta creditelor in EUR, va fi EURIBOR 6 luni, denumit in
continuare „EURIBOR 6M”.

Dobanda de Referinta se va actualiza de catre Banca, la 1 ianuarie, respectiv 1 iulie, si se va determina in baza cotatiei
EURIBOR 6M valabila in ultima zi lucratoare a lunii decembrie, respectiv iunie. Cotatia EURIBOR 6M valabila in ultima
zi lucratoare a lunii decembrie, respectiv iunie este cotatia comunicata de Banca Centrala Europeana cu doua zile inainte.

Prin exceptie, in cazul in care in perioada de 6 luni dintre doua actualizari, diferenta dintre cotatia EURIBOR 6M valabila
in ultima zi lucratoare a oricarei luni si cotatia EURIBOR 6M utilizata la ultima actualizare este de minimum +/-75 puncte
de baza (+/- 0,75%), Banca va modifica rata Dobanzii de Referinta, ori de cate ori va fi cazul, incepand cu prima zi
lucratoare a lunii urmatoare celei in care s-a inregistrat diferenta. Pentru determinarea noii rate a Dobanzii de Referinta se
va utiliza cotatia EURIBOR 6M valabila in ultima zi lucratoare a lunii in care s-a inregistrat diferenta, fiind aplicabila pana
la urmatoarea revizuire.

In cazul modificarii nivelului Dobanzii de Referinta, noua Dobanda de Referinta se va aplica automat la valoarea soldului
creditului existent incepand cu urmatoarea data de scadenta. Prin modificarea Dobanzii de Referinta cuantumul ratei lunare
va ramane neschimbat pana la urmatoarea data scadenta, actualizarea efectuandu-se automat in ziua imediat urmatoare
acestei scadente.

Modificarea nivelului Dobanzii de Referinta nu va constitui un amendament la contractul de credit, nefiind necesara
incheierea unui act aditional.

Dobanda este datorata si se plateste impreuna cu rata de capital, conform Scadentarului de plata din Anexa nr. 1

1.2.    Surse de informare cu privire la Dobanda de Referinta

Clientul are la dispozitie urmatoarele surse de informare cu privire la evolutia Ratei Dobanzii de Referinta:
     - www.alphabank.ro
     - sucursalele/agentiile Bancii
     - serviciul Alpha Click pentru Clientii beneficiari/utilizatori ai acestui serviciu.

Banca va notifica Clientul cu privire la modificarea nivelului Dobanzii de Referinta in conditiile cap. II si va pune la
dispozitia acestuia, la cerere si gratuit, toate informatiile necesare cu privire la noul Scadentar de plata si la rata lunara.

2.     Formula de calcul a dobanzii

Dobanda, reprezentand o rata procentuala anuala, se calculeaza dupa urmatoarea formula:

               Credit x numar de zile efective x (Dobanda de Referinta + Marja fixa)
                                3653

3.    Neplată – Intârzieri la plată – Marja majorata

3.1.   Pentru orice intârziere peste termenele convenite in contractul de credit si in Scadentarul de plata Anexa 1, in
rambursarea de catre Client a creditului sau in toate cazurile in care facilitatea de credit devine exigibila, Clientul datoreaza
si va plati Bancii o marja majorata in valoare de 10,489% p.a., care se adauga la rata Dobanzii de Referinta, inlocuind
marja prevazuta la art. 1 de mai sus. Marja majorata se calculeaza la soldul zilnic al facilitatii de credit restante (rate/sume
restante sau, in cazul declararii exigibile a facilitatii de credit, intregul sold al Facilitatii) incepand din prima zi de intarziere
pana la achitarea integrala a datoriilor si indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale catre Banca.
3
  Calculul ratei lunare a dobânzii se va face pe baza anului calendaristic de 366 de zile in cazul anilor bisecti


                                 2
3.2   Marja majorata va fi mai mare cu 2 puncte procentuale fata de marja prevazuta la art. 1 de mai sus in situatia
informarii de catre Imprumutat a Bancii, in baza unor documente justificative, cu privire la aflarea acestuia sau
sotului/sotiei in una din urmatoarele situatii: somaj, concediu de boala, reducere de cel putin 15% a salariului, divort.

Noua marja majorata se va aplica de la momentul primirii de catre Banca a notificarii insotita de documente justificative
aferente cazurilor mentionate si pana la incetarea situatiei respective. In vederea aplicarii marjei majorate mentionate la
alineatul precedent, Clientul are obligatia sa se prezinte lunar la Banca si sa faca dovada ca se afla in continuare in una
dintre situatiile mentionate mai sus. In caz contrar, Banca va fi indreptatita sa aplice valoarea marjei majorate, astfel cum
este mentionata in cuprinsul actului aditional.
Prevederile art. 3.2. vor avea aplicabilitate numai in situatia in care exista o dispozitie legala in vigoare care impune o
asemenea obligatie in sarcina institutiilor de credit, in caz contrar aplicandu-se prevederile art. 3.1.


3.3.   Marja majorata, similar Dobanzii de Referinta, va fi calculata la numarul de zile efective raportat la un an de 365
sau, dupa caz, de 366 zile. Cuantumul Dobanzii de Referinta si al marjei majorate poate depasi valoarea sumei asupra
careia sunt calculate.

4.    Comision unic
Este perceput de catre Banca pentru servicii prestate la cererea scrisa a Clientului (cu titlu de exemplu, dar fara a se limita
la acestea: conversia valutei creditului, reducerea perioadei creditului, etc). Comisionul se calculeaza ca procent din
valoarea creditului ramasa de rambursat si este perceput la fiecare solicitare a clientului pentru prestarea unui anumit
serviciu.
Valoarea comisionului este de 1% aplicat la valoarea creditului ramasa de rambursat. Daca, pentru serviciile ce pot fi
solicitate de client, prin aplicarea procentului de 1% rezulta valori mai mari decat cele prevazute in Contract, atunci acestea
din urma (mai mici) se vor aplica.
Prestarea serviciului solicitat este la libera si unica apreciere a Bancii.

5.   Rambursarea anticipată

Banca nu percepe comision de rambursare anticipata in cazul creditelor cu dobanda variabila.

In cazul in care rambursarea anticipata intervine intr-o perioada in care rata dobanzii aferente creditului este fixa, Banca
este indreptatita sa perceapa un comision de rambursare anticipata calculat dupa cum urmeaza:
   a) 1% din valoarea creditului rambursata anticipat, daca perioada de timp dintre rambursarea anticipata si data
     convenita pentru incetarea contractului de credit este mai mare de un an;
   b) 0.5% din valoarea creditului rambursata anticipat daca perioada de timp dintre rambursarea anticipata si data
     convenita pentru incetarea contractului de credit nu este mai mare de un an.

In aceste cazuri, rambursarea anticipata se poate efectua numai dupa plata comisionului aferent.

6.    Comisioane aferente operatiunilor derulate prin contul curent

Pentru indeplinirea obligatiilor contractuale, Clientul este obligat sa isi mentina activ un cont curent in valuta creditului in
evidentele Bancii pe toata durata de existenta a Contractului de credit.

Comisioanele Specifice Contului Curent, deschis in evidentele Bancii pentru utilizarea si rambursarea creditului, se
regasesc in Anexa 2 la prezentul Act Aditional.

Valoarea Comisioanelor Specifice Contului Curent poate suferi modificari pe intreaga perioada de derulare a creditului.
Modificarea cuantumului Comisioanelor Specifice Contului Curent se va face prin acordul de vointa al partilor, conform
prevederilor Contractului de Cont Curent incheiat cu Banca.
                                 3
La solicitarea scrisa a Clientului, Banca pune la dispozitia acestuia un cont curent cu facilitati restranse, destinat exclusiv
rambursarii creditului, fara perceperea unui comision de administrare.


7. Toate comisioanele prevazute in Contract si permise prin O.U.G. nr 50/2010 isi pastreaza valabilitatea.

                          II.  NOTIFICARI

8.1.  Notificari transmise Clientului

Orice notificare sau comunicare, cerere sau pretentie in baza prezentului contract, inclusiv notificarea modificarii
cuantumului Dobanzii de Referinta si/sau a Comisioanelor Specifice Contului Curent va fi transmisa de Banca, in
conformitate cu dispozitiile legale incidente si in functie de optiunea Clientului exprimata in cadrul Formularului de
identificare persoane fizice.
In cazul notificarii modificarii continutului clauzelor contractuale privind structura costurilor, acordul de vointa al partilor
se va forma in conditiile dispozitiilor legale incidente.

8.2.   Notificari transmise Bancii

Orice notificare sau comunicare, cerere sau pretentie in baza prezentului contract va fi transmisa Bancii in scris, prin
scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin depunere la sediul Bancii, la adresa sucursalei/agentiei mentionata
in preambulul prezentului contract. Corespondenta va fi considerata primita la data semnarii de primire de catre destinatar.
Orice corespondenta primita intr-o zi nelucratoare, sau dupa ora 17.00 intr-o zi lucratoare, va fi considerata primita in ziua
lucratoare urmatoare.

                         III. DISPOZITII FINALE

9.1.Clientul declara ca a fost informat de catre Banca, cunoaste si este de acord cu faptul ca, in caz de neachitare a
datoriilor/neindeplinire corespunzatoare a obligatiilor contractuale la termenele stipulate in prezentul contract, Banca, in
conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, va raporta aceasta situatie Biroului de Credit, Centralei Riscurilor Bancare
si/sau altor structuri asemanatoare existente.

9.2. Clientul are dreptul să se adreseze Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului cu sediul central in Bd.
Aviatorilor, nr.72, sector 1, Bucuresti, Romania, în condiţiile legii, pentru apărarea drepturilor şi intereselor sale. De
asemenea, Clientul are dreptul să apeleze la procedurile extrajudicare de rezolvare a disputelor, stabilite de Banca
Naţională a României.

9.3. În toate cazurile însă Clientul este de acord să supună Băncii, în prealabil, orice reclamaţie privitoare la serviciile
prestate ori la pretinse nerespectări ale drepturilor sale izvorând din prezentul contract, în scopul soluţionării pe cale
amiabilă a acesteia. Clientul poate contacta Banca la adresa de e-mail:info@alphabank.ro, prin telefon la numărul 08008
25742 sau la sediul sucursalei/agentiei Băncii indicat in preambulul prezentului Act aditional. Banca va lua toate masurile
necesare pentru a raspunde la reclamatiile depuse de Client in termen de maxim 30 de zile de la inregistrarea acestora si va
depune toate diligentele in vederea repararii eventualelor prejudicii cauzate Clientului, stabilite definitiv si irevocabil
conform legii.

9.4. Clauzele din Contract prin care Clientul este obligat sa pastreze confidentialitatea prevederilor si a conditiilor
contractuale precum si cele potrivit carora Banca poate rezilia sau denunţa unilateral Contractul ori poate penaliza Clientul
în cazul afectării reputaţiei Bancii isi inceteaza aplicabilitatea.

9.5. Clientul are dreptul de a primi, la cerere si gratuit, in orice moment pe intreaga durata a contractului de credit, pe
suport durabil, un scadentar de plata.

9.6. Prezentul Act Aditional intra in vigoare incepand cu data de 19.09.2010 cu exceptia cazului in care a fost semnat de
parti anterior acestei date, situatie in care intra in vigoare la data semnarii.
                                4
Prezentul Act aditional a fost semnat astazi____________este redactat in 3(trei) exemplare originale, din care 2 (doua)
exemplare pentru Banca si cate un exemplar pentru celelalte parti.
                             5

				
DOCUMENT INFO
Description: Act Aditional Contract document sample