Apichart Vilairat by bcn14815

VIEWS: 4,250 PAGES: 50

Apichart Vilairat document sample

More Info
									No  title        Name-Thai        Surname      Name Eng
 1  นาง   จุฑารัตน์        สุขจรกุล        Jutharat
 2  นาย   เศกสันต์        อุดมศรี        Seksan
 3  น.ส.  สุจิตตรา        เดชศาสตร์       Sujittra
 4  นาง   กชกร          โครตชมภู        Kotchakorn
 5  นาง   กรองจิต         วจีเกษม        Krongjit
 6  นาง   กระจ่างศรี ศรีกระจ่าง  ผสมทรัพย์       Krajangsri Srikrajang
 7  น.ส.  กฤษณ์          บัวชุม         Krit
 8  น.ส.  กษมา          จันทรัมพร       Kassama
 9  นาย   กษาน          จันทรัมพร       Kasarn
10  น.ส.  กัญญาพร         แสงอุทย     ั   Kanyaphorn
11  น.ส.  กัญญาวีร์        งามพันธุ์       Kanyawee
12  น.ส.  กันยา          ทองขาว         Kanya
13  นาง   กัลยา          กมลกลาง        Kanlaya
14  นาง   กาญจนา         เลาหะพานิช       Kanchana
15  น.ส    ่
       กิงกาญจน์        กาญจนวิภู       Kingkarn
16  นาย   กิตติพงศ์        กิตติโชคชัย      Kittipong
17  นาง   กิมยุย  ้       โพธิสทธิ์  ิ     Kimyui
18  นาย   เกษตร          จันทรัมพร       Kasead
19  น.ส.  แก้วตา         สละกุลดิน       Kaewta
20  นาย   โกวิท            ่
                   ดิงแก้ว        Govith
21  น.ส.  ขจิตพร         ทัศนพงษ์        Kajitporn
22  น.ส.  ขนิษฐา         โกพัฒตา        Kanitta
23  นาง   ขวัญฟ้า         จันทะวัน        Khwanfa
24  นาย   จตุพร          บรรยงค์        Chatupaul
25  น.ส.  จารุวรรณ        ณรงค์อนทร์     ิ  Charuwan
26  นาย   จําลอง         จารุวนากุล       Chamlong
27  นาย   จําลอง         บรรยงค์        Chumlong
28  นาง   จินตนา         สุนทรวานิช       Jintana
29  นาง   จิรภา          กุดมุนซัน       Chirabha
30  น.ส.  จิราพร          ่
                   ยิงยง         Jiraphon
31  น.ส.  จีรนันท์        สารชาติ        Jeeranan
32  นาย   ฉัตรชัย         นาน้ําเขียว      Chatchai
33  น.ส.  ฉายดรุณ         เอียมภักดิ์่      Chaidarun
34  น.ส.  ชนาภัทร         ทองคําเปลว       Chanapat
35  น.ส.  ชนิยา             ้ ิ
                   ลิปยะสกุลชัย      Chaniya
36  น.ส.  ชัญญา          อินทรกฤษณ์       Chanya
37  นาย   ชัยเกษม         จันทร์เชย       Chaikasem
38  นาย   ชาติชาย         พุฒศิริ        Chartcahi
39  นาย   ชาตินิยม        คล้ามไพบูลย์      Chartniyom
40  นาง   ชาวิณี         บรรยงค์        Chavinee
41  นาง     ่
       ชืนจิตร         มิซูโตฟ        Cheunjit
42  นาง   ชุดาพันธุ์       พันธุสนทร   ุ    Chudaphan
43  น.ส.  ชุลพร  ี        แก้วผลึก        Chuleeporn
44  นาย   ชูกจ ิ         ปานมงคล        Shukit
45  น.ส.  โชติกร         หลิมรัตน์       Chotikorn
46  นาย   ไชยยศ          สุรพลพิเชฎฐ์      Chaiyos
47  น.ส.  ซาบีน่าจานิน      กุดมุนซัน       Sabina Janine
48  นาย   ซีกฟริด         กุดมุนซัน       Siegfried
49  น.ส.  ณภัทร             ้
                   ลิมชัยชะนะ       Napat
50  น.ส.  ณัฐรัตน์        คุมบุญ  ้       Nattarat
51  นาง   ณัฐริยา         จันทน์อาภรณ์      Natariya
 52    น.ส.   ณัฐศิริ   ฤทธิรณ         Nutaasiri
 53    น.ส.   ดอกอ้อ   มีนิสย  ั       Dokor
 54    น.ส.   ดารารัตน์  ไชยทิพย์        Dararat
 55    นาย   ดํารง    เหลืองอรามกุล      Damrong
 56    นาง   ดิษยา    แย้มวรกุลชัย      Disya
 57    นาง   แดนสรวง   เนตรสุวรรณ์       Dansuang
 58 ว่าที่ รต.หญิง ทรงสุดา   ภูมิภาค         Acting Sub.LT. Songsuda
 59    นาง   ทรรศนีย์  ศรีไชโย         Tasanee
 60    น.ส.   ทวีพร    เสาวพรรณ        Thaviporn
 61    นาย   ทศพร    บ่อทราย         Tosaporn
 62    น.ส.   ทองจันทร์  จันทร์เหนือ       Tongchan
 63    นาง   ทองใบ    ถนอมซื่อ        Thongbai
 64    น.ส.   ทูลฉลอง   ฟูเกียรติ        Toolchalong
 65    นาย   ธงชัย    แสงโพธิ์แก้ว      Thongchai
 66    นาง   ธนภัทร   สงสระเกศ        Thanaphat
 67    นาย   ธนวิทย์   สิงหเสนี        Thanavit
 68    นาย   ธาดา     ้
                ตังนิรันดร์กล   ุ  เป็นผูใช้สทธิเลือกตังฯ ณ ประเทศสิงคโปร์
                               ้  ิ     ้
 69    น.ส.   ธีรตา    ธรเจริญศรี       Theerata
 70    นาง   นงคราญ   แซ่ดาน   ่      Nongkran
 71    น.ส.   นงนุช    พิเชษฐ์กล   ุ    Nongnoot
 72    นาง   นงลักษณ์  อินทรปรีดา       Nonglak
 73    นาง   นนทพรรณ   ศรีมังกร        Nonthaphan
 74    นาย   นพพล    ชมภูพงษ์        Noppon
 75    นาง   นภสร      ู
                วิสงเร         Napasorn
 76    น.ส.   นรกมล    ผลพูล          Norrakamol
 77    นาย   นเรศ    ทองชีวงศ์        Naret
 78    นาย   นฤป     บุญศิริพันธ์      Narip
 79    นาง   นวนิต    สิงหเสนี        Navanit
 80    นาง   นวล     นามศร          Nual
 81    น.ส.   นวลปรางค์  ช้อนทอง         Nualprang
 82    น.ส.   นวลพรรรณ  มหาสารกุล        Nuanphan
 83    นาย   นัฐเดช   ทรงป๎ญญา        Natthadech
 84    น.ส.   นัฐพร    หัตถภูมิเกษตร      Natthaporn
 85    นาง   นาตยา    สะสมทรัพย์       Nattaya
 86    น.ส.      ้
          น้ําผึง   วงษ์วานิช        Namphung
 87    นาง   นิตตยา   ทันนา          Nittaya
 88    น.ส   นิตยา    สะสมทรัพย์       Nittaya
 89    นาง   นิยม    ธรรมอํานวยสูข      Niyom
 90    น.ส.   นิศารัตน์  สันติสขดํารง ุ     Nisarath
 91    น.ส.   นุชรัตน์  ดวงจินดา        Nucharat
 92    น.ส.   บงกชกร   แก้วเขียว        Bongkodchagorn
 93    น.ส.   บัวพร    หมินยิง ่ ่       Bauporn
 94    นาย   บุญทวี   แก้วฉิม         Boontavee
 95    นาย   บุญรอด   เยาวพฤกษ์        Boonrod
 96    นาย   บุญส่ง   ชเลธร          Boonsong
 97    น.ส.   เบญญาภา   ปรีชาศิลป์       Benjapha
 98    นาย   ปกรณ์       ิ
                วิศษฎ์นันท์       Pakorn
 99    น.ส.   ปเนต    มโนมัยวิบลย์   ู   Panate
100    น.ส.   ประนอม   รักษ์ศรีทอง (เอียริคสัน)Pranom
101    นาย   ประพจน์   อ้วนเจริญกุล      Prapot
102    นาง   ประไพ    อิริคสัน        Praphai
103    นาง   ประไพศรี  แก้วมณี         Prapaisri
104  นาย  ประภากร       ่
              ชืนชูผล           Praphakorn
105  น.ส.  ประภาณรัตน์  พรหมมีเนตร         Prapanrat
106  นาย  ปรัญญา    วรรณสกุล          Parunya
107  นาง  ปราณี     ตาเทียง   ่        Pranee
108  น.ส.  ปราณี     นีสเตริม          Pranee
109  นาง  ป๎ทมา     เซอเดอร์มาน         Pattama
110  นาย  ปานเทพ    เพ็งนิติ          Panthep
111  น.ส.  ปิยดา     พฤกษ์ไพโรจน์กล      ุ Piyada
112  นาง  ปิยะวรรณ   ปานปุมทอง    ่      Piyawan
113  นาง  ผกาแก้ว    ชินวรรโณ          Pakakeo
114  นาย  พงษ์ประยูร  ชัยเกียรติ         Phongprayoon
115  นาย      ั
       พงษ์ศกดิ์   วิริยานนท์         Pongsak
116  น.ส.  พจนา       ่
              ยิงเจริญ          Pogana
117  น.ส.  พนารัตน์   ศิลาทิพย์          Phanarat
118  น.ส.  พรพรรณ์    ชัยตะมาตย์         Pornpan
119  น.ส  พรรณี     อิทธิจารุกล       ุ  Pannee
120  นาย  พรลภัส    แสงภู            Pornlapath
121  น.ส.  พัชรา     ไทศรีวิชย      ั    Patchara
122  น.ส.  พัชรา     นันทโชติ          Phatchara
123  น.ส.  พัชรี     สุมนนอก           Patcharee
124  น.ส.  พัฐสุดา    นุชอําพันธ์         Patsuda
125  น.ส.  พิมพ์ใจ    แก้วจารนัย         Pimjai
126  น.ส.  เพชรประกาย  สิริเลิศสุวรรณ       Petchprakai
127  นาย  เพรียวพันธ์  ภาคีสข    ุ       Priewpan
128  นาย  ภัทร     ทวีรุจจนะ          Bhathara
129  น.ส.  ภัทรศิริ              ู
              ศิรเลิศมุกล (คอนทันต์สPhatsiri
                            )
130  นาย  ภาษภู     อุปถัมภ์วรานน        Pasapoo
131  น.ส.  ภิรมย์พร   วสะพันธุ์          Piromporn
132  นาย  ภุชฌงค์    ธีระสวัสดิ์         Puchchong
133  นาง  มณฑา     แบร์ยสเตริม         Montha
134  นาย  มนัส     จากสกุล           Manas
135  น.ส.  มยุรี      ่
              รืนสําราญ          Mayuree
136  น.ส.  มรกต     สกุลสมบัติ         Morakot
137  น.ส.  มัลลิกา    มณีรัตนางกูร        Munlika
138  นาย  มานิตย์    บุญฉิม           Manit
139  น.ส.  มีนา     ไชยโชค           Meena
140  นาย  ยงยุทธ    ใจอ่อน           Yongyuth
141  นาง  ยุภา     ลุนดีน           Yupha
142  นาย  รังสรรค์   ศรีมังกร          Rangsant
143  นาย  รัชชัย    อัมโรสถ           Ratchai
144  น.ส.  รัชตา     สบูหอม  ่         Satchata
145  น.ส.  รัตนกานต์   อปานนท์           Ratanakarn
146  น.ส.  ริญญารัตน์  บัวขาว           Rinyarat
147  น.ส.  รินทร์    มรุธราเลิศ         Rintr
148  นาย  ฤชุพัณณ์   ชุครุวงค์          Ruechuphan
149  น.ส.  ลักขณา    ดีแหบ            Lukkana
150  นาง  ลัดดา     อูลส์สน      ั     Ladda
151  นาง  ลัดดาวรรณ   บุญมา            Laddawan
152  นาง  แลงาม     รัตนละออง          Laengarm
153  น.ส.  วทันยา    มูดน  ี          Vatanya
154  นาย  วรพงศ์    มนูพิพัฒน์พงศ์       Worapong
155  นาย  วรยุทธ    บุญฉิม           Vorayut
156  น.ส.  วรวรรณ        ไตรโสภณ          Worawan
157  นาย  วรวิทย์        ตันยิงยง ่        Voravit
158  น.ส.  วราภรณ์        รัตนกถิกานนท์       Varaporn
159  น.ส  วาณี         เจียรจรัสพงศ์       Wanee
160  นาย    ั
       วิชยภาส        สุรพลพิเชฏฐ์        Vichaibhas
161  นาย  วิชาติพล       สุรพลพิเชฎฐ์        Wichartbhol
162  นาง  วิรัลพัชร       บีเยอร์เค่น (เพชรพัฒนาพงศ์)Viranpach
163  นาง  ศนิ          ลุนด์เบิร์ก        Sani Veronika
164  นาง  ศรินทิพย์       สุกปลัง   ่       Sarantip
165  นาย  ศักดิอดุลย์  ์    นาคหฤทัย          Sakadull
166  น.ส.  ศิริกญญา ั      คงสินสุวรรณ        Sirikanya
167  น.ส.  ศิรินทร์       ศิริคณ ู         Serene
168  น.ส.  ศิริพร        ขวัญจังหวัด        Siriporn
169  น.ส.  ศิริลกษณ์  ั      ่
                  ชุมเย็น          Siriluk
170  น.ส.  ศิเรมอร        เริงเกษตรกรณ์       Sirem-On
171  นาง  ศุภมาต์                    ุ S
                  เจนซน (ฐิตะรัตน์ภูมิกล) upphamat
172  น.ส.  ศุภิสรา        อารยะพงษ์         Supisra
173  น.ส.  สนัน  ่       กระสี           Snan
174  นาง  สมฤทัย        เทพมณี           Somruethai
175  นาย  สรรพรัตน์       ทองสุข           Sappharat
176  น.ส.  สริตา         มงคลวิสทธิ์     ุ   Sarita
177  นาย  สลิล         ศรีไชโย          Slil
178  นาง  สายหยุด        สังวร           Saiyud
179  น.ส.  สาราห์ไซฟรีดอร์  ื  กุดมุนซัน         Sarah Saefridur
180  นาย  สิทธิชย     ั   โชคพิบลการ   ู     Sitichai
181  น.ส.  สิริรัตน์       โควินทรานนท์ กุสตาฟสัน   Sirirat
182  น.ส.  สุกลยาั        ศรีตาแสน          Sukanya
183  นาง  สุคนธ์        แอนเดอรสสัน        Sukon
184  นาง  สุจิตรา        อิริคซ่อน         Suchitra
185  นาง  สุดเพ็ญ        นิลล์สน    ั      Sudphen
186  นาง  สุดาพร        พงศ์เพ็ญพรรณ        Sudaphorn
187  น.ส.  สุดารัตน์       จันทร์โพธิ์        Sudarat
188  น.ส  สุทธิรา        แก้วสีทอง         Suttira
189  น.ส.  สุนทรี        สาลี            Suntharee
190  น.ส.  สุพัฒนา        เตรียมศิริวรกุล      Supatana
191  น.ส.  สุภาพร        นิลเลิศ          Supaporn
192  น.ส.  สุภาพร        ผิวนวล           Supaporn
193  น.ส.  สุภาภรณ์       เวชชูปกรณ์         Supaporn
194  นาง  สุภาวดี        ธิงส์ธรรม         Supavadee
195  นาย  สุรสิน        ตันเจริญ          Surasin
196  น.ส.  สุรีย์พร       บุญภักดี          Sureeporn
197  นาง  สุรีรัตน์          ุ
                  วิบญนัตพงษ์    ิ    Sureerat
198  น.ส.  แสงเดือน       ทิพมนต์          Saengduean
199  น.ส.  อดา          จิระกรานนท์        Ada
200  นาย  อดิศร์        เดชารัตน์         Adit
201  นาง  อธิชา         วิทยาบํารุง        Athicha
202  น.ส  อธิฐาน          ้
                  เชือบ้านไร่        Atithan
203  นาย  อภิชาติ        ชินวรรโณ          Apichart
204  นาย  อภิวัฒน        สุวคนธ์          Apiwat
205  น.ส.  อมรรัตน        ร่มโพธิ์ชน      ื่  Amornrattana
206  นาง  อรพรรณ        เกลสเนอร์         Oraphan
207  นาย  อรรถกร        วงศ์วัฒนารัตน์       Attakorn
208  นาง  อรศรี    โยฮานส์สน      ั    Orasri
209  น.ส.  อรุณวรรณ   เบอร์กรุน          Arunwan
210  นาง  อรุณี    ลักษณะหุต          Arunee
211  นาง  อัจฉรา    อิริคส์สน    ั      Atchara
212  นาง  อัมพร    แพร์สน    ั        Amporn
213  น.ส.  อารีย์วรรณ  วุทฒะกุล           Areewan
214  นาง  อารีรัตน์  ชเลธร            Areerat
215  น.ส.  อาสรา    ใจเย็น            Asara
216  น.ส.  อินทรา      ิ
             กิตโกเศศ           Intra
217  น.ส.  อุบลวรรณ   พงศ์ประยูร          Ubonwan
218  น.ส.  กันธิชา        ั
             พิทกษ์ไพโรจน์กล      ุ Kanthicha
219  นาง  ฐินา     ยังเยสเสต็ด         Tina
220  นาง  ดวงเดือน   ฉายปาน            Duangduean
221  น.ส.  ดวงพร    สิงห์ถม           Doongporn
222  นาง  ดาว     โพธิ์กลิน     ่     Dao
223  นาง  นันทิดา   พวงแก้ว           Nantida
224  นาย  บุญชู    จันทร์สอน          Bunchoo
225  น.ส.  เรณู     การุณ            Renu
226  นาง  สุธิษา    ลาเดอร์แมน          Suthisa
227  น.ส.  ขวัญจิตร   ภูแซมศรี           Khawanchit
228  น.ส.  ขันธ์คํา   นาชัยเวียง          Khankham
229  นาง  จันทรฉาย   แสงคํา            Janchai
230  น.ส.  ชุตมา ิ   ภารสงวน           Chutima
231  น.ส.  ดาวใจ    กันยาสนธิ์          Daochai
232  นาง  ทองคํา         ิ
             ศรีอนทร์น้อย         Thongkham
233  น.ส    ่
       เทียงทิพย์  ประดิษฐ์           Thiangthip
234  น.ส  เบญจวรรณ   เหลาดี            Benjawan
235  น.ส.  ปรียดา    ญานนนท์           Preeyada
236  น.ส.  พุทธารัตน์  มงคลศิริ           Phuttarat
237  นาง  ไพรวรรณ   บุษมงคล           Phaiwan
238  น.ส.  ภูริดา    ชูเดช            Phurida
239  น.ส.  มะยุรี    บัวแก้ว           Mayuri
240  น.ส.  ยุภาภรณ์   เพ็งฮี            Yuphaphorn
241  น.ส.  ลลิดา    ภูถิ่นดร           Lalida
242  น.ส.  ละมัย    สารัญ (เอดสเตดท์)      Lamai
243  นาง  สุดใจ    วงศ์พล            Sudjai
244  น.ส.  สุดารัตน์  ทรายขาว           Sudarat
245  น.ส.  สุภาภรณ์   สินธุศรี           Suphaporn
246  นาง  อุไร     กุสตาฟส์สน (จูมพลาศรีUraiั  )
247  นาย  ธนะวัฒน์   เกิดสว่าง          Thanawat
248  น.ส.  พิศมัย    ประเสริฐ์กล      ุ   Phissamai
249  น.ส  มารศรี       ่
             กลินอําพัน          Marasri
250  น.ส.  มาริสา    ประเสริฐแก้ว         Marisa
251  น.ส  ลัดดา    เปียใส            Ladda
252  นาย  ศุภนัย    วิวัตติกล   ุ       Suphanai
253  นาง  สวิง     ทับน้อย           Sawing
254  นาย  สินธุ    เถาทะวงศ์          Sinthu
255  นาง  กฤตพร    ศิริอรรถ           Krittaporn
256  นาง  กัญภัทรสร  รินนอก            Kanphattharasorn
257  น.ส.  กาญจนา    โพธิ์ศรี           Kanchana
258  น.ส.  เกศวิมล   ศรีใส            Ketwimon
259  นาง  ขวัญจิรา   สมีพันธ์           Khwanjira
260  นาง  คําตัน       ทานนท์         Khamtan
261  นาง  จันทร์เพ็ญ     ชูพิพัฒน์       Janpen
262  นาง  จิตราภรณ์      ชินเสน         Jitraporn
263  นาง  จีราพร       สมีพันธ์        Chiraporn
264  นาย  เจริญ        พลเชียงสา       Charoen
265  นาง  ณัฐวรรณ       ใสสา          Nattawan
266  นาง  ทองมา        สีตาล         Tongma
267  นาง  ทองย้อย       ด้วงจุมพล       Thongyoy
268  น.ส.  ธัญญารัตน์     หน่อนิล        Thanyarat
269  นาง      ั
       นงค์ลกษณ์      พรมคุณ         Nonglak
270  นาย  นักรบ         ๊ ุ
                 จิกล          Nakrop
271  น.ส.  นันท์นิชา      หัตถะแสน        Nannicha
272  นาย  นิธิศ (ทลาดน)    ศรีบญ ุ        Nitis (Thaladon)
273  นาง  นิศากร       ม่วงคะลา        Nisakorn
274  น.ส  บัวทอง       โพธิ์ศรี        Buathong
275  นาง  บัวเลียน      อาษานอก        Bualian
276  น.ส.  ประนอม       วงษาเภา        Pranom
277  น.ส.  ประสบ        สีแก้ว         Prasob
278  น.ส.  ปราณี        นันทะ         Pranee
279  น.ส.  เปรมฤดี       พันธ์ทม  ุ      Premruedi
280  นาง  พรทิพย์       ชาลีเขียว       Pornthip
281  น.ส.  พรนภา        ชัยป๎ญหา        Pornnapha
282  น.ส.  พรรณี        บัวจันทร์       Phanni
283  น.ส.  พรรัตน์       อุดม          Phornrat
284  น.ส.  พิมกมล           ิ
                 มาลีทพย์วรรณ      Pimkamol
285  น.ส.  เพ็ญจันทร์     พลทะจักษ์       Phenjan
286  นาง  เฟื่องฟ้า      พลอนเบิร์ก       Fuengfa
287  น.ส.  แฟรี่        ชนะสิมา        Faeri
288  น.ส.  ระดับ        เฆ่ดี         Radub
289  นาง  รัชต์ธนภรณ์ (สมร)  ไทยน้อย        Rattanaporn (Samorn)
290  น.ส.  รําไพพรรณ์     วังทองบง        Ramphaiphan
291  น.ส.  วริสรา       พิมพิสาร        Waritsara
292  น.ส.  วันฉลอง       ทึนหาญ         Wanchalong
293  น.ส.  วีรภัทรา      รีดเดอร์บอร์ด     Wiraphattra
294  นาย  วุฒิ        มีจันทร์ตระกูล     Wut
295  นาง  ศิริพร       ชัยป๎ญหา        Siriporn
296  น.ส.  สนธญา        ดอกไม้งาม       Sonthaya
297  นาย  สมเกียรติ      โสภาคํา           ้  ิ     ้
                            เป็นผูใช้สทธิเลือกตังฯ ณ ประเทศสิงคโปร์
298  นาง  สุธาริณ       พวงจําปา        Sutharin
299  นาย  สุพัตร       ศรีแสง         Suphat
300  นาง  สุพิน แอลคัม    วิลคินสัน       Suphin
301  น.ส.  สุภาภรณ์      โพธิ์ศรี        Supaporn
302  น.ส.  สุฤทัย       ศรีวัย         Suruethai
303  นาง  โสภา        ดีธรรมมา (เยอเนสตีก)  Sopa
304  นาง  อุดร        แก้ววิโรจน์      Udon
305  น.ส.  อุบลวรรณ์      บุตรพรหม        Ubonwan
306  น.ส.  ธิดา          ้
                 เกือพงษ์        Thida
307  นาย  นเรนทร์       แย้มโสภี        Naren
308  นาย  บุญธรรม       ทีงาม         Buntham
309  นาง  ประไพ        เฟืองวงศ์       Prapai
310  น.ส.  อนิศรา       เข็มสันเทียะ      Anisara
311  นาง  จารนัย       พุ่มทิม        Jaranai
312  นาย  นิวัฒน์   เจนบุญเรือง       Niwat
313  น.ส.  รัศมี    เมฆมาก         Ratsamee
314  นาง  วิไลวรรณ   ชูเบิร์ก        Wilaiwan
315  น.ส.  กาญจนา    นิยมญาติ        Kanjana
316  น.ส.  กาญดา    ศรีศร          Kanda
317  น.ส.  จรวยพร    นาทอง          Charuaiporn
318  น.ส.  จันทร์เพ็ญ  ชินภักดี        Janphen
319  นาง  จํานงค์   คุลส์มาน        Janong
320  นาง  จําลอง    นิคม          Jamlong
321  นาง  จินตนา    กรอนโฮลม์        Jintana
322  น.ส.  แฉล้ม    เจิมเกาะ        Chalaem
323  น.ส.  ณัฐพร    บรรจบพุดซา       Nattaporn
324  นาย  ณัฐวุฒิ   ค้าขาย         Natawud
325  นาง  ดวงเดือน   เสาใย          Duangduern
326  นาง  นวลจันทร์  หารบรรลือ        Nualchan
327  น.ส.  นันทนา    เชือนเชือ      ้  Nanthana
328  น.ส.  ประเจียด   โพธิ์ทอง        Prajiad
329  นาง  ปราณีต    ธํารงสุข        Praneet
330  นาง  ปิยวรรณ   โนวัค          Piyawan
331  นาย      ั
       พงษ์ศกดิ์  พวงพิกล     ุ    Pongsak
332  นาง  พรพรรณ    ทองแดง         Pornpan
333  น.ส.  พัฒน์นรี   ญาณพัฒน์ชยางกูร     Phatnaree
334  นาง  พิมพ์    ทองรัศมี        Pim
335  น.ส.  พิษมัย    ขจร           Pismai
336  น.ส.  มณีรัตน์   เซเดอบรานด์       Manerat
337  นาง  มณีวรรณ   ทองแก้ว         Maneewan
338  น.ส.  มะลิ       ่
             กลินราตรี        Mali
339  น.ส.  มาลัย        ่
             กลินราตรี        Malai
340  นาง  มาลา     กลินราการี       Mala
341  น.ส.  ยุพา     แซ่โต๋ว         Yupha
342  น.ส.  ราตรี    พิมพ์นาวี        Ratree
343  น.ส  เรวดี    ปรีบว   ั      Rawadee
344  น.ส.  ละเอียด   มีพันธ์         Laeiad
345  นาง  ลําดวน    แฮมมาควิส        Lamduan
346  น.ส.  วาสนา    ปิยะยาตัง (วีแบร์ย)   Vassana
347  น.ส  ศิรภัสสร   แซ่ลม    ิ้     Sirapassorn
348  น.ส.     ั
       ศิริลกษณ์  กลินราตรี่       Sirilak
349  นาง  สมจิตต์   เฮลล์สเตอร์ม      Somchit
350  นาง  สมพร     เคมป์ปิ         Somporn
351  นาย  สมสุข    พวงพิกล      ุ   Somsuk
352  นาง  สังวาล    อําแห          Sangwal
353  นาง    ั
       สุกญญา    เดชชาติ         Sukanya
354  น.ส.  สุนันท์   เพียรหาดี        Sunan
355  นาง  สุพัตรา   ยูร์ต          Supattra
356  นาง  สุภาพ    เวอร์เฟล        Suparb
357  น.ส.  สุมาวลี   สาครสัญจร        Sumavalee
358  น.ส  สุริษา    อินทรบึง        Surisa
359  น.ส  เสาวลักษณ์  ยอดจันทร์        Saovaluck
360  น.ส.  เสาวลักษณ์   ่
             เอียมศุภมงคล      Saowalak
361  นาง  อรศิริ    โมลซา          Ornsiri
362  น.ส.  อริสรา    ปรีเปรม         Arissara
363  น.ส  พรสุรี    ชัยศิริ         Pornsuree
364  นาย  วัลลภ     มากล้น         Wanlop
365  นาง  กงหลา     ขุนแก้ว         Kongla
366  น.ส.  คําแสน    ภิญโญศรี        Khamsaen
367  นาง  จรรยา       ้
              ตูหงษา เลิฟดอล     Chanya
368  นาง  จริยา      ้
              อึงชัยภูมิ       Jariya
369  นาง  ดรุณี     ลุนด์ควิสต์       Darunee
370  น.ส.  ถาวร     แผนวิชต   ิ     Thaworn
371  นาง  ทิพวรรณ์   เขยนอก         Thipphawan
372  นาง  นงคราญ    สําราญพิศ        Nongkhran
373  น.ส.  นทีกานต์   ปานจํารูญ        Natheekan
374  นาง  นฤนาถ     ขวัญคุม ้       Naruenart
375  นาง  นวลศรี    รอดเวียง        Nuansri
376  น.ส.  บุญหลาย    โพธิ์งาม        Bunlai
377  นาง  บุปผา     แย้มชัยภูมิ       Buppa
378  น.ส.  บุษยรัตน์   ทองคนทา         Boodsayarat
379  น.ส.  ปทุมทิพย์          ั
              โยฮานส์สน (สังข์เงิน)  Pathumthip
380  นาง  ประนอม    คาร์ลซ่อน (จันทศร)   Pranom
381  นาย  ประสิทธิ   โสนะรินทร์       Prasit
382  นาง  ประหยัด    ทองคํา         Prayat
383  น.ส.  ปริยา     รัตนวิชย  ั      Pariya
384  นาย  พิสทฐิ์ ิ   พิมมะทา         Phisit
385  นาง  เพียรทอง   ครองอารมย์       Pientong
386  น.ส.  ระเบียบ    ประภาศรี        Rabieb
387  น.ส.  ลําจวน    กําไรเงิน        Lamjuan
388  น.ส.  เลียง     ขอนสงเคราะห์      Liang
389  น.ส.  วชิรา     ลอดแก้ว         Wachira
390  นาง  วันนา     หลงนาม         Wanna
391  น.ส.  วีณารัตน์      ่
              เฉือยกลาง        Weenarat
392  นาย  วีระชัย    แซ่เจียว        Wirachai
393  น.ส  ศรีประทุม   ดังชัยภูมิ       Sriprathum
394  นาง  ศรีเรือน   ประยูรชาย        Sriruan
395  น.ส.  สมจิต     สมพร          Somjit
396  นาง  สมัย     ศรีสวัสดิ์       Samai
397  น.ส  สายทอง    ญาติยินดี        Saithong
398  น.ส    ั
       สุกนญา    ชนะพาล         Sukanya
399  นาง  สุภาภรณ์   รอดเวียง        Suphaporn
400  นาง  หนูเกียง   บุญโยธา         Nookiang
401  น.ส.  หล่า     ห่วงทองหลาง       La
402  น.ส.  องุ่น     ดีกลาง         Angun
403  นาง  อมรรัตน์   รังกลาง         Amonrat
404  นาง  อรุณณี    ประทุมทีป        Arunee
405  น.ส.  อัญธิภรณ์   พุกพิลา         Anthiporn
406  น.ส.     ั
       อุทยวรรณ   ผาคํา          Uthaiwan
407  น.ส  ต้นบุญ    สิงหาโคตร        Tonboon
408  น.ส.  ประภาพร    นาควิเชียร       Prapaporn
409  น.ส.  ยุพยงค์    เพ็ญสวัสดิ์       Yupayong
410  น.ส.  รัตนา     เพอร์สสัน        Rattana
411  นาง  ลําดวน    โยฮานส์สน    ั   Lamduan
412  น.ส.  วงจันทร์   วาลล์สเตริม       Wongjan
413  น.ส.  อรุณรัตน์   พุ่มสวัสดิ์       Arunrat
414  น.ส.  นิตยา     เดโสคาสตร์       Nidtaya
415  นาง  ภรณ์ชมา  ุ    ้ ้
              อุยกิม         Pornchuma
416  นาง  ยุพา      มากมุข       Yupha
417  นาง   ่
       รุงนภา     บุญเมือง      Rungnapa
418  น.ส.  วันดี     จงไกรจักร     Wandee
419  นาย  ศุภฤกษ์    จันดวง       Supharoek
420  นาง  กฤษณา     ฟอนไบ       Kritsana
421  น.ส.  จํารัส     จันทวัน      Chamrat
422  นาง  ณัฐภรณ์    จันทโพธิ์     Nathaporn
423  นาง  วรพรรณ     มาร์เทนสัน     Woraphan
424  น.ส.  วันเพ็ญ    หมีใจ       Wanpen
425  น.ส.  สมมนัส     สิงห์แก้ว     Sommanas
426  น.ส  คํานึง     บํารุงสุข     Khamnueng
427  น.ส.  จรินทร์    อุดมชัย      Charin
428  นาง  ทัศนี     สเวนนุสเนีย    Tadsanee
429  นาง  สุดารัตน์   ลาวัง บิค     Sudarat
430  นาง  กนกพร     สายบุตร      Kanokphon
431  น.ส.  จารุณี       ่
              ปินมี       Jarunee
432  นาย  ณรัตน์     ปิฎกรัชต์     Narat
433  นาย  ณฤทธิ์     ปิฎกรัชต์     Narit
434  นาง  ถนอมจิตร    คาร์ลสัน      Thanomjit
435  น.ส.  ทัศนีย์    เนียรศิริ     Tasanee
436  นาง  ธนวรรณ     ลินด์สเตน     Thanawan
437  นาง  นัฐกานต์    โบม        Nattakan
438  น.ส.  นิภาวรรณ    บุญทศ       Nipawan
439  น.ส.  พรพิลาภ    อริยะวุฒพันธ์  ิ Pornpilap
440  นาง  มาลัย     แพตเตอร์สอน (คํานาค)
                        Malai
441  นาง  วนิภา     ลิเบน       Vanipa
442  น.ส.  สรินทร     จ่าทอง       Sarintorn
443  นาย  กฤษฎา     ทองเกียง   ้  Kritsada
444  นาง  แก่น      วงศรีชู      Kaen
445  นาย  จิรวัฒน์    ไตรภูมิ         ้  ิ     ้
                        เป็นผูใช้สทธิเลือกตังฯ ณ ประเทศสิงคโปร์
446  น.ส.  ดวงฤทัย    ศรีสธรรมุ     Duangruethai
447  น.ส.  ประกายดาว   มูลจิตติ      Prakaidao
448  นาย  ประกายสิทธิ์  ภักดี       Prakaisit
449  น.ส.  ผ่องศรี    บอน        Pongsri
450  นาย  พูนทรัพย์   พิพัฒนสุข     Punsap
451  นาย  มาโนชญ์    อินทร์ปากดี    Manoch
452  นาง  มินตรา     อันเดอร์สสัน    Mintra
453  น.ส.  ยุภา      ชานุชต   ิ   Yupha
454  นาง  รุจิรา     ศรีสวัสดิ์     Rujira
455  น.ส.  วิภาดา     ลอดอุด       Wiphada
456  นาย  สมควร     น้อยนาง      Somkhuan
457  น.ส.  สุรีรัตน์   ปาทา        Sureerat
458  นาง  อาทิตยา         ั
              บูรีสน เสวิวิฒน์  Athitaya
459  น.ส.  ไอลดา     สวยรูป       Irada
460  น.ส.  กมลวรรณ    ปินพุก่      Kamonwan
461  นาง  กรวรรณ     บุญฉิม       Korawan
462  นาง  กัญญา     ทองกระโทก     Kanya
463  น.ส.  กันยารัตน์   แช่มขุนทด     Khanyarat
464  น.ส.  กาญจนา     ปราณีตพลกรัง    Kanjana
465  น.ส  กาญจนา     มาซา        Kanchana
466  นาง    ิ
       กุศสรา     โตศิริสกุล     Kusira
467  นาง  กุหลาบ      ่
              นิมทองภู      Kulab
468  น.ส.  คณิตตา   รัตนรักษ์      Khanitta
469  น.ส  จันจิรา   ไชยศร        Janjira
470  น.ส.  จันท์ทรา  แหวนหล่อ       Jantra
471  น.ส.  จันทา    โพยนอก        Jantha
472  น.ส.  จันทิรา   ควรขุนทด       Janthira
473  นาง  จารุณี   อันกอทสัน      Jarunee
474  น.ส.  จิตรี    แก้วจอหอ       Jitree
475  น.ส.  จิรัชญา   ซีกพุดซา       Jiratchaya
476  นาง  จุฬาภรณ์  แพร์ซอน       Chulaporn
477  น.ส.  ชนิดา    ตราฉิมพลี      Chanida
478  นาง  ณมัษนันท์  โมร์เตนส์สน  ั   Namatnan
479  น.ส.  ณัฐณิช   จิระธนเศรษฐ์     Natnit
480  น.ส.  เทียม     ่
             มิมกระโทก (เวระตาแน้น)
                       Thiam
481  นาย  ธนวรรษ   กันอัมพล       Thanawat
482  น.ส.  นงนุช    เพชรตะกัว  ่    Nongnuch
483  น.ส.  นพวรรณ   ทับทิม        Noppwan
484  น.ส  นวลอนงค์  เนียมเฟือง      Nualanong
485  น.ส  นิตญา    ขําพันดุง      Nittaya
486  น.ส  นิตยา    สุวงศ์        Nittaya
487  นาง  นิสา    นอร์ดสตรอม      Nisa
488  น.ส.  เนตรนภา   บุญมิง ่      Netnapha
489  นาง  บาน     ลานนท์        Bang+orn
490  นาง  เบญจพร   เวียร์ตาเน่น     Benjaporn
491  นาง  ประกอบ   หมวดสันเทียะ (กองสันเทียะ)
                       Prakob
492  น.ส  ประทุม   เจนหัตถ       Prathum
493  น.ส  ประทุมมา  กันอัมพล       Pratumma
494  นาง  ประนอม   แซ่คู (เนตรจันอัด)  Pranom
495  นาง  ประภาศรี  พาลม์        Praphasri
496  นาง  ปาน     ช่วยบํารุง (ลุนเดล) Paan
497  น.ส  ผ่องศรี   ยุทไธสง       Phongsri
498  น.ส.  พรนภา         ู
             เสาร์สงเนิน     Pornnapha
499  น.ส.  พวง     ประจิตร์       Phuang
500  นาง  พันเพชร   ไชยณรงค์       Phanphet
501  นาง  พานิช    โอเคอร์แมน      Panit
502  นาง  พิมพกา   กาญจนนพวงศ์     Pimpaka
503  นาง  พิสมัย   ซิกลิง่       Pissamai
504  นาง  พูนสุข   โทนหงษา       Phoonsuk
505  น.ส  ไพลิน    ชวนโพธิ์       Phailin
506  นาง  ภาศร    โคลงพิมาย      Phasorn
507  น.ส.  มะณี    ชัยชนะ        Manee
508  น.ส.  มะลิ    อินทรกําแหง     Mali
509  น.ส.  มุกดา    ภักดีเพชร      Mukda
510  น.ส.  ยุพิน    ชัยชนะ        Yupnin
511  นาง  ยุพิน    ศรีพลกรัง      Yuphin
512  น.ส.  รัตนศิริ  สอดโคกสูง      Ratanasiri
513  น.ส.  รําพึง   โนนขุนทด       Rampung
514  น.ส.   ่
       รุงทิพย์  อินมะเริง      Rungthip
515  น.ส    ่
       รุงทิวา   สุรินทร์       Rungtiwa
516  น.ส.  รุงนภา่   จวงพระจันทร์     Rungnapa
517  น.ส.  ละมัย    เกิดแย้ม       Lamai
518  นาง  วงจันทร์  สุขดา (จันทรวิวัฒน์) Wongjan
519  นาง  วชิราภรณ์  วรรณชาติ       Wachiraporn
520  น.ส.  วันเพ็ญ     พรหมศรี      Wanphen
521  น.ส.  ศรีนวล      ่
               ชือเมือง      Srinuan
522  น.ส.  ศิริขวัญ    ตันสูงเนิน     Sirikhwan
523  น.ส.  ศิริธร       ่
               อยูสวัสดิ์     Siritorn
524  น.ส.  ศิริพร     สุขสําราญ     Siriporn
525  น.ส.  ศุภัทยา     จิตร์โสภี     Supataya
526  นาง  สนิท      นีเกรน       Sanit
527  น.ส.  สมพิษ      หาญนอก       Somphit
528  น.ส.  สมร       แสงสุวรรณ์     Samorn
529  น.ส  สมศรี      พันจันทึก     Somsri
530  น.ส.  สมหฤทัย     บุตรจันทร์     Somharutai
531  น.ส.  สาคร      ขําจรครบุรี    Sakorn
532  น.ส.  สายพิน     พืชทองหลาง     Saiphin
533  นาง  สําเรียง    ชาญสัมพันธ์    Samrieng
534  น.ส  สําลี      จินดาวัลย์     Samlee
535  นาง    ั
       สุกญญา     ชัยภูธร      Sukanya
536  น.ส.  สุกญญาั     ซอสูงเนิน     Sukanya
537  น.ส  สุคนธ์     นาดี        Sukhon
538  นาย  สุทธิพงษ์    นาดี        Sutthipong
539  นาง  สุทล  ิ    ชุดทะเล      Sutil
540  นาง  สุธาสินี    บ้านกระโทก     Suthasinee
541  น.ส.  สุนทร      นากุดนอก      Sunthon
542  น.ส.  สุภี      ยางนอก       Suphee
543  น.ส.  สุมารินทร์   คําภักดี      Sumarin
544  น.ส  สุรัส      ฉายไธสง      Surat
545  น.ส  สุวรรณ     เชยโพธิ์         ้  ิ     ้
                        เป็นผูใช้สทธิเลือกตังฯ ณ ประเทศสิงคโปร์
546  นาง  สุวิมล     ชาตยานนท์     Suvimon
547  นาย  ไสว       ปุมพิมาย      Swai
548  นาง  อทิตยา     วีระกุล      Athitaya
549  น.ส.  อมรรัตน์    แซ่กง  ั     Amornrat
550  น.ส  อรวรรณ     สุขสิงห์      Orawan
551  น.ส.  อรวรรณ์     เหยียดกระโทก (โอลซัน)
                        Orawan
552  นาง  อรสา คาร์ลสัน  คาร์ลสัน      Orasa Karlsson
553  นาง  อรอนงค์     สาฆ้อง (ยอดสง่า)  Onanong
554  น.ส.  ออมจิต     โปรดบุตร      Aomjit
555  น.ส.  อัญชะลี     ขําพันดุง     Anchalee
556  น.ส.  อําไพ      ศรีทอง       Amphai
557  นาย  เกษมพันธุ์   จิตรเย็น      Kasempan
558  น.ส.  จินตนา     จันทร์ภักดี    Jintana
559  น.ส.  น้อมจิตต์    แก้วไทย      Nomchit
560  น.ส.  บงกชพรรณ       ิ
               มูสกพันธ์     Bongkotphan
561  น.ส.  บังอร      สุขงอม       Bang-on
562  น.ส.  บุญรอบ     คณะโส       Boonrob
563  น.ส.  พรทิพย์     พริกเอียด     Pornthip
564  น.ส.  สุภาณีย์    ถนอมนวล      Supanee
565  นาย  สุวิทย์     มีแสงรัตน์     Suwit
566  น.ส.  อรอุมา     เดชรักษา      On-uma
567  นาย  อารักษ์     ชินประหัษฐ์    Aruks
568  น.ส.  อํานวย     ทองใส       Amnuai
569  น.ส.  ขวัญจิตร    พยัคฆกูล      Kwanjit (สะกดให้)
570  น.ส.  จรรยา      มากล้น (กล่ําน้อย) Janya
571  น.ส.  จันทนาวรรณ   ทิน้อย       Chanthanawan
572  นาย   จาตุรงค์   จันพิทกษ์  ั     Chaturong
573  นาง   ชวนพิศ    แตงจีน         Chuanphit
574  น.ส   ถุงเงิน   เหมือนสุทธิวงศ์    Thung-Ngoen
575  น.ส.  ทรรศนีย์   สังข์อยู่       Thassanee
576  น.ส.  ทับทิม    อินทสิทธิ์ (ลินสเตรอม) Thapthim
577  นาย   นครินทร์   จันพิทกษ์   ั    Nakarin
578  นาง   นงนุช    ชัยประภา        Nongnuch
579  นาง   นอม     ไพศาล         Norm
580  นาง   นารี     พาโนมัย        Naree
581  น.ส.  นารีรัตน์  ไชรตันเทือก      Nareerat
582  น.ส.  นิตยา    จันทร์สอน (กุสต๊อฟสอน) Nittaya
583  น.ส.  นุสรา    ใยฉวี         Nusara
584  นาง   บุญทัน    สังข์อยู่       Bunthan
585  น.ส.  ประเทือง     ่
              เปลียนแสง       Prathuang
586  น.ส.  ประไพ    ยนต์ปลิว        Praphai
587  นาย   ประสิทธิ์  สังข์อยู่       Prasit
588  นาง   ปรานอม    เหมือนสงค์       Pranam
589  นาย   พงษ์พันธ์  จันพิทกษ์    ั   Phongphan
590  น.ส.  พลอย     โกษา          Ploy
591  น.ส.  พัชญสินี   โรจน์บนส่งศรี   ุ  Patchyasinee
592  นาย   มนัส     ไชรต้นเทือก      Manas
593  น.ส.  เยาวเรศ   อินทรพงษ์       Yaowaret
594  น.ส   วรรณภา    ชเลตานันท์       Wannapa
595  นาง   วันเพ็ญ   อีริคสัน        Wan-Pen
596  นาง   สมทรง    เหมือนสงค์       Somsong
597  น.ส.  สมหมาย    อ่อนสันทัด       Sommai
598  น.ส.  สํารวย    จันทร์แดง       Samruai
599  น.ส.  กวิตา    บํารุงรักษ์      Kawita
600  น.ส.  กาวิน    สุขทองกร        Kawin
601  น.ส.  จันทนา    มณีเลิศรัตนา      Chanthana
602  น.ส.      ิ
       จันทร์ชรา  เรืองศิริ       Junchira
603  นาง   จันทร์เพ็ญ  ทากุ          Chanphen
604  น.ส.  จินดา    ทองใส         Jinda
605  นาง   ญาดา     ทิพเลิศ        Yada
606  น.ส.  ณมุรธา    สถิรจินดา       Namurata
607  นาย   ไตรเมธ       ุ
              สังข์สวรรณ์      Traimate
608  นาย   ทรงกรด    เลิศวาสนา       Singkrot
609  นาง   ธนพร     สแปงเบิร์ค       Thanaporn
610  นาง   นาขวัญ    เอียซีเกรน       Nakhwan
611  น.ส.  พรพรรณ    ศรีเรืองสิน      Pornpan
612  นาย   พรระพี    วงศ์วิไล        Pornrapee
613  นาง   พรหทัย    บุญพัฒนา        Porhathai
614  น.ส.  พลอยชมพู   หวันแก้ว        Ploychompoo
615  น.ส.  พัชราภรณ์  ขาวสําอางค์      Patcharaporn
616  นาง   เพยีย    ลานไพร         Phayia
617  น.ส.  ภัทนี         ุ
              สังข์สวรรณ์      Pattanee
618  น.ส.  มยุรี     ่
              นุนชูคน  ั      Mayuree
619  น.ส.  เมธินี    เหมริด         Maetinee
620  นาง   รัตนา    เพิ่มธัญกิจกุล     Ratana
621  น.ส .  วัชราภรณ์  เหลือป๎ญญา       Watcharaporn
622  น.ส.  วันดี    มีสมยา         Wandee
623  นาย   วินัย    สนธิน้อย        Winai
624  น.ส.  ศรีสข ุ       เพียรเรียน        Srisuk
625  นาง  สยมพร        โชคไพรศรี         Sayomporn
626  นาย  สรนัติ       ทองสุข          Soranut
627  น.ส.  สุชาดา       โตศักดิ์         Suchada
628  น.ส.  สุรางคณา      หัตถกี          Surangkhana
629  นาย  สุวัฒน์       คุมวงษ์ ้         Suwat
630  น.ส.  อรอุษา        ่
                 มันทอง          Onusa
631  น.ส.  อัจฉรา       ชมะนันทน์         Achara
632  นาง  อัญชลี       คุมวงษ์  ้        Anchalee
633  น.ส.  อารมณ์       ผลินกูล          Arom
634  นาย  เอนก        เนตรสุวรรณ์        Anek
635  น.ส.  กาญจินี       บุญสุข          Kanjinee
636  นาง  ป๎ทมา        จันทะรังสี        Pattama
637  น.ส.  ใกล้รง ุ่       ่
                 มันแย้ม          Klairung
638  น.ส.  ขวัญฤทัย      ตามัย           Khwanruethai
639  นาย  บุญมี        สุทธิ           Boonmee
640  น.ส.  ป๎ทมาพร       โสภารัตน์         Pattamaporn
641  นาง  ภคภา        ตามัย           Pakapa
642  นาง  สุนันท์       ป๎ญญาภู          Sunan
643  น.ส.  กรรณิการ์      ผลโคกสูง         Kannika
644  น.ส  กาญจนา       ควรประโคน         Kanjana
645  น.ส.  กาญจนา       ยาวรัมย์         Kanchana
646  นาง  จันดา        เทพจันดา         Janda
647  นาง  จันทร์เพ็ญ     มันยืน่          Chanphen
648  น.ส.  จันที        วิลลิก          Janthee
649  นาง  จารุณี       แอนเดอร์สน     ั   Jarunee
650  น.ส.  จิรัฐติภรณ์     อ้อยกลาง         Jirattiporn
651  น.ส.  ชไมพร        เกิดพระ          Chamaiporn
652  น.ส.    ิ
       ชุตมณฑ์       คุมโศก   ้       Chutimon
653  น.ส.  ณัฐพร        ยมทวี           Nathaporn
654  น.ส.  ณัฐวดี       คําชะนาม         Nathawadee
655  น.ส.  ทองเลียม  ่    ทองแม้น          Thongliam
656  นาย  ธนบดี        สุทน     ั      Thanabodi
657  น.ส.  บัวเรียน      ขันธ์จันทร์        Buarian
658  นาย  บุญโฮม       ลาทอง (นิลส์สน)    ั  Bunhome
659  น.ส.  ปราณี        ศิริรัมย์         Pranee
660  นาง  เป้า (ณัฐพร)            ั
                 พิทกษา (ยุนไทยสงค์)    Pao (Natthaporn)
661  น.ส  พนิดา        จะพีรัมย์         Phanida
662  น.ส.  พรทิพย์       อภิปญญาโชติ    ๎    Pornthip
663  น.ส.  พิชญาภา (วันเพ็ญ)  ประทุม          Pitchayapa (Wanphen)
664  น.ส.  พิสมัย       สุขสังวรณ์        Phissamai
665  น.ส.  มนัน        เชิญรัมย์         Manan
666  น.ส.   ่
       ยิงลักษณ์      มานะศรี          Yinglak
667  น.ส.  ยุวดี        ธนะพันธุ์         Yuwadee
668  น.ส.  รัตนา        นุชารัมย์         Rattana
669  น.ส.  รัศมี        เทพนอก          Ratsami
670  น.ส.  ราตรี        วันศุกร์         Ratree
671  น.ส.  ละเอียด       บอกประโคน         Laiad
672  นาง  ลําดวน       นูรร์มาน (หมายแก้ว)    Lamduan
673  น.ส.  วนิดา        ก่อแก้ว          Wanida
674  นาง  วิไลพร       เจริญท้าว         Wilaiporn
675  น.ส.  สมจิตร       มิมะรัมย์         Somchit
676  น.ส.  สมณา    รังพงษ์       Samana
677  น.ส.  สมวรรณ   รังพงษ์       Somwan
678  น.ส.  สําเภา   ซอยมาลา       Samphao
679  น.ส.  สํารวย   กุดน ั       Samruay
680  นาง    ั
       สุกญญา   สมดี        Sukanya
681  น.ส.     ั
       สุกลยาณี  สทุมรัมย์      Sukanlayani
682  น.ส.  สุดตา    ไกรเพชร       Suptha
683  น.ส.  สุที    ศิริพัฒน์      Sutee
684  นาง  สุธิดา   โพธินาม       Suthida
685  น.ส.  สุนันท์   สรงสระ       Sunan
686  นาง  สุมิตรา   สะเลิศรัมย์     Sumitra
687  นาย  สุวรรณ   นากลาง       Suwan
688  น.ส.  เสาวภาคย์  กําลังรัมย์     Saowaphak
689  น.ส.  หนูไก    คณารักษ์      Nookai
690  น.ส.  อนงค์    ปานทอง (ลินเดลล์)  Anong
691  น.ส.  อรทัย    คงรัมย์       Orathai
692  น.ส.  อัมพร    ปุราชะเต      Amphorn
693  น.ส.  อัมรินทร์  แก้วสุข       Amarin
694  นาง  อําพร    แถมเงิน       Amporn
695  นาย  อุเทน    ไชยสําโรง      Uthen
696  นาง  อุลยพร ั  โยฮันซ่อน      Vlaiporn
697  นาง  จิตติยา   นาคเกิดพะเนา    Jittiya
698  น.ส.  จุมมะณี   สุเพ็ญ       Jummanee
699  น.ส.  ธัญญา    วงษ์สาตรสาย     Thanya
700  นาง  นุจรี    โม้คํา       Nujaree
701  น.ส.  บุญตา       ์
             สวัสดิเพ็ชร     Bunta
702  นาง  ประทุมมาศ  ทองฝาก       Pratummas
703  นาง  ป๎ญญา    ทรงป๎ญญา      Panya
704  นาง  ปานทิพย์  จันทนา       Parntip
705  น.ส.  ไพรัตน์   ปุญยะสาร      Pairat
706  นาย  มนูญ    ทรงป๎ญญา      Manoon
707  นาง  ลาวัลย์   แสงโพธิ์แก้ว    Lawan
708  น.ส.  วรรณา    เสตถาภิรมย์     Vanna
709  นาง  วาณี    ศิริสารสุนทร    Wanee
710  นาย  สมศักดิ์  แสงโพธิ์แก้ว    Somsak
711  น.ส.  สอาด    บุญเพิ่ม      Sa-Ard
712  นาง  อาทิตยา   ธนบัตร (เลวิน)   Athitaya
713  นาง  กองแก้ว   พลยุทธ       Kongkaew
714  น.ส.  ณัฐวรรณ   วัฒนสิน       Nattawan
715  นาง  ไตรรัตน์  รัตนจินดา      Trairat
716  นาง  นงเยาว์   กลูการ์       Nongyao
717  น.ส.  นภาพร    เสาวภาคย์หิรัณย์  Napaporn
718  นาย  ประมณฑ์   อุปครุฑ       Pramon
719  นาง  พิรีพร   ณ นคร        Peeriporn
720  นาง  มณี     ดวงกระจาย      Manee
721  นาง  วนิดา    จิริพงค์      Wanida
722  น.ส.  วาสนา    วรรณพุก       Wassana
723  นาง  สุวันนา   โยฮันซ่อน      Suwanna
724  นาง  อิสราภรณ์  กนกะรัตน์      Isaraphorn
725  น.ส.  กรรณิการ์  บุญเพ็ง       Kannikar
726  น.ส.  ชนมน    จ้อยกุล       Shanamon
727  น.ส.  ชนิสา     ้
             เอือมิตร      Chanisa
728  นาย  ถวัลย์        แสงโพธิ์แก้ว       Tawan
729  น.ส.  พรทิพย์       อาจหาย          Pornthip
730  นาง  มลฤดี        ซิกเนลล์         Monrudee
731  นาง  มาลี         วงษ์ปน    ุ่      Malee
732  น.ส.  สุนีรัตน์      พิลาลี          Suneerat
733  น.ส  ขวัญชนก       จันทร์แก้ว        Kuanchanok
734  น.ส.  ช่อแก้ว       กูบกระบี่         Chokaew
735  น.ส.  บุญส่ง        เจริญสุข         Bunsong
736  นาง  มณีรัตน์       งามสมทรัพย์        Maneerat
737  นาง  เรไร         สัตยรักษ์         Rerai
738  นาง  สําราญ        เพ็ตเตอร์ซ่อน       Samran
739  น.ส  สุรีย์พร       เพ็ญสวัสดิ์        Sureeporn
740  นาย  ไสว         อบรมชอบ          Sawai
741  น.ส.  คําน้อย       อิสาน           Khamnoi
742  นาง  ณัฐธิดา       ศิริวัฒนพงศา       Natthida
743  นาง  นงลักษณ์       ใจลา           Nonglak
744  น.ส.  บุหงา        บุญสินชัย         Bunga
745  นาง  จารุวรรณ       ธะนะ           Jaruwan
746  น.ส  ปราณี        จรคงศรี          Pranee
747  น.ส.  ภัทรศยา (จริยาวดี)    นนทรี         Patarasaya (Jariyawadee)
748  นาง  ธัญมน        ฉลองชาติ         Thanyamon
749  น.ส.  สุพิศ        นิลล์สน     ั     Suphit
750  นาง  สุมลฑา        สตาห์ล (ชูกจ)    ิ   Sumonta
751  นาง  กมลชนก        เจริญสุข         Kamonchanok
752  น.ส.  ขวัญใจ        สายสุวรรณ         Knwanjai
753  น.ส.  จารุวรรณ       เดชอุม  ่        Jaruwan
754  น.ส.  นริศรา        โสภันท์          Naritsara
755  นาง  เนตร          ้
                 คุมแก้ว          Net
756  น.ส.  พนิดา        เกรินดาห์ล        Phanida
757  น.ส  ราตรี        สายทอง          Ratree
758  น.ส.  ศิริมา        พันธ์เปลียน    ่    Sirima
759  นาง  สมคิด        เทลิน           Somkhid
760  น.ส.  จอมใจ        พวงทองแค         Chomchai
761  นาง  ณัฐนันท์          ่
                 ตราชืนต้อง        Natthanan
762  นาง  ดวงกมล        จําปาแก้ว         Duangkamol
763  น.ส.  ดวงพร        ศรีจันทวงศ์        Duangporn
764  น.ส.  ทองใบ        นอร์โบ (คําราวนา)     Thongbai
765  น.ส.  บงกช         ปรีชาไว          Bongkot
766  นาง  ปิยะนุช       อินทโชติ         Piyanut
767  นาง  ผลิกา        คมอาวุธ          Phalika
768  นาง  พรพรรณ์       อินทโชติ         Phonphan
769  น.ส.  ฤทัยวรรณ       แซ่ห่าน-คลาส์สน    ั  Ruthaiwan
770  น.ส.    ั
       วิลยรัตน์      อินทโชติ         Wilairat
771  นาง  ศิริพร        ครอบสุข          Siriporn
772  น.ส.  สโรชา        พูนไพบูลย์โรจน์      Sarocha
773  น.ส.  สว่าง        โอฐพิมพ์         Sawang
774  น.ส.  สุจีวรรณ       เมฆอัพ          Sucheewan
775  นาง  สุชารัตน์      โอรูสเต็น         Sucharat
776  น.ส.  อมรรัตน์            ิ
                 จิรัฐิตกาลโชติ      Amornrat
777  น.ส.  อรัตน์ดา       ศรีคํา          Arutda
778  นาง  กชกร         รายา           Kotchakorn
779  น.ส.  เก้า         บุตรวิมัชสา        Kao
780  น.ส.  ณภัทร     พูดเพราะ       Naphat
781  น.ส.  ดาราวลี    วังษา         Darawalee
782  น.ส.  บุญพันธ์   แสนบุญ        Bunphan
783  นาง  บุษรา     บุญจนานนท์      Bussara
784  น.ส.  ผกามาศ        ่
              เปรียมมะเริง     Phakamat
785  น.ส.  เฟื่องฟ้า     ้
              ตังวิทยาภรณ์     Fuangfaa
786  น.ส.  มาลินี    ใจกระจ่าง       Malinee
787  น.ส.  ระวีวรรณ   ภิญโญ         Raweewan
788  นาง  รัตนากร    ทํากันหา       Rattanakorn
789  นาง      ุ
       ศิริศกร์   ชินเบอร์น       Sirisuk
790  น.ส.  อรทัย     จันทสงเคราะห์     Oratai
791  น.ส.  อุมามาศ    ขุนบรรเทิง      Umamas
792  น.ส.  อุสาทิพย์   เดชะ         Usathip
793  น.ส.  คํา      ขามขมเขตร       Kham
794  นาง  คําพันธ์   เหลือมพล       Khamphan
795  น.ส.  จันทร์    คํามูลตรี       Chan
796  นาง  นิธินันท์   เนลสัน        Nithinan
797  น.ส.  นุจนาท    บุญเลียง  ้     Nutjanat
798  นาง  มณี      โพธิ์ศรีสาฮาต     Manee
799  น.ส.  รัตน์มณี   เผ่าเวียงคํา     Ratmanee
800  น.ส.   ่
       รุงลาวรรณ์  ดีรักษา        Roonglawan
801  น.ส.  ลําพรรณ์   ศรีธรรมบุตร      Lamphan
802  น.ส.  ศิริรัตน์   บุตรยุทธ       Sirirat
803  น.ส.  สกุณา     สุนนทราช       Sakuna
804  น.ส.  เพ็ญประภา   พาลุภา        Penprapa
805  นาง  มานิดา    ลินค์บลุม (พาลุกา) Manida
806  นาง  สุจิตตรา   แกรเนียล       Sujittra
807  นาง  กนกวรรณ    ชิว          Kanokwan
808  น.ส.  ตอฮีเร๊าะ   ตีเม๊าะ        Tohiroh
809  นาย  สําเริง    แววภักดี       Somreong
810  นาย  อับดุลการิม  หลงเดวา        Abdulkarim
811  น.ส.  ไกรศร      ่
              มุงงาม        Kaisorn
812  นาง  จิตราภา    โสมาบุตร เริสเนอร์  Jitrapa
813  น.ส.  ทัศนีย์    โอลิน         Thassanee
814  นาง  เทียมใจ    บุญหลัง        Thiamchai
815  น.ส.  บัวบาน    หงษา         Buaban
816  น.ส.  รัตนากร    ศรีบญราช ุ      Rattanakorn
817  น.ส.  สุนันญา    โสมาบุตร       Sunanya
818  นาง  แสงเดือน   โนรีรัตน์       Sangduen
819  น.ส  อมรรัตน์   ไชยแสง        Amonrat
820  นาง  กนกพร     โอสซัน        Kanokphorn
821  นาย  ชัยรัตน์   พลอยฉัตร       Chairat
822  น.ส.  นิตยา     ชัยมงคง        Nittaya
823  นาง  ประจวบ    พาขุนทด        Prajuab
824  นาง  ปราณี     วงศาสนธิ์       Pranee
825  นาง  พิชชา     ไพฑรูย์วงศ์ (มณีโชติ) Pitcha
826  นาง  มาลี     พิบลย์ู        Malee
827  นาง  เมตตา     เสมรบุณย์       Metta
828  นาง  เยาวลักษณ์  ลิเลิยควิสท์     Yaowalak
829  น.ส.  สมหวัง    จันทร์น้ําคบ     Somwang
830  นาง     ั
       สุทตตา    ลินด์สตริ       Suthatta
831  นาง  คริสนา    นิลส์สน    ั    Kritsana
832  น.ส  จรรยา    แซ่เล้า       Janya
833  น.ส.  เนตรชนนี   ศรศักดา       Netchonnee
834  น.ส.  วันวิสาข์  คณารักสมบัติ     Wanwisa
835  น.ส.  สุภาภรณ์   อินทรีย์       Supaporn
836  นาง  สุวรรณา   ไพบูรณ์       Suwanna
837  นาง  จิราณี    ลําเภา        Chirani
838  น.ส  ทองสี    คํามา        Thongsee
839  น.ส.  ธีรนุช    บุญชะโด       Theeranuch
840  นาง  นิภา     แก้วกาหลง      Nipa
841  น.ส.  นิภาพร    มาสนา        Nipaporn
842  นาง  นุกล ู   คําผาย        Nukul
843  น.ส  บังอร    นาวัลย์       Bang-On
844  นาง  ปริศนา    ศรีศาสตร์สม (แมดเซ่น)Prisana
845  น.ส  พรทิพย์   พรมลุน        Pornthip
846  นาง   ่
       รุงฟ้า    โยฮันเซ่น (หังโส)  Rungfa
847  น.ส.  วิรัช    บุศยรัตพันธ์     Wirat
848  น.ส.  ศิริยา     ่
             ยังยืน        Siriya
849  น.ส.  สมหวัง    ไชยศิรินทร์     Somwang
850  น.ส.  สุดตา    จันทคุป       Sudta
851  นาย  สุพรรณ    โพธิ์ภักดี      Supun
852  น.ส.  หนูคล้าย   น้อยน้ําคํา     Nukhlai
853  นาง  แหม่ม    เหลืองเจริญ     Mam
854  นาง  อมลวรรณ   หังโส        Amonwan
855  น.ส.  อรอุมา    ลําพาย        On-uma
856  น.ส.  อัฉรา    กรรษา        Aschra
857  น.ส.  กนกนาถ      ่
             ยิงเจริญ       Kanoknart
858  นาง  คัทลิยา   สิมิลา (แบ่งส่วน)  Cattaliya
859  นาง  ธัษรา    ใจหาญ (พันธ์แน่น)  Thatsara
860  นาง  นพมล     สังข์มณี       Noppamon
861  นาง  นาทตยา       ุ
             บริสทธิ์พานิช    Nattaya
862  นาย  บุญเลิศ   แก่นสาร       Boonlert
863  น.ส  สายชล    กวางอิม  ่     Saichon
864  นาง  สุรีรัตน์  จํานงค์ศาสตร์    Sureerat
865  น.ส.  อรทัย    ผาพา         Orathai
866  น.ส.  กมลลักษณ์  ปลาเงิน (แซลเบิร์ก) Kamonlak
867  น.ส.  จิฐตราภรณ์  ไชยสมบัติ      Jittraporn
868  นาง  จินดา    แซปสเต็ด       Chinda
869  น.ส.  ดวงจันทร์  ตาเสนาะ       Duangchan
870  นาง  พร      ธรรมสิทธิ์      Phorn
871  นาง  วัชรีย์   โหรถวี        Watcharee
872  นาง  วิยนต์    ทรัพย์มาก      Wiyon
873  นาง  สมถวิล    ไว้ทา  ่      Somthawin
874  น.ส.  แสงจันทร์  คิดหา        Saengjan
875  น.ส.  ญาณิศา    ธะนะ         Yanisa
876  น.ส.  ธัญพร    วรรณพงศภัค      Thanyaphorn
877  นาง  พัชรินทร์  โปธาสินธ์      Patcharin
878  นาง  อรพินธ์   ลังกาสิทธิ์     Orapin
879  นาย  ไกรสร    รัตนะ        Kraisorn
880  น.ส.  ชลาลัย    รัตนศิธร       Chalalai
881  น.ส.  ชวนพิศ    พิลา         Chuanphit
882  นาย  เชาวลิตร   พวงจําปา       Chaovalit
883  น.ส.  ตุย ๋    นาไชยา        Tui
884  น.ส.  เตือนใจ    ไชยทอง       Tuanjai
885  นาง  ทวี      รัตนะ       Thawee
886  น.ส.  นอง      ไชยเกิด      Nong
887  น.ส.  นัฐกานต์   ไชยโคตร      Nathakan
888  นาย  นิวัฒ     สมปาน       Niwat
889  นาย  บัวเลียน   พันธ์ทอง      Bualian
890  น.ส.  ประคอง    มณีบญ     ุ  Prakhong
891  นาง  ปราณี     โคตพันธุ์     Pranee
892  น.ส.  ปิยวดี    ศรีเมือง      Piyawadee
893  นาง  พิศมัย    โทลีน       Phitsamai
894  นาย  เพชร     ระหาร       Pheth
895  น.ส.  ภิรดา         ุ
              ศรีบญเรือง     Pirada
896  น.ส.  วรรณดาเรศ   โภคาพานิช     Wandared
897  น.ส.  วันลิสา    ดับโศรก      Wanlisa
898  น.ส.  ศิริพร    ดวงพร       Siriporn
899  นาง  ศุภกรณ์    บุญพอ       Supakron
900  นาง  สมจิตร    สเตียนวัลล์    Somjit
901  น.ส.  สมบัติ    ขันติวงษ์     Sombat
902  นาง  สมปอง     ศรีบญเรืองุ    Sompong
903  น.ส.  สมฤดี     ล้อมเกษ      Somludee
904  นาง  สุดใจ     ศักดาห์      Sudjai
905  น.ส.  สุปรียา    อาจภักดี      Supreya
906  น.ส.  สุพิน     ศรีมาศ       Suphin
907  นาง  สุมิตรา    เบ้าคํา      Sumitra
908  นาง  สุวิลย  ั  ศรีบญเรือง ุ   Suwilai
909  น.ส.  เสมียน    ศรีดวง้      Samean
910  นาย  หนูหล่อ    จําปา       Noolor
911  น.ส.  อําภา     บุญเทียน      Ampha
912  น.ส.  กาญจนา    แสนภูวา      Kanjana
913  น.ส.  จันทร์เพ็ญ  ขุนเพ็ชร      Chanphen
914  น.ส.  บัวเรียน   ชัยหงษ์      Buarean
915  น.ส.  บัวสี     วงเวียน      Buasee
916  น.ส.  บุญโฮม    หาดกุวัน      Bunhom
917  นาย  ประหยัด    กุลภา       Prayadh
918  น.ส.  ป๎ญจา     พลเวียง      Panja
919  นาง  พงษ์พันธ์   สุลํานาจ (นีลสัน) Pongpun
920  น.ส.  ภัคคสุ    กองสุข       Phakkhasu
921  น.ส.  วรรณทนา    ฐานโอภาส      Wantana
922  นาง  วันเพ็ญ    เจริญสา      Wanphen
923  นาง    ั
       วิลยรัตน์   โอลสัน (ลองทอง)  Vilairat
924  น.ส.  ศศิธร     จันลาวงศ์     Sasitorn
925  นาง  หนูแดง    คาระโส       Noodaeng
926  น.ส  ชุลพร  ี   สินธุ์สาย     Chuleeporn
927  น.ส.  ธารินาฏ    ภัทรรังรอง     Tharinat
928  น.ส.  นภสรณ์    จันทร์สวาท (ออลเดนบริง)
                       Naphasorn
929  น.ส.  นุชนาถ    พวงร้อย      Nutchanat
930  น.ส.  ภัคไพริน     ั
              อุทยรัตน์     Pakpairin
931  นาง  มณี      บุญตามช่วย     Manee
932  นาย  วิศษฐ์ิ    มาลากิจ      Wisit
933  น.ส.  สุกฤตา    ภัทรนิตยา     Sukrita
934  นาง  หฤทัย     นิลส์ซอน      Haruethai
935  น.ส  อุมา     ทองแก้ว      Uma
936  น.ส.  วิชดา ุ      มนูญดาหวี         Wichuda
937  นาย  สวัสดี      ยอดขยัน          Sawasdee
938  นาง  กันยา       ปรากฎสยาม         Kanya
939  น.ส.  จารุนวล      สืบสายอ่อน         Jarunual
940  น.ส  ชลีวรรณ      ป๎ฒมปราณี         Chaleewan
941  น.ส.  ฐิตา       แพทย์ปรีชา         Thita
942  นาง  นันทพร                   ่
                ฟาห์ลเกรน (ส้มนิม) Nanthaporn
943  นาง  บุญตา       เทียนสุวรรณ        Boonta
944  น.ส.  เบญจวรรณ     พงษ์ไธสง          Benchawan
945  น.ส.  ฝุง ่       แซ่จน    ั่       Fung
946  นาย  พงศกร       คัมภีริชยา         Pongsakorn
947  น.ส.  พรทิพย์      เหลืองปราการ        Pornthip
948  น.ส.  พรพรรณ      ผิวบัวเผือน    ่    Pornpan
949  นาง  พิมพ์ทย   ั   หวายสันเทียะ        Pimthai
950  นาง  รักขณา      ชมบุญ           Rakkhana
951  น.ส.  วารินทร์     ชมบุญ           Warin
952  นาง  วิลาวรรณ     ซอนบริค          Wilawan
953  นาง  สงวน       สุริยะ           Sanguan
954  น.ส.  สุนีย์      บุณนาค           Sunee
955  น.ส.  สุพัชชา      โยธี            Suphatcha
956  นาง  สุวรรณา       ่
                รุงศรีพิเชียร       Rungsriphichian
957  น.ส.  ปนัดดา      เชือนเชือ    ้     Panudda
958  นาง  พิสกส์  ิ    จุลเจิมศักดิ์       Phisik
959  นาย  ธานี       ฉายปาน           Tani
960  นาง  เพลินพิศ     ไร่ขาม           Phloenphit
961  นาง  ศุภกัญญา     แปลกเมืองทอง        Supphakanya
962  นาง  นิยม       กิจการธรรม (คล้ามไพบูNiyom ลย์)
963  น.ส.  นิรมล       เกษรเกต          Niramol
964  นาย  สายสัมพันธ์      ่
                รุงศรีทอง         Saisamphan
965  นาย  อยวัต          ่
                รุงศรีทอง         Ayawat
966  นาง  จินตนา      ศรีวิชย    ั      Jintana
967  นาง  เฉลิมชัย     ถนอมศิลป์         Chalermchai
968  น.ส.  ดวงนภา      ศรีมุงคุน         Duangnapa
969  น.ส.  ดวงฤทัย      คําบาง           Duangruethai
970  น.ส   ๋
       ติม        พยุงเจริญ         Tim
971  นาง  ทองใบ       คําบาง           Thongbai
972  น.ส.  ทองศรี      สุดาจันทร์         Thongsri
973  นาย  นิธิพัฒน์         ่
                สุมสวัสดิ์         Nithiphat
974  น.ส.  บัวเทพ      ภาสดา           Buathep
975  นาง  ปภานิจ      สุขจิต           Paphanij
976  น.ส.  พัชราภรณ์   ์  กุสต๊าปซ่อน        Patcharaporn
977  นาง  มาลี       คําเผือก          Malee
978  นาง  เมธาพร      เสาตรง           Methaporn
979  น.ส.  สงคราม      แพนลา           Songkram
980  น.ส.  สมหมาย      แหวนแก้ว          Sommai
981  นาย  สยาม       ศักดิศรีคณ์     ุ   Sayam
982  นาง  สําเนียง     เชิดสุข          Samniang
983  นาง  สุบน  ิ     อาร์มเกรน         Subin
984  น.ส.  สุภี       สนิมคล้ํา         Suphee
985  น.ส.  เสริมสวย     สีไว            Sermsuai
986  นาง  อรัญญา      อโณทัยรุงรัตน์     ่  Aranya
987  นาง  อรุณี       สีไว            Arunee
 988  นาย  อานนท์    คําเผือก      Arnon
 989  น.ส.  สมปอง    โพธิ์ทอง      Sompong
 990  น.ส.  บัณฑิตา   อ่องเจริญ      Bunthita
 991  น.ส.  มัทลิยา   ปาทาน        Mathaliya
 992  นาง  ลักขณา    มิตรมาก       Luckana
 993  น.ส.  วิภาวดี   มะลิออง่      Wipawadee
 994  นาง  อรไพลิน   แขกนอม       Oraphailn
 995  นาย  ชนก     ทองรอด       Chanok
 996  น.ส.  ชลิดา    กมลภิวงศ์      Charida
 997  น.ส.  ชุตมนิ    สว่างแผ้ว      Chutimon
 998  น.ส.  ดาราวรรณ   ทองสองสี      Darawan
 999  น.ส.  ปรีดา    นบนอบ        Preeda
1000  นาง  ยุพา       ั
              วิชยดิษฐ      Yupha
1001  นาง  สุคนธ์    ลาร์ซ่อน      Sukon
1002  นาง  อมรพรรณ   พัฒน์แก้ว      Amornphan
1003  น.ส  กฤตพร    บุตรใส       Krittporn
1004  น.ส.  กัณฐิกา   จันทร์แปล      Kanthika
1005  น.ส  กิรณา    สีชมพู       Kirana
1006  น.ส.  เกสร     กาแก้ว       Keson
1007  นาง  เขมา     เอ็กซ์เซลสัน    Khema
1008  นาง  จริยา      ้
              เนือแก้ว      Jariya
1009  น.ส.  จันทร์ดี   แก้วสิทธิ์     Chandi
1010  น.ส.  ดวงพร    เงินเก่า      Duangporn
1011  น.ส.  ดวงพร    อุไร        Duangporn
1012  น.ส.  น้ําผึง ้  มาประโคน      Nampueng
1013  นาง  บุญมณี    สีดา        Boonmanee
1014  น.ส.  ผกามาศ    พิศงาม       Phakamas
1015  นาง  พุ      โคกแก้ว       Phu
1016  น.ส.  มอน     ทุนดี        Morn
1017  น.ส.  มัตติกา   ศิริรจน์      Mattika
1018  น.ส.  เมรี     ประดับ       Meree
1019  น.ส.  ยุวดี    บุญยงค์       Yuwadee
1020  น.ส.  รมิดา    เยาะเย้ย      Ramida
1021  น.ส.  รัตนา    แอดเดอรีด      Rattana
1022  น.ส.  ลําดวน    ชมชัย        Lamduan
1023  นาง  ลี      เชิงชูดี      Lee
1024  นาง  วราภรณ์   บุญคง (อาร์เบียส)  Waraporn
1025  น.ส.  ศรีสดา ุ   มูลวัน       Srisuda
1026  น.ส.  สุนี     มายรีน       Suni
1027  น.ส.  สุภาณี    เสียงเพราะ     Supanee
1028  น.ส.  สุภาพร    แก้วสิทธิ์     Supaporn
1029  นาง  สุรน     คาร์ลลันส์     Suron
1030  น.ส.  สุรัตนา   แสงสว่าง      Surattana
1031  น.ส.  เสงี่ยม   ปานเพชร       Sangiam
1032  นาง  เสาวรส    กูธ         Saowarot
1033  นาง  หอมหวล    เฟลท        Homhuan
1034  น.ส  อุษา     เจริญสวัสดิ์    Usa
1035  นาย  คนึง     หนองรัง  ้    Kanueng
1036  นาง  เทพพนม    แก้วทุง ่     Theppanom
1037  น.ส.  พรนิสา    นิลบรรพต      Pornnisa
1038  น.ส.  มะณี     เครือแก้ว      Manee
1039  น.ส.  สิริพร    ยอดสร้อย      Siriporn
1040  น.ส.  กนกวรรณ   เวียงคํา     Kanokwan
1041  น.ส.  ขวัญจิตร   ผิวคํา      Kwanchit
1042  น.ส.  งามงอน    เสนารัตน์    Ngamngorn
1043  นาง  จรรยาภรณ์  เหลาทอง     Janyaporn
1044  นาย  ชัยยันต์   อังคณา      Chaiyan
1045  น.ส.  ดอกไม้    ลาบัวสาร     Dorkmai
1046  น.ส.  นวลจันทร์   ่
              รุงเรืองศรี   Nuanjan
1047  น.ส.  นิตยา    ทองสุพล     Nitaya
1048  น.ส.  บุญมี    ชัยป๎ญหา     Bunmee
1049  น.ส.  บุญหลง    สุวรรณวงศ์    Boonlong
1050  น.ส.  บุษบา    แก้วเคนมา    Budsaba
1051  น.ส.  ปณิดา    จําปานาค     Panida
1052  น.ส  ประคอง    จินดาวงศ์    Prakong
1053  นาง  ประไพพิศ   สกูก       Phapipis
1054  นาง  ประมูล    นันต๊ะรัตน์   Pramun
1055  นาง  พวงเพ็ชร   ฟรีแบร์ย     Poungpech
1056  นาง  พิมลรัตน์  เพ็ตเตอร์สน ั  Phimonrat
1057  นาง  ราตรี    แฮลลอฟ      Ratree
1058  น.ส.  วนิดา    มะณีแผลง     Wanida
1059  นาง  วราภรณ์   โพธิ์สว่าง    Waraporn
1060  น.ส.  วราภรณ์   สุกใส      Waraporn
1061  น.ส    ุ
       วิชดา    ชาวหลวง     Wichuda
1062  น.ส.  ศรีนภา    กองกุล      Srinapha
1063  น.ส.  สําราญ    สารบรรณ์     Samran
1064  น.ส.  สิริจันทร์  ทองสุพล     Sirichan
1065  นาง  สุพรรณสร   นีมาน      Suphannasorn
1066  นาง  อภินันท์   อโฮเน้นท์    Apinan
1067  น.ส.  อรัญญา    ขุนรอง      Aranya
1068  นาง  อ้อย     แก้วโม้     Oi
1069  น.ส  กนกวรรณ   บุญอุม ้     Kanokwan
1070  นาง  ฉวีวรรณ   จันดาแพง     Shaweevan
1071  นาง  ดวงมณี      ่
              ศรีออน      Duangmanee
1072  นาง  เตียนใจ   เอริคส์สนั    Tianchai
1073  น.ส.  ทองเลือน ่  ดอนลครขวา    Thonglean
1074  น.ส.  นฤมล     กลางหาบุตร    Naruemon
1075  นาง      ่
       บัวเผือน   โอลานเดอร์    Buaphuan
1076  นาง  บุษกร    เห็มทอง     Busakorn
1077  น.ส.  รัตติยา   เทพยศ      Rattiya
1078  น.ส.  หนู     วาชัยยุง     No
1079  นาง  หนูแดง    อินทนู      Noodaeng
1080  นาย  อธิวัฒน์   กลางหาบุตร    Athiwat
1081  นาง  ประไพ    คณาดี      Praphai
1082  นาง  พงษ์ธิดา   แอนคลีฟ     Pongthida (แสนสุข)
1083  น.ส  ระวิวรรณ   โสระเวช     Rawiwan
1084  นาง  สุจินดา   สุรารักษ์    Sujinda
1085  นาง  อจลา     เอียริคส์สนั   Ajala
1086  น.ส.  อุมาพร    วอนเจียม     Umaporn
1087  นาง  กชกร     โอยาลา      Koschagor
1088  นาง  กนกกาญจน์  ทาสีดํา     Kanokkan
1089  น.ส.  กนกกาญจน์  อุตระศรี     Kanokkan
1090  น.ส.  กันทิมา   หารพรม      Kantima
1091  นาง  ขันทอง    วรรณวงศ์     Khanthong
1092  นาง  เข็มทอง     สุขมานพ        Khemthong
1093  น.ส.  จันทร์เพ็ญ    บุญตา         Chanphen
1094  นาง  จิราภรณ์     สิมอ่อนศรี       Chiraporn
1095  นาง  จุมจิม๋ ๋    ภูแสงศรี        Chumchim
1096  นาง  ฉวี       ศิลารักษ์       Chawee
1097  นาย  เฉลิมพล     ณ นคร         Chalermpol
1098  น.ส.  ดารีณี      มีบญุ         Dareenee
1099  น.ส.  ตวงพร      หาญวงศ์        Toungporn
1100  นาง  ถวัลย์      แก้วคําหงษ์      Thawan
1101  น.ส.  นงรัตน์     หลักทรัพย์       Nongrat
1102  น.ส.  นฤมล       แก้วจันดา       Naruemon
1103  นาง  นฤมล       หลักทรัพย์       Narumon
1104  นาง  นลินี      หนูทอง         Nalinee
1105  น.ส.  นันทิวา     คงหา          Nanthiwa
1106  น.ส.  นัยนา      พิมพ์เพ็ง       Naiyana
1107  น.ส.  นาฎลดา      เจ๊กชาตรี       Natlada
1108  น.ส.  นิภาภรณ์     พิมภาค         Niphaphorn
1109  น.ส.  นุชนารถ     เค้าแคน        Nutchanat
1110  น.ส.  บุญรัก      สีนาลา         Bunrak
1111  นาง  บุหนา      ไชยนิตย์        Bunna
1112  น.ส.  ปรียานุช     มีบญ ุ        Preeyanuch
1113  น.ส.  ปินฑิรา     สุรเสนา        Pinthira
1114  น.ส.  พงษ์ทพย์ ิ   พนาริกล ุ       Phongthip
1115  นาย  พรชัย      ภักดีศรี        Pornchai
1116  น.ส.  พรรณราย     สังข์ทอง        Pannarai
1117  นาง  พรสุดา      โคลลินเดอร์      Pornsuda
1118  นาง  พิสมัย      อินทร์อดม ุ      Phitsamai
1119  นาย  เพิ่มพล     ณ นคร         Permpol
1120  น.ส.  ภิรมณ์      โททอง         Pirom
1121  น.ส  มณีรัตน์     โคตรวงษ์        Maneerat
1122  น.ส  มยุรี      พุทธเพาะ        Mayuri
1123  น.ส.  มุกดา      บุญฮวด         Mukda
1124  นาง  ไม        อะปะหัง        Pai
1125  นาง  รัศมี      มีฮอเกร์        Rassamee
1126  น.ส.   ่
       รุงทิพย์     กองแสน         Rungthip
1127  น.ส.    ่
       รุงนภา      สุขมานพ        Rungnapha
1128  น.ส.  ละเอียด     พิพิศ         La-iad
1129  นาง  ลักขณา      มณีวงศ์        Lakkhana
1130  น.ส.  ลักษ์คณา     ตะกุดกว้าง       Lakkhana
1131  นาง  วงวาท      ชํานาญ         Wongwat
1132  น.ส.  วราภรณ์     จิตอามาตย์       Waraporn
1133  นาง  วิภาวี      จันทาคีรี       Wiphawee
1134  น.ส.  วิระยา      บุญห่อ         Viraya
1135  นาง  ศรัญํู ทรอนโรส  ปานศรี         Saranyoo Törnras
1136  นาง  ศริญญา      ทรอนโรส        Sarinya
1137  น.ส.  ศศิภัค      ภราดร         Sasiphak
1138  นาง  ศุจินทรา     วิเชียรเครือ      Suchinthra
1139  นาย  สงวน       ทิพอาสน์        Sa-nguan
1140  นาง  สมพราว      สรวลเส (แบรัยสเตริม)  Somprao
1141  น.ส.  สมพาร      เกษทองจันทร์      Somphan
1142  นาง  สันทัศ      ศิวิไล         Santhat
1143  นาง  สาคร       โพธิ์พรม        Sakhon
1144  น.ส.  สําราญ   ช่างเหล็ก      Samran
1145  นาย  สุรศักดิ์  สุขมานพ       Surasak
1146  น.ส.  สุรีย์   ศิริสาขา      Suree
1147  นาง  เสาวภา   พิมพ์ศรี (คาลสัน)  Saowapha
1148  นาง  เสียน    วอลเบิร์ก      Sian
1149  น.ส.  แสงทอง     ้
             ผึงหาญ       Saengthong
1150  นาง  อรทัย    นิลส์สน ั      Orathai
1151  น.ส.  อังคะนา   มูลเสนา       Angkana
1152  นาย  อัมพร    เจริญเพ็ง      Amporn
1153  นาย  อาทิตย์   กุมแก้ว       Athit
1154  นาง  อิงอร    สีหลักแป้น     Ing-on
1155  น.ส.  อุบลรัตน์  สุวรรณวงศ์     Ubonrat
1156  นาง  บุญเรือน  เกลียวทอง      Bunruan
1157  นาง  มะนัด    บุญจันเจือ     Manat
1158  นาง  วนิดา    เอ็ง        Wanida
1159  นาง  วรรณา    สค็อก        Wanna
1160  นาง  พยุง    ประเทศ       Phayung
1161  นาง  อภิญญา   ประเทศ       Apinya
1162  นาย  จรัญ    บุณยรัตพันธ์    Jaran
1163  นาง  จําปา    นอร์ดสตรอม     Champa
1164  น.ส.   ่
       ชืนนภา   บุญยะรัตนพันธ์   Chuennapa
1165  น.ส  บังอร    สระแสง       Bang-On
1166  น.ส  ประภัสสร  พันธุ์คํา      Prapatsorn
1167  น.ส.  ประภัสสร  สุขิน        Praphatsorn
1168  น.ส  ปิยนุช   สมสะอาด       Piyanuch
1169  นาง  พเยาว์   เอวะบุตร      Phayao
1170  น.ส.  รัชนีย์   นครพันธ์      Ratchanee
1171  น.ส.  ลําดวน   ภักดียุทธ      Lamduan
1172  น.ส.  วหยุพัก   วงศ์ธนู       Wahayupak
1173  น.ส.  วิลาวัลย์  กีฬา        Wilawan
1174  น.ส  วีรยา    ไชยมาตย์      Viraya
1175  นาง  สถิตย์   เบนเนวีค      Sathid
1176  น.ส.  สมปอง    ผิวเงินยวง     Sompong
1177  น.ส.  สมพิศ     ่
             สุมฉิมพลี      Somphit
1178  น.ส.  สมหมาย   สุเพ็ญ       Sommai
1179  นาง    ั
       สุกญญา   ฮอร์เด็น      Sukanya
1180  น.ส.  อนงค์    วงศ์ธนู       Anong
1181  นาง  อารยา    ชุลกร ี       Araya
1182  นาง  อารี         ่
             ไหลหลัง เลิฟว์   Aree
1183  น.ส.  เบญจมาส   ขําสําอางค์     Benjamas
1184  น.ส.  รําพึง   เนตร์พลตรี     Ramphueng
1185  นาง  สุภาวดี   เนตร์พลตรี     Suphawadee
1186  นาง  เกษราภรณ์  สุภาใจ       Ketsaraporn
1187  นาง  จิราพรรณ  ปินตาสุข      Jiraphan
1188  นาย  ชัยวัฒน์  สิทธิสมบัติ     Chaiwat
1189  น.ส.  ธิดารัตน์  มณี         Thidarat
1190  นาย  บัญชา    ธิเขียว       Bancha
1191  นาง  ประนอม   ดํารงศิริกล ุ    Pranom
1192  น.ส.  ปรียาภา   ชมภูเวียง      Preeyapha
1193  น.ส  ปิยทิพย์  วันติยา       Piyathip
1194  นาง  พัตราภรณ์  จันทรัมพร      Pattraporn
1195  น.ส.  วัชราวรรณ  อินทยศ       Wacharawan
1196  น.ส.  วันวิสา   กุลวัฒน์       Wanvisa
1197  นาง  สมศรี    ยาลมาร์ซ่อน     Somsri
1198  นาง  สุเพียร   สีดา         Supien
1199  นาง  สุมนา    สลีโท        Sumana
1200  นาย  อิศเรศ    ดํารงศิริกล   ุ  Isread
1201  น.ส.  กมลทิพย์   ธิเรือง       Kamonthip
1202  นาง  จินดา    อินวงค์       Chinda
1203  น.ส.  จิรพรรณ   อนุพงศ์พักตร์    Jiraphan
1204  น.ส.  จุฬาลัย   แซ่เฮง        Julalai
1205  นาย  ชญาน์วัต   ป๎ญญาเพชร      Chayawat
1206  นาง    ิ
       ชุตมา    เบอร์นาโด (กลางโสม)Chutima
1207  น.ส.  ฐิตาภรณ์   ป๎ญญาทิพย์      Thitaporn
1208  น.ส.  ดามพวรรณ   พินิจสุวรรณ     Dampawon
1209  นาง  ทวี     แซ่เฮ็ง       Tavee
1210  นาย  บรรจง    แซ่เฮง        Banjong
1211  น.ส.  บุญราศรี   ด้วงแหวะ       Bunrasri
1212  น.ส.  พิงคณี    พวงจันทร์      Phingkhani
1213  นาย  พิชญ์    วัชระวิชย์      Pete
1214  นาง  เพลาพิลาศ      ิ
              วงค์อนทร์      Phlaophilat
1215  นาง  รัตนาภรณ์  ลอร์สสัน       Ratnaporn
1216  นาง  ลภัสรดา   ซามูเอลซัน (เทียนละมัด)
                        Lapasrada
1217  น.ส.  ลัดดา    บุญศรี        Ladda
1218  นาย  สมชาย    จันทร์หมาย      Somchai
1219  นาย  สมบูรณ์   ป้อมแดง       Sombun
1220  น.ส  สะใบพร     ่
              จุมคํา        Sabaiporn
1221  นาง  สายพิณ    เบอร์กลุนด์     Saipin
1222  น.ส.  อรวรรณ    พนาธิคณ   ุ    Orawan
1223  น.ส.  อรุณศรี   พนาธิคณ    ุ   Arunsri
1224  น.ส.  อุทย  ั  แก้วเวียงเหนือ    Uthai
1225  น.ส.  เอมอร    มิลเนอร์       Emorn
1226  น.ส.  จนาพร    ภูเมือง       Janaporn
1227  นาย  ดนุวัศ    วีรีรัตน์      Danuwat
1228  น.ส.  ธิดา     เต็มชํานาญ      Thida
1229  นาง  บังอร    ธนะพนิชศิลป์     Bang+orn
1230  น.ส.  ปุญญวีร์   ชูธรรม        Poonyawee
1231  น.ส.  พัชราภรณ์  ขําม่วง       Phatcharaphon
1232  น.ส.   ่
       กิงกาญจน์  ศรสลิด        Kingkan
1233  น.ส.  เกษร     สีรัก        Kesorn
1234  น.ส.  คัด     งามเอียม  ่     Khad
1235  น.ส.  เครือวัลย์  ปานเงิน       Kluewan
1236  น.ส.  จริน     สีดา         Jarin
1237  นาย  ชุตนธริ   เหมะจันทร      Chutinthorn
1238  น.ส.  ญานิศา    รัสสุ        Yanisa
1239  น.ส.  ทองไหล    มีน้อย        Thonglai
1240  น.ส.  ธนพร     ปลาดตา        Tanaporn
1241  น.ส.  นงนิจ    ลือตระกูล      Nongnit
1242  นาง  น้องนุตร   บัวเงิน       Nongnut
1243  นาง  นันทพร    อาห์ลแบร์ย      Nantaporn
1244  นาง  บุญเรือง   เฉลากาย (ซานเดน) Bunruang
1245  น.ส.  ประกายทอง  รักประเสริฐ     Prakaitong
1246  น.ส.  พรรณงาม   นวลตัง  ้      Phanngam
1247  นาง  พูลสุข    เหมะจันทร      Poolsook
1248  น.ส  รัตนา    ลุนากัน    Rattana
1249  น.ส.  รินทร    ขวัญรักษา   Rinthorn
1250  นาง  ลําดวน    นวนเกตุ    Lamduan
1251  น.ส.  วริยา    เรือนสวัสดิ์  Wariya
1252  นาง  วาสนา    ชนหมอน     Watsana
1253  น.ส.  ศิริวรรณ์  หัสวงค์    Siriwan
1254  นาย  สงัด     โพธิ์สี    Sangad
1255  น.ส.  สมจิตร    ชัยภาพชมพู   Somjit
1256  นาง  สมจิตร    มัททัสสัน   Somjit
1257  นาง  อมรวรรณ   จอดนอก     Amonwan
1258  น.ส.  อําไพ    แจกขุนทด    Ampai
1259  นาง  กาญจนา    บลอม      Kanjana
1260  น.ส.  ฉันทนา    บุญยัง     Chantana
1261  น.ส  มัชชนก    สารมะโน    Matchanok
1262  น.ส.  จันทร์จิรา  ร่องยืด    Janjira
1263  น.ส.  ถนอมศรี   เร็วไว     Thanoomsri
1264  น.ส.  นวดี     ตาคํา     Nawadee
1265  นาง  เอมอร    กันทะอ่อน   Em-on
     Surname Eng
Sukkhajornkul
Udomsri
Detsat
Khotchomphu
Vajeekasem
Phasomsap
Buachoom
Chantarumporn
Chantarumporn
Saenguthai
Ngamphun
Thongkhow (Skott)
Lindborg
Laohaphanich
Kanchanavipu
Kittichokechai
Phothisit
Chantharamporn
Salakundin
Dinkgairw
Tasanapong
Kophatta
Janthawan
Bunyong
Narongin
Charuwanakul
Bunyong
Smoothravanish
Gudmundsson
Yingyong
Sarachat
Nanamchiao
Iamphak
Thongkamplew
Leepiyasakulchai
Intrarakit
Chantchey
Putsini
Klampaiboon
Bunyong
Misutof
Phantusuntorn
Kaewpaluek
Panmongkol
Limratang
Surapolbhichet
Gudmundsson
Gudmundsson
Limchaichana
Kumbun
Chanarporn
      Rithiron
      Meenisai
      Chaiyatip
      Luangaramkul
      Yamvarakulchai
      Natesuwan
      Poomipark
      Srichaiyo
      Saowapan
      Bosai
      Channuea
      Thanomsae
      Fukiat
      Saengpokaew
      Songsaket
      Sinhaseni
  ้
อกตังฯ ณ ประเทศสิงคโปร์
      Thornjaroensri
      Saedan
      Pichetkul
      Intharaprida
      Srimangkorn
      Chompupong
      Wisungre
      Bholpoon (Claesson)
      Thongcheewong
      Boonsiripant
      Sinhaseni
      Namsorn
      Chonthong
      Mahasarakul
      Songpanya
      Hatthaporn
      Sasomsap
      Vongvanich
      Thanna
      Sasomsap
      Thamamnuaysuk
      Santisukdamrong
      Duangchinda
      Kaewkhiew
      Minying
      Kaewchim
      Yaowapruek
      Chaletorn
      Preechasilp
      Wisitnan
      Manomaivibool
      Raksritong (Eriksson)
      Uancharoenkul
      Eriksson
      Kaewmanee
Chuenchuphol
Prommeenate
Vanasakul
Tatieng
Nilström
Söderman
Pengniti
Prucpairojkul
Panpumthong
Chinwanno
Chaikiat
Viriyanont
Yingcharoen
Sirathip
Chaitamart
Ithijarukul
Saengpoo
Thaisrivichai
Nanthachot
Sumonnork
Nuch-Ampann
Kaewjaranai
Sirilertsuwan
Pakeesuk
Taveeruchana
Siralertmukul (Kontants)
Upathamwaranon
Wasapan
Thirasawat
Bergström
Jaksakul
Ruensamran
Sakulsombat
Maneerattanangkoon
Boonchim
Chaichok
Jaion
Lundin
Srimangkorn
Amrosot
Sabuhom
Apananda
Buakhao
Marutaralert
Chookruvong
Deehabe
Olsson
Boonma
Ratanalaorng
Modin
Manupipatpong
Boonchim
Hoverberg
Tanyingyong
Ratanagatiganon
Cheancharadpong
Surapolbhichet
Surapolbhichet
Bergken (Petchpatthanapong)
Lundberg
Sukplung
Nakaharuthai
Kongsinsuwan
Sirikhoon
Kwanchangwad
Chumyen
Roengkasettakorn
Jensen
Arayaphong
Grasee
Thepmani
Thongsuk
Mongkonwisuth
Srichaiyo
Sangworn
Gudmundsson
Chokphiboonkarn
Covintranont Gustafsson
Sritasaen
Andersson
Ericsson
Nilsson
Phongphenphan
Chanpho
Kaewsrithong (Karlsson)
Salee
Triamsiriworakul
Ögren
Piwnoul
Wetchupakorn
Tingstam
Tancharoen
Bunpuckdee
Viboonnattipong
Thipphamon
Chirakranont
Decharat
Withayabamrung
Chuabanrai
Chinwanno
Suvagondha
Rompochuen
Gleisner
Wongwattanarat
Johanson
Berglund
Laksanahoot
Eriksson
Kuttasingkee
Vuttakul
Chaleturn
Chaiyen
Kitikoset
Pongprayoon
Phithakphairojkul
Jangerstedt
Chaipan
Singthom
Phoklin
Puangkaew
Janson
Karoon
Laderman
Phsaemsri
Nachaiwiang
Saengkham
Phansanguan
Kanyason
Sri-in-noi
Pradit
Laodee
Yannon
Mongkolsiri
Budmongkol
Chudet
Buakaeo
Phenghee
Andersson
Saran (Eidstedt)
Wongpol
Saikhao
Sinthusri
Gustavsson (Chumphalasri)
Koedsawang
Prasertkul
Klinamphan
Pasoedkaeo
Piasai
Wiwattikun
Thapnoi
Thowthawong
Siri-At
Rinnok
Phosri
Srisai
Sameephan
      Thanon
      Chupipat
      Chinsen
      Sameephan
      Polchiengsa
      Saisa
      Sritan
      Duangjumpol
      Nornin
      Promkhun
      Jihkun
      Hattasan
      Sribun
      MuangKhala
      Phosri
      Arsanok
      Wongsapao
      Seekaew
      Nantha
      PhanThum
      Chaleekhieo
      Chaipanha
      Buachan
      Udom
      Maleetipwan
      Ponthajak
      Planberg
      Chanasima
      Kadee
      Thainoi
      Wangthongbong
      Pimpisarn
      Thuenhan (Budnik)
      Ridderborg
      Meechantrakool
      Winqvist (Chaipanha)
      Dorkmaingam
  ้
อกตังฯ ณ ประเทศสิงคโปร์
      Puangjampa
      Srisaeng
      Wilkinson
      Phosri
      Sriwai
      Deethamma (Jönestig)
      Kaewwiroj
      Buthphom
      Kuaphong
      Yaemsophee
      Theengam
      Fuengwong
      Khemsantia
      Poomtim
Janboonroeng
Mekmark
Chuberg
Niyomyart
Srisorn
Nathong
Chinpakdee
Kullman
Nikhom
Granholm
Jermkoh
Banjobputsar
Kakray
Saoyai
Hanbanlue
Chuanchua
Phothong
Thamrongsuk
Novak
Puangphikul
Thongdaeng
Yanaphatchayangkul
Thongratsamee
Khajohn
Cederbrand
Thongkaew
Klinratree
Klinratree
Klinratri
Sae-Tow
Pimnawee
Prebour
Meephan
Hammarqvist
Piayayatang (Wiberg)
Saelim
Klinratree
Hellström
Kemppi
Puangphikul
Umhae
Detchart
Preanhadee
Hjorth
Wurfel
Sakhornsanjorn
Intarabung
Yodchan
Iamsupphamongkhon
Mölsä
Preeprem
Chaisiri
Maklon
Khunkaew
Larsson
Toohongsa Lövdahl
Ingchaiyapoom (Kamon)
Lundvist
Phaenwichit
Khoeinok
Samranphis
Panchamrun
Khwankhum
Rotwiang
Phongam
Yaemchaiyaphoom
Thongkontha
Johansson (Sangngern)
Karlsson (Janthsorn)
Sonarin
Watthana
Ratanawichai
Phimmatha
Krong - Arom
Praphasri
Kamraingoen (Franzon)
Khonsongkhroh
Lodkaew
Longnam
Chaeyklang
Sae-Chjao
Dangchaiyaphum
Prayoonchan ( Jörgensen)
Somporn
Srisawat
Yatyindee
Chanaphan
Rotwiang
Bunyotha
Huangthonglang
Deeklang
Rungklang Tunevi
Parthumtheep
Phuphia
Phakham
Singhakhot
Nakwichian
Pensawat
Persson
Johansson
Wallström
Phumsawad
Dechosad
Ouikim
      Makmuk (Andersson)
      Bunmueang
      Jongkraijak
      Chanduang
      Fundberg
      Chanthawan
      Chanthapho
      Maartensson
      Meejai
      Singhkaew
      Bamrungsuk
      Andersson
      Svenonius
      Lawang Bik
      Saibut
      Pinmee
      Pidokrajt
      Pidokrajt
      Karlsson
      Neansiri
      Lindsten
      Böhm
      Boontot
      Ariyavuttiphun
      Pettersson (Kumnak)
      Liben
      Jathong
      Thongkiang
      Wongsrichoo
  ้
อกตังฯ ณ ประเทศสิงคโปร์
      Srisutham
      Moonjitti
      Svensson
      Boon
      Pipattsuk
      Inpakdee
      Andersson
      Chanuchit
      Sundin
      Lot-ut
      Noinang
      Patha
      Boreson Sewiwat
      Suairoop
      Pinpuk
      Boonchim
      Thongkrathok
      Chamkhoontod
      Praneetphonkrang
      Masa
      Tosirisakul
      Nimthongpoo
Rattanarak
Chaisorn
Waenlor
Poynok
Khuankhunthod (Petersson)
Algotsson
Koewjorhor
Sekphutsa
Persson
Trachimplee
Martensson
Jirathanaset
Minkratok (Virtanen)
Kanamphol
Pechtakua
Tubtim
Niamfuang
Khamphandung
Suwong
Nordstrom
Bunming
Lanont
Virtanen
Muadsanthia (Kongsanthia)
Jenhat
Gunampol
Saekhu (Netchan-at)
Palm
Chuybamrung (Lundell)
Yutthaisong
Saosungnern
Prachit
Chainarong
Åkerman
Kanjananoppavong
Sickling
Thonhongsa
Chounphoe
Klongphimai
Chaichana Aspiund
Intharakamhaeng
Phakdeephet (Lindkvist)
Chaichana
Sriphonkrang
Sodcoksung
Nonekhurtod
Inmaroeng
Surin
Chuangpachan
Koedyaem
Sukda (Jantharawiwat)
Wannachat
      Promsri
      Suemuang
      Tansungnoen
      Yusawad
      Suksamran
      Jitsophe
      Nygren
      Hannok
      Saengsuwan
      Panjanthuek
      Bootjan
      Khamjarnkhonburi
      Phuechthonglang
      Chansamphun
      Jindawan
      Chaiphuthorn
      Sorsungnern
      Nadee
      Nadee
      Chudtale
      Bankratok
      Nakudnok
      Yangnok
      Khamphakdee
      Chaithaisong
  ้
อกตังฯ ณ ประเทศสิงคโปร์
      Chatayanont
      Pumpimai
      Weerakun
      Sae-Kang
      Suksing
      Yeadkratok (Olsson)
      Karlsson
      Sakong (Yodsa-Nga)
      Prodbutr
      Khamphandung
      Srithong
      Jityen
      Janpakdee
      Kaewthai
      Moosikhaphan
      Suk-ngom
      Kanaso
      Prikied
      Thanomnuan
      Meesangrat
      Dechruksa
      Chinprahust
      Thongsai
      Payakkakul
      Klamnoi
      Thinoi
Chanphitaks
Taengjeen
Muansutthiwong
Sangyu
Intasit (Lindstörm)
Chanpithak
Chaiprapa
Phaisan
Phanomai
Chaitonthuak
Gustafsson Jansorn
Yaichawi
Sangyu
Pliansaeng
Yonplew
Sangyoo
Muangsong
Chanpitak
Kosa
Rojboonsongsri
Chaitonthuak
Intharaphong (Nyberg)
Chaletanone
Eriksson
Muansong
Ousanthat
Jandaeng
Bamrungrak
Sukthongkorn
Maneelertrattana
Ruangsiri
Thaku
Thongsai
Tipalert
Sathirachinda
Sangsuwan
Lertwassana
Spångberg
Isegren
Srireongsin
Vongvilai
Bunpatthana
Wankeao
Khaosam-ang
Lanphrai
Sungsuwan
Noonchookan
Hemrit
Phermthanyakitkul
Luepunya
Mesomya
Sonthinoi
Phianrian
Chokpaisri
Thongsuk
Tosak
Hatthakee
Kumwong
(Mäkipeura)
Chomanan
Kumwong
Palinkool
Natesuwan
Bunsuk
Jantharangsee
Manyaem
Tamai
Sutti
Soparat
Tamai
Panyarpoo
Phonkoksoong
Kuanprakon
Yaoram (Eije)
Thepjanda
Manyuen
Willig
Andersson
Oiklang
Koedphra
Khumsok
Yongthawee
Kamchanam
Thongmaen
Suthun
Khanthajan
Nilsson
Sirisam
Phithaksa (Yoongthaisong)
Chapheeram
Aphipanyachot
Prathum
Suksangworn
Choenram
Manasri
Thanaphan
Nucharam
Thepnok
Wansuk
Bokprakhon
Norrman (Maikaew)
Korkaew
Charoenthao
Mimaram
Rangphong
Rangphong
Soimala
Kudan
Somdee
Sathumram
Kraiphet
Siriphat
Pothinam
Songsaket
Salertram
Naklang
Kamlangram (Sellö)
Khanarak
Lindell
Khongram
Purachate (Sjödin)
Kaewsuk
Thaem-ngern
Chaisamrong
Johansson
Nakkoetphanao
Supen
Wongsatsai
Mokum
Sawatphet
Tongfhak
Songpanya
Chantana
Poonyasanr
Songpanya
Saengpokaew
Settapirom
Sirisansoonthon
Saengpokaew
Boonperm
Thanabat (Levin)
Pholyuth
Wattanasin
Rattanajinda
Glugar
Saowaparkhirun
Oupakrut
Na Nakorn
Duangkrajai
Jiripong
Wannaphuk
Johansson
Kanakarat
Bunpeng
Joygul
Ueamit
Saengpokaew
Arjhan
Signell
Wongpun
Pilalee
Chankaeo
Koobgrabe
Jaroensuk
Ngamsamsab
Sattayarak
Pettersson
Phensawat
Opromchop
Isarn
Siriwattanapongsa
Jaila
Boonsinchai
Thana
Jornkhongsri
Nonsi
Chalongchat
Nilsson
Stahl (Chookit)
Charoensuk
Saisuwan
Det-Um
Sophan
Khumkaeo
Grondahl
Hämäläinen
Phanplian
Thelin
Phoangthongkae
Trachuentong
Jampakaew
Srijanthavong
Norrbo (Khamchaona)
Preechawai
Inthachot
Khomarwut
Högberg
Senhan-Claesson
Intachod
Khrobsuk
Poonpaiboonroje
Otphim
Mak-Ap
Ornstein
Jirattigalachote
Srikhum
Raya
Butwimachsa
Phudphroh
Wangsa
Saenbun
Bunjananon
Priammaroeng
Tangvittayapon
Chaikrachang
Pinyo
Thamkanha
Kindborn
Jantasongkroh
Koonbanthang
Dacha
Kamkomket
Luamphon
Khammoontri
Nelson
Bunleang
Phosrisahart
Phaowiangkham
Deeruksa
Srithammabutr
Butyut
Sunontharat
Paluka
Lindblom (Paluka)
Granell
Chiew
Timoh
Vaopukdee
Longdewa
Mungngarm
Somabut Roesner
Ohlin
Bunlang
Hongsa
Sriboonrach
Somabut
Noreerat
Chaiyasaeng
Olsson
Ploychat
Chaimongkol
Phakhuntod
Wongsason
Phaithoonwong (Manichoti)
Piboon
Sameraboon
Liliequist
Chunamkob
Lindsting
Nilsson
Sae-Lao
Sonsakda (Johansson)
Khanaraksombat
Insee
Phaiboon
Lamphao
Khamma
Boonchado
(Karlsson)
Masana
Khamphai
Nawan
Madsen
Promloon
Johansen (Hangso)
Bunyarattaphan
Yangyuen
Chaikhirin
Jantakup
Pophukdee
Noinamkham
Luengcharean
Hangso
Lamphai
Kansa
Yingcharoen
Similae (Bangsuan)
Chaihan (Phannaen)
Sangmanee
Borisutpanich
Kaensarn
Kwang-Im
Chamnongsart
Phapha
Sällberg
Chaisombat
Skeppstedt
Tasano
Thamasith
Hontawee
Jonsson (Sapmak)
Waitha
Khidha
Thana
Wannaphongsaphak
Potasin
Lungkasith
Rattana
Rattanasithon
Phila
Puangjampa
Nachaiya
Chaithong
Rattana
Chaikoed
Chaiyakhot
Sompan
Phanthong
Maneebun
Khotphan
Srimuang
Tholin
Rahan
Johansson
Pokapanich
Dapsok
Duangporn
Bunphor
Stenvall
Khantiwong
Sribunrueang
Lomket
Sakda Bergendahl
Ardpakdee
Srimat
Bawcome
Kangasmaa
Sridaung
Jampa
Bunthian
Saempuwa
Khunphen
Chaihong
Wongwian
Hadkuwan
Kullapa
Phonwiang
Sulamnat (Nilsson)
Kongsuk
Thanopat
Jaroensa
Olsson (Lougthong)
Janlawong
Kharaso
Sinsai
Phatthararangrong
Jansawat (Aldenbring)
Phuangroi
Uthairat
Buntamchuai
Malakit
Pattaranit
Nilsson
Thangkaew
Manoondawee
Yordkayhun
Prakotsayam
Suebsaion
Patthamapraneev Andersson
Phaetpricha
Fahlgren (Somnim)
Tiensuwon
Phongthaisong
Sae-jan
Kumpeerichaya
Luengprakarn
Piwbuapuen
Waisanthia
Chomboon
Chomboon
Sonnbrink
Suriya
Boonnak
Yothee
Suwanna
Chuanchua
Junjoemsak
Chaipan
Raikham
Olsson
Kijkantham (Klampaiboon)
Kesornket
Rungsritong
Rungsritong
Sriwichai
Tanomsin
Srimungkhun
Kambang
Puanchareun
Kambang
Sudajan
Sumsawat
Phatsada
Sukjit
Gustavsson
Khamphuak
Saotrong
Phaenla
Waenkaeo
Saksrikhun
Cherdsuk
Almgren
Sanimklam
Seewai
Anothairungrat
Seewai
Khamphuak
Phothong
Ongjaroen
Pathan
Mitmak
Maliong
Khaeknuam
Thongrod
Kamolpiwong
Sawangphaew
Thongsongsri
Nobnorb
Wichaidit
Larsson
Phatkaeo
Butrsai
Janpiae
Seechompoo
Kakaew
Axelsson
Nuakaew
Kaeosit
Ngeunkao
Urai
Maprakhon
Sida
Phis-ngam
Kokgaew
Thundee
Sirirotr
Pradub
Bunyong
Yohyoei
Elderyd
Chomchai
Choengchoodee
Boonkong (Arbeus)
Moonwan
Myrin
Seangpro
Kaewsith
Karlsson
Sang-Sawang
Panphech
Guth
Falt
Charoensawat
Nongrang
Keawtung
Nilbanpot
Rundqvist
Yodsoi
Wiangkham
Phiewkham
Senarat
Laotong (Dahlström)
Angkana
Labuasan
Roongruengsri
Thongsuphol
Chaipanha
Suwanwong
Kaewkenma
Jampanak
Wallström
Skog
Nantarat
Friberg
Pettersson
Haelloef
Maneepleng
Phosawang
Suksai
Chawluang
Kongkul
Saraban
Thongsuphon
Nyman
Ahonen
Khunrong
Kaewmo
Bun-Um Söderlund
Jandaphaeng
Sri-on
Eriksson
Djonlakhonkhua
Klanghabut
Olander
Hamthong
Thepyos
Wachaiyung
Inthanoo
Klanghabut
Khanadee (Asplund)
Anklev (Saenkuk)
Sorawech
Surarak
Eriksson
Womchiam
Ojala
Tasidam
Uttarasri
Harnprom
Wannawong
Sukmanop
Bunta
Simonsri
Phusaengsri
Silarak
Nanakron
Meebun
Hanwong
Kaewkumhong (Amnuaikan)
Laksap
Kaeochanda
kulo laksap
Nuthong
Khongha
Phimpheng
Chekchatree
Phimphak
Khaokhaen
Seenala Lenngren
Chainyanit (Fischer)
Meebun
Surasena
Phanarikun
Pakdeesri
Sangthong
Collinder
Inudom
Nanakron
Thothong
Kothwong
Phutthapho
Boonhuad
Apahang
Myrhage
Kongsaen
Sukmanop
Phiphit
Maneewong
Takudkwang
Chamnan
                ้
Jitarmart ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตัง
Chanthakhiri
Boonhor
Pansri
Tornros
Pharadon
Wichiankhruea
Thip-art
Suanse (Bergström)
Ketthongchan
Siwilai
Phophom
Changlek
Sukmanop
Sirisakha
Phimsri (Karlsson)
Wahlberq
Puengharn
Nilsson
Munsena
Charoenpeng
Kumkaew
Seelakpaen
Suwannawong
Klieothong
Boonjanajua
Ng
Skoog
Prathet Söderström
Prates
Banyarataphan
Nordstrom
Bunyarataphan
Saseng
Phankhum
Sukhin
Somsa-Ard
Ewabut
Nakornphan
Phakdeeyut
Wongtanoo
Keela
Chaimart
Bennevik
Phiwngoenyuang
Sunchimplee
Suphen
Haarden
Wongtanu
Chulikon
Lailang Lööf
Khamsam-ang (Bengtsson)
Netphontri
Netphontree
Suphajai
Pintasuk
Sittisombut
Mani
Thikheaw
Damrongsirikul
Chomphuwiang
Wantiya
Chantarumporn
Intayoad
Kulawat
Hjalmarsson
Seeda
Slyta
Damrongsirikul
Thirueang
Inwong
Anuphongphak
Saeheng
Panyaphet
Bernado (Klangsom)
Panyathip
Pinitsuwan
Saeheng
Saeheng
Duangwaeh
Phuangchan
Watcharawit
Wong-In
Larsson
Tienlamad (Samuelsson)
Boonsri
Janmai
Pomdaeng
Jumkham
Bergiund
Phanathikhun
Phanathikhun
Kaewwiangnua
Milner
Phumeang
Weereerat
Themchamnan
Thanaphanitsin
Chutham
Khammuang
Sornsalid
Seerak
Ngam-iam Nilsson
Panngoen
Seeda
Hemachandra
Ratsu
Meenoi
Pladta
Laytragoon
Buangoen
Ahlberg
(Chalaokai) Saden
Rukprasert
Nualtang
Hemachandra
Lunakan
Khwanraksa
Nuanket
Rueansawat
Chonmon
Haswong
Phosi
Chaiyaphapchompoo
Mattsson
Chotnok
Jakkuntod
Blom
Bunyang
Sarnmano
Rongyuet
Sjöberg
Takham
Kanthaon

								
To top