an naba

Document Sample
an naba Powered By Docstoc
					            HAFALAN AN-NABA’ (40 AYAT)

1. ‘amma yatasa ‘aluwn
2. ‘aninnabail ‘adzim
3. Alladziy humfiyhi mukhtalifun
4. Kalla saya’ lamuwn
5. Tsumma kalla saya’lamuwn
6. Alam naj ‘alil ardho mihaada
7. Wal jibaa la aw taada
8. Wa kholaqnaakum azwaaja
9. Waja ‘alnaa naw makum subaata
10. Waja ‘alnallayla libasaa
11. Waja ‘alnannahaara ma asyaa
12. Wabanaynaa fawqakum sab’ann syidaada
13. Waja ‘alnaa siraajawwahhaaja
14. Wa andzalnaa minal mu’siraa timaa ‘an tsajjaaja
15. Linukhrijabihi habbawwanabaata
16. Wajannatin alfaafa
17. Inna yawmal faslikana miyqaata
18. Yawma yunfakhu fissuw rifata’ tuwna afwaaja
19. Wafutihatissamaa ‘ufakanat abwaaba
20. Wasuyyiratil jibaalu fakanat saraaba
            Hafalan An-Naba’ (40 ayat)

21. Innajahannama kanat mirsaada
22. Litthoghiyna ma aba
23. Laa bitiyna fiyhaa ahqooba
24. La yadzuw quwna fiyha bardawwalaasyaraaba
25. Illa hamiy mawwaghassaqoo
26. Jazaa awwifaaqo
27. Innahum kaa nuw laayar juwnahisaaba
28. Wakazzabuw bi aa yaatinaa kizzaaba
29. Wakulla syay in ahsaynaahu kitaaba
30. Fazuwquw falannaziy dakum illa azaaba
31. Innalilmuttaqiyna mafaaza
32. Hadaa ‘iqo wa a’naaba
33. Wakawaa ‘iba atraaba
34. Waka’san dihaaqa
35. Laa yasma’ ‘uwna fiihaa laghwawwalaa kizzaaba
36. Jazaa ‘ammirrabbika ‘athoo ‘a hisaaba
37. Rabbissamaawaatiwal ardhi wama baynahumarrahmaan
   laa ya’likuwnaminhu khithooba
38. Yawmayaquw murruwhu walmalaaikatu shoffa
  laa yazakallamuwna illaa man adzinalahurrahmaa nu wa qoola
  showaaba
39. Dzaalikal yawmulhaq faman syaa ‘attakhadz illa rabbihii
  ma’aabaa
40. Innaa andzarnaakum ‘adzaaban qoriyba yawma yan zhurul
  mar’umaa qaddamat yadaa huwayaquwlul kaatiru yaalaytaniy
  kuntuturaaba

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:114
posted:1/12/2011
language:Indonesian
pages:2