4r

Document Sample
4r Powered By Docstoc
					Školský vzdelávací program
Štvorročné štúdium
Vyššie sekundárne vzdelávanie
Triedy I. A – IV. A
Hodiny školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) sú rozšírením štátneho
vzdelávacieho programu (ŠVP).
                                    1
Obsah
RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN PRE STREDNÉ ŠKOLY..................................................................................... 4
JAZYK A KOMUNIKÁCIA .......................................................................................................................... 6
Slovenský jazyk a literatúra .....................................................................................................................7
1.CUDZÍ JAZYK ....................................................................................................................................... 28
Anglický jazyk......................................................................................................................................... 28
Nemecký jazyk ....................................................................................................................................... 40
2.CUDZÍ JAZYK ....................................................................................................................................... 46
Anglický jazyk......................................................................................................................................... 46
Francúzsky jazyk .................................................................................................................................... 48
Nemecký jazyk ....................................................................................................................................... 51
ČLOVEK A PRÍRODA .............................................................................................................................. 64
Fyzika ..................................................................................................................................................... 64
Chémia................................................................................................................................................... 76
Biológia .................................................................................................................................................. 88
ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ ..................................................................................................................... 107
Dejepis ................................................................................................................................................. 108
Geografia ............................................................................................................................................. 123
Občianska náuka.................................................................................................................................. 134
ČLOVEK A HODNOTY........................................................................................................................... 141
Etická výchova ..................................................................................................................................... 142
Náboženská výchova – katolícke náboženstvo ................................................................................... 146
Náboženská výchova – evanjelické náboženstvo ................................................................................ 150
MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI ........................................................................................ 152
Matematika ......................................................................................................................................... 153
Informatika .......................................................................................................................................... 165
UMENIE A KULTÚRA ........................................................................................................................... 176
Umenie a kultúra ................................................................................................................................. 176
ZDRAVIE A POHYB............................................................................................................................... 184
Telesná a športová výchova ................................................................................................................ 184
OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA ........................................................................................................... 194
VOLITEĽNÉ PREDMETY........................................................................................................................ 196
JAZYK A KOMUNIKÁCIA ....................................................................................................................... 196
Konverzácia v anglickom jazyku .......................................................................................................... 196


                                                                               2
Konverzácia v nemeckom jazyku ........................................................................................................ 203
MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI .......................................................................................... 207
Cvičenia z matematiky ......................................................................................................................... 207
Informatika – voliteľný seminár .......................................................................................................... 207
ČLOVEK A PRÍRODA ............................................................................................................................. 213
Seminár z biológie ............................................................................................................................... 213
ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ ...................................................................................................................... 216
Seminár z dejepisu – regionálne dejiny ............................................................................................... 216
Seminár z dejepisu............................................................................................................................... 219
Seminár z geografie ............................................................................................................................. 224
Spoločenskovedný seminár ................................................................................................................. 228
                                                                          3
Rámcový učebný plán pre stredné školy

                   ISCED3A
    Rámcový učebný plán pre stredné školy s vyučovacím jazykom slovenským

             Školský vzdelávací program šk. r. 2010/2011

             Štátny vzdelávací program + voliteľné hodiny

                                I. A       II. A       III. A

  Vzdelávacia oblasť       Predmet/ročník     1.  voliteľné  2.  voliteľné  3.  voliteľné  4.
   Jazyk a komunikácia      slovenský jazyk a
                             3        3         3    1    3
                    literatúra

                  prvý cudzí jazyk   4    1    4         4    1    4

                  druhý cudzí jazyk   2    1    2    1    2    1    2


   Človek a príroda          fyzika      2        2         1

                    chémia      2        2         1

                    biológia     2        3         1


   Človek a spoločnosť        dejepis      2        2         2

                    geografia     1    1    2         1

                  občianska náuka                     2         1


   Človek a hodnoty       etická výchova
                             1        1
                 /náboženská výchova

                 psychosociálny tréning                            1


                   matematika     4        3         3         1
  Matematika a práca s
    informáciami          informatika     1        1         1


   Umenie a kultúra       umenie a kultúra    1        1         1         1


    Zdravie a pohyb       telesná a športová
                             2    1    2    1    2         2
                    výchova


                                                          4
             voliteľné semináre                2       4

Spolu povinná časť                 27    4  28    4  24    7    15

             Školský vzdelávací program

 Voliteľné hodiny                    4       4       7      15

Spolu : povinná časť +
                            31       32      31     30
 voliteľné hodiny


              Cvičenia z matematiky, Informatika, Konverzácia v anglickom jazyku,
   Semináre:      Konverzácia v nemeckom jazyku, Seminár z dejepisu, Spoločenskovedný
                   seminár, Seminár z geografie, Seminár z biológie

 II.A - žiaci si volia                1 seminár

 III.A - žiaci si volia               2 semináre
                                                   5
Jazyk a komunikáciaSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

ANGLICKÝ JAZYK

NEMECKÝ JAZYK

FRANCÚZSKY JAZYK
                6
               Slovenský jazyk a literatúra

I.A

3 hod. (ŠVP) týţdenne, 99 hodín ročne

                                    Cieľ a
 Tematický  Téma, obsahový                            Prierezové
                    Výkonový štandard       kľúčové
  celok     štandard                               témy
                                  kompetencie

                                  Vedieť
       Jazyk, jazykový                    komunikovať Osobnostný a
       znak, jazykový   Chápať jazyk ako systém      adekvátne  sociálny
Jazyk a reč  systém       ustálených             komunikačnej rozvoj

                                         Mediálna
       Jazyk a reč    znakov a pravidiel         situácii   výchova

                 Chápať reč ako konkr. vyuţitie          Prezentačné
       Funkcie jazyka   jazyka                      zručnosti

       Komunikácia -
       verbálna,     v komunikácii súkromnej a
       neverbálna     verejnej

       Predpoklady
       efektívnej     Chápať dorozumievaciu, estetickú
       komunikácie    a

       Jazyk v súkromnej
       a verejnej
       komunikácii    poznávaciu funkciu jazyka

       Jazykoveda a jej
       disciplíny -
       fonetika a     Výrazne čítať umelecký a vecný
       fonológia     text

       lexikológia,    s porozumením, rozlíšiť tieto
       štylistika     druhy textov

                 Vyjadriť svoj názor na riešenie
                 reálnych

                 problémov s vyuţitím podnetov
                 z prečítaného textu

                 Poznať jazykovedné disciplíny
                                                7
                                    Vedieť sa
                                    vyjadrovať  Osobnostný a
Sloh –     Štylistika,     Vysvetliť pôsobenie štýlotvorných adekvátne  sociálny
textotvorný   jazykový štýl    činiteľov             komunikačnej rozvoj

        Štýlotvorné                         situácii ústne Mediálna
proces     činitele       pri tvorbe jaz. prejavov a správne  aj písomne   výchova

        Slohotvorný     ich aplikovať pri vlastných jaz.   /vhodná    Prezentačné
        proces        prejavoch               forma a obsah zručnosti
                                      /

        Analýza textu -
        obsah, forma,
        zámer

        Súvislé a nesúvislé Správne stanoviť slohový útvar,
        texty, kontext   jazykový

                   štýl a samostatne vytvoriť
                   poţadovaný text

                   Prispôsobiť svoj prejav
                   komunikačnej situácii

                   Upraviť poradie viet v texte podľa

                   vecného významu a kontextu
                   celého textu

Sloh-      Administratívny   Stanoviť vhodný slohový útvar     Vedieť sa  Osobnostný a
adminis-    štýl - útvary    administratívneho           vyjadrovať  sociálny
tratívny štýl                               adekvátne  rozvoj
                                      komunikačnej

        Ţivotopis - úradný,                    situácii ústne  Mediálna
        štrukturovaný    štýlu a vytvoriť ho          aj písomne    výchova

        Beletrizovaný    Vytvoriť ţiadosť, dotazník,      /vhodná     Prezentačné
        ţivotopis      objednávku,              forma a     zručnosti
                                      obsah /

        Ţiadosť, dotazník,  potvrdenie, inf. leták, predtlače -
        objednávka,     zápisnica
        potvrdenie,

        inf. leták, predtlače splnomocnenie
        - zápisnica,
        splnomocnenie

                   Odlíšiť administratívny ţivotopis
                   od beletrizovaného, pouţiť vhodnú

                                                     8
                 slovnú

                 zásobu, opraviť chyby vo
                 vlastnom texte

Práca    Informácia -     Výrazne čítať a rozlíšiť na základe Čítať s   Osobnostný a
s informácia hlavná a vedľajšia  výrazových             porozumením sociálny
-mi                                  súvislé aj rozvoj
                                   nesúvislé

       Kľúčové slová,                             Mediálna
       hlavná myšlienka   prostriedkov umelecký a vecný    texty    výchova

       Osnova z textu,                            Prezentačné
       tézy, konspekt    text                       zručnosti

       Citácia presná,   Nájsť kľúčové slová v texte,           Enviromentál-
       voľná, parafráza   formulovať                    na výchova

       Zdroje inf. -
       titulok, marginálie, hlavnú myšlienku textu, vytvoriť         Multikultúrna
       resumé, anotácia, osnovu                        výchova

       abstrakt,      a tézy, konspekt                 Ochrana
       bibliografia,                             ţivota a
       bibliograf.                              zdravia

                 Odlíšiť vlastné myšlienky od
       záznam        citovaných

       menný a vecný    Určiť informačné zdroje, na zákl.
       register,      ktorých bol text vytvorený
       masmédiá,
       poznámky pod
       čiarou, vysvetlivky

                 Vyuţiť zdroje informácií pri práci
                 s vlastným i cudzím textom

                 Vyjadriť svoj názor na prečítaný
                 text a riešiť reálne problémy

       Sémantický
       trojuholník,                       Vedieť sa  Osobnostný a
Lexikálna  lexikálny a     Poznať význam slov, ktoré      vyjadrovať  sociálny
rovi-    gramatický      pouţívame              adekvátne  rozvoj

                                 komunikačnej
                 Vedieť overiť význam neznámych situácii ústne Mediálna
na jazyka  význam slova     slov              aj písomne   výchova                                                 9
                                  / vhodná
      Homonymá a                       forma a obsah Prezentačné
      opozitá        v slovníkoch           /       zručnosti

      Slovníky -
      prekladový,      Vyuţívať synonymá a vyhýbať sa         Enviromentál-
      terminologický    opakovaniu slov pomocou             na výchova

      Slovná zásoba -                            Multikultúrna
      jadro         dostupných zdrojov               výchova

      Individuálna
      slovná zásoba                             Ochrana
      Aktívna a pasívna                           ţivota a
      slov. zásoba                             zdravia

      Expresívne slová -
      pejoratíva,    Poznať spôsoby obohacovania
      vulgarizmy     slov. zásoby

      Nové slová -     Vyuţívať frazeologizmy a
      neologizmy      vysvetliť ich pôvod

      Tvorenie slov
      skracovaním,
      prenášaním
      významu

      Internacionalizácia
      slovnej zásoby

                                  Vedieť sa
      Opisný sloh.                      vyjadrovať   Osobnostný a
Sloh -   postup a jeho     Odlíšiť priamu a nepriamu    adekvátne   sociálny
opisný   útvary        charakteristiku         komunikač-   rozvoj

                                  nej situácii
slohový   Priama a nepriama                   ústne aj    Prezentačné
postup   charakteristika  a uplatniť ju v charakteristike   písomne    zručnosti

                 osoby, pouţiť vhodnú slovnú   /vhodná
                 zásobu, opraviť chyby vo     forma aobsah
                 vlastnom texte          /

      Učebný štýl,
      faktory                                Osobnostný a
      ovplyvňujúce     Samostatne učiť sa a vyuţívať  Schopnosť   sociálny
Učenie sa  učenie sa       rôzne              učiť sa učiť  rozvoj

      Efektívne                               Prezentačné
      zapamätávanie     spôsoby učenia sa        Schopnosť   zručnosti
                                  cieľavedome

                                               10
                                  riadiť vlastný

      Kontrola plnenia  Poznať zásady plánovania vlastnej
      plánu        činnosti,             ţivot

      Projektovanie
      vlastnej
      budúcnosti     postupovať podľa plánu

                                  Cieľ a
Tematický  Téma, obsahový                              Prierezové
                    Výkonový štandard      kľúčové
 celok    štandard                                 témy
                                  kompetencie

                                  Definovať
                                  pojmy,      Osobnostný a
Epická   Rytmus, sylabický Definovať termín rytmus a      aplikovať    sociálny
poézia   veršový systém  sylabický              vedomosti,    rozvoj

      Rytmická analýza
      verša u
      H.Gavloviča a                      čítať s  Enviromentáln
      Štúrovcov      veršový systém           porozumením a výchova

                                  Analyzovať a
      /Botto, Chalupka,  Identifikovať sylabickú      interpretovať Mediálna
      Sládkovič /     organizáciu ver-          text     výchova

                                  Chápať
                                  umelecké
      Vlastná tvorba   ša u H. Gavloviča a štúrovcov,   dielo ako    Multikultúrna
      sylabických veršov prečítať              autorov     výchova

      Anafora,
      prirovnanie,    sylabický verš so správnou             Prezentačné
      metafora      intonáciou             model sveta   zručnosti

      Vonkajšia
      kompozícia -                      Tvoriť ústne
      nadpis, strofa, verš Vytvoriť verše na sylabickom   odpovede /
      -          princípe             dialóg, mono-

                                  lóg,
                Vysvetliť podstatu anafory, bás.  argumentácia
      spev        prirovna-             /

                                  Tvorba
                nia a metafory, vyhľadať ich v   prosociálneho
                básňach,              hodnotového

                vytvoriť verše obsahujúce tieto  systému,
                umelec. prostriedky        kritické


                                               11
                                     myslenie

                                     Pozitívny
                                     vzťah k
                                     vlastnému
                  Rozlíšiť nadpis, strofu, verš, spev  národu

                                     Akceptovanie
                  Analyzovať báseň Smrť         odlišnosti
                  Jánošíkova z hľa-           iných

                  diska vonkajšej kompozície,
                  vysvetliť

                  prínos diela pre národnú kultúru

                  Odlíšiť viazanú reč od neviazanej,
                  vy svetliť rozdiely

                                     Definovať
                                     pojmy,     Osobnostný a
Krátka     Próza, neviazaná                     aplikovať   sociálny
epická     reč, epickosť                       vedomosti,   rozvoj

        Vševediaci
        rozprávač,     Pochopiť funkciu rozprávača, určiť čítať s   Multikultúrna
próza     literárna postava  vše-                porozumením výchova

                  vediaceho rozprávača

                  Vymedziť pojem lit. postava a
                  charakte rizovať postavy z
        Vnútorná      čitateľského hľadiska         Analyzovať a
        kompozícia                        interpretovať Prezentačné
/ poviedka /  epického diela                      text     zručnosti

        Čítanie a                         Chápať
        interpretácia                       umelecké
        poviedok M.                        dielo ako
        Kukučína a J. G.                     autorov
        Tajovského                        model sveta

                                     Tvoriť ústne
                                     odpovede
                  Vysvetliť podstatu kompozičných    /dialóg,
                  fáz                  monológ


                  ep. diela v diele s klasickou
                  chronolo gickou kompozíciou      argumentácia
                                                 12
                                Tvorba
                                prosociálneho
                                hodnotového

                                systému,
              Prečítať texty, sformulovať názor  kritické
              na dielo              myslenie

              a doloţiť ho analytickými      Schopnosť
              poznatkami             vcítiť sa do
                                vnútorného
                                ţivo-

                                ta iných ľudí,
              Rozumieť pojmom stopa, daktyl,   medziľudské
              trochej               dorozumenie

                                Definovať
                                pojmy,      Osobnostný a
Lyrická  Sylabotonický   a identifikovať ich v pravidelnom  aplikovať    sociálny
poézia  veršový systém  dak-                vedomosti,    rozvoj

     Stopa, daktyl,                    čítať s   Enviromentál
     trochej      tylskom /trochejskom verši     porozumením na výchova

                                Analyzovať a
              Vytvoriť daktylské/trochejské    interpretovať Prezentačné
     Metonymia     verše                text     zručnosti

                                Chápať
     Čítanie a                       umelecké
     interpretácia                     dielo ako
     lyrických básní  Určiť podstatu metonymie,      autorov
     /Hviezdoslav,   vysvetliť rozdiel          model sveta

     Vajanský,
     Lermontov /    medzi metaforou a metonymiou

                                Tvoriť ústne
                                odpovede
              Vyhľadať ich v texte, pouţiť vo   /dialóg,
              verši                monológ

              Správne prečítať sylabotonickú   argumentácia
              báseň,               /

              sformulovať čitateľský dojem,    Tvorba
              argumentovať            prosociálneho

              Poznať chronológiu v epike,     Hodnotového
              rozumieť              systému


                                              13
                                  Definovať
                                  pojmy,     Osobnostný a
Krátka    Chronológia v                     aplikovať    sociálny
epická    epike, epický čas  pojmu epický čas          vedomosti,   rozvoj

       Vertikálne
próza/novela členenie diela,   Pochopiť vertikálne členenie    čítať s   Multikultúrna
/      dejová a význa-   epického              porozumením výchova

                                  Analyzovať a
                 diela, identifikovať významovú   interpretovať Prezentačné
       mová rovina     a dejovú rovinu          text     zručnosti

                Vysvetliť znaky novely, určiť    Chápať
       Novela -znaky,   ţáner                umelecké
       porovnanie s inými                   dielo ako
       prozaickými                      autorov
       útvarmi                        model sveta

       Čítanie a                       Tvoriť ústne
       interpretácia                     odpovede
       krátkych epických  Prečítať krátke epické prózy,   /dialóg,
       próz        sformulovať            mono-

                                  lóg,
       B.S. Timravy a M. vlastný názor, doloţiť ho      argumentácia
       Kukučína     analytickými poznatkami       /

                                  Tvorba
                                  prosociálneho
                                  hodnotovéhos
                                  ystému

                                  Identifikácia
                                  s vlastnou
                                  skupinou

                                  Pozitívny
                 Rozumieť podstate epiky, určiť   vzťah k iným
                 epické               skupinám

                                  Definovať
                                  pojmy,     Osobnostný a
Epická                               aplikovať    sociálny
poézia    Epika ako lit. druh dielo               vedomosti,   rozvoj

       Jamb a predráţka  Identifikovať jamb, napísať jeho  čítať s   Prezentačné
       /anakrúza /     schému,              porozumením zručnosti


       Rytmus a rým    prečítať jambický verš       Analyzovať a
                                  interpretovať

                                               14
                                  text


                Rozumieť podstate predráţky,    Chápať
                určiť nepravý            umelecké
     Čítanie a                         dielo ako
     interpretácia básne                    autorov
     J. Kráľa - Zakliata                    model sveta

     panna vo Váhu...                     Tvoriť ústne
                jambický verš, vytvoriť modelový  odpovede
                verš                /dialóg,

                Rozumieť podstate rýmu, vytvoriť  monológ,
                zdruţené              argumentácia

                                  Tvorba
                                  prosociálneho
                rýmové dvojveršia          hodnotového

                Prečítať dielo a aplikovať
                vedomosti o             systému

                                  Identifikácia
                                  s vlastnou
                vonkajšej a vnútornej kompozícii  skupinou

                                  Pozitívny
                Spoločenský a umelecký prínos    vzťah k iným
                diela pre národnú kultúru      skupinám

                Definovať román, odlišnosti medzi
                poviedkou

                                  Definovať    Osobnostný a
                                  pojmy,     sociálny
Veľká   Román - vývin,                      aplikovať    rozvoj
epická  priamy rozprávač   novelou a románom          vedomosti,

     Pásmo rozprávača
próza   a pásmo        Poznať pojem priamy rozprávač,   čítať s   Multikultúrna
/román/  postáv,monológ,    identi-               porozumením výchova

                fikovať ho v prozaickom diele    Analyzovať a
                                  interpretovať Prezentačné
     dialóg        odlíšiť autorskú reč a reč postáv  text     zručnosti

     Čítanie a                         Chápať
     interpretácia     Vedieť transformovať reč postáv   umelecké
     románov        do augtorskej reči a naopak     dielo ako
                                  autorov


                                               15
                                   model sveta                                   Tvoriť ústne
                                   odpovede
                                   /dialóg,
                 Na základe vlastnej čitateľskej   monológ
                 skúse-               argumentácia

                                   Tvorba
                 nosti sformulovať názor na     prosociálneho
                 prečítané              hodnotového

                 dielo, svoj názor doloţiť
                 analytickými poznatkami       systému

                                   Schopnosť
                                   vcítiť sa do
                                   vnútorného
                                   ţivota

                                   iných ľudí,
                                   medziľudské
                                   dorozumenie
II.A

3 hod. týţdenne, 99 hodín ročne

                                   Cieľ a
 Tematický     Téma, obsahový                            Prierezové
                       Výkonový štandart    kľúčové
  celok       štandard                               témy
                                   kompetencie

                                   Vedieť sa
                                   vyjadrovať     Osobnostný
                     Určiť slovnodruhovú a    adekvátne     a sociálny
Morfologická Gramatický tvar       vetnočlenskú        komu-       rozvoj,

       Menné gramatické                    nikačnej
       kategórie + sg, pl,N G D  platnosť všetkých slov vo  situácii - ústne  prezentačné
rovina jazyka A             vete            aj písomne     zručnosti

       L I, plnovýznamovosť,   Správne uplatniť gram.   / vhodná forma
       vetnočlenská platnosť   kategórie          a obsah /


                                                16
        Vzor kuli, gazdiná     pri tvorbe viet a textov

                      Ovládať klasifikáciu slov.
        Prídavné mená - stupeń   druhov /plnovýz.,

        Zámená - druh /zvratné,   neplnovýz.,ohybné,
        vymedzovacie, neučité/   neohybné,

                      s vetnočlenskou
                      platnosťou, bez vetno-

        Číslovky - druhy
        /skupinové/         členskej platnosti /

        Slovesné gramatické     Odlíšiť v texte jednotlivé
        kategórie          druhy neplno-

        Historický prézent     významových slovies

        Sponové, modálne,
        fázové, činnostné, stavo-

        vé slovesá

        Rod činný, trpný

        Prechodník, príčastie

        Príslovky, predloţky,
        spojky - priraďovacie a

        podraďovacie, častice,
        citoslovcia

                                     Vedieť sa
                                     vyjadrovať     Osobnostný
       Opisný sloh. postup -     Poznať znaky umeleckého   adekvátne     a sociálny
Sloh - opisný druhy opisu - opakova-    opisu            komu-       rozvoj,

                                     nikačnej
slohový                   Napísať umelecký opis na   situácii - ústne  prezentačné
postup     nie z predch.ročníka    danú tému          aj písomne     zručnosti

                                     /vhodná forma
        Umelecký, náladový opis                 a obsah /

                                     Vedieť sa
                                     vyjadrovať     Osobnostný
        Vety podľa modálnosti /   Dodrţiavať pravidlá a    adekvátne     a sociálny
Syntaktická   obsahu /          poţiadavky syntaxe      komu-       rozvoj,

rovina jazyka                              nikačnej
        Hlavné vet. členy, vetný  Zdôvodniť vzťah medzi    situácii - ústne  prezentačné

                                                  17
      základ - slovesný,     členmi skladov        aj písomne     zručnosti

                                  /vhodná forma
      neslovesný         vo vete na zákl. ich funkcie a obsah /

      Rozvíjacie vetné členy -
      priamy a nepriamy      Transformovať jednoduché
      predmet a doplnok      vety na po-

      Priraďovací a určovací   lovetné konštrukcie a
      sklad            súvetia a naopak

      Polovetné konštrukcie - s  Nájsť odchýlky od vetnej
      prechodníkom, prí-     stavby -elipsu,

      častím, neurčitkom     vsuvku - vyuţívať ich

      Priraďovacie a       Dodrţiavať interpunkciu v
      podraďovacie súvetia    jednoduchej

                    vete, jednoduch. a
      Zloţené súvetia       zloţenom súvetí

      Slovosled - významový,   Určiť druh jednoduch.
      gramatický a rytmický    súvetia - priraď.

                    a podraď. a druh vedľajšej
      činiteľ           vety v podr.

      Odchýlky od vetnej stavby
      - elipsa, vsuvka     súvetí

Nadvetná  Nadvetná /textová /     Vytvoriť zrozumiteľný text
syntax   syntax, titulok       s dodrţaním

                    nadväznosti myšlienok,
                    vytvoriť názov

                    textu a členiť ho na odseky
                    a úvod, jadro, záver

                                   Vedieť sa
                                   vyjadrovať     Osobnostný
Sloh -   Úvahový a výkladový     Odlíšiť úvahový slohový    adekvátne     a sociálny
úvahový  slohový postup       postup od výkladového     komu-       rozvoj,

                                   nikačnej
slohový                               situácii - ústne  prezentačné
postup   Úvaha                           aj písomne     zručnosti

                    Napísať úvahu na danú     /vhodná forma
                    tému             a obsah /


                                                18
                                    Vedieť sa
                                    vyjadrovať     Osobnostný
Zvuková   Systém slovenských      Reagovať na počutý text   adekvátne      a sociálny
rovina    hlások            jasnou, zrozu-        komu-        rozvoj,

                                    nikačnej
                     miteľnou a správne      situácii ústne /  prezentačné
jazyka    Znelostná asimilácia     intonovanou odpo-      vhodný obsah    zručnosti

       Fonetika afonológia     veďou            a forma /

       Fonéma, graféma, hláska,   Dodrţiavať pravidlá
       písmeno           slovenskej výslov-

       Samohlásková skupina     nosti, správne artikulovať

       Intonácia, rytmus

       Diakritické znamienka -   Správne začať, viesť a
       dve bodky          ukončiť komunikáciu

       Interpunkčné znamienka - Poznať jazykovedné
       dvojbodka, apos-     disciplíny, ktoré

                     skúmajú zvukovú rovinu
       trof, lomka, tri bodky    jazyka a ich

                     základné jednotky

                     Aplikovať pravidlá
                     znelostnej asimilácie

                     vo vlastnom prejave
Tematický    Téma, obsahový                   Cieľ a kľúčové     Prierezové
                     Výkonový štandard
 celok      štandard                    kompetencie        témy

                                  Definovať
Lyrická                Vysvetliť podstatu     pojmy,aplikovať Osobnostný a
poézia   Symbol, epiteton      symbolu a určiť ho     vedomosti,   sociálny rozvoj

                    Chápať a odlíšiť epiteton  čítať s      Enviromentálna
      Sonet           od gramat.         porozumením    výchova

                                  Analyzovať a
      Čítanie a interpretácia  prívlastku, vytvoriť a   interpretovať   Prezentačné
      lyrických básní      pouţiť ho          text       zručnosti


                                                  19
                                  Chápať
                    Poznať kompozíciu     umelecké dielo
                    sonetu, určiť rýmovú    ako autorov mo-

                    schému           del sveta

                                  Tvorba
                    Správne čítať sylabo -   prosociálneho
                    tonické verše,       hodnotového

                                  systému,
                    analyzovať ich a      kritické
                    formulovať čitateľské   myslenie

                                  Identifikácia s
                                  vlastnou
                    dojmy           skupinou,

                                  vytváranie
                                  pozitívneho
                                  vzťahu k iným
                                  skupinám

                                  Definovať
Dramatická               Určiť prvky vonkajšej   pojmy,aplikovať Osobnostný a
vý-    Divadelná hra        kompozície div.      vedomosti,   sociálny rozvoj

chova     Vonkajšia a vnútorná   hry, poznať a určiť fázy  čítať s      Prezentačné
/všeobec-   kompozícia /dejstvo,   vnútornej kom-       porozumením    zručnosti

                                  Analyzovať a
                                  interpretovať
né otázky /  výstup /         pozície          text

                                  Chápať
                                  umelecké dielo
       Horizontálne členenie   Odlíšiť pojmy monológ,   ako autorov
       drámy /replika,      dialóg, replika      model sveta

                    a zmysel autorskej
       autorská poznámka /    poznámky

                                  Tvorba
       Inscenácia - herec,    Definovať pojmy herec,   prosociálneho
       reţisér, dramaturgia   reţisér, drama-      hodnotového

                                  systému,
                                  kritické
       Inscenačné formy     turg            myslenie

                                Identifikácia s
       Čítanie a interpretácia  Poznať známe inscenačné vlastnou

                                                  20
     dramatických textov    formy           skupinou,

                               vytváranie
                               pozitívneho
                  Zúčastniť sa ako postava vzťahu k iným
                  na dramatizovanom čítaní skupinám

                                Definovať
Epická  Časomiera a jej      Ovládať princíp      pojmy,aplikovať Osobnostný a
poézia  uplatnenie         časomiery, čítať časo-   vedomosti,   sociálny rozvoj

                  merné verše, vytvoriť   čítať s      Prezentačné
     Epos - kompozícia     cvičný časomerný      porozumením    zručnosti

                  verš, básnický text    Analyzovať a
     Čítanie a interpretácia  pretransformovať do    interpretovať   Multikultúrna
     časomerných veršov     prózy           text        výchova

                                Chápať
                                umelecké dielo
                  Vysvetliť podstatu eposu  ako autorov
                  a jeho           model sveta

                                Vytvárať
                  kompozíciu, uviesť     pozitívny vzťah
                  príklady          k vlastnému

                                národu,
                  Analyzovať Kollárov    akceptovať
                  Predspev a vysvet-     odlišnosti iných

                                Tvorba
                  liť jeho význam pre    prosociálneho
                  slovenskú, českú      hodnotového

                  a inú slovanskú kultúru  systému

                                Definovať
Krátka               Porovnať prozaické diela  pojmy,aplikovať Osobnostný a
epická  Vnútorný monológ      podľa určené-       vedomosti,   sociálny rozvoj

     Porovnanie vnútornej                 čítať s      Enviromentálna
próza  kompozície poviedky    ho znaku          porozumením    výchova

                                Analyzovať a
                  Chápať podstatu      interpretovať   Prezentačné
     a novely          vnútorného monológu    text        zručnosti

                                Chápať
     Čítanie a interpretácia                umelecké dielo
     diel krátkej epiky -kom-  a vysvetliť jeho funkciu  ako autorov mo-


                                                21
     pozičná analýza - dejová Určiť vonkajšiu
     a významová rovina,   kompozíciu a fázy vnú-    del sveta

                                Tvorba
     druh rozprávača,                   prosociálneho
     koncepcia postáv     tornej kompozície      hodnotového

                  Vysvetliť autorský zámer
                  diela          systému

                  Určiť druh rozprávača,   Kritické
                  koncepciu postáv      myslenie

                                Definovať
Lyrická  Spoločenská a ľúbostná  Vymedziť pojmy       pojmy,aplikovať Osobnostný a
poézia  lyrika          spoločenská a ľúbost-    vedomosti,   sociálny rozvoj

                  ná lyrika, aplikovať ich v čítať s      Enviromentálna
     Protiklad /kontrast /   básni           porozumením    výchova

                                Analyzovať a
     Čítanie a interpretácia  Poznať básnický       interpretovať   Prezentačné
     lyrických básní      protiklad, určiť ho     text       zručnosti

                                Chápať
                  v texte, vytvoriť verše s  umelecké dielo
                  protikladom         ako autorov mo-

                  Formulovať čitateľské
                  dojmy a vysvetliť      del sveta

                                Tvorba
                                prosociálneho
                  lyrický odkaz básní     hodnotového

                                systému

                                Schopnosť
                                vcítiť sa do
                                vnútorného
                                ţivota

                                iných ľudí

                                Definovať
Komická  Komédia, humor,      Vysvetliť podstatu     pojmy,aplikovať Osobnostný a
dráma   hyperbola         komédie, aplikovať     vedomosti,   sociálny rozvoj

                                čítať s      Multikultúrna
     Charakterový typ     na konkrétne dielo     porozumením    výchova
                                                22
                                   Analyzovať a
        Čítanie a interpretácia  Chápať komickosť,      interpretovať   Prezentačné
        veseloherných textov   situačný humor       text       zručnosti

                                   Chápať
        Kompozícia        Určiť jaz. prostriedky -  umelecké dielo Mediálna
        dramatického diela    hyperbolu, cha-       ako autorov mo- výchova

                     rakterový typ postavy,   Kritické
        Dramatizované čítanie   kompozíciu         myslenie

                                   Tvorba
        Modelová inscenácia    Výrazne čítať        prosociálneho
        vybraných scén      dramatizované texty,    hodnotového

                     zdramatizovať
        z veselohry        humoristickú prózu, na-   systému

        Dramatizácia textu                  Identifikácia s
        krátkej humoristickej   vrhnúť inscenáciu      vlastnou
        poviedky         niektorých scén z hry,   skupinou,

                                   vytváranie
                                   pozitívneho
                                   vzťahu k iným
                     kulisy, kostýmy       skupinám
III.A

3 hod. týţdenne, 99 hodín ročne
Tematický celok/ Téma      Obsahový štandard       Výstupný štandard    Prierezové témy

Sociálne vzťahy v
                                              Osobnostný a sociálny
spoločnosti

               Sociálny román        Analýza významovej
                                                 rozvoj
                              roviny

Epická próza         Psychologický román      Analýza významovej
                                                          23
                         roviny

Epická próza       Autorská štylizácia   Interpretácia,

             reality         hodnotenie

Krátka epická próza   Nespoľahlivý       Určí typ rozprávača

             rozprávač

Prosociálne       Kooperácia pri učení   Prezentácia

hodnotenie diela                 výsledkov

Prosociálne       Kooperácia pri učení   Prezentácia

hodnotenie diela                 výsledkov

Lyrická poézia      Voľný verš        Chápe estetiku

                         voľného verša

Analýza a        Analýza a        Chápe básnickú

interpretácia      interpretácia      výpoveď

                                    Mediálna
Kooperácia pri učení   Kooperácia pri učení   Prezentácia textu   výchova

Veľká epická próza    Reťazový postup     Ovláda päťfázový
                                     Osobnostný a
                         postup         sociálny rozvoj

Štylizácia textu     Štylizácia textu     Určí prostriedky -

                         štylistické
                                       Osobnostný a sociálny rozvoj                         lexikálne, dejové

Interpretácia      Interpretácia      rozumie a aplikuje

                         dielo

Dramatická literatúra  Tragická dráma      pozná kompozíciu

                         drámy

Analýza, interpretácia  Analýza, interpretácia  Určí, prezentuje a

                         zhodnotí dielo

Čítanie, dramatizácia  Čítanie, dramatizácia  Dokáţe zdramtizovať
                                      Multikultú

                                      výchova
                                       rna
                         text


                                                       24
Lyrická poézia      Čistá lyrika        Rozumie a číta

                           zdôvodňuje text

Analýza a        Analýza a          Určí prostriedky -

interpretácia      interpretácia        štylistické

                           lexikálne, dejové

Kooperácia pri učení   Kooperácia pri učení    Prezentácia textov

Netradičná epická    Prúd autorovho       Chápe asociáciu

próza          vedomia

Analýza,         Analýza,          Chápe, vysvetlí a
                                         Osobnostný a sociálny rozvoj
interpretácia      interpretácia        odlíši segmenty textu

Analýza,         Analýza,          Chápe, vysvetlí a

interpretácia      interpretácia        odlíši segmenty textu

Lyrická poézia      Automatický text      Chápe asociatívny

                           text a zvukomaľbu

Čítanie, tvorba     Čítanie, tvorba       Hlasné čítanie a

                           diskusia
Povinní autori: M. Kukučín: Dom v stráni, J.C.Hronský: Jozef Mak, E.M.
Remarque

E.M. Remarque: Na západe nič nového, Timrava: Ťapákovci,

J.G. Tajovský: Maco Mlieč, J. Smrek, R. Dilong- vlastný výber,

D. Chrobák: Drak sa vracia, Sofokles: Antigona, W. Shakespeare:

Hamlet,

D.Dušek: Kufor na sny.Tematický celok       Obsahový štandard    Výstupný štandard    Prierezové témy

Sociálne vzťahy v                                                         25
spoločnosti

Jazykoveda,komunikácia  Intonácia     Ovláda pravidlá
                                  Osobnostný a
zvuková rovina jazyka            výslovnosti
                                  sociálny rozvoj
Pauza           Fyziologická   Frázovanie výpovede

             významová

Vedľajší slovný      Vedľajší slovný  Pouţíva spisovnú

prízvuk          prízvuk      výslovnosť        Mediálna
Tempo reči        Tempo reči    Reaguje na počutý     výchova

                      text

Frázovanie        Modulácia hlasu  Analyzuje zvukovú   Osobnostný a

                      podobu reči      sociálny rozvoj

                                 Mediálna
Ortoepia         Ortoepia     Pozná jazykovedné   výchova

                      disciplíny

Ortografia        Ortografia    pozná písomnú

                      podobu reči

Jazykoveda        lexika      pozná význam

významová rovina jazyka

Nárečové slová      Nárečové slová  Aplikuje vlastnú

                      slovnú zásobu

Odborné názvy       Termíny      Vzhľadá význam     Osobnostný a
                      neznámych slov     sociálny rozvoj

Básnické slová      Poetizmy     Práca so slovníkom

Tvarová morfologická   Prípavné mená a  Stupňovanie a

rovina          príslovky     pravopis

Tvarová morfologická   Prípavné mená a  Stupňovanie a

rovina          príslovky     pravopis

Nadvetná syntax      Súdrţnosť textu  Aplikuje konktory                                       26
Vetosled         Vetosled        Vytvorí zrozumiteľný

                        text

Jazykoveda        Jazyková norma     Ovláda aktuálnu

sloh, komunikácia                jazykovú normu

Slohový útvar      Slohový ţáner     Vyuţíva vhodné

                        štylistické prostriedky  Enviromentálna
Hybridizácia j. štýlov  Slohotvorné postupy  Slohotvorné postupy      výchova

Hybridizácia j. štýlov  Slohotvorné útvary   Slohotvorné útvary

Fázy tvorenia      Prezentácia prejavu  Vytvára formy

prejavu                     prejavu

Prezentácia prejavu   Prezentácia prejavu  Prezentácia prejavu

Mimojazykové       Gestika, proxemika   Aktívne vyuţíva
                                      Osobnostný a
prostriedky                   prostriedky prejavu
                                      sociálny rozvoj
Spoločenské zásady    Ústna prezentácia   Aktívne vyuţíva

komunikácie                   prostriedky prejavu

Devalvujúca       Analýza komunikácie  Dokáţe mať vlastný

komunikácia                   názor

Príleţitostné prejavy  Slávnostné otvorenie

Náučný prejav      Prednáška, referát

Agitačný prejav     Politická reč       Ovláda tvorbu prejavu
                                       Mediálna
Agitačný prejav     Súdna reč
                                       výchova
Diskusný príspevok    Analýza textu

Spoločné a rozdielne   Znaky textov      Vysvetlí rozdiely

texty

Propágacia        Propaganda       Spoločné a odlišné

                        znaky            Mediálna
Agitácia         Definformácia     Spoločné a odlišné      výchova

                        znaky


                                          27
Národný jazyk        Cieľový jazyk      Spoločné a odlišné

                           znaky

Cudzí jazyk         Štátny jazyk       Spoločné a odlišné

                           znaky

Jazyky národn.       Jazyky národn.      Spoločné a odlišné

menšín           menšín          znaky

Kodifikácia jazyka     Spisovný jazyk      Význam

A. Bernolák         Kultúrna

              západoslovenčina

Ľ. Štúr           Štúrovčina            Analýza textu  Osobnostný a
M. Hattala         Jazyková reforma                 sociálny rozvoj

Kodifikačné príručky    Platné príručky

Poţiadavky štátnej     Úradný list       Tvorba textu

normy na adm. Štýl

Predpísané kontrolné slohové práce: výklad, diskusný príspevok

Kontrolné diktáty 1 za kaţdý polrok.
                 1.CUDZÍ JAZYK

                   Anglický jazyk

I.A

4 hod. (ŠVP) + 1 hod.(ŠkVP) týţdenne, 165 hodín ročne
Tematický    Téma      Obsahový    Výstupný štandard       Prierezové


                                           28
celok              štandard    Kompetencie podľa SERR      témy

                Gram./Lexik
                a/Morfológia
                /Syntax

Rodina    Osobné údaje,   Slovná     Všeobecné kompetencie       Osobnostný
       Národnosť     zásoba, opis,                   a sociálny
a                        Jazykové komp.: rozvoj slovnej
       a štátna     opakovanie                    rozvoj
                        zásoby, štruktúra prítomných
spoločnosť  príslušnosť,   tvorba
                        časov, ustálené väzby       Tvorba
       o svojich     otázky,
                                         projektu
       ambíciách a    opakovanie   Komunikačné zručnosti:
       záľubách     časov, slovné  počúvanie
                druhy,     s porozumením,čítanie
                Základná    s porozumením, práca s
       Jazyk ako     štruktúra    bilingualnym slovníkom, ústny
Človek a
       dorozumievací   vety      prejav-monológ, dialóg
spoločnosť  prostriedok,
                        Komunikačné spôsobilosti
       Formy
       a kultúra             Nadviazať kontakt
       komunikácie
                        Vybrať si z možností

                        Vyjadriť očakávania

                        Predstaviť svoje záľuby a vkus
                        Reagovať pri prvom stretnutí
                        Porozprávať o prázdninách

Krajiny,   Moja krajina,   Slovná     Všeobecné kompetencie      Osobnostný
mestá     Geografický    zásoba,                     a sociálny
                        Jazykové kompetencie: rozvoj sl.
a miesta   opis, Spôsob   väzba have                    rozvoj
                        zásoby a frazeológie, názvy
       života      got-prít.čas,
                        krajín/národností
                otázka, zápor
       Anglicky
Krajina,                    Komunikačné zručnosti:      Tvorba
       hovoriace
ktorej jazyk                  počúvanie s porozumením,     projektu a
       krajiny, Život v
sa učím                     čítanie s porozumením, práca so  prezentácia
       USA
                        slovníkom, písomný prejav,
                        ústny prejav – dialóg
Multikultúr                                    Mediálna
                        Komunik.spôsobil:
-na                                        výchova                                             29
spoločnosť                  Nadviazať kontakt

                       Vypočuť si a podať informáciu   Multikultúr
                                         na výchova
                       Predstaviť svoje záľuby a vkus

                       Vyjadriť svoj názor

                       Reagovať vo vyhrotenej situácii

Rodina a   Vzťahy medzi  Slovná      Všeobecné kompetencie       Osobnostný
       ľuďmi,     zásoba,                       a sociálny
spoločnosť                  Jazykové kompetencie: rozvoj
                                         rozvoj
       Generačné    Minulý čas    slovnej zásoby a frazeológie,
       problémy    jednoduchý,   porozumieť štruktúru minulého
Mládež                    času jednoduchého
       Pomoc ľuďom   Minulý čas                     Tvorba
a jej svet                  a priebehového, použitie
       v núdzi     priebehový,                     projektu
                       minulých časov
               Tvorba                       Prezentácia
                       Komunikačné zručnosti:
               slov/viet/slov
       Predstavy            počúvanie s porozumením-
               né druhy,
       mládeže             zachytenie informácií, čítanie
                       s porozumením-aktívne       Ochrana
       o svete     Vyjadrenie
                       používať informácie z textu,    života a
               času/hodiny/
       Výchova             aktívne používať jednojazyčný   zdravia
               dátumu
       mládeže/krimi          slovník, rozvoj písania-napíš
       nalita              krátky príbeh z minulosti, ústny
                       prejav- monológ,
                       prerozprávanie príbehu

                       Komunikačné spôsobilosti:

                       Vedieť podať informácie

                       Reagovať na príbeh alebo
                       udalosť z minulosti

                       Porozprávať niečo

Obchod    Nákupné     Slovná      Všeobecné kompetencie       Tvorba
a služby   zariadenia   zásoba                       projektu
                       Jazykové kompetencie: rozvoj
       Druhy      Gramatika    slovnej zásoby a frazeológie,   Prezentácia
       a spôsob    vyjadrenia    zvládnuie vyjadrenia kvantity
       nákupu     množstva,
                       Komunikačné zručnosti:
               použitie

                                            30
       a platenia  členov    počúvanie s porozumením-       Mediálna
                     zachytenie informácií, čítanie    výchova
       Kultúra    Tvorba slov
                     s porozumením-aktívne
       nakupovania  some/any +
                     používať informácie z textu,
       a služieb   thing/one/bo
                     slovník, ústny prejav – dialóg
Obliekanie         dy/where
       Pošta,           v obchode, banke, lekárni
a móda
       Lekáreň, Banka Štruktúra
                    Komunikačné spôsob.
               vety There
               is/are   Nadviazať kontankt
       Základné
                      Vypočuť si a podať informácie
       druhy
                      Vybrať si z ponúkaných
       oblečenia
                      možností

                      Ponuknúť, reagovať na ponuku


Vzdeláva-   Pracovné   Nová slovná  Všeobecné kompetencie       Tvorba
nie a práca  činnosti   zásoba                      projektu
                      Jazykové kompetencie: rozvoj
       a profesie
              Práca so    slovnej zásoby, osvojenie si    Prezentácia
       Pracovné   slovesami   nových jazykových štruktúr,
       podmienky
              Rozvoj     Komunikačné zručnosti:
Zamestnani                                  Osobnostný
       Osobné    osobnosti a  počúvanie s porozumením-
e                                       a sociálny
       ambície    zodpovednos  zachytenie informácií, čítanie
                                       rozvoj
              ti       s porozumením - aktívne
       Pracovné
                      používať informácie z textu,
       pomery a   Štruktúra
                      používať dvoj a jednojazyčný
       kariéra    budúcich                     Ochrana
                      slovník, rozvoj písania- dokázať
              časov                       života
                      napísať o svojich ambíciách
              Komunikácia                    a zdravia –
              – vyjadrenie  Ústny prejav- rozvoj kreativity,  proti
              ambícii    monológ              drogová
              a plánov,                     výchova
                      Komunikačné spôsobilosti
              vyjadrenie
              pocitov    Vyjadriť svoju vôľu
                                       Multikultúr
                      Vnímať a prejavovať svoje city
                                       na výchova
                      Vyjadriť očakávania

                      Reagovať na budúcnosť                                           31
                       Korešpondovať

Doprava a  Turistika    Nová slovná   Všeobecné kompetencie        Osobnostný
       a cestovný    zásoba                       a sociálny
cestovanie                  Jazykové kompetencie: rozvoj
       ruch                                 rozvoj
               Gramatika    slovnej zásoby, osvojenie si
       Orientácia    stupňovania   stupňovania prídavných mien,
       v meste, mapa  príd. mien   synonymá a antonymá
                                         Multikultu-
       Dopravné     Synonymá    Komunikačné zručnosti:       rálna
       prostriedky   a antonymá   počúvanie s porozumením,      výchova
Krajiny,                   čítanie s porozumením-aktívne
mestá    Krajny      Predložky                      Multimediál
                       používať informácie z textu,
a miesta   a svetadiely   smeru                        na výchova
                       používať slovník, rozvoj písania-
               a orientácie
       Geografický           obľúbené mesto, dialóg- vedieť
       opis       Komunikácia   sa opýtať na cestu
Slovensko                                     Dopravná
               – rozprávať
                       Komunikačné spôsob.         výchova
               o krajinách a
                       Nadv.kontakt
       Geografické   mestách
       údaje,              Vypracovať prezentáciu

       Turistické            reagovať pri prvom stretnutí
       miesta

       Zvyky a
       tradície

Vzory    Človek, jeho   Nová slovná   Všeobecné kompetencie        Osobnostný
a ideály   vzory a ideály  zásoba                       a sociálny
                       Jazykové kompetencie: rozvoj
                                         rozvoj
       Známe      Tvorba     slovnej zásoby, osvojenie
       osobnosti    prísloviek   správneho použitia minulého
               spôsobu     a perfektného času
                                         Tvorba
               Štruktúra    Komunikačné zručnosti:       projektu
       Druhy umenia
Kultúra            perfektného   počúvanie s porozumením-
a umenie   Kultúra a jej  času      zachytenie hl. myšlienky, čítanie
       formy      prítomného   s porozumením-aktívne        Mediálna
                       používať informácie z textu,    výchova
               Použitie
                       používať dvoj a jednojazyčný
Voľný čas a          minulého
                       slovník, písanie – život a dielo
záľuby   Umenie      času
                       známej osobnosti
      a rozvoj     jednoduchéh
               o        Ústny prejav-interview, dialóg

                                             32
       osobnosti     a perfektnéh  vyjadrenie súhlasu, nesúhlasu,
                o času     krátka odpoveď
       Kultúra a jej
       vplyv na     Komunikácia  Komunikačné spôsobilosti
       človeka      – rýchla
                       Vyjadriť názor
                reakcia na
                výrok,     Vyjadriť svoju vôľu
                otázku-
                krátke     Vymieňať si názory,
                odpovede    komunikovať s niekým
Zamestna-  Pracovné   Nová slovná Všeobecné kompetencie          Ochrana
       pomery    zásoba                       života
nie                    Jazykové kompetencie: rozvoj
                                        a zdravia
       Platové    Ustálené    slovnej zásoby, osvojenie
       ohodnotenie  väzby     správneho použitia modálnych
                     slovies
       Nezamestnano Modálne                       Tvorba
Ľudské    sť      slovesá    Komunikačné zručnosti:        projektu
telo,                   počúvanie s porozumením,
       Choroby    Komunikácia-
                     čítanie s porozumením-aktívne
Starostli-  a nehody   vyjadrenie
                     používať a jednojazyčný slovník,   Mediálna
              problému,
vosť o    Nemocnica,                            výchova
              ako poradiť, Ústny prejav - dialóg u lekára
       lekár, lieky
              povedať
zdravie                  Komunikačné spôsobilosti
       Zdravý spôsob príkaz, opísať
       života    svoje     Vypočuť si a podať informáciu
              povinnosti

                       Vyjadriť názor

                       Stanoviť pravidlá a povinnosti
                       Reagovať na nesplnenie
                       povinností

                       Ponúknuť a reagovať na ponuku

Domov    Bývanie      Nová slovná  Všeobecné kompetencie      Dopravná
a bývanie  v meste   a na zásoba                     výchova
                       Jazykové komp.: rozvoj slovnej
       dedine
                Ustálené    zásoby a ustálených výrazov,
       Spoločnosť    výrazy so   štruktúra podmienkových viet
                                        Environmen
       a životné     slovesami

                                            33
        prostredie           Komunikačné zručnosti:
                 take, get, do,                  tálna
                 make     počúvanie s porozumením,       výchova
Doprava a Turistika
                       čítanie s porozumením, práca s
cestovanie a cestovný      Štruktúra
                       bilingualnym slovníkom, ústny
      ruch         podmienkový
                       prejav- dialóg v hoteli       Osobnostný
                 ch viet,
                                          a sociálny
                 časové    Komunikačné spôsobilosti
                                          rozvoj
                 súvetia
                       Nadviazať kontakt
                 Konverzácia-
                       Vybrať si z možností
                 objednanie                    Tvorba
                 hotela, v  Vyjadriť očakávania         projektu
                 hoteli
                       Reagovať pri prvom stretnutí

                         Telefonovať

Rodina a    Rodina-vzťahy   Nová slovná   Všeobecné kompetencie      Environmen
        v rodine     zásoba                      -tálna
spoločnosť                    Jazykové komp.: rozvoj slovnej
                                          výchova
        Život v detstve  Slovesné     zásoby, vyjadrovacích
                 tvary-dve    prostriedkov
        Človek
Človek   a           slovesá
        a životné             Komunikačné zručnosti:      Osobnostný
príroda             stojace za
        prostredie             počúvanie s porozumením,     a sociálny
                 sebou,
                         čítanie s porozumením, práca s  rozvoj
        Príroda okolo   neurčitok/ing
                         bilingualnym slovníkom, ústny
        nás        forma
                         prejav- dialóg úloha rolí
                 Tvorba slov
                         Komunikačné spôsobilosti
                 s koncovkou
                 –ed/-ing     Vnímať a prejavovať svoje city
                         Reagovať na niečo čo sa stalo
                 Vyjadrenie
                         v min.
                 zvykov
                 v minulosti .
                 used to
                 Citoslovcia,
                 zvolaniaII.A

4 hod. (ŠVP) týţdenne, 165 hodín ročne


                                               34
Tematický okruh     Obsahový štandard              Cieľ a kľúčové kompetencie

            Frázy a dialógy – upevňovanie

            Opakovanie gramatiky: Present/ Past
            Tenses – simple, continuous

            Perfect Tenses – present, past, continuous
                                   Nadviazať kontakt v súlade
            Passive- príklady, cvičenia         s komunikačnou situáciou

            Future Tenses, state/ activity verbs

            Modálne slovesá

            Podmienkové vety

            Priama a nepriama reč

            Cvičenia z učebníc Grammar in Use

            Test na preverenie gramatiky

            Komunikácia v dvojiciach

Človek a spoločnosť   MODULE 5 Ľudia – opis vzhľadu osoby     Vymieňať si názory
                                   a komunikovať s niekým
Téma: Vzťahy medzi   Ľudia budúcnosti – použitie budúceho času
ľuďmi
            Rozšírenie slovnej zásoby k téme, opis
Téma: Postavenie    charakteru osobnosti, prejavenie záujmu   Reagovať na niečo čo sa má diať
človeka v spoločnosti                        v budúcnosti
            Práca s pracovným zošitom, komunikácia
            v dvojiciach

            Cvičenia na počúvanie a porozumenie textu

            Test na preverenie slovnej zásoby

            Modálne slovesá a ich význam, cvičenia
            k lekcii

            Príklady a zdôraznenia – cvičenia

            Práca s časopisom, diskusia
                                   Vyjadriť svoju vôľu
            Práca s textom : Prvý dojem – článok

            Cvičenia z pracovného zošita

            Komunikačné aktivity: opis fotografie,


                                                 35
           obrázku

           Písanie – pravidlá,

Mládež a jej svet  Opis osoby ktorú poznáš a máš rád     Korešpondovať

Téma: Aktivity    Práca v skupinách             Porozprávať o priateľovi
mládeže
           Stravovacie zariadenia

           Typické jedlá v rôznych krajinách
Téma: Vzťahy medzi
rovesníkmi      Príprava jedál, moje obľúbené

           Video

           Slovná zásoba: multi-part verbs,
           collocations

           Cvičenia z pracovného zošita

           Komunikácia v dvojiciach. Riešenie
           zadaných úloh.

           Opakovanie a upevňovanie

           Nová slovná zásoba

           M8 – Kultúrny šok – nová lekcia

           Posluchové aktivity

           Noví austrálčania /29/ - práca s textom

           Stravovacie zariadenia

           Typické jedlá v rôznych krajinách

           Príprava jedál, moje obľúbené

           Video

Ľudské telo,
starostlivosť
           Slovná zásoba: multi-part verbs,
o zdravie
           collocations

           Cvičenia z pracovného zošita

           Komunikácia v dvojiciach. Riešenie
           zadaných úloh.

           Opakovanie a upevňovanie


                                             36
Stravovanie

            Nová slovná zásoba

Téma : Stravovacie   M8 – Kultúrny šok – nová lekcia
zariadenia
            Posluchové aktivity
Téma: Príprava jedál
            Noví austrálčania /29/ - práca s textom   Vyjadriť svoju vôľu

            Práca s časopisom              Porozprávať o krajine
Človek a príroda
            Komunikácia na tému
Domov a bývanie
            Život v zahraničí /30/           Reagovať pri prvom stretnutí

            Výhody a nevýhody štúdia v zahraničí    Porozprávať o krajine
Téma: Spoločnosť
a životné prostredie
            Príprava na písomnú prácu

            Písomná práca

            Vyhodnotenie písomnej práce

            Téma: Ľudia a ich zvyky

            Návšteva Británie /32/ reprodukcia

Krajiny, mestá,    Krajina, ktorej jazyk študujem
miesta         Príprava projektu
Rodina a spoločnosť  Prezentácia projektu
Téma: Vzťahy medzi   Konverzácia pri stole v rodine Angličanov
ľuďmi         podľa obrázku a cvičení

            Austrália – anglicky hovoriaca krajina

            Video

            Diskusia na tému

            Cvičenia z pracovného zošita

            Monitor

            Upevnenie slovnej zásoby

            Rôzne gramatické javy

            Role play – komunikácia v dvojiciach na

                                               37
           zadané témy

           Role play – riešenie daného problému

           Práca v skupináchIII.A

4 hod. (ŠVP) + 1 hod. (ŠkVP) týţdenne, 165 hodín ročneTematický celok  Téma        Obsahový       Výstupný      Prierezové témy
                   štandard       štandard,      rozvíjajúce ciele
                              kompetencie

Doprava a     Turistika      Lexika: dopravné   Nadviazať kontakt  Environmentálna
cestovanie    a cestovný ruch   prostriedky,     v súlade      výchova
                   slovesá pohybu,    s komunikačnou
         Výber dovolenky,
                   frázové slovesá,   situáciou
         rôzne typy
                   typy dovolenky
         ubytovania     a ubytovanie     Vybrať si
                              z ponúkaných
                   Gramatika:      možností
                   stavové
                   a dynamické      Reagovať na
                   slovesá, formy    ponuku
                   budúceho času,    Vyjadriť názor
                   predprítomný čas

                   Písanie:
                   rezervácia mailom

Rodina a     Generačné      Lexika:        Vnímať       Osobný a sociálny
spoločnosť    problémy      charakterové     a prejavovať svoje rozvoj
                   vlastnosti, opis   city
         Opis charakteru
                   vzhľadu
         a vzhľadu človeka           Podať informácie
                   Gramatika:
         Pomoc ľuďom v    modálne slovesá  Vyjadriť, čo sa mi
         núdzi        vyjadrujúce    (ne)páči na iných
                   pravdepodobnosť,
                   prítomné časy,
                   zložené adjektíva
                   a substantíva


                                                38
                    Písanie: opis
                    osoby

Kultúra a umenie  Literatúra     Lexika: oblasti    Vyjadriť názor   Mediálna výchova
                    kultúry, druhy
          Kiná, divadlá    literatúry      Zúčastniť sa na  Tvorba projektu
                    a filmov, spájacie  diskusii,     a prezentačné
          Výtvarné umenie              argumentovať    zručnosti
                    výrazy pri
          Slávne osobnosti  rozprávaní      Vypracovať
                    Gramatika:      prezentáciu
                    minulé
                    a predminulé
                    časy, časové
                    výrazy a predložky

                    Písanie: recenzia

Multikultúrna   Národné       Lexika: krajiny    Reagovať pri    Multikultúrna
spoločnosť     stereotypy     a národnosti     prvom stretnutí  výchova

          Ako sa správať   Gramatika:      Byť tolerantný
          v zahraničí     modálne slovesá,   a empatický
                    slovesné vzory,    k iným kultúram
          Anglicky
                    otázky s like,
          hovoriace krajiny  množné číslo     Vyjadriť
                    substantív      presvedčenie
          Kozmopolitné
          mestá        Písanie: úvaha    Ponúknuť pomoc

          Kultúrny šok               Rešpektovať
                               umenie
                               a kultúrne
                               tradície

Šport       Šport a voľný čas  Lexika: šport     Predstaviť svoje  Ochrana života a
                    a voľný čas, výrazy  športové záľuby  zdravia
          Delenie športov   preferencie,     a vkus
          Extrémne športy   kolokácie s play,
                               Opísať pravidlá
                    go, do
          Moderné športy              vybraných
                    Gramatika: trpný   športov
          Šport na školách  rod, prítomné
                    časy, väzba used
                    to/would

                    Písanie: opis


                                                 39
Vzdelávanie   Výber školy      Lexika: typy škôl,  Vyjadriť      Osobný a sociálny
                    vyučovacie      očakávania     rozvoj
         Vzťah učiteľ -žiak  predmety,       a reagovať na ne
         Moderné        mimoškolské
                    aktivity, frázové   Vyjadriť
         technológie na
                    slovesá        preferencie
         školách
                    Gramatika:      Spracovať
         Vzťahy                   a vyjadriť
         spolužiakov      podmienkové
                    vety nultá až     výsledky svojej
         Tradičné       tretia, časové    práce
         a alternatívne    vety, modálne
         školy         slovesá

         Školský systém    Písanie: úvaha
         u nás a v anglicky
         hovoriacich
         krajinách

Zamestnania   Výber povolania Lexika:          Reagovať pri    Osobný a sociálny
                 zamestnania,        stretnutí     rozvoj
         Pracovný pohovor zručnosti,
                 pracovný čas        Vyjadriť svoju
         Delenie
                 a náplň práce       vôľu
         zamestnaní
                    Gramatika:      Vybrať si
         Nezamestnanosť               z ponúknutých
                    nepriama reč,
                    nepriame otázky,   možností a
                    prídavné otázky    informovať sa
                    a krátke
                    odpovede

                    Písanie: životopis,
                    žiadosť
                    o zamestnanie,
                    motivačný list
                   Nemecký jazyk
III.A

4 hod. (ŠVP) + 1 hod.(ŠkVP) týţdenne, 165 hodín ročne
                                                40
Tematický          Obsahoý      Výstupný štandard,         Prierezové
     Téma
celok            štandard      kompetencie            témy

              Spolužitie s
              rodičmi a     vedieť opísať členov rodiny, ich
      Moja rodina   súrodencami    vlastnosti, povolanie, záľuby

              Riešenie
      Vzťahy v    problémov v
      rodine     rodine       charakterizovať vzťahy v rodine      Priateľstvo a  Význam       navrhnúť možnosti riešenia     Osobnostný a
      láska      priateľstva    problémov             sociálny rozvoj

      Generačné    Môj budúci     opísať priateľa - vonkajšia,
      problémy    partner      vnútorná charakteristika

      Starí ľudia a  Život a problémy  vyjadriť svoje predstavy o     Multikultúrna
      spoločnosť   starých ľudí    budúcom partnerovi         výchova

              Riešenie
      Rodina a    generačných    opísať svoje skúsenosti so
      spoločnosť   problémov     starými ľuďmi vo svojej rodine

              Postavenie
RODINA A          starých ľudí v   definovať výhody a nevýhody
PRIATELIA          spoločnosti    viacgeneračných rodín

              Postavenie rodiny
              v našej      vedieť správne používať
              spoločnosti    slovesné predložkové väzby

                        vedieť utvoriť a používať
                        zámenné príslovky

              Upevnenie
              gramatických    vyjadriť podmienku v prítomnom
              štruktúr :     čase

              priraďovacie a
              podraďovacie    správne používať spojky v
              súvetie,      priraďovacom súvetí

              podmieň. spôsob, príčinné vety s weil, da, darum,
              predložkové väzby deshalb, deswegen, daher, denn
                                                41
              Tvorenie slov
              spájaním a
              príponami     otvoriť zložené substantíva

                        tvorenie slov so sufixami -heit, -
                        keit

      Voľnočasové   Stretnutia, oslavy, charakterizovať voľnočasové
      aktivity    párty        aktivity mládeže

              Záujmová činnosť  vyjadriť svoj vzťah k nim - súhlas
      Šport      mladých ľudí    / nesúhlas

      Mladí ľudia a           vedieť opísať prípravu a priebeh    Osobnostný a
      literatúra   Druhy športov   oslavy                 sociálny rozvoj

                        vedieť pozvať hostí ústne /
              Extrémne športy  písomnou formou

              Šport a životné                      Ochrana života
              prostredie     pomenovať druhy športov        a zdravia

                        vyjadriť a odôvodniť svoj vzťah
              Šport a zdravie  k športu

                        pomenovať extrémne druhy
                        športu, odôvodniť svoj záujem o    Enviromentálna
              Zdravý životný štýl ne                  výchova

VOĽNÝ ČAS          Kniha v živote   vedieť argumentovať, presvedčíť
A KONÍČKY          mladého človeka  partnera o význame športovania

                        charakterizovať zdravý životný
                        štýl

              Upevnenie
              gramatického    zaujať stanovisko v diskusii na
              učiva :      tému "Mladý človek a literatúra"

              pasív, účelové
              vety, inf.     vedieť napísať súkromný a
              konštrukcie,    oficiálny list / pozvanie, žiadosť /

              nepriame otázky, správne používať pasívne vety v
              sloveso "werden", préterite a perfekte

              používanie
              zámena "man"    pasív s modálnymi slovesami                                                  42
                      vedieť správne použivať sloveso
                      "werden"

                      vytvoriť účelové vety s "damit",
                      "weil", nepriame otázky

                      vedieť nahradiť vedľajšie vety
                      infinitívnymi konštrukciami

            Školský systém v
      Školský   SRN a na      vedieť porovnať školské systémy
      systém   Slovensku     u nás a v Nemecku

                      pomenovať školské predmety,
      Povolania  Druhy povolaní   vyjadriť svoj vzťah k nim

      Štúdium v  Moje budúce    charakterizovať jednotlivé     Osobnostný a
      zahraničí  povolanie     povolania             sociálny rozvoj

            Význam       opísať svoje predstavy o
            vzdelávania    budúcom povolaní

                      vedieť argumentovať na tému    Multikultúrna
            Nezamestnanosť   vzdelanie a možnosti uplatnenia  výchova

                      na trhu práce

                                         Tvorba
                      zaujať stanovisko k        projektu a
                      nevyhnutnosti celoživotného    prezentačné
                      vzdelávania            zručnosti

VZDELANIE        Upevnenie
A            gramatického    navrhnúť možné riešenie v
POVOLANIE        učiva :      prípade nezamestnanosti

            préteritum,
            konjunktív     vyžiadať si informáciu ústnou a
            préterita,     písomnou formou

            perfektum,
            modálne slovesá,  napísať žiadosť, životopis

                      vedieť utvoriť a používať
            vzťažné vety    plusquamperfektum

            Časové a      vyjadrenie podmienky v
            prípustkové vety  minulosti                                              43
                        správne používanie modálnych
                        slovies v perfekte

                        vedieť utvoriť substantíva so
                        sufixom -schaft

                        prípustkové vety s "obwohl" a
                        "trotzdem"

                        časové vety s "wenn", "als",
                        "während", "bevor", "seitdem",

                        "nachdem", "bis"

                        vedieť opísať prípravu a priebeh
      Cestovanie  Zahraničná cesta   zahraničnej cesty / dovolenka,

      Medzinárodná
      výmena    Štúdium, práca a   služobná cesta, exkurzia,
      študentov  život v cudzine    študentská prax /

             Zahraniční
      Internetové  študenti na     opísať svoje skúsenosti a zážitky  Multikultúrna
      priateľstvá  Slovensku      z pobytu v zahraničí        výchova

             Výmenné pobyty    porovnať život študentov u nás a
      SRN      študentov      v cudzine

                                          Tvorba
                                          projektu a
                        vedieť získať a poskytnúť      prezentačné
             Intenet spája ľudí  informáciu o ceste do zahraničia  schopnosti

ZAHRANIČ-                 odôvodniť svoj záujem o
NÉ            Nemecko dnes a v výmenný pobyt a prácu v
KONTAKTY         minulosti    zahraničí

                        vedieť napísať a odpovedať na    Enviromentálna
                        list / E-Mail            výchova

             Upevnenie
             gramatického     vystihnúť texte základné
             učiva :       informácie, zhrnúť text

             predložky s
             lokálnym       vedieť zoradiť jednotlivé časti
             významom,      textu v správnom poradí

             genitív substantív
                        dokončiť príbeh, nájsť vhodné

                                                 44
                        riešenie

               Používanie spojok,
               zámien, a     porozumieť v posluchovom
               infinitívu     texte dôležité informácie

                        správne používať genitív
                        substantív, predložky s lokál.
                        významom,

                        zdvojené spojky, derselbe, der
                        gleiche, spodstatnený infinitiv

               Význam módy v
       Mladý človek  živote mladého
       a móda     človeka      vedieť popísať časti odevu

               Obliekanie,    vyjadriť a odôvodniť svoj vzťah k
       Móda a ja    značkové výrobky  móde

               Zovňajšok a
       Výzor a krása  vnútorná krása   zaujať stanovisko k problematike Osobnostný a
       šloveka     človeka      krásy človeka          sociálny rozvoj

             Kreatívna práca
             "Módna        vedieť prezentovať svoje návrhy,
       Módne trendy prehliadka"      nápady

                                          Tvorba
                                          projektu a
                        vedieť priradiť informácie z    prezentačné
                        posluchového textu k obrázkom    schopnosti

VÝZOR A                     na základe posluchu zoradiť
OBLIEKANIE                   informácie v správnom poradí

                        vystihnúť v texte dôležité
                        informácie

               Upevnenie
               gramatického    vedieť priradiť titulky k textom,
               učiva :      zostaviť súvislý text

               skloňovanie a
               stupňovanie    na základe literárneho textu
               adjektív      zostaviť príbeh


               pasív prézens a  skloňovať adjektíva po určitom,


                                                 45
               préteritum     neurčitom člene, bez člena

               Vyjadrenie
               budúcnosti a    vyjadriť porovnávanie -
               domnienky     komparativ, superlativ

                        správne používať pasívne
                        konštrukcie

                        vedieť vytvoriť budúci čas a
                        vyjadriť domnienku
                  2.CUDZÍ JAZYK
                   Anglický jazyk
III.A

2 hod. (ŠVP) + 1 hod. (ŠkVP) týţdenne, 99 hodín ročneTematický celok  Téma        Obsahový       Výstupný      Prierezové témy
                   štandard       štandard,      rozvíjajúce ciele
                              kompetencie

Doprava a     Dopravné      Lexika: dopravné   Nadviazať kontakt  Environmentálna
cestovanie    prostriedky –    prostriedky, izby   v súlade      výchova
         porovnanie     a zariadenia     s komunikačnou
                   v hoteli, adjektíva  situáciou
         Cestovanie do    opisu
         zahraničia                Vybrať si
                   Gramatika:      z ponúkaných
         V hoteli      stupňovanie      možností
         Opis krajín     prídavných mien,
                   výrazy s like pri   Reagovať na
                   opise, tvorba     ponuku
                   otázok, 1.      Vyjadriť názor
                   podmienková
                   veta a časové
                   vety

                   Písanie:
                   rezervácia,

                                                46
                   objednávka (mail)

Rodina a     Osobné údaje    Lexika: rodinní   Vnímať       Osobný a sociálny
spoločnosť              príslušníci     a prejavovať svoje rozvoj
         Rodina a vzťahy             city
         v nej        Gramatika:
                   prítomné časy,    Podať informácie
         Susedské vzťahy   minulé časy,
                              Vyjadriť, čo sa mi
         Priatelia      väzba used to
                              (ne)páči na iných
                   Písanie: opis
                   osoby

Multikultúrna   Život v zahraničí  Lexika: krajiny   Reagovať pri     Multikultúrna
spoločnosť              a národnosti     prvom stretnutí   výchova
         Kozmopolitné
         mestá        Gramatika: členy   Byť tolerantný
                   v názvoch,      a empatický
                   označenie      k iným kultúram
                   skupiny ľudí,
                   predprítomný čas   Vyjadriť
                   jednoduchý      presvedčenie
                   (skúsenosti),    Ponúknuť pomoc
                   since/for , budúci
                   čas jednoduchý    Rešpektovať
                              umenie
                   Písanie: úvaha    a kultúrne
                              tradície

Obchod a služby  Typy obchodov    Lexika: obchody,   Vyjadriť       Mediálna výchova
                   zariadenia,     (ne)spokojnosť
         Nakupovanie
                   služby, pokyny
         v zahraničí               Vybrať si
                   v meste
                              z ponúknutých
         Služby v meste   Gramatika:      možností
         a na vidieku    kvantitatívne
                              Reagovať na
                   výrazy, ceny,
                   číslovky,      hnev, zlú náladu
                   (ne)počítateľné
                   substantíva

                   Písanie:
                   reklamácia
                   (formálny list)

Zamestnania    Delenie       Lexika:       Vyjadriť svoje    Osobný a sociálny


                                                47
          zamestnaní      zamestnania,     plány, želania,   rozvoj
                     pracovný čas     túžby
          Vysnívané                           Tvorba projektu
          zamestnanie     Gramatika:      Vypracovať      a prezentačné
                     modálne slovesá   prezentáciu     zručnosti
          Povinnosti v práci  can, should, must,
                     have to, would,
                     might, 2.
                     podmienková
                     veta

                     Písanie: žiadosť o
                     zamestnanie

Mládež a jej svet  Výchova       Lexika:       Vyjadriť svoje    Osobný a sociálny
          v rôznych      voľnočasové     želania, túžby,   rozvoj
          spoločenských    aktivity       plány
          vrstvách
                     Gramatika: 1. a 2.  Vyjadriť svoje
          Mládež        podmienková     očakávania
          a kriminalita    veta, časové     a reagovať na ne
                     výrazy, adjektíva
          Mladí ľudia a ich  končiace na –    Prezentovať svoje
          predstava o svete  ing/-ed, slovesné  zážitky a postrehy

          Konflikty v rodine  vzory – vyjadrenie
                     preferencií, väzba
                     going to

                     Písanie:
                     neformálny list
                   Francúzsky jazyk
II.A

2 hod. (ŠVP) + 1 hod.(ŠkVP) týţdenne, 99 hodín ročne
                                                   48
Tematický   Téma       Obsahový štandard      Výstupný štandard,      Prierezové
celok                            kompetencie         témy

                                             Rozvíjajúce
                                             ciele

Tu a teraz  Poštové      Predložky s menom      Žiak vie napísať       Mediálna
       smerové číslo   krajín           pohľadnicu, podať správu   výchova
       a okresy,                   o mieste
                Ukazovacie zámená      Ž vie hovoriť o svojich
       formulácia
                              aktivitách, porozprávať
       adresy vo     Termíny spájajúce sa s   o krajine pôvodu, podať
       Francúzsku    korešpondenciou       správu o počasí

                Slovné spojenia na
                začiatku a konci
                pohľadnice

                Priateľský a familiárny
                štýl

                Prízvuk na poslednej
                slabike

Cestovateľský Jedinečný Paríž                Žiak rozumie informáciám   Multikultúrna
denník                           o meste, dokáže objaviť   výchova
                              Paríž vo svojej
                              rôznorodosti

Povedz mi,  Domáce      Slovesá aimer,       Žiak vie hovoriť o svojich  Osobnostný
kto si    zvieratá,     préférer, dérester +    záľubách a aktivitách    a sociálny
       zvieratá, ktoré  podstatné meno,                     rozvoj
                              Vie porozprávať o svojej
       obľubujú     sloveso
       Francúzi                   profesii           Enviro
                Prítomný čas slovies                   výchova
                faire a aller + stiahnutý
                člen

                Mužský a ženský rod
                pri profesiách

                Profesie, športové
                a kultúrne aktivity

                Pomenovanie zvierat

Povedz mi,  Nové modely    Prídavné mená –       Žiak vie hovoriť o sebe,   Osobnostný
kto si    stretnutia    mužský a ženský rod,    vie porozprávať o svojich  a sociálny
                mn. č.           záľubách a oblastiach    rozvoj


                                                  49
Tematický   Téma       Obsahový štandard    Výstupný štandard,      Prierezové
celok                          kompetencie         témy

                                           Rozvíjajúce
                                           ciele

                 Prízvučné zámená    záujmu

                 Vnútorná a vonkajšia  Charakterizuje osobu
                 charakteristika

        Do spoločnosti,  Prítomný čas slovies  Žiak navrhuje, akceptuje,
        do prírody    pouvoir, vouloir,    odmieta pozvanie
                 devoir
                             Ž vie potvrdiť pozvanie,
                 Zámeno on-my      pozvať a podať inštrukcie

                 Rozkazovací spôsob

Cestovateľský Športové                  Žiak vie pomenovať      Multikultúrna
dennik    správanie                 športovú výstroj,      výchova
                             oboznámi sa so
                             športovým správaním
                             Francúzov s vie
                             porozprávať o tom našom

Obyčajný deň  Rytmus života   Spôsoby pýtania sa na  Žiak sa vie opýtať a podať  Osobnostný
        a mesta      čas           informáciu o hodinách    a sociálny
                             a časových súvislostiach   rozvoj
        TV      Zvratné slovesá
        v každodennom v prítomnom čase      Rozpráva o každodenných
        živote                  povinnostiach
               Výrazy na vyjadrenie
               času

                 Predložky + hodiny

                 Viazanie, reťazenie

                 Vypadnuté e pri
                 zvratných slovesách

        Rytmus života –  Výrazy na vyjadrenie  Žiak vie hovoriť       Osobnostný
        zmena,      času, pravidelnosti   o každodenných        a sociálny
        prerušenie,                povinnostiach, vyplnení   rozvoj
        rutina      Zložený minulý čas –  svojho voľného času
                 jeho postavenie vo
        Život rodiny   vete a negácia     Ž vie porozprávať
        a rodinné                 o udalostiach v minulom
                 Nemé e


                                                50
Tematický   Téma      Obsahový štandard    Výstupný štandard,     Prierezové
celok                         kompetencie        témy

                                         Rozvíjajúce
                                         ciele

        povinnosti               čase

        Základné    Sloveso dire      Žiak vie porozumieť    Multikultúrna
        sviatky vo   v prítomnom čase    dotazníku, ankete, vie   výchova
        Francúzsku               porozprávať o svojich
                Blízky budúci čas    plánoch
                Chez + prízvučné
                zámeno

                Intonácia otázky

Cestovateľský Sviatky vo                Žiak vie identifikovať   Multikultúrna
denník    Francúzsku                základné zvyky a symboly  výchova
                            sviatkov oslavovaných vo
        Kto čo robí v              Francúzsku
        domácnosti
                            Žiak vie porovnať
                            rozdelenie domácich
                            povinností dvojíc vo
                            Francúzsku a ostatných
                            krajinách

                            Kľúčové jazykové
                            kompetencie

                            Počúvanie, komunikácia
                            (hovorenie), čítanie,
                            písaniePozn. V triede I.A je ako 2. cudzí jazyk len nemecký jazyk,

   V triede III.A je 2.cudzí jazyk anglický a nemecký jazyk.                  Nemecký jazyk


I.A

2 hod. (ŠVP) + 1 hod.(ŠkVP) týţdenne, 99 hodín ročne

                                              51
Tematický        Obsahový       Výstupný štandard,        Prierezové
     Téma
celok          štandard       kompetencie            témy

      Hallo!    Predstaviť sa     vedieť pozdraviť, predstaviť sa

             Pozdraviť       pomenovať / identifikovať veci

                                         Osobnostný a
                       zostaviť a zahrať jednoduché    sociálny
             Poprosiť, poďakovať dialógy               rozvoj

                        odhadnúť význam slov z
             Osloviť človeka    kontextu / internacionalizmy /

PRVÉ                      vytvoriť jednoduché otázky a   Multikultúrna
KONTAKTY         Názvy štátov     odpovedať na ne          výchova

             Základy pravopisu a
             výslovnosti      požiadať o zopakovanie

             Gramatické
             štruktúry :
             časovanie slovies,
             otázka,        priradiť vety k obrázkom

                        časovať pravidelné a pomocné
             číslovky       slovesá

                        používať predložky s lokálnym
                        významom / in, aus /

                        vymenovať názvy niektorých
                        štátov

                        používať číslovky 1 - 20

                        osvojiť si základy pravopisu a
                        výslovnosti

             Charakterizovať    podať stručnú info o sebe a
      Naša rodina  členov rodiny     členoch svojej rodiny

      Naša     Činnosti v      pomenovať základné činnosti v
      domácnosť   domácnosti      domácnosti

             Sviatky v našej    vymenovať bežné rodinné
      Sviatky    rodine        sviatky              Osobnostný a
                                         sociálny

                                              52
                                       rozvoj

                     zagratulovať priateľovi, napísať
    Voľný čas  Moje koníčky     E-Mail

          Gramatické
JA A        štruktúry :
MOJ         časovanie slovies,  zostaviť a zahrať jednoduché    Multikultúrna
SVET        zámená,        dialógy              výchova

          predložky s lokál. a
          temporál.      vyjadriť radosť / ľútosť / súhlas
          významom, základné / nesúhlas

                                       Tvorba
                                       projektu
          a radové číslovky,  vedieť odôvodniť / potvrdiť /   prezentačné
          vyjadrenie dátumu,  odmietnuť             zručnosti

          poradie slov vo vete hovoriť o svojich koníčkoch

          Projekt : "Moja
          rodina"        používať určitý a neurčitý člen

                     časovať pravidelné a
                     nepravidelné slovesá

                     používať privlastňovacie
                     zámená

                     používať predložky in, zu, vor,
                     nach, fűr

                     osvojiť si postavenie slov vo
                     vete s modálnym slovesom

                     utvoriť osobné zámená v
                     akuzatíve

                     vyjadriť dátum, utvoriť a
                     používať základné a radové
                     číslovky

                     časovať slovesá s odlučiteľnými
                     predponami

    Naša škola  Školské priestory   vedieť opísať školu

    Vyučovanie
          Aktivity na      vymenovať názvy predmetov,

                                            53
           vyučovaní      vyjadriť svoj vzťah k nim

                                     Osobnostný a
    Môj rozvrh                            sociálny
    hodín    Školské predmety   zostaviť svoj rozvrh hodín   rozvoj

    Záujmová   Voľnočasové aktivity pomenovať krúžky, vyjadriť
    činnosť   školy        svoj záujem / nezáujem

           Gramatické
           štruktúry :
           časovanie slovies,                  Enviromentál
           zápor,        vyjadriť časové údaje      na výchova

           akuzatív a plurál
           substantív,     vymenovať názvy dní a ročných
ŠKOLA        predložky      období

           Projekt : "Naša
           škola" / "Naša    dať / prijať / odmietnuť mávrh, Multikultúrna
           trieda"       vedieť sa dohodnúť       výchova

                     vyjadriť schopnosti / túžby /
                     želanie

                                     Tvorba
                                     projektu a
                     vytvoriť projekt a vedieť ho  prezentačné
                     prezentovať           zručnosti

                     porozumieť základným info z
                     textu (posluch / čítanie )

                     priradiť jednotlivé info

                     utvoriť plurál substantív

                     používať substantíva v
                     akuzatíve

                     časovať modálne slovesá
                     "können", "möchten",
                     "wisswn"

                     vyjadriť zápor, správne
                     odpovedať na zápornú otázku

                     predložky s temporálnym
                     významom : am, um, von - bis


                                          54
      Raňajky áno               osvojiť si názvy bežných jedál a
      alebo nie?    Základné potraviny   nápojov

                          vedieť si objednať jedlo v
      V reštaurácii  Jedálny lístok     reštaurácii

                                            Multikultúrna
               Moje obľúbené jedlo spýtať sa na cenu           výchova

               Gramatické
JEDLÁ A           štruktúry : väzba
NÁPOJE            "es gibt", časovanie  vyjadriť svoj vzťah k jedlám

               slovies, skloňovanie
               substantív,      pomenovať reštauračné
               komparatív       zariadenia

                          časovať modálne sloveso
                          "mögen"

                          používať väzbu "es gibt",
                          komparatív "lieber", predložka
                          "mit"

                          správne používať substantíva
                          bez člena
II.A

2 hod. (ŠVP) + 1 hod.(ŠkVP) týţdenne, 99 hodín ročneTematický                      Výstupný štandard,         Prierezové
     Téma       Obsahový štandard
celok                        kompetencie            témy

      Zdravie     Časti tela       vedieť popísať ľudské telo

                          vymenovať a stručne
                          charakterizovať bežné
      Šport      Zdravie a choroby    ochorenia

              Druhy športov      vymenovať druhy športov
                                                 55
                       vyjadriť svoj vzťah k       Osobnostný a
                       športovaniu, projekt "Môj     sociálny
           Športové udalosti   obľúbený športovec"        rozvoj

                       opísať svoje pocit, vedieť sa
                       spýtať na pocity iných

                                        Tvorba
                                        projektu a
           Nácvik gramatických  vyjadriť radosť, prekvapenie,   prezentačné
           javov :        prosbu, poďakovanie        zručnosti

FIT A
COOL         nepravidelné slovesá  popriať dobré zdravie

                                        Ochrana
           privlastňovacie    vyhľadať v texte dôležité     života a
           zámená         informácie             zdravia

                       vedieť zoradiť jednotlivé časti
           perfektum       textu v správnom poradí

           tvorenie adjektív   priradiť obrázky k textom

                       z posluchového textu vystihnúť
           imperatív       základné informácie

                       vyčasovať nepravidelné slovesá
                       v prítomnom čase

                       utvoriť a používať perfektum
                       pravidelných a nepravidelných
                       slovies

                       tvoriť adjektíva sufixami -ig, -
                       lich, -isch

                       utvoriť imperatív

                       vedieť pomenovať obytné
    Dom a byt   Náš byt        priestory a bytové zariadenie

    Všedný deň  Moja izba       projekt : "Izba mojich snov"

    Ľudia     Naši susedia      opísať priebeh dňa

                                        Osobnostný a
                       vyjadriť možnosť, zákaz,      sociálny
    Nakupovanie  Kalendár termínov   odmietnutie            rozvoj                                              56
                       sformulovať výzvu a prosbu,
            V obchode       udať smer a čas

                                       Tvorba
                                       projektu a
                                       prezentačné
                       predstaviť seba a iných     zručnosti

                       stručne popísať osobu -
U NÁS         Nácvik gramatických  vonkajšia a vnútorná
DOMA          javov :        charakteristika

                       zostaviť a zahrať dialógy na
            príčinné vety     tému "V obchode"

            príslovky miesta a  na základe posluchového textu
            miery         doplniť správne údaje

            zápor "nicht" a    správne používať príčinne vety
            "kein"        so spojkou "deshalb"

                       používať údaje vyjadrujúce
            osobné zámená v D a  miesto a príslovky miery : zu,
            A           sehr, ziemlich

                       správne používať zámená "wie
                       viel" a "welcher", zápor
            modálne slovesá    "nicht" a "kein"

                       používať osobné zámená v
            gentiv substantív   datíve a akuzatíve

                       vyčasovať sloveso "műssen" a
                       "dűrfen"

                       utvoriť genitív substantív

                       vedieť stručne opísať svoju
    V cudzine   Zahraničná cesta   zahraničnú cestu

            Pamätihodnosti    definovať účel cesty, vyjadriť
    Berlín     Berlína        svoje pocity, dojmy

                       spýtať sa na cestu, poskytnúť
                       informáciu, vedieť poradiť    Multikultúrna
    Moje prázdniny Orientácia v meste  turistovi            výchova

            Plány na prázdniny  udať smer a miesto, zostaviť a
                       zahrať dialóg "Orientácia v


                                            57
                         meste"

                                         Osobnostný a
                         vymenovať dopravné       sociálny
             Letné brigády      prostriedky           rozvoj

CESTOVA                      stručne prezentovať
NIE                        pamätihodnosti Berlína

                                         Tvorba
                                         projektu a
             Nácvik gramatických   vyjadriť a zdôvodniť svoje   prezentačné
             javov :         plány, želania a predstavy   zručnosti

             predložky s D a A    stručne zreprodukovať text

                         správne používať predložky s
             časové údaje      datívom a akuzatívom

                         vyjadriť čas pomocou časových
             zámeno "man"      údajov v akuzatíve

             préteritum       správne používať zámeno
             pomocných slovies    "man"

                         vedieť utvoriť préteritum
                         pomocných slovies
III.A

2 hod. (ŠVP) + 1 hod.(ŠkVP) týţdenne, 99 hodín ročneTematický         Obsahový      Výstupný štandard,         Prierezové
     Téma
celok           štandard      kompetencie            témy

             Spolužitie s
             rodičmi a      vedieť opísať členov rodiny, ich
      Moja rodina  súrodencami     vlastnosti, povolanie, záľuby

             Riešenie
      Vzťahy v   problémov v
      rodine    rodine       charakterizovať vzťahy v rodine                                               58
      Priateľstvo a  Význam       navrhnúť možnosti riešenia      Osobnostný a
      láska      priateľstva    problémov              sociálny rozvoj

      Generačné    Môj budúci     opísať priateľa - vonkajšia,
      problémy    partner      vnútorná charakteristika

      Starí ľudia a  Život a problémy  vyjadriť svoje predstavy o      Multikultúrna
      spoločnosť   starých ľudí    budúcom partnerovi          výchova

              Riešenie
      Rodina a    generačných    opísať svoje skúsenosti so
      spoločnosť   problémov     starými ľuďmi vo svojej rodine

              Postavenie
RODINA A          starých ľudí v   definovať výhody a nevýhody
PRIATELIA          spoločnosti    viacgeneračných rodín

              Postavenie rodiny
              v našej      vedieť správne používať
              spoločnosti    slovesné predložkové väzby

                        vedieť utvoriť a používať
                        zámenné príslovky

              Upevnenie
              gramatických    vyjadriť podmienku v prítomnom
              štruktúr :     čase

              priraďovacie a
              podraďovacie    správne používať spojky v
              súvetie,      priraďovacom súvetí

              podmieň. spôsob, príčinné vety s weil, da, darum,
              predložkové väzby deshalb, deswegen, daher, denn

              Tvorenie slov
              spájaním a
              príponami     otvoriť zložené substantíva

                        tvorenie slov so sufixami -heit, -
                        keit

      Voľnočasové   Stretnutia, oslavy, charakterizovať voľnočasové
      aktivity    párty        aktivity mládeže

              Záujmová činnosť  vyjadriť svoj vzťah k nim - súhlas
      Šport      mladých ľudí    / nesúhlas                                                 59
      Mladí ľudia a           vedieť opísať prípravu a priebeh    Osobnostný a
      literatúra   Druhy športov   oslavy                 sociálny rozvoj

                        vedieť pozvať hostí ústne /
              Extrémne športy  písomnou formou

              Šport a životné                      Ochrana života
              prostredie     pomenovať druhy športov        a zdravia

                        vyjadriť a odôvodniť svoj vzťah
              Šport a zdravie  k športu

                        pomenovať extrémne druhy
                        športu, odôvodniť svoj záujem o    Enviromentálna
              Zdravý životný štýl ne                  výchova

VOĽNÝ ČAS          Kniha v živote   vedieť argumentovať, presvedčíť
A KONÍČKY          mladého človeka  partnera o význame športovania

                        charakterizovať zdravý životný
                        štýl

              Upevnenie
              gramatického    zaujať stanovisko v diskusii na
              učiva :      tému "Mladý človek a literatúra"

              pasív, účelové
              vety, inf.     vedieť napísať súkromný a
              konštrukcie,    oficiálny list / pozvanie, žiadosť /

              nepriame otázky, správne používať pasívne vety v
              sloveso "werden", préterite a perfekte

              používanie
              zámena "man"    pasív s modálnymi slovesami

                        vedieť správne použivať sloveso
                        "werden"

                        vytvoriť účelové vety s "damit",
                        "weil", nepriame otázky

                        vedieť nahradiť vedľajšie vety
                        infinitívnymi konštrukciami

              Školský systém v
      Školský     SRN a na      vedieť porovnať školské systémy
      systém     Slovensku     u nás a v Nemecku                                                  60
                      pomenovať školské predmety,
      Povolania  Druhy povolaní   vyjadriť svoj vzťah k nim

      Štúdium v  Moje budúce    charakterizovať jednotlivé    Osobnostný a
      zahraničí  povolanie     povolania             sociálny rozvoj

            Význam       opísať svoje predstavy o
            vzdelávania    budúcom povolaní

                      vedieť argumentovať na tému    Multikultúrna
            Nezamestnanosť   vzdelanie a možnosti uplatnenia  výchova

                      na trhu práce

                                         Tvorba
                      zaujať stanovisko k        projektu a
                      nevyhnutnosti celoživotného    prezentačné
                      vzdelávania            zručnosti

VZDELANIE        Upevnenie
A            gramatického    navrhnúť možné riešenie v
POVOLANIE        učiva :      prípade nezamestnanosti

            préteritum,
            konjunktív     vyžiadať si informáciu ústnou a
            préterita,     písomnou formou

            perfektum,
            modálne slovesá,  napísať žiadosť, životopis

                      vedieť utvoriť a používať
            vzťažné vety    plusquamperfektum

            Časové a      vyjadrenie podmienky v
            prípustkové vety  minulosti

                      správne používanie modálnych
                      slovies v perfekte

                      vedieť utvoriť substantíva so
                      sufixom -schaft

                      prípustkové vety s "obwohl" a
                      "trotzdem"

                      časové vety s "wenn", "als",
                      "während", "bevor", "seitdem",

                      "nachdem", "bis"                                              61
                        vedieť opísať prípravu a priebeh
      Cestovanie  Zahraničná cesta   zahraničnej cesty / dovolenka,

      Medzinárodná
      výmena    Štúdium, práca a   služobná cesta, exkurzia,
      študentov  život v cudzine    študentská prax /

             Zahraniční
      Internetové  študenti na     opísať svoje skúsenosti a zážitky  Multikultúrna
      priateľstvá  Slovensku      z pobytu v zahraničí        výchova

             Výmenné pobyty    porovnať život študentov u nás a
      SRN      študentov      v cudzine

                                          Tvorba
                                          projektu a
                        vedieť získať a poskytnúť      prezentačné
             Intenet spája ľudí  informáciu o ceste do zahraničia  schopnosti

ZAHRANIČ-                 odôvodniť svoj záujem o
NÉ            Nemecko dnes a v výmenný pobyt a prácu v
KONTAKTY         minulosti    zahraničí

                        vedieť napísať a odpovedať na    Enviromentálna
                        list / E-Mail            výchova

             Upevnenie
             gramatického     vystihnúť texte základné
             učiva :       informácie, zhrnúť text

             predložky s
             lokálnym       vedieť zoradiť jednotlivé časti
             významom,      textu v správnom poradí

                        dokončiť príbeh, nájsť vhodné
             genitív substantív  riešenie

             Používanie spojok,
             zámien, a     porozumieť v posluchovom
             infinitívu     texte dôležité informácie

                        správne používať genitív
                        substantív, predložky s lokál.
                        významom,

                        zdvojené spojky, derselbe, der
                        gleiche, spodstatnený infinitiv
                                                 62
               Význam módy v
       Mladý človek  živote mladého
       a móda     človeka      vedieť popísať časti odevu

               Obliekanie,    vyjadriť a odôvodniť svoj vzťah k
       Móda a ja    značkové výrobky  móde

               Zovňajšok a
       Výzor a krása  vnútorná krása   zaujať stanovisko k problematike Osobnostný a
       šloveka     človeka      krásy človeka          sociálny rozvoj

             Kreatívna práca
             "Módna        vedieť prezentovať svoje návrhy,
       Módne trendy prehliadka"      nápady

                                          Tvorba
                                          projektu a
                        vedieť priradiť informácie z    prezentačné
                        posluchového textu k obrázkom    schopnosti

VÝZOR A                     na základe posluchu zoradiť
OBLIEKANIE                   informácie v správnom poradí

                        vystihnúť v texte dôležité
                        informácie

               Upevnenie
               gramatického    vedieť priradiť titulky k textom,
               učiva :      zostaviť súvislý text

               skloňovanie a
               stupňovanie    na základe literárneho textu
               adjektív      zostaviť príbeh

               pasív prézens a  skloňovať adjektíva po určitom,
               préteritum     neurčitom člene, bez člena

               Vyjadrenie
               budúcnosti a    vyjadriť porovnávanie -
               domnienky     komparativ, superlativ

                        správne používať pasívne
                        konštrukcie

                        vedieť vytvoriť budúci čas a
                        vyjadriť domnienku
                                                 63
      Človek a príroda
FYZIKA

CHÉMIA

BIOLÓGIA
         Fyzika


               64
CHARAKTERISTIKA PREDMETU

    Základnou charakteristikou predmetu je hľadanie zákonitých súvislostí medzi
pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v
kaţdodennom ţivote.
    Porozumenie podstate javov a procesov si vyţaduje interdisciplinárny prístup, a preto
aj úzku spoluprácu s chémiou, biológiou, geografiou
a matematikou. Okrem rozvíjania pozitívneho vzťahu k prírodným vedám sú prírodovedné
poznatky interpretované aj ako neoddeliteľná
a nezastupiteľná súčasť kultúry ľudstva. V procese vzdelávania sa má ţiakom sprostredkovať
poznanie, ţe neexistujú bariéry medzi jednotlivými
úrovňami organizácie prírody a odhaľovanie jej zákonitostí je moţné len prostredníctvom
koordinovanej spolupráce všetkých prírodovedných odborov
s vyuţitím prostriedkov IKT.
    Formy aktívneho poznávania a systematického bádania vo fyzike sú si v metódach a
prostriedkoch výskumnej činnosti príbuzné s ostatnými
prírodovednými disciplínami. Ţiaci preto budú mať čo najviac príleţitostí na aktivitách
osvojovať si vybrané (najčastejšie experimentálne) formy
skúmania fyzikálnych javov. Kaţdý ţiak dostane také základy, ktoré z neho spravia
prírodovedne gramotného jedinca tak, aby vedel robiť
prírodovedné úsudky a vedel pouţiť získané vedomosti na efektívne riešenie problémov.
Pri výučbe je najväčšia pozornosť venovaná samostatnej práci ţiakov – aktivitám, ktoré sú
zamerané na činnosti vedúce ku konštrukcii nových
poznatkov. Dôraz sa kladie aj na také formy práce, akými sú diskusia, brainstorming,
vytváranie logických schém a pojmových máp a práca
s informáciami.
    Okrem objavovania a osvojovania si nových poznatkov a rozvíjania kompetencií
fyzikálne vzdelávanie poskytne ţiakovi moţnosť získania
informácií o tom, ako súvisí rozvoj prírodných vied s rozvojom techniky, technológií a so
spôsobom ţivota spoločnosti.
    Výučba fyziky v rámci prírodovedného vzdelávania má u ţiakov prehĺbiť aj
hodnotové a morálne aspekty výchovy, ku ktorým patria
predovšetkým objektivita a pravdivosť poznania. To bude moţné dosiahnuť slobodnou
komunikáciou a nezávislou kontrolou spôsobu získavania dát
alebo overovania hypotéz.
    Ţiak prostredníctvom fyzikálneho vzdelávania získa vedomosti na pochopenie
vedeckých ideí a postupov potrebných pre osobné rozhodnutia, na účasť v občianskych a
kultúrnych záleţitostiach. Získa schopnosť zmysluplne sa stavať k lokálnym a globálnym
záleţitostiam, ako zdravie, ţivotné prostredie, nová technika, odpady a podobne. Ţiak by mal
byť schopný pochopiť kultúrne, spoločenské a historické vplyvy na rozvoj vedy, uvaţovať
nad medzinárodnou povahou vedy a vzťahoch s technikou.

I.A


                                              65
2 hod. týţdenne, 66 hodín ročne
                  Téma, obsahový štandard          Cieľ a kľúčové kompetencie
Tematický
okruh

                  Fyzikálne veličiny, sústava SI

                  Prepočítavanie jednotiek fyzikálnych   Pouţívať zápis jednotiek v tvare 1nm, aj v tvare
                                          -9
                  veličín                  1 x 10 m
 Pozorovanie, meranie, experiment
                                       Vysvetliť, prečo pri viacnásobnom meraní sa
                  Pozorovanie, experiment          presnosť

                  Chyby merania               merania spravidla zvyšuje

                  Presnosť merania, priemerná hodnota

                  meranej veličiny.

                  LP - Meranie dĺţky telesa

                                       Vedieť pomenovať sily pôsobiace na teleso
                  Sila a jej účinky. Skladanie síl     (hmotný bod).

                  so spoločným pôsobiskom.

                  Otáčavý účinok sily

                  Rovnováţna poloha telesa

                                       Vedieť znázorniť schému javu, v ktorom
                  Skladanie síl pôsobiacich v rôznych    pôsobia rôzne sily,

                  bodoch tuhého telesa.           pri zvolenom jednotkovom vektore sily.
 Sila a pohyb
                                       Vedieť odhadnúť veľkosť pôsôbiacej sily
                  Dvojica síl. Vzájomné pôsobenie telies.  porovnaním s tiaţovou silou

                                       pôsobiacou na hmotné teleso. Od tiaţe
                  LP - Skladanie síl            automobilu po tiaţ elektrónu

                                       (s ohľadom na moţnosť zanedbania tejto sily
                                       voči iným silám).

                  Rýchlosť, dráha rovnomerného pohybu,

                                       Vedieť vysvetliť, ako a prečo pomáha
                  dráha zobrazená plochou.         naklonená rovina v kaţdodennej

                  Prvý Newtonov pohybový zákon
                                       ľudskej praxi. Chápať zmenu pohybového stavu

                                                              66
                    ako účinok výslednice

                    pôsôbiacich síl.

                    Vysvetliť rozdiel medzi statickým a dynamickým
Trenie (projekt: Potrebujeme trenie?)  trením. Vysvetliť,

                    kedy trenie potrebujeme a kedy a ako sa ho
Cvičenie, príprava na LP        snaţíme obmedziť.

LP - Šmykové trenie a valivý odpor

Ako padajú telesá- skúmanie voľného   Vysvetliť, prečo sa po analýze grafu závislosti
pádu, dráha               s=s(t) domnievame,

                    ţe dráha s je priamo úmerná druhej mocnine
voľného pádu              času (s ~ t2) - chápať

                    linearizáciu grafu na pokyn učiteľa (ţiak
                    linearizáciu navrhnuť nemusí)

Rovnomerne zrýchlený pohyb

LP - Meranie rýchlosti nerovnomerného

pohybu.

                    Opisovať reálne deje pomocou fyzikálnej
Tvorba grafu z reálneho pohybu - graf  terminológie.

závislosti dráhy a rýchlosti od času
svojho

                    Vedieť vysvetliť odhadnúť periódu pohybu po
pohybu do školy.            kruţnici, planetárneho

                    pohybu, mávania krídel vtákov a hmyzu, poznať
Krivočiary pohyb. Rýchlosť a uhlová   vzťah medzi

rýchlosť rovnomerného pohybu po     periódou a frekvenciou s jednotkami od 1 dňa
kruţnici.                po 1 milisekundu

Druhý Newtonov pohybový zákon,     Riešit úlohy, v ktorých vystupuje vzájomná
pohybová rovnica            súvislosť medzi výslednou

                    pôsobiacou silou, zrýchlením a hmotnosťou
                    telesa.

Časový účinok sily. Javy súvisiace so  Pouţívať veličinu hybnosť a zákon zachovania
zachovaním               hybnosti.

hybnosti sústavy.

Vzťaţná sústava. Zrýchlený pohyb

vzťaţnej sústavy.                                           67
                                Chápať zmenu pohybového stavu ako účinok
           Dostredivá a odstredivá sila       výslednice pôsôbiacich síl.

           Mechanická práca. Práca sily, ktorá    Opisovať reálne deje pomocou fyz. terminológie.
           nepôsobí v                Vysvetliť, prečo graf sily

                                závislosti od predĺţenia zobrazuje prácu potrebnú na
           smere pohybu.               deformáciu pruţiny.

           Formy a vzájemné premeny         Opísať dej z hľadiska vzájomných premien
           mechanickej energie.           mechanickej energie a

                                premeny mechanickej energie na vnútornú
           Kinetická energia             energiu telies.

           Práca v tiaţovom poli Zeme. Potenciálna Vedieť rozlíšiť fyzikálnu prácu v tiaţovom poli
           energia.                Zeme od "fyziologicky"

                                pociťovanej práce. Vysvetliť, ako súvisí práca v
                                tiaţovom poli Zeme

                                s potencionálnou energiou telesa.
  Energia a práca
                                Vykonať a interpretovať modelový experiment na
           Zachovanie mechanickej energie.      premenu mechanickej energie.

                                Chápať rozdiel medzi kineticou energiou
           Posúvanie a otáčanie tuhého telesa.    translačného pohybu (hmotný

           Kinetická energia otáčavého pohybu    bod) a celkovou kinetickou energiou rotujúceho
           telesa                  telesa.

           Valivý pohyb telesa.

                                Pouţívať veličiny práca, výkon, príkon,
           Práca a výkon Účinnosť          účinnosť.

                                Vedieť vypočítať mechanickú energiu polohovú
           LP – Skúmanie vzájomných premien     a kinetickú.

           mechanických foriem energie.
II.A

2 hod. týţdenne, 66 hodín ročne , 1 hodina s delenou triedouTematický
     Tema, obsahový štandard                Cieľ a kľúčové kompetencie
 okruh


                                                         68
                     Základné pojmy molekulovej fyziky.

                     Teplota a teplo

                     Hmotnostná tepelná kapacita,

                     kalorimetrická rovnica

                     Prvý zákon termodynamiky           Opísať dej z hľadiska vzájomných premien
                                            mechanickej energie a premeny mechanickej
                     Vedenie a prúdenie tepla, ţiarenie.      energie na vnútornú energiu telies.

                     LC – teoretické –Zmena vnútornej
                     energie

                     sústavy konaním práce a tepelnou       Vedieť navrhnúť cieľ, metódu a aparatúru
   Základné pojmy molekulovej fyziky
                     výmenou.                   experimentu. Vedieť vysloviť

                                            a zdôrazniť hypotézu. Vysvetliť, ako sa líši poznávanie
                     LC- príprava- meranie hmotnostnej       pri objaviteľskom

                                            experimente od poznania získaného pri
                     tepelnej kapacity kovov            overovacom experimente

                     LC- realizácia, diskusia

                     Najstaršie zdroje energie – potrava, oheň,

                     voda a vietor- referáty ţiakov . A- str.141

                     Časticová stavba látok, vlastnosti
                     kvapalín a

                     plynov

                                            Mať predstavu o atómoch, molekulách a mrieţke
                     A- predstava o „veľkom a malom“        pri kryštalických

                     a príprava na LC.               látkach.

                     LC- pribliţné určenie priemeru molekuly

                     kyseliny olejovej

                     Povrchová vrstva kvapaliny, povrchová
Štruktúra a vlastnosti kvapalín
                     sila a

                     povrchové napätie.

                     Javy na rozhraní tuhého telesa
                     a kvapaliny.                 Aplikácia a vyuţitie v praxi

                     Kapilárne javy.

                     Teplotná a objemová rozťaţnosť kvapalín
                                                                    69
                     Aktivity študentov, opakovanie

                     Didaktický test

                     Vlastnosti plynov, ideálny plyn,
Vlastnosti plynov, ideálny
                     izotermický dej.               Kvalitatívne poznať vzájomnú závislosť objemu,
                                           tlaku, teploty a mnoţstva plynu v uzavretej
                                           nádobe.
     plyn
                     Izochorický a izobarický dej.

                     Stavová rovnica.

                     Adiabatický dej. Carnotov cyklus.

                     Hľadáme perpetum mobile. Aktivity
    Vlastnosti plynov, ideálny plyn
                     študentov-

                     ref.- parný stroj a jeho význam v priem.
                     revolúcii

                     spaľovacie motory, alternatívne palivá
                                           Poznať vyuţitie informácie o relatívnej vlhkosti
                     Zmeny skupenstva, fázový diagram.      vzduchu v miestnosti a vonku.

                     Počasie- javy v atmosfére.
                     Vlastnosti elektrického náboja, elektrické
                     pole

                     A- zostrojenie jednoduchého obvodu-
                     vysvetlenie:

                     elektrický prúd, napätie a odpor
                                           Vedieť ,,prečítať" fyzikálnu informáciu zo schémy
                     Elektromotorické a svorkové napätie.     elektrického obvodu a aplikovať ju pri činnosti.
    Elektrina a magnetizmus
                     Príprava na meranie elektrických veličín

                     LC: Meranie elektromotorického napätia

                                           Pouţívať voltmeter a ampérmeter.

                     LC: Meranie prúdu a napätia v obvode.                     Ohmov zákon pre česť obvodu:

                     z grafickej analýzy nameraných hodnôt.

                     Cvičenie-Ohmov zákon pre časť obvodu.
                                           Poznať súvislosť medzi elektrickým napätím,


                                                                 70
                                    prúdom a pohybom nabitých častíc.

             Meranie VA charakteristiky ţiarovky.

             El. odpor kovového vodiča, premena el.
             energie
                                    Vedieť vysvetliť, funkciu vláknovej ţiarovky a
             na vnútornú, zmena el. odporu vplyvom     porovnanie s činnosťou ţiarivky.

             zohrievania vodiča, tepelné a svetelné
             účinky
                                    Vysvetliť, akú funkciu má istič v domácnosti a
             el. prúdu, model tepelnej poistky a ističa.  aké prináša obmedzenia pre príkon domácich.

             A- faktúra za el. energiu,
                                    Vedieť vypočítať teplo získané spaľovaním plynu,
             analýza spotreby v domácnosti.        vypočítať cenu za spotrebovaný plyn.                                    Vysvetliť, ekonomickú návratnosť, investícií do
                                    energeticky nenáročných technológií (bývanie,
                                    cestovaniem, rekreácia, priemyselná výroba)

             Orstedov pokus, mag. pole v okolí
                                    Poznať súvislosť medzi elektrickým prúdom a
             vodiča s prúdom                magnetickým poľom, kvalitatívne.

             Pôsobenie magnetu na vodič s prúdom, .

             pôsobenie mag. pola na časticu
             s nábojom

             El. obrazovka, cyklotrón             A-elektromotor- zostrojenie jednoduchého
Elektrina a magnetizmus
             elektromotora zo 4,5 V baterky, magnetu
             a vodiča

             Elektromagnetická indukcia, experimenty
                                    Opísať jav elektromagnetickej indukcie pri
              vedúce k Faradayovmu zákonu elmg.      prechode magnetu cievkou kvalitatívne (v závere
             indukcie.                   predmetu).

             Model alternátora,premena mechanickej
             energie

             na elektrickú.

             Prenosová sústava Slovenska /kde sú
             elektrárne

             a prečo /,


                                                          71
             prečerpávacia elektráreň.

             Transformátor, princíp činnosti, vyuţitie             Transformátor,

             zapájanie s transformátorom-

             zapojenie ţiarovky na poţadované
             napätie,

             ak je iný zdroj.

             Model prenosovej sústavy s dvoma

             transformátormi

             Aktivity ţiakov, LC
III.A

1 hod. týţdenne, 33 hodín ročne
Tematický                  Obsahový štandard      Výstupný štandard,
                                    Téma
                                                  Prierezové
         celok                            kompetencie     témy,
                                                  rozvíjajúce
                                                  ciele
             Kmita-    Pohyby s konštantnou       Vedieť vysvetliť     environmentáln
             nie    periódou             odhadnúť periódu pohybu    a výchova
                                   po kružnici, planetárneho
                    Perióda, frekvencia,      pohybu, mávania krídel
                   amplitúda kmitania        vtákov a hmyzu, poznať      ochrana
Periodické deje
                                   vzťah medzi periódou     života a zdravia
                                   a frekvenciou s jednotkami
                                   od 1 dňa po 1 milisekundu.

                                                    tvorba
                                                  projektu

                                                    a prezenčné
                                                  zručnosti

                    Časový rozvoj           Vedieť čítať informácie
                   harmonického kmitania      z grafov harmonického

                                                          72
                         a neharmonického        a neharmonického
                         periodického deja       periodického deja.                          Aké vlastnosti má        Vedieť zaujať
                         kyvadlo?            stanovisko k hypotéze
                                        založenej na extrapolácii
                                        nameranej závislosti.

                          Nútené kmitanie.
                          Rezonancia
                    Vlnenie   Vlnenie na vodnej        Používať pojmy
                         hladine.            frekvencia, rýchlosť vlny,
                                        vlnová dĺžka a poznať ich
                                        vzájomný vzťah.

                           Vlnoplocha, Dopplerov     Kvalitatívne poznať
                         jav, ultrazvuk,        Dopplerov jav. Kvalitatívne
                         interferencia.         poznať prejavy
                                        interferencie vlnenia,
                                        najmä v súvislosti so
                                        svetlom.

                          Priečne a pozdĺžne
                         vlnenie. Polarizácia vlnenia

                           Stojaté vlnenie na
                         strune. Kmitňa, uzol,
                         vlnová dĺžka.

                          Meranie rýchlosti       Aktívne si chrániť sluch.
                         zvuku. Vlastnosti zvuku.


                    Svetlo    Viditeľné žiarenie. Odraz a  Pracovať s modelom lúč     Environmental-
Elektromagnetické ţiarenie a častice
                           lom svetla. Difúzny odraz.   svetla.            na výchova
                           Spojná a rozptylná šošovka,
                           ohnisková vzdialenosť,
                           optická mohutnosť.                      ochrana života
      mikrosveta
                                                          a zdravia

                                                          tvorba projektu

                                                          a prezenčné
                                                          zručnosti

                           Emisné spektrá         Rozlišovať spojité a čiarové


                                                               73
                spektrum.

Optické vlastnosti ľudského   Aktívne si chrániť zrak.
oka

Infračervené žiarenie v     Zaradiť infračervené
prírode a v technike      žiarenie ako
                elektromagnetické
                žiarenie. Poznať súvislosť
                medzi teplotou telesa
                a emitovaným žiarením.

Ultrafialové žiarenie      Zaradiť ultrafialové žiarenie
v prírode a v technike     ako elektromagnetické
                žiarenie a poznať rozdiely
                medzi ultrafialovým
                a röntgenovým žiarením.

Tepelné žiarenie (žiarenie   Poznať prenos energie
čierneho telesa).        žiarením a hranicu medzi
                infračerveným a svetelným
                žiarením.

Röntgenové žiarenie       Uviesť príklady využitia
                röntgenového žiarenia v
                medicíne a v priemysle.
                Poznať spôsoby ochrany
                pred röntgenovým
                žiarením.Rádioaktivita. Žiarenia alfa,  Zaujať stanovisko
beta a gama, rádioaktivita.   v súvislosti s rádioaktívnym
Podstata žiarení, ionizačné   žiarením.
účinky, oslabovanie
žiarenia prechodom cez
prostredia.

Fyzikálne objekty malé a    Poznať niektoré
veľké, prostriedky na ich    prostriedky na skúmanie
poznávanie. Lineárny      vesmíru a objektov na
rozmer od Slnečnej sústavy   úrovni atómu.
po jadro atómu.
                                74
                                     Atóm              Postavenie experimentov
                                                     a teórií vo fyzikálnom
                                                     výskume                                     Štiepna reakcia a syntéza    Posúdiť klady a zápory
                                     jadier.             jadrovej elektrárne
Elektromagnetické ţiarenie a častice mikrosveta
                                                     v porovnaní s inými zdrojmi
                                                     elektrickej energie.

                                     Základný a aplikovaný      Oceniť úlohu základného
                                     výskum vo fyzike, aplikácie   fyzikálneho výskumu.
                                     fyzikálnych poznatkov      Ekonomická návratnosť
                                     a postupov.           základného fyzikálneho
                                                     výskumu.

                                     Fyzikálna podstata       Oceniť úlohu aplikovaného
                                     informácie, analógový      výskumu, rýchlosti
                                     a digitálny signál, fyzikálna  aplikácie nových poznatkov
                                     podstata uchovávania      základného výskumu,
                                     informácií           konkurenciu a spoluprácu
                                                     pri výskume. Oceniť úlohu
                                                     štandardizácie
                                                     a normalizácie v technike.Kompetencie:

poznávacie (kognitívnej)-                                    komunikačné–

-                         analyzovať záznamy z meraní,          -  zaznamenať výsledky pozorovania a merania do
-                         zovšeobecniť výsledky meraní do          tabuľky,
                         výsledného vzťahu,               - prezentovať výsledky pozorovania a merania,
-                         rozvíjať úroveň formálnych operácii,      - tvoriťnové
-                         aplikovať poznatky do technickej praxi,    -  informácie z meraní,
                                                 vyhľadávať informácie z technických tabuliek

interpersonálne -                                        intrapersonálne-

-                         podieľať sa na práci v skupine,        -  vytvárať vlastný
-                         kooperovať,                    hodnotový systém
                                                   vhľadom na životné
                                                   prostredie.
                                                                       75
                    Chémia


Charakteristika učebného predmetu

    Učebný predmet chémia na gymnáziách, ako súčasť vzdelávacej oblasti Človek a
príroda, poskytuje ţiakom vhodne vybranými poznatkami zo všeobecnej, anorganickej a
organickej chémie didaktický systém poznatkov o chemických látkach a ich premenách.
Obsah učiva tvoria predovšetkým poznatky o vlastnostiach a pouţití látok, s ktorými sa ţiaci
stretávajú v beţnom ţivote. Sú to najmä oblasti ako: chémia potravín a nápojov, kozmetika,
liečivá, čistiace prostriedky a podobne. V obsahu učiva sú v dostatočnej miere zastúpené aj
poznatky, ktoré umoţňujú ţiakom chápať význam chemickej vedy a chemického priemyslu
pre spoločnosť a prírodu. Východisko pre poznatky o vlastnostiach anorganických a
organických látok a ich premenách tvoria všeobecne platné, teoretické poznatky a vzťahoch
medzi štruktúrou a vlastnosťami látok a poznatky o zákonitostiach chemických reakcií. Tieto
poznatky umoţňujú v učebnom predmete chémia aplikovať v dostatočnej miere jednotlivé
myšlienkové operácie a metódy vedeckého poznávania. Realizovaním moderných foriem,
prostriedkov a vyučovacích metód vyučovania sa vytvárajú podmienky pre formovanie a
rozvíjanie logického a tvorivého myslenia a konania ţiakov. Tvorivé myslenie umoţňuje
ţiakom správne aplikovať poznatky pri riešení problémových úloh teoretického aj
praktického charakteru. Chémia, ako predmet, ktorý rozširuje všeobecné vzdelanie ţiakov,
súčasne poskytuje základy nevyhnutné pre ďalšie vzdelávanie (chemické odbory, medicína,
environmentálne vedy a pod.). Hodinová dotácia chémie v Štátnom vzdelávacom programe v
prvom aj druhom ročníku je dve hodiny týţdenne (66 hodín ročne) a treťom ročníku jedna
hodina týţdenne (33 hodín ročne). V kaţdom ročníku je jedna hodina týţdenne určená na
prácu s delenou triedou. Organickou súčasťou učebného predmetu chémia je aj systém
praktických cvičení (laboratórnych cvičení - LC), ktorých správna realizácia si vyţaduje
osvojenie si základných laboratórnych zručností a návykov presnej a bezpečnej práce v
chemickom laboratóriu. Práve preto je minimálne jedna vyučovacia hodina týţdenne
venovaná práci s delenou triedou. Delené hodiny vyučujúci vyuţíva najmä na formy
aktívneho poznávania a bádania v chémii. Je v kompetencii učiteľa rozhodnúť, ktoré z
experimentov bude realizovať formou LC. (Náplň LC závisí od materiálno-technického
vybavenia školy, dostupnosti chemikálií, pričom musia byť dodrţané bezpečnostné predpisy a
laboratórny poriadok.) Minimálny počet LC pri dvojhodinovej časovej dotácii je 5 LC v
danom školskom roku. V prípade zvýšenia časovej dotácie o 1 vyučovaciu hodinu týţdenne v
kaţdom ročníku, môţu byť dve hodiny kaţdé dva týţdne vyčlenené na laboratórne cvičenie.

I. A2 hodiny týţdenne, 66 hodín ročne


Tématický celok                     Cieľ a kľúčové kompetencie

1. Pozorovanie a pokus v chémii, bezpečnosť práce    Poznať pravidlá bezpečnosti a zasady

                            prvej pomoci.


                                             76
                              Poznať lab.pomôcky,vzájom.

 Bezpečnosť práce v chemickom laboratóriu -        pomoc,pouţívať správne postupy,
laboratórny poriadok, základná prvá pomoc         vedieť

Základné laboratórne pomôcky                plánovať svoju činnosť,prezentovať a

Základné laboratórne operácie - filtrácia, kryštalizácia  hodnotiť výsledky

                              Plánovať a organizovať si učenie,
2. Sústavy látok.                     prezen-

                              tovať nadob.vedomosti a aplikovať ich
Látka, chemický čistá látka, prvok, zlúčenina, zmes,    v

skupenstvo,klasifikácia                  beţnom ţivote,vyjadrovať svoje názory,

Sústava látok, spôsoby oddeľovania zloţiek zmesi –     postoje, skúsenosti. Poznať súvislosti:

destilácia ropy, filtrácia odpadových vôd.         látka-zmes,sústava-roztok, bezpečne

Roztoky, rozpustnosť, rozpúšťadlo, rozpustná látka,    pracovať s chem.látkami v domácnosti

nasýtený roztok – roztoky v domácnosti.          rozumieť návodom

Hmotnostný zlomok, látková koncentrácia – riešenie

úloh na prípravu roztokov.

                              Rozvíjať účinné postupy vo svojom
3. Štruktúra atómov a iónov                učení

Atóm – časticové zloţenie atómu              spracovávať tvorivo informácie a
                              vyuţívať

Elektrónový obal atómu – vplyv na vznik chemickej     ich pri učení, vedieť vyuţiť informačné

väzby                           zdroje. Uvedomiť si nebezpeč.pouţitia

Ióny                            jadrových zbraní.Zdroj energie

                              Hľadať a rozvíjať účinné postupy v
4. Periodický systém prvkov                učení,

Periodický zákon, PSP, PTP – pôvodná forma PTP       vyhľadávať, triediť a spracovávať

Postavenie a rozdelenie prvkov v PSP            informácie z PTP,aplikovať poznatky z

Elektronegativita                     PSP v konkr.probl.úlohách,vyj.svoje
                              názory.


                                                77
                           Informácie tvorivo spracúva a vyuţíva
5. Základy názvoslovia anorganických zlúčenín    pri

Základné názvoslovné pravidlá pre anorganické    svojom štúdiu.Vedieť posúdiť vhodnosť

                           navrhnutého postupu,zhodnotiť
zlúčeniny                      úspešnosť

Názvy a vzorce trojprvkových zlúčenín        riešenia,vzájomne si pomáhať pri riešení

Názvy a vzorce trojprvkových zlúčenín – hydroxidy,  úloh teoretického a prakt.charakteru

kyslíkaté kyseliny, soli kyslíkatých zlúčenín

                           Spracovávať tvorivo informácie, hľadať
6. Chemická väzba a štruktúra látok         ich

Molekuly, chemická väzba               a vyuţívať pri štúdiu,vedieť vyuţiť IKT,

                           aplikovať poznatky pri riešení
Kovalentná väzba – nepolárna a polárna,       probl.úloh

                           logicky spájať poznatky z iných
jednoduchá a násobná                 predmetov

                           plánovať si činnosť pri realizácii
Iónová väzba                     experiment.

Kovová väzba                     dodrţiavať bezpeč.pri práci v šk.labor.,

Vodíková väzba                    pristupovať zodpovedne k ţivotnému

Kryštál, kryštalická látka, štruktúra látok     prostrediu

Stabilita látok, odpady, polárne a nepolárne

rozpúšťadlá v beţnej praxi

                           Spracovávať tvorivo informácie, hľadať
7. Výpočty v chémii                 ich

Relatívna atómová a molekulová hmotnosť, látkové   a vyuţívať pri štúdiu,vedieť vyuţiť IKT,

                           aplikovať poznatky pri riešení
mnoţstvo                       probl.úloh

                           logicky spájať poznatky z iných
Avogadrova konštanta molárna hmotnosť, význam    predmetov

stechiometrického vzorca pre výpočty
                           rozvoj logického myslenia, odhadnúť

                                             78
                          výsled.

Výpočty v chemickej praxi, ich význam pre ekonomiku posúdiť vhod.navrhnutého postupu

                          Poznať vplyv chemických dejov na
8. Chemické reakcie, chemické rovnice        ţivotné

Chemické reakcie                  prostredie a zdravie človeka, analyzovať

Chemické rovnice                  vybraný problém, logicky spájať
                          doterajšie

Chemické deje okolo nás               poznatky, vyhľ.,triediť inf.,vedieť ich
                          pouţiť

                          Poznať glob.probl.obnoviť.a
9. Energetické zmeny pri chemických reakciách    neobnov.zdrojov

Exoterické a endotermické reakcie, reakčné teplo  energie,sprac.o nich inf,citlivo
                          pristupovať

Termochemické reakcie zapísať rovnicou       k ţivot.prostr. Z
                          hľad.energ.procesov,vyjadr.

Spaľovacie procesy a ekologické problémy      svoje názory a postoje k danej
                          problematike

                          Aplikovať poznatky pri riešení úloh a
10. Rýchlosť chemických reakcií           log.

Rýchlosť chemickej reakcie             ich spájať,hľadať a rozvíjať efektívne
                          postupy

Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií  svojho učenia,schopnosť analyzovať
                          problém

                          Tvorivo spracovávať inf.z rôznych
11. Chemická rovnováha               zdrojov,

Chemická rovnováha, rovnováţna koncentrácia,    získať kladný vzťah k prírode a
                          zachovaniu

rovnováţna konštanta                rovnováhy,prejaviť vlastné názory a
                          postoje k

Faktory ovplyvňujúce chemickú rovnováhu – Vplyv   zachovaniu ekosystémov, vyuţívať IKT

činnosti človeka na porušenie rovnováhy v prírode  pri získavaní inf.pre riešenie problémov                                            79
(globálne otepľovanie)

                             Bezpečne pracovať s kyselinami a
12. Protolytické reakcie                 zásadami

Bronstedova teória, protolytická reakcia, konjugované   v beţnom ţivote a vedieť poskytnúť
                             1.pomoc

páry, amfotérne látky                   hodnotiť vlastné výkony a pokroky v
                             učení

Autoprotolýza vody, pH, indikátori            poznávať neznáme javy, posúdiť
                             vhodnosť

Neutralizácia, hydrolýza solí – Kyseliny a zásady
v domácnosti a ţivom organizme a ich význam, kyslé    navrhnutého postupu a zhodnotiť
daţde a ich dôsledok na prírodu              úspeš.rieš.

                             Schopnosť plánovať a organizovať si
13. Redoxné reakcie                    učenie

Redoxné reakcie, oxidácia, redukcia, oxidovadlo,     vyuţiť poznatky a informácie pri riešení

redukovadlo                        probl.úlohy,prezentovať a zhodnotiť

ERNK, galvanický článok, elektrolýza, korózia       výsledky práce

Výroba niektorých kovov                  Hodnotiť vlastné výkony a pokroky v
                             učení

Redoxné deje v ţivom organizme

                             Schopnosť plánovať a organizovať si
14. Zráţacie reakcie                   učenie

                             Zrozumiteľne prezentovať nadobudnuté
Zráţacia reakcia, zrazenina, zápis reakcie        vedomostiII. A

2 hodiny týţdenne, 66 hodín ročne, 1 hodina s delenou triedou

Tematický celok               Cieľ a kľúčové kompetencie

1. Prvky a ich anorganické zlúčeniny
dôležité                   poznať slovenské názvy a značky prvkov
                                               80
v bežnom živote, ich vlastnosti, použitie  uviesť výskyt prvkov 1. a 2. skupiny v prírode vo

a ich vplyv na živé organizmy a životné   forme nerastov

prostredie                 poznať základné vlastnosti vodíka

Opakovanie. PSP               poznať aspoň dva spôsoby prípravy vodíka

Všeobecné vlastnosti s-prvkov        poznať základné vlastnosti sodíka

Výskyt s-prvkov a ich pouţitie       poznať vzorce látok s názvom: sóda, sóda

Technicky dôleţité zlúčeniny s-prvkov    bikarbóna, pálené vápno, hasené vápno, vápenec

                    vysvetliť význam vápenca a sádrovca v
Bioanorganický význam s-prvkov-referát stavebnom

Vodík, kyslík                priemysle

Charakteristika p-prvkov          vysvetliť rozdiel medzi prechodnou a trvalou

Výskyt p-prvkov v prírode a ich pouţitie tvrdosťou vody, odstraňovanie tvrdosti vody

Charakteristika prvkov III.A skupiny    poznať výskyt C, Si, Al, N, P, O, S,

Výroba hliníka               vedieť, ţe Si a Al majú po O najväčšie zastúpenie

Charakteristika prvkov IV.A skupiny     v zemskej kôre

Chémia C - význam a nebezpečie CO,     vedieť, ţe CO2 je tzv. „skleníkovým plynom“, a
CO2 - ref.                 ţe

                      v hlavnej miere prispieva ku globálnemu
Chémia kremíka, účinky exhalátov      otepľovaniu

Opakovanie prvkov p1, p2          Zeme

                      poznať základné vlastnosti Al a z toho
Chémia dusíka                vyplývajúce

Kyslé daţde pH pôdy NOx-ref.        jeho vyuţitie

                      vedieť o znečistení ţivotného prostredia oxidmi
Chémia fosforu               N

                      poznať význam kyslíka a vody pre ľudský
Charakteristika chalkogénov         organizmus

Síra - zlúčeniny význam           poznať najbeţnejšie spôsoby vyuţitia peroxidu                                               81
Zdroje kyslíka na Zemi. Ozónová vrstva  vodíka, ozónu, síry, kyslíka

v atmosfére, toxické zloţky atmosféry  poznať vyuţitie chlóru a jeho zlúčenín a jódu ako

(oxidy síry H SO , H S ...) ref.     dezinfekčných prostriedkov

                     poznať rádioaktivitu radónu ako rizikový faktor
Charakteristika prvkov p5        pre

Bezkyslíkaté zlúčeniny halogénov     prostredie

                     vysvetliť základný princíp výroby ţeleza a ocele
Kyslíkaté zlúčeniny halogénov      a

Vzácne plyny               ich vyuţitie

                     vysvetliť základnú funkciu hemoglobínu v
Vzduch - ochrana pred znečistením    ľudskom

Opakovanie prvkov p3- p6         organizme a vedieť, ţe obsahuje katióny ţeleza

Opakovanie prvkov p

Písomná previerka

Chémia d-prvkov

Koordinačné zlúčeniny

Prvky skupiny ţeleza

Prvky skupiny medi

Prvky skupiny zinku

Charakteristika prvkov f

Opakovanie d a f prvkov

2. Charakteristika a rozdelenie     poznať príčinu existencie veľkého počtu
organických               organických

látok a základy ich názvoslovia     zlúčenín uhlíka

Charakteristika organických zlúčenín   zaradiť danú organickú zlúčeninu

Štruktúra a reaktivita organických
zlúčenín                 uviesť jednoduché príklady

Klasifikácia organických látok      vedieť aplikovať poznatky


                                              82
Izoméria a konštitúcia činidla

Názvoslovie alkánov

Názvoslovie alkénov, alkínov

Názvoslovie arénov

Opakovanie

Fosilné suroviny - referát Ekologický
význam

Alkány

Alkény, alkadiény - význam

Alkény - vlastnosti, štruktúra, význam

Arény - zloţenie, štruktúra, význam

Chemické vlastnosti arénov

Chemické vlastnosti arénov

Opakovanie

3. Uhľovodíky dôležité v bežnom živote  poznať vzorce a triviálne názvy

ich vlastnosti, použitie a ich vplyv na
živé                   utvoriť názov a napísať vzorec

organizmy a životné prostredie      porovnať dĺţku, pevnosť jednoduchej, dvojitej a

Surovinové zdroje organických látok    trojitej väzby

Spracovanie ropy - destilácia,
krakovanie                napísať chemickú rovnicu horenia

Kvalitatívna analýza organických látok  charakterizovať zemný plyn

Dôkaz C, H, N, S v organických      porovnať fosílne palivá z hľadiska ich
zlúčeninách -               vyčerpateľnosti

návrh na dôkaz              ekologických dôsledkov ich ťaţby, spracovania

Dôkaz nenasýtených uhľovodíkov      a vyuţitia, obsahu škodlivých prímesí

Precvičovanie učiva            (kyslé daţde, skleníkový efekt)
                                              83
III. A

1 hodina týţdenne s delenou triedou, 33 hodín ročne


Tematický                       Téma    Obsahový štandard     Výstupný štandard,        Prierezové
 celok                                           kompetencie            témy,
                                                                rozvíjajúce
                                                                ciele

                          Vlastnosti   Halogénderiváty,      vymenovať skupiny derivátov Toxické látky-
                          derivátov   hydroxyderiváty,      uhľovodíkov, uviesť príklady   environmentál
                                 alkoholy, jednosýtny a   zlúčenín z jednotlivých skupín na výchova
                          uhľovodíkov
                                 viacsýtny alkohol,     derivátov uhľovodíkov, poznať
                          Halogénderiv
                                 fenoly, lieh, étery,    väzbovosť S, O, N a
                          áty      karbonylové zlúčeniny,   halogénov, poznať
                          Dusíkaté    aldehydy, ketóny,     charakteristické skupiny
                          deriváty    nitroderiváty, amíny,   derivátov uhľovodíkov (F-, Cl-,
  DERIVÁTY UHĽOVODÍKOV DÔLEŢITÉ V BEŢNOM ŢIVOTE
                          Kyslíkaté   PVC, teflón, insekticíd,  Br-, I-, -OH, -NO2, -NH2, -O-,
                          deriváty    freóny, karboxylová    -CO-, -CHO, - COOH), zaradiť
                                 kyselina          danú zlúčeninu do
                                               jednotlivých skupín derivátov
                                               uhľovodíkov,poznať
                                               najdôleţitejšie triviálne názvy a
                                               vzorce derivátov uhľovodíkov:
                                               chloroform, jodoform,
                                               vinylchlorid, anilín,
                                               etylénglykol, glycerol,
                                               fenol,ormaldehyd, acetaldehyd,
                                               acetón, kyselina mravčia,
                                               octová, šťavelová, benzoová
                                               utvoriť názov a napísať vzorec
                                               derivátov odvodených od
                                               benzénu a alkánov C1 – C10 ,
                                               poznať polárny charakter väzby
                                               C-heteroatóm a vyznačiť
                                               čiastkové náboje na atómoch
                                               väzby C-heteroatóm, poznať
                                               typy reakcií charakteristických
                                               pre halogénderiváty a
                                               hydroxyderiváty – SN a E

                                               napísať reakčnú schému
                                               reakcie brómetánu s NaOH,
                                               napísať reakčnú schému
                                               oxidácie etanolu na
                                               acetaldehyd a kyselinu etánovú,
                                               vedieť, ţe freóny a mnohé


                                                                       84
                                   insekticídy majú charakter
                                   halogénderivátov porovnať
                                   rozpustnosť etanolu vo vode,
                                   poznať vyuţitie chloroformu,
                                   CCl4, metanolu, glycerolu,
                                   etylénglykolu, formaldehydu,
                                   acetónu a ich účinok na ľudský
                                   organizmus a nebezpečenstvo
                                   pri manipulácii s nim, vysvetliť
                                   základný princíp výroby
                                   etanolu (aj chemické rovnice),

                                   jeho vyuţitie (rozpúšťadlo,
                                   výroba octu, chemická výroba,
                                   dezinfekcia, potravinárstvo) a
                                   jeho účinky na ľudský
                                   organizmus poznať vyuţitie                                   karboxylových kyselín (
                                   octová, benzoová ) poznať
                                   význam derivátov
                                   karboxylových kyselín pre
                                   stavbu lipidov a bielkovín
                                   poznať vyuţitie freónov,
                                   posúdiť vplyv ich chemického
                                   pôsobenia na ozónovú vrstvu a
                                   z toho vyplývajúce dôsledky
                                   pre ţivotné prostredie                     Lipidy, jednoduché     charakterizovať lipidy z      Správna
                     lipidy, tuky, oleje,    hľadiska výskytu, štruktúry,    životospráva
BIOLÁTKY V ŢIVÝCH ORGANIZMOCH
                     vosky, stuţovanie      vlastností, významu a
                     tukov, zmydelňovanie    zastúpenia vo výţive človeka
                     tukov, mydlá, zloţené    charakterizovať výskyt
                     lipidy, fosfolipidy,    cholesterolu v potravinách a
                     glykolipidy,        vysvetliť jeho význam pre
                Lipidy  hydrofóbne vlastnosti,   organizmus porovnať oleje a
                     cholesterol, LDL –     tuky z hľadiska štruktúry
                     cholesterol, HDL –     (obsahu mastných kyselín) a z
                     cholesterol, lipémia, -3-  hľadiska ich významu pre
                     mastné kyseliny (len    organizmus (zdravá výţiva,
                                   obezita) poznať vosky z
                     význam pre človeka)     hľadiska výskytu a významu
                                   charakterizovať výskyt,
                                   význam a zloţenie

                                                            85
                                   glykolipidov a fosfolipidov
                                   porovnať význam LDL –
                                   „zlého cholesterolu“ a HDL –
                                   „dobrého cholesterolu“ pre
                                   človeka

                      Sacharidy, jednoduché   charakterizovať pojem
                      sacharidy, mono-,     sacharidy z hľadiska významu,
                      oligo- a polysacharidy,  výskytu a pôvodu napísať
                      aldózy, ketózy, tri-,   všeobecnú chemickú schému
                      pent- a hexózy,      fotosyntézy charakterizovať
                      glyceraldehyd,      sacharidy podľa ich vlastností,
                      dihydroxyacetón,     štruktúry, zloţenia a
                      chiralita, chirálne    klasifikácie vysvetliť vznik
                Sacharidy  centrum, D- a L- formy,  alkoholov a kyselín zo
                      optická izoméria,     sacharidov (všeobecne opísať
                      ribóza, deoxyribóza,   princíp)
                      glukóza, fruktóza,
                      sacharóza, laktóza,
                      škrob, glykogén,
                      celulóza, energetická
                      hodnota sacharózy,
                      glykémia

                                   popísať základné vlastnosti D- Zdravá výživa
                                   glukózy a D-fruktózy z
                                   hľadiska významnosti pre
                                   výţivu človeka zaradiť
                                   sacharózu a laktózu z hľadiska
BIOLÁTKY V ŢIVÝCH ORGANIZMOCH
                                   zloţenia a charakterizovať ich z
                                   hľadiska významnosti pre
                                   výţivu človeka charakterizovať
                                   škrob, glykogén a celulózu z
                                   hľadiska výskytu, vzniku a
                                   významu pre človeka poznať
                                   negatívny účinok nadmerného
                                   príjmu sacharózy pre človeka
                                   uviesť rôzne potravinové zdroje
                                   sacharózy a porovnať ich vplyv
                                   na zmenu glykémie poznať
                                   orientačné zastúpenie
                                   sacharidov v mede
                                                           86
                       Bielkoviny (proteíny),   charakterizovať bielkoviny z
                       biologická funkcia,     hľadiska výskytu, významu a
                       aminokyselina, alanín,   pôvodu charakterizovať
                       glycín, peptidová      bielkoviny z hľadiska ich
                       väzba, biuretová      klasifikácie, zloţenia a
                       reakcia, primárna,     vlastností vymenovať
                       sekundárna, terciárna a   esenciálne aminokyseliny a
                       kvartérna štruktúra,    potravinové zdroje s ich
                       fibrilárne, globulárne   najvhodnejším zastúpením
                       bielkoviny, denaturácia,  charakterizovať primárnu,
                Bielkoviny  hém, hemoglobín,      sekundárnu, terciárnu a
                       lipoproteíny,        kvartérnu štruktúru bielkovín a
                       glykoproteíny,       jej význam pri denaturácii a
                       fosfoproteíny,       zmene biologických funkcií
                       hemoproteíny,        bielkovín vplyvom
                       myoglobín, enzýmy,     bielkovinových jedov, teploty a
                       protilátky, energetická   pod. uviesť moţné príčiny
BIOLÁTKY V ŢIVÝCH ORGANIZMOCH
                       hodnota bielkovín      denaturácie bielkovín vysvetliť,
                                     čo by bolo moţné pouţiť k
                                     zabráneniu otravy ťaţkými
                                     kovmi po ich poţití

                       Enzým, aktivačná      charakterizovať pojem enzým z
                       energia, biokatalyzátor,  hľadiska všeobecných
                       aktívne miesto, enzým–   vlastností, výskytu a významu
                       substrátový komplex,    vysvetliť vplyv enzýmu na
                       koenzým, apoenzým,     priebeh reakcie charakterizovať
                Enzýmy    špecifický katalytický   faktory ovplyvňujúce rýchlosť
                       účinok, inhibícia      enzýmovej reakcie porovnať
                       kompetitívna a       kompetitívnu a nekompetitívnu
                       nekompetitívna, α-     inhibíciu a uviesť príklad
                       amyláza, pepsín,
                       trypsín

                       Nukleové kyseliny,
                       genetická informácia,
                       adenín, guanín, cytozín,
                       uracil, tymín, nukleotid,
                       DNA, RNA,
                       makroergická väzba,
                       mediátorová,
                       transferová,
                       ribozómová RNA,
                       komplementarita,
                       kodón, antikodón,
                Nukleové   polynukleotidový
                kyseliny   reťazec, ATP                                                      87
             Heterocyklus,       poznať základ zloţenia    Návykové
 KVALITA ŢIVOTA A
             alkaloidy, droga,     heterocyklických zlúčenín   látky. Drogy.
             návyková látka, nikotín,  vedieť o škodlivosti
   ZDRAVIE
             kofein, liek,       návykových látok na ľudský
             antibiotikum, geneticky  organizmus poznať funkciu a
             upravované potraviny,   účinok antibiotík vedieť
             biologická hodnota     posúdiť kvalitu a správne
             stravy, vyváţená strava  zloţenie stravy
                    Biológia

Charakteristika učebného predmetu:

Učebný predmet biológia poskytne v rámci štátneho programu stredoškolského
vzdelávania (ISCED 3) základný systém poznatkov o ţivej prírode, ako predpokladu
formovania prírodovednej gramotnosti. Poznanie zákonov, ktorými sa riadi ţivá príroda,
je základom pre pochopenie jej fungovania ako celku a je dôleţité pre formovanie citlivého
vzťahu k nej. Toto poznanie je zároveň nevyhnutným predpokladom zodpovedného prístupu
k celému okolitému svetu ako aj sebe samému.
Program je koncipovaný tak, aby bolo moţné čo najviac vyuţívať moderné didaktické
formy, metódy a prostriedky, ktoré okrem maximálnej názornosti, podporujú samostatnosť
a kreativitu ţiakov pri práci s informáciami, umoţňujú pracovať s prírodninami, realizovať
experimenty a rozvíjajú schopnosť ţiakov poznatky aplikovať. Preto sa v kaţdom ročníku
na jednej vyučovacej hodine týţdenne trieda delí na skupiny.
Obsah predmetu (198 hodín) sa odvíja od jeho cieľov a je členený v rámci štátneho
programu do troch základných tematických okruhov:
1. Svet ţivých organizmov v prvom ročníku (66 hodín) nadväzuje na poznatky
základnej školy. Prostredníctvom vybraných informácií o základných skupinách rastlín,
ţivočíchov a mikroorganizmov v ich prirodzenom prostredí a vo vzťahu k človeku, má
ţiakov motivovať a podnietiť ich záujem o ďalšie štúdium ţivej prírody. Východiskom je
tematický celok „Ţivot a voda“, kde vodný ekosystém slúţi ako prostriedok pochopenia
vzťahov medzi organizmami a prostredím ako aj organizmami navzájom. Tematický celok
„Špecializácia rastlín a ţivočíchov“ vysvetľuje moţnosti a formy adaptácií organizmov na
rôzne ţivotné podmienky a poskytuje priestor pre projektové vyučovanie.
Poznávanie rozmanitosti sveta ţivých organizmov dopĺňa tematický celok „Mikrosvet“.
Praktický význam poznatkov o ţivých organizmoch pribliţuje tematický celok „Ţivot
s človekom“. Záver celej časti patrí systematickému prehľadu prebraných rastlín, húb
a ţivočíchov.
2. Druhý ročník je zameraný na poznávanie spoločných znakov, vlastností a prejavov
ţivých organizmov (99 hodín). Jednotlivé tematické celky pribliţujú stavbu a organizáciu
ţivých sústav, vysvetľujú podstatu procesov prebiehajúcich v organizmoch na všetkých
úrovniach počnúc bunkou. Zdôrazňujú vzájomnú súvislosť medzi stavbou a funkciou

                                               88
orgánov, čoho výsledkom sú ţivotné prejavy organizmov. Tento tematický okruh poskytne
základné informácie dôleţité pre pochopenie jednoty ţivej prírody. Praktické cvičenia
umoţnia ţiakom vyskúšať si a v praxi overiť teoretické poznatky rôznymi formami od
klasických laboratórnych prác s prírodninami aţ po prácu s informáciami prostredníctvom
IKT.
3. Tretí ročník je venovaný biológii človeka a ochrane zdravia (33 hodín). Jeho ťaţisko
predstavuje tematický celok „Orgánové sústavy človeka“, ktorý okrem informácií o stavbe
a funkcii jednotlivých orgánov a orgánových sústav poskytne aj základné informácie o
najčastejších poruchách ich činnosti, o ich príčinách, prejavoch, liečbe a prevencii.
Nadväzujúci tematický celok „Zdravý ţivotný štýl“ otvára moţnosti pre projekty a

samostatné práce ţiakov. Umoţní získať nielen ďalšie poznatky dôleţité pre formovanie
zodpovedného prístupu k vlastnému zdraviu, ale aj rozvíjať zručnosti pri práci
s informáciami. Časť „Základy poskytovania prvej pomoci“ je moţné realizovať formou
cvičení v nadväznosti na jednotlivé kapitoly o orgánových sústavách človeka,
prípadne v spolupráci s učebnou oblasťou Zdravie a pohyb.


I. A

2 hodiny týţdenne, 66 hodín ročneTem.          Téma, obsah         Ciele, kompetencie
celok,
počet
hodín

            ţivotné prostredie a jeho  Poznať význam abiotických a biotických zloţiek
            zloţky           prostredia pre existenciu organizmov.
a organizmy (4 hod.)
            ekosystém          Charakterizovať pojem ekosystém.
Ţivotné prostredie
            vzťah organizmu       Vysvetliť rozdiel medzi druhom, populáciou
            a prostredia        a spoločenstvom.

            spoločenstvo a populácia  Na príklade vybraného ekosystému vysvetliť
                          potravové reťazce a siete.

            Ţivot v sladkých vodách
            (10)
Ţivot a voda
            Vodný ekosystém

            Vodné rastliny       Poznať základné zloţky zooplanktonu a
                          fytoplanktonu                                                  89
             Bezstavovce sladkých
             vôd, Hubky, prhlivce

             Ploskavce         Vysvetliť význam planktónu pre vodný ekosystém.

             Mäkkýše          Vedieť porovnať základné znak dvojklíčnolistových
                          a jednoklíčnolistových rastlín.

             Obručkavce        Vedieť vysvetliť adaptácie rastlín na ţivot vo vode a
                          v jej okolí.

             Článkonoţce

             Hmyz            Vedieť popísať základné morfologické znaky
                          jednotlivých kmeňov bezstavovcov a tried
                          stavovcov.

             Ryby

             Obojţivelníky

             Ţivot pri vode (10)

             Machorasty         Na príklade vybraného zástupcu popísať vonkajšiu
                          stavbu tela mnohobunkových rias.

             Plavunorasty, sladičorasty Poznať najznámejšie druhy vodných a pobreţných
                          rastlín – byliny a dreviny.

             Borovicorasty       Vedieť zatriediť a porovnať výtrusné a semenné
                          rastliny.

             Výtrusné rastliny     Poznať základné znaky nahosemenných a
                          krytosemenných Vedieť vysvetliť adaptácie rastlín
                          na ţivot vo vode a v jej okolí.

             Magnoliorasty       Vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať
                          zaujímavosti zo ţivota vodných rastlín.

             Bezstavovce        Vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať
Ţivot a voda (30 hod.)
                          informácie o drevinách luţných lesov, o porastoch
                          mokradí, močiarov a pod.

             Stavovce         Poznať najznámejšie vodné druhy z kmeňov
                          bezstavovcov a tried stavovcov.

             Plazy           Vedieť popísať základné morfologické znaky
                          jednotlivých kmeňov bezstavovcov a tried                                                      90
              stavovcov.

 Vtáky           Vedieť porovnať spoločné a rozdielne morfologické
              znaky vodných bezstavovcov.

 Cicavce          Vedieť porovnať spoločné a rozdielne morfologické
              znaky vodných stavovcov.

 Ţivot v mori (10)     Vysvetliť prispôsobenie organizmov ţivotu vo
              vodnom prostredí.

 Morská flora,fauna    Na príklade vybraných zástupcov demonštrovať
              postavenie bezstavovcov v potravovom reťazci
              vodných ekosystémov.

 Hubky a prhlivce     Vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať
              informácie o ekologickom a hospodárskom
              význame vybraných zástupcov zooplanktónu,
              fytoplanktónu, vodných bezstavovcov a stavovcov.

 Ploskavce a mäkkýše    Poznať významné druhy plazov, vtákov a cicavcov
              ţijúcich pri vode.

 Obručkavce a       Vedieť popísať základnú morfologickú stavbu tela,
 článkonoţce        spoločné a rozdielne znaky plazov, vtákov
              a cicavcov. Ostnatokoţce       Poznať formy prispôsobenia sa plazov, vtákov
              a cicavcov ţivotu pri vode .

 Chordáty-         Na príklade vybraných zástupcov demonštrovať
 pláštovce,kopijovce    postavenie vybraných druhov plazov, vtákov
              a cicavcov v potravovom reťazci.

 Drsnokoţce        Vedieť vysvetliť rozdiel medzi vtákmi plávajúcimi,
              brodivými a potápavými.

 Ryby           Vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať formy
              správania sa vtákov a cicavcov.

 Plazy a vtáky

 Cicavce

 Rastliny vysokohorských
a ţivo
alizác
Špecirastlíčícho

hod.)
 v (8
 spoločenstiev
 ia

  n
                                        91
        Ţivočíchy
        vysokohorských
        spoločenstiev

        Ţivot na úkor iných     Charakterizovať vybrané druhy parazitických
                      organizmov.

         parazitizmus a jeho    Vysvetliť podstatu parazitizmu
        formy

        parazitické rastliny

        huby - spôsoby       Vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať
        parazitizmu         informácie o moţnostiach nákazy, liečenia
                      a prevencie parazitárnych ochorení.

        Parazitické ţivočíchy

        Ţivot v extrémnych
        podmienkach

        Námety na samostatné
        práce ţiakov:

        Za polárnym kruhom.     Vedieť opísať špecifické ţivotné podmienky
                      v rôznych biotopoch.

        V púšti.          Vedieť vyhľadať a spracovať informácie o ţivote
                      v rôznych typoch prostredia.

        Hlboko v mori.

        V sladkej aj slanej vode.

        Jaskyne.

        V pôde.

        vírusy -charakteristika,  Charakterizovať vírusy z hľadiska stavby a spôsobu
        rozdelenie, význam     ţivota.
Mikros- vet
        baktérie –         Charakterizovať baktérie z hľadiska spôsobu ţivota
        charakteristika,      a významu v prírode.
        rozdelenie, význam

        riasy – charakteristika,  Uviesť najbeţnejšie vírusové a bakteriálne
        Mikrosv
        zástupcovia, význam     ochorenia, prevencia a moţnosti liečby.
       hod.)
       et (5
        huby – charakteristika,   Charakterizovať jednobunkové riasy z hľadiska


                                                 92
              zástupcovia význam    stavby a spôsobu ţivota.

                           Charakterizovať mikroskopické huby z hľadiska
                           výţivy.

              mikroorganizmy a človek Vymenovať vybrané druhy mikroskopických húb,
                          základné ochorenia ktoré spôsobujú, ich význam
                          v prírode a pre človeka.

                           Charakterizovať prvoky z hľadiska stavby
                           a spôsobu ţivota.

              Adaptácia na ţivot v
              ľudských sídlach (4)
                           Vysvetliť spôsoby adaptácie ţivočíchov na ţivot
              neţelaní spoločníci    v ľudských sídlach a domácnostiach.
              v domácnosti (plesne,
                           Poznať najbeţnejšie druhy organizmov, ktoré sa
              článkonoţce, hlodavce)
                           druhotne adaptovali na ţivot s človekom.
              ţivočíchy záhrad a polí
                           Poukázať na rôzne spôsoby boja človeka proti
              (bezstavovce, stavovce)
                           neţelaným organizmom v domácnosti.
              ţivočíchy v ľudských
                           Poznať regionálne významné druhy vtákov a
              sídlach (bezstavovce,
                           cicavcov ktoré ţijú v blízkosti človeka.
              stavovce)
                            Poukázať na význam vtákov a cicavcov pre
Ţivot s človekom (16 hod)
              ţivočíchy a urbanizácia
                           udrţanie biologickej rovnováhy v záhradách
                           a ovocných sadoch.

                           Poznať príčiny premnoţenia škodcov .

                            Na konkrétnych príkladoch demonštrovať
                           negatívny dopad činnosti niektorých ţivočíchov
                           ţijúcich v ľudských obydliach a ich blízkosti na
                           zdravie človeka.

              Ţivočíchy v sluţbách
              človeka (3)

              Námety na samostatné
              práce ţiakov:

               Podmienky chovu
              hospodársky významných
              druhov ţivočíchov.   Vysvetliť rozdiely v spôsobe ţivota voľne ţijúcich
                          a domestikovaných ţivočíchov.
              Význam hospodársky
              významných druhov

                                                     93
            ţivočíchov pre človeka
            (hmyz, dobytok, hydina
            a pod.)          Vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať
                          informácie o spôsobe ţivota a podmienkach chovu
             Pomocníci - v       hospodársky významných druhov, spoločníkov
            poľnohospodárstve,     a pomocníkov.
            športe, zdravotníctve
            a pod.

            Rastliny a huby
            v sluţbách človeka (9)

            rastliny ako potrava –   Poukázať prostredníctvom vybraných zástupcov na
                          význam rastlín pre ich nutričné hodnoty, racionálnu
                          výţivu, vplyv na imunitu a pod.

             koreniny a pochutiny -  Vysvetliť negatívny dopad jedov na ľudský
            základná charakteristika  organizmus

            liečivá a drogy - základná Poznať hospodársky významné druhy rastlín, ktoré
            charakteristika      slúţia ako krmoviny.

            Krmoviny hospodársky    Poznať vybrané druhy okrasných rastlín záhrad a
            významné čeľade,      parkov.

            okrasné rastliny parkov
            a záhrad

             izbové rastliny – vybrané Poznať príklady priemyselného vyuţitia rastlín a
            druhy           húb.

             priemyselné vyuţitie
            rastlín a húb

            liečivá a jedy

            jedovaté rastliny

            jednobunkovce       Poznať význam triedenia organizmov.
Prehľad systému ţivej
            rastliny
prírody (4 hod.)
            huby            Vedieť zatriediť vybrané organizmy podľa
                          charakteristických znakov do najvyšších
            ţivočíchy         taxonomických kategórií
                                                     94
II. A

3 hodiny týţdenne, z toho 1 hodina praktické cvičenie , 99 hodín ročne

 Tematický                   Téma, obsah             Ciele, kompetencie
 celok

                         Všeobecné vlastnosti živých sústav   Vedieť odlíšiť živé sústavy od neživých na
  Všeobecné vlastnosti
                                            základe charakteristických vlastností.
                         Živá a neživá príroda, organizácia   Vymenovať jednotlivé organizačné stupne
                         živých sústav             živých sústav.
  živých sústav
                                            Vymenovať základné životné prejavy
                         Vlastnosti a prejavy organizmov    organizmov.
                         Praktické cvičenie

                         Stavba a organizácia tela ţivých    Vedieť vysvetliť podstatu bunkovej teórie.
                         organizmov               Na príklade bunky baktérie opísať stavbu
                                             prokaryotickej bunky.
                         Bunka                  Poznať všeobecnú štruktúru eukaryotickej
                                             bunky.
  Stavba a organizácia tela živých organizmov
                         Bunková teória             Poznať význam bunkových povrchov.
                                             Pomocou obrázka vedieť určiť vnútrobunkové
                         Veľkosť a tvar a buniek.        štruktúry.
                                             Vedieť vymenovať membránové štruktúry
                         Praktické cvičenie           a poznať ich význam pre bunku.
                                             Vedieť vymenovať vláknité štruktúry a poznať
                         Základné štruktúry bunky        ich význam pre bunku.
                                             Poznať rozdiely v stavbe prokaryotickej
                         Typy buniek – prokaryotická,      a eukaryotickej bunky.
                         eukaryotická              Vedieť odlíšiť rastlinnú a živočíšnu bunku.
                                           Uviesť príklady na rôzne typy rastlinných a
                         Praktické cvičenie
                                           živočíšnych buniek, vysvetliť vzťah medzi tvarom
                         Bunka rastlinná, ţivočíšna      a funkciou špecializovaných buniek.

                         Stavba rastlinného tela        Poznať rozdiely medzi delivými a trvácimi
                                            pletivami z hľadiska zabezpečenia životných
  Stavba rastlinného tela
                         Stavba rastlinného tela- ( Pletivá   procesov rastlín.
                         – delivé, trváce)           Vedieť vysvetliť funkciu a význam krycích,
                                            vodivých a základných pletív v rastline.
                         Praktické cvičenia           Vymenovať vegetatívne a reprodukčné orgány
                                            cievnatých rastlín, poznať ich funkciu.
                         Vegetatívne orgány (koreň,       Prostredníctvom obrazového materiálu, 3D
                         stonka, list)             modelov (resp. počítačových simulácií vedieť
                                            lokalizovať jednotlivé typy pletív vo
                         Reprodukčné orgány (kvet)       vegetatívnych orgánoch rastliny.
                                            Vedieť opísať stavbu kvetu magnóliorastov.
                         Praktické cvičenia           Poznať možnosti praktického využitia
                                            vegetatívnych orgánov, semien, plodov a častí
                         Reprodukčné orgány (plod)       kvetu rastlín v každodennom živote človeka.


                                                                 95
                          Reprodukčné orgány (semeno)     Vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať
                                            informácie o možnostiach spracovania a využitia
                          Praktické cvičenia         rastlinných orgánov v biotechnológiách.

                          Základná stavba ţivočíšneho      Vedieť porovnať stavbu bunky prvoka (napr.
                          organizmu – stavovce          črievička) a vybranej špecializovanej bunky
                                             (napr. neurón, červená krvinka a pod.).
                          Špecializácia ţivočíšnych buniek    Vedieť opísať základné typy tkanív, poznať ich
                                             funkciu.
Základná stavba živočíšneho organizmu – stavovce
                          Tkanivá – základné typy        Na príklade anatómie kože, svalu a kosti vedieť
                                             lokalizovať jednotlivé typy tkanív.
                          Praktické cvičenia           Prostredníctvom obrazového materiálu, 3D
                                             modelu (resp. počítačových simulácií) vedieť
                          Prehľad orgánových sústav       opísať stavbu tráviacej sústavy cicavcov.
                          ţivočíchov               Vedieť vysvetliť význam jednotlivých
                                             orgánových sústav pre fungovanie organizmu
                          Orgány tráviacej sústavy – stavba   ako celku.
                          a funkcia               Vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať
                                             informácie o rozdieloch v stavbe vybranej
                          Praktické cvičenia           orgánovej sústavy medzi stavovcami a
                                             bezstavovcami.
                          Význam orgánových sústav pre    Vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať
                          fungovanie ţivočíšneho       informácie o rozdieloch v stavbe vybranej
                          organizmu ako celku         orgánovej sústavy (napr. dýchacia, obehová)
                                            medzi jednotlivými triedami stavovcov.

                          Ţivotné prejavy organizmov.         Poznať význam základných biologických
                                                procesov pre život organizmov.
                          Základné ţivotné prejavy        
Životné prejavy
                                                Vedieť opísať základné mechanizmy príjmu
organizmov.
                          organizmov                  látok bunkou.
                                                Poznať podstatu anabolických
                                                a katabolických procesov v bunke.
                          Praktické cvičenia             Vedieť uviesť príklady na anabolické
                                                a katabolické deje.
                          Metabolické procesy.            Vedieť vysvetliť význam a funkciu ATP
                                                v bunke.
Metabolické procesy.
                          Premena látok a energie v bunke.
                                                Poznať význam enzýmov v procesoch
                          Príjem a výdaj látok bunkou.        metabolizmu.


                          Anabolizmus a katabolizmus.
                          Prenos energie v bunke.

                          Praktické cvičenie

                          Metabolické procesy rastlín.        Vedieť charakterizovať fotosyntézu ako
Metaboli

procesy
                                                spôsob autotrofnej výživy rastlín.
rastlín.
                          Asimilácia a disimilácia          Poznať príklady rastlín, ktoré sa vyživujú
cké
                                                heterotrofne a mixotrofne.                                                                    96
                 Výţiva rastlín.              Vedieť vysvetliť prečo je fotosyntéza
                                      jedinečný proces v prírode, poznať jej
                 Praktické cvičenia
Metabolické procesy rastlín
                                      význam.
                                      Poznať podmienky fotosyntézy.
                 Fotosyntéza               Vedieť vymenovať vstupné látky a konečné
                                      produkty fotosyntézy.
                 Dýchanie rastlín             Vedieť vysvetliť princíp svetelnej
                                      a syntetickej fázy fotosyntézy.
                 Praktické cvičenia            Vysvetliť význam dýchania pre živé
                                      organizmy.
                 Vodný reţim               Poznať princíp anaeróbneho a aeróbneho
                                      dýchania.
                     Praktické cvičenia
                                      Poznať vstupné látky a konečné produkty
                                      biologickej oxidácie.
                 Metabolické procesy ţivočíchov.
                                      Poznať význam kvasenia v prírode a pre
                 Podstata metabolizmu.           človeka.
                                      Vedieť porovnať fotosyntézu a dýchanie.
                                      Poznať lokalizáciu fotosyntézy a dýchania v
                                      bunke.
                                     Vysvetliť význam vodného režimu pre rastlinu.
                                     Poznať úlohu vegetatívnych orgánov pri
                                     zabezpečovaní vodného režimu.
                                    Poznať faktory, ktoré ovplyvňujú príjem a vedenie
Metabolické procesy živočíchov.
                                    vody rastlinou.

                 Spôsoby výživy živočíchov         Vedieť vymenovať základné metabolické
                                      deje v organizme živočíchov.
                 Praktické cvičenia            Poznať základné spôsoby výživy živočíchov.
                                      Porovnať princíp mechanického
                 Činnosť orgánov tráviacej sústavy,    a chemického spracovania potravy
                 procesy trávenia, procesy         živočíchov.
                 vstrebávania.               Vedieť charakterizovať funkciu jednotlivých
                                      častí tráviacej sústavy stavovcov pri
                 Dýchanie živočíchov            spracovaní potravy.
                                      Vedieť porovnať procesy trávenia
                 Praktické cvičenia            a vstrebávania živín.
                                      Vysvetliť princíp dýchania živočíchov a jeho
                 Transport látok              vzťah k metabolizmu.
                                      Poznať funkciu jednotlivých častí dýchacej
                 Vylučovanie                sústavy cicavcov.
                                      Poznať rozdiel medzi vonkajším
                 Praktické cvičenia
                                      a vnútorným dýchaním cicavcov.
                                                          97
                Rozmnoţovanie, rast a vývin.       Vedieť vysvetliť význam telových tekutín a
Rozmnoţovanie, rast a vývin -                       obehovej sústavy stavovcov vo vzťahu
                Rozmnoţovanie pohlavné a         k metabolizmu.
                nepohlavné               Poznať význam a princíp činnosti
                                     vylučovacej sústavy.
                                    Vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať
    ontogenéza                                     informácie o rozdieloch v stavbe a činnosti
                                     tráviacej sústavy stavovcov vzhľadom na
                                     spôsob výživy.
                                  Vedieť vysvetliť ako súvisí činnosti orgánov
                                  tráviacej, dýchacej, obehovej a vylučovacej
                                  sústavy pri zabezpečovaní metabolických
                                  procesov.

                Delenie buniek.             Charakterizovať rozmnožovanie ako základný
                                    životný prejav organizmov.
                Bunkový cyklus            Na príklade vedieť vysvetliť rozdiely medzi
                                    pohlavným a nepohlavným rozmnožovaním.
                                   Poznať podstatu a význam nepohlavného
                                    rozmnožovania rastlín a živočíchov.
                                  Vedieť uviesť príklady zástupcov rastlín
                                  a živočíchov na jednotlivé formy nepohlavného
 Delenie buniek.
                                  rozmnožovania

                Praktické cvičenia             Vedieť opísať fázy bunkového cyklu.
                                      Poznať význam S- fázy bunkového cyklu.
                Mitóza.                   Vedieť odlíšiť chromozóm v interfáze
                                      bunkového cyklu a počas delenia bunky.
                Meióza.
                                   Poznať základnú stavbu chromozómu.
                Praktické cvičenia          Vedieť zdôvodniť rozdiel v počte
                                    chromozómov medzi diploidnou a haploidnou
                                    bunkou.
                                   Vedieť definovať pojem mitóza
                                    a charakterizovať základné fázy mitotického
                Pohlavné rozmnožovanie a životný    delenia.
                                   Vysvetliť mechanizmus, ktorý pri mitóze
                cyklus rastlín.
                                    zabezpečuje zhodu genetickej informácie
 a ţivotný cyklus
 rozmnoţovanie
                Rodozmena.               dcérskej bunky s materskou.
                                  Poznať význam redukčného delenia buniek .
 Pohlavné rastlín.
                Opelenie a oplodnenie u semenných      Na príklade machu vysvetliť princíp rodozmeny.
                rastlín. Ontogenéza rastlín         Definovať pojmy opelenie a oplodnenie.
                                      Vedieť uviesť príklady na rôzne spôsoby opelenia
                Praktické cvičenia             semenných rastlín.
                                      Prostredníctvom obrazu stavby kvetu, 3D modelu (resp.
                                                                98
                   Pohlavné rozmnožovanie, rast       počítačových simulácií) vedieť opísať proces oplodnenia
                                        semenných rastlín.
                   a vývin živočíchov.
                                        Poznať základné rozdiely medzi oplodnením
                                        nahosemenných a krytosemenných rastlín.
                   Formy pohlavného rozmnožovania.
Pohlavné rozmnoţovanie, rast

                                        Vedieť opísať základné fázy ontogenézy rastlín.
                                        Poznať základné vonkajšie a vnútorné faktory
                                        ovplyvňujúce rast rastlín.
                                      Vedieť uviesť príklady zástupcov jednoročných,
a vývin ţivočíchov.
                                      dvojročných a trvácich rastlín.

                   Oplodnenie                Poznať rozdiely v stavbe vajíčka a spermie.
                                        Charakterizovať vonkajšie a vnútorné
                   Praktické cvičenie            oplodnenie živočíchov . Uviesť príklady.
                                       Poznať podstatné rozdiely medzi
                   Ontogenéza                hermafroditmi a gonochoristami. Uviesť
                                        príklady.
                                       Vedieť odôvodniť, prečo sa aj hermafrodity
                                        pária.
                   Dedičnosť a premenlivosť. Podstata
                                       Uviesť príklady živočíchov s priamym
                   dedičnosti                a nepriamym vývinom.
                                       Poznať podstatný rozdiel medzi
Dedičnosť a premenlivosť.
                                        embryonálnym a postembryonálnym
                                        vývinom stavovcov.
                                       Vysvetliť vzájomnú súvislosť medzi
                                        podmienkami prostredia, starostlivosťou
                                        o potomstvo a množstvom vytvorených
                                        vajíčok.
                                      Vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať
                                      informácie o špecifickom správaní živočíchov
                (25)
                                      v období rozmnožovania.

                   Praktické cvičenia            Poznať podstatu dedičnosti a premenlivosti.
                                        Poznať základné genetické pojmy.
                                        Vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať
                                        informácie o významných objavoch v oblasti
                                        genetiky
                                      Vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať
                   Základy bunkovej dedičnosti.
                                      informácie o vedcoch ktorí prispeli k rozvoju
                   Chromozóm              genetiky (J.G. Mendel).
Základy bunkovej dedičnosti.
                   Dedičnosť eukaryotických buniek     Poznať lokalizáciu genetickej informácie
                                        v bunke.
                   Praktické cvičenie            Vedieť opísať časti chromozómu.
                                        Vysvetliť rozdiel medzi somatickou
                   Dedičnosť eukaryotických buniek      a pohlavnou bunkou.
                                        Poznať rozdiel medzi medzi autozómom
                   Dedičnosť prokaryotických buniek     a pohlavným chromozómom.
                                        Vedieť opísať základné fázy meiózy.
                   Praktické cvičenie            Vysvetliť pojem crossing over a jeho význam
                                        pre kombináciu génov v gamétach.
                   Dedičnosť prokaryotických buniek     Poznať genetické dôsledky meiózy.

                                                                 99
                 Mendelove pravidlá dedičnosti.     Poznať lokalizáciu génov mimo jadra.   dedičnosti.
   e pravidlá
   Mendelov                              Vysvetliť podstatu dedičnosti
                 Mendelove zákony.           v prokaryotických bunkách.
                                    Poznať podstatu vzniku rezistencie baktérií
                                    na antibiotiká.


                 Dedičnosť eukaryotických buniek    Poznať lokalizáciu genetickej informácie
                                    v bunke.
                 Praktické cvičenie          Vedieť opísať časti chromozómu.
                                    Vysvetliť rozdiel medzi somatickou
                 Dedičnosť eukaryotických buniek    a pohlavnou bunkou.
                                    Poznať rozdiel medzi medzi autozómom
                 Dedičnosť prokaryotických buniek    a pohlavným chromozómom.
                                    Vedieť opísať základné fázy meiózy.
                 Praktické cvičenie          Vysvetliť pojem crossing over a jeho význam
                                    pre kombináciu génov v gamétach.
                 Dedičnosť prokaryotických buniek   Poznať genetické dôsledky meiózy.
                                    Poznať lokalizáciu génov mimo jadra.
                 Mendelove pravidlá dedičnosti.    Vysvetliť podstatu dedičnosti
                                    v prokaryotických bunkách.
                 Mendelove zákony.
                                    Poznať podstatu vzniku rezistencie baktérií
                                    na antibiotiká.
                 Praktické cvičenia          Vysvetliť podstatu kríženia – hybridizácie.
                                    Vedieť používať zaužívanú symboliku pri
Mendelove pravidlá dedičnosti.
                 Monohybridizmus            sledovaní kríženia.
                                    Vysvetliť platnosť Mendelových zákonov:
                 Dihybridizmus.             - zákon o uniformite a reciprocite
                                       (jednotnosti prvej generácie krížencov)
                 Praktické cvičenia           - zákon o segregácii alel a ich následnej
                                       kombinácii v druhej generácie
                 Neúplná dominancia.          - zákon o voľnej kombinovateľnosti alel.
                                    Na konkrétnych príkladoch vysvetliť rozdiel
                 Platnosť Mendelových zákonov      v platnosti Mendelových zákonov pri úplnej
                                    a neúplnej dominancii.
                 Praktické cvičenia          Vedieť aplikovať Mendelove zákony na
                                    dedičnosť krvných skupín človeka.
Dedičnosť            Dedičnosť a pohlavie.
                                    Poznať význam Mendelových zákonov
a pohlavie            Chromozómové určenie pohlavia.     pre prax.
                                    Poznať podmienky platnosti Mendelových
                 Praktické cvičenia           zákonov.
   Molekulové základy
                                  Vedieť vysvetliť význam väzby génov.

                 Dedičnosť viazaná na X chromozóm    Vysvetliť význam pohlavných chromozómov
                                    pri určení pohlavia.
   genetiky.
                 Molekulové základy genetiky.    Na príklade hemofílie a daltonizmu vedieť
                                  vysvetliť princíp dedičnosti viazanej na X
                 Nukleové kyseliny.
                                  chromozóm.
                 Praktické cvičenia
   liv
   Pr   en
   ie.
   ác
   ut
   os
   m
   m
   ť
   –
   e
                                                       100
          Genetický kód               Poznať princíp stavby nukleových kyselín.
                               Poznať rozdiel v štruktúre DNA a RNA.
          Replikácia DNA              Poznať typy a význam jednotlivých
                               nukleových kyselín.
          Praktické cvičenia            Vysvetliť podstatu genetického kódu.
                              Opísať replikáciu DNA a vysvetliť jej význam
          Expresia génu.               pri delení bunky.
                              Vysvetliť princíp prenosu genetickej
          Premenlivosť – mutácie. Nededičná     informácie na molekulovej úrovni.
          premenlivosť.              Vysvetliť pojem „ústredná dogma
                               molekulovej biológie“.
          Praktické cvičenie.           Poznať lokalizáciu procesov transkripcie
                               a translácie v bunke
          Dedičná premenlivosť a jej príčiny.   Vedieť charakterizovať premenlivosť ako
          Mutácie (génové, chromozómové,       základ variability živej prírody.
          genómové)                Poznať rozdiel medzi dedičnou a nededičnou
                               premenlivosťou z hľadiska ich príčin
                               a dôsledkov.
                              Charakterizovať pojem mutácia.
          Príčiny mutácii – mutagénny.       Vedieť uviesť príklady na základné skupiny
          Dôsledky gametických            mutagénov.
                              Poznať význam antimutagénov, uviesť
          a somatických mutácií pre
                               príklady.
          organizmus                Poznať základné typy mutácií.
                              Vysvetliť rozdiel medzi dôsledkami
          Význam mutácii v evolučných
                               gametických a somatických mutácií na
          procesoch. Génové manipulácie       organizmus.
          a ich praktické využitie         Poznať význam mutácií pre evolúciu živých
                               organizmov.
          Praktické cvičenie          Vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať
                             informácie o génových manipuláciách, o ich
          Genetika človeka.
                             využívaní v praxi, význame a rizikách.
          Metódy genetiky človeka

          Dedičnosť normálnych znakov.

          Praktické cvičenia            Poznať rozdiely v metódach využívaných vo
                               všeobecnej a humánnej genetike.
          Dedičné choroby a dispozície.      Vedieť vysvetliť význam poznania dedičnosti
Genetika človeka
          Genetické poradenstvo.           normálnych znakov človeka pre prax.
                              Poznať najčastejšie geneticky podmienené
          Praktické cvičenia             ochorenia človeka.
                              Vedieť vysvetliť pojem dedičné dispozície.
                              Poznať význam genetického poradenstva pre
                               existenciu zdravej populácie.
                             Vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať
                             informácie o geneticky podmienených poruchách
                             u človeka, o ich prevencii a zmiernení príznakov.
                                                  101
III. A

1 hodiny týţdenne s delenou triedou, 33 hodín ročneTematic-
 ký              Téma   Obsahový štandard             Výkonový štandard

 celok                                        Kompetencie               Tvar,      oporná sústava       Poznať funkcie opornej a pohybovej
               opora a  (vnútorná stavba kosti,   sústavy.
               povrch   tvar, spojenia kostí, rast
               tela    kosti, kostra)

                                     Vedieť popísať stavbu kosti.

                                   Poznať spôsoby spojenia kostí, uviesť
                                   príklady

                                     Vedieť popísať stavbu kostrového svalu.

                                     Popísať mechanizmus kontrakcie svalu.
 Orgánové sústavy človeka
                       pohybová sústava      Poznať rozdiely medzi hladkým, priečne
                     (stavba kostrového svalu,  pruhovaným a srdcovým svalom.
                     činnosť svalu, kostrové
                     svaly)

                                     Vedieť popísať stavbu kostrového svalu.

                                     Popísať mechanizmus kontrakcie svalu.

                                   Prostredníctvom obrazu, 3D modelu (resp.
                                   počítačových simulácií) vedieť popísať
                     koţa (anatómia, funkcie)   anatomickú stavbu koţe.

               2 Sústavy    tráviaca sústava      Vedieť vymenovať orgány tráviacej
               látkovej  (stavba, funkcia, trávenie  sústavy.
               výmeny   a vstrebávanie, výţiva)

                                    Vedieť popísať procesy trávenia
                                   a vstrebávania v jednotlivých orgánoch
                                   tráviacej sústavy.                                                       102
                            Poznať význam tráviacich enzýmov.

                           Poznať význam hlavných zloţiek potravy
                          vo výţive človeka.

              dýchacia sústava          Vedieť popísať stavbu dýchacej
            (stavba, funkcia,      sústavy.
            mechanizmus dýchania)

                          Vysvetliť mechanizmus dýchania a jeho
                          súvislosť s metabolizmom

              telové tekutiny (krv,  Poznať základné typy telových tekutín
            tkanivový mok, lymfa,   človeka a ich význam pre fungovanie
            zloţenie krvi, krvné   organizmu.
            skupiny, funkcie telových
            tekutín)

                            Poznať základné zloţky krvi a ich význam.

              obehová sústava     Vedieť vysvetliť princíp rozdelenia krvi na
Orgáno         (krvný a lymfatický obeh) krvné skupiny.
  vé
                            Vedieť popísať proces zráţania krvi.
sústavy
človeka                         Vedieť popísať časti krvného obehu
                          a stavbu srdca.

     2 Sústavy     vylučovacia sústava        Poznať základné časti a význam
     látkovej   (stavba, funkcia, tvorba  lymfatickej sústavy.
     výmeny    moču)

                               Vedieť vymenovať časti
                          vylučovacej sústavy.

                             Poznať funkciu nefrónu pri tvorbe moču.

                          Vedieť vysvetliť význam tvorby moču a jeho
                          vylučovania pre organizmus.

     Riadiace      hormonálna sústava   Vedieť porovnať činnosť nervového a
     sústavy                  hormonálneho riadenia organizmu. 
     a regulačné
     mechanizmy

                           Prostredníctvom obrazov, 3D modelu
                          (resp. počítačových simulácií) vedieť
                          lokalizovať ţľazy s vnútorným vylučovaním.                                              103
Orgáno                       Poznať hormóny (uvedené v pojmoch)
vé                        a ich účinky.
sústavy
              nervová sústava
človeka
            (stavba a činnosť
            obvodovej nervovej
            sústavy a centrálneho
            nervového systému,
            prenos nervového      Vedieť popísať stavbu a funkciu centrálnej
            vzruchu)         a obvodovej nervovej sústavy.

                          Vedieť vysvetliť princíp prenosu
                         nervového vzruchu.

                          Prostredníctvom obrazov, 3D modelu
                         (resp. počítačových simulácií) vedieť
                         lokalizovať časti nervovej sústavy.

                           Charakterizovať reflexný oblúk.

              zmyslové orgány    Vedieť vysvetliť princíp činnosti
            (receptory, stavba    zmyslových orgánov.
            a činnosť zmyslových
            orgánov)

                         Vedieť vysvetliť princíp činnosti
                         zmyslových orgánov.

                         Prostredníctvom obrazov, 3D modelu (resp.
                         počítačových simulácií) vedieť popísať
                         stavbu

                          Vedieť vysvetliť na príklade oka a ucha
                         prenos zmyslového vnemu od receptora
                         k nervom.

               termoregulácia     Vedieť vysvetliť princíp termoregulácie.

               imunitný systém    Poznať význam stálej telesnej teploty.
 Orgán
 ové                       Vedieť vysvetliť princíp imunitnej reakcie
sústavy
               pohlavné sústavy   Vedieť vysvetliť princíp menštruačného
človeka
     Reprodukcia               cyklu ţeny a poznať jeho Poznať funkcie
     a vývin                 muţskej a ţenskej pohlavnej sústavy.
                                             104
             oplodnenie          Prostredníctvom obrazov, 3D modelu
            embryonálny vývin       (resp. počítačových simulácií) vedieť popísať
                            stavbu muţských a ţenských pohlavných
                            orgánov.

            vývinové obdobia človeka  Vedieť rozlíšiť vnútorné a vonkajšie
                         pohlavné orgány u oboch pohlavíjednotlivé
                         fázy.

                              Poznať prvé príznaky tehotenstva.

                              Vedieť popísať jednotlivé fázy pôrodu.

                             Vedieť charakterizovať jednotlivé
                            vývinové obdobia človeka od zárodku aţ po
                            starobu.

              definícia zdravia     Vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať
            (podľa WHO)          informácie o vplyve nesprávnej
                            ţivotosprávy, absencie pohybu a narušeného
     Základné
     predpoklady                 ţivotného prostredia na fyzické a psychické
     zdravia                   zdravie

               ţivotospráva a výţiva
Zdravý
             pohybové aktivity a      Poznať kľúčové faktory ohrozujúce
ţivotný
            oddych            zdravie a následky ich pôsobenia na človeka.
štýl
               psychické zdravie      Poznať dôsledky nesprávnych
                            stravovacích návykov a choroby tráviacej
                            sústavy.

            kvalita ţivotného        Poznať vitamíny a minerálne látky
            prostredia           (uvedené v pojmoch) a ich účinky.

                            Poznať význam dodrţiavania pitného reţimu

     Reproduk   Hygiena
     čné   a starostlivosť o pohlavné  Vedieť vysvetliť pojem „reprodukčné
     zdravie orgány.          zdravie“.

              Plánované          Poznať základné piliere pre zabezpečenie
            rodičovstvo.         reprodukčného zdravia :
                            1. Plánované rodičovstvo.

              Prevencia pohlavne
            prenosných ochorení.     2. Starostlivosť o matku.                                                105
            Rovnosť pohlavia      3. Starostlivosť o novorodencov a deti.

                          4. Prevencia sexuálne ochorení.

     Civilizačné                Vedieť vysvetliť podstatu ochorenia AIDS
     choroby                  a poznať moţnosti prevencie.

             srdcovo-cievne       Poznať príčiny civilizačných ochorení
            ochorenia pohybového    a moţnosti prevencie.
            aparátu

                          Na príklade vedieť vysvetliť súvislosť
                          medzi civilizačným ochorením a ţivotným
                          štýlom

              závislosti – návykové   Vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať
     Sociálne
            látky (alkoholizmus,    informácie s vyuţitím IKT o problematike
     patológie a
     rizikové   fajčenie, tvrdé drogy,   sociálnych patológií, ich dopadu na zdravie
     správanie   gamblerstvo a i.)     a moţnej prevencie.

            prevencia a liečba
            závislostí

                Zástava srdca     Vedieť poskytnúť laickú zdravotnícku
                          pomoc pri konkrétnych zraneniach
                          a chorobných stavoch (teoreticky aj
                          prakticky): zlomeniny, vykĺbenie kostí,
                          zastavenie dychu, šok, zastavenie činnosti
                          srdca, povrchové a hĺbkové poranenia kože...

Základy             Zástava dýchania    Zdôvodniť presný postup pri
poskyto                       poskytovaní prvej pomoci.
vania
                Bezvedomie       Poznať telefónne číslo tiesňového
prvej
                          volania (112).
pomoci
               Stabilizovaná       Poznať obsah domácej lekárničky a
            poloha           autolekárničky – povinná a odporúčaná
                          výbava.

              Zastavenie         Poznať obsah domácej lekárničky a
            krvácania         autolekárničky – povinná a odporúčaná
                          výbava.

                Poranenia svalov    Poznať protišokové opatrenia.
            a kostí
                                              106
                       Osvojiť si základné spôsoby
                     obväzovania rán (klasový, tlakový ...)

                     Vedieť uloţiť osobu do stabilizovanej polohy

Prierezové témy  Samostatné práce ţiakov Zdravie a pohyb
Človek a spoločnosť


DEJEPIS

GEOGRAFIA

OBČIANSKA NÁUKA
                                          107
                     Dejepis


Charakteristika predmetu

Dejepis spolu s humánnou zloţkou zemepisu a občianskou náukou tvorí vzdelávaciu
oblasť spoločenskovedných predmetov. Je v nej však samostatným predmetom a spolu
s nimi v integratívnych vzťahoch predstavuje jeden z významných prostriedkov procesu
humanizácie ţiakov. Tí si v ňom postupne osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a
demokratické spôsoby svojho konania na základe oboznamovania sa s historickým
procesom ako jedným zo základných predpokladov komplexného poznávania sveta
a ľudskej spoločnosti.
Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia ţiaka ako celistvej
osobnosti a uchovanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej
skúsenosti či uţ z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej
perspektívy. Súčasťou jej odovzdávania je predovšetkým postupné poznávanie takých
historických udalostí, dejov, javov a procesov v priestore a čase, ktoré zásadným spôsobom
ovplyvnili vývoj slovenskej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti. Pričom
kladie dôraz na dejiny 19. a 20. storočia, v ktorých môţeme nájsť z väčšej časti korene
súčasných spoločenských javov i problémov. Takto vedie ţiakov k úcte k vlastnému národu,
k rozvíjaniu vlastenectva ako súčasti kultivovania ich historického vedomia, v ktorom
rezonuje i úcta k iným národom a etnikám, rovnako tak rešpektovanie kultúrnych a iných
odlišností, ľudí, rôznych diverzifikovaných skupín a spoločenstiev. Prispieva tak k rozvíjaniu
hodnotovej škály demokratickej spoločnosti. Rovnako dôleţitosť pripisuje aj demokratickým
hodnotám európskej civilizácie.


I.A

2 hod. týţdenne; 66 hodín ročne Obsah – požiadavky na vedomosti a         Výchovné a rozvíjajúce ciele
      zručnosti žiakov

Úvod do štúdia dejepisu UNESCO...    ŢIACI identifikujú stopy minulosti vo svojom
                    okolí, rozpoznajú kultúru, umenie, pamiatky
Historické pramene a pamiatky (aj
v regióne)               regiónu

Pomocné vedy historické         - poznajú chronoógiu,

Exkurzia - v rámci regiónu       - porovnajú metódy

Najstaršie štáty na území Grécka    ŢIACI poznajú prácu historika, - rozpoznajú


                                              108
Prírodné podmienky...        rôzne druhy prameňov.

                   -poznajú znaky priamej demokracie,


Vývoj Atén. Cesta k demokracii
Vývoj Sparty v archaickej dobe
                   - dokáţu urobiť rozbor oslavnej reči Perikla nad
Grécko-perzské vojny         hrobmi padlých,
Vrchol aténskej demokracie za Perikla -porovnajú antickú demokraciu s modernou
(Perikles - analýza oslavnej reči nad demokraciou.
hrobmi padlých)
                   - zovšeobecnia civilizačný odkaz antiky pre
Antická demokracia a moderná     súčasnosť.
demokracia – porov.
                   -dokáţu pochopiť pojem kalokagatie a dokáţu
Systematizácia učiva - Staroveké   zhodnotiť význam kalokagatie aj pre dnešnú dobu.
Grécko.


Alexander Macedónsky a jeho výboje
Kultúra, vzdelanosť, OH
Prírodné podmienky Apeninského
polostrova
                   vedia porovnať politický systém aténskej
Rím. Kráľovstvo. Rím. Republika
                   demokracie a rímskej republiky
Púnske vojny a výsledky púnskych
vojen
Kríza rímskej republiky
Systematizácia učivaAlexander Macedónsky a jeho výboje
Kultúra, vzdelanosť, OH       -vedia porovnať politický systém aténskej
Prírodné podmienky Apeninského    demokracie a rímskej republiky
polostrova
Rím. Kráľovstvo. Rím. Republika
Púnske vojny a výsledky púnskych
vojen
Kríza rímskej republiky


                                            109
Systematizácia učiva

                   ŢIACI špecifikujú podmienky vzniku kresťanstva
Spartakovo povstanie         v období rímskeho cisárstva.

Limes romanus a naša krajina
Barbarizácia Ríma a rozpad rímskeho
impéria
                   - vymenujú najstaršie národy v Karpatskej kotline.
Rímska vzdelanosť, kultúra a umenie
                   -vedia pracovať s mapou, vedia zakresliť konkrétne
Kresťanstvo v Rímskej ríši      miesta na mape - pravlasť Slovanov,
Ranostredoveké štáty. Franská ríša
                   -dokáţu presne určiť prúdy sťahovania Slovanov
Pravlasť a sťahovanie Slovanov    a ich usadzovanie sa.

Slovanské osídlenie v Európe     - charakterizujú slovansko-avarské spoluţitie.
Systematizácia učiva         -zapoja sa do projektu o Slovanoch a ţivote na
Samova ríša a Avari          území Samovej ríše

Vznik Veľkej Moravy. Pribina     - pripravia referáty o ţivote na slovanskom
a Mojmír               hradisku.

                   -vysvetlia okolnosti vzniku Veľkej Moravy.

                   -Na základe poznatkov ma vedomostí dokáţu ţiaci
                   príčiny a dôsledky napätia medzi panovníkmi ako
                   Mojmírom    a  Pribinom,  Rastislavom  a
                   Svätoplukom.                   - charakterizujú vzťahy medzi Veľkou Moravou a
Byzantská misia – Konštantín a Metod Franskou ríšou.
Knieţa Svätopluk a rozpad Veľkej   -vedia určiť, kto to bol Konštantín a Metod a vedia
Moravy                zhodnotiť ich pôsobenie prínos pre súčasnosť.
Projekt- Veľká Morava a panovníci   - dokáţu urobiť rozbor listu Rastislava Michalovi
v tomto období
                   III.
Vznik uhorského štátu
Začlenenie Slovenska do uhorského
štátu                 ŢIACI opíšu proces formovania Uhorského

Uhorsko v 13. a 14. storočí      kráľovstva.

                   -poznajú postupný proces začleňovania územia


                                            110
                    Slovenska do Uhorského kráľovstva.
Slovensko – zlatá baňa Uhorska     -uvedú výhody a a nevýhody
Systematizácia učiva          mnohonárodnostného uhorského štátu.

Vznik stredovekých miest
Český štát za posledných
Přemyslovcov
Luxemburgovci na českom tróne
Majster Ján Hus , boje a poráţka
husitov v Čechách

Vznik stredovekých miest        kráľovstva.
Český štát za posledných        -poznajú postupný proces začleňovania územia
Přemyslovcov              Slovenska do Uhorského kráľovstva.
Luxemburgovci na českom tróne     -uvedú výhody a a nevýhody
                    mnohonárodnostného uhorského štátu.
Majster Ján Hus , boje a poráţka
husitov v Čechách           - zhodnotia význam Zlatej buly.

                    -analyzujú Privilégium pro Slavis ako dôkaz
Čechy v pohusitskom období       formovania slovenskej etnickej identity.

Vláda Ţigmunda a boje o trón po smrti -dokážu rozlišovať pojmy poddaný a nevoľník.
Albrechta Habsburského
                   -vysvetlia okolnosti vzniku nevoľníctva v Uhorsku.
Matej Korvín a cesta k Moháčskej
                   -uvedú dôsledky husitských vpádov do Uhorska.
katastrofe
Čo sme sa naučili           -opíšu postavenie uhorských magnátov.

Uhorsko vo vzťahu k čes. a poľ.    -zhodnotia kultúrny rozvoj Uhorska za vlády M.
kráľovstvu               Korvína.

Vzdelanosť a kultúra v stredoveku        pojmy humanizmus a renesancia, na
                    - vysvetlia
                    základe analýzy prameňov sa zoznámia s
                    osobnosťami renesancie a humanizmu.
                    -vytvoria mentálnu mapu pojmov, ktoré súvisia so
                    stredovekým a novovekým myslením.
                    -vysvetlia príčiny a dôsledky reformácie.
                    - vedia pracovať s mapou a ukáţu smery šírenia
                    reform. v Európe.
Humanizmus a renesancia + kultúra   -Tridentský koncil - reakcia katolíckej cirkvi na
a umenie v období humanizmu a     reformáciu, ţiaci to vedia rozobrať.
renesancie


                                              111
Objavné plavby
Reformácia                 - vedia rozoznať a porovnať myslenie ľudí v
                      stredoveku a v osvietenstve
Protireformácia
                      - v jednoduchých bodoch sformulujú krátky
Myslenie a kultúra v období baroka
                      životopis mešťana - majiteľa manufaktúry.

                      -uvedú politické, hospodárske a sociálne zmeny po
                      nástupe Habsburgovcov na uhorský trón.

                      -Práca s mapou - Žiaci zakreslia do obrysovej mapy
                      nové územné členenie Uhorska.

                      -dokážu vysvetliť a zdôvodnniť príčiny a dôsledky
                      stavovských povstaní a Prešovských krvavých
Stavovské povstania – príčiny a      súdov..
dôsledky
                      - vedia vysvetliť a porovnať proces reformácie a
Prešovské jatky – príčiny a dôsledky    protireformácie v Uhorsku

Osvietenstvo                - Szatmárský mier - zhodnotiť význam pre uhorskú
                      šľachtu a Habsburgovcov.
Habsburgovci - Ţena na tróne
                      - vedia definovať pojem osvietenský absolutizmus
Jozef II. a jeho reformy
                      -vysvetlia a zhodnotia reformy Márie Terézie a
                      Jozefa II.. ich význam...

                      ... Povinnú školskú dochhádzku

                      ... Zrušenie nevoľníctva

                      - uvedú príčiny súperenia Habsburgovcov o
                      hegemóniu v Európe.

II.A

2 hod. týţdenne; 66 hodín ročne


    Obsah – požiadavky na vedomosti a         Výchovné a rozvíjajúce ciele
        zručnosti žiakov- Úvod do štúdia
- Humanizmus a renesancia          Žiaci:

                       -opíšu predpoklady a príčiny rozmachu zemepisných
- Veľké zemepisné objavy
                       objavov v 15. stor.
                                                 112
- Portugalsko a cesta do Indie        - zostavia chronologickú tabuľku objavných plavieb,

- Hospodárske dôsledky zámorských      - identifikujú trasy putovania najvýznamnejších
objavov                   moreplavcov

                       - zhodnotia pozitívne a negatívne stránky výsledkov
- Prínos zámorských objavov
                       zámorských objavov
- Koloniálne sféry - rozdelenie       - pochopia okolnosti vzniku koloniálnych ríš

                       - charakterizujú význam kolónií

- Systematizácia učiva            - posúdia (porovnajú) vzťah objaviteľov (dobyvateľov)
                       s objavenými
- Reformácia – Nemecko -opakovanie
                       Žiaci:
- Reformácia – Slovensko - opakovanie
                       - rozpoznajú (objasnia) na vybraných príkladoch vzťah
- Náboţenské vojny              kolonizátorov a kolonizovaných

- Systematizácia učiva            - oboznámia sa s konkrétnymi prejavmi netolerantnosti
                       a odporu v kontexte koloniálnej expanzie
- Anglická revolúcia. Príčiny, priebeh,
                       - uvedú kľúčové európske mocnosti a osobnosti, ktoré sa
výsledky
                       zaslúžili o zámorské objavy
- Encyklopedisti a osvietenstvo       - identifikujú pomocou mapy objavené a dobývané územia
Systematizácia učiva             - pochopia nevyhnutnosť tolerantného rešpektovania
                       iných kultúr, iných národov, iného spôsobu správania sa
- Príčiny vypuknutia Francúzskej revolúcie
                       -vysvetlia okolnosti vzniku svetového trhu a svetového
- Priebeh Francúzskej revolúcie       obchodu

- Výsledky Francúzskej revolúcie       vysvetlia na konkrétnych príkladoch zmenu život. Štýlu
                       pod vplyvom európskej expanzie
- Význam a ohlas Francúzskej revolúcie

- Konflikt Anglicka a Francúzska
                       Žiaci:
- Napoleónske vojny v Európe
                       - opíšu okolnosti vzniku Francúzskeho cisárstva
- Viedenský kongres a jeho dôsledky
                       - zhodnotia vnútornú politiku Napoleona Bonaparte

                       - zostavia poradie najdôležitejších výbojov Napoleona na
- Napoleon Bonaparte – videofilm       časovej priamke

- Habsburská monarchia koncom 18.      - identifikujú najdôležitejšie zahraničnopolitické aktivity
                       Napoleona
storočia
                       - posúdia (pochopia) kontroverznosť osobnosti Napoleona
- Začiatky Slov. národ. obrodenia.
Bernolákovci

- Rozvoj SNO. Všeslovanská vzájomnosť -   Žiaci:
Šafárik, Kollár
                       - objasnia význam Viedenského kongresu
- Vyvrcholenie SNO. Spolok Tatrín
                       - vysvetlia úlohu Svätej Aliancie                                                      113
                        Žiaci:

                        -objasnia proces formovania moderného slovenského
                        národa,
- Ľudovít Štúr a Štúrovci
                        -identifikujú jednotlivé etapy formovania moderného slov.
- Ľudovít Štúr a Modra             národa

- Rozvoj slovenskej kultúry po uzákonení    - charakterizujú znaky slovenského národného hnutia
spisovnej slovenčiny              - analyzujú historickú úlohu troch generácií slovenských
                        národne uvedomelých dejateľov
- Systematizácia učiva z obdobia nár.
obrodenia                    - uvedú dôvody nevyhnutnosti kodifikácie spisovného
                        jazyka
- Príčiny a charakter revolúcie 1848 – 49

- Historická úloha revoluč. rokov1848/1849
                        - vysvetlia na konkrétnych udalostiach posun od jazykovo
- Revolúcia v Uhorsku              kultúrnych ku politickým aktivitám

                        - zhodnotia Štúrov politický program

- Systematizácia učiva

- Žiadosti slovenského národa          Žiaci:

- Habsburská monarchia po revolúcii. -     - opíšu historickú úlohu revolučného roku 1848/49
Bachov absolutizmus               - identifikujú spoločné znaky revolúcií
- Pád Bachovho absolutizmu. Memorandové - zhodnotia revolučné roky a boj Slovákov za národné
hnutie.                 práva

- Matica slovenská. Moyzes, Kuzmány

- Zatvorenie Matice Slovenskej         Žiaci:

                        - analyzujú 1. politický program Slovákov Žiadosti
                        slovenského národa


- Rakúsko-maďarské vyrovnanie a jeho
                        Žiaci:
dôsledky
                        - pochopia historický význam vzniku národných štátov
- Slovenské politické aktivity v období
dualizmu                    - porovnajú spôsob zjednotenia Talianska a Nemecka

(Stará a Nová škola)              - posúdia rozdiel medzi národným hnutím
                        a Nacionalizmom
- Industrializácia Slovenska

- Demografický a sociálny vývoj v 2. pol. 19.
stor. a pred 1. svetovou vojnou

- Veda, kultúra a umenie v 2. pol. 19. stor.
a pred 1. svet. vojnou             Žiaci:


                                                      114
- Maďarizácia na začiatku 20. stor.      - zdôvodnia záujem o nové prerozdelenie sveta v závere
                       19. a na začiatku 20 stor.

                       - zhodnotia pomocou kľúčových udalostí (medzníkov)
- Občianska vojna v USA a jej výsledky    situáciu veľmocenskej politiky v 2. polovici 19. stor.

- Zjednotenie Nemecka             (Anglicko, Francúzsko, Turecko,Rusko, Rakúsko, USA,
                       Japonsko)
- Zjednotenie Talianska

- Mocenský rozmach cárskeho Ruska –
                        Žiaci:
Krymská vojna
                       - vysvetlia okolnosti vzniku veľmocenských blokov v závere
Svet na prahu 20. storočia          19. stor.

- Medzinárodné vzťahy v 70-tych rokoch 19. - porovnajú ciele Trojspolku a Dohody
stor.
                       - zhodnotia zásadné regionálne konflikty, ktoré urýchlili
                       vznik 1. svetovej vojny

- Rusko na prelome 19. a 20. storočia     - analyzujú príčiny napätia a konfliktov medzi štátmi na
                       začiatku 20. storočia
- Vznik vojensko – politických blokov

(Trojspolok a Dohoda)

- Súperenie v kolóniách
                       Žiaci:
- Systematizácia učiva
                       - objasnia príčiny vysťahovalectva
Plány krajanov v zahraničí
                       - charakterizujú význam Slovákov v USA
- Slováci v Amerike              - oboznámia sa s osobnosťami amerických Slovákov

- Domáci a zahraničný odboj

Regionálne dejiny

- Najstaršie osídlenie Modry

- Dejepisný milionár

- Vyhodnotenie Dej. milionára


III.A

2 hod. týţdenne; 66 hodín ročne

  Tematický       Obsahový    štandard     Výkonový štandard     Prierezové témy

    celok       Téma       Pojmy       Kompetencie

                             Ţiaci vedia:


                                                     115
                  ţivot v     *zovšeobecniť príčiny  Environmentálna
Prvá svetová  zákopová vojna    zákopoch     prvej svetovej vojny   výchova:

                           *rozpoznať kľúčové
                           medzníky priebehu
  vojna              ţivot v zázemí  vojny          Ţivot v zákopoch

                          *rekonštruovať ţivot
                  veda ako zbraň vojakov v zákopoch

                           rekonštruovať ţivot v  Mediálna
                           zázemí          výchova:

                           *analyzovať plagát
                           ako súčasť vojnovej   Analýza plagátu

                           propagandy

                           *zostaviť sprievodcu   Regionálna
                           po cintorínoch a     výchova:

                           pomníkoch v
                           miestach svojho     Pomníky v
                           bydliska         našom meste

                           *zhodnotiť dôsledky
                           vojny

                           *zdôvodniť pouţívanie
                           nových zbraní vo   Environmentálna
                           vojne         výchova:

                           v industriálnej     Veda ako zbraň -
                           spoločnosti       nové

                           *identifikovať
                           geopolitické zmeny po
        versaillský systém  dôsledky vojny  1.sv. vojne      chemické zbrane

                  nová mapa    *zostaviť mentálnu
                  Európy      mapu nástupníckych

                           štátov

                           *simulovať
                           vylepšovanie mieru po
                           prvej sv. vojne

                           *vystihnúť situáciu na
                           Slovensku počas
                           vojny

        slovenská      idea vzniku   *zdôvodniť prítomnosť
 Slováci   spoločnosť      ČSR       vojenských operácií

a vznik ČSR  počas vojny              na území Slovenska
                  československý

                                                116
                  odboj

                         *vymedziť medzníky
                  politické   domáceho a
                  programy   zahr.odboja

                  ČSR v     *analyzovať politické
         cesta k      geopolitike  dokumenty:

                         Clevelandská
         československému         dohoda, Pittsburgská

                         dohoda, Martinská
         štátu              deklarácia

                         *zaujať postoj k
                         významu vzniku ČSR

 Na ceste k             boľševický  *rozlíšiť znaky
 druhej     podoby totality  prevrat    totalitného politického

         podoby              systému v Rusku a v
svetovej vojne  demokracie     komunizmus  ZSSR(1917-1953)

                         *špecifikovať znaky
                  moderná    totalitných
                  demokracia  polit.systémov

                  fašizmus a  v Taliansku a v
                  nemecký    Nemecku

                         *odhaliť na
                  národný    konkrétnych
                  socializmus  príkladoch ciele

                          propagandy        Osobnostný a
                         totalitných reţimov    sociálny

                         *vymedziť znaky
                         demokratických
                         systémov         rozvoj:

                         v medzivojnovom      Základné ľudské
                         období          práva

                         *zhodnotiť úroveň
                         ľudských a
                         občianskych        a slobody

                         práv v tomto období

         druhá svetová   Európa pod
         vojna       nemeckou   Ţiaci vedia:

                  hegemóniou  *identifikovať príčiny
                         vzniku II. svetovej


                                              117
                          vojny

                          *rozčleniť jednotlivé
                 plán       etapy priebehu
                 Barbarossa    II.sv.vojny

                          *zdokumentovať
                 japonská     holocaust na
                 expanzia     konkrétnom príkl.

                          *rekonštruovať
                 protifašistická  podobu
                 koalícia     protifašistického

                          odboja na
                 odboj       konkrétnom príbehu

                 ţivot v čase   *identifikovať ciele a
                 vojny       prostriedky vojnovej

                          propagandy
                 holocaust, šoa  bojujúcich strán

                          *na konkrétnych
                          príkladoch dokázať    Environmentálna
                 Osvienčim     vplyv vedy        výchova:

                          a techniky na priebeh Zbrane a ţivotné
                 dôsledky vojny  totálnej vojny     prostredie

                          *špecifikovať dôsledky
                 etnické čistky  II. sv. vojny

                          *identifikovať príčiny
                          vzniku bipolárneho
                          sveta

                          *zdokumentovať
                 rozdelenie    podstatné príklady
                 sveta       krízových

                 od výstavby k   javov rozdeleného
                 pádu       sveta

                 berlínskeho    *zdôvodniť vplyv
Konflikt  studená vojna    múru       perestrojky a glasnosti

                          na vnútropolitický
                 maďarská     vývoj štátov vých.
ideológií            revolúcia     bloku

                          *zaujať postoj k
                 karibská kríza  problémovej diskusii:

      krízy v sovietskom
                          izraelsko-arabské


                                              118
                          spoluţitie

                          *zhodnotiť proces
                          dekolonizácie v
        bloku       Solidarita     2.pol.20.stor.

                 perestrojka,    *zdôvodniť pád
                 glasnosť      ţeleznej opony

                 Blízky východ,   *identifikovať
                 Ázia        podstatné príklady

                           deformovania
                 rok Afriky     slovenského národa

                          *analyzovať teóriu
                          čechoslovakizmu

                          *špecifikovať znaky
                          politického systému
  Premeny   medzivojnové   deformovanie    ČSR

                          *analyzovať
                 slovenského    hospodárske, sociálne
Československa Československo  národa       a kultúrne

        a Slováci     politický systém  podmienky

                          *rozlíšiť hlavné prúdy
                 menšiny      slovenskej pol. scény

                 zmeny slov.    *zaujať postoj k
                 spoločnosti    prejavom centralizmu

                 slovenské pol.
                 prúdy       a autonomizmu

                 slovenská     *rozpoznať príčiny a
                 kultúra      dôsledky

                          Mníchovskej dohody
                          a Viedenskej arbitráţe

                          *zaujať postoj k
        Slovenská     autoritatívny   príčinám územných
        republika     reţim       strát

                        *analyzovať politiku
        ( 1939 - 1945 )  ţidovský kódex ústupkov versus

                 protifašistický
                 odboj        snahy o mier

                          Ţiaci vedia:

                 SNP
                          *odhaliť príčiny vzniku

                                       119
              autonómie Slovenska

              *rozpoznať kľúčové
      Slováci na   medzníky
      bojiskách   vnútropolitického

              a
      II. svetovej  zahraničnopolit.vývoja
      vojny     Slovenskej republiky

      kaţdodenný   *analyzovať
      ţivot     hospodárske, sociálne

              a kultúrne podmienky

              *objasniť riešenie    Osobnostný a
              ţidovskej otázky     sociálny

              *analyzovať ţidovský
              kódex           rozvoj:

              *zaujať postoj k
              rôznym názorom na     Holocaust a jeho
              SNP            dôsledky

              *vyhľadať príklady
              účasti Slovákov na

              bojiskách II. sv. vojny

              *zdokumentovať na
              konkrétnych
              príbehoch

              kaţdodenný ţivot

              *vytvoriť projekt:
              Slovenská republika    Tvorba projektu:

              (1939-1945) očami     Slovenská
              pamätníkov        republika očami

              *rozpoznať medzníky
              vnútropolitického     pamätníkov

              vývoja v ČSR v r.
              1945-1948

              *zdokumentovať
              prípravu komunistov
              na

              prevzatie moci v roku
              1948

Slovensko
      od ľudovej   *vymedziť príčiny a

                                    120
                demokracii    dôsledky začlenenie

                ku komunist.   ČSR do sovietskeho
       v komunistickom  totalite     bloku

                         *identifikovať na
                         konkrétnych
       Československu  odsun Nemcov   príkladoch

                maďarská      formy odporu proti
                otázka      komunist. totalite

                februárový    *vymedziť príčiny a
                prevrat      dôsledky reformného

                podoby totality
                a jej       procesu v roku 1968

                         *zaujať postoj k    Osobnostný a
                obete       problémovej diskusii:  sociálny

                odpor proti    socializmus s
                totalite     ľudskou tvárou?     rozvoj:

                         *vysvetliť dôsledky
                         obdobia tzv.      Základné ľudské
                praţská jar    normalizácie      práva

                         *zdokumentovať na
                         konkrétnych
                normalizácia   príbehoch        a slobody

                podoby       rôzne podoby
                socialistickej  kaţdodenného ţivota

                         v komunist.
                kaţdodennosti   totalite(1948-1989)

                         *vysvetliť mocenské a
                         politické dôvody

                         euroatlantickej
                         hospodárskej a voj.
                         spolupráce

                         *rozpoznať kľúčové
                         medzníky procesu

                         Ţiaci vedia:

       pád ţeleznej
Integrácia  opony       EHS        európskej integrácie

                         *identifikovať
                         podstatné problémy
 Európy            Európska únia   procesu


                                            121
                európskej integrácie

                *rozpoznať kultúrne   Multikultúrna
                európske hodnoty     výchova:

                *zaujať postoj k
                inakosti spoločnej    Európske
                Európy          kultúrne hodnoty

                *posúdiť dôleţitosť
                zachovania
                národných

                hodnôt a tradícií

                *vymedziť príčiny a
                dôsledky zrútenia

                komunistického
                reţimu v ČSR

                *identifikovať príčiny
                a dôsledky rozdelenia
                ČSR

               *diskutovať o
               význame vzniku
 Vznik   neţná revolúcia Slovenskej

Slovenskej  rozdelenie ČSR  republiky v roku 1993

                *rozpoznať kľúčové
       vznik Slov.    medzníky vývoja
republiky  republiky     Slovenskej

       Slov. republika  republiky po roku
 1993    a EU       1993

       krízové javy-   *špecifikovať globálne
       Balkán      problémy sveta

                *zdokumentovať na
                konkrétnych
                príkladoch

                klady a zápory
                globalizačných
                tendencií

                *čítať kriticky
                jednotlivé médiá

                *rozlišovať primárne a
                sekundárne pramene


       globálna     *uvedomiť si, ţe

                                    122
                  dedina     záznam o minulosti

                           moţno interpretovať
                  terorizmus   rôznym spôsobom

                          *vcítiť sa do sitácie
                  ekológia    ľudí, ktorí boli

                           zainteresovaní na
                          histor. udalostiach

                          *verbalizovať
                          neverbálne
                          (obrazové) pramene

                           ako zdroj historických
                          informácií

                          *analyzovať grafické
                          pramene (         Mediálna
         globalizácia            mapa,diagram,       výchova:

                  informačná                Informačná
                  explózia    tabuľka)         explózia a

                          *analyzovať film ako
                          školský historický
                  mediálny svet  prameň          mediálny svet
                   Geografia

Charakteristika predmetu

    Učebný predmet geografia v gymnaziálnom štúdiu podobne ako v základnej škole
rozvíja u ţiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Ţiaci
pochopia význam poznania zákonitostí Zeme: Uvedomia si, ţe dokonalé pochopenie
princípov existencie Zeme im pomôţe ju vyuţívať a chrániť. Kompetencie, ktoré ţiaci
prehlbujú štúdiom geografie, umoţňujú im spoznávať krajinu, zákonitosti jej usporiadania,
moţnosti optimálneho vyuţitia a ochrany krajiny človekom. Predmet zabezpečuje
vzdelávanie v oblasti vnímania zmien a aktuálneho stavu prírody Zeme a ľudskej spoločnosti.
Zem je priestor pre ţivot ľudí a poznanie zákonitosti fungovania má dôleţité postavenej vo
vzdelávaní mladého človeka, pretoţe podľa toho ako dobre sa naučí chápať vzájomný vplyv
človeka prírody, podľa toho je šanca , ţe ţivotný priestor bude zachovaný aj pre ďalšie
generácie. V obsahu vzdelávania je potrebné dokázať spájať a vyuţívať poznatky aj z iných
oblastí vzdelávania (napr. z histórie, biológie, matematiky, umenia). Učebný predmet
geografia vytvára priestor na zdokonalenie sa v práci s rôznymi mapami, štatistickými
materiálmi a inými zdrojmi informácií. Geografia sa zameriava tieţ na zdokonaľovanie sa

                                               123
v zručnostiach pri narábaní s databázami, diagramami, grafmi, fotodokumentáciou i v podobe
výstupov tematických máp. Predmet integruje aj témy osobného a sociálneho rozvoja,
environmentálnej výchovy, multikultúrnej výchovy, témy z mediálnej výchovy

    Význam geografie spočíva aj v tom, ţe ţiaci získajú schopnosť aplikovať poznatky po
skončení školy pri rozvoji regiónov, v ktorých ţijú a pouţitím analýzy a syntézy dokáţu
porovnávať vybraté regióny medzi sebou aj so slovenskou realitou a vyhodnotiť ich. V súčasnosti sa
kladie dôraz na schopnosť prezentovať región a V súvislosti s európskou integráciou je potrebné,
aby ţiaci mali poznatky o historických, geografických a kultúrnych danostiach regiónov, s ktorými
chcú v škole alebo mimo školy spolupracovať.

    V rámci napĺňania geografických cieľov, obsahu a štandardu sa nekladie dôraz na
jednoduché osvojovanie encyklopedických poznatkov, ale ťaţiskom je zamerať sa na identifikáciu
základných zákonitostí, väzieb, aktuálnych problémov na Zemi a v spoločnosti, ich riešenie a i.

Prostredníctvom geografie ţiaci získajú schopnosť rozpoznať a pochopiť význam tolerancie a úcty
k iným národom, dôleţitosť poznania a ochrany prírodnej aj kultúrnej krajiny, pestovanie kladného
postoja a úcty k svojmu okoliu, iným národom, a samozrejme k sebe samému.

Nezanedbateľnou súčasťou kompetencií, ktoré geografia buduje, sú analýzy premien krajiny v čase.
Ich cieľom je poznať zákonitosti vývoja krajiny a moţnosti tvorby prognóz pri jej ďalšom
vyuţívaní, ochrane a zveľaďovaní.    Obsah geografického vzdelávania v gymnáziách úzko nadväzuje na geografické vyučovanie
v základných školách, preto sa očakáva ovládanie geografických pojmov a najmä názvov
(osvojených počas výučby geografie v základných školách).

    Vychádza z obsahu základných tém geografie – fyzickej, humánnej aj regionálnej , ale dôraz
sa kladie na prepojenie tém a komplexné hodnotenie geografických javov. Cieľom je orinatácia vi
svete na základe geografickej charakteristiky.

    Obsah je zameraný tak, aby bolo moţné prostredníctvom neho rozvíjať kľúčové
kompetencie. Okrem samotnej geografie obsahuje aj témy prierezových oblastí : multikultúrnej,
environmentálnej výchovy, mediálnej, osobnostného a sociálneho rozvoja.

I.A

1 hod. (ŠVP) + 1 hod. (ŠkVP) týţdenne, 66 hodín ročne


Téma      Obsahový      Výkonový štandard    Spôsobilosti
        štandard
                                            124
Geografia v praxi             Vysvetliť určovanie     Diskutovať o moţnostiach
           mapa, súradnice na  polohy bodu na Zemi     uplatnenia geografických
Zdroje        mapách,        Získať údaje z rôznych   informácií (poznatkov, zručností)
           tematická mapa    tematických máp
poznávania                               v kaţdodennom ţivote.
           a jej         a pouţiť údaje pri
v geografii     obsah, diagram,    riešení úloh.
           schéma, tabuľka,   Orientovať sa na mape,   Interpretovať údaje získané z
           kartogram a      Určovať polohu       diagramov, schém, tabuliek
           kartodiagram,     ľubovoľného sídla na    s geografickými údajmi,
           GPS          mape pomocou        kartogramy a kartodiagramy.
                      geografických súradníc   Zostaviť pomocou počítača grafy,
                                    schémy, tabuľky

                                    Pouţívať správnu geografickú terminológiu

                      Porovnať vyuţitie GPS    Pouţiť dostupné kartografické produkty
                      s mapou           a rôzne geografické zdroje údajov
                      v kaţdodennom ţivote    v tlačenej aj elektronickej podobe pri
                                    riešení geografických problémov

                      Vytvoriť vlastnú mentálnu Orientovať sa s mapou v krajine
                      schému a mentálnu mapu prealebo plánom mesta v meste
                      orientáciu v konkrétnom území

Planéta Zem     Veľkosť    Zeme  Porovnať veľkosť Zeme
           (polomer Zeme –    pri aproximácii jej tvaru
           guľa, elipsoid),   ako gule a elipsoidu.

                      Uviesť príklady
                      dôsledkov tvaru Zeme
                      na usporiadanie typov
                      krajín na Zemi.

           rotácia   Zeme   Demonštrovať pohyby     Opísať spôsob výpočtu rozdielu
           (hviezdny   deň,  Zeme na modeloch,      časov   miest v ľubovoľných
           slnečný   deň),  nákresoch    a uviesť  časových pásmach
           dátumová hranica,   dôsledky jej pohybov
           časové pásma
Človek a spoločnosť – aplikácia poznatkov na svetadiely a Slovensko

Téma        Obsahový štandard      Výkonový štandard         Spôsobilosti

Príroda zeme

Atmosféra      Zloţenie atmosféry,     Charakterizovať zloţenie
          Počasie, klíma a procesy  atmosféry a význam jej
          v atmosfére         jednotlivých vrstiev

          Rozloţenie zráţok a     Charakterizovať zmeny klímy na
          teploty na Zemi. Prúdenie

                                                   125
       vzduchu v atmosfére.    Zemi a jej príčiny
       Klimatické pásma
       a oblasti.Zmeny klímy

       Znaky globálneho
       otepľovania.

                    Zdôvodniť rozdiely v počasí
                    a klíme v atmosfére. Na
                    základe tabuliek a mapy vedieť
                    ich charakterizovať

                    Zhrnúť rozloţenie zráţok a    Analyzovať obsah
                    teplôt na Zemi.         tabuliek.
                    Opísať všeobecnú cirkuláciu   Interpretovať
                    atmosféry a jej príčiny.     tematické mapy
                                     a klimatické
                                     diagramy

                    Na tematických mapách odlíšiť
                    klimatické pásma a oblasti

                    Uviesť znaky globálneho     Diskutovať
                    otepľovania a aktualizovať    o moţnostiach
                    poznatky o nich.         eliminovania dopadov
                                     globálneho otepľovania
                                     na prírodu a človeka.

Hydrosféra  Obeh vody na Zemi a    Opísať dynamiku pohybov
                    oceánskej a morskej vody
       jeho bilancia.       a príčiny vzniku slapových
                    javov.
       Svetový oceán –
                    Opísať vodou podmienené
       oceány a moria.
                    procesy a formy reliéfu a ich
       Vlastnosti vody      význam pre formovanie
                    tvárnosti krajiny.
       oceánov a morí.
                    Zhodnotiť zdroje pitnej vody,
       Pohyby oceánskej a     na Zemi a na
                    Slovensku, zhodnotiť
       morskej vody, morské
       prúdy, slapové javy     ich dostupnosť a navrhnúť
                    význam jej ochrany
       Význam oceánu pre

       človeka.

       Vodstvo na súši, jazerá,
       rieky, vodopády

       podpovrchová voda.

       Vodou podmienené

                                              126
       procesy a formy reliéfu.

       Pitná voda, jej zdroje,

       ich dostupnosť a jej
       ochrana

Litosféra   Vrstvy Zeme, litosferické  Poznať stavbu zemského
       dosky, pohyb        telesa, základných jednotiek
       litosferických dosiek    pevnín, ich mobilitu, príčiny
                     mobility a a dopady na
       Príčiny a dôsledky pohybu  horotvornú činnosť, sopečnú
       litosferických dosiek,   činnosť a zemetrasenia.

       Pohoria, kotliny, rift,   Porovnať mechanizmy
       priekopová prepadlina,   pôsobenia endogénnych a
       sopka,           exogénnych procesov a ich
                     vplyv na tvorbu zemského
                     povrchu

       Zemetrasné pásma,      Zdôvodniť miesta výskytu
       okraje litosferických    zemetrasení, cunami
       dosiek           a sopečných erupcií
                     a moţnosti ochrany človeka
                     pred nimi

Biosféra   Bioklimatické pásma     bioklimatické pásma a zóny,
a pedosféra                ako
       Typy poľnohospodárskej
       krajiny           aj príčiny vertikálneho členenia
                     biosféry
a poľnohos-  Lesy – odlesňovanie
                     Opísať dôsledky ľudských
       Vertikálne členenie     aktivít na pôdy, rastlinstvo a
podárstvo
       biosféry.          ţivočíšstvo.

       Dôsledky ľudskej aktivity  Na základe činnosti človeka
       na pôdy, rastlinstvo a   v krajine opísať typy
       ţivočíšstvo         poľnohospodárskej krajin

                     Analyzovať proces
                     odlesňovania a jeho riziká,
                     uviesť príklady.
II.A

1 hod. (ŠVP) + 1 hod. (ŠkVP) týţdenne, 66 hodín ročneTéma                         Ciele a kompetencie                                       127
Politické  a iné  zoskupenia Diskutovať o aktuálnom stave a rozdelení sveta, vznik nových
krajín.             štátov, zánik kolónií

Európska únia a NATO       Mať prehľad o aktuálnych udalostiach – rozširovanie EÚ
                 a NATO, význam organizácií

Kultúrne regióny sveta      Sformulovať vlastné kritériá na členenie sveta na
                 makroregióny

Oceány a polárne oblasti     Podľa mapy charakterizovať rozmiestnenie oceánov, ich
                 odlišné vlastnosti, porovnať Antarktídu s Arktídou

Európa    –   geografická Poznať význam Európy pre svet, jej väzbu na ostatné
a geopolitická poloha      svetadiely

Prírodné pomery Európy – Podľa mapy vedieť charakterizovať prírodné pomery Európy
tematické mapy

Sídla, klasifikácia sídiel Európy Porovnať druhy sídiel v rôznych častiach Európy a sveta,
                 aglomerácie, konurbácie a megalopoly

Urbanizácia, tendencie    vo Porovnať proces urbanizácie v jednotlivých regiónoch,
vývoji u. vo svete       charakterizovať súčasné tendencie urbanizácie sveta

Obyvateľstvo – rozmiestnenie a Poznať vývoj počtu obyvateľov, jeho prognózy, porovnať
dynamika            prirodzený a mechanický pohyb obyvateľstva v jednotlivých
                častiach sveta podľa tabuliek

Štruktúra obyvateľstva Európy  Poznať štruktúru obyvateľstva podľa pohlavia a veku, jazyku
                 a vierovyznania

Problém utečenectva, nelegálna Vysvetliť príčiny a dôsledky tohto javu
migrácia

Ekonomika Európy - vývoj     Analyzovať príčiny nerovnomerného rozmiestnenia priemyslu

Vznik a vývoj priemyslu     Popísať priebeh priemyselnej revolúcie v Európe i vo svete

Odvetvia priemyslu        Uviesť príklady priemyselných odvetví a ich rozmiestnenia
                 v Európe a vo svete

Hlavné koncentrácie priemyslu Charakterizovať konurbácie v Európe a hlavné tendencie
Európy            priemyselnej výroby

Zahraničný obchod        Poznať teritoriálne zameranie zahraničného obchodu,
                 porovnať zahraničný obchod podľa komodít.

Doprava – hl. druhy dopravy Porovnať dopravné systémy, poznať dôvody ovplyvňujúce
a dopravné systémy     výstavbu ciest

Stredná Európa (Česko, Poľsko,
Maďarsko)           Podľa máp a tabuliek charakterizovať základné črty krajín
                                               128
Stredná Európa   (Nemecko, Európy, poznať zameranie ich hospodárstva a štruktúru
Rakúsko)
                 obyvateľstva.
Západná Európa

Juţná Európa    (Pyrenejský
polostrov)

Juţná Európa (Apeninský p.
a Grécko)

Juhovýchodná Európa

Východná Európa

Ázia – poloha, povrch

Prírodné pomery – tematické
mapy

Rozmiestnenie,    dynamika
a štruktúra obyvateľstva

Sídla a urbanizácia Ázie
                Podľa máp a tabuliek charakterizovať základné črty krajín
Hosp.   štruktúra,  oblasti
koncentrácie priemyslu     Ázie, poznať zameranie ich hospodárstva a štruktúru
                obyvateľstva
Zahraničný obchod a doprava
Ázie

Regióny – Suchá západná Ázia

Monzúnová Ázia

Stredná a severná Ázia

Cestovný ruch v Ázii

Amerika – poloha, povrch

Prírodné pomery – tematické
mapy, ochrana ŢP      Podľa máp a tabuliek charakterizovať základné črty krajín
Sídla a urbanizácia Ameriky    Ameriky, poznať zameranie ich hospodárstva a štruktúru
Obyvateľstvo a jeho štruktúra   obyvateľstva

Regióny – USA

KanadaMexiko a Karibik


                                              129
Brazília Guyanská oblasť

Andské a Laplatské štáty

Afrika – prírodné pomery

Obyvateľstvo a sídla Afriky

Hospodárstvo Afriky         Podľa máp a tabuliek charakterizovať základné črty krajín
Severná Afrika           Afriky, poznať zameranie ich hospodárstva a štruktúru
                  obyvateľstva
Subsaharská Afrika

Problémy ŢP Afriky

Chudoba a utečenci

Austrália – prírodné pomery      Podľa máp a tabuliek charakterizovať základné črty krajín
                   Austrálie, poznať zameranie ich hospodárstva a štruktúru
Obyvateľstvo a sídla                    obyvateľstva
Hospodárstvo Austrálie

Cestovný ruch – moţnosti       Porovnať moţnosti a miesta rekreácie na zemi z hľadiska
a miesta rekreácie vo svete              sezóny a zamerania

Moţnosti  a miesta  rekreácie   Porovnať moţnosti a miesta rekreácie v Európe z hľadiska
v Európe                        sezóny a zamerania

Naša exkurzia z geografie –       Pripraviť itinerár zahraničnej exkurzie z geografie ako
itinerár                           modelová CK

Prezentácia vybraných krajín         Vytvoriť prezentáciu sídla alebo regiónu
pre účely CR

Veľké športové     a kultúrne   Na základe údajov z médií vytvoriť prezentáciu veľkých
podujatia                          podujatí

Ochrana a tvorba     krajiny.
Zloţky krajiny

Odpady a hospodárenie s nimi

Zdroje energie       Opísať krajinu s jej zloţkami v okolí školy. Uviesť príklady
              znečistenia krajiny. Diskutovať o moţnostiach skvalitnenia
Globálne problémy ľudstva – ţivotného prostredia v svojom okolí
skleníkový efekt

Ozónová diera, kyslé daţde

Národné parky sveta
                                                130
III.A

1 hod. týţdenne, 33 hodín ročne          Téma      Obsahový štandard      Výstupný štandard, kompetencie     Prierezové
Tematický
                                                    témy,
                                                    rozvíjajúce
      celok
                                                    ciele

S          PRÍRODA    Prírodné pomery       Analýza tematických máp         Multikultúr-

L          OBYVATEĽSTVO  Klasifikácia sídiel.    a na ich základe charakteristika     na výchova
          A SÍDLA
O                 Proces urbanizácie.     prírodných daností jednotlivých regiónov.

V                 Súčasné tendencie      Aplikácia pojmového aparátu geografie sídel
                                a ich klasifikácie.
E                 urbanizácie sveta.
                                Porovnanie procesu urbanizácie
N
                  Rozmiestnenie        v jednotlivých regiónoch Zeme      Osobný a
                  Obyvateľstva        a Slovenska.
S                                                    Sociálny

K                                Vývoj obyvateľstva regiónov       rozvoj
                  Dynamika obyvateľstva    Slovenska a prognózy
O
                  Pôrodnosť. Úmrtnosť.     jeho vývoja z hľadiska rozmiestnenia
                  Prirodzený prírastok.    obyvateľstva, dynamiky obyvateľstva
                  Mechanický pohyb                           Environmen-
                                 (pôrodnosti, úmrtnosti, prirodzeného
                  obyvateľstva.        prírastku).               tálna

                  Typy mechanického      Definícia mechanického         výchova

                  pohybu. Migrácia       pohybu obyvateľstva a jeho

                  obyvateľstva.        typov s dôrazom na migráciu.

                                Problémy utečencov –

                  Štruktúra obyvateľstva    vysvetlenie príčin a dôsledkov tohto
                                                    Tvorba

                  podľa veku a pohlavia    javu.
                                                    projektu a

                  .              Analýza štruktúry
                                                    prezentačné

                  Rasová, jazyková,      obyvateľstva podľa veku         zručnosti


                  religiózna a vzdelanostná  a pohlavia.

                                Porovnanie rasovej, jazykovej, religióznej a


                                                      131
        štruktúra obyvateľstva.    vzdelanostnej

                       štruktúry obyvateľstva

                       jednotlivých regiónov

                       Slovenska.                         Charakteristika jednotlivých etáp

                         vývoja priemyselnej výroby.

        Ekonomika a obchod        Odlíšenie odvetví priemyselnej
HOSPODÁRSTVO  v regiónoch            výroby a ich významu.

        Vznik a vývoj priemyselnej    Zhodnotenie súčasných tendencií
        výroby.              vývoja priemyselnej výroby.

        Odvetvia priemyselnej       Analýza príčin nerovnomerného
                         rozmiestnenia priemyslu.
        výroby.              Charakteristika hlavných oblastí
                         koncentrácie priemyselnej výroby.
        Súčasné tendencie vývoja     Lokalizácia veľkých technických diel na
        priemyselnej výroby.       Slovensku Diskusia o ich význame.
                         Vypracovanie grafov
        Príčiny nerovnomerného      zahraničného obchodu na základe
        rozmiestnenia priemyslu.
                       exportu a importu vo vybratých
        Hlavné oblasti
                     regiónoch Zeme.
        koncentrácie priemyselnej
        výroby.           Porovnanie zahraničného obchodu
                       v rôznych regiónoch podľa
        Veľké technické diela .    vybratých dôleţitých komodít.

        Zahraničný obchod.        Charakteristika jednotlivých
                         druhov dopravy, dopravné
        Export a import.
                         systémy (hlavné druhy dopravy).
        Teritoriálne zameranie
        zahraničného obchodu.       Analýza činiteľov ovplyvňujúcich
ZAHRANIČNÝ
                         výstavbu dopravných ciest a
OBCHOD
                         dopravných zariadení.

                         Kategorizácia príčin rozdielov v
                         úrovni dopravy v jednotlivých
        Hlavné druhy dopravy
                           regiónoch Slovenska
        Činitele ovplyvňujúce
                         Charakteristika regiónov
        výstavbu dopravných ciest a    Slovenska a ich porovnanie.

                         Porovnanie moţností a miest oddychu

                                              132
DOPRAVA  dopravných zariadení.         a rekreácie na Zemi a na Slovensku.

     Príčiny rozdielov v úrovni      Charakteristika najvýznamnejších
     dopravy v jednotlivých        oblastí zimnej a letnej rekreácie.
     regiónoch.
                        Opis známych kultúrnohistorických
                        pamiatok vo svete (pamiatky

                          UNESCO).

                        Návrh itinerára vybratej cesty.
                        Návšteva veľkých športových a
     Regióny Slovenska
                        kultúrnych podujatí a pútí.
     (západné Slovensko,
                        Analýza vyčerpávania
     stredné Slovensko –          surovinových zdrojov a

     juh a sever              znečisťovanie prírodných zloţiek
                        krajiny.
     východné Slovensko)

REGIÓNY
     Moţnosti a miesta oddychu a

     rekreácie na Slovensku

     Zimná rekreácia – známe oblasti
     a strediská na Slovensku.

     Letná rekreácia – známe oblasti
     a strediská na Slovensku.

     Kultúrnohistorické pamiatky

     Veľké športové a kultúrne

     podujatia a púte     Človek v krajine a jej

     ochrana
                                           133
                 Občianska náuka


Charakteristika predmetu

Dejepis spolu s humánnou zloţkou zemepisu a občianskou náukou tvorí vzdelávaciu
oblasť spoločenskovedných predmetov. Je v nej však samostatným predmetom a spolu
s nimi v integratívnych vzťahoch predstavuje jeden z významných prostriedkov procesu
humanizácie ţiakov. Tí si v ňom postupne osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a
demokratické spôsoby svojho konania na základe oboznamovania sa s historickým
procesom ako jedným zo základných predpokladov komplexného poznávania sveta
a ľudskej spoločnosti.
Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia ţiaka ako celistvej
osobnosti a uchovanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej
skúsenosti či uţ z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej
perspektívy. Súčasťou jej odovzdávania je predovšetkým postupné poznávanie takých
historických udalostí, dejov, javov a procesov v priestore a čase, ktoré zásadným spôsobom
ovplyvnili vývoj slovenskej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti. Pričom
kladie dôraz na dejiny 19. a 20. storočia, v ktorých môţeme nájsť z väčšej časti korene
súčasných spoločenských javov i problémov. Takto vedie ţiakov k úcte k vlastnému národu,
k rozvíjaniu vlastenectva ako súčasti kultivovania ich historického vedomia, v ktorom
rezonuje i úcta k iným národom a etnikám, rovnako tak rešpektovanie kultúrnych a iných
odlišností, ľudí, rôznych diverzifikovaných skupín a spoločenstiev. Prispieva tak k rozvíjaniu
hodnotovej škály demokratickej spoločnosti. Rovnako dôleţitosť pripisuje aj demokratickým
hodnotám európskej civilizácie.

Ciele predmetu

Za základnú cieľovú kategóriu výučby dejepisu povaţujeme tvorbu štúdijných predmetových
kompetencií – spôsobilostí, schopností vyuţívať kvalitu získaných znalostí v rôznych
poznávacích i praktických situáciách, ktoré umoţnia ţiakom:
   poznávať históriu, ktorá nepredstavuje uzavretú minulosť (sumu faktov a letopočtov)
so vţdy konečnými a jednostrannými interpretáciami
   poznávať históriu, ktorá je výsledkom mnohostranného a protirečivého procesu
   poznávať históriu na základe kritickej analýzy primeraných multiperspektívnych
(mnohostranných) školských historických prameňov, ktoré povaţujeme za základný
prostriedok nadobúdania spôsobilosti rozumieť dejinám, preto aj za integrálnu súčasť
didaktického systému výučby dejepisu i učebníc dejepisu
   rozvíjať komplex kompetencií – spôsobilostí, schopností klásť si v aktívnej činnosti
kognitívne rôznorodé otázky, prostredníctvom ktorých ţiaci riešia uvedené úlohy
a problémy
   rozvíjať a kultivovať kultúrny dialóg a otvorenú diskusiu ako základný princíp
fungovania histórie i školského dejepisu v demokratickej spoločnosti
   závaţným predpokladom rozvíjania a uplatňovania uvedených cieľových kategórií je

                                              134
prekonávať transmisívnu výučbu dejepisu, ktorej podstatou je odovzdávanie
poznatkov v hotovej podobe prevaţne explikačnými (vysvetľujúcimi) metódami
a prostredníctvom frontálnej výučby, a v širšej miere aplikovať prístupy, ktoré kladú
dôraz na aktívne učenie, na proces hľadania, objavovania a konštruovania
(vytvárania) poznatkov na základe vlastnej


III.A

2 hod. týţdenne, 66 hod. ročneTematický celok   Obsahový
/Téma        štandard        Výstupný štandard    Prierezové témy

               Sociálne vzťahy v spoločnosti

Človek ako jedinec  ľudská psychika    historický vývoj
                                     ochrana ţivota a
                                       zdravia

Myslenie a emócie  analýza pojmov     poznáva ţivot a seba

                      v správaní

Osobnosť človeka   osobnosť a       pozná príčiny rozvoja

           temperament      osobnosti
                                        osobnostný a soc. rozvojUčenie        analýza procesu    aplikuje poznatky zo

                      ţivota

Psychológia v
ţivote        duševná hygiena    vníma zásady a

                      význam hygieny

Zdravie a stres   zdravie a stres    pozná príčiny stresu

                      a dôsledky

Zdravie a stres   zdravie a stres    pozná príčiny stresu

                      a dôsledky

Poradenstvo     profesionálna     sebapoznanie a
                                     ochrana ţivota a
           orientácia       problémy ľudí          zdravia

                   Človek a spoločnosť

Socializácia     proces socializácie  komunikácia v
                                  osobnostný a soc. rozvoj,


                                                     135
                       sociálnych vzťahoch   ochrana ţivota a zdravia

Sociálne vzťahy   sociálne vzťahy     formálne a

                       neformálne vzťahy

Sociálne skupiny   sociálne roly      Spôsoby

                       komunikácie

Medziľudská     sociálne pozície    vysvetliť dôsledky    mediálna výchova

komunikácia                 negácie

Sociálne procesy   rodina         analýza funkcie

                       typy rodín

Rola ţiak a učiteľ  rola ţiak a učiteľ   práva a povinnosti
                                   osobnostný a soc.rozvoj,
                                   ochrana ţivota a zdravia

Školská
samospráva      práva a povinnosti   vie vysvetliť rozdielyVoľný čas a
záujmy        spoločenské       racionalizácia času

           organizácie
                                     mediálna výchova
Sociálne fenomény deviácie          analyzuje kriminalitu

           normy správania     extrémizmus

                     Občan a štát

                       vie aplikovať
Štát         znaky a formy štátu   poznatky                       vie aplikovať
                                        osobnostný a soc. rozvoj
Štát         znaky a formy štátu   poznatkyPrávny štát     znaky          vie popísať znaky

Ústava SR      analýza Ústavy     charakterizuje štátnu

                       moc

Ústava SR      analýza Ústavy     charakterizuje štátnu

                       moc                                                     136
                     analyzuje
Ústava SR     analýza Ústavy     demokraciu                     analyzuje
Ústava SR     analýza Ústavy     demokraciu

                     moc

Demokracia     princípy demokracie  vysvetlí podstatu

                     foriem

Politický systém  objasní význam     vysvetlí podstatu

          polititického     foriem

          pluralizmu

VoĽby       charakteristika    popíše spôsoby

                     volieb

Volebné systémy  Volebné systémy    popíše význam

Ľudské práva    dokumenty       vysvetlí druhú hlavu

                     Ústavy

Systém ochrany   systém ochrany     ochrana ľudských

ľudských práv   ľudských práv     práv

                   Občan a právo

Právo       normy práva      rozdiel medzi     osobnostný a soc.

                     morálnymi a      rozvoj

                     právnimi normami

Právo       historický vývoj    pozná súvislosti z
                                  multikultúrna výchova
                     dejepisu

Právo v ţivote   vyuţitie práva     aplikácia na ţivot

Právny systém   vyuţitie práva     aplikácia na ţivot


                     rozlíšiť rozdiely
                                     osobnostný a
                                      soc. rozvoj
Odvetvia práva   odvetvia práva
                                              137
                     spôsobilosť na
Občianske právo  občianske právo    úkony                     spôsobilosť na
Občianske právo  práva spotrebiteľa   úkony                     spôsobilosť na
Rodinné právo   rodinné právo     úkonyRodinné právo   manţelstvo       pozná princípyAdvokácia     trestné právo     pozná princípyProkuratúra    delitktuálna      pozná princípy

          spôsobilosť

             Ekonomické problémy a ich riešenie

Ekonomické otázky predmet ekonómie    dokáţe aplikovať na

                     prax
                                  osobnostný a soc.
Typy ekonomík   Typy ekonomík     dokáţe aplikovať na

                     prax

                  Trhový mechanizmus

Typy trhov     funkcia trhu      dokáţe aplikovať na  osobnostný a soc.

                     prax         rozvoj

Ponuka a dopyt   ponuka a dopyt     dokáţe aplikovať na

                     prax
                                  osobnostný a soc.
Trhová rovnováha  cena a konkurencia   analýza na trhu                    Trh práce

Trh práce     ponuka dopyt cena   dokáţe aplikovať na
                                osobnostný a soc. rozvoj
                     prax
                                              138
Pracovný trh    globalizácia trhu   dokáţe aplikovať na

                      prax

                   Nezamestnanosť

Nezamestnanosť   formy         dokáţe aplikovať na

                      prax
                                 osobnostný a soc. rozvoj
          hmotné
Úrad práce     zabezpečenie      dokáţe aplikovať na

                      prax

                     Svet práce

Práca        zamestnanie      profesionálna

                      orientácia

          príprava na
Vzdelávanie     povolanie       info v médiach
                                      osobnostný a soc. rozvoj
Ţiadosť do     motivačný list     analýza

zamestnania

Ţivotopis      ţivotopis       analýzaPracovný pomer   vznik a zánik     analýzaPracovná zmluva   pracovná zmluva    analýzaPodnikanie     riziká podnikania   analýza

Zakladanie ţivností postupy pre ţivnosť  riziká a následky   mediálna výchova

                    Úloha peňazí

Peniaze       funkcie a formy    pozná rozdiely    osobnostný a soc.

                                 rozvoj

Inštitúcie     banky a peniaze    určí ochranné znaky

                      bankoviek         mediálna výchova

Poisťovne      produkty poisťovní   opíše bankové                                                   139
                     produkty

          dane a daňové
Daňová sústava   úrady        vysvetlí typy dní

                               osobnostný a soc. rozvoj
Daňové povinnosti  odvody        opíše spôsob

                     podávania daňového

                     priznania

Aktualizácia učiva exkurzia                  tvorba projektu a

          beseda s politikom            prezentačné zručnosti

          práca s IKT
                                             140
Človek a hodnoty


ETICKÁ VÝCHOVA
NÁBOŢENSKÁ VÝCHOVA
           141
                   Etická výchova
I. A

1 hodina týţdenne, 33 hodín ročne

Téma       Obsah                 Ciele, kompetencie

         Komunikácia.             Pomocou zážitkových metód, nácviku
                            a prepojením osvojeného správania
         Nadviazanie, udrţovanie       s každodenným životom ,umožniť žiakom
Komunikácia   a ukončenie komunikácie.       osvojiť si základné postoje a spôsobilosti
                            súvisiace s uvedenými hodnotami a
                            normami

                            Rozvíjať a zdokonaľovať u žiakov základné
                            etické postoje a spôsobilosti, ako sú
                            komunikačné zručnosti, tvorivé riešenie
                            medziľudských vzťahov.

         Aktívne počúvanie

         Kultivované vyjadrenie pozitívnych  Ţiak v správaní prejavuje rešpekt a úctu
         a negatívnych citov.         voči osobám iného svetonázoru, inej
                            sexuálnej orientácie, voči iným rasám a
                            etnikám – voči kaţdej ľudskej osobe

         Empatia v komunikácií.

         Asertivita v komunikácií.       Ţiak v správaní prejavuje rešpekt a úctu
Dôstojnosť                       voči osobám iného svetonázoru, inej
         Zdravá a nezdravá kritickosť.
ľudskej osoby.                     sexuálnej orientácie, voči iným rasám a
Poznanie     Otvorená komunikácia - úcta      etnikám – voči kaţdej ľudskej osobe
a pozitívne   a tvorivosť.
hodnotenie
seba       Komunikácia ako prostriedok
a druhých    prosociálneho správania.

         Linka dôvery

         Dôstojnosť ľudskej osoby. Poznanie
         a pozitívne hodnotenie seba
         a druhých. Poznanie svojich silných
         a slabých stránok

         Sebaovládanie a sebavýchova.     Rozvíjať a zdokonaľovať u žiakov základné
                            etické postoje a spôsobilosti, ako sú
                            sebaovládanie, pozitívne hodnotenie seba                                                 142
                           a druhých.

                           Vysvetliť žiakom princípy náboženskej
                           i nenáboženskej etiky, ukázať im cestu
                           k pochopeniu a tolerovaniu správania
                           a názorov iných.

       Vianočné sviatky- priania, zvyky,
       tradície.

       Pozitívne hodnotenie druhých.

       Kompromis.

       Pochopenie a akceptácia ľudí s iným
       svetonázorom.

       Ľudská dôstojnosť a náboženská etika

       Rešpekt a úcta k iným rasám, etnikám,
       handicapovaným ľudom

       Ľudské práva

       Etika sexuálneho života Hodnota
       ľudského života.

       Počatie a prenatálny život       Vysvetliť žiakom dôležité hodnoty a etické
                           normy súvisiace s rodičovstvom
                           a sexualitou.

       AIDS                  Posilniť u žiakov rozvíjanie morálneho
                           úsudku a zmyslu pre zodpovednosť

       Zdržanlivosť a vernosť ako optimálna  -Ţiak chápe, ţe aj sexuálny
       prevencia pohlavne prenosných
       chorôb                 ţivot musí byť integrovaný do
Etika
sexuálneho  Dôsledky predčasného sexuálneho     zdravého ţivotného štýlu, preto je v
života    života                 ňom k potrebné akceptovať

                           etické prvky ako zodpovednosť,

                           sebaovládanie, sebaúctu- úctu k iným

       Prirodzené a umelé metódy regulácie   Ţiak v oblasti sexuality sa prejavuje
       počatia
                           Zodpovedne - vo vzťahoch

                           s osobami opačného pohlavia je


                                               143
                             rozváţny
         Prirodzené a umelé metódy regulácie   -Ţiak chápe, ţe aj sexuálny ţivot musí
         počatia                 byť integrovaný do zdravého ţivotného

                             štýlu, preto je v ňom k potrebné
                             akceptovať

                             etické prvky ako zodpovednosť,
                             sebaovládanie,

                             sebaúctu- úctu k iným

         Mravný dopad promiskuitného života   Ţiak v oblasti sexuality sa prejavuje


         Pornografia               Zodpovedne - vo vzťahoch

         Linka dôvery              s osobami opačného pohlavia je
                             rozváţny
         Záverečné zhodnotenie predmetuII. A

1 hodina týţdenne, 33 hodín ročne

Téma       Téma, obsah               Ciele, kompetencie

         1. Platné pravidlá

                             Vysvetliť žiakom dôležité hodnoty
Dobré vzťahy v
         2. Dobré vzťahy v rodine        a etické normy súvisiace s rodinným
rodine
                             životom

         Rodinné spoločenstvo a ja

         2. Očakávania mojich rodičov a ich
         kompatibilita s mojimi očakávaniami

         3. Pochopenie života rodičov
         a súrodencov a z toho vyplývajúce
         korigovanie správania

         4. Fungujúca rodina a prevencia voči


                                                 144
        kriminalite a závislostiam

        5. Linka dôvery

        6. Október – mesiac úcty k starším

Filozofické
zovšeobecnenie
                            Umožniť žiakom žiakom na primeranej
dosiaľ     7. Filozofické zovšeobecnenie dosiaľ
                            úrovni vysvetliť základné etické pojmy,
osvojených   osvojených etických pojmov
                            súvislosť medzi hodnotami a normami
etických
pojmov

        Súvislosť medzi hodnotami       Posilniť u žiakov rozvíjanie morálneho
        a mravnými normami           úsudku a zmyslu pre zodpovednosť

        8. Súvislosť medzi právnymi      Pomocou zážitkových metód ,nácviku
        a mravnými normami           a prepojením osvojeného

                            Správania s každodenným životom
        9. Svedomie
                            umožniť žiakom osvojiť si

        10. Rozvíjanie morálneho úsudku    Základné postoje a spôsobilosti,
        analýzou príbehu            súvisiace s uvedenými

        11. Česť a pravda ako etická hodnota  Hodnotami a normami

        12. Poznanie a kultúra ako etická
        hodnota

        13. Ľudské práva – základné
        dokumenty

        14. Vianoce – tradície a zvyky

        15. Novoročné predsavzatia a priania

        16. Ľudské práva – ich porušovanie
        a dôsledky

        17. Tolerancia

        18. Mravné aspekty národného
        uvedomenia a demokratického
        občianstva

        19. Význam prosociálnych vzorov
        výchovy v jednotlivých kultúrach
                                                145
        20. Bohatstvo rôznych kultúr – život,
        tradície

Etika práce,                      Vysvetliť žiakom dôležité hodnoty
etika      Etika práce, etika a ekonomika     a etické normy súvisiace s ekonomickým
a ekonomika                       životom a prácou v povolaní

        Zamestnanie a povolanie – príprava   - pri spoločnej práci v škole
                            rešpektuje pravidlá „fair play“
        Práca a odpočinok

        Nácvik jednoduchých relaxačných
        techník                 - je schopný rešpektovať autoritu

        Etické hodnoty súťaživosti       - k zadaným úlohám sa stavia
        a spolupráce              zodpovedne

        Pravidlá „fair play“ v ekonomicko -
        pracovných vzťahoch
                            - na dodrţanie slova vynaloţí osobnú
                            snahu i
        Etický kódex zamestnanca
                            námahu

        Prosociálne správanie ako vedomé    - chápe dôleţitosť profesijnej etiky
        vytváranie dobrých vzťahov na
        pracovisku

        Linka dôvery

        Aktuálne problémy súčasnosti

        Aktuálne problémy mladých

        Kto som, kam smerujem

        Plány na prázdniny, dovolenka

        Záverečné zhodnotenie prínosu
        predmetu
     Náboţenská výchova – katolícke náboţenstvo

Všeobecný cieľ predmetu

   Vyučovací predmet náboţenská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie
hodnotovej orientácie ţiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym

                                                146
kreditom, ktorých hodnotová orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný ţivot i pre
ţivot spoločnosti. Náboţenská výchova je výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným
jednotlivcom i celej spoločnosti. Učí ţiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať,
rozumieť sebe, iným ľuďom a svetu, v ktorom ţijú. Zároveň výučba predmetu nadväzuje na
ďalšie spoločenskovedné predmety, umoţňuje ţiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé
témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí ţiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptované
spoločnosťou, a tým, čo je skutočne morálnym dobrom pre jednotlivca i pre celú spoločnosť.

    Ciele predmetu sú stotoţnené s cieľom Národného programu výchovy a vzdelávania
Slovenskej republiky „...nechceme v Národnom programe len zdôrazňovať organizačné
zmeny, financovania, formálne aspekty, zmeny v riadení, ale ide hlavne o položenie základov
zmeny filozofi e výchovy, osvojenia si nových hodnôt poznávacích a morálnych kvalít človeka
budúcnosti. Mladí ľudia by sa mali strániť: pôžitku bez svedomia, bohatstva bez práce, vedy
bez ľudskosti, poznania bez vôle, podnikania bez mravnosti, politiky bez princípov.“

Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií: Napĺňanie
cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov sa realizuje v školskom
prostredí prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií ţiakov, ktoré zároveň
rozvíja. Kľúčové kompetencie majú procesuálny charakter. Ţiaci si ich osvojujú na veku
primeranej úrovni prostredníctvom obsahu, metód vzdelávania a činnosti.I. A

1 hodina týţdenne, 33 hodín ročneTéma roka: Vzťahy a zodpovednosť

Cieľ roka: Spoznávaním identity človeka reflektovať vlastnú identitu. Uvedomiť si dôleţitý

význam rozhodnutia pre vlastný svetonázorový postoj. V trojičnom rozmere budovať

ľudský rozmer vzťahov ako naplnenie zmyslu ţivota. Prehlbovať medziľudské vzťahy

cez skvalitnenie komunikácie..1. téma: HĽADANIE CESTY

    Človek tvor komunikatívny. Komunikácia a jej formy, modlitba – komunikácia s
    Bohom.
    Trojrozmernosť človeka. Celistvosť človeka – harmónia tela, duše a ducha.
    Zmysel ţivota. Človek - jeho otázky a hľadanie odpovedí. Odkrývanie zmyslu ţivota.


                                            147
    Náboţenstvo - rozdelenie, prvky a prejavy náboţenstva.2. téma: BOH V ĽUDSKOM SVETE

    Metafora. Metaforická biblická reč - obrazná reč viery.
    Metafora - Boh povedal. Abrahám. Mária. Samuel.
    Morálne svedomie. Formovanie svedomia, Tomáš Morus.
    Dekalóg ako pomoc na ceste pri uskutočňovaní svojho ľudstva.


3. téma: BYŤ ČLOVEKOM

    Ohraničenosť človeka. Ľudská osoba. Pôvod dôstojnosti človeka.
    Rešpektovanie ľudskej osoby a médiá. Stereotypy, predsudok.
    Jeţišovo ľudstvo, historické pramene dokumentujúce historickosť Jeţiša z Nazareta.
    Jeţišovo boţstvo, ponímanie Jeţiša Krista v evanjeliách.


4. téma: NA CESTE K OSOBNOSTI – ŠANCE A RIZIKÁ

    Osobnosť - vývoj osobnosti; deformácia osobnosti – závislosti.
    Legenda a symbolický význam legendy (sv. Krištof – pútnik hľadajúci zmysel ţivota).


5. téma: BOH A ČLOVEK

    Sviatosti – aktuálne pôsobenie Boha v ţivote človeka od narodenia aţ po smrť.
    Človek ţijúci vo vzťahoch ako obraz Trojice.


6. téma: ČLOVEK V SPOLOČENSTVE

    Boţí obraz človeka ako muţa a ţeny, sexualita ako dar a úloha, sociálne role muţa a
    ţeny, rizikové sexuálne správanie.
    Povolanie ako sluţba ľuďom (manţelstvo, kňazstvo, zasvätený ţivot).
    Podstata slávenia v spoločenstve (vzťah k času, k ľudskému spoločenstvu,
    k transcendentnu).
    Zmysel slávenia kresťanskej nedele – deň Pána a deň pre človeka, sviatky, farské
    spoločenstvo.

II.A

1 hodina týţdenne, 33 hodín ročneTéma roka: Hodnoty a rozhodnutia

                                             148
Cieľ roka: Objavovať hodnotu človeka stvoreného na Boţí obraz. Zdôvodniť potrebu
budovania plnohodnotného ţivota. Formovať návyk kritického myslenia a hodnotenia
pozitívnych aj negatívnych javov v spoločnosti a v Cirkvi. Oceniť úlohu Cirkvi pri
odovzdávaní hodnôt. Vnímať potrebu vlastnej angaţovanosti pri vytváraní Európy s ľudskou
tvárou. Nadobudnúť základné zručnosti interiorizácie kresťanských hodnôt.1. téma: MOJE HODNOTY

    Hodnoty. Reflexia vlastného rebríčka hodnôt.
    Ţivotný štýl


2. téma: HODNOTY ŢIVOTA

    Obraz sveta v mýte a v logu. Biblická správa o stvorení .
    Veda a viera – dve nezávislé odvetvia hľadajúce pravdu.
    Správcovstvo Zeme človekom. Etika ţivotného prostredia z kresťanského pohľadu.
    Človek ako spoločenstvo osôb. Manţelstvo - jeho zmysel a význam z pohľadu štátu a
    cirkvi.
    Liturgia sviatosti manţelstva. Manţelský sľub. Plodnosť.
    Hodnota ţivota. Riešenie problémovej úlohy - príbeh s mravnou dilemou (potrat).


3. téma: ŠÍRENIE KRESŤANSKÝCH HODNÔT V EURÓPE

   Hierarchia v cirkvi. Autorita. Reflexia vlastného postoja k autoritám.

   Biblické obrazy cirkvi: Boţí ľud na ceste, ovčinec, roľa, stavba, vinica, telo...

   Šírenie kresťanstva, prenasledovanie kresťanov (sv. Pavol).

   Legendy o mučeníkoch a symbolický význam legendy. Milánsky edikt a jeho
   dôsledky.

   Vznik mníšstva (sv. Benedikt).

   Kresťanské korene Európy a kríza hodnôt v súčasnosti (sekularizmus, konzumizmus).4. téma: KRESŤANSKÉ HODNOTY V SPOLOČNOSTI

   Človek ako súčasť celku.

   Úloha cirkvi, úloha politiky.

   Vzťah štátu a cirkvi v dejinách (konštantínovský obrat, investitúra, pápeţský štát,


                                              149
    francúzska revolúcia a jej dôsledky pre vzťah cirkvi a štátu, obdobie totality, súčasný
    vzťah cirkvi a štátu v SR).5. téma: PRAMENE PLNOHODNOTNÉHO ŢIVOTA

    Modlitba ako mlčanie pred Bohom (cesta z vonkajšieho do vnútorného sveta,
    Modlitba Otče náš.

    Jeţiš vypočuje modlitbu (zázraky – Jeţišove uzdravenia dotykom rúk)

    Sviatosti (Jeţišove uzdravenia cez ruky a gestá vysluhovateľa sviatosti)6. téma: PLNOSŤ ŢIVOTA

    Právo na dôstojné umieranie (paliatívna liečba). Moţnosti a hranice paliatívnej liečby.

    Kresťanský zmysel utrpenia. Mravný aspekt eutanázie.

    Sviatosť pomazania chorých.

    Smrť (klinická, biologická). Obrady kresťanského pohrebu.

    Učenie cirkvi o posmrtnom ţivote: osobitný súd, nebo, očistec, peklo. Nový
    Jeruzalem.
     Náboţenská výchova – evanjelické náboţenstvo

Charakteristika predmetu náboţenská výchova - evanjelická

Náboţenská výchova – evanjelické náboţenstvo na stredných cirkevných školách je
povinným vyučovacím, výchovno–formatívnym predmetom s dotáciou dve hodiny týţdenne
počas štvorročného, päťročného a osemročného štúdia. Slúţi ako priestor pre formovanie
morálneho a kresťanského človeka. Poslaním predmetu je pozvať ţiakov na cestu hľadania
zmyslu vlastnej existencie v pochopení, ţe sú súčasťou veľkého plánu v rukách Boha –
Stvoriteľa, s hodnotou, ktorá je vyjadrená v obeti Jeţiša Krista – Vykupiteľa a s určením pre
ţivot pod vedením Ducha Svätého – Posvätiteľa. Predmet má vychovávať osobnosť, ktorá si
je vedomá vlastnej hodnoty, vie sa prijať, vie zadefinovať svoje silné a slabé stránky, dokáţe
ţiť ako jednotlivec, v spoločenstve a spoločnosti a svoju ţivotnú cestu si volí s orientáciou na
kresťanské hodnoty vychádzajúce z Biblie. Vedie ku etickým a prosociálnym postojom a
pomáha nadobudnúť sociálne zručnosti ako sú komunikácia, empatia, kritika, atď. Na strednej
škole dáva vyučovanie náboţenskej výchovy evanjelickej dôraz na porozumenie, kritické
reflektovanie, aplikáciu a vedomie vlastnej identity. Získavanie vedomostí má pomôcť
ţiakovi ku pochopeniu reality a dosiahnutiu zrelosti. Ukazuje zodpovednosť za vlastný
kresťanský ţivot a budovanie evanjelickej cirkvi. Predstavuje cirkev ako domov, rodinu

                                              150
bratov a sestier vo viere, ktorý poskytuje to, čo kresťan potrebuje pre svoj duchovný rast,
najmä Slovo Boţie a sviatosti.

Cieľom predmetu evanjelické náboţenstvo na stredných školách je:

- vytvoriť priestor otvorenej a zrozumiteľnej komunikácie, kde môţe prísť ku stretnutiu ţiaka
s Bohom, pouţívať jazyk a spôsoby práce tak, aby prostredníctvom pôsobenia Boţieho Slova
a Ducha Svätého mohlo prísť ku zrodu a prehlbovaniu viery mladého človeka

- priviesť ţiaka ku pochopeniu vlastnej hodnoty a zmyslu svojej existencie, ku dôleţitosti
prijatia vlastnej zodpovednosti za svoj ţivot, rozhodovanie a konanie
- pomocou záţitkových a dramatizačných foriem vyučovania vytvoriť prostredie pre nácvik
správania sa podľa prezentovaných hodnôt a etických zásad v kaţdodennom ţivote

- predstaviť Bibliu ako Boţiu moc potrebnú pre objavenie zmysluplného ţivota s pravými
hodnotami a s cieľom vo večnosti
- naučiť ţiaka orientovať sa v Biblii a pouţívať ju ako prostriedok stretnutia sa s Bohom v
kaţdodennom ţivote
- vysvetliť východiská kresťanskej etiky a umoţniť jej pochopenie na takej úrovni, aby bol
ţiak schopný porovnať ju s etikou iných náboţenstiev, kultúr, či s nenáboţenskou etikou
- pomôcť ţiakovi zorientovať sa v spleti širokej ponuky ţivotných smerovaní a poukázať na
nebezpečenstvá, ktoré určité ţivotné štýly so sebou prinášajú, upozorniť na nebezpečenstvá,
ktoré v dnešnej spoločnosti sú a vysvetliť ako sa im dá predísť – prevencia závislostí, ochrana
pred sektami a kultmi
- predstaviť evanjelickú cirkev ako duchovný domov poskytujúci všetko, čo kresťan potrebuje
pre svoj ţivot viery a ďalší duchovný rast, vysvetliť potrebu pravidelného ţivota v
spoločenstve kresťanov, potrebu Boţieho Slova a sviatostí
- vysvetliť základné dogmatické princípy evanjelickej cirkvi tak, aby ich ţiak bol schopný
zadefinovať a aplikovať ich v praktickom ţivote
- vysvetliť pojmy „zákon a evanjelium“ takým spôsobom, aby ţiak pochopil svoju situáciu a
potrebu Boţej milosti
- diskutovať o problémoch, ktoré prináša rozhodnutie pre ţivot viery v dnešnej spoločnosti
- zdôrazňovať dôleţitosť zachovania niektorých tradičných hodnôt ľudskej spoločnosti ako sú
manţelstvo, rodina, rodičovstvo
                                               151
Matematika a práca
s informáciami


MATEMATIKA
INFORMATIKA
           152
                    Matematika

Charakteristika učebného predmetu

Učebný predmet matematika na gymnáziách je zameraný na rozvoj matematickej
kompetencie tak, ako ju formuloval Európsky parlament:
 „Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a pouţívať matematické myslenie na
riešenie rôznych problémov v kaţdodenných situáciách. Vychádzajúc z dobrých numerických
znalostí sa dôraz kladie na postup a aktivitu, ako aj na vedomosti. Matematická kompetencia
zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť a ochotu pouţívať matematické modely myslenia
(logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, modely, diagramy, grafy, tabuľky).“


Tento predmet zahŕňa

   matematické poznatky a zručnosti, ktoré študenti budú potrebovať v svojom ďalšom ţivote
   (osobnom, občianskom, pracovnom a pod.) a činnosti s matematickými objektmi rozvíjajúce
   kompetencie potrebné v ďalšom ţivote
   rozvoj presného myslenia a formovanie argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj
   algoritmického myslenia
   súhrn matematického, ktoré patria k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka
   informácie dokumentujúce potrebu matematiky pre spoločnosť.


Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený na päť tematických okruhov

    Čísla, premenná a počtové výkony s číslami

    Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy

    Geometria a meranie

    Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika

    Logika, dôvodenie, dôkazy.Ciele učebného predmetu

  Cieľom matematiky na gymnáziách je, aby ţiak získal schopnosť pouţívať matematiku
v svojom budúcom ţivote. Matematika má rozvíjať ţiakovo logické a kritické myslenie,
schopnosť argumentovať a komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problému.
Ţiak by mal spoznať matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a dôleţitý nástroj pre spoločnosť.
    Vyučovanie matematiky musí byť vedené snahou umoţniť študentom, aby získavali
nové vedomosti špirálovite a s mnoţstvom propedeutiky, prostredníctvom riešenia úloh
s rôznorodým kontextom, tvorili jednoduché hypotézy a skúmali ich pravdivosť, vedeli
pouţívať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, diagramy),
rozvíjali svoju schopnosť orientácie v rovine a priestore. Má napomôcť rozvoju ich
algoritmického myslenia, schopnosti pracovať s návodmi a tvoriť ich.                                                153
    Výsledkom vyučovania Matematiky na gymnáziách by malo byť správne pouţívanie
matematickej symboliky a znázorňovania a schopnosť čítať s porozumením súvislé texty
obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy a nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy.
Študent by mal vedieť vyuţívať pochopené a osvojené postupy a algoritmy pri riešení úloh,
pričom vyučovanie by malo viesť k budovaniu vzťahu medzi matematikou a realitou,
k získavaniu skúseností s matematizáciou reálnej situácie a tvorbou matematických modelov.
Matematika na gymnáziách sa podieľa na rozvíjaní schopností študentov pouţívať
prostriedky IKT na vyhľadávanie, spracovanie, uloţenie a prezentáciu informácií. Pouţitie
vhodného softvéru by malo uľahčiť niektoré namáhavé výpočty alebo postupy a umoţniť tak
sústredenie sa na podstatu riešeného problému.
    Matematika na gymnáziách má viesť študentov k získaniu a rozvíjaniu zručností
súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému
učeniu sa. Má rozvíjať študentove funkčné a kognitívne kompetencie, metakognitívne
kompetencie a vhodnou voľbou organizačných foriem a metód výučby aj ďalšie kompetencie
potrebné v ďalšom ţivote schopnosti kooperácie a komunikácie – spoluprácu v skupine pri
riešení problému
    Matematika na gymnáziách si kladie za cieľ aj to, aby študent spoznal v matematike
súčasť ľudskej kultúry a silný a nevyhnutný nástroj pre spoločnosť

I.A

Počet hodín: 4 hod. týţdenne (ŠVP), 132 hodín ročne


Tematický
                            Výstupný štandard,
celok     Téma      Obsahový štandard    kompetencie       Rozvíjajúce ciele

                            určiť či daná vetná
                            konštrukcia je     rozlíšenie
               Výrok, zloţený výrok,
                            výrokom.        kaţdodenného
               pravdivostná hodnota
                                        spôsobu myslenia a
               výroku, negácia,
                            tvoriť zloţené výroky  matematického
               hypotéza.
                            pomocou logických    myslenia.
                            spojok         Rozvíjanie

       Výroková                 vysvetliť rozdiel
LOGIKA    logika                  medzi implikáciou
                            a ekvivalenciou
               Logické spojky- a,    vytvoriť negácie
               alebo, vtedy a len    výrokov pomocou
               vtedy, práve vtedy.   pravidiel pre negáciu
               Konjunkcia, alternatíva, základných
               implikácia, ekvivalencia zloţených výrokov
               a ich pouţívanie v    a negáciu
               beţnom ţivote, v     jednoduchých
               matem.          kvantifikátorov,

               Všeobecný a
               existenčný kvantifikátor, správne vnímať
               aspoň, najviac,      logické spojky v
               najmenej, práve.     rôznych prostrediach


                                               154
               Číslo, číslica,     Počítať s presnými a  Rozšírenie pojmu
               konštanta, zápis čísel  pribliţnými       čísla, s dôrazom na
               pomocou         hodnotami.       rádové hodnoty
                                        čísel a s pouţitím
               mocniny čísla 10,                odborného jazyka
               odhad a rádový odhad   pouţiť efektívne    aj v prípadoch
               výsledku,        kalkulačku.       konfrontácie a
                                        praxou.
               Vypĺňanie formulárov s
               číselnými údajmi     Vyplniť číselné údaje
               a práca s údajmi     vo formulároch,
       Čísla
               vyjadrenými v      pouţiť trojčlenku,   Rozvíjanie
       a operácie
               percentách, práca s   priamu aj nepriamu   algoritmického
       s nimi.     jednotkami.       úmernosť na riešenie  myslenia,
                            jednoduchých
Čísla,
       Praktická                 praktických úloh z   modelovania
premenné a  matematika.   Kurzy a meny peňazí.   uvedenej oblasti.    problémov z praxe.

počtové   Výrazy,     Elementárna finančná
               matematika v       Posúdiť správnosť
výkony    rovnice a ich  domácnostiach.      tvrdení
                            vychádzajúcich z
s číslami.  sústavy     Práca s kalkulačkou-   percentuál. údajov.
               beţné výpočty ako aj
               problémy, ktoré môţu   V jednoduchých
               nastať pri práci s
                            prípadoch
               kalkulačkou.
                            rozhodovať

                            o výhodnosti
               Rôzne metódy
               reprezentácie vzťahov-  pôţičky, zváţiť
               slovné, algebraické,   výhodnosť zľavy.
               tabuľkové.
                            Pouţívať vhodné
               Algebraizácia a
                            jednotky pri
               modelovanie
                            jednotlivých úlohách
               jednoduchých
               kvantitatívnych
               vzťahov- výrazy,
               vzorce, nerovnosti.

               Riešenie rovníc a     vedieť vzťah      Rozvíjanie
               sústav          opísaný slovne     funkčného
                            zapísať pomocou     myslenia, chápanie
               Súradnicová sústava v  konštánt a       priraďovania ako
       Pojem
               rovine, graf funkcie   premenných.       pravidla.
FUNKCIE   funkcie.
               jednej premennej.

               Základné vlastnosti
                            Z grafu funkcie
       Graf funkcie .  funkcie určené z grafu
                            vyčítať funkčnú
       Základné     Lineárna funkcia a    hodnotu, rozhodnúť o
Tabuľky,           exponenciálna funkcia.  raste, klesaní,
       vlastnosti                extrémoch funkcie,

                                                155
diagramy   funkcií                  ohraničenosti.

                            Načrtnúť graf funkcie
                            daných
                            jednoduchých
                Modely lineárnych a
                            vlastností.
                exponenciálnych
                závislostí.       Riešiť jednoduché
                            praktické úlohy
                            vyţadujúce čítanie
                            grafu funkcie alebo
                            jeho tvorbu.

                Kvadratická funkcia a  Pouţiť vhodnú
                jej určenie.       metódu riešenia
                            kvadratickej -úprava
                            na štvorec,
                Graf kvadratickej    diskriminant,
                                        Rozvíjať schopnosť
                funkcie.         graficky.
                                        aplikácie
        Pojem
                                        matematických
       funkcie.     Kvadratická rovnica a
                            Zostaviť kvadratickú  poznatkov a
                nerovnica a spôsob jej
                                        kvadratickej rovnici
                riešenia         rovnicu aj lineárnu
                            predstavujúcu      aj nerovnici a
                Spôsob hľadania     matematický model    kvadratické funkcii
                vrcholu kvadratickej   slovnej úlohy.     v ostatných
                funkcii.                     tematických
                                        celkoch matamatiky
                            Zostrojiť graf     ako aj pri riešení
                Neúplná a úplná     kvadratickej funkcie  reálnych slovných
       Graf funkcie .  kvadratická rovnica   podľa jej predpisu   úloh.

                            ako aj zostaviť
       Kvadratická   Úlohy s vyuţitím     predpis kvadratickej
       rovnica a    kvadratickej funkcie,  funkcie zo zadaných
       nerovnica    slovné úlohy       údajov alebo z grafu.
Kvadratická
funkcia                         Vymenovať základné
                            vlastnosti z grafu
                            kvadratickej funkcie.
                            Vypestovať
                Základné vlastnosti   schopnosť diskusie o
                kvadratickej funkcie   riešiteľnosti
                            kvadratickej rovnice
                            aj nerovnice

                Bod, priamka,
                polpriamka, úsečka  Poznanie základných
                trojuholník,     rovinných útvarov,
                          pouţívanie vzorcov     Orientovanosť a
               štvoruholník,     na výpočet obsahu a     rozhľadenosť v
       Základné    mnohouholník, kruţnica obvodu rovinných      oblasti preberaných
Planimetria  rovinné útvary a kruh         útvarov.          rovinných útvarov.                                                156
               Obvody a obsahy      Pouţiť vhodnú
       Meranie.    rovinných útvarov.     metódu nástroje a
                             vzorce pri určovaní

               Thalesova kruţnica,    dĺţok, obsahov a
               kruţnica a jej dotyčnica. objemov

               Jednoduché
               konštrukcie. Meranie

               Znázorňovanie do
                             Pouţiť vhodnú
               roviny, rovnobeţné
                             metódu nástroje a
               premietanie.
                             vzorce pri určovaní
                             povrchov a objemov
              Rozvíjanie priestorovej
                             telies.
Stereometria Hranaté telesá predstavivosti.
       ich
                             Načrtnúť v
       objem a     Hranaté telesá a ich    rovnobeţnom
       povrch.     objem a povrch       premietaní kváder,
                             kocku

               Organizácia súboru     Navrhnúť organizáciu
               obsahujúceho veľký     súboru s veľkým
               počet dát.         počtom dát.

               Spôsoby vyhľadávania,
               systematické        pouţívať a
Kombinatori          vypisovanie moţností,   prispôsobovať rôzne
       Organizácia   objavovanie a opis     stratégie zisťovania
ka      súboru.     systému,          počtu moţností.

Pravdepo-   Kombinatori
                            Pochopiť a pouţívať
dobnosť
       ka       Kombinatorické      základné
               pravidlo súčtu a súčinu, pravdepodobnostné
               kombinačné číslo.    pojmy.
Štatistika
               Šanca a porovnávanie
               šancí. Pojem
               pravdepodobnosti a
               niektoré jej vlastnosti.

               Pravdepodobnosť v
               reálnom ţivote.
                                        157
II.A

3 hod. týţdenne, 99 hodín ročne


Tematický
celok   Téma               Obsahový štandard      Výkonový štandard
                                                  Rozvíjaj. ciele
                                                   prierezové
                                                    témy
                                             mi
                                         Schopnosť
                                         pracovať s
                                         jedniduchý

                                          návodmi,
              Odlišnosti   odlišnosti vyjadrovania v
              vyjadrovania v rôznych


              rôznych                   odbornými textami, hľadať  -spôsobilosť k
              prostrediach  prostrediach        chyby v argumentácii    celoţivotnému

                      veda, legislatíva beţný                 vzdelávaniu,
                      ţivot            a              riešiť problémy,

              Základy     úsudok, dôkaz, potvrdenie usudzovaní, vysloviť     pracovné
                                   kontrapríklad, rozlíšiť
Logika, dôvodenie, dôkazy
              usudzovania   a                            spôsobilosti,

                                                  spôsobilosť
                                    priamy dôkaz a dôkaz    uplatňovať
                      vyvátenie          sporom aplikovať v     základ

                      Priamy dôkaz, implikácia                matematického
              Dôkazy     a jej            beţnom ţivote        myslenia

                      pravdivostná hodnota,    Odôvodňovať svoje
                      obrátená a         tvrdenia          a

                                                  základné
                                                  schopnosti
                      obmenená implikácia                   poznávať

                                                  v oblasti vedy a
                      Nepriamy dôkaz                     techniky

                                                  -spôsobilosť v
                                                  oblasti
                      Dôkaz sporom                      informačných

                                                 a
FUNKCIE VZTAHY
              Funkcia a jej  Funkcia, Df, HF, graf,   schopnosť v jednoduchých komunikačných
  DIAGRAMY
  TABUĽKY
              vlastnosti.   monotónnosť         prípadoch rozhodnúť   technológií

                                                  -spôsobilosť
              Rovnice a    ohraničenosť,maximum a   či niektorá z dvoch daných smerujúca k
              nerovnice    minimum,          premenných veličín     iniciatív-
                                                         158
       párnosť a                         nosti a
       nepárnosť,prostá f.     je funkciou druhej z nich   podnikavosti

       inverzná funkcia. Zloţená  -z daného grafu funkcie    -spôsobilosť k
       funkcia.          určiť Df, Hf, extrémy,     celoţivotnému

                     monotónnosť.
                     Ohraničenosť

                     -nájsť Df a Hf alebo zistiť
                     či dané číslo patrí do

                     Hf.

                     Nájsť funkčnú
                     hodnotu,určiť Px a Py,
                     priesečníky

                     Grafov 2 funkcií


Lineárna a  Lineárna funkcia, rovnica  schopnosť riešiť lineárne a
kvadratiká  a nerovnica         kvadratické rovnice a

funkcia,                 nerovnice,nájsť
rovnica a  Kvadratická funkcia,    priesečníky grafov 2
nerovnica  rovnica a nerovnica     ineárnych

                     resp. Kvadratických funkcií

                     -nájsť predpis lineárnej
                     funcie ak poznáme

                     2 body alebo bod a
                     smernicu, nájsť pedpis
                     kvadra

                     tickej funkcie/3body, V a
                     bod/

                     -určiť vlastnoti lineárnej a
                     kvadratickej funkcie

                     -riešiť a diskutovať počte
                     riešeni lineárnej

                     alebo kvadratickej rovnice

                     -zostaviť rovnicu , sústavu
                     2 rovníc predstavujúcu

                     matematický model
                     slovnej úlohy

                     -schopnosť vyriešiť
                     rovnice a nerovnice


                                          159
                      pomocou

                      úpravy na štvorec,
                      nulových bodov aj
                      diskriminan-

                      tu


Mnohočleny a  mocnina s prirodzeným a   -schopnosť upravovať
mocninové    s celočíselným       výrazy pomocou vastností

funkcie,
lineárna    exponentom, s
lomená     racionálnym exponentom   a vzťahov


Funkcia a jej                -riešiť rovnice a nerovnice
vlastnosti.   N-ta odmocnina       s polynomickými. mocni-

                      novými a lineárnymi
        Polynóm a mnohočlen     lomenými funkciami

        Mocninová funkcia a jej   -načrtnúť grafy
        graf            mocninových funkcií

        Lineárna lomená funkcia,  -nájsť rovnice asymptot
        jej graf          grafu lineárnej lomenej f.

        asymptoty,         a načrtnúť graf

                      nájsť intervaly
        inverzná funkcia. Zloţená  monotónnosti, a nájsť k
        funkcia.          nej funkciu

                      inverznú


Logaritmická a exponenciálna a       schpnosť pouţiť základné
exponenciálna logaritmická funkcia,     vzťahy pri úprave výrazov

funkcia,rovnica základ, logaritmus,     -riešiť exponenciálne
a neronica   dekadický logarit-     rovnice a nerovnice

        mus, číslo e a prirodzený  -rozhodnúť o raste resp.
        logaritmus.         klesaní exponenciálnej

                      funkcie v závislosti od
                      základu,načrtnúť graf
                      spolu

                      s význačnými bodmi

                      -rozhodnúť o
                      ohraničenosti


                                     160
                                -schopnosť pouţiť
                                základné logaritmické
                                vzťahy

                                pri úprave výrazov

                                -riešiť logaritmické rovnice
                                a nerovnice

                                -opísať moţnosti pre
                  Súradnicová sústava v   vzájomné polohy dvoch
           Rezy telies  priestore         lineár-

                  Bod a jeho súradnice a
                  vzdialenosť        nych útvarov

                                -rozhodnúť o vzájomnej
                  2 bodov          polohe dvoch lineárnych

                                útvarov pomocou ich
                                obrazu vo voľnom
                  Bod ,priamka, rovina    rovnobeţnom
GEOMETRIA A MERANIE
                  Vzájomná poloha 2
                  priamok, priamky a     premietaní

                                -zostrojiť vo voľnom
                  Roviny , dvoch       rovnobeţnom premietaní
                  rovín/priesečník a     rez

                  priesečnica/        kocky,hranola

                  Rez telesa

                                -vypočítať objem a povrch
                                pomocou vzorcov,
           Telesá    Siete základných telies  vyjadre-

                  Objemy a povrchy telies-  ním neznámej zo vzorca a
                  kocka,           vie dopočítať neznámy

                  kváder, hranol, valec,
                  kúţel, ihlan,guľa     údaj
III.A

3 hod. týţdenne, 99 hodín ročne


Tematický
celok   Téma           Obsahový štandard     Výkonový štandard       Prierezové témy
                                                    161
                Zhodné
                zobrazenie v  Zhodné zobrazenie v                    -spôsobilosť k
                rovine     rovine           -zobraziť daný bod/útvar/ v   celoţivotnému

                Stredová
                súmernosť,   Stredová súmernosť,                    vzdelávaniu, riešiť
                osová     osová           danom zhodnom zobrazení     problémy,

                súmernosť,                                pracovné
                posunutie,   súmernosť, posunutie,   alebo v podobnom        spôsobilosti,

                       otočenie.Osovo a                      spôsobilosť
                       stredovo          -rozhodnúť či je daný útvar   uplatňovať základ

                                     osovo alebo stredovo      matematického
                       súmerné útvary.      súmerný             myslenia

                       Podobné zobrazenie,
                       pomer           -vedieť zobraziť body alebo   a

                                                     základné
 Zhodné a podobné zobrazenia
                                     útvary v sústave súradníc    schopnosti
                       podobnosti,rovnoľahlosť,  podľa              poznávať

                       stred a koeficient     začiatku, osí alebo priamky   v oblasti vedy a
                       rovnoľah-         y=x               techniky

                                                     -spôsobilosť v
                                                     oblasti
                       losti, samodruţný bod   -zostrojiť stredy rovnoľahlosti informačných

                                                   a komunikačných
                                     dvoch daných kruţníc, obraz technológií

                                                     -spôsobilosť
                                     daného útvaru v danom      smerujúca k
                                     zhodnom             iniciatív-

                                                     nosti a
                                     alebo v podobnom        podnikavosti

                                                     -spôsobilosť k
                                     pri zadanom koeficiente     celoţivotnému

                                                     vzdelávaniu, riešiť
                                     -konštrukčne zostrojiť stredy  problémy,

                                     Rovnoľahlostí 2 daných     pracovné
                                     kruţníc,            spôsobilosti,

                                     spoločné dotyčnice 2 daných

                                     kruţníc
upno
Post
                       pojem postupnosť, n-tý
 sti
                Postupnosť a               -určiť z daného grafu

                                                          162
       jej základné                postupnos-

                člen, Df, Hf,
       vlastnosti.   monotónnosť,       ti monotónnosť, extrémy,

       Rekurentné
       určenie
       postup-     ohraničenosť,maximum a  ohraničenosť

       nosti, jjgraf.  minimum postupnosti.   rozhodnúť či dané číslo patrí

       Aritmetická a  rekurentný vzťah a
       geometrická   určenie          do Hf

                             -Vypočítať hodnotu daného
       postupnosť    postupnosti.       člena

                             postupnosti danej
                             rekurentne

                Aritmetická postupnosť,  -určiť hodnotu ľubovolného

                             člena aritmetickej
                diferencia        postupnosti,

                             ak pozná jeden jej člen a
                             dife-

                             renciu, dva rôzne členy.

                             -pre aritmetickú postupnosť
                             na-

                             písať zodpovedný
                             rekurentný

                             vzťah

                             -nájsť súčet n za sebou
                             nasle-

                             dujúcich členov
Postupnosti
                             -vyjadriť n-ty člen GP
                Geometrická postupnosť,  pomocou

                kvocient         prvého člena a kvocientu

                             -nájsť súčet za sebou
                             idúcich

                             členov GP

                             rozhodovať o raste resp.
                             Klesaní                                             163
                                     GP vzávislosti od prvého
                                     člena

                                     a kvocientu

                                     -vyriešiť jednoduché príklady

                                     na výpočet úrokov

                Anakytická                -zostrojiť obrazy bodov ak
                geometria  karteziánska súranicová   pozná-

                       sústava na priamke a v
                v rovine.  ro-             me súradnice

                       vine, súradice bodu,    -vypočítať súradnice stredu
                Vektory.   veobec-           úseč-

                Kruţnica a  ná rovnica priamky,
                kruh     smernica          ky

                                    -napísať analytické
                       priamky, smernicový tvar, vyjadrenie

                       rovnica kruţnice, vektor,  priamky prechádzajúcej

                       umiestnenie vektora,    dvoma danými bodmi,daným
Analytická geometria v rovine
                                     bodom rovnobeţne alebo
                       súradnice vektora, vektor  kolmo

                       opačný k danému, nulový na danú priamku.

                                     -určiť vzájomnú polohu
                       vektor, súčet a rozdiel   dvoch

                                     priamok aksú dane ich
                       dvoch vektorov, násobok   rovnice

                       vektora číslom, dĺţka    -vypočítať vzdialenosť 2
                       vekto-           bodov,

                       ra, skalárny súčin,     bodu od priamky, dvoch
                       paramet-          rovno-

                       rické vyjadrenie priamky,  beţných priamok, uhol 2
                       sme-            priamok

                       rový a normálový vektor   -napísať rovnicu kruţnice ak

                                     pozná jej S a r, a zo
                                     všeobec-

                                     nej rovnice určiť S a r


                                     rozhodnúť o vzájomnej

                                                     164
                          polohe

                          priamky a kruţnice,2 kruţníc

             ᴫ,goniometrická funkcia  -schopnosť pouţiť základné
      Goniometria  sinus,kosinus,       goniometrické vzťahy

      Goniometrické tangens,najmenšia
      funkcie    perioda,          pri úprave výrazov

      Rovnice a   jednotková kruţnica,    -nájsť pomocou kalkulačky
      nerovnice   oblúková a stupňo-     riešenie základnej

             vá miera, uhol základnej
             vlastnosti         goniometrickej rovnice

                          -riešiť goniometrické rovnice
                          aj nerovnice pomocou

                          jednotkovej kruţnice, či
                          grafu

                          -pouţiť goniometrické
                          funkcie pri riešení pravouhlé-

                          ho trojuholníka

                          -vedieť nájsť hodnoty
                          všetkých goniometrických

                          funkcií pre daný argument,
                          ak pre tento argumenz

                          pozná hodnotu aspoň jednej
                          z nich

                          -načrtnúť grafy
                          goniometrických funkcií

                          -určiť vlastnosti, najmenšiu
                          periodu

                          -načrtnúť grafy zloţených
                          goniometrických funkcií
                  Informatika
Ciele predmetu

    Cieľom vyučovania informatiky na strednej škole je naučiť ţiakov základné pojmy,
postupy a prostriedky informatiky, budovať informatickú kultúru, t.j. vychovávať k


                                           165
efektívnemu vyuţívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a
etických zásad pouţívania informačných technológií a produktov. Toto poslanie by sa malo
dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných
technológií (IT) vo vyučovaní iných predmetov a v organizovaní a riadení školy.

Výchovno-vzdelávací proces smeruje k tomu, aby ţiaci

   •      si rozvíjali schopnosť algoritmizovať zadaný problém, rozvíjali si programátorské
          zručnosti;
   •      sa naučili pracovať v prostredí beţných aplikačných programov (nezávisle od
          platformy), naučili sa efektívne vyhľadávať informácie uloţené na pamäťových
   •      médiách alebo na sieti a naučili sa komunikovať cez sieť;
   •      si rozvíjali svoje schopnosti kooperácie a komunikácie (naučili sa spolupracovať v
          skupine pri riešení problému, zostaviť plán práce, špecifikovať podproblémy,
   •      distribuovať ich v skupine, vysvetliť problém ďalšiemu ţiakovi, riešiť podproblémy,
   •      zhromaţdiť výsledky, zostaviť ich do celkového riešenia, verejne so skupinou o ňom
   •      referovať);
   •      nadobudli schopnosti potrebné pre výskumnú prácu (realizovať jednoduchý výskumný
          projekt, sformulovať problém, získať informácie z primeraných zdrojov,
   •      hľadať riešenie a príčinné súvislosti, sformulovať písomne a ústne názor, diskutovať o
          ňom, robiť závery);
   •       si rozvíjali svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, morálne a
          vôľové vlastnosti, húţevnatosť, sebakritickosť a snaţili sa o sebavzdelávanie;
   •      sa naučili rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov,
          systémov a aplikácií (aby chápali, ţe informácie, údaje a programy sú produkt
          intelektuálnej práce, sú predmetmi vlastníctva a majú hodnotu), pochopili sociálne,
          etické a právne aspekty informatiky.I.A

1 hod. týţdenne, 33 hod. ročne

  tematický          téma, obsahový        cieľ a kľúčové
                                                metódy
   okruh             štandard          kompetencie

               Sluţby internetu.     Budovať informatickú kultúru  rozhovor, priebeţná
               Neinteraktívna      Zvládnuť IKT nástroje na    demonštrácia postupov
               komunikácia – e-pošta,  komunikáciu          učiteľom cez dataprojektor,
 prostredníctvom
 Komunikácia
               diskusné fórum, blog                   samostatná práca
                                            prijímaní a posielaní správ,
           IKT I.
                                            vytvorenie vlastnej
                                            diskusnej skupiny

               základné pojmy (adresa,                 výklad s pouţitím
               URL, poskytovateľ                    dataprojektora
               sluţieb, sluţby)
                                                      166
                             Rešpektovať etické zásady
                             pouţívania IKT a produktov,
                             poznať a dodrţiavať pravidlá
               Netiketa.         netikety             rozhovor, diskusné fórum

               Web – prehliadače,     Efektívne pouţiť IKT na prístup  priebeţná demonštrácia
               webová stránka,      ku vzdialeným informáciám,    postupov učiteľom cez
               vyhľadávanie informácií.  vyuţiť IKT na vlastné učenia sa  dataprojektor, samostatná
                                              práca ţiakov s
                                              internetovým
                                              prehliadačom, práca s
                                              výukovými portálmi

               Grafická informácia –                    priebeţná demonštrácia
                                              postupov učiteľom cez
 Informácie okolo nás
               rastrová, vektorová,
  Práca s grafikou
               animovaná grafika                      dataprojektor, samostatná
                                              práca ţiakov s grafickým
                                              editorom

               Aplikácie na spracovanie  efektívne pouţívať nástroje    skicár, Zoner Callisto,
               grafickej informácie    aplikácií na spracovanie     vlastné motívy ţiakov
                             grafickej informácie


               Textová informácia
               jednoduchý, formátovaný
               dokument,      štýl,
 Informácie okolo nás
               aplikácie na spracovanie vedieť pracovať s aplikáciami
                                              priebeţná demonštrácia
   Textový editor
               textov,          na spracovanie textov, vhodne
                            upraviť väčší textový       postupov učiteľom cez
                            dokument, vyuţiť získané      dataprojektor, samostatná
               pokročilé formátovanie – zručnosti pri písaní referátov,   práca ţiakov s textovým
               hlavička, päta, štýly,  projektov, spracovaní       editorom
               automatický obsah.    laboratórnych cvičení

               revízie textových
               dokumentov, ponámky

                                            výklad  skupinová
                             Získať základy algoritmického práca samostatná práca
                             myslenia, viesť k presnému
Postupy, riešenie problémov
               Problém. Algoritmus.    vyjadrovaniu postupov,
algoritmické myslenie I.
               Algoritmy z beţného    analyzovať problém a vedieť ho
               ţivota. Spôsoby zápisu   zapísať pomocou algoritmu a
               algoritmov.        programovacieho jazyka


               Etapy riešenia problému  Schopnosť uvaţovať nad
               – rozbor problému,     riešením problémov, dodrţiavať
               algoritmus, program,    zásady čitateľného zápisu   brainstorming pri riešení
               ladenie.          algoritmu           problémových úloh
                                                        167
                                 Programovací jazyk –
                                 syntax, spustenie
                                 programu, logické chyby,                   výklad   praktické
                                 chyby počas behu     Pochopiť špecifiká riešenia     ukáţky cez dataprojektor
                                 programu         problémov pomocou IKT,       cvičenie


                                               Riešiteľnosť úloh pomocou
                                 Pojmy – príkazy       programu, efektívnosť a
                                 priradenie, vstup, výstup  správnosť riešenia

                                               Rozvíjať logické myslenie Rozbor zadania-
                                 riadiace štruktúry -cykly  ţiakov          skupinová resp.
                                                            individuálna práca
                                                            Vlastná tvorba programov
                                 premenné, údajové typy , Rozumieť hotovým programom, od jednoduchších k
                                 mnoţina operácií.    vedieť nájsť a opraviť chyby zloţitejším
II.A

1 hod. týţdenne, 33 hod. ročne


Tematický                                            Cieľ a kľúčové
okruh   Téma, obsahový štandard                                kompetencie         Metódy

                                príkazy:             Pochopiť špecifiká     výklad   praktické
                                                riešenia problémov     ukáţky cez dataprojektor
                                                pomocou IKT,        cvičenie
                                priradenie
    Postupy, riešenie problémov algoritmické myslenie II.
                                vstup,výstup

                                riadiace štruktúry:       Riešiteľnosť úloh      Rozbor zadania-
                                                pomocou programu,      skupinová resp.
                                podmienené príkazy        efektívnosť a správnosť   individuálna práca
                                                riešenia
                                cykly
                                                Rozvíjať logické myslenie
                                timer
                                                ţiakov                                údajové typy

                                mnoţina operácií         Rozumieť hotovým       Vlastná tvorba
                                                programom, vedieť nájsť   programov od
                                                a opraviť chyby       jednoduchších k
                                                              zloţitejším
                                premené


                                                                          168
                            Číselná informácia                     výklad   praktické
                                                         ukáţky cez dataprojektor
                            spracovanie a vyhodnocvanie  Pochopiť špecifiká     cvičenie
                                           riešenia tabuliek
                            bunka, hárok          pomocou tabuľkového
                                           kalkulátora
                            vytvorenie jednoduchej
                            tabuľky

                            formát bunky – písmo,
                            okraje, výplň, zarovnanie
   Tabuľkový kalkulátor I. (Informácie okolo nás)
                            kopírovanie, presúvanie
                            obsahu, formátu bunky,     Vyuţiť maximálne
                                           moţnosti spracovania
                            stĺpca, riadku
                                           dát, ktoré ponúka
                                           kalkulátor
                            práca so stĺpcami, riadkami
                            tabuľky

                            vzorce

                            jednoduché matematické      Vyuţiť maximálne
                            operácie a ich priorita (+,-  moţnosti spracovania
                            ,*,/,^)             dát, ktoré ponúka
                                                          výklad    praktické
                                              kalkulátor
                                                         ukáţky cez dataprojektor
                            konštanty a premenné –                       cvičenie
                            adresa bunky

                            adresovanie buniek

                            relatívna a absolútna adresa
                            bunky – pouţitie pri      Rozvíjať logické myslenie
                            kopírovaní vzorca       ţiakov

                            výpočtové funkcie
                            tabuľkového kalkulátora
(Informácie okolo
                            práca s listami
 kalkulátor II.
  Tabuľkový
                            kopírovanie, presunutie,
                                                         priebeţná
   nás)
                            premenovanie, odstránenie
                            listu                           demonštrácia
                                           Pozná a dodrţiava
                            pravý dolný roh bunky     zásady formátovania     postupov
                                                                     169
                                 vytváranie aritmetických a  tabuliek,
                                 geometrických postupností

                                 vyplnenie buniek dátumom
                                 (postupnosťou)
                                                Vie pouţívať formáty
                                 formát čísla         buniek,
                                                             výklad    praktické
                                                vkladať obrázky do
                                 mena, percento, počet                 ukáţky cez dataprojektor
                                                tabuľky
                                 desatinných miest čísla                    cvičenie                                                vie vytvoriť tabuľku a
                                                graf

                                                v dokumente, realizovať
                                 graf
                                                výstupy z projektov
                                 typy grafov

                                 zdrojové dáta grafu

                                 formátovanie grafu

                                 PowerPoint

                                 pouţitie prezentácie     Ţiak získa zručnosť v
                                                tvorbe
Komunikácia prostredníctvom IKT II. – „Publikovanie informácií“
                                 snímok, práca so snímkom   prezentácií        priebeţná

                                 vytváranie, kopírovanie,                demonštrácia
                                 presúvanie
                                                Naučí sa pravidlá     postupov
                                                prezentovania
                                 prechod snímkov
                                                             s pouţitím
                                 vkladanie objektov a ich                dataprojektora
                                 animácia

                                 textové pole

                                 obrázky
                                                zásady prezentácie
                                 tabuľky

                                 automatické tvary

                                                realizácia výstupov z
                                 časovanie animácie objektov projektov
                                 a snímok
                                                vie prezentovať vlastné
                                 nastavenie vlastnej animácie výsledky                                                                        170
       časovanie – po kliknutí
       myšou, s automatickým      nadobudnuté vedomosti    praktické ukáţky cez
       zobrazením podľa        a              dataprojektor cvičenie
       nastaveného času
                       zručnosti vyuţije na iných
       odkazy a poradie snímkov,    hodinách pri tvorbe
       priradenie akcií objektom    referátov

       odkaz na iný snímok v      vo forme prezentácií     vlastná tvorba
       prezentácii
                                     prezentácie
       odkaz na www stránku

       odkaz na súbor, aplikáciuIII.A

1 hod. týţdenne, 33 hod. ročne
Tematický    Obsahový
                     Výkonový štandard/kľúčové kompetencie      Prierezové témy
okruh/téma   štandard

Organizačné pokyny, bezpečnosť pri práci, vnútorný
poriadok učební

Informácie okolo nás

Zvuková     aplikácie na    Poznať druhy aplikácií  naučiť ţiakov pracovať v   aplikovať IT vo
informácia   nahrávanie     na spracovanie      prostredí beţných      vyučovaní iných
        zvuku,       informácií (podľa typu  aplikačných programov    predmetov
        spracovanie     informácie) a       (nezávisle od
        zvuku, konverzie,  charakterizovať ich    platformy),naučiť
        prehrávanie     typických         efektívne vyhľadávať
        zvuku.       predstaviteľov.      informácie uloţené na
                  Efektívne pouţívať    pamäťových médiách
                  nástroje aplikácií na   alebo na sieti a naučiť
                  spracovanie informácií  komunikovať cez sieť;
                  (podľa typu informácie)

Komunikácia prostredníctvom IKT II. – „Publikovanie informácií“
                                                  171
Počítačové   Prezentácia   Vytvoriť webovú       aby ţiaci nadobudli
prezentácie   informácií na  prezentáciu vyuţitím    schopnosti potrebné pre
Pravidlá    webovej stránke sluţieb internetu      výskumnú prácu
prezentovania  Aplikácie na                 (realizovať jednoduchý
        tvorbu webových               výskumný projekt,
        stránok –                  sformulovať problém,
        hypertext,                  získať informácie z
        odkazy. Pravidlá               primeraných
        prezentovania,                zdrojov,hľadať riešenie a
        zásady tvorby                príčinné súvislosti,
        prezentácie                 sformulovať písomne a
                               ústne názor, diskutovať o
                               ňom, robiť závery);

Princípy fungovania IKT

Základné    Časti počítača   Vymenovať jednotlivé   si rozvíjali svoju osobnosť,
pojmy –     von        časti počítača von    tvorivosť, logické
hardvér,    Neumannovského   Neumannovského typu,   myslenie, zodpovednosť,
softvér.    typu, ich     poznať ich        morálne a vôľové
Počítač –    klasifikácia.   vyuţitie,princíp     vlastnosti, húţevnatosť,
princíp práce  Vstupné,      fungovania a       sebakritickosť a snaţili sa
počítača.    výstupné      význam.Poznať       o sebavzdelávanie      aplikovať IT vo
        zariadenia. Typy  pribliţné kapacity                   vyučovaní iných
        vstupných a    jednotlivých druhov                  predmetov
        výstupných     pamätí a obmedzenia
        zariadení.     ich
        Parametre     pouţitia.Vymenovať a
        zariadení     charakterizovať
                  základné prídavné
                  zariadenia.

Softvér –    Operačný systém
rozdelenie   – základné     Charakterizovať
podľa oblastí  vlastnosti a    operačný systém a
pouţitia.    funkcie      efektívne ho
        (spravovanie    pouţívať.Demonštrovať
        zariadení,     získavanie informácií o
        priečinkov a    systéme, zariadeniach,
        súborov      priečinkoch a súboroch.

Počítačová   Počítačová sieť– Vedieť charakterizovať
sieť, sieťové  výhody,      počítačovú sieť v
prvky.     architektúra,   učebni
        rozdelenie sietí
        podľa rozľahlosti
        (spôsoby
        pripojenia).


                                                172
Informácie okolo nás

Informatika.

Údaj,      Údaj, informácia   Vysvetliť význam     rozvíjať osobnosť ţiaka,
informácia    znalosť, jednotky  pojmov údaj,       tvorivosť, logické
Písmo. Číselné  informácie,     informácia,       myslenie,
sústavy.     digitalizácia,    digitalizácia,
Reprezentácia  kódovanie Písmo   kódovanie, šifrovanie,
údajov v     – forma       komprimácia,
počítači.    kódovania.
Prezentovanie  Číselné sústavy,               zodpovednosť, morálne a
informácie    prevody.                   vôľové vlastnosti,
         Komprimácia.                 húţevnatosť,
         Šifry.        Poznať princíp      sebakritickosť a
                   komprimácie dát,
                   pouţívať komprimačný
                   program. Ovláda
                   prevody medzi
         Reprezentácia    dvojkovou a
         údajov v počítači,
         čísla, znaky.
         Zber,
         spracovanie,
         prezentovanie
         informácie

                   desiatkovou číselnou   sebavzdelávanie;
                   sústavou. Pouţiť
                   jednoduché šifry.

         Textová       Poznať princípy
Textová     informácia –     kódovania rôznych
informácia    kódovanie      typov informácie.

Grafická     Grafická       Vysvetliť princíp    rozvíjať schopnosti kooperácie a komunikácie
informácia    informácia –     digitalizácie v     (naučiťsa spolupracovať v skupine pri riešení
         rastrová,      závislosti od typu    problému, zostaviť plán práce, špecifikovať
         vektorová      informácie.       podproblémy, distribuovať ich v skupine,
         grafika;                   vysvetliť problém ďalšiemu ţiakovi, riešiť
         animovaná                   podproblémy, zhromaţdiť výsledky, zostaviť ich
         grafika, video,                do celkového riešenia, verejne so skupinou o
         kódovanie farieb;               ňom referovať
         grafické formáty.


         Zvuková
Zvuková     informácia   –
informácia    formáty.


                                                 173
         Vstup a výstup    Vybrať vhodnú
Vstup a výstup  informácie.     aplikáciu v závislosti
informácie v   Uchovávanie     od typu informácie,
závislosti od  informácie – typy  vedieť zdôvodniť
jej typu.    a limity zariadení  výber.

Prenos                Demonštrovať
informácií              moţnosti prenosu častí
medzi                 rôznych typov
aplikáciami.             dokumentov medzi
                   rôznymi aplikáciami.

Informačná spoločnosť

Informatika    – administratíva,  Poznať súčasné trendy                 aplikovať IT vo
(pouţitie,    elektronická     IKT, ich limity a                   vyučovaní iných
dôsledky a    kancelária,     riziká.Špecifikovať                  predmetov
súvislosti) v  vzdelávanie,     základné znaky
rôznych     šport, umenie,    informačnej
oblastiach    zábava, virtuálna  spoločnosti, vymedziť
         realita,       kladné a záporné
         e-spoločnosť.    stránky informačnej
                   spoločnosti.

Softvérová    – pojmy upgrade,
firma      registrácia
         softvéru,
         elektronická
         dokumentácia.

Riziká      – malvér (pojmy, Vymenovať jednotlivé    naučiť ţiakov základné    efektívne
informačných   detekovanie,   typy softvérového      pojmy,postupy a       vyuţívanie
technológií   prevencia);    pirátstva.         prostriedky informatiky,   prostriedkov
         kriminalita.                 budovať informatickú     informačnej
                                kultúru, t.j. vychovávať k  civilizácie s
                                postupy a prostriedky    rešpektovaním
                                              právnych a etických
                                informatiky         zásad pouţívania
                                              informačných
                                              technológií a
                                              produktov
                                                  174
Etika a právo  – autorské práva  Charakterizovať      efektívnemu vyuţívaniu prostriedkov
        na softvér,     jednotlivé typy softvéru  informačnej civilizácie s rešpektovaním
        licencia      z hľadiska právnej     právnych a etických zásad pouţívania
        (freeware,     ochrany          informačných technológií a produktov
        shareware,     (freeware,shareware,
        demoverzia,     ...) a rozumieť, ako sa
        multilicencia,   dajú pouţívať.Vysvetliť
        Open source...).  pojmy „licencia na
                  pouţívanie softvéru“,
                  „autorské práva tvorcov
                  softvéru“,multilicencia.

E-learning,             Poznať kultúrne,      učiť ţiakov základné
dištančné              sociálne a zdravotné    pojmy,postupy a
vzdelávanie             aspekty pouţívania     prostriedky informatiky,
                  počítačov a sluţieb    budovať informatickú
                  internetu.         kultúru,

 vzdelávania            Poznať kultúrne,      rešpektovaním právnych a  aplikovanie
vyuţitím IKT            sociálne a zdravotné    etických zásad pouţívania  informačných
                  aspekty pouţívania     informačných technológií  technológií vo
                  počítačov a sluţieb    a produktov         vyučovaní iných
                  internetu. Poznať                   predmetov,
                  výhody a moţnosti e-                  medzipredmetových
                  vzdelávania a                     projektov,
                  dištančného                      celoškolských
                  vzdelávania. Poznať                  programov
                  moţnosti vyuţitia IKT
                  v iných predmetoch.

Komunikácia prostredníctvom IKT III. - internet

Internet –   (adresa, URL,    Poznať princípy      aplikovať IT vo vyučovaní
história,    poskytovateľ    fungovania internetu    iných predmetov
základné    sluţieb,      (klient-server) a
pojmy      sluţby,(server-   niektoré jeho sluţby.
        klient, protokol,
        štandard).

Komunikácia prostredníctvom IKT IV.- interaktívna komunikácia

Interaktívna  Poznať základné   Poznať internetové
komunikácia,  princípy a     nástroje/sluţby e-
IP telefónia.  demonštrovať    spoločnosti.
        pouţitie
        interaktívnej
        komunikácie.
                                                 175
                 Poznať spôsoby
        Vyuţívať sluţby  ochrany počítača
Bezpečnosť na webu na       zapojeného v sieti a
internete.   získavanie    osoby na ňom
Sociálne siete. informácií.    pracujúcej.

                 Poznať moţnosti
Web2.               Web2.

Digitálna
televízia.
         UMENIE A KULTÚRA

                  Umenie a kultúra


Charakteristika učebného predmetu

    Predmet umenie a kultúra patrí do rovnomennej oblasti UMENIE A KULTURA.
Vyučuje sa v 1. – 4. ročníku vyššieho sekundárneho vzdelávania. Nadväzuje na predmet
vychová umením v tej istej oblasti, ktorá sa vyučuje v 8. a 9. ročníku niţšieho sekundárneho
vzdelávania. Predmet umenie a kultúra integrálne spája percepciu globálnych javov ţivota
s hlavnými umeleckými druhmi, svetom kultúry, ţivotným štýlom. Rozvíja tvorivé myslenie
zručnosti a návyky ţiakov, formuje ich vlastné názory a hodnotové postoje.
Koncepcia predmetu predpokladá uplatňovanie záţitkových metód edukácie, kreatívne
chápanie umenia, mimo umeleckého estetička a širšej kultúrnej aktivity človeka.
Prostredníctvom záţitkových a skúsenostných metód vyučovania (projekčné metódy,
dramatická výchova, priama skúsenosť atď.) sa snaţí motivovať ţiakov, rozvíjať a kultivovať
ich osobnosť. Zámer aktívnej formy vnímania umeleckého diela smeruje k praktickej činnosti
spojenej s poznávaním vyjadrovacích prostriedkov, reči umenia. Spoločné témy, námety,
procesy, analógie a špecifiká vo vyjadrovacích prostriedkoch ... budú obsahom interpretácie
rôznych druhov umení ako realizácia poly estetickej výchovy.

                                             176
    Systém chronológie dejín umenia bude uplatňovaný aţ vo vyšších ročníkoch, kde
vnímanie a spoznávanie umenia v historickom kontexte nemusí byť viazané na postupnosť
minulosť – prítomnosť, dôraz bude kladený na aktuálne formy umenia v súčasnom svete.
Poznanie estetických pojmov a estetických názorov v paralele dejín umenia a kultúry bude
záverečnou syntézou vedomostí a zručností maturanta gymnázia.

Ciele učebného predmetu

Kultúrne kompetencie (kultúrna gramotnosť):

Vo väzbe na kľúčové kompetencie moţno vyčleniť tieto hlavné kultúrne kompetencie, ktoré

rozvíja predmet umenie a kultúra:

  • povedomie kultúrnej identity,
  • rešpekt a tolerancia k hodnotám iných kultúr, základné interkultúrne kompetencie pre
   komunikáciu s príslušníkmi iných kultúr,
  • pochopenie významu estetických faktorov, estetickej činnosti a umenia v ţivote
   človeka a spoločnosti,
  • rozlišovanie hlavných umeleckých druhov, reflexia svojich estetických záţitkov,
  • kultivovaná vizuálna, akustická, jazyková a pohybová gramotnosť, schopnosť
   kreatívneho vyjadrovanie myšlienok, skúseností a emócií prostredníctvom rôznych
   médií,
  • práca s informáciami o významných umeleckých dielach a tendenciách z európskej
   tradície, a informáciami o typických dielach vybraných iných kultúrnych tradícií,
  • porozumenie súčasnej umeleckej a kultúrnej tvorbe,
  • kultúrna komunikácia,
  • zodpovedné postoje a kritické myslenie k súčasnej kultúrnej ponuke a k médiám.
Hlavným cieľom predmetu umenie a kultúra je teda rozvoj socio-afektívnych schopností

ţiaka, jeho postojov, hodnotových orientácií a kritického vnímania kultúry. Predmet sa

orientuje aj na rozvoj psycho - motorických schopností ţiaka, na jeho samostatné tvorivé

vyjadrovanie obsahov psychiky, ako aj na rozvoj kognitívnych schopností ţiaka v poznávaní

kultúry súčasnosti a minulosti.

Čiastkovými cieľmi učebného predmetu sú:

  •  rozvoj ţiakovej kultúrnej identity,
  •  rozvoj kultúrno-historického povedomia,
  •  rozvoj schopnosti porozumieť iným kultúram,
  •  rozvoj schopnosti rešpektovať a tolerovať hodnoty iných ľudí a kultúr,
  •  rozvoj schopnosti vnímať rôzne vyjadrovacie prostriedky, médiá a tendencie, ktoré
    v kultúre a v umeniach existujú,
  •  rozvoj schopnosti vyjadrovať sa na úrovni doby a na úrovni svojich optimálnych
    schopností s pomocou nástrojov, ktoré ţiakovi kultúra ponúka,
  •  rozvoj kultivovanej vizuálnej, sluchovej, jazykovej a pohybovej gramotnosti,
  •  rozvoj schopnosti kreatívneho vyjadrovania myšlienok, skúseností a emócií).

                                              177
   •  prostredníctvom rôznych médií, vrátane hudobných umení, scénických umení,
     písaného a hovoreného slova, architektúry, výtvarných prostriedkov a elektronických
     médií.
   •  (hudobných, výtvarných, dramatických umení, multimédií, literatúry a hovoreného
     slova, dizajnu a architektúry).
   •  Predmet podporuje aj zodpovedné a samostatné postoje k súčasnej kultúrnej ponuke,
     k móde a k subkultúram, k tradičným hodnotám vlastnej kultúry, podnecuje kritické
     myslenie vo vzťahu k mediálnej ponuke a k iným súčasným kultúrnym procesom.
     Rozvíjajú sa tu ţiakove interkultúrne kompetencie pre komunikáciu a spoluprácu s
     príslušníkmi iných kultúr.
   •  Predmet rozvíja vo viacerých témach tak osobnostné kompetencie, ako aj kognitívne
     kompetencie, komunikačné kompetencie a občianske kompetencie. Pretoţe ţiak je
     komplexnou osobnosťou a nie je moţné rozvíjať jeho kompetencie izolovane, niektoré
     kompetencie sa rozvíjajú cez viaceré témy. Predmet vedie ţiakov k tomu, aby vnímali
     kultúrne artefakty, kultúrne prejavy a umelecké diela v ich mnohostrannosti ako
     prirodzenú súčasť svojho ţivota.


I.A

1 hodina týţdenne, 33 hodín ročne

Tematické     Edukačné témy    Odporúčané ukáţky a     Proces a edukačný výstup
okruhy                 východiskový materiál

 1. tematický celok: Svet kultúry, vizuálne, zvukové, pohybové, priestorové znaky a činnosti
                       človeka

Úvod do vyučovania umenia a kultúry

Kultúrna      Pamiatky v regióne  Historické pamiatky     Individuálna práca, príp. práca
tradícia:     alebo        v regióne, produkty     vo dvojiciach.
kultúrne      Moja obľúbená    tradičných remesiel,
povedomie a    pamiatka       zvyky. Literárne zdroje   Spracovanie vo forme
identita, tvorba            o pamiatkach.        zborníčka, prípadne digitálne
kultúrnej                              spracovanie na CD.
tradície                Vlastná dokumentácia     Vyhodnotenie
                    (kresba, foto, video, opis  najobjavnejšieho prístupu
                    danej pamiatky, nahrávky
                    hudobných folklórnych
                    skupín, jednotlivcov).
                    Vlastný posun –
                    aktualizácia pamiatky
                                                178
Vnímanie   Plagát, reklama, logo    Ukáţky rôznych typov     Skupinová práca. Zhotovenie
a experimenty               propagačného dizajnu a    loga firmy, plagátu, bilboardu,
s každodennou               reklamných produktov,     reklamného pútača,
kultúrou,                                reklamného sloganu, na
                      – psychológia pôsobenia    konkrétnu akciu
s každodenným
                      reklamy na odberateľa.
i predmetmi
okolo nás   Obaly kníh a         Stratégie reklamy.     Scenár reklamnej kampane.
       CD/DVD            Reklama v komerčnej    Obsahová analýza
                      sfére a reklama kultúrneho
                      produktu ...

         Videoklip, s dôrazom   Ukáţky profesionálnych    Vnímanie a experimenty
         na výtvarnú, hudobnú,   videoklipov. Rôzne ţánre   s materiálom rôznych umení
         dramatickú a literárnu  videoklipov: hudobný /    a oblastí kultúrnej tvorby.
         stránku          multimediálny klip,      Skupinová práca
                      reklamný šot, príleţitostný
                      klip, seba prezentačný
                      klip, dokument

  2. tematický celok: Základné vyjadrovacie prostriedky hlavných umeleckých druhov –
 výtvarných umení, hudobných umení, slovesných umení, dramatických umení, filmových a
                    elektronických

Vyjadrovacie   Pantomíma – spojenie Skutočnosť okolo nás.       Skupinová práca. Tvorba
prostriedky   pochybu, gesta,   Prostredie školy,         vlastných príbehov, napísanie
kaţdodennej   mimiky, usporiadanie domácnosti, ulice...        scenára, dramaturgické
činnosti ţiaka  priestoru                        spracovanie, zapojenie hudby.
                                     Telový dizajn, maska, kostým

         Príbehy z beţného     Pozorovanie kaţdodennej    Naštudovanie predstavenia –
         ţivota a         skutočnosti. Pozorovanie   pantomímy. Prerozprávanie
         pozorovateľné       správania ţiakov v škole a  predstavenia vlastnými
         správanie ľudí v nich   mimo nej nich (gestá,     slovami, tvorba analogického
                      pohyb)            vyjadrenia inými
                                     prostriedkami

Vyjadrovacie   Vizuálna kultúra,     Ukáţky z videofilmov,     Individuálna práca, príp. práca
prostriedky   auditívna kultúra,    návšteva divadla, texty    vo dvojiciach.
kultúry okolo  kultúra reči a slovesná  v médiách, rozprávky,
nás       kultúra          vedecké texty, texty piesní  Návrhy na zmeny priestorov
                      v kontexte s hudbou, text   (urbanistická, dizajnérska,
                      v obraze, rôzne produkty   architektonická škica
                      masovej kultúry a médií,   s vyuţitím intermmediálneho
                      gýče, reklamné a turistické  pôsobenia)
                      predmety.
                                                   179
          Kultúra        Pohyby ľudí a premeny     Spracovanie vlastného textu
          elektronických médií, priestoru v televíznych    (rozprávka, mýtus, poézia,
          videokultúra.     reláciách. Usporiadanie    poviedka, scenár, pesnička ...)
                     priestorov v škole       následne moţnosť
          Kultúra pohybu,    (interiérový dizajn).     dramatizácie, ilustrovanie,
          priestoru       Usporiadanie centrálneho    vloţenie obrázkov (digitálne)
                     priestoru v obci        alebo spracovanie koláţou
                     (urbanizmus námestia,
                     štvrte a pod.)

Odlišnosť      Všednosť a slávnosť.  Návštevy – výtvarnej     Skupinová práca na základe
kaţdodenných    Prezentácia rôznych   výstavy, múzea,       individuálnych návrhov.
a umeleckých    umeleckých       kníhkupectva, koncertu,   Inštalácia, foto alebo, diskusia
vyjadrovacích    artefaktov zo ţivota,  kostola, pamätníka,     a vzájomné hodnotenie
prostriedkov    literárne čítania,   cintorína...         ţiakmi. Plánovanie rôznych
          dramatické scénky...                 slávností, plánovanie výstavy
II. A

1 (ŠVP) hod.týţdenne, 33 hodín ročneTematické     Edukačné témy       Odporúčané ukáţky a Proces a edukačný výstup
okruhy                    východiskový materiál

    1. tematický celok: Poznanie, analýza a interpretácia vybraných umeleckých diel a tendencií
             z histórie kultúry a z kultúry vlastného regiónu a národa

Úvod do vyučovania umenia a kultúry

Úţitkové    Návrat k 2.          Vyuţiť predmety     Opakované vnímanie, opis
predmety a   tematickému celku z 1.     vnímané a vytvorené v  procesov tvorby. Opakovanie a
umelecké diela ročníka            1. ročníku        sprítomnenie, kontinuita

                                    s 1. ročníkom

Estetické      Estetické vnímanie.    Vyuţiť predmety     Opakované vnímanie, opis
vnímanie      Záţitok, vkus       vnímané a vytvorené v  záţitkov, diskusia
                       1. ročníku
                                                   180
Analýza     Štruktúra diela.     Umelecké diela       Výber ukáţok na zadanú
umeleckého    Kompozícia diela     z rôznych umeleckých    (zvolenú) tému
diela                   druhov
                                   v rôznych umelec. druhoch.
                                   Porovnávanie ich vyjadrovacích
                                   prostriedkov

Interpretácia  Hľadanie rôznych     Umelecké diela       Výber ukáţok s podobnou,
         významových vrstiev   z rôznych umeleckých    prípad. identickou ideou v
umeleckého    diela          druhov           rôznych umeleckých druhoch.
                                   Porovnávanie „intenzity,
diela
                                   rôznosti...“záţitkov z vnímania
                                   týchto artefaktov

Hlavné      Literatúra, výtvarné,  Ukáţky z diel hlavných Prehľad o štruktúre umeleckých
umelecké     hudobné, dramatické   umeleckých druhov +  druhov
         a elektronické umenia,  prinesených ţiakmi,
druhy      film           ponuka médií
                     a regionálnych
                     galérií/múzeí

2. tematický celok: Princípy populárnej kultúry, masová kultúra, elektronické média. Kultúrna
komunikácia. Kultúra a technika

Populárna    Hlavné typy produktov  Videoklipy z televízie,  Interpretácia konkrétnych
         populárnej kultúry.   vlastné materiály     produktov – videoklipu, filmu,
kultúra     Ľudia v populárnej    prinesené ţiakmi,     graffiti, značky. Portfólio
         kultúre. Idol, vzor,   graffiti z ulíc. Miestny  o svojom idole/vzore. Prehľad
         norma. Zmysel      folklór          o folklórnom umení v obci
         populárnej kultúry

Masová      Hlavné typy produktov  Tlačené média,       Tvorba reklamného šotu,
kultúra     masovej kultúry.     periodická tlač, TV,    názvu, plagátu ako reklamy,
         Masové médiá.      internet – ţánre      tvorba rôznych spravodajských
         Reklama. Móda.      a formy. Tlačená
         Štandardizácia      reklama, reklamné     a publicistických
         vnímania         predmety, svetelná     ţurnalistických ţánrov (napr.
                     reklama, reklamné     vlastný blog)
                     spoty...

Tzv. vysoká   Hlavné typy produktov  Výber ukáţok        Záţitok, vnímanie, jednoduchá
         označených za hodnoty  artefaktov z rôznych    analýza,
kultúra     kultúrnej tradície.   epoch a rôznych
         Zmysel tzv. vysokej   umeleckých druhov     hľadanie hodnôt, porovnávanie
         kultúry. Voľné
         a úţitkové umenie.
         Konvencia
         a experimentovanie
         v umení


                                                 181
Analýza     Významy, hodnoty,      Artefakty súčasnej     Záţitok a jeho reflexia, analýza
        štruktúra produktov     a minulej populárnej    a interpretácia významov
a interpretácia populárnej kultúry.     kultúry (cca od 1950 s   a kultúrnohistorických
                       ťaţiskom na        kontextov. Práca s internetom.
produktov     Populárna kultúra a    posledných 20 rokoch).   Diskusie o mediálnych vzoroch
         médiá. Populárna      Príklady analógií zo
populárnej
         kultúra a mládeţ.     vzdialenej minulosti.
kultúry      Umelecký trh a       Vyuţiť skúsenosti
         marketing         ţiakov s prostredím
                       internetu

Analýza      Významy, hodnoty a     Artefakty súčasnej     Záţitok a jeho reflexia, analýza
a interpretácia  štruktúra produktov    masovej kultúry (cca od  a interpretácia významov
produktov     masovej kultúry.      1950 s ťaţiskom na     a kultúrnohistorických
masovej      Masová           posledných         kontextov. Práca s internetom.
kultúry                                 Diskusie o mediálnych vzoroch
         kultúra a médiá.      20 rokoch). Vyuţiť
         Princípy fungovania    skúsenosti ţiakov
         masovej kultúry.
         Umelecký trh a       s prostredím internetu
         marketing

Analýza     Princípy fungovania     Oprieť sa o všetko, čo   Záţitok a jeho reflexia, analýza
        tzv. vysokej kultúry.    sa ţiaci naučili na ZŠ i  a interpretácia významov
a interpretácia Koncert, galéria,      SŠ na VYV, HUV,      a kultúrnohistorických
        divadelné          SJL, DEJ          kontextov
produktov tzv.
         predstavenie, kino,
vysokej kultúry
         festival... Umelecký trhIII. A

1 (ŠVP)hod. týţdenne, 33 hodín ročne

 Tema-  Téma      Obsahový štandard         Výstupný štandard            Priere-
 tický                                               zové
 celok                                               témy
 GÝČ   Gýč ako    Ţiak/ţiačka sa naučil/a      Ţiak/ţiačka dokáţe           Osobný
     sociálny                                         a so-
     jav      Tvorivé umenie,           vytvárať si kritériá pre odlíšenie  ciálny
             stredoprúdová produkcia, gýč;     gýča.
                                                  rozvoj
             páčivosť; vkusové preferencie    rozhodnúť, či povaţuje hudobnú,
             rôznych vekových a         výtvarnú,
             sociálnych skupín; vzťahy
                                filmovú alebo literárnu ukáţku
             medzi umením a gýčom;

                                                   182
         Gýč a vkus  manipulácia vkusu rekla-mou,   za gýč, a
                televíznymi zábavnými
                formátmi.              zdôvodní svoje rozhodnutie.
         Dielo ako   Umelecké dielo, umenie,       rozumieť princípom hlavných    Tvorba
         vyjadrenie  umelecký druh, vyjadrovací    umeleckých              projektu
         umelca    prostriedok, umelecká tvorba,    druhov, aktívne sa vyjadrovať   a prezen
                sebavyjadrenie, zobrazenie,    aspoň v jed-             -tačné
                kultúrna aktivita.                           činnosti
                                  nom z nich.
         Dielo ako   Estetické vnímanie, estetický    nachádzať vlastné argumenty pre
         hľadanie   záţitok, estetická tvorivosť,    zdôvod-nenie nevyhnutnosti
         krásy     estetická činnosť, kultúrna     estetična, estetickej tvorby
                hodnota.              a estetickej percepcie v ľudskom
                                  svete.

                                                   Osobný
                                                   a so-
         Dielo ako   Ikonografia, znak, symbol,     interpretovať kultúrne artefakty
                                                   ciálny
UMELECKÉ DIELA
         symbol    hodnota, význam, ľudová       zo súčas-nosti a minulosti s
                                  pomocou estetickej         rozvoj
                kultúra, umelecké dielo,
                európska ikonografia.        terminológie.
         Dielo ako   Náboţenstvo, viera,         rešpektovať vieru iných ľudí.
         sprítomneni  transcendentno, boh-boţstvo-
                                  reprodukovať informácie      Multi-
         e       Boh, cirkev, sekta, mýtus,
                                 o kultúrnych             kultúrna
         Boha/bohov  mágia, rituál, modlitba,
                                  kontextoch náboţenstva a viery.  výchova
                kontemplácia, meditácia, úţas
                a bázeň vyjadrené v hudbe a
                                  akceptovať odlišné prejavy
                výtvarnom v umení.        náboţenského
                                  správania.


         Dielo bez   Postmoderna, citácia,        pouţiť niektorý z postupov
         aury     prisvojenie, parafráza,       charakteristic-kých pre
                dekonštrukcia, synkretizmus,    postmoderné umenie (koláţ,
                rôzne umelecké druhy        maľ-ba, kresba).
                (literatúra, výtvarné a hudobné
                ume-nia), konceptuálni autori
                (vizuálne umenia, hudba,
                literatúra)


                                                    183
     Dielo pre  „Ľahšie“ formy umenia.      vybrať si zo súčasnej kultúry
                             artefakty, kto-ré sa mu/jej páčia,
     potešenie
                             zdôvodniť svoj výber.
          Zdravie a pohyb
             Telesná a športová výchova

Charakteristika vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb

  Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb vytvára priestor na realizáciu a uvedomenie si
potreby celoţivotnej starostlivosti ţiakov o svoje zdravie, osvojenie si teoretických vedomostí a
praktických skúseností vo výchove k zdraviu prostredníctvom pohybových aktivít, telesnej
výchovy, športovej činnosti a pohybových aktivít v prírodnom prostredí. Poskytuje základné
informácie o biologických, fyzických, pohybových, psychologických a sociálnych základoch
zdravého ţivotného štýlu. Ţiak získa kompetencie, ktoré súvisia s poznaním a starostlivosťou o
vlastné telo, pohybový rozvoj, zdatnosť a zdravie, ktoré určujú kvalitu budúceho ţivota v
dospelosti. Osvojí si postupy ochrany a upevnenia zdravia, princípy prevencie proti civilizačným
ochoreniam, metódy rozvoja pohybových schopností a pohybovej výkonnosti, v prípade ţiakov so
zdravotným oslabením alebo zdravotným postihnutím princípy úpravy zdravotných porúch. Získa
vedomosti a zručnosti o zdravotne a výkonnostne orientovanej zdatnosti a telovýchovných
činnostiach z viacerých druhov športových disciplín. Je vedený k pochopeniu kvality pohybu ako
dôleţitej súčasti svojho komplexného rozvoja, k zorientovaniu sa vo výbere pohybu pri
vyskytujúcich sa zdravotných poruchách a ich prevencii, k poznaniu kompenzačných a
regeneračných aktivít a ich uplatneniu v reţime dňa.
    Na jednotlivých stupňoch vzdelávania postupne získaný komplex predmetových
a kľúčových kompetencií spolu s osvojenými telovýchovnými a športovými zručnosťami by
sa mal takto stať v konečnom dôsledku súčasťou jeho ţivotného štýlu a výrazom jeho ţivotnej
filozofie. Vzdelávacia oblasť spája vedomosti, návyky, postoje, schopnosti a zručnosti o pohybe,
športe, zdraví a zdravom ţivotnom štýle, ktoré sú utvárané prostredníctvom realizovaných foriem
vyučovania telesnej a športovej výchovy, zdravotnej telesnej výchovy alebo formou integrovanej
telesnej a športovej výchovy (učebné osnovy pre zdravotnú telesnú výchovu sú spracované
samostatne).
Ciele vyučovacieho predmetu

  Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je umoţniť
ţiakom primerane sa oboznamovať, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať správne pohybové
návyky a zručnosti, zvyšovať pohybovú gramotnosť, rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti,

                                                184
podporovať rozvoj všeobecnej pohybovej výkonnosti a zdatnosti, zvyšovať aktivitu v
starostlivosti o zdravie, nadobúdať vedomosti o motorike svojho tela, z telesnej výchovy a zo
športu (šport v chápaní akejkoľvek pohybovej aktivity v zmysle Európskej charty o športe z roku
1992), utvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu v nadväznosti na ich
záujmy a individuálne potreby ako súčasť zdravého ţivotného štýlu a predpoklad schopnosti k
celoţivotnej starostlivosti o svoje zdravie.Špecifickým cieľom predmetu je, aby žiaci :

     porozumeli zdraviu ako subjektívnej a objektívnej hodnotovej kategórii, prebrali
     zodpovednosť za svoje zdravie;
     vedeli hodnotovo rozlišovať základné determinanty zdravia, pohybovej gramotnosti
     jednotlivca;
     osvojili si vedomosti a zručnosti, ktoré súvisia so starostlivosťou o svoje telo, s aktívnym
     pohybovým reţimom, s osobným športovým výkonom, zdravým ţivotným
     štýlom a zdravím;
     vedeli aplikovať a naplánovať si spôsoby rozvoja pohybových schopností pri zlepšovaní
     svojej pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti;
     porozumeli pozitívnemu pôsobeniu špecifických pohybových činností pri zdravotných
     poruchách a zdravotných oslabeniach, pri prevencii proti rozvoju civilizačných ochorení;
     boli schopní zhodnotiť svoje pohybové moţnosti, zorganizovať si svoj pohybový
     reţim a zapojiť sa do spoluorganizovania športovej činnosti pre iných;
     rozumeli vybraným športovým disciplínam, vzdelávacej, výchovnej, socializačnej
     a regeneračnej funkcii športových činností;
     osvojili si poznanie, ţe prevencia je hlavný nástroj ochrany zdravia a získali zručnosti
     poskytnutia prvej pomoci;
     racionálne jednali pri prekonávaní prekáţok v situáciách osobného a verejného ohrozenia;

I.A

Telesná a športová výchova - dievčatá

2 (ŠVP) + 1 (ŠkVP) hod. týţdenne, 99 hodín ročne tematický     obsahový štandard    výkonnostný    prierezové   kompetencie    počet
 celok - téma                 štandard                      hodín
                                 témy

 všeobecná    zdokonaľovanie,     vedieť ohodnotiť   osobnostný  schopnosť       30
 gymnastika    rozvíjanie       techniku konaného   a sociálny  predviesť pohybový
         a upevňovanie      gymnastického     rozvoj;   celok, pohybovú   (20+10)
         kondično-        cvičenia,             skladbu
         koordinačných      postrehnúť             individuálne
         a koordinačných     a posúdiť chyby          i skupinovo podľa
                                ochrana
         schopností;       v prevedení, držaní        stanovených
                                života
                     tela a rozsahu           požiadaviek.
         zdokonaľovanie

                                                   185
         a upevňovanie       pohybov.       a zdravia;
         technicky správnych
         pohybov, polôh cvičení
         s náradím a náčiním;
         formovanie telesných
         proporcií.

  atletika    zdokonaľovanie,      poznať význam     osobnostný  schopnosť využívať   15
         rozvíjanie         a vplyv základných  a sociálny  základné atletické
  behy     a upevňovanie       prostriedkov     rozvoj;   lokomócie pri     (10+5)
         základov racionálnej    kondičnej prípravy         zvyšovaní svojej
  skoky
         techniky pohybových    na zdravý rozvoj          telesnej zdatnosti
  hody     činností – atletické    organizmu             a uplatnenie
                                  ochrana
         abecedy, vytrvalostný   a využívať ich vo         získaných zručností
                                  života
         beh, rozvoj kondičných   svojej spontánnej         v každodennom
                                  a zdravia;
         a koordinačných      pohybovej aktivite.        živote.
         schopností.

  základy    zdokonaľovanie,      vedieť prakticky   osobnostný  schopnosť        24
gymnastických   rozvíjanie         ukázať imitačné    a sociálny  predvedenia
  športov    a upevňovanie       prípravné cvičenia,  rozvoj;   individuálnych    (16+8)
         prípravných        zaradiť a predviesť        a skupinových
 akrobacia    a imitačných cvičení,   pohybové              zostáv podľa
                       kombinácie             daných pravidiel.
 preskoky    lokomočných pohybov,               ochrana
                       v zostave
         akrobacie,                    života
cvič. na náradí               jednotliv-
         gymnastických                  a zdravia;
         a aerobikových       ca a skupiny.
         pohybov.

 športové hry   zdokonaľovanie       vedieť správne    osobnostný  schopnosť hrať     30
         a upevňovanie       pomenovať,      a sociálny  stretnutie na
  volejbal    základných kondičných   popísať a prakticky  rozvoj;   základe osvojených  (20+10)
         a koordinačných      ukázať, v hre           herných činností
 basketbal
         schopností,        uplatniť techniku         jednotlivca,
         dodržiavanie zásad fair-  základných             herných kombinácií
                                  ochrana
         play, prejavovanie     herných činností          a systémov
                                  života
         trvalého pozitívneho    jednotlivca, využiť        v súlade so
                                  a zdravia;
         vzťahu k športovým     herné kombinácie          stanovenými
         hrám ako predpokladu    a systémy.             pravidlami.
         na ich celoživotné
         uplatňovanie
         v individuálnej
         pohybovej aktivite.

V 2. polroku je zaradený výchovno-výcvikový lyžiarsky kurz.
                                                     186
I.A

Telesná a športová výchova - chlapci

2 (ŠVP) + 1 (ŠkVP) hod. týţdenne, 99 hodín ročne tematický     obsahový štandard     výkonnostný    prierezové   kompetencie    počet
 celok - téma                  štandard                      hodín
                                  témy

 všeobecná    zdokonaľovanie,     vedieť ohodnotiť   osobnostný  schopnosť       25
 gymnastika    rozvíjanie        techniku konaného   a sociálny  predviesť pohybový
         a upevňovanie      gymnastického     rozvoj;   celok, pohybovú    (17+
         kondično-        cvičenia,             skladbu        8)
         koordinačných      postrehnúť             individuálne
         a koordinačných     a posúdiť chyby          i skupinovo podľa
                                 ochrana
         schopností;       v prevedení, držaní        stanovených
                                 života
                      tela a rozsahu           požiadaviek.
         zdokonaľovanie                 a zdravia;
                      pohybov.
         a upevňovanie
         technicky správnych
         pohybov, polôh cvičení
         s náradím a náčiním;
         formovanie telesných
         proporcií.

  atletika    zdokonaľovanie,     poznať význam     osobnostný  schopnosť využívať   19
         rozvíjanie        a vplyv základných  a sociálny  základné atletické
   behy    a upevňovanie      prostriedkov     rozvoj;   lokomócie pri     (12+
         základov racionálnej   kondičnej prípravy         zvyšovaní svojej    7)
   skoky
         techniky pohybových   na zdravý rozvoj          telesnej zdatnosti
   hody    činností – atletické   organizmu             a uplatnenie
                                 ochrana
         abecedy, vytrvalostný  a využívať ich vo         získaných zručností
                                 života
         beh, rozvoj kondičných  svojej spontánnej         v každodennom
                                 a zdravia;
         a koordinačných     pohybovej aktivite.        živote.
         schopností.

  základy    zdokonaľovanie,     vedieť prakticky   osobnostný  schopnosť        20
gymnastických   rozvíjanie        ukázať imitačné    a sociálny  predvedenia
  športov    a upevňovanie      prípravné cvičenia,  rozvoj;   individuálnych    (14+
         prípravných       zaradiť a predviesť        a skupinových     6)
 akrobacia    a imitačných cvičení,  pohybové              zostáv podľa
                      kombinácie             daných pravidiel.
 preskoky    lokomočných pohybov,              ochrana
                      v zostave
         akrobacie,                   života
cvič. na náradí              jednotliv-
         gymnastických                 a zdravia;
         a aerobikových      ca a skupiny.
         pohybov.
                                                    187
 športové hry  zdokonaľovanie       vedieť správne    osobnostný  schopnosť hrať    35
        a upevňovanie       pomenovať,      a sociálny  stretnutie na
  volejbal   základných kondičných   popísať a prakticky  rozvoj;   základe osvojených  (23+
        a koordinačných      ukázať, v hre           herných činností
 basketbal                                             12)
        schopností,        uplatniť techniku         jednotlivca,
        dodržiavanie zásad fair-  základných             herných kombinácií
                                 ochrana
        play, prejavovanie     herných činností          a systémov
                                 života
        trvalého pozitívneho    jednotlivca, využiť        v súlade so
                                 a zdravia;
        vzťahu k športovým     herné kombinácie          stanovenými
        hrám ako predpokladu    a systémy.             pravidlami.
        na ich celoživotné
        uplatňovanie
        v individuálnej
        pohybovej aktivite.

V 2. polroku je zaradený výchovno-výcvikový lyžiarsky kurz.

II.A

Telesná a športová výchova - dievčatá

2 (ŠVP) + 1 (ŠkVP) hod. týţdenne, 99 hodín ročne tematický    obsahový štandard      výkonnostný    prierezové   kompetencie    počet
 celok - téma                  štandard                      hodín
                                  témy

 všeobecná   zdokonaľovanie,      vedieť ohodnotiť   osobnostný  schopnosť       30
 gymnastika   rozvíjanie         techniku konaného   a sociálny  predviesť pohybový
        a upevňovanie       gymnastického     rozvoj;   celok, pohybovú   (20+10)
        kondično-         cvičenia,             skladbu
        koordinačných       postrehnúť             individuálne
        a koordinačných      a posúdiť chyby          i skupinovo podľa
                                 ochrana
        schopností;        v prevedení, držaní        stanovených
                                 života
                      tela a rozsahu           požiadaviek.
        zdokonaľovanie                  a zdravia;
                      pohybov.
        a upevňovanie
        technicky správnych
        pohybov, polôh cvičení
        s náradím a náčiním;
        formovanie telesných
        proporcií.

  atletika   zdokonaľovanie,      poznať význam     osobnostný  schopnosť využívať   15
        rozvíjanie         a vplyv základných  a sociálny  základné atletické
    behy   a upevňovanie       prostriedkov     rozvoj;   lokomócie pri    (10+5)
        základov racionálnej    kondičnej prípravy         zvyšovaní svojej
  skoky
        techniky pohybových    na zdravý rozvoj          telesnej zdatnosti
    hody   činností – atletické    organizmu             a uplatnenie
                                 ochrana


                                                   188
         abecedy, vytrvalostný   a využívať ich vo   života    získaných zručností
         beh, rozvoj kondičných   svojej spontánnej   a zdravia;  v každodennom
         a koordinačných      pohybovej aktivite.        živote.
         schopností.

  základy    zdokonaľovanie,      vedieť prakticky   osobnostný  schopnosť        24
gymnastických   rozvíjanie         ukázať imitačné    a sociálny  predvedenia
  športov    a upevňovanie       prípravné cvičenia,  rozvoj;   individuálnych    (16+8)
         prípravných        zaradiť a predviesť        a skupinových
 akrobacia    a imitačných cvičení,   pohybové              zostáv podľa
                       kombinácie             daných pravidiel.
 preskoky    lokomočných pohybov,               ochrana
                       v zostave
         akrobacie,                    života
cvič. na náradí               jednotliv-
         gymnastických                  a zdravia;
         a aerobikových       ca a skupiny.
         pohybov.

športové hry   zdokonaľovanie       vedieť správne    osobnostný  schopnosť hrať     30
         a upevňovanie       pomenovať,      a sociálny  stretnutie na
  volejbal    základných kondičných   popísať a prakticky  rozvoj;   základe osvojených  (20+10)
         a koordinačných      ukázať, v hre           herných činností
 basketbal
         schopností,        uplatniť techniku         jednotlivca,
         dodržiavanie zásad fair-  základných             herných kombinácií
                                  ochrana
         play, prejavovanie     herných činností          a systémov
                                  života
         trvalého pozitívneho    jednotlivca, využiť        v súlade so
                                  a zdravia;
         vzťahu k športovým     herné kombinácie          stanovenými
         hrám ako predpokladu    a systémy.             pravidlami.
         na ich celoživotné
         uplatňovanie
         v individuálnej
         pohybovej aktivite.
Trieda: II.A

Telesná a športová výchova - chlapci

2 (ŠVP) + 1 (ŠkVP) hod. týţdenne, 99 hodín ročne tematický     obsahový štandard      výkonnostný    prierezové   kompetencie    počet
 celok - téma                   štandard                      hodín
                                   témy

 všeobecná    zdokonaľovanie,      vedieť ohodnotiť   osobnostný  schopnosť        25
 gymnastika    rozvíjanie         techniku konaného   a sociálny  predviesť pohybový
         a upevňovanie       gymnastického     rozvoj;   celok, pohybovú    (17+ 8)
         kondično-         cvičenia,             skladbu


                                                     189
         koordinačných       postrehnúť             individuálne
         a koordinačných      a posúdiť chyby          i skupinovo podľa
         schopností;        v prevedení, držaní  ochrana   stanovených
                       tela a rozsahu    života    požiadaviek.
         zdokonaľovanie       pohybov.       a zdravia;
         a upevňovanie
         technicky správnych
         pohybov, polôh cvičení
         s náradím a náčiním;
         formovanie telesných
         proporcií.

  atletika    zdokonaľovanie,      poznať význam     osobnostný  schopnosť využívať   19
         rozvíjanie         a vplyv základných  a sociálny  základné atletické
  behy     a upevňovanie       prostriedkov     rozvoj;   lokomócie pri     (12+ 7)
         základov racionálnej    kondičnej prípravy         zvyšovaní svojej
  skoky
         techniky pohybových    na zdravý rozvoj          telesnej zdatnosti
  hody     činností – atletické    organizmu             a uplatnenie
                                  ochrana
         abecedy, vytrvalostný   a využívať ich vo         získaných zručností
                                  života
         beh, rozvoj kondičných   svojej spontánnej         v každodennom
                                  a zdravia;
         a koordinačných      pohybovej aktivite.        živote.
         schopností.

  základy    zdokonaľovanie,      vedieť prakticky   osobnostný  schopnosť        20
gymnastických   rozvíjanie         ukázať imitačné    a sociálny  predvedenia
  športov    a upevňovanie       prípravné cvičenia,  rozvoj;   individuálnych    (14+ 6)
         prípravných        zaradiť a predviesť        a skupinových
 akrobacia    a imitačných cvičení,   pohybové              zostáv podľa
                       kombinácie             daných pravidiel.
 preskoky    lokomočných pohybov,               ochrana
                       v zostave
         akrobacie,                    života
cvič. na náradí               jednotliv-
         gymnastických                  a zdravia;
         a aerobikových       ca a skupiny.
         pohybov.

športové hry   zdokonaľovanie       vedieť správne    osobnostný  schopnosť hrať     35
         a upevňovanie       pomenovať,      a sociálny  stretnutie na
  volejbal    základných kondičných   popísať a prakticky  rozvoj;   základe osvojených  (23+12)
         a koordinačných      ukázať, v hre           herných činností
 basketbal
         schopností,        uplatniť techniku         jednotlivca,
         dodržiavanie zásad fair-  základných             herných kombinácií
                                  ochrana
         play, prejavovanie     herných činností          a systémov
                                  života
         trvalého pozitívneho    jednotlivca, využiť        v súlade so
                                  a zdravia;
         vzťahu k športovým     herné kombinácie          stanovenými
         hrám ako predpokladu    a systémy.             pravidlami.
         na ich celoživotné
         uplatňovanie
         v individuálnej
         pohybovej aktivite.
                                                     190
Trieda: III.A

Telesná a športová výchova - dievčatá

2 (ŠVP) hod. týţdenne, 66 hodín ročne tematický     obsahový štandard         výkonnostný   prierezové    kompetencie
 celok - téma                      štandard
                                     témy

  teória   význam TV pre harmo-      osvojenie základ-ných  osobnostný  schopnosť apliko-
                        poznatkov z oblasti   a sociálny
  telesnej   nický rozvoj osobnosti;    telesnej        rozvoj;   vať základné teore-
                                          ické poznatky z te-
  kultúry   bezpečnosť a hygiena      kultúry a pravidiel   ochrana
                                    života    órie TV v praxi.
        v TV, základy správnej     športových disci-    a zdravia;
        životosprávy          plín.

 všeobecná   zdokonaľovanie, rozvíjanie   vedieť ohodnotiť    osobnostný  schopnosť predviesť
 gymnastika   a upevňovanie kondično-    techniku konaného    a sociálny  pohybový celok,
        koordinačných         gymnastického      rozvoj;   pohybovú skladbu
        a koordinačných        cvičenia, postrehnúť         individuálne
        schopností;          a posúdiť chyby           i skupinovo podľa
                        v prevedení, držaní         stanovených
        zdokonaľovanie                     ochrana
                        tela a rozsahu            požiadaviek.
        a upevňovanie technicky                života
                        pohybov.
        správnych pohybov, polôh                a zdravia;
        cvičení s náradím a náčiním;
        formovanie telesných
        proporcií.

  atletika   zdokonaľovanie, rozvíjanie   poznať význam      osobnostný  schopnosť využívať
        a upevňovanie základov     a vplyv základných   a sociálny  základné atletické
  behy    racionálnej techniky      prostriedkov      rozvoj;   lokomócie pri
        pohybových činností –     kondičnej prípravy na        zvyšovaní svojej
  skoky
        atletické abecedy,       zdravý rozvoj            telesnej zdatnosti
  hody    vytrvalostný beh, rozvoj    organizmu a využívať         a uplatnenie
                                    ochrana
        kondičných a koordinačných   ich vo svojej            získaných zručností
                                    života
        schopností.          spontánnej              v každodennom
                                    a zdravia;
                        pohybovej aktivite.         živote.  základy   zdokonaľovanie, rozvíjanie   vedieť prakticky    osobnostný  schopnosť
gymnastických  a upevňovanie prípravných   ukázať imitačné     a sociálny  predvedenia
  športov   a imitačných cvičení,     prípravné cvičenia,   rozvoj;   individuálnych
                        zaradiť a predviesť         a skupinových zostáv
 akrobacia   lokomočných pohybov,      pohybové               podľa daných
        akrobacie, gymnastických    kombinácie v zostave         pravidiel.
                                    ochrana

                                                    191
 preskoky    a aerobikových pohybov.    jednotliv-       života
                                    a zdravia;
cvič. na náradí                 ca a skupiny.


 športové hry   zdokonaľovanie        vedieť správne     osobnostný   schopnosť hrať
         a upevňovanie základných   pomenovať, popísať   a sociálny   stretnutie na základe
  volejbal    kondičných a koordinačných  a prakticky ukázať,   rozvoj;    osvojených herných
         schopností, dodržiavanie   v hre uplatniť             činností jednotlivca,
 basketbal
         zásad fair-play,       techniku základných          herných kombinácií
         prejavovanie trvalého     herných činností            a systémov v súlade
                                    ochrana
         pozitívneho vzťahu      jednotlivca, využiť          so stanovenými
                                    života
         k športovým hrám ako     herné kombinácie            pravidlami.
                                    a zdravia;
         predpokladu na ich      a systémy.
         celoživotné uplatňovanie
         v individuálnej pohybovej
         aktivite.
III.A

Telesná a športová výchova - chlapci

2 (ŠVP) hod. týţdenne, 66 hodín ročne tematický     obsahový štandard     výkonnostný    prierezové     kompetencie    počet
 celok - téma                  štandard                       hodín
                                   témy

  teória    význam TV pre harmo-   osvojenie základ-   osobnostný  schopnosť apliko-    2
                      ných poznatkov    a sociálny
  telesnej    nický rozvoj osobnosti;  z oblasti telesnej  rozvoj;    vať základné teore-
                                        ické poznatky z te-
  kultúry    bezpečnosť a hygiena   kultúry a pravidiel  ochrana
                                 života    órie TV v praxi.
         v TV, základy správnej  športových disci-   a zdravia;
         životosprávy.       plín. všeobecná    zdokonaľovanie,      vedieť ohodnotiť   osobnostný  schopnosť predviesť   4
 gymnastika    rozvíjanie        techniku konaného   a sociálny  pohybový celok,
         a upevňovanie       gymnastického     rozvoj;    pohybovú skladbu
         kondično-         cvičenia,              individuálne
         koordinačných       postrehnúť             i skupinovo podľa
         a koordinačných      a posúdiť chyby           stanovených
                                 ochrana
         schopností;        v prevedení, držaní         požiadaviek.
                                 života
                      tela a rozsahu
         zdokonaľovanie                 a zdravia;


                                                     192
         a upevňovanie       pohybov.
         technicky správnych
         pohybov, polôh cvičení
         s náradím a náčiním;
         formovanie telesných
         proporcií.

  atletika    zdokonaľovanie,      poznať význam     osobnostný  schopnosť využívať  12
         rozvíjanie         a vplyv základných   a sociálny  základné atletické
  behy     a upevňovanie základov   prostriedkov      rozvoj;   lokomócie pri
         racionálnej techniky    kondičnej prípravy         zvyšovaní svojej
  skoky
         pohybových činností –   na zdravý rozvoj          telesnej zdatnosti
  hody     atletické abecedy,     organizmu              a uplatnenie
                                  ochrana
         vytrvalostný beh, rozvoj  a využívať ich vo          získaných zručností
                                  života
         kondičných         svojej spontánnej          v každodennom
                                  a zdravia;
         a koordinačných      pohybovej aktivite.         živote.
         schopností.

  základy    zdokonaľovanie,      vedieť prakticky    osobnostný  schopnosť       16
gymnastických   rozvíjanie         ukázať imitačné    a sociálny  predvedenia
  športov    a upevňovanie       prípravné cvičenia,  rozvoj;   individuálnych
         prípravných        zaradiť a predviesť         a skupinových
 akrobacia    a imitačných cvičení,   pohybové              zostáv podľa
                       kombinácie             daných pravidiel.
 preskoky    lokomočných pohybov,               ochrana
                       v zostave jednotliv-
         akrobacie,                    života
cvič. na náradí                           a zdravia;
         gymnastických       ca a skupiny.
         a aerobikových
         pohybov.

športové hry   zdokonaľovanie       vedieť správne     osobnostný  schopnosť hrať    32
         a upevňovanie       pomenovať,       a sociálny  stretnutie na
  volejbal    základných kondičných   popísať a prakticky  rozvoj;   základe osvojených
         a koordinačných      ukázať, v hre            herných činností
 basketbal
         schopností,        uplatniť techniku          jednotlivca,
         dodržiavanie zásad fair-  základných             herných kombinácií
                                  ochrana
         play, prejavovanie     herných činností          a systémov v súlade
                                  života
         trvalého pozitívneho    jednotlivca, využiť         so stanovenými
                                  a zdravia;
         vzťahu k športovým     herné kombinácie          pravidlami.
         hrám ako predpokladu    a systémy.
         na ich celoživotné
         uplatňovanie
         v individuálnej
         pohybovej aktivite.
                                                    193
   OCHRANA ŢIVOTA A ZDRAVIA
Charakteristika učiva

   Ochrana života a zdravia integruje vedomosti, zručnosti a postoje žiakov zamerané
  na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, pri pobyte v prírode, ktoré
  môžu vzniknúť náhle vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a
  jeho okolie.


Ciele učiva

  Učivo poskytuje žiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky
 a formuje ich vzťah k problematike ochrany svojho života a zdravia, tiež zdravia
 a života iných ľudí.


Formatívna a informatívna zloţka učiva sa prezentuje činnosťou ţiakov:

  morálnou, ktorá tvorí základ ich vlasteneckého a národného cítenia;

  odbornou, ktorá im umožňuje osvojenie vedomostí a zručností v seba ochrane       a
  poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života;

  psychologickou, ktorá pôsobí na proces adaptácie v požiadavkách záťažových situácií;

  fyzickou, pre ktorú je charakteristická tvorba predpokladov na dosiahnutie vyššej telesnej
  zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž náročných životných
  situácií;

Kompetencie

  Kompetencie preberaného učiva zahŕňajú individuálne a medziľudské aspekty v prípade riešenia
  konfliktných situácií. Základné zručnosti v rámci tejto kompetencie zahŕňajú schopnosť účelne
  komunikovať v rozličných prostrediach a situáciách ohrozujúcich život a zdravie človeka. Tieto
  spoločenské a občianske kompetencie by mali ovplyvniť schopnosť žiakov zvládať stres a
  frustráciu, komunikáciu s inými ľuďmi a solidaritu pri riešení problémov širšej komunity ľudí.

  Možno predpokladať, že rozvíjaním týchto vlastností sa utvárajú požadované
 schopnosti potrebné pre občana v oblasti ochrany života a zdravia ( OŽZ ) a to nielen
 v aktuálnom čase počas vzdelávania v škole, ale aj v úlohe perspektívnej, v
 dospelosti a v rôznych zamestnaniach.

Učivo povinných vyučovacích predmetov

 Učivo OŽZ z jednotlivých prírodovedných, humanitných a výchovných predmetov
 integruje vedomosti a zručnosti získané v povinných predmetoch a upevňuje ich v


                                                194
 praktických činnostiach v priestoroch mimo budovy školy v simulovaných situáciách;

  Prierezové učivo Ochrana života a zdravia pre štvorročné gymnáziá – vyššie sekundárne
  vzdelávanie sa realizuje v I.A, II.A formou účelových cvičení 1x v polroku po 6 hodín;

Kurz na ochranu ţivota a zdravia

  Organizuje sa v III. ročníku v trvaní 3 dní;
  Obsah kurzu tvorí teoretická príprava, praktický výcvik a mimo vyučovacia
  záujmová činnosť žiakov;


Hodnotenie vedomostí a zručností

  Žiakov z učiva nie je unifikované a nie je predpísaná ani ich klasifikácia. Zjednotenie požiadaviek
  na výkony žiakov preto predstavujú vzdelávacie štandardy. Nadväzujú na učebné osnovy v
  ktorých je vymedzený obsah základného učiva v tematických celkoch, ktoré tvorí:

  - Obsahový štandard – konkretizuje minimum učiva

  - Výkonový štandard, ktorý konkretizuje požiadavky na žiakov je súčasťou štandardov predmetov
  štátneho programu vzdelávania a tematických celkov tohto dokumentu. V zmysle kvantitatívnom
  sa jedná o minimum vedomostí a zručností. Ich hodnotenie je v kategóriách:

  splnil - nesplnil.
                                                  195
  VOLITEĽNÉ PREDMETY
               JAZYK A KOMUNIKÁCIA


              Konverzácia v anglickom jazyku

II.A

2 hod. (ŠkVP) týţdenne, 66 hodín ročneTematický Téma, obsahový štandard           Cieľ a kompetencie
okruh
Naše     Slovná zásoba - konverzačné spojenia          -    rozvíjať komunikačné zručnosti
prázdniny  Hovorenie - opis prázdnin, záţitkov          -    vedieť pouţiť správne časy pri
                            rozprávaní
       Gramatika - opakovanie min. časov
Opis osoby  Slovná zásoba - vlastnosti, opis osoby         -    rozvíjať komunikačné zručnosti
       Hovorenie - rozprávanie o osobe            -    vyjadriť vlastnú mienku
       Gramatika - precvičovanie časov            -    vedieť pouţiť správne časy pri
                            rozprávaní
Rodina    Slovná zásoba - členovia rodiny            -    rozvíjať komunikačné zručnosti
       Hovorenie - diskusia o rodine             -    vedieť sa zapojiť do diskusie
       Gramatika - jed.prít.čas                -    vedieť pouţiť správne časy pri
                            opise


Voľný čas  Slovná zásoba - záľuby                 -    rozvíjať komunikačné zručnosti
       Hovorenie - rozprávanie o sebe               -    rozprávať súvisle o sebe
       Gramatika - precvičovanie otázok              -    osvojiť si precvičovanie
                            otázok
Môj denný  Slovná zásoba - čas.spojenia, aktivity         -    rozvíjať komunikačné zručnosti
reţim    Písanie - písanie o dni                -    vedieť opísať priebeh dňa
       Gramatika - prítomné časy, zámená           -    vedieť pouţiť správne časy v
                            písomnej forme


DVD     Pozeranie s porozumením – film.frázy         -  overiť si kompetencie
                            posluchovej zručnosti
       Hovorenie - diskusia o filme             -  vzbudiť pozitívny vzťah k
                            filmom
       Gramatika - predloţky

Opakovanie  Slovná zásoba - opakovanie              -  vedieť sa vyjadrovať písomne aj
                            ústne k zopakovaným témam
tém     Gramatika - opakovanie niekoľkých gram.


                                                       196
        javov

Štúdium v   Slovná zásoba - predmety, opis školy             -    rozvíjať komunikačné zručnosti
GB/USA     Hovorenie - rozprávanie o šk.systéme                - opísať škol. systém v
                                 angl.hov.krajine
Prac.     Slovná zásoba - zamestnania                  -   nacvičiť presviedčacie zručnosti
príleţitosti  Hovorenie - interview                     -    vhodne pouţívať zdvorilostné
                                 frázy
        Gramatika - otázky, zdvorilostné frázy            -    predviesť interview

Záľuby     Slovná zásoba - záľuby,                    -    rozvíjať komunikačné zručnosti
        Hovorenie - dialóg                      -    vytvoriť dialóg
        Gramatika - opytovacie vety, slovesá             -    rozvíjať kritické hodnotenie a
                                 myslenie
Filmy a    Slovná zásoba - filmová terminológia             -    rozvíjať komunikačné zručnosti
kino      Hovorenie - konverzácia o filme                -    diskutovať na danú tému
        Gramatika - predprítomný čas                 -    vhodne vyuţiť predprítomný čas

Slovensko   Slovná zásoba – pamiatky, miesta, zemepisné          -    rozvíjať komunikačné zručnosti
        názvy
        Písanie - esej o svojej krajine               -   uplatniť získané vedomosti v
                                 písomnom prejave
        Gramatika - some, any, a lot of, much,
        many, no, none
Zvyky a    Slovná zásoba - slovná zásoba spojená so           -    rozvíjať komunikačné zručnosti
        sviatkami Vianoc
tradície    Hovorenie - vianočné zvyky vo svete                -    vyjadriť vlatnú mienku
        Gramatika - prítomné časy, bud.čas                -    porovnať rôzne kultúrne
                                 zvyky
Opakovanie   Slovná zásoba – zopakovanie slovnej zásoby          -    rozvíjať komunikačné zručnosti
tém      Písanie - test                        -   odstrániť nedostatky v
                                 gramatickej oblasti
        Gramatika - zopakovanie gram. javov              -   pouţiť osvojené frázy

Knihy     Slovná zásoba – literatúra                  -    rozvíjať komunikačné zručnosti
        Písanie – recenzia knihy                   -    vyuţiť písomné schopnosti a
                                 zručnosti
        Gramatika - prídavné mená vyjadrujúce             -    rozvíjať kreatívne myslenie
        názory, spájacie výrazy also, either, plus, too
Kultúra    Slovná zásoba - literatúra, divadlo, film,          -    rozvíjať komunikačné zručnosti
        hudba – slovná zásoba
        Hovorenie - diskusia, vyjadrenie vlastného          -   viesť diskusiu, dialóg bez
        názoru                      gramatických problémov
        Gramatika - budúci čas, spojky                -   vyjadriť vlastný názor k téme

Tvorba     Slovná zásoba - rozšírenie slovnej zásoby           -    rozvíjať komunikačné zručnosti
príbehu
        Písanie - písanie príbehu, členenie textu             -    rozívíjať tvorivosť - písanie
                                 príbehu
        Gramatika - členy vo vetách                    -    vedieť správne členiť text
Mesto, kde   Slovná zásoba - rozšírenie slovnej zásoby           -    rozvíjať komunikačné zručnosti
študujem
        Hovorenie - diskusia                     -    diskutovať
        Gramatika - vyjadrenie názoru                 -    vyjadriť sa k témeVarenie a   Slovná zásoba - názvy jedál, kuchynské            -    rozvíjať komunikačné a písomné
        potreby                      zručnosti                                                             197
reštaurácie  Písanie - recepty                     -   odstrániť nedostatky pri
                              stupňovaní príd. mien
       Gramatika - stupňovanie príd.mien

Typy     Slovná zásoba - terminológia – hotel,           -    rozvíjať komunikačné zručnosti
       penzión, hostel, ubytovňa
ubytovania
       Hovorenie - rozhovor na recepcii              -    viesť dialóg na recepcii
       Gramatika - spoločenské a                 -    poznať spol.frázy

Cestovanie  Slovná zásoba - dopr.prostriedky, krajiny,         -    rozvíjať komunikačné zručnosti
       národnosti
/
       Hovorenie - rozhovor na letisku, stanici          -    predviesť komunikáciu na
prostriedky                         letisku
       Gramatika - vyjadrenie prosby, ţiadosti          -    vyjadriť prosbu, ţiadosť

Cestovanie  Slovná zásoba - veci, kt. máme v batoţine           -    rozvíjať komunikačné
/                              zručnosti

Účel     Hovorenie - rozhovor v lietadle                -    osvojiť si rozhovor v
                              lietadle
       Gramatika - kaţdodenné výrazy, frázové             -    odstrániť nedostatky pre
       slovesá                    frázových slovesách

Počasie,   Slovná zásoba - ročné obdobia, príd. mená           -    rozvíjať komunikačné
       spojené s počasím
ročné                            zručnosti
obdobie    Písanie - opis roč. období               -   vyuţiť vlastnú kreativitu v
                              písomnom prejave
       Gramatika - pouţívanie predloţiek

Ţivotné    Slovná zásoba - terminológia z oblasti ţiv.          -    rozvíjať komunikačné
       prostredia                  zručnosti
prostredie
       Hovorenie - diskusia o problémoch a ich            -    diskutovať
       riešeniach
       Gramatika - podmieňovací spôsob                -    pouţiť osvojené frázy
Reklama    Slovná zásoba - termíny z oblasti reklamy           -    rozvíjať komunikačné
                              zručnosti
       Hovorenie - reklamy na rôzne výrobky,            - rozvíjať uvedomelosť vo
       inzerát                    vnímaní reklamy a jej vplyvu na nákup a predaj


       Gramatika - prídavné mená, slovesá,
       rozkazovací spôsob

Masmédiá   Slovná zásoba - TV, tlač, rádio - termíny           -    rozvíjať komunikačné
                              zručnosti
       Hovorenie - vplyv médií - diskusia               -    predviesť diskusiu
       Gramatika - modálne slovesá                  -    odstrániť problémy s modal.
                              slovesami

Zdravie a   Slovná zásoba - ovocie, zelenina, medicína           -    rozvíjať komunikačné
výţiva                           zručnosti
       Hovorenie - ako vylepšiť ţivotný stýl           -    vyjadriť vlastný názor
       Gramatika - slovesá, číslovky               -    správne vyuţiť gramatické javy


Choroby    Slovná zásoba - názvy chorôb                  -    rozvíjať komunikačné
                              zručnosti
       Hovorenie - rozhovor – u lekára              -    schopnosť vytvoriť rohovor k
                              danej téme                                                          198
       Gramatika - frázy                    -    predviesť rozhovor
                                   -    budovať vzťahy s ostatnými
                             študentami

Ţivot v   Slovná zásoba - škol. predmety, pomôcky,           -    rozvíjať komunikačné
       budova školy
škole                          zručnosti
       Hovorenie - názor na vyučovanie             -    schopnosť vyjadriť vlastnú
                             mienku
       Gramatika - opakovanie časov, adjektíva         -    vedieť opísať kaţdodenný ţivot
                             v škole


Nákupy    Slovná zásoba - obchody - typy                -    rozvíjať komunikačné
                             zručnosti
       Hovorenie - v obchode - rozhovor             -    viesť rozhovor
       Gramatika - krátke odpovede               -    vyuţiť gram.jav-krátke
                             odpovede

Počítače a  Slovná zásoba - PC technológie                -    rozvíjať komunikačné
internet                         zručnosti
       Písanie – e-mail                       -    napísať e-mail
       Gramatika - oslovenie, ukončenie e-mailu           -    osvojiť si členenie e-mailu
Dialógy   Slovná zásoba - opakovanie fráz a výrazov          -    rozvíjať komunikačné
                             zručnosti
       Hovorenie - diskusia, dialógy              -    aktívne komunikovať
       Gramatika - vyjadrenie budúcnosti            -   zakomponovať vyjadrenie
                             budúcnosti do dialógu
Konverzácia v anglickom jazyku

III.A

2 hod. (ŠkVP) týţdenne, 66 hodín ročne


Tematický celok   Téma            Obsahový       Výstupný           Prierezové témy
                        štandard       štandard,           rozvíjajúce ciele
                                   kompetencie
Rodina a       - Vzťahy v rodine - Lexika: členovia       - podať informácie Osobný a sociálny
spoločnosť      - Vzťahy medzi  rodiny             - vyjadriť svoj  rozvoj
           ľuďmi       - Gramatika:          názor
                    prítomné časy         - vyjadriť
                                   očakávanie
Domov a bývanie - Bývanie v meste        - Lexika: typy    - opísať miesto        Environmentálna
        a na vidieku          bývania a       - predstaviť svoj       výchova
        - Vysnívané           zariadení, názvy   vkus
        bývanie             budov, adjektíva   - zapojiť sa do
                        opisu prostredia   diskusie
                        - Gramatika:
                        stupňovanie


                                                        199
                    adjektív, modálne
                    slovesá would,
                    could, might
Voľný čas a    - Knihy a čítanie   - Lexika: druhy   - argumentovať   - Osobný a
záľuby      - Rozhlas a      kníh, programy    - vyjadriť svoj   sociálny rozvoj
         televízia       rozhlasu a      súhlas / nesúhlas  - Mediálna
         - Kultúra a jej    televízie                výchova
         vplyv na človeka   - Gramatika:
                    prítomné časy,
                    nultá podmienka
Vzdelávanie    - Školský systém   - Lexika: typy    - vyjadriť svoju  Osobný a sociálny
         - Škola a jej     škôl a školských   vôľu        rozvoj
         zariadenie      zariadení,      - vyjadriť
         - Plány do      mimoškolské     očakávania a
         budúcnosti      aktivity       reagovať na ne
                    - Gramatika:
                    budúce časy, prvý
                    kondicionál,
                    časové vety
Zamestnania    - Pracovné      - Lexika: typy    - vymieňať si    Osobný a sociálny
         moţnosti doma a    povolaní, ich    názory       rozvoj
         v zahraničí      typické črty,    - získať a vyuţiť
         - Kariéra       pracovný čas,    informácie o
                    zamestnanecké    pracovných
                    výhody        príleţitostiach
                    - Gramatika:
                    modálne sloveso
                    must a jeho opisný
                    tvar have to
Veda a technika  - Technické      - Lexika: vynálezy  - získať      - Ochrana ţivota a
         vynálezy       - Gramatika:     informácie     zdravia
         - Ţivot v minulosti  minulé časy, väzba  prostredníctvom   - Environmentálna
         a dnes        used to       internetu a     výchova
                               spracovať ich
                               - prezentovať
                               výsledky svojej
                               práce
Starostlivosť o  - Choroby       - Lexika:      - opísať fyzickú  Ochrana ţivota a
zdravie      - Návšteva u     pomenovania     bolesť       zdravia
         lekára, nemocnice   chorôb +       - uistiť sa, ţe som
         - Zdravý spôsob    symptómy, druhy   dobre pochopil
         ţivota        lekárov       povedané
                    - Gramatika:
                    tvorba otázky,
                    prídavné otázky
Stravovanie    - Stravovacie     - Lexika: názvy   - vyjadriť     Ochrana ţivota a
         návyky        potravín a jedál,  preferencie     zdravia


                                             200
          - Stravovacie    stravovacie     - vyjadriť
          zariadenia     zariadenia      spokojnosť/
          - Príprava jedál  - Gramatika:     nespokojnosť
                    imperatív,
                    počítateľné a
                    nepočítateľné
                    podstatné mená
Šport        - Druhy športu   - Lexika: druhy   - vymieňať si   Ochrana ţivota a
          - Význam športu   športu + športové  názory       zdravia
          pre rozvoj     vybavenie      - presadiť svoj
          osobnosti      - Gramatika:     názor
                    pasívum

Kultúra a umenie  - Druhy umenia   - Lexika: druhy   - prezentovať   Mediálna výchova
          - Kino a divadlo  umenia, divadelné  svoje záţitky a
                    predstavenia,    postrehy
                    programy kín     - rešpektovať
                    - Gramatika:     umenie a kultúrne
                    adjektíva      tradície

Multikultúrna    - Klady a zápory  - Lexika: krajiny a - byť tolerantný a Multikultúrna
spoločnosť     multikultúrnych   národnosti, pojmy empatický k iným výchova
          spoločností     z multikultúrnej  kultúram
          - Zbliţovanie    spoločnosti
          kultúr       - Gramatika:
          - Cudzie jazyky   modálne sloveso
                    should, 2.
                    podmienková veta
Mládeţ a jej svet  - Charakteristika  - Lexika: pojmy   - vyjadriť svoje  Osobný a sociálny
          násťročných a    súvisiace s     ţelania/túţby   rozvoj
          mladých ľudí po   mladými ľuďmi    - vyjadriť svoje
          dvadsiatke     - Gramatika:     plány do
          - Predstavy     ţelacie vety     budúcnosti
          mladých ľudí o
          svete
Vzory a ideály   - Pozitívne a    - Lexika: prídavné  - reflektovať   Osobný a sociálny
          negatívne vzory   a podstatné mená   vlastnú identitu rozvoj
          - Človek, ktorého  opisujúce      - vyjadriť, čo sa
          obdivujem      charakter      mi páči/nepáči na
                               iných
Cestovanie     - Porovnanie    - Lexika:      - vyjadriť svoj  Environmentálna
          dopravných     dopravné       názor       výchova
          prostriedkov    prostriedky +    - získavať
          - Dôvody      pojmy s nimi     potrebné
          cestovania     súvisiace      informácie na
          - Cestovný ruch   - Gramatika:     internete
                    predprítomný čas


                                             201
                    (skúsenosti)

Nakupovanie,    - Nákupné      - Lexika: druhy   - vyjadriť     Mediálna výchova
sluţby       zariadenia      nákupných      spokojnosť /
          - Druhy a spôsoby  zariadení, platby,  nespokojnosť
          nakupovania a    sluţby        - vybrať si z
          platenia       - Gramatika:     ponúkaných
          - Sluţby v      tvorba otázok,    moţností
          mestách a na     stručné odpovede   najobľúbenejšie
          vidieku
Obliekanie a móda - Oblečenie a     - Lexika: druhy   - predstaviť svoj  Osobný a sociálny
         doplnky na rôzne   oblečenia +     vkus        rozvoj
         príleţitosti     doplnky       - vyjadriť
         - Móda a módne    - Gramatika:     presvedčenie
         trendy        plurál podstatných
                    mien, pomnoţné
                    podstatné mená


Človek a príroda  - Počasie, klíma   - Lexika: pojmy   - argumentovať   Environmentálna
          - Ţivotné      súvisiace s     - reagovať na   výchova
          prostredie a jeho  počasím a      niečo, čo sa má
          ochrana       ţivotným       udiať v budúcnosti
                    prostredím,
                    prírodné
                    katastrofy

Človek a      - Sociálne skupiny - Lexika: sociálne   - sledovať a    - Multikultúrna
spoločnosť     - Problémy v    skupiny, druhy     posudzovať     výchova
          spoločnosti    zločinov        udalosti a vývoj  - Osobný a
                   - Gramatika:      verejného ţivota  sociálny rozvoj
                   určitý člen pri    - zaujať
                   názvoch skupín     stanovisko

Komunikácia    - Druhy       - Lexika: verbálna - komunikovať s    Osobný a sociálny
          komunikácie     a neverbálna    niekým        rozvoj
          - Moderné formy   komunikácia    - začať rozhovor,
          komunikácie               viesť ho, ukončiť
                              ho

Slovensko     - Geografia     - Lexika:      - vypracovať    - Environmentálna
          - Turisticky     geografické     prezentáciu     výchova
          zaujímavé miesta   pojmy, názvy               - Tvorba projektu
          - Zvyky a tradície  sviatkov                 a prezentačné
                                         zručnosti
                                         - Multikultúrna
                                         výchova


                                             202
Anglicky     - Základné údaje     - Lexika:      - vypracovať      - Environmentálna
hovoriace krajiny - Ţivot v krajine a    geografické     prezentáciu      výchova
         jej ľudia         pojmy, názvy                - Tvorba projektu
         - Kultúra a        sviatkov                  a prezentačné
         tradície                               zručnosti
                                            - Multikultúrna
                                            výchova            Konverzácia v nemeckom jazyku
III.A

2 hod. (ŠkVP) týţdenne, 66 hodín ročne


TEMATI
CKÝ
CELOK            OBSAHOVÝ         VÝSTUPNÝ ŠTANDARD,           PRIEREZOVÉ
       TÉMA    ŠTANDARD          KOMPETENCIE                TÉMY
      Členovia   Charakteristika členov   vedieť charakterizovať členov rodiny,
      rodiny    rodiny           ich povolanie, záľuby
      Rodinné   Vzťahy v rodine a riešenie opísať osobu / vonkajšia a vnútorná
      vzťahy    problémov         charakteristika /
      Zvyky a   Pomoc v domácnosti,
      tradície   domáce práce        opísať všedný deň rodiny
            Ako si predstavujem
      Moja budúca svojho partnera a svoju   opísať zvyky, tradície, rodinné oslavy,
      rodina   rodinu           zážitky z dovolenky
                                               Osobnostný
      Rodina a   Zvyky, tradície, rodinné                       a sociálny
      spoločnosť  stretnutia         charakterizovať vzťahy v rodine      rozvoj
            Význam a postavenie    vyjadriť svoj názor na riešenie
 RODINA
            rodiny v spoločnosti    generačných problémov
                          zaujať stanovisko k problematike
                          "rodinný život kontra single"
                          porovnať rodinu v minulosti a dnes
                          opísať problémy mladých rodín a
                          navrhnúť možné riešenie
                          charakterizovať postavenie rodiny v
                          súčasnej spoločnosti
                          vyjadriť svoj názor na problémy rodín
                          : nízka pôrodnosť,
                          rozvodovosť, nezamestnanosť,
                          registrované partnerstvá
                          vyjadriť svoje predstavy o svojej
                          budúcej rodine


                                                 203
                            vedieť riešiť situačné úlohy na tému
                            : "Vzťahy v rodine"

       Náš dom / Opis domu, bytového      vedieť opísať byt, bytové priestory a
       byt    zariadenia, vybavenia     zariadenie bytu, vyjadriť svoj vzťah
             Bývanie v meste a na
       Život v  vidieku : pozitíva /     zaujať stanovisko v diskusii na tému
       našom dome negatíva           "Bývanie v meste a na vidieku"
       Bývanie v                                    Osobnostný
       meste a na  Generácie pod jednou    definovať pozitíva a negatíva      a sociálny
       vidieku    strechou          spoločného bývania           rozvoj
BÝVANIE
       Môj dom -   Bývanie v minulosti a v  porovnať uroveň bývania v minulosti   Enviromentál
       môj hrad   súčasnosti         so súčasnosťou             na výchova
              Problematika bývania a   vyjadriť svoj názor k problematike
              jej riešenie        bývania / kúpa bytu, výstavba domu,
              Ako si predstavujem svoje
              bývanie          prenájom, sociálne byty /
                            vyjadriť svoje predstavy o vlastnom
                            bývaní
                            riešiť situačné úlohy na tému :
                            "Bývanie"
               Stravovanie v našej    vedieť pomenovať bežné potraviny a
       Jedálny lístok rodine          názvy tradičných jedál
       Stravovacie  Obľúbené jedlá a ich    charakterizovať stravovacie zvyklosti
       zvyklosti   príprava          vo svojej rodine

       Príprava   Slovenská a
       jedla     medzinárodná kuchyňa    porozumieť jedálnemu lístku
       Zvyky a                                     Ochrana
       tradície v                stručne charakterizovať typické jedlá  života a
       stravovaní  Stravovanie mladých ľudí  nemeckého regiónu            zdravia
STRAVOVANIE
              Správna výživa a      predstaviť cudzincovi špeciality
       Zdravá výživa životospráva        slovenskej kuchyne
              Civilizačné choroby    popísať prípravu obľúbeného jedla
                            opísať priebeh rodinnej oslavy /
                            príprava slávnostnej tabule, menu,
                            dekorácia, pozvanie /
                            zaujať stanovisko k problematike
                            zdravej výživy : delená strava,
                            vegetariámska kuchyňa, redukčné
                            diéty
                            nájsť súvislosti medzi spôsobom
                            stravovania a civilizačnými chorobami
                            zaujať stanovisko k téme
                            "Stravovanie v budúcnosti"


                                                   204
                                  riešiť situačné úlohy na tému :
                                  "Stravovanie" , "V reštaurácii"
                                  vedieť vymenovať nákupné
              Nákupné    Možnosti a úroveň     zariadenia, charakterizovať ich
              zariadenia   nákupov          prednosti
                     Domáce a zahraničné
              Služby     výrobky          vyjadriť svoj vzťah k nakupovaniu
                                                        Osobnostný
NAKUPOVANIE A SLUŽBY
                                  definovať kritériá pri nakupovaní /    a sociálny
              Reklama    Význam a úroveň služieb  cena, kvalita, značka, service /      rozvoj
                                                        Ochrana
              Mladí ľudia a              argumentovať a odôvodniť svoj názor    života a
              konzum    Úloha reklamy       na reklamu                 zdravia
                                  charakterizovať bežné služby /       Mediálna
                     Zážitkové nakupovanie   banka, pošta, doprava, opravovne,     výchova
                                  salóny krásy, cestovné a informačné
                     Závislosť         kancelárie /
                                  zaujať stanovisko k problematike
                                  zážitkového nakupovania a závislosti
                                  riešiť situačné úlohy : "V obchode",
                                  "V informačnej kancelárii",
                                  "V servise", "V banke". "Propagácia
                                  výrobku alebo služby"

              Práca a voľný Zmysluplné využívanie   vedieť vymenovať voľnočasové
              čas      voľného času        aktivity
              Voľnočasové Záľuby a koníčky, ich
              aktivity  význam pre človeka      vyjadriť a odôvodniť svoj vzťah k nim
                                                        Osobnostný
                     Mimoškolská činnosť,   zaujať stanovisko k organizovanej     a sociálny
VOĽNÝ ČAS A ŽIVITNÝ ŠTÝL
              Životný štýl  centrá voľného času    mimoškolskej činnosti           rozvoj
              Umenie a
              kultúra v   Kultúra a umenie v    diskutovať a argumentovať na tému     Mediálna
              mojom     mojom živote       "Mládež a voľný čas"            výchova
                                                        Ochrana
                     Návšteva kultúrneho    vedieť obhájiť svoje stanovisko,      života a
              živote     podujatia         reagovať na iný názor           zdravia
                     Moja obľúbená kniha    navrhnúť riešenie
                                  vyjadriť svoj vzťah k umeniu
                                  detailne popísať svoje zážitky, vyjadriť
                                  svoje dojmy, pocity
                                  predstaviť svoju obľúbenú knihu /
                                  obľúbeného autora
                                  prezentovať svoj životný štýl,
                                  hodnoty, želania, plány, ciele

                                                           205
                   Opis osoby, charakterové vedieť opísať osobu / vonkajšia a
           Moj priateľ  vlastnosti        vnútorná charakteristika /
VZORY A IDOLY


           Ideálny    Vzory a idoly v živote
           človek     mladých ľudí         definovať vzory a idoly
                                                     Osobnostný
           Hrdinovia                                      a sociálny
           všedných dní Človek, ktorého si vážim    vyjadriť a odôvodniť svoj vzťah k nim  rozvoj
                                 ideálny človek v mojom živote, jeho   Mediálna
                                 charakterové vlastnosti, životný    výchova
                                 štýl
           Ročné     Charakteristika ročných   vedieť charakterizovať jednotlívé
           obdobia    období            ročné obdobia
                   Správa o počasí,       popísať počasie, porozumieť
           Počasie    predpoveď počasia      základným info v predpovedi počasia
ČLOVEK A PRÍRODA
                                 vymenovať zvieratá, rastliny a plodiny Enviromentál
           Flóra a fauna Prírodné javy, katastrófy   / domáce, voľne žijúce /        na výchova
           Životné    Ochrana životného
           prostredie   prostredia          vyjadriť svoj vzťah k prírode
                                 definovať súvislosti medzi činnosťou
                                 človeka a prírodnymi javmi
                                 prezentovať a odôvodniť svoj prínos k
                                 ochrane ŽP
                                 riešiť situačné úlohy na tému
                                 "Ochrana ŽP"
                                 vedieť privítať zahraničného hosťa,
                                 predstaviť Slovensko ako krajinu

                  Obľúbené ciele turistov /
           Charakteristi V. Tatry, Bratislava ,
           ka Slovenska kúpele /


                   Zvyky a tradície nášho
     MOJA VLASŤ
           Turistické   ľudu / folkórne festivaly,  prírodných krás, historických a
           centrá     skanzeny /          umeleckých zaujímavostí
           Ľudové
           umenie a    Slovensko očami       oboznámiť ho s obľúbenými        Enviromentál
           architektúra  zahraničného turistu     turistickými cieľami          na výchova
           Zvyky a    Slovenská kuchyňa      popísať slovenské zvyky a tradície   Tvorba
           tradície                                      projektu a
           nášho                                        prezentačné
           regiónu                                       zručnosti
                   Zaujímavosti nášho
                   regiónu / Vínna cesta,
                   vinobranie /         predstaviť slovenskú kuchyňu

                                                        206
                             stručne popísať prípravu typických
               Moje mesto / dedina     slovenských jedál
                             priblížiť zaujímavosti nášho regiónu
                             vedieť poskytnúť sprievodcovské
                             služby vo svojom meste / dedine
                             riešiť situačné úlohy : "Orientácia v
                             meste", "Sprevádzanie turistov"
        Moja     Príprava a realizácia    vedieť opísať prípravu zahraničnej
        najkrajšia  zahraničnej cesty      cesty v súvislosti s jej účelom
        dovolenka
               Prázdninové zážitky     vysvetliť rozdiely medzi individuálnou
        Plány na                  a skupinovou formou cestovania     Multikultúrn
        prázdniny                                     a výchova
 CESTOVANIE
               Obľúbené dovolenkové     vyjadriť svoje dojmy a zážitky z    Environment
        Rakúsko    destinácie          dovolenky                álna výchova
               Vplyv turizmu na životné   predstaviť svoju krajinu snov,
               prostredie          zdôvodniť svoj záujem o ňu
                             zaujať postoj k téme "Rozvoj turizmu
                             a jeho vplyv na životné prostredie"
               Rakúsko - krajina
                                                 Tvorba
               turistiky, hudby a kultúry
                                                 projektu a
                             predstaviť turistické ciele,      prezentač-né
                             zaujímavosti a tradície Rakúska     zručnosti
                             riešiť situačné úlohy : "Na stanici",
                             "V cestovnej Kancelárii". "V hoteli"
              Matematika a práca s informáciami
                    Cvičenia z matematiky


III.A

2 (ŠkVP) hodiny týţdenne, 66 hodín ročne                Informatika – voliteľný seminár
                                                    207
CHARAKTERISTIKA PREDMETU


  Informatika má dôleţité postavenie vo vzdelávaní, pretoţe rozvíja myslenie ţiakov, ich
schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia
problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a
ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúţia ako všeobecný prostriedok
komunikácie.
  Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a vyuţitia jej nástrojov zabezpečí
rovnakú príleţitosť pre produktívny a plnohodnotný ţivot v informačnej a znalostnej
spoločnosti


CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU

Predmet nadväzuje na učivo informatiky v ŠVP, toto rozvíja do hĺbky i šírky tak, aby ţiaci
mohli

    rozvíjať schopnosť algoritmizovať zadaný problém, rozvíjať programátorské
    zručnosti, realizovať ich v prostredí DELHPI na dostupnej VT
    rozvíjať svoje schopnosti kooperácie a komunikácie - naučiť sa spolupracovať v
    skupine
    nadobudnúť schopnosti potrebné pre výskumnú prácu
    rozvíjať si svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, morálne a
    vôľové vlastnosti, húţevnatosť, sebakritickosť a snaţiť sa o sebavzdelávanie;
    naučiť sa rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov,
    systémov a aplikácií .
   pripraviť ţiakov na maturitnú skúšku z informatiky
   pripraviť na prijímacie skúšky z informatiky na vysoké školy
 
VÝCHOVNÉ A VZDELÁVACIE STRATÉGIE

Vo vyučovacom predmete Informatika vyuţívame pre utváranie a rozvíjanie
jednotlivých kľúčových kompetencií nasledovné výchovné a vzdelávacie stratégie z pohľadu
žiaka:
kompetencie k celoživotnému učeniu sa

    uvedomiť si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizáciea
    osobného rozvoja

sociálne komunikačné kompetencie

    vyuţívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní
    informácií rôzneho typu
    prezentovať sám seba a výsledky svojej práce na verejnosti, pouţívať odborný jazyk
    chápať význam a uplatňovať komunikačné spôsobilostí, ktoré sú základom efektívnej
    spolupráce
    vzájomné rešpektovanie práva povinností

                                             208
    prevzatie osobnej zodpovednosti

kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií
    efektívne vyuţívať informačno-komunikačné technológie pri svojom vzdelávaní,
    tvorivých aktivitách, projektovom vyučovaní a riešení problémov reálneho života,
    nadobudnúť schopnosť prostredníctvom internetu a IKT získavať a spracovávať
    informácie v textovej aj grafickej podobe
    vedieť algoritmicky myslieť a vyuţívať tieto schopnosti v reálnom ţivote
    zvládať vyjadrovanie pomocou formálneho jazyka pre realizáciu úloh od
    jednoduchých k náročnejším
    rozumieť spôsobom tvorby počítačového programu
    aplikovať algoritmický prístup k riešeniu problémov
    učiteľ sústreďuje pozornosť ţiakov nielen na výsledok, ale aj na postup riešenia a jeho
    zápis

kompetencie riešiť problémy

    vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri práci s IKT,
    hľadať, navrhovať alebo pouţívať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by
    mohli prispieť k riešeniu daného problému
    posudzovať riešenie daného algoritmického problému z hľadiska jeho správnosti,
    jednoznačnosti alebo efektívnosti
    porovnávať rôzne riešenia daného problému,
    korigovať nesprávne riešenia problému,

Prierezové témy:

Tvorba projektov a prezentačné zručnosti

    komunikovať, argumentovať, pouţívať informácie a pracovať s nimi,
    riešiť problémy,
    poznať sám seba a svoje schopnosti, spolupracovať v skupine,
    prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine, vytvoriť nejaký produkt,
    prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s pouţitím           informačných
    a komunikačných technológií.
 
Mediálna výchova

   rozvíjať u ţiakov mediálnu kompetenciu
   osvojiť si zaobchádzanie s rôznymi druhmi médií
   kriticky a selektívne vyuţívať médiá a ich produkty
  
Didaktická technika, výučbové prostriedky

  Ţiaci pracujú samostatne za počítačom pripojeným na internet
  Učiteľ pouţíva notebook pripojený na internet s dataprojektorom
 
Hodnotenie

                                               209
    Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov ţiakov sa vychádza z metodických pokynov na
hodnotenie a klasifikáciu. Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov ţiakov v škole je
poskytnúť ţiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako ţiak zvládol danú problematiku, v
čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky.


II.A

2 hod. (ŠkVP) týţdenne, 66 hodín ročne


Téma, obsahový štandard          Cieľ a kľúčové kompetencie

                      Rozvíjať svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie,
                     zodpovednosť, morálne a vôľové vlastnosti,
Programovanie v jazyku DELPHI       húţevnatosť, sebakritickosť a snaţiť sa o
                     sebavzdelávanie;
                      naučiť sa rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a
                     autorstvo informatických produktov, systémov a
Prostredie Delphi, ukladanie aplikácií  aplikácií .
 Jednoduché algoritmy, analýza      Ţiaci si rozvíjajú základné vedomosti a zručnosti
problémov                 potrebné pre tvorbu algoritmov, Učia sa základné
                     metódy analýzy problémov a návrhu jednoduchých
                     programov.
Grafika1, Image.Canvas, Button      Rozvíjať orientáciu na ploche, vyuţitie aj v analytickej
                     geometrii a tvorbe grafov
Údajové typy.               Integer, Char
Príkaz priradenia, label
Údajové typy.               rozumieť spôsobom tvorby počítačového programu,
Premenné. Výrazy.             zápisu matematického výrazu ako lineárny zápis

Tvorba algoritmov a programov.      aplikovať algoritmický prístup k riešeniu problémov
Príkazy vstupu, výstupu          Vnorené podmienené príkazy
Podmienené príkazy...if          Rozvíjať tvorivosť a logické myslenie,
Príkaz case
Program, programovací jazyk, realizácia
programu na počítači, dokumentácia    učia sa algoritmy formálne zapisovať, ladiť programy
programu.                 a dokumentovať ich.
Programovanie náhodne generovaných
hodnôt, generovanie farieb (miešanie   rozvíjať schopnosť algoritmizovať zadaný problém,
farieb pomcou rgb).            rozvíjať programátorské zručnosti, realizovať ich
                     v prostredí DELHPI na dostupnej VT
Tvorba programov , Cyklus FOR
Písanie textu do plátna.         naučiť sa moţnosti vyuţívať fonty, veľkosť písma
Tvorba programov.             farba písma podľa poţiadaviek úlohy
Cyklus for - downto            Ţiaci si rozširujú predchádzajúce vedomosti.
Cyklus repeat                                               210
Tvorba programov s vyuţitím
prebraných jazykových konštrukcií    aplikovať algoritmický prístup k riešeniu problémov

Cyklus while               Ţiaci si rozširujú predchádzajúce vedomosti.
Časovač, tvorba programov        Poznávajú ďalšie riadiace šruktúry
                     Cyklus for a časovač -vedieť vhodne pouţiť
Pracujeme s ciframi celého čísla     algoritmus rozkladu čísla na cifry, porovnávať rôzne
                     riešenia daného problému,
                      zvládať vyjadrovanie pomocou formálneho jazyka pre
                     realizáciu úloh od jednoduchých k náročnejším
Vnorený cyklus
                     Riešia zaujímavé aplikačné úlohy s ohľadom na ich
Procedúry bez parametrov a lokálnych   interaktívnosť.
objektov

                     zvládať vyjadrovanie pomocou formálneho jazyka,
Procedúry s parametrami         realizácia úloh od jednoduchých k náročnejším
Funkcie
Tvorba algoritmov a programov s     vedieť algoritmicky myslieť a vyuţívať tieto schopnosti
vyuţitím cyklov while a repeat      v reálnom ţivote
                     Vyuţiť získané poznatky z praxe
                     pri tvorbe algoritmov
logický údajový typ           rozvíjať u ţiakov mediálnu kompetenciu
Typ znak a jeho funkcie
                     posudzovať riešenie daného algoritmického problému
ASCII kód                z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo
Štandardné procedúry pre prácu s     efektívnosti
reťazcami

Jednorozmerné polia           korigovať nesprávne riešenia problému,

Práca s jednorozmernými poľami      posudzovať riešenie daného algoritmického problému z
                     hľadiska jeho správnosti,
Jednoduchá hra              prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine, vytvoriť
                     nejaký produkt,

                     poznať sám seba a svoje schopnosti, spolupracovať
                     v skupine,
                     prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s pouţitím
                     informačných a komunikačných technológií.


III.A

2 hod. (ŠkVP) týţdenne, 66 hodín ročne


    Téma, obsahový štandard            Cieľ a kľúčové kompetencie
                                              211
Programovanie v jazyku DELPHI,       si rozvíjať svoju osobnosť, tvorivosť, logické
porgramovanie pokročilých         myslenie, zodpovednosť, morálne a vôľové
                      vlastnosti, húţevnatosť, sebakritickosť a snaţiť sa o
                      sebavzdelávanie;
Tvorba algoritmov a programov.       naučiť sa rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a
                      autorstvo informatických produktov, systémov a
Grafika, podmienený príkaz-opakovanie   aplikácií .
Jednorozmerné pole - opakovanie       posudzovať riešenie daného algoritmického
                      problému z hľadiska jeho správnosti
Vyhľadávanie.
Triedenie bublinkové            posudzovať algoritmickú úlohu z hľadiska
                      jednoznačnosti alebo efektívnosti
                      korigovať nesprávne riešenia problému,
Triedenie vsúvaním
                      posudzovať riešenie daného algoritmického
Triedenie podľa minima, maxima       problému z hľadiska jeho efektívnosti
Viacrozmerné pole
                      prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s pouţitím
Tvorba programov - práca s indexovými   informačných a komunikačných technológií.
premennými
Pojem matice, súčet a rozdiel matíc     Ţiaci si rozširujú predchádzajúce vedomosti.
                      Poznávajú ďalšie zloţené údajové a riadiace
Procedúry                 štruktúry, rekurziu.
Hromadné spracovanie údajov
Tvorba algoritmov a programov grafika
Tvorba programov, vkladanie obrázkov    Riešia zaujímavé aplikačné úlohy s ohľadom na ich
zmena farby obr., kópia obrázkov      interaktívnosť

Tvorba programov -animácia obrázkov
Práca s ciframi celého čísla        Presnosť riešenia úloh na počítači, presnosť
                      dosiahnutého výsledku v závislosti od pouţitých
Ciferný súčet, prevrátené číslo,      dátových typov
Dvojková sústava
Prvočísla, algoritmus Eratostenovo sito
tvorba programov - prvočísla -iný
algoritmus
Údajový typ znak
                      posudzovať riešenie daného algoritmického
práca s údajovým typom znak,        problému z hľadiska
                      jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosť
procedúry a funkcie ordinálneho typu
                      vhodných údajových typov
Štandardné funkcie pre znakový typ
Typ string(reťazec), procedúry a funkcie
pre string
Tvorba programov, palindrom
Procedúry s parametrami

                                              212
Pole ako parameter procedúry
Parameter poľa nahradzovaný referenciou Riešia zaujímavé aplikačné úlohy s ohľadom na ich
var -parameter             interaktívnosť.
Textová plocha - memo
Typy súborov. Procedúry pre prácu so    Nový údajový typ FileText, naučiť sa pracovať so
súbormi typu text.             súbormi textovými
Textový súbor
 a ostatnými typovými súbormi.       prezentovať sám seba a výsledky svojej práce na
Programy s vyuţitím údajového typu     verejnosti, pouţívať odborný jazyk
súbor
                        posudzovať riešenie daného algoritmického
Reálna aritmetika
                       problému z hľadiska výberu vhodných údajových
Vyhodnocovanie výrazov. Problémy                 typov
s reálnou aritmetikou. Chyby
numerických metód.
Funkcie                   naučiť sa rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a
Výpočty                   autorstvo informatických produktov, systémov a
Tvorba programov s vyuţitím funkcií     aplikáci
Reálne čísla , štandardné funkcie
Rekurzia
                      informácie, údaje a programy sú produkty
Rekurzívne funkcie a procedúry.
                      intelektuálnej práce, sú predmetmi vlastníctva a
Tvorba programov s vyuţitím prebraných
                      majú hodnotu
jazykových konštrukcií
                      pochopiťsociálne, etické a právne aspekty
Implementácia programu          informatiky
                     riziká technológií, vírusy, antivírusové programy,
Princípy tvorby softvéru, údrţba softvéru hackeri
Bezpečnosť, vírusy a iné infiltrácie   zásady bezpečnosti
                     platnosť, správnosť informácií, nebezpečný obsah


                Človek a príroda


                Seminár z biológie
III. A

2 hodiny týţdenne, 99 hodín ročneTematic-                       Výkonový štandard/       Prierezové
ký celok   Téma    Obsahový štandard         Kompetencie         témy
 organiz
                        Poznať všeobecnú štruktúru
 Stavba


  ácia
  tela
      Bunka   Prokaryotická       buniek a ich rozdiely
  a
           Eukaryotická

                                              213
                               Poznať štruktúru chromozomu a
                 Chromozom a jeho      význam
                               Vedieť rozlíšiť nádorovú bunku od
                 funkcia           zdravej
                 Normálna a rakovinová
                 bunka           Poznať príčiny vzniku rakoviny
                 Druhy zhubných nádorov
                              Poznať rôzne onkologické
                 Onkologické ochorenia   ochorenia
                 Virusy a AIDS       Poznať nebezpečenstvo AIDS
                 Bakteriálna bunka     Vedieť štruktúru bakteriálnej bunky
Ţivotné prejavy
          Fyziologia                Poznať podstatu biologickej
 organizmov
          bunky     Biologická oxidácia    oxidácie
                              Poznať princíp dôleţitých
                 Príjem a výdaj energie  procesov v bunke
                 Biosyntéza NK
                 Biosyntéza bielkovín
          Prevencia                Poznať príčiny vzniku závislostí a
          drogových                ich neţiaduce
          závislostí   Príčiny vzniku závislostí účinky na organizmus
                                                 Projektové
                 Alkoholizmus                          práce
                 Fajčenie                            Vyuţívanie IKT
                 Negatívny vplyv drog na
                 organizmus
                 Názory na legalizáciu
                 drog
                               Vedieť čo je trestné právo a
                 Drogy v právnej úprave   dôsledky porušovania zákona
                 Trestné právo

          Zdravý                   Poznanie dôleţitosti zdravia a
 Ochrana zdravia
          ţivotný štýl  Čo je zdravý ţivotný štýl  zodpovedného
                 Homeostáza ľudského     prístupu k vlastnému zdraviu    Ochrana
                 organizmu                            človeka pred
                               Poznať dôsledky nesprávnych
                 Zdravá výţiva        stravovacích            infekciou
                                                 Individuálna
                 Metabolizmus ţivín     návykov               odolnosť

                 Zdravá hmotnosť       Poznať príčiny obezity
                 Príčiny ochorení orgánov
                                                   Význam
                               Neustále poznávanie prostredia a
                                                 osobnej hygieny
                 a následky         jeho vplyv
                 Civilizačné ochorenia    na zdravie človeka

                               Poznať príčiny ochorení ţliaz s
                 poruchami endokrinných   vnútorným
                 ţliaz            vylučovaním a ich dôsledky
                               Poznať príčiny a dôsledky
                 Anorexia,bulímia      anorexie a bulímie
                               Ako si správne zadeliť svoj voľný
                 Správne vyuţívanie     čas


                                                      214
                                                   Prezentácia
                    voľného času                         vlastných
              Sexuálna
              výchova   Význam plánovaného                      prác
                    rodičovstva
                                 Poznanie pohlavných chorôb a ich
                    Pohlavné choroby     nabezpečie
                    Antikoncepcia
                                 Príčiny homosexuality a iných
                    Homosexualita a iné    deviácií
                    odchýlky
              Prvá                  Vedieť presný postup pri
              pomoc    Zástava dýchania     poskytovaní prvej
  Prvá pomoc
                    Bezvedomie        pomoci
                    Stabilizovaná poloha   Poznať protišokové opatrenia
                                 Poznať telefonne číslo tiesňového
                    Zastavenie krvácania   volania
                    Poranenia kostí ,svalov
                    Zástava činnosti srdca

              Mendelove               Vysvetliť podstatu
              pravidlá   Monohybridizmus      kríţenia,vysvetliť platnosť
              dedičnosti  Dihybridizmus       Mendelovych zákonov
                                 Poznať význam Mendelových
                    Dominancia,recesivita   zákonov pre prax
Dedičnosť a premenlivosť
                    Homozygot,heteroztygot
              Dedičnosť               Vedieť riešiť úlohy z genetiky a
              a pohlavie  Chromozomové určenie   poznať princípy
                    pohlavia         dedičnosti
                    Dedičnosť viazaná na
                    pohlavie
                                 Poznať rozdiely medzi dedičnou a
                    Ochorenia súvisiace s   nededičnou
                    dedičnosťou        premenlivosťou
                                 Poznať význam mutácií pre
              Mutácie   Rôzne typy mutácií    evolúciu ţivých
                    Mutagény         organizmov
                                 Poznať čím sú zapričinené
                    Dedičné choroby      dedičné choroby
                                 a mutácie
                                 Poznanie rastlín z praktického
              Rastliny   Pohyby rastlín      hľadiska
                                 Poznanie rastlín z hľadiska     Projektové
                    Systém rastlín s dôra-  vyuţitia na rôzne          práce
                    zom na význam       účely                Referáty
  Botanika
                    poznania liečivých
                    účinkov
                    Homeopatia
                    Parazitické rastliny   Vysvetliť podstatu parazitizmu
                                 Charakterizovať rôzne typy
                    Rastliny s omamnými    parazitov
                    účinkami
                    Okrasné rastliny

                                                        215
                         Izbové rastliny

                  Ţivočíchy a                Vysvetliť úlohu hostiteľa a
                  prostredie Parazitické ţivočíchy      medzihostiteľa
                        Ochorenia spôsobené      v ţivotnom cykle parazita
                                       Poznať rôzne typy ochorení
                         parazitmi u človeka     spôsobené parazitmi
                         Škodcovia poľnohospo-
                         dárskych plodín
                                       Poznať rôzne druhy uţitočných
Zoologia
                         Uţitočné ţivočíchy      ţivočíchov
                  Obrana                   Poznať rôzne druhy jedovatých
                  ţivočíchov  Jedovaté ţivočíchy      ţivočíchov
                         Ţivočíchy v spoločen-    a vyuţitie jedu pre človeka
                                       Poznať ţivočíchy ţijúce v
                         stvách            spoločenstvách
                                       Poznať význam bioluminiscencie
                         Bioluminiscencia       pre ţivočíchy
                                       Význam poznania ţivočíchov pre
                         Poznávanie ţivočíchov    praktickú
                  Systém
                  ţivočíchov  Poznávanie ţivočíchov    stránku a vyuţitie pre človeka
                         Ohrozené druhy
                             ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ

                        Seminár z dejepisu – regionálne dejiny
II.A
2 hod. (ŠkVP) týţdenne; 66 hodín ročne


Tema-                 Obsahový štandard                Výkonový štandard spôsobilosti
tický
Celok
                 Téma                Pojmy
                                   historické
                 Všeobecný prehľad          pramene   Ţiaci vedia:
                                   prírodná
                                          vymenovať najstaršie národy v regióne
      Malokarpatský región
                 História Malokarpat. Regiónu    rezervácia

                                   pamiatky   všímajú si priestor a okolie v ktorom ţijú
                                          vedia čítať mapu regiónu a zaznačovať do nej
                                   hradisko   určité
                 Naplánovať turistický              poznajú historické pramene a vedia ich
                 chodník               UNICEF    pouţívať pri práci
                                          na základe poznatkov vedia naplánovať
                                          turistický chodník
                                          vedia predstaviť región návštevníkom
                                          poznajú činnosť Unicef v oblasti ochrany

                                                               216
                                                kultúr.,histor.pamiatok
                        Bratislava - história mesta    monarchia  Ţiaci sú schopní:
Brati-
slava                     osobnosti BA, hrady, zámky     veľkomesto opísať históriu svojho hlavného mesta
                                               definovať a zaradiť pamiatky do obdobia ich
                                         hrad, sídlo vzniku

                                                poznajú kultúru a umenie národnostných
                        Zaujímavosti Bratislavy             menšín v Bratislave
                                                poznajú významné osobnosti Bratislavy a
 Bratislava - dnešná
                        galérie, múzea, most Apollo a i.        vedia zhodnotiť ich prínos pre náš národ


                                                opísať postavenie určitých skupín
                        Exkurzia do hl. mesta SR            obyvateľstva
                                                porovnať minulosť a súčasnosť BA a
                                                zhodnotiť kultúrny prínos
                                                na základe poznatkov zostaviť obrazový
                        História mesta sv. Jur             materiál sprievodcu BA

                        - Slovanské VM hradisko      hradisko  Ţiaci vedia:
                                               charakterizovať vzťahy a podmienky obyv. v
                                         mórový stĺp tomto období

                        Historické pamiatky        kaštieľ    a identifikovať sociálnu štruktúru obyv.
                                         piaristický
                        - kaštiele, kostoly, iné pamiatky kláštor    zhodnotiť kultúrny rozvoj na tomto území
   Svätý Jur a okolie
                                                rozoznať a porovnať rôzne architektonické
                                         kúria    štýly
                                         zrúcanina  zodpovedne sa správať v chránených
                        Prírodná rezervácia        hradu    prírodných oblastiach

                                                dbajú na ochranu rastlín a zvierat
                                         turistický  dodrţiavajú pravidlá v týchto chránených
                        Plánovanie - turist. chodník    chodník   oblastiach

                        Plánovanie - sprievodca             naplánovať turistický chodník a plán cesty

                                                Ţiaci:
                                                Spoznajú osobnosti vo Svätom Juri a ich
                        Osobnosti sv. Jura               význam pre dnešok
                                                vedia prip
                                                    ;raviť obrazový materiál týchto
             Svätý Jur a okolie
                                                    významných ľudí a ich diela

                                         konská
                        Konská ţeleznica          ţeleznica  Zhodnotia kultúrny prínos pre dnešok

                        - kultúra a umenie               Vedia vyuţiť historický prameň
                                                Vedia porovnať minulosť a súčasnosť mesta
                                                Sv. Jur
                                                pripravia sprievodcu Sv. Jura - obrazový a
                        Sv. Jur dnes                  písomný materiál                                                                     217
                                    naplánujú turistický chodník

                                    Ţiaci vedia:
                                    Poznajú históriu mesta, kultúru národov
            História mesta Pezinok             ţijúcich na tomto území

            - oboznámenie s kultúr. histór.  holokaust  porovnať ţidovskú a našu kultúru
                             synagóga   dokáţu zakresliť do mapy regiónu objekty
                                    Dokáţu pripraviť prezentáciu v PP histórie
            Kultúrne a histor. Pamiatky    deportácia  mesta Pezinok
  Pezinok
                                    dokáţu diskutovať o ţidovskej otázke (z
                                    obdobia II. Sv. vojny)
                                    Dokáţu porovnať minulosť a súčasnosť
            Pezinok kedysi a dnes             mesta Pezinok
                                    vedia poukázať na chyby v minulosti a
                                    navrhnú riešenie, aby sa takéto chyby
                                    neopakovali.

                                    Ţiaci zopakujú učivo a preveria si svoje
                                    vedomosti
Projektové vyučovanie
            projektové vyučovanie
            Exkurzia                    Exkurzia podľa ponuky SNM a iné                                    Ţiaci:
            História Modry - Štúrovci           poznajú históriu svojho mesta od jeho vzniku
                             slobodné   pracujú s písomným historickým prameňom -
                             kráľovske  s listinou výsad slobodného kráľovského
                             mesto    mesta
                                    vymenovať špecifické znaky slobodného
                             mestské   kráľovského mesta a vysvetliť pojem
            Osobnosť Ľ. Štúra         privilégia  privilégium
                                    Zoznámia sa s významnými osobnosťami
            Osobnosť Ľ. Štúra -              mesta Modra ako boli napr.: Ľ. Štúr -
            pamätná izba, múzeum Ľ. Š.           uzákonenie spis. slovenčiny

                                    Július Dérer ev. a. v. - záchranca 43
            - pomník, súsošie Ľ. Š             ţidovských detí
  Modra - história
                                    Pavel Zoch ev. a. v. farár - zakladateľ 1.
            - Štúrova lavička               sirotinca (evanjelického)

                                    Samuel Zoch - autor Martinskej deklarácie ,
                                    ev. a. v. biskup
                                    Ţiaci pripravia kvíz o osobnostiach mesta
                                    Modra a zostavia plán trasy po stopách
            Po stopách Ľ. Štúra              Ľudovíta Štúra.
                                    Samuel Zoch - autor Martinskej deklarácie ,
                                    ev. a. v. biskup
                                    Ţiaci pripravia kvíz o osobnostiach mesta
                                    Modra a zostavia plán trasy po stopách
                                    Ľudovíta Štúra.
                                                          218
                                          Ţiaci sa oboznámia s umením a kultúrou
                                          svojho mesta


                     Umenie - kultúra              spoznávajú remeslá vo svojej dobe
                     Slov. ľudová majolika           ţiaci sú schopní vymyslieť vzor na keramiku

                                          Na základe poznatkov a vopred určených
      Modra - kultúra a tradície
                                          konkrétnych úloh navštívia Slovenskú ľudovú
                     Exkurzia do majoliky            majoliku
                                          Ţiaci spoznávajú aj históriu budov - školy
                     Školy v našom regióne           Gymnázium, PaKA, SVOŠ, Ev. lýceum...
                     Modra kedysi a dnes -
                     porovnať                  Ţiaci vedia:
                                          na základe svojich znalostí porovnať ţivot,
                                          kultúru a umenie vo svojom meste v minulosti
                                          a dnes
                     Červený kameň a okolie           Vedia zhodnotiť kultúrny prínos pre dnešok

                                          zostaviť chronologickú tabuľku v kontexte
      Modra - v minulosti a dnes
                                          svojho regiónu, mesta...


                     Pamiatky v okolí Modry
                     - Budmerice, Častá...
                     Systematizácia učiva,           Ţiaci si preveria svoje schopnosti a vedomosti
                     Opakovanie                 na základe rôznych súťaţí a kvízov
                                          Sami sa ohodnotia
                     Vychádzka do blízkeho okolia        zostavia chronolog.tabuľku svojho regiónu
                                          zostavia plán trasy blízkeho okolia mesta
                                          Modra
 Vyhodnotenie
   projektov
                                          Zaznačia do mapy pamiatky - kultúrne ,
                     Vyhodnotenie projektov           historické...
                                          zostavia podrobný obrazový a písomný
                                          materiál sprievodcu regiónu a svojho mesta
                                          sú ohodnotení : najlepší kartograf, najlepší
                                          sprievodca a najlepší plánovač turistických
                                          chodníkov a ciest
                                 Seminár z dejepisu

III.A
2 hod. (ŠkVP) týţdenne; 66 hodín ročne

Tematický Obsahový                     štandard        Výkonový štandard        Prierezové témy
 celok  Téma                        Pojmy         Kompetencie
                                    Ţiaci vedia:
 Úvod do                  časová     pamäť    *pouţívať periodické termíny - medzníky

                                                                219
 štúdia  priamka
      pomocné                                   Osobnostný a
dejepisu  vedy      tradícia    *pracovať s časovou priamkou         sociálny
             kultúrne
      historické   dedičstvo    *zostaviť chronologickú tabuľku        rozvoj:
      osobitosti                                  Genealógia-môj
      historikovho  chronológia   *charakterizovať predmet historiografie    rodokmeň
                     *zaraďovať historické udalosti
      poznávania   synchrón    chronologicky
      metódy práce          *rozpoznať rôzne druhy historických
      historika   asynchrón    prameňov
             periodizácia
             dejín      *charakterizovať inštitúcie,ktoré zbierajú,
             historický    ochraňujú a sprístupňujú historické
             prameň     pramene
             historiografi  *charakterizovať pomocné vedy
             a        historické                  Tvorba projektu:
                     *poznať významné osobnosti svetových     Významná
                     a                       historická
                      národných dejín, zhodnotiť ich v
                     kontexte                   osobnosť
                      historického vývoja a zdôvodniť ich
                     význam
                      pre ľudstvo
 Pravek  prehistória archeológia    *vysvetliť, čím sa zaoberá archeológia
      antropogenéz
      a      paleolit     *vysvetliť antropogenézu
                     *uviesť príklady ţivota pravekých
      paleolit    neolit     ľudí(obydlie,
      neolit     kameň      odev, komunikácia, náboţenstvo)
      bronzová            *charakterizovať základné pracovné
      doba      bronz      nástroje
      ţelezná doba  ţelezo      pravekých ľudí
      Kelti     keramika    *porovnať kamenné, bronzové a ţelezné
             polyteizmus   nástroje a analyzovať ich vlastnosti
                     *opísať kultúru pravekých ľudí a porovnať Regionálna
                     ju                    výchova:
                                          Ľudová kultúra
                      so súčasnou kultúrou           dnes

Staroorien štáty v          *charakterizovať podmienky pre vznik
  tálne  Mezopotámii  písmo   prvých
      staroveká   orientálna
  štáty  India     despocia  štátov
      staroveká   faraón,  *opísať a vysvetliť spoločný znak
      Čína      pyramídy  chrámového
      staroveký   monoteizmu
      Egypt     s      a palácového hospodárstva

                     *vysvetliť príčiny vzniku písma        Tvorba projektu:
                     *porovnať rozdielne druhy písma a ich
                     význam                    Prvé písma sveta
                     *charakterizovať štát a sociálne
                     rozvrstvenie
                      spoločnosti v najstarších štátoch
                     *porovnať spôsob výroby a ţivot ľudí v

                                                  220
                     najstarších štátoch
                    Ţiaci vedia:
                    *dokázať vplyv duchovnej a materiálnej
                     kultúry najstarších štátov pre európsku
                    kultúru

Klasické
otrokársk staroveké
  e   Grécko    polis      *vysvetliť pojem mestský štát
     staroveký           *zdôvodniť, prečo v Grécku nevznikol
 štáty  Rím      aristokracia  jednotný
     vznik     patricijovia,
     kresťanstva  plebejci     teritoriálny štát
     barbarské           *uviesť príčiny a dôsledky zakladania
     civilizácie  otroci     gréckych
     sťahovanie  principát,
     národov    dominát     osád mimo gréckeho územia
            limes
            romanus     *charakterizovať grécko-perzské vojny
                    *vysvetliť význam olympijských hier v
            barbari     starovekom
                     Grécku a porovnať ich so súčasnými
                    *zdôvodniť, opísať a zhodnotiť výboje
                     Alexandra Macedónskeho
                    *zhodnotiť grécku kultúru a jej význam   Osobnostný a
                    pre                     sociálny
                     súčasnosť                 rozvoj:
                    *zhodnotiť význam kalokagathie pre     Kalokagathia
                    súčasnosť                  dnes
                    *porovnať antickú demokraciu s
                    modernou
                     demokraciou
                    *vystihúť znaky strogréckej demokracie
                    *opísať polohu Itálie a vplyv Etruskov na
                     zaloţenie a rozvoj Ríma
                    *porovnať jednotlivé vrstvy obyvateľstva
                    Ríma
                    *charakterizovať etapy rozmachu Ríma a
                    jeho
                     premenu na impérium
                    *charakterizovať vývoj Ríma v období
                    cisárstva
                    *analyzovať príčiny a dôsledky zániku
                    Rím.ríše
                    *porovnať rímsku a grécku kultúru a     Osobnostný a
                    vysvetliť jej                sociálny
                     vplyv na európsku kultúru         rozvoj:
                    *špecifikovať podmienky vzniku       Otrokárska
                    kresťanstva                 demokracia
                    *porovnať politický systém aténskej
                    demokracie
                     a rímskej republiky
                    *zovšeobecniť civilizačný odkaz antiky
                    pre                     Tvorba projektu:


                                                221
                                           Civilizačný odkaz
                      súčasnosť                 antiky
                     *uviesť príčiny a následky "sťahovania
                     národov"
                     Ţiaci vedia:
                     *charakterizovať proces "sťahovania
Včasný   Byzancia    feudum     národov"
      východní
stredovek  Slovania    lénny pán   *vysvetliť vznik "barbarských štátov"
              lénny     *charakterizovať vznik a rozvoj
      Normani    systém     Byzantskej ríše
                     *charakterizovať vznik a rozvoj Franskej
      juţní Slovania vazal     ríše
      Arabi     majordómus *analyzovať stredovekú spoločnosť
                     *vysvetliť prejavy krízy stredovekej
      Franská ríša  monarchia   spoločnosti
      karolínska   Verdunská   *analyzovať príčiny napätia medzi
      renesancia   zmluva     svetskou a
      pápeţstvo,mn islam,
      ísi, rády   Mohamed     cirkevnou mocou
                     *charakterizovať ţivot v stredovekom
      Francúzsko   korán, kalifát meste
              mesto,
      Anglicko    dedina     *vystihnúť spoločné a rozdielne znaky
              školy,
      Ćeský štát   univerzity   kresťanstva a islamu
              kmeňové
      Poľský štát  zväzy     *vymedziť pravlasť Slovanov, určiť ich
      stredoveká   hradisko,litur
      vzdelanosť   gia       migračné smery
                     *rekonštuovať ţivot v slovanskom
                     hradisku
                     *vysvetliť okolnosti vzniku
                     Veľkomoravskej ríše            Tvorba projektu:

                                          Vládcovia Veľkej
                     *odhaliť príčiny a dôsledky napätia medzi Moravy
                      Pribinom aMojmírom,Rastislavom
                     aSvätoplukom
                     *zhodnotiť pôsobenie Konštantína a
                     Metoda
                      na Veľkej Morave
     uhorské     christianizác
Uhorsko v kráľovstvo    ia Maďarov *zdôvodniť vznik Uhorského kráľovstva
stredovek         Štefan I.   *vymedziť špecifické znaky
  u   Arpádovci    Svätý     mnohonárodnostného             Tvorba projektu:
                                           Slovensko-zlatá
      Anjouovci   Tatári    uhorského štátu               baňa
              Zlatá bula  *zhodnotiť význam Zlatej buly        Uhorska
                    *identifikovať dôsledky tatárskeho vpádu
              Karol Róbert do Uhor.

              banská                          Environmentálna
              sloboda    *analyzovať Privilegium pro Slavis     výchova:


                                                222
                                           Tatárske
                     *zhodnotiť politiku vlády Ľudovíta I.   pustošenie
                     *opísať vládu Karola Róberta a jeho
                     reformy                  Slovenska
                     *zhodnotiť vládu Mateja Korvína v
                     Uhorsku
                     *zhodnotiť význam Accademie
                     Istropolitana
     humanizmus
Novovek  a        kníhtlač    *charakterizovať obdobie humanizmu a
                                           Mediálna
     renesancia    kompas     renesancie                výchova:
     Zámorské     Behaimov    *identifikovať základné znaky kníhtlače  Počiatky
     objavy      glóbus     ako                    mediálneho
     hľadanie     heliocentriz
     cesty do Indie  mus      média                   sveta
     koloniálne
     ríše       mapy      Ţiaci vedia:
     zámorský            *nájsť príčiny a predpoklady zámorských
     obchod      karavela    objavov
              hodvábna
     delenie sveta  cesta     *vysvetliť dôsledky zámorských objavov

              indiánske   *zhodnotiť dobyvačné snahy Európanov    Environmentálna
              kultúry    v zámorí                  výchova:
                                           Rozvrat
                     *posúdiť rozvrat indiánskych civilizácií  indiánskych
                     Ameriky                  kultúr
     reformácia a          *vysvetliť rozdelenie koloniálnych sfér
     protiferormáci
     a                *zhodnotiť dôsledky cenovej revolúcie

                     *vymedziť príčiny reformácie v Európe   Tvorba projektu:
                     *vymedziť vytvorenie samostatných     Veľké bitky v
                     nezávislých                dejinách
     vznik      Dóţovo
     Habsburskej   povstanie    cirkví v Európe              ľudstva
     monarchie    nevoľníctvo  *vysvetliť proces rekatolizácie
     vzostup
     Habsburgovc          *posúdiť turecké nebezpečenstvo na
     ov        Moháč    juţnej
     Turci v     dvojvládie v
     Uhorsku     Uhorsku    hranici Uhorska
              protihabsbur *opísať priebeh Dóţovho povstania a
              ské     jeho
              povstania   dôsledky
                    *charakterizovať nevoľníctvo
                    *analyzovať obdobie dvojvládia v
                    Uhorsku

                     *zovšeobecniť dôsledky tureckej      Environmentálna
                     prítomnosti                výchova:
                                           Turecké vpády
                     v Uhorsku                 na                                                 223
                      *vymedziť príčiny a dôsledky        Slovensko a
                      protihabsburských             pustošenie
                       povstaní                 krajiny
                      *dokumenovať zásahy Turkov a
                      rozdelenie
                       Uhorska na 3 časti
                      *opísať ţivot ľudí na Slovensku v
                      susedstve
                       Turkov

                      *charakterizovať snahy Habsburgovcov o
                       ochranu svojho územia pred Turkami
                      *opísať poráţku Turkov a oslobodenie
                      uhorského
                       územia spod tureckej nadvlády
                 Seminár z geografie
III.A

2 hod. (ŠkVP) týţdenne; 66 hodín ročne


Tematický Téma         Obsahový štandard Výstupný         štandard, Prierezové
celok                       kompetencie             témy,
                                           rozvíjajúce
                                           ciele
         ZOBRAZOVANIE Zdroje poznávania     Analyzovať a zhodnotiť       Multikultúr
         ZEME     v geografii,      obsah tematickej mapy     na výchova
                            a aplikovať poznatky z
                             nej v ďalšom poznávaní.
                mapa, súradnice na   ·       Analyzovať      Osobný
                mapách         a zhodnotiť („čítať“) obsah a sociálny rozvoj
                            diagramov, schém, tabuliek
                            s geografickými údajmi,
                             kartogramya kartodiagramy.
                                   Zostaviť
  KARTOGRAFIA
                (uhly),        ·                  Environme
                            diagramy, schémy, tabuľky ntálna výchova
                            s geografickým obsahom
                            a vedieť ich interpretovať
                tematická mapa a jej  ·    Zostrojiť kartogram a    Tvorba
                obsah, diagram,    kartodiagram vybraných     projektu
                            ukazovateľov okresu      a prezentačné
                            Pezinok            zručnosti
                 schéma, tabuľka,   ·    Tvoriť vhodné
                            intervaly pre ukazovatele
                            tematických map, pouţívať
                            vhodné farebné škály
                kartogram       ·    Pracovať so
                a kartodiagram,    štatistickým materiálom
                                                  224
                   ·   Rozlíšiť jednotlivé
                   druhy kartografických
                   zobrazení na mapách
                   rôznych atlasov.
                   ·   Vypočítať vzdialenosť
                   miest na mapách
                   ľubovoľných mierok
                      ·   Pracovať
                     s geomorfologickými
                   mapami, určiť sklon územia
                    podľa hustoty vrstevníc
                   ·   Vypočítať uhol
                   dopadu slnečného ţiarenia
                   na rôzne miesta na Zemi
                   počas dní rovnodenností
                   a slnovratov
                   ·   Určiť pásmový čas
                   podľa polohy vzhľadom na
                   časové pásma
       Veľkosť     Zeme ·    Vypočítať pásmový
       (polomer Zeme – čas podľa polohy vzhľadom
       guľa, elipsoid),    na geografickú dĺţku
       rotácia     Zeme
       (hviezdny     deň,
       slnečný deň)
       obeh Zeme okolo
       Slnka (tropický rok)
       striedanie ročných
       období Prírodné
       pomery
PLANÉTA ZEM             ·   Pracovať
                   s klimatickými diagramami
       Zloţenie atmosféry,  ·   Priradiť klimatické
                  diagramy k mestám,
                  regiónom
       Počasie, klíma    ·   Zostrojiť v Exceli na
       a procesy v      základe štatistických údajov
       atmosfére       klimatické diagramy

       Rozloţenie zráţok a  ·   Priradiť klimatické
       teploty na Zemi.   diagramy k podnebným
                  pásmam
       Prúdenie vzduchu v  ·   Vypočítať priemernú
       atmosfére.      teplotu miesta
ATMOSFÉRA   Klimatické pásma   ·   Analyzovať
       a oblasti.      synoptickú mapu, zostaviť
                  amatérsku predpoveď
                  počasia
       Zmeny klímy      ·   Vysvetliť a načrtnúť
                  princíp vzniku monzúnov
                                  225
                 Znaky globálneho    ·   Vysvetliť vznik
                 otepľovania.      tlakových útvarov a určiť
                            ich vplyv na charakter
                            počasia
                 Obeh vody na Zemi
                 a jeho bilancia.
                 Svetový oceán –    ·   Lokalizovať na mape
                 oceány a moria.    sveta morské prúdy
                            a posúdiť ich vplyv na
                            podnebie oblasti
                 Vlastnosti vody    ·   Rozdeliť významné
                 oceánov a morí.    jazerá sveta podľa ich
                            vzniku
                 Pohyby oceánskej    ·   Podľa štatistických
                 a morskej vody,    údajov zostrojiť v Exceli
                            graf reţimu odtoku
                 slapové javy.     ·   Priradiť k významným
                            riekam graf reţimu odtoku

          HYDROSFÉRA Význam oceánu pre    ·   Popísať vplyv
                človeka.         jednotlivých
                            geomorfologických
                            činiteľov na vývoj reliéfu
FYZICKÁ GEOGRAFIA
                 Vodstvo na súši,    ·   Rozlišovanie typov
                            reliéfu podľa mechanizmu
                            ich vzniku
                 povrchová a      ·   Pripraviť referát
                 podpovrchová voda.   o ochrane pred prírodnými
                            ţivlami : sopka
                            a zemetrasenie
                 Vodou podmienené
                 procesy a formy
                 reliéfu.
                 Pitná voda, jej
                 zdroje,
                 ich dostupnosť a jej
                 ochrana
                 Stavba zemského
                 telesa.
                 Základné jednotky
                 pevnín.
                 Horotvorná činnosť,
                 sopečná činnosť,
                 zemetrasenie.
                 Sily zemského
                 vnútra.
                 Miesta výskytu
                 zemetrasení, vĺn
                 cunami
                 a sopečných erupcií
                 Bioklimatické pásma
                 a zóny.
          Litosféra  Vertikálne členenie

                                           226
                   biosféry.
                   Dôsledky ľudskej
                   aktivity na pôdy,
                   rastlinstvo a
                   ţivočíšstvo.
          Pedosféra                ·   Charakterizovať
                              mechanizmus vzniku
                              základných pôdnych typov
          Biosféra     Šírenie chorôb    ·    Zakresliť pôdne
                   a škodcov       profily základných pôdnych
                              typov
                   Typy         ·    Analyzovať štruktúru
                   poľnohospodárskej   obyvateľstva sveta podľa
                   krajiny        biologických a kultúrnych
                              znakov
                   Lesy – odlesňovanie  ·    Zostrojiť vekovú
                              pyramídu podľa zadaných
                              štatistických údajov,
                              analyzovať deje
                              prebiehajúce v spoločnosti
                              vplývajúce na vekové
                              zloţenie obyvateľstva
HUMÁNNA GEOGRAFIA
                   Rasová, jazyková,   ·    Vyhľadať na internete
                   religiózna a     a iných zdrojoch vekovú
                   vzdelanostná     pyramídu zadaného územia
          Obyvateľstvo   štruktúra       ·   Priradiť typ vekovej
          a sídla      obyvateľstva.     pyramídy jednotlivým
                              krajinám sveta
                   Regióny Slovenska  ·   Vypočítať ukazovatele
                             prirodzeného
                             a mechanického pohybu
                             obyvateľstva
                   (západné Slovensko, ·   Vypočítať podľa
                   stredné Slovensko – pohybu obyvateľstva počet
                   juh juh a sever   obyvateľov o x rokov.
                   východné       ·   Skonštruovať Zipfovu
                   Slovensko)      krivku Slovenska
          Ázia, Austrália             ·   Komplexne
          a Oceánia                charakterizovať regióny
                              sveta
 REGIÓNY SVETA
          Amerika,                ·   Porovnať jednotlivé
          Afrika, Európa,             regióny sveta (aţ na úrovni
                              štátov) z viacerých aspektov
                              ·   Posúdiť moţnosti
                              rozvoja cestovného ruchu
                              v jednotlivých regiónoch
                                              227
 ENVIRONMENT            Alternatívne zdroje  ·   Pripraviť odborný
                  energie        referát a prezentáciu
                              moţnosti vyuţívania
        ALISTIKA

                              alternatívnych zdrojov
                              energie


                  Spoločenskovedný seminár
III.A

2 hod. (ŠkVP) týţdenne; 66 hodín ročne


Tematický celok      Obsahový štandard    Výstupný štandard   Prierezové témy

Spoločenské vedy     Metodológia vied    Pozná systém vied
                                         Osobnostný rozvoj
Psychológia        Predmet a metódy    Aplikuje poznatky

Psychológia        Predmet a metódy    Aplikuje poznatky

Sociológia        Predmet a metódy    Aplikuje poznatky

Osobnosť človeka     Socializácia človeka  Komunikácia člov.

Sociálna zmena      Globálne problémy    Sebavýchova člov.

Ekonómia         Členenie ekonómie    vývoj ek. Myslenia

Výrobné faktory      Ponuka a dopyt     pozná graf VF.     Sociálny rozvoj
                                        Osobnostný
Typy ekonomík       Funkcie štátu      pozná rozdiely
                                         rozvoj

Hospodárstvo       nár. a svetová ek.   pozná rozdiely

Ek. Inštitúcie      Svet. hospodárstvo   Aplikuje do ţivota

Právo           Predmet a metódy    Vznik a podstata    Sociálny rozvoj
                                     Osobnostný
Dejiny práva       Analýza dokumentov   Aplikácia do ţivota  rozvoj

Dejiny práva       Analýza dokumentov   Aplikácia do ţivota

Charta OSN        Analýza dokumentov   Aplikácia do ţivota

Odvetvia práva      Analýza dokumentov   Aplikácia do ţivota
                                         Sociálny rozvoj
Rodinné právo       Analýza pojmov     Aplikácia do ţivota

Trestné právo       Analýza pojmov     Aplikácia do ţivota

Občianske právo      Analýza pojmov     Aplikácia do ţivota

Pracovné právo      Analýza pojmov     Aplikácia do ţivota

Politológia        Predmet a metódy    Vznik a podstata

Filozofia ako veda    Predmet a metódy    Vznik a podstata
                                        Osobnostný
Predmet filozofie     Antológia dokumentov  Rozbor
                                         rozvoj
Predmet filozofie     Antológia dokumentov  Rozbor

Dejiny filozofie     Analýza         Rozbor

                                                   228
Dejiny filozofie  Analýza  Rozbor

Dejiny filozofie  Analýza  Rozbor
                   229

				
DOCUMENT INFO